ACV-CSC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 3 1.2 3 1.3 4 1.3.1 ACV-CSC"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG 2012

2 Inhoudstafel FTML 1. Over het FTML en de Limburgse metaalsector Evolutie bedrijven en arbeiders Sectorconvenant Syndicale opleidingen ACV-CSC Metea ABVV-Metaal Onderzoek Enquête opleidingsinspanningen Bedrijven Opleidingen arbeiders FTML-subsidie Bedrijfsopleidingen bij VDAB Opleidingen FTML: open aanbod Arbeiders De leerrekening Bang van de muis? Attesten Ontslagbegeleiding Samenwerking onderwijs-industrie Opleiding leerkrachten Opleiding leerlingen LasLAB: innovatie in de Limburgse laswereld Promotie Techniek in het basisonderwijs Werkzoekenden Opleiding werkzoekenden Vacaturedatabank Structuur FTML Ledenlijst algemene vergadering Raad van commissarissen Raad van Bestuur Medewerkers

3 1. Over het FTML en de Limburgse metaalsector 1.1 Evolutie bedrijven en arbeiders 10 jaar tewerkstelling en aantal bedrijven arbeiders bedrijven 1.2 Sectorconvenant 2012: addendum convenant Het doel van het convenant tussen de Vlaamse overheid en de sociale partners is om tot een sterkere overeenstemming te komen inzake opleiding en werkervaring tussen het beleid en de sectorale inspanningen. Het sectorconvenant van werd in 2012 me 1 jaar verlengd. Het FTML par*cipeerde in dit convenant en rapporteerde de resultaten voor De resultaten van de ac*viteiten in de volgende prioriteiten werden gerapporteerd: instroom van leerlingen en werkzoekenden, competen*eontwikkeling en versterking van werknemers, outplacement en tewerkstellingscellen, diversiteit en partnerschappen. 3

4 1.3 Syndicale opleidingen ACV-CSC Metea Tweemaandelijks organiseert ACV-CSC Metea een dagelijks bestuur. Tijdens deze dag bespreekt het bestuur de actualiteit, besluitvorming en standpuntbepaling. Het bestuur bestaat uit 26 militanten afgevaardigd uit de verschillende regio s en zones alsook een maximale vertegenwoordiging vanuit de verschillende metaal- en tex*elsectoren en aanvullend de vertegenwoordiging van bepaalde groepen. STUDIEDAGEN DAGELIJKS BESTUUR 28 EN 29 MEI 2012 in Houffalize Aanwezig: 24 personen Op deze studiedagen kwamen volgende thema s uitgebreid aan bod: Evalua*e SV 2012 en ondersteuning Index met de vinger gewezen: studiepunt Jaarprogramma ACV-CSC Metea Vorming en opleiding Actualiteit en bestuurlijke werking Toestand bedrijven werkgroepen actuele thema s en jaarprogramma BEROEPSBESTUUR Dit bestuur komt jaarlijks meerdere keren samen voor de bespreking van standpunten, actualiteit en visiebepaling van de organisa*e. Hiervoor worden telkens ongeveer 200 militanten uitgenodigd en geïnformeerd. Aansluitend krijgen ze een uitgebreide toelich*ng van de desbetreffende thema s in werkgroepen. De werkgroepen maken een evalua*e en bepalen mede een standpunt t.a.v. de na*onale instan*es. OPVOLGING TIJDENS WERKJAAR De ondernemingsraadsleden van ACV-CSC Metea kregen een uitgebreide ondersteuning van de vormingsdienst ter voorbereiding en bespreking van de economische en financiële informa*e van hun onderneming. In tal van bedrijven werden er ook in 2012 weer studiemomenten ingebouwd als ondersteuning in deze materie. Op deze manier krijgen de militanten een beter beeld van de economische en financiële situa*e van hun onderneming. 4

5 1.3.2 ABVV-Metaal Jaarlijks wordt de financieel economische analyse van de jaarrekeningen van een aantal ondernemingen uit de Limburgse metaalsector besproken. Dit gebeurde in 2012 voor 73 ondernemingen of groepen van ondernemingen tijdens een studiedag in onze lokalen te Tongeren of deze van onze centrale te Brussel. In het voor- en najaar werden studiedagen georganiseerd voor het provinciaal bestuur met gemiddeld 75 deelnemers. De besproken thema s waren: Sociale verkiezingen Interprofessioneel akkoord Statuut arbeiders-bedienden Tijdskrediet: gewijzigde reglementering Werking en bevoegdheden van de verschillende inspectiediensten Diverse syndicale acties Tijdens het jaar gingen er daarnaast nog 4 vergaderingen door van het provinciaal bestuur. 5

6 1.4 Onderzoek Enquête opleidingsinspanningen Het FTML voerde in 2012 een enquête uit in opdracht van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, om te peilen naar de bijkomende opleidingsinspanningen, zoals bepaald in het na*onaal akkoord van 11 juli 2011 voor de arbeiders van het PC 111. In dit akkoord werd er een ar*kel opgenomen i.v.m. het jaarlijks engagement inzake opleidingsinspanningen: het totaal aantal uren beroepsopleiding van de arbeiders in het bedrijf in verhouding tot het totaal aantal gepresteerde uren in 2011 van de arbeiders in het bedrijf zou 1,50% moeten bedragen. Hieronder vindt u de resultaten van deze enquête, uitgesplitst volgens bedrijfsgrooee: Bedrijfsgroo;e < 50 >= 50 Aantal aangeschreven bedrijven Aantal enquêteformulieren terug ontvangen Reac*e in % Uren beroepsopleiding t.o.v. gepresteerde uren in % 1,21 1,78 Globaal gezien voldoen de bedrijven, die gereageerd hebben, aan het overeengekomen streefdoel van 1,50% bijkomende opleidingsinspanningen. 6

7 2. Bedrijven 2.1 Opleidingen arbeiders FTML-subsidie VASTSTELLINGEN: We ontvingen 484 aanvragen voor opleidingssubsidie waarvan we 452 bedrijfsdossiers hebben kunnen afronden. Deze 452 dossiers werden ingediend door 187 bedrijven Met andere woorden: we bereikten 25% van onze bedrijven. Er namen arbeiders deel aan de opleidingen. Voor 408 dossiers werd effec*ef subsidie uitbetaald. Voor 44 dossiers werd gebruik gemaakt van de gra*s VDAB-opleiding of van betaald educa*ef verlof. 6 bedrijven maakten gebruik van het extra subsidiebudget sociale vaardigheden. 100 participatie in % 90 4% 3% Bedrijfsspecifiek 80 Veiligheid/kwaliteit/milieu bedrijfsgrootte 20% 7% 25% 39% Sociale v aardigheden lassen-lastechnieken Verspaning Elektriciteit/elektronica Auto-, moto-, fietstechnieken Metaalbewerking Talen Automatisering/productieprocessen Aantal bedrijven (in %) die een opleidingsdossier indienden t.o.v. het totaal aantal bedrijven van de sector, uitgesplitst per bedrijfsgrootte. opleidingsdomeinen 7

8 2.1.2 Bedrijfsopleidingen bij VDAB VASTSTELLINGEN: In het kader van de overeenkomst werden in deelnemers opgeleid in de sec*es metaal en automa*sa*e van de VDAB. 22% 7% 4% Lassen Verspaning In 9 opleidingsdomeinen werden deelnemersuren gerealiseerd. 67% Onderhoudsmechanica Technisch tekenen Opleidingen FTML: open aanbod VASTSTELLINGEN: Opleidingsdomeinen 362 arbeiders van 88 bedrijven namen deel aan het open aanbod. 23% 27% sociale vaardigheden: 6-daagse basistraject sociale vaardigheden: Modulair traject 41% 6% 3% sociale vaardigheden: Vervolgopleidingen intern transport B-VCA Opleidingsdomeinen 8

9 3. Arbeiders 3.1 De Leerrekening VASTSTELLINGEN: In het schooljaar vroegen 380 arbeid(st)ers 498 leerrekening aan. Hiervan werden 478 leerrekeningen goedgekeurd. 24 % vrouwen, 76% mannen Informa*caopleidingen zijn veruit het populairst. 335 arbeid(st)ers ontvingen een uitbetaling. (Redenen voor niet-uitbetaling: er werden geen documenten bezorgd, de opleiding werd niet (volledig) gevolgd, ) 4% 3% 2% Informatica Auto-, moto-, fietstechnieken Lassen/lastechnieken 7% Talen Elektriciteit/elektronica 8% Technisch tekenen Sociale vaardigheden 9% 63% Diverse Automatisering/productieprocessen Mechnica Koeltechniek/klimaatbeheersing Intern transport/logistiek Metaalbewerking, verspanen, veiligheid/kwaliteit/milieu opleidingsdomeinen 9

10 3.2 Bang van de Muis? VASTSTELLINGEN: 82 arbeiders namen deel aan de basis computeropleidingen Bang van de muis of de workshop Tax-on-web. 12% Bang van de muis deel 1 32% Bang van de muis deel 2 24% Bang van de muis deel 3 Workshop belastingaangifte via het internet (Tax-on-Web) 32% 3.2 Attesten FTML bezorgde 467 deelnameaeesten aan de arbeiders: Voor opleidingen erkend in het kader van betaald educa*ef verlof: 49 Voor opleidingen uit het open aanbod:

11 3.4 Ontslagbegeleiding VASTSTELLINGEN: In 2012 stareen 99 ontslagen arbeiders een traject ontslagbegeleiding. Categorie 1: Begeleiding n.a.v. een individueel ontslag - 45 jaar uitgevoerd door het FTML Aantal aanmeldingen: 3 Aantal begeleidingen effec*ef uitgevoerd: 0 Categorie 2: Begeleidingen n.a.v. collecef of meervoudig ontslag uitgevoerd door een extern outplacementkantoor i.s.m. het FTML Het FTML zetelde in 5 tewerkstellingscellen in tewerkstellingscellen werden opgericht in 2011, 2 in In 2012 stareen 81 arbeiders een ontslagbegeleiding via de tewerkstellingscellen. Categorie 3: Begeleidingen n.a.v. einde jdelijk contract 1 jaar: Aantal aanmeldingen: 27 Aantal begeleidingen effec*ef uitgevoerd: 1 11

12 Categorie 4: Begeleiding n.a.v. een individueel ontslag +45 jaar (CAO 82bis) - uitgevoerd door het FTML of ander outplacementkantoor Aantal aanvragen outplacement i.k.v. CAO 82bis: 36 Aantal ondertekende overeenkomsten: 22 Aantal intakegesprekken: 20 Aantal opgestarte begeleidingen: 17 Lopende begeleidingen: opgestarte begeleidingen zonder resultaat werk opleiding ander in begeleiding Evolutie aantal opgestarte begeleidingen categorie 4 Procentuele evolutie resultaten begeleidingsdossiers categorie 4 * Een aantal deelnemers die opstartten in 2012 zijn nog steeds in begeleiding. Hun traject is nog niet afgelopen 12

13 4. Samenwerking onderwijs-industrie 4.1 Opleiding leerkrachten VASTSTELLINGEN: 3 leerkrachten volgden 136 uren opleiding als voorbereiding op de IIW proeven bij de VDAB. 4 leerkrachten volgden 248 uren opleiding in 3 domeinen bij de VDAB. 29% 43% Lassen Verspanen Onderhoudsmechan ica 28% opleidingsdomeinen 13

14 4.2 Opleiding leerlingen LasLAB: innovatie in de Limburgse laswereld Versterking van de competenaes van de lasser op een innovaaeve manier. Van lasser tot lastechnoloog. Het LasLAB is een ini*a*ef van het FTML en de VDAB. Dit partnerschap resulteerde in de investering voor een hedendaags en vernieuwend concept in de laswereld. Het partnerschap werd versterkt met het RTC om de link met het onderwijs te garanderen. Het doel is: de kwaliteit van het lassen verhogen in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Technisch gezien wordt met het LasLAB bedoeld: een mobiel laslabo met een begeleidende lasinstructeur van de VDAB. De mobiele unit bestaat uit: een aanhangwagen met een RX-labo (digitale verwerking) een bestelwagen met een installa*e voor de verschillende destruc*eve onderzoeken Deze mobiele installa*e met begeleider laat toe om de 3 beoogde doelgroepen: werkzoekenden, werknemers en leerlingen te bereiken overal in Limburg. Het mobiel RX-labo zal op een efficiënte wijze kunnen worden ingezet, zowel als een cer*ficeringsinstrument (met onasankelijk organisme) als voor de remediëring bij de theore*sche en prak*sche opleiding van werknemers, werkzoekenden en leerlingen. Met deze investering willen FTML, VDAB en RTC inzeeen op de versterking van de competen*eontwikkeling voor het beroep van gekwalificeerde lasser in Limburg. 14

15 4.3 Promotie Techniek in het basisonderwijs Het FTML is partner in het project Ontdek Techniek Talent van de provincie Limburg. In 2012 werd een haltijdse (ondersteunende) coördinator toegevoegd aan het team van de 2 haltijdse coördinatoren. Op de laatste oproep naar de basisscholen reageerden nog eens 33 scholen zodat nu 280 basisscholen deelnemen aan het project van Ontdek Techniek Talent. Concreet vertaalt dit zich in 380 deelnemende ves*gingen van de 432 die Limburg telt (gewoon en buitengewoon basisonderwijs). Deze basisscholen krijgen de beschikking over een techniekmobiel met gereedschappen en uitgewerkte lesbundels. Zij worden ondersteund via opleiding en technische begeleiding door 27 ankerscholen (nijverheidstechnische scholen) in hun buurt Betrokken partners: FTML, provincie Limburg, RTC, onderwijs, andere sectoren 15

16 5. Werkzoekenden 5.1 Opleidingen werkzoekenden VASTSTELLINGEN: In totaal volgden 344 werkzoekenden in 2012 één of meerdere opleidingen in de sec*es metaal en automa*sering bij de VDAB. 7% 5% Automatisering 12% 8% 49% Basistechnieken en onderhoud Draaien en Frezen Lassen Lassen Monteren Werktuigkundig Tekenen en CAD 19% 5.2 Vacaturedatabank opleidingsdomeinen VASTSTELLINGEN: In 2012 werden er 22 vacatures bij ons aangemeld. Hiervan werden er 14 ingevuld en stonden er eind 2012 nog 8 open. 16

17 6. Structuur FTML 6.1 Ledenlijst Algemene Vergadering VAN WERKNEMERSZIJDE Dhr. J. Buschgens Dhr. R. Champagne Dhr. J. Frans Dhr. P. Kunnen Dhr. L. Nijs Dhr. L. Prenen Dhr. F. Stevens Dhr. B. Vandenreyken Dhr. B. Van Laecke Mevr. N. Vanoevelen ACV-CSC Metea Limburg ABVV-metaal Limburg ABVV-metaal Limburg ACV-CSC Metea Limburg ACLVB Limburg ACV-CSC Metea Limburg ABVV-metaal Limburg ACV-CSC Metea Limburg ACV-CSC Metea Limburg ACV-CSC Metea Limburg VAN WERKGEVERSZIJDE Dhr. D. CaEoir Mevr. G. Dielis Dhr. R. Dupont Dhr. A. Engelen Mevr. G. HuYens Mevr. H. Moors Dhr. E. Pellaers Dhr. S. Vanhaverbeke Mevr. A. Van Praet Dhr. J. Wathiong Ford Werke GmbH Genk CSM nv Hamont-Achel SML nv Genk VCST IP nv Sint-Truiden Agoria Antwerpen-Limburg ReZg Belgium nv Zonhoven JLG Manufacturing Europe bvba Maasmechelen Agoria Antwerpen-Limburg Tenneco Automo*ve Europe bvba Sint-Truiden Ford Werke GmbH Genk 17

18 6.2 Raad van Commissarissen Dhr. T. Valkenaers Dhr. P. Vrancken Tenneco Automo*ve Europe bvba Sint-Truiden ABVV-Metaal Limburg 6.3 Raad van Bestuur Vertegenwoordigers van werknemerszijde Dhr. L. Prenen, ondervoorzieer Dhr. R. Champagne Dhr. P. Kunnen Vertegenwoordigers van werkgeverszijde Mevr. A. Van Praet, voorzieer Dhr. D. CaEoir Dhr. S. Vanhaverbeke 6.4 Medewerkers Dhr. J. Beckers, manager Mevr. C. Wevers, coördinator vorming en ontslagbegeleiding Mevr. I. Croughs, logis*ek, administra*ef en boekhoudkundig coördinator 18

19 FTML vzw Ilgatlaan 3 (2de verdieping) 3500 Hasselt bedrijven arbeiders onderwijs werkzoekenden

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - 2010. Annie Versonnen Directeur-generaal a.i.

ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - 2010. Annie Versonnen Directeur-generaal a.i. FEDERALE OVERHEIDSDIENT ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie WTC III - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel http://statbel.fgov.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen

Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen Bevraging van de actoren Georges Hedebouw NAAR EEN NIEUW ORGANISATIEMODEL VOOR DE OPVANG EN VRIJE TIJD

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

is... p Voordelige tarieven en interessante voorwaarden. p Aandacht voor de behoeften en kenmerken van uw organisatie. Advies

is... p Voordelige tarieven en interessante voorwaarden. p Aandacht voor de behoeften en kenmerken van uw organisatie. Advies is... Financiering p Voordelige tarieven en interessante voorwaarden. p Aandacht voor de behoeften en kenmerken van uw organisatie. Advies p Om uw organisatie duurzaam te versterken. p Voor een goed evenwicht

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15 topsporter : de elitesporter die op internationaal vlak tot de top behoort en die zich voorbereidt op en kan deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie