ACV-CSC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 3 1.2 3 1.3 4 1.3.1 ACV-CSC"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG 2012

2 Inhoudstafel FTML 1. Over het FTML en de Limburgse metaalsector Evolutie bedrijven en arbeiders Sectorconvenant Syndicale opleidingen ACV-CSC Metea ABVV-Metaal Onderzoek Enquête opleidingsinspanningen Bedrijven Opleidingen arbeiders FTML-subsidie Bedrijfsopleidingen bij VDAB Opleidingen FTML: open aanbod Arbeiders De leerrekening Bang van de muis? Attesten Ontslagbegeleiding Samenwerking onderwijs-industrie Opleiding leerkrachten Opleiding leerlingen LasLAB: innovatie in de Limburgse laswereld Promotie Techniek in het basisonderwijs Werkzoekenden Opleiding werkzoekenden Vacaturedatabank Structuur FTML Ledenlijst algemene vergadering Raad van commissarissen Raad van Bestuur Medewerkers

3 1. Over het FTML en de Limburgse metaalsector 1.1 Evolutie bedrijven en arbeiders 10 jaar tewerkstelling en aantal bedrijven arbeiders bedrijven 1.2 Sectorconvenant 2012: addendum convenant Het doel van het convenant tussen de Vlaamse overheid en de sociale partners is om tot een sterkere overeenstemming te komen inzake opleiding en werkervaring tussen het beleid en de sectorale inspanningen. Het sectorconvenant van werd in 2012 me 1 jaar verlengd. Het FTML par*cipeerde in dit convenant en rapporteerde de resultaten voor De resultaten van de ac*viteiten in de volgende prioriteiten werden gerapporteerd: instroom van leerlingen en werkzoekenden, competen*eontwikkeling en versterking van werknemers, outplacement en tewerkstellingscellen, diversiteit en partnerschappen. 3

4 1.3 Syndicale opleidingen ACV-CSC Metea Tweemaandelijks organiseert ACV-CSC Metea een dagelijks bestuur. Tijdens deze dag bespreekt het bestuur de actualiteit, besluitvorming en standpuntbepaling. Het bestuur bestaat uit 26 militanten afgevaardigd uit de verschillende regio s en zones alsook een maximale vertegenwoordiging vanuit de verschillende metaal- en tex*elsectoren en aanvullend de vertegenwoordiging van bepaalde groepen. STUDIEDAGEN DAGELIJKS BESTUUR 28 EN 29 MEI 2012 in Houffalize Aanwezig: 24 personen Op deze studiedagen kwamen volgende thema s uitgebreid aan bod: Evalua*e SV 2012 en ondersteuning Index met de vinger gewezen: studiepunt Jaarprogramma ACV-CSC Metea Vorming en opleiding Actualiteit en bestuurlijke werking Toestand bedrijven werkgroepen actuele thema s en jaarprogramma BEROEPSBESTUUR Dit bestuur komt jaarlijks meerdere keren samen voor de bespreking van standpunten, actualiteit en visiebepaling van de organisa*e. Hiervoor worden telkens ongeveer 200 militanten uitgenodigd en geïnformeerd. Aansluitend krijgen ze een uitgebreide toelich*ng van de desbetreffende thema s in werkgroepen. De werkgroepen maken een evalua*e en bepalen mede een standpunt t.a.v. de na*onale instan*es. OPVOLGING TIJDENS WERKJAAR De ondernemingsraadsleden van ACV-CSC Metea kregen een uitgebreide ondersteuning van de vormingsdienst ter voorbereiding en bespreking van de economische en financiële informa*e van hun onderneming. In tal van bedrijven werden er ook in 2012 weer studiemomenten ingebouwd als ondersteuning in deze materie. Op deze manier krijgen de militanten een beter beeld van de economische en financiële situa*e van hun onderneming. 4

5 1.3.2 ABVV-Metaal Jaarlijks wordt de financieel economische analyse van de jaarrekeningen van een aantal ondernemingen uit de Limburgse metaalsector besproken. Dit gebeurde in 2012 voor 73 ondernemingen of groepen van ondernemingen tijdens een studiedag in onze lokalen te Tongeren of deze van onze centrale te Brussel. In het voor- en najaar werden studiedagen georganiseerd voor het provinciaal bestuur met gemiddeld 75 deelnemers. De besproken thema s waren: Sociale verkiezingen Interprofessioneel akkoord Statuut arbeiders-bedienden Tijdskrediet: gewijzigde reglementering Werking en bevoegdheden van de verschillende inspectiediensten Diverse syndicale acties Tijdens het jaar gingen er daarnaast nog 4 vergaderingen door van het provinciaal bestuur. 5

6 1.4 Onderzoek Enquête opleidingsinspanningen Het FTML voerde in 2012 een enquête uit in opdracht van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, om te peilen naar de bijkomende opleidingsinspanningen, zoals bepaald in het na*onaal akkoord van 11 juli 2011 voor de arbeiders van het PC 111. In dit akkoord werd er een ar*kel opgenomen i.v.m. het jaarlijks engagement inzake opleidingsinspanningen: het totaal aantal uren beroepsopleiding van de arbeiders in het bedrijf in verhouding tot het totaal aantal gepresteerde uren in 2011 van de arbeiders in het bedrijf zou 1,50% moeten bedragen. Hieronder vindt u de resultaten van deze enquête, uitgesplitst volgens bedrijfsgrooee: Bedrijfsgroo;e < 50 >= 50 Aantal aangeschreven bedrijven Aantal enquêteformulieren terug ontvangen Reac*e in % Uren beroepsopleiding t.o.v. gepresteerde uren in % 1,21 1,78 Globaal gezien voldoen de bedrijven, die gereageerd hebben, aan het overeengekomen streefdoel van 1,50% bijkomende opleidingsinspanningen. 6

7 2. Bedrijven 2.1 Opleidingen arbeiders FTML-subsidie VASTSTELLINGEN: We ontvingen 484 aanvragen voor opleidingssubsidie waarvan we 452 bedrijfsdossiers hebben kunnen afronden. Deze 452 dossiers werden ingediend door 187 bedrijven Met andere woorden: we bereikten 25% van onze bedrijven. Er namen arbeiders deel aan de opleidingen. Voor 408 dossiers werd effec*ef subsidie uitbetaald. Voor 44 dossiers werd gebruik gemaakt van de gra*s VDAB-opleiding of van betaald educa*ef verlof. 6 bedrijven maakten gebruik van het extra subsidiebudget sociale vaardigheden. 100 participatie in % 90 4% 3% Bedrijfsspecifiek 80 Veiligheid/kwaliteit/milieu bedrijfsgrootte 20% 7% 25% 39% Sociale v aardigheden lassen-lastechnieken Verspaning Elektriciteit/elektronica Auto-, moto-, fietstechnieken Metaalbewerking Talen Automatisering/productieprocessen Aantal bedrijven (in %) die een opleidingsdossier indienden t.o.v. het totaal aantal bedrijven van de sector, uitgesplitst per bedrijfsgrootte. opleidingsdomeinen 7

8 2.1.2 Bedrijfsopleidingen bij VDAB VASTSTELLINGEN: In het kader van de overeenkomst werden in deelnemers opgeleid in de sec*es metaal en automa*sa*e van de VDAB. 22% 7% 4% Lassen Verspaning In 9 opleidingsdomeinen werden deelnemersuren gerealiseerd. 67% Onderhoudsmechanica Technisch tekenen Opleidingen FTML: open aanbod VASTSTELLINGEN: Opleidingsdomeinen 362 arbeiders van 88 bedrijven namen deel aan het open aanbod. 23% 27% sociale vaardigheden: 6-daagse basistraject sociale vaardigheden: Modulair traject 41% 6% 3% sociale vaardigheden: Vervolgopleidingen intern transport B-VCA Opleidingsdomeinen 8

9 3. Arbeiders 3.1 De Leerrekening VASTSTELLINGEN: In het schooljaar vroegen 380 arbeid(st)ers 498 leerrekening aan. Hiervan werden 478 leerrekeningen goedgekeurd. 24 % vrouwen, 76% mannen Informa*caopleidingen zijn veruit het populairst. 335 arbeid(st)ers ontvingen een uitbetaling. (Redenen voor niet-uitbetaling: er werden geen documenten bezorgd, de opleiding werd niet (volledig) gevolgd, ) 4% 3% 2% Informatica Auto-, moto-, fietstechnieken Lassen/lastechnieken 7% Talen Elektriciteit/elektronica 8% Technisch tekenen Sociale vaardigheden 9% 63% Diverse Automatisering/productieprocessen Mechnica Koeltechniek/klimaatbeheersing Intern transport/logistiek Metaalbewerking, verspanen, veiligheid/kwaliteit/milieu opleidingsdomeinen 9

10 3.2 Bang van de Muis? VASTSTELLINGEN: 82 arbeiders namen deel aan de basis computeropleidingen Bang van de muis of de workshop Tax-on-web. 12% Bang van de muis deel 1 32% Bang van de muis deel 2 24% Bang van de muis deel 3 Workshop belastingaangifte via het internet (Tax-on-Web) 32% 3.2 Attesten FTML bezorgde 467 deelnameaeesten aan de arbeiders: Voor opleidingen erkend in het kader van betaald educa*ef verlof: 49 Voor opleidingen uit het open aanbod:

11 3.4 Ontslagbegeleiding VASTSTELLINGEN: In 2012 stareen 99 ontslagen arbeiders een traject ontslagbegeleiding. Categorie 1: Begeleiding n.a.v. een individueel ontslag - 45 jaar uitgevoerd door het FTML Aantal aanmeldingen: 3 Aantal begeleidingen effec*ef uitgevoerd: 0 Categorie 2: Begeleidingen n.a.v. collecef of meervoudig ontslag uitgevoerd door een extern outplacementkantoor i.s.m. het FTML Het FTML zetelde in 5 tewerkstellingscellen in tewerkstellingscellen werden opgericht in 2011, 2 in In 2012 stareen 81 arbeiders een ontslagbegeleiding via de tewerkstellingscellen. Categorie 3: Begeleidingen n.a.v. einde jdelijk contract 1 jaar: Aantal aanmeldingen: 27 Aantal begeleidingen effec*ef uitgevoerd: 1 11

12 Categorie 4: Begeleiding n.a.v. een individueel ontslag +45 jaar (CAO 82bis) - uitgevoerd door het FTML of ander outplacementkantoor Aantal aanvragen outplacement i.k.v. CAO 82bis: 36 Aantal ondertekende overeenkomsten: 22 Aantal intakegesprekken: 20 Aantal opgestarte begeleidingen: 17 Lopende begeleidingen: opgestarte begeleidingen zonder resultaat werk opleiding ander in begeleiding Evolutie aantal opgestarte begeleidingen categorie 4 Procentuele evolutie resultaten begeleidingsdossiers categorie 4 * Een aantal deelnemers die opstartten in 2012 zijn nog steeds in begeleiding. Hun traject is nog niet afgelopen 12

13 4. Samenwerking onderwijs-industrie 4.1 Opleiding leerkrachten VASTSTELLINGEN: 3 leerkrachten volgden 136 uren opleiding als voorbereiding op de IIW proeven bij de VDAB. 4 leerkrachten volgden 248 uren opleiding in 3 domeinen bij de VDAB. 29% 43% Lassen Verspanen Onderhoudsmechan ica 28% opleidingsdomeinen 13

14 4.2 Opleiding leerlingen LasLAB: innovatie in de Limburgse laswereld Versterking van de competenaes van de lasser op een innovaaeve manier. Van lasser tot lastechnoloog. Het LasLAB is een ini*a*ef van het FTML en de VDAB. Dit partnerschap resulteerde in de investering voor een hedendaags en vernieuwend concept in de laswereld. Het partnerschap werd versterkt met het RTC om de link met het onderwijs te garanderen. Het doel is: de kwaliteit van het lassen verhogen in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Technisch gezien wordt met het LasLAB bedoeld: een mobiel laslabo met een begeleidende lasinstructeur van de VDAB. De mobiele unit bestaat uit: een aanhangwagen met een RX-labo (digitale verwerking) een bestelwagen met een installa*e voor de verschillende destruc*eve onderzoeken Deze mobiele installa*e met begeleider laat toe om de 3 beoogde doelgroepen: werkzoekenden, werknemers en leerlingen te bereiken overal in Limburg. Het mobiel RX-labo zal op een efficiënte wijze kunnen worden ingezet, zowel als een cer*ficeringsinstrument (met onasankelijk organisme) als voor de remediëring bij de theore*sche en prak*sche opleiding van werknemers, werkzoekenden en leerlingen. Met deze investering willen FTML, VDAB en RTC inzeeen op de versterking van de competen*eontwikkeling voor het beroep van gekwalificeerde lasser in Limburg. 14

15 4.3 Promotie Techniek in het basisonderwijs Het FTML is partner in het project Ontdek Techniek Talent van de provincie Limburg. In 2012 werd een haltijdse (ondersteunende) coördinator toegevoegd aan het team van de 2 haltijdse coördinatoren. Op de laatste oproep naar de basisscholen reageerden nog eens 33 scholen zodat nu 280 basisscholen deelnemen aan het project van Ontdek Techniek Talent. Concreet vertaalt dit zich in 380 deelnemende ves*gingen van de 432 die Limburg telt (gewoon en buitengewoon basisonderwijs). Deze basisscholen krijgen de beschikking over een techniekmobiel met gereedschappen en uitgewerkte lesbundels. Zij worden ondersteund via opleiding en technische begeleiding door 27 ankerscholen (nijverheidstechnische scholen) in hun buurt Betrokken partners: FTML, provincie Limburg, RTC, onderwijs, andere sectoren 15

16 5. Werkzoekenden 5.1 Opleidingen werkzoekenden VASTSTELLINGEN: In totaal volgden 344 werkzoekenden in 2012 één of meerdere opleidingen in de sec*es metaal en automa*sering bij de VDAB. 7% 5% Automatisering 12% 8% 49% Basistechnieken en onderhoud Draaien en Frezen Lassen Lassen Monteren Werktuigkundig Tekenen en CAD 19% 5.2 Vacaturedatabank opleidingsdomeinen VASTSTELLINGEN: In 2012 werden er 22 vacatures bij ons aangemeld. Hiervan werden er 14 ingevuld en stonden er eind 2012 nog 8 open. 16

17 6. Structuur FTML 6.1 Ledenlijst Algemene Vergadering VAN WERKNEMERSZIJDE Dhr. J. Buschgens Dhr. R. Champagne Dhr. J. Frans Dhr. P. Kunnen Dhr. L. Nijs Dhr. L. Prenen Dhr. F. Stevens Dhr. B. Vandenreyken Dhr. B. Van Laecke Mevr. N. Vanoevelen ACV-CSC Metea Limburg ABVV-metaal Limburg ABVV-metaal Limburg ACV-CSC Metea Limburg ACLVB Limburg ACV-CSC Metea Limburg ABVV-metaal Limburg ACV-CSC Metea Limburg ACV-CSC Metea Limburg ACV-CSC Metea Limburg VAN WERKGEVERSZIJDE Dhr. D. CaEoir Mevr. G. Dielis Dhr. R. Dupont Dhr. A. Engelen Mevr. G. HuYens Mevr. H. Moors Dhr. E. Pellaers Dhr. S. Vanhaverbeke Mevr. A. Van Praet Dhr. J. Wathiong Ford Werke GmbH Genk CSM nv Hamont-Achel SML nv Genk VCST IP nv Sint-Truiden Agoria Antwerpen-Limburg ReZg Belgium nv Zonhoven JLG Manufacturing Europe bvba Maasmechelen Agoria Antwerpen-Limburg Tenneco Automo*ve Europe bvba Sint-Truiden Ford Werke GmbH Genk 17

18 6.2 Raad van Commissarissen Dhr. T. Valkenaers Dhr. P. Vrancken Tenneco Automo*ve Europe bvba Sint-Truiden ABVV-Metaal Limburg 6.3 Raad van Bestuur Vertegenwoordigers van werknemerszijde Dhr. L. Prenen, ondervoorzieer Dhr. R. Champagne Dhr. P. Kunnen Vertegenwoordigers van werkgeverszijde Mevr. A. Van Praet, voorzieer Dhr. D. CaEoir Dhr. S. Vanhaverbeke 6.4 Medewerkers Dhr. J. Beckers, manager Mevr. C. Wevers, coördinator vorming en ontslagbegeleiding Mevr. I. Croughs, logis*ek, administra*ef en boekhoudkundig coördinator 18

19 FTML vzw Ilgatlaan 3 (2de verdieping) 3500 Hasselt bedrijven arbeiders onderwijs werkzoekenden

1.1 3 1.2 3 1.3 4 1.3.1 ACV-CSC

1.1 3 1.2 3 1.3 4 1.3.1 ACV-CSC ACTIVITEITENVERSLAG 2011 Inhoudstafel FTML 1. Over het FTML en de Limburgse metaalsector... 3 1.1 Evolutie bedrijven en arbeiders... 3 1.2 Sectorconvenant... 3 1.3 Syndicale opleidingen... 4 1.3.1 ACV-CSC

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Inhoudstafel FTML 1. Over het FTML en de Limburgse metaalsector... 3 1.1 Evolutie bedrijven en arbeiders... 3 1.2 Sectorconvenant... 3 1.3 Syndicale opleidingen... 4 1.3.1 ABVV-Metaal...

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Inhoudstafel FTML 1. Over het FTML en de Limburgse metaalsector... 3 1.1 Evolutie bedrijven en arbeiders... 3 1.2 Sectorconvenant... 3 1.3 Syndicale opleidingen... 4 1.3.1 ABVV-Metaal...

Nadere informatie

activiteitenverslag 2009 FTML Limob Limtec

activiteitenverslag 2009 FTML Limob Limtec activiteitenverslag 2009 FTML Limob Limtec Investeren in opleiding: wissel op de toekomst? 2009 was een crisisjaar zonder weerga. Wat begon als een financiële crash van over de grote plas, bleef niet

Nadere informatie

activiteitenverslag 2008 FTML LIMOB LIMTEC

activiteitenverslag 2008 FTML LIMOB LIMTEC activiteitenverslag 2008 FTML LIMOB LIMTEC voorwoord In de huidige economie is kennis dé dominante productiefactor. De kennisvoorraad en het vermogen deze kennis te blijven ontwikkelen en toe te passen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2007 9/08/2012 1

FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2007 9/08/2012 1 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2007 9/08/2012 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Extra inning 0,10% ANTTEC 9/08/2012 Opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2013 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 30 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

activiteitenverslag FTML LIMOB LIMTEC verslagtweeduizendenzes activiteitenverslagtweeduizend tweeduizendenzes activiteitenverslagtweeduizend

activiteitenverslag FTML LIMOB LIMTEC verslagtweeduizendenzes activiteitenverslagtweeduizend tweeduizendenzes activiteitenverslagtweeduizend activiteiten verslagtweeduizend activiteitenverslag tweeduizend activiteiten verslagtweeduizend activiteitenverslag tweeduizend activiteiten verslagtweeduizend activiteitenverslag tweeduizend activiteiten

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 1 Overzicht evolutie sector opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden campagnes voor het onderwijs 25 jaar FTMA Talentenfabriek samenwerking VIBAM activiteitenverslag

Nadere informatie

activiteitenverslag2007 FTMLLIMOBLIMTEC

activiteitenverslag2007 FTMLLIMOBLIMTEC activiteitenverslag 2007 FTML LIMOB LIMTEC voorwoord 10 + 20 + 18 = 150? 20 jaar FTML, 18 jaar Limob en 10 jaar Limtec bewijzen dat 20 + 18 + 10 meer kan zijn dan 48. De werking van uw fondsen heeft de

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De (her)waardering van het diploma lassen.

De (her)waardering van het diploma lassen. De (her)waardering van het diploma lassen. 1 Het beroep van lasser is nog steeds een kwalitatief knelpuntberoep in Limburg. 1.1 Toekomstige onderwijskwalificaties Het voldoen aan de (toekomstige) onderwijskwalificaties

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c.

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. Op 03 augustus 2009 wordt de tewerkstellingscel van de afdelingen N.V. AMP, Klein-Eilandstraat 1 te 1070 BRUSSEL en N.V. HDS c.c., Klein-Eilandstraat 1 te 1070

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het outplacementkantoor op te volgen.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK Halmstraat 6 A - 3600 Genk Tel: 089 38 58 12-089 84 30 58 Fax: 089 38 58 12 E-mail: dbso.tisl.genk@skynet. Verbonden aan : INFO-BRUCHURE Technisch

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Tewerkstellingscellen en de sociaal interventiedienst van de VDAB Situering Het Generatiepact als startschot voor het Vlaams Herstructureringsbeleid. Voor

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Neerlegging-Dépôt: 19/01/2016 Regist.-Enregistr.: 18/03/2016 N : 132278/CO/111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Commission paritaire des constructions métallique, mécanique

Nadere informatie

Convention collective de travail van 17 september 2012 du 17 septembre 2012

Convention collective de travail van 17 september 2012 du 17 septembre 2012 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en Commission paritaire des constructions elektrische bouw métallique, mécanique et électrique Collectieve arbeidsovereenkomst Convention collective de travail

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

FTML FTML. ACTIVITEITENVERSLAG [2003] in de metaalverwerkende FTML. FTML Ilgatlaan 3 3500 Hasselt. Tel. 011/24 25 46 Fax 011/24 25 49.

FTML FTML. ACTIVITEITENVERSLAG [2003] in de metaalverwerkende FTML. FTML Ilgatlaan 3 3500 Hasselt. Tel. 011/24 25 46 Fax 011/24 25 49. FTML FTML Ilgatlaan 3 3500 Hasselt Tel. 011/24 25 46 Fax 011/24 25 49 info@ftml.be www.ftml.be PARKING FTML BEZOEKERS 2 PARKING FTML: 1) achter gebouw 2) gebouw FTML voorbij rijden, eerste links Ilgatlaan

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

FTML Limob Limtec ACTIVITEITENVERSLAG

FTML Limob Limtec ACTIVITEITENVERSLAG FTML Limob Limtec ACTIVITEITENVERSLAG VOORWOORD De attente lezer is het zeker niet ontgaan: het voorliggende verslag over het werkingsjaar 2004 heeft betrekking op het geheel van de activiteiten van de

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding Neerlegging-Dépôt: 03109/2013 Regist.-Enregistr.: 13/09/2013 N : 116950/C0/102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht gaxploiteerd worden in de provincies Antwerpen,

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Antwerpen Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

AIRCO, een RTC project

AIRCO, een RTC project Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen AIRCO, een RTC project Externe certificaten en onderwijs 19 december 2012 Vlor studiedag Agenda Uitleg

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag CERTO 2013

Jaarverslag CERTO 2013 Jaarverslag CERTO 2013 Samenvatting CERTO, ontstaan uit een samenwerking tussen VDAB en Federgon, heeft zijn vierde werkingsjaar achter de rug. Eind 2009 werd dit certificeringsorgaan opgericht met als

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Het onderwijsconvenant in de Horecasector

Het onderwijsconvenant in de Horecasector Het onderwijsconvenant in de Horecasector VLOR 19 december 2012 1 ONDERWIJS: OVERZICHT HOTELSCHOLEN 1. Historiek: hoe is het onderwijsconvenant ontstaan? 2. Herziening onderwijsconvenant in 2010 + toetreding

Nadere informatie

Inhoud. Editie 2015 Cijfers 2014. Vorige editie Karakteristieken Omzet Tewerkstelling Personeelskosten

Inhoud. Editie 2015 Cijfers 2014. Vorige editie Karakteristieken Omzet Tewerkstelling Personeelskosten Editie 2015 Cijfers 2014 Inhoud Vorige editie Karakteristieken Omzet Tewerkstelling Personeelskosten Toegevoegde waarde Export Rendabiliteit 2014 samengevat Beleidsconclusies Vorige editie (cijfers 2013)

Nadere informatie

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Hasselt Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 17 september 2009 VSKO/DB/09.04 Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs TWEEDE OPROEP OMZETTING VAN 10-MAANDENCONTRACTEN NAAR

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Na overleg met de groep van 10 legt de Minister van Werk voor het zomerreces (juli 2016) een wetsontwerp aan de ministerraad voor dat bestaat

Nadere informatie

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE Trierstraat 31-33 1040 BRUSSEL Brussel, 10 december 2014 AAN DE VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN VAN COC 1 VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2013 tot en met september 2013

Collectief ontslag in de periode van januari 2013 tot en met september 2013 Collectief ontslag in de periode van januari 2013 tot en met september 2013 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

CNC cc Vlaams-Brabant 2009-2010. CNC cc Vlaams-Brabant 1

CNC cc Vlaams-Brabant 2009-2010. CNC cc Vlaams-Brabant 1 CNC cc Vlaams-Brabant 2009-2010 CNC cc Vlaams-Brabant 1 Agenda 28/10/2009 1) 12.30u - ontvangst & lunch 2) 13.30u - voorstelling CNC cc 2009-2010 Simon Kusters - coördinator RTC Vl-Br 3) 13.50u - spelregels

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 1 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

VBL GIVE & GO 2013-2014 FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT

VBL GIVE & GO 2013-2014 FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT VBL GIVE & GO 2013-2014 FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT DOELSTELLING Kwaliteit van de jeugdsport in de basketbalclubs meten METHODE Continuïteit in de web applicatie Geen nieuwe vragen Vraagstelling aangepast

Nadere informatie

Nr augustus 2016

Nr augustus 2016 Nr. 241 11 augustus 2016 Belgisch Staatsblad Combinatie gelegenheidsarbeid en studentenarbeid versoepeld In het CLB weeknieuws nr. 236 van 9 juni 2016 lieten wij u weten dat de ministerraad een ontwerp

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie