Nieuwsbrief van d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van d.d. 02-01-2006"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief van d.d Nummer: ) Lekker snel is de Belastingdienst. Loonaangifte / BAPI Beheer Versie 2.5 Volgens het laatste directe contact met de Belastingdienst wordt de testomgeving voor de Loonaangifte 2006 pas op zijn vroegst in de eerste 2 weken van januari opgeleverd. Pas als dit gebeurd is, ontvangen wij de nieuwste versie Loonaangifte 2006/BAPI Beheer. 2) Voortzetting verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten in afwachting besluit Het 6 procent tarief in de BTW voor arbeidsintensieve diensten (kappers, schilders/stukadoors, schoenmakers, kleermakers en fietsenmakers) blijft in afwachting van definitieve besluitvorming ook na 1 januari 2006 van kracht. Dit heeft staatssecretaris Wijn van Financiën besloten. De Europese Raad van regeringsleiders heeft besloten dat de ministers van Financiën van de Europese Unie 24 januari 2006 de besluitvorming zullen afronden over voortzetting van het verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten. 3) Kabinet vraagt SER advies over herziening personenkring werknemersverzekeringen Het kabinet vraagt op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Sociaal Economische Raad (SER) om advies over nieuwe regels om te bepalen wie er onder de werknemersverzekeringen moet vallen (de zogeheten personenkring). De huidige regels zijn ondoorzichtig en lastig

2 uitvoerbaar. Het kabinet stelt daarom voor de regels te vereenvoudigen en het aantal uitzonderingen te beperken. Voor de herziening van de personenkring zijn twee varianten opgesteld. Het kabinet heeft de voorkeur voor een regeling waarbij in principe alle werkenden onder de werknemersverzekeringen vallen, tenzij ze als zelfstandige werkzaam zijn. Daarmee kan de bestaande afbakening tussen fictieve en echte dienstbetrekkingen en overige arbeidsrelaties vervallen. In de huidige praktijk van veelsoortige contractuele relaties is dit onderscheid namelijk lang niet altijd gemakkelijk te maken. Het kabinet vraagt advies over één algemene ondergrens, waarbij mensen in kleine baantjes niet meer onder de werknemersverzekeringen vallen. Een belangrijke reden daarvoor is dat de kosten in dat geval niet in verhouding staan tot de opbrengsten. Dat geldt zowel voor de premies die betaald moeten worden (en waar nauwelijks tot geen uitkering tegenover staat) als voor de administratieve lasten en uitvoeringskosten. Het kabinet noemt als mogelijke ondergrens om mensen buiten de werknemersverzekeringen te laten vallen als zij minder dan 20 procent van het minimumloon verdienen (253 euro per maand) of een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan dertig dagen. Commentaar: Familieleden vallen dan zeker weer in de werknemersverzekeringen net als vroeger, toen werden familieleden hoog op de loonlijst gezet, voordat ze een uitkering gingen aanvragen. Vakkenvullers en overige w.n. met een klein loon zullen dan netto meer gaan verdienen en kostprijs loon wordt voor deze w.n. dan ook veel lager voor de w.g. 4) Loonstrookjes 2006 Het loonstrookje verandert. Er komen posten bij en er gaan posten af. Het loonstrookje kan gunstig uitvallen door stijging van het loon, door de verlaging van de eerste (-0,25) en tweede belastingschijf (-0,5) en door de verlaging van de WW-premie (-0,65). De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 96 euro, de arbeidskorting met 68 euro. Ook neemt het belastingvoordeel voor alleenstaande ouderen toe. Verder wordt er geen ziekenfondspremie meer ingehouden. Hierdoor staat er een hoger netto bedrag op het loonstrookje. Het loonstrookje kan echter ook lager uitvallen doordat belasting wordt ingehouden over de inkomensafhankelijke bijdrage van de werkgever voor de ziektekosten en doordat de huidige tegemoetkoming van de werkgever voor ziektekosten (als die gegeven werd) kan verdwijnen. De bijtelling voor het privé-gebruik van de auto van de zaak loopt voortaan via de loonbelasting. Ook deelname aan de levensloopregeling leidt tot een lager bedrag doordat van het brutoloon wordt gespaard. Hierdoor staat er een lager netto bedrag op het loonstrookje.

3 Het kabinet voert onder andere een zorgtoeslag in om de inkomensgevolgen van de nieuwe Zorgverzekeringswet te compenseren. Mensen met een Wajong-uitkering onder de 23 jaar krijgen hiervoor een extra (zorg)toeslag. Kinderen zijn gratis meeverzekerd. Een aantal belastingvoordelen wordt verhoogd zoals onder andere de kinderkorting voor mensen met kinderen, en er is meer geld uitgetrokken voor kinderopvang. Het lesgeld voor 16- en 17-jarigen is afgeschaft. Verder wordt het gebruikersgedeelte bij de onroerendzaakbelasting (OZB) afgeschaft. De belastingaftrek voor extra uitgaven van chronisch zieken wordt verruimd. Mensen vinden deze laatste maatregelen niet terug op het loonstrookje. 5) Naslagwerk persoonsgebonden aftrekposten Zie onze nieuwsbrief nummer 2 van 2006 met een naslagwerk inzake persoonsgebonden aftrekposten voor uw aangifte i.b (deze wordt deze week nog op onze website gezet) 6) Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2006 De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2006 met 0,62 procent. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Daarbij wordt uitgegaan van de helft van de door het CPB verwachte loonstijging. Op 1 juli 2006 volgt een halfjaarlijkse aanpassing. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2006: 1272,60 euro per maand. Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2006 De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2006 met 0,62 procent. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Daarbij wordt uitgegaan van de helft van de door het CPB verwachte loonstijging. Op 1 juli 2006 volgt een halfjaarlijkse aanpassing. Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2006 (in euro s) Leeftijd % van het minimumloon Per maand Per week Per dag 23 jaar 100% 1272,60 293,70 58,74 22 jaar 85% 1081,70 249,60 49,92 21 jaar 72.5% 922,65 212,90 42,58 20 jaar 61.5% 782,65 180,60 36,12 19 jaar 52.5% 668,10 154,20 30,84 18 jaar 45.5% 579,05 133,65 26,73 17 jaar 39.5% 502,70 116,00 23,20 16 jaar 34.5% 439,05 101,30 20,26 15 jaar 30% 381,80 88,10 17,62 De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid. In de onderstaande bedragen zijn de pensioenpremies buiten beschouwing gelaten evenals de premie voor de nieuwe zorgverzekering. De bedragen geven daarom alleen een globale aanduiding. Netto minimumloonbedragen in euro s per 1 januari 2006 (*) Onderstaande tabel geeft ter indicatie de netto minimumloonbedragen voor een alleenstaande werknemer, die is geboren in 1949 of daarna. Werknemers ouder dan 57 jaar hebben recht op een hogere arbeidskorting. In de tabel is daarmee geen rekening gehouden. Netto minimumloonbedragen per 1 januari 2006 (*) Leeftijd per maand per week 23 jaar en ouder jaar

4 21 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar (*) Afgerond op hele euro s. De genoemde bedragen hebben betrekking op iemand zonder kinderen. Geen rekening is gehouden met de heffingskorting waar een eventuele partner recht op heeft. De partner van een kostwinner heeft bijvoorbeeld recht op een heffingskorting ter hoogte van 1990 euro ofwel 38,27 euro per week. 7) Saldi Chipknip controleren Wij kregen via één van onze cliënten te horen dat het mogelijk is, dat uw saldi chipknip door de bank geleegd kan worden op Zaterdagavond en of Zondag. Het is dan veel eenvoudiger uw chipknip te controleren, omdat deze nu volledig één op één moet aansluiten met uw chipontvangsten van de gehele voorgaande week. p.s. Indien de Bank e.e.a. niet voor u kan of wilt regelen, kunt u ook bellen naar Interpay te Utrecht. 8) Aanpassing C.A.O. levensmiddelen Werknemers die na 1 januari 2004 ziek zijn geworden, geldt per 1 december 2005 voor de w.g. de verplichting het loon door te betalen: Eerste 26 weken: 100 % Hieropvolgende 26 weken: 90 % 2e ziektejaar : 80 % p.s. Indien de w.n. zich voldoende inzet om zijn restcapaciteiten te benutten moet in het 2 e jaar 90% worden betaald. Dit moet worden beoordeeld door de bedrijfsarts. (zal wel arboarts moeten zijn) 9) Zorgverzekeringswet voor de DGA De premie voor de DGA wordt 6,5% en niet het tarief voor zelfstandigen ad. 4,5% Voorbeeld: man en vrouw zijn DGA van hun b.v. Premie zorgverzekeringswet 2* max. 1951,00 = 3.902,00 1) Nominale premie 2* ± 1500, , Totaal 6.902,00 Af: huidige particuliere premie 2* 1.700,00 ± 3.400, Hogere premie in ,00 = 100% meer ================ 1) excl. voordeel v.p.b.

5 10) Onze kantoororganisatie: Wij zijn aangesloten en werken samen met onderstaande organisaties: 1) Lid van de Fiscount adviesgroep met onderstaande specialisten: 1 Accountant (FAG) Harrie Brouwer RA 2 Accountant (FAG) Simon Bruijniks RA 3 Accountant (FAG) Stephan Burg AA 5 BTW-adviseur mr. Kelvin Hulsebos 6 Fiscalist mr. René Pol 7 Fiscalist mr. Kees Gevers FB 8 Fiscalist mr. Marc Schmeits 9 Fiscalist mr. Klaas Schoemaker 10 Fiscalist drs. Dennis van Marle 11 Fiscalist mr. Hendrik Beverloo 12 Fiscalist mr. Marcel van Galen FB 13 Fiscalist mr. Erik Tops 14 Fiscalist mr. Willem Spaan 15 Bedrijfsjurist mr. Richard Lukken 16 Pensioenjurist verzekerde regelingen mr. Fiona Bakker 17 Pensioenfiscalist verzekerde regelingen drs. Theo Willemssen 18 Pensioenfiscalist eigen beheer / DGA * mr. Edwald de Voogd van der Straten 19 Pensioenfiscalist eigen beheer / DGA ** drs. Charles van der Heijde 20 Pensioenfiscalist eigen beheer / DGA *** drs. Servaas Vrijburg FB 21 Adviseur sociale zekerheid Ron van Baarlen 22 Adviseur loonbelasting en sociale zekerheid Hans Tabak (0575) 23 Adviseur loonbelasting en sociale zekerheid mr. Friso Feitsma Verzorging cursussen door eigen fiscalisten en fiscaal overleg met collega s 11) Lid van het College Belastingadviseurs (CB) ± 5 fiscalisten in dienst ter ondersteuning van Leden Verzorging cursussen door specialisten en of hoogleraren 12) Van Driel BTW-Belastingadvieskantoor 2 fiscalisten die gespecialiseerd zijn in de BTW Verzorging cursussen 13) Kantoor Joop van Zijl ± 10 advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht Verzorging cursussen 14) Full Finances Consultants ± 15 fiscalisten,accountants en i.c.t. specialisten Verzorging cursussen De Wildbaan specialisten ondersteunen u op het gebied van:

6 15) Wildbaan ± 10 specialisten op fiscaal en pensioengebied 16) Rob Dijkman Fiscalist en advocaat 17) Kerpestijn advocaat en gespecialiseerd in huurrecht 18) Van Vliet en Elshof Advocaten civielrecht en arbeidsrecht 19) A.K.D. Prinsen van Wijmen Advocaat Huug Luigies gespecialiseerd in bestuursrecht 20) Notariskantoren Westvest te Delft, Nouwen en Den Hartog te Rotterdam 21) Kluwer/Elsevier Verzorging cursussen en vakstudienieuws 11) Overzicht sociale verzekeringen per 1 januari 2006 Met ingang van 1 januari 2006 worden de uitkeringen op grond van een aantal sociale verzekeringswetten verhoogd. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen en prijzen. Sinds 1 januari is de zogeheten koppeling van lonen en uitkeringen weer hersteld. De wijziging leidt ertoe dat bijvoorbeeld de netto uitkering van een echtpaar, waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en die alleen AOW ontvangen, ruim 35 euro per maand stijgt, in vergelijking met de uitkering vanaf 1 juli De totale netto uitkering voor een echtpaar komt daarmee op ruim 1190 euro per maand. Hogere uitkeringen door herstel koppeling: sociale verzekeringen per 1 januari 2006 Met ingang van 1 januari 2006 worden de uitkeringen op grond van een aantal sociale verzekeringswetten verhoogd. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen en prijzen. Sinds 1 januari is de zogeheten koppeling van lonen en uitkeringen weer hersteld. De wijziging leidt ertoe dat bijvoorbeeld de netto uitkering van een echtpaar, waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en die alleen AOW ontvangen, ruim 35 euro per maand stijgt, in vergelijking met de uitkering vanaf 1 juli De totale netto uitkering voor een echtpaar komt daarmee op ruim 1190 euro per maand (exclusief vakantietoeslag en exclusief de extra tegemoetkoming van bruto 9,66 euro per maand voor AOW-gerechtigden). Inclusief de tegemoetkoming komt de uitkering uit op bijna 1210 euro per maand. Iedere partner ontvangt 50 procent van dit bedrag. De netto uitkering van alleenstaande AOW ers stijgt met ruim 41 euro tot ruim 870 euro per maand (exclusief vakantietoeslag en tegemoetkoming). Inclusief tegemoetkoming komt dit uit op ruim 880 euro per maand. Deze bedragen gelden voor AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen. AOW

7 Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op een AOW-pensioen dat netto gelijk is aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande is gelijk aan 70 procent van het netto minimumloon. Eénoudergezinnen ontvangen een pensioen dat netto gelijk is aan 90 procent van het netto minimumloon. Het gaat om ongehuwde pensioengerechtigden met een kind jonger dan 18 jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen. Een gehuwde met een partner jonger dan 65 jaar ontvangt een pensioen van 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde) en een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto 636,69). Is het recht op pensioen ingegaan vóór 1 februari 1994 en is de partner nog geen 65 jaar, dan komt het pensioen overeen met 70 procent van het netto minimumloon en is de toeslag maximaal 30 procent. De uitkeringsbedragen per 1 januari 2006 zijn in onderstaand overzicht weergegeven. AOW Bruto p.mnd Bruto vak.uitk.p.mnd Gehuwden 636,69 38,02 Gehuwden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar) 1273,38 76,04 Maximale toeslag 636,69 Ongehuwden 932,67 53,22 Ongehuwd met kind tot 18 jaar 1155,30 68,43 AOW-pensioen ingegaan vóór Gehuwden zonder toeslag (partner jonger dan 65 jaar) 932,67 53,22 Maximale toeslag 340,71 Gehuwden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar) 1273,38 76,04 De genoemde bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden van bruto 9,66 euro per maand. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Van dit inkomen (voor zover verkregen uit arbeid) wordt eerst een deel buiten beschouwing gelaten. Deze vrijlating bedraagt 15 procent van het bruto minimumloon (190,90 euro) en eenderde deel van het meerdere aan bruto inkomsten. Wat daarna overblijft, wordt in mindering gebracht op de toeslag. Deze toeslag bedraagt maximaal bruto 636,69 euro per maand. Indien de jongere partner een bruto inkomen heeft van 1145,93 euro of meer, bestaat er geen recht meer op de toeslag. Indien het recht op toeslag voor 1 februari 1994 is ingegaan, bedraagt de toeslag maximaal bruto 340,71 euro. In dat geval is er geen recht meer op toeslag bij een brutoinkomen van 701,96 euro of meer. Inkomen in verband met arbeid, bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering, wordt geheel gekort op de toeslag. De bij deze bruto bedragen behorende netto uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben. Netto AOW gehuwden (50% AOW-uitkering per maand per persoon) verschil per maand 577,50 595,31 17,81 vakantietoeslag 33,01 35,55 2,54 Totaal 610,51 630,86 20,35 Voor een echtpaar zijn de bedragen twee maal zo hoog. Netto AOW voor alleenstaanden verschil per maand 830,94 872,05 41,11 vakantietoeslag 38,58 41,13 2,55 Totaal 869,52 913,18 43,66 Deze bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden. ANW De uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. Nabestaanden die een halfwees onder de 18 jaar verzorgen, krijgen bovendien een inkomensonafhankelijke uitkering van 20 procent van het netto minimumloon. De ANW is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50 procent van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere). Nabestaanden die onder het overgangsrecht vallen en vroeger een AWW-uitkering ontvingen, krijgen indien na deze inkomenstoets een lager uitkeringsbedrag overblijft, in ieder geval een bodemuitkering van 30 procent van het bruto minimumloon.

8 Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd Nabestaandenuitkering 994,97 64,63 Halfwezenuitkering 228,49 18,45 Wezenuitkering tot 10 jaar 318,39 20,68 Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar 477,59 31,02 Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar 636,78 41,36 Kinderbijslag De kinderbijslagbedragen worden per 1 januari weer halfjaarlijks aangepast. Dat betekent dat op 1 januari 2006 het basisbedrag per kind 254,13 euro is. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn, is de hoogte van het kinderbijslagbedrag alleen nog maar afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 1995 of die na 1 oktober 1994, 6 of 12 jaar worden, bestaat er een overgangsregeling. Deze houdt in dat de hoogte van het kinderbijslagbedrag, naast de leeftijd van het kind, ook nog afhankelijk is van het aantal kinderen in het gezin. Vanaf 1 januari 2006 gelden in de kinderbijslag de volgende bedragen per kind per kwartaal. I. Kinderen geboren vóór 1 januari 1995 die na 1 oktober of 12 jaar zijn geworden: Gezinnen met: 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar 1 kind 216,01 254,13 2 kinderen 244,00 287,06 3 kinderen 253,33 298,04 4 kinderen 273,84 322,16 5 kinderen 286,14 336,64 6 kinderen 294,35 346,29 II. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 gelden de volgende bedragen: 0-6 jaar 177, jaar 216, jaar 254,13 Deze bedragen blijven gelijk, ongeacht de gezinsgrootte. Wajong De grondslag van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), op basis waarvan de uitkering wordt berekend, wordt per 1 januari 2006 verhoogd. Ook de grondslagen voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd. Per 1 januari 2006 zijn deze grondslagen (exclusief vakantietoeslag) per dag: vanaf 23 jaar ten hoogste 58,51 22 jaar ten hoogste 49,73 21 jaar ten hoogste 42,42 20 jaar ten hoogste 35,98 19 jaar ten hoogste 30,72 18 jaar ten hoogste 26,62 Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is bedoeld om de inkomenseffecten te compenseren die door de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet ontstaan. 22 jaar 1,58 bruto per maand 21 jaar 3,83 20 jaar 7,75

9 19 jaar 12,92 18 jaar 13,50 Maximumdagloon Het maximumdagloon voor de berekening van de WW-, de WIA en WAO-uitkeringen wordt per 1 januari 2006 vastgesteld op 168,00 euro. Kopjes op de uitkeringen Teneinde te voorkomen dat de loondervingsuitkeringen op minimumniveau van alleenstaanden van 21 jaar of ouder bij werkloosheid of volledige arbeidsongeschiktheid beneden het voor hen geldende sociale minimum dalen, zijn in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid bepalingen opgenomen die voorzien in een verhoging van de uitkering tot dat minimumniveau. Dit zijn de zogeheten kopjes op de uitkering. Deze uitkeringsbedragen zijn aangepast ten opzichte van het niveau van 1 juli 2005, omdat ze zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. Deze kopjesbedragen zijn per 1 januari 2006 als volgt vastgesteld: Alleenstaanden: vanaf 23 jaar 45,06 22 jaar 34,51 ZW/WW/WAO/WIA/Wajong* 21 jaar 29,05 *exclusief vakantietoeslag Premiepercentages 1 januari 2006 werkgever werknemer totaal max.premie inkomen AOW -- 17,90 17, ,00 p.j. Anw -- 1,25 1,25 idem AWBZ -- 12,55 12,55 idem WAO/WIA-basis 5,40 0,00 5,40 168,- p.d. a) WAO-rekenpremie 0,98 0,00 0,98 idem WAO-gemiddelde premie 1,10 0,00 1,10 idem AWf (werkloosheidsverzekering) b) 3,45 5,20 8,65 idem ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage c) 6,50 c) 6,50 6, ,00 p.j. a) Het bedrag per maand bedraagt 3654,- b)marginale premiepercentage AWf vanaf franchise van 58 euro per dag. c) De werkgever vergoedt de inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5 procent die de werknemer moet betalen en draagt dit af. Verzekerden zonder werkgeversvergoeding zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 4,4 procent. Hoogachtend, R.A.M. van der Velden Hoewel aan de inhoud van deze nieuwsbrief de uiterste zorg wordt besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte onjuistheden. Aanmelden nieuwsbrief, c.q. afmelden en adres wijzigen:

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019 Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019 Per 1 januari 2019 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018 Per 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding Rekenregels per 1 januari 2004 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het (voorlopige) bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2004 opgenomen.

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2009

Rekenregels per 1 juli 2009 Rekenregels per 1 juli 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2009 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016 Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22 Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2011

Rekenregels per 1 januari 2011 Rekenregels per 1 januari 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2011 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2018 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2018 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2007

Rekenregels per 1 juli 2007 Rekenregels per 1 juli 2007 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2007 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2017

Rekenregels per 1 januari 2017 Rekenregels per 1 januari 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.4.23 Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2010 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2016

Rekenregels per 1 januari 2016 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2012

Rekenregels per 1 januari 2012 Rekenregels per 1 januari 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2012 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2014

Rekenregels per 1 januari 2014 Rekenregels per 1 januari 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2014 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Overzicht uitkeringsbedragen per 1 juli 2018 Overzicht uitkeringsbedragen per 1 juli 2018 Participatiewet Bijstandsuitkeringen De (netto) uitkering voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: per maand 1.352,48 vakantie-uitkering

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2019 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2019 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2019 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019.

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019. Rekenregels per 1 januari 2019 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2011 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2011 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2011 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2019 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2019 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2019 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019.

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019. Rekenregels per 1 januari 2019 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019.

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019. Rekenregels per 1 januari 2019 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2012 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2012 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2012 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2017

Rekenregels per 1 januari 2017 Rekenregels per 1 januari 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2010 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2012

Rekenregels per 1 januari 2012 Rekenregels per 1 januari 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2012 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

aanvulling september 2014 De RekenHulp

aanvulling september 2014 De RekenHulp aanvulling september 2014 De RekenHulp Kerncijfers personenschade 2014 de Rekenaars Het RekenBureau is inmiddels uitgebreid naar 5 rekenaars. Allen toegewijde professionals die met passie hun vak uitoefenen.

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Vaststelling AOW/AWW-bedragen per 1 maart 1996 SZW

Vaststelling AOW/AWW-bedragen per 1 maart 1996 SZW Vaststelling AOW/AWW-bedragen per 1 maart 1996 SZW 26 februari 1996/nr. SV/VP/86/0766 Directie Sociale Verzekeringen De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op de artikelen 12 en

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - Dir. FEZ. Bruto per maand 1435,20 715, , ,40

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - Dir. FEZ. Bruto per maand 1435,20 715, , ,40 BIJLAGE II.1 1 juli 2011 Referentie Minimumloon AOW-50% a) AOW-70% a) AOW-90% a) Bruto per maand 1435,20 715,46 1041,74 1321,40 Premie ZVW 0,00 55,44 80,73 102,40 Loonheffing 178,16 0,00 0,00 0,00 Netto

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Wijziging bedragen. WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 per 1 januari 2014. Inleiding

Wijziging bedragen. WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 per 1 januari 2014. Inleiding Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2014 vastgesteld op 1.485,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB) per

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2011 vastgesteld op 1.435,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie