Jaarverslag De ambities voorbij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. De ambities voorbij"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 De ambities voorbij

2 Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag bevat de uitgekristalliseerde en gestolde bewegingen van een stukje verleden. Wij blijven niet in dit verleden hangen, maar kunnen wel met gepaste trots terugzien op de bereikte resultaten. In 2005 begonnen we met nieuw elan aan een periode met nieuwe ambities voor de Graafschap Groep: Onderwijs voor de regio, Iedereen een diploma, Een leven lang leren en Een professionele organisatie. Er is hard gewerkt door alle medewerkers van onze organisatie om deze ambities vorm te geven. Aan het einde van de strategische periode, in het verslagjaar 2009, constateren wij dat onze focus voortdurend gericht moet blijven op deze thema s en dat deze ambities aangescherpt terug moeten komen in de nieuwe beleidsperiode. Op het moment dat dit verslag voor u ligt, is de nieuwe strategische periode al begonnen, met oude ambities en nieuwe doelstellingen, verweven tot een nieuw geheel. In 2009 stond het formuleren van het nieuwe plan centraal en keken we over de ambities heen naar het volgende punt aan de horizon: de Graafschap Groep als toonaangevend partner en speler die samen met overheid en bedrijfsleven wil werken aan de toekomst van Oost-Gelderland. Wij willen op deze wijze graag een duidelijke rol spelen en waar mogelijk initiatiefnemer zijn bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor dit prachtige stukje Nederland. Wij hopen dat dit jaarverslag u een goed beeld geeft van deze intenties die ook in 2009 onze drijfveer vormden. Wij danken onze medewerkers voor hun inzet om het beleid handen en voeten te geven in de klas, het praktijklokaal, de ondersteunende organisatie of het leerbedrijf. René van Gils Sarien Shkolnik-Oostwouder College van bestuur De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

3 Inhoudsopgave Pagina Graafschap Groep: ambities voorbij 6 College van bestuur 9 Raad van toezicht 10 Organisatiestructuur 13 Deel 1: Graafschap College 1. Inleiding Wat is er in 2009 bereikt? Algemeen Onderwijs voor de regio Iedereen een diploma Indicatoren Waardering Waardering door studenten Waardering door alumni Waardering door decanen Waardering door bedrijven en instellingen Onderwijs voor de regio Algemeen Sector Techniek & Informatica Sector Economie & Dienstverlening Sector Zorg & Welzijn Iedereen een diploma Algemeen Sector Techniek & Informatica Sector Economie & Dienstverlening Sector Zorg & Welzijn Sector Educatie & Participatie 74 De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

4 Inhoudsopgave 6. Een leven lang leren Algemeen Sector Techniek & Informatica Sector Economie & Dienstverlening Sector Zorg & Welzijn Sector Educatie & Participatie 83 7.Professionele organisatie Beleid en communicatie Onderwijs en innovatie Personeel en organisatie Informatiemanagement en ict Faciliteiten en huisvesting Financiën en control 123 Deel 2: D O C STAP 1. Inleiding Juridische structuur Kwaliteitszorg Dienstverlening Opleidingen en cursussen Training en consultancy Onderzoek en begeleiding Vakopleidingen Reïntegratie, bemiddeling en outplacement Medewerkers Medewerkers in cijfers Deskundigheidsbevordering Docentenbijeenkomsten Financiën 147 De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

5 Inhoudsopgave Deel 3: Volksuniversiteit Doetinchem 1. Inleiding Activiteiten Cursisten Medewerkers Samenwerking met de regio Financiën 150 Bijlagen Bijlage 1: verantwoording innovatieprojecten Graafschap College De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep

6 Graafschap Groep Graafschap Groep: de ambities voorbij De Graafschap Groep is het samenwerkingsverband tussen het Graafschap College, D O C STAP en de Volksuniversiteit van Doetinchem met een gezamenlijk bestuur en een gezamenlijke raad van toezicht. De Graafschap Groep wil het eigentijdse opleidingen- en loopbaancentrum van de regio Oost-Gelderland zijn. De groep wil een totaalpakket aan diensten verlenen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, in de breedste zin van het woord, aan jong en oud. De drie organisaties die gezamenlijk de Graafschap Groep vormen, hebben zich ieder gespecialiseerd in een deel van dit totaalpakket. Om alle kansen op de markt te benutten is een samenwerking tussen de organisaties noodzakelijk. Een samenwerking tussen drie van elkaar verschillende organisaties gaat niet vanzelf. Iedere organisatie heeft een eigen identiteit en gaat zijn eigen weg. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen benutten de drie organisaties hun samenwerking, zodat het gemeenschappelijke doel bereikt kan worden. In 2009 stond de Graafschap Groep op de grens van twee strategische periodes. Enerzijds was de Groep gericht op het afronden van de strategische periode Anderzijds waren de ogen van de Groep gericht op het formuleren van nieuw beleid voor de komende vijf jaar. De titel van dit jaarverslag Ambities voorbij illustreert de grens tussen deze twee periodes. De ambities voor de periode zijn voorbij en voorbij deze ambities wordt gekeken naar de toekomst en nieuwe strategische doelen. In het strategisch beleidsplan Lijnen naar de horizon beschrijft het Graafschap College op welke wijze in de periode vorm wordt gegeven aan het onderwijs. De vier ambities Onderwijs voor de regio, Iedereen een diploma, Een leven lang leren en Een professionele organisatie vormen de kern van dit beleidsplan. Deze ambities staan als een huis. De afgelopen jaren, waaronder in het verslagjaar, is hard gewerkt om de ambities te realiseren. In grote mate is dit gelukt en waar dit nog niet het geval is, wordt hard gewerkt aan verdere realisatie. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

7 Graafschap Groep Toch vond het college van bestuur de tijd rijp om de ambities te herijken. Immers, de wereld verandert. Globalisering, regionalisering, toenemende diversiteit, andere inzichten over leren en loopbaan, nieuwe technieken, nieuwe benaderingen van zorg en welzijn en vele andere ontwikkelingen dwingen tot nadenken. Nadenken over onderwijs en vorming en de rol en positie van de Graafschap Groep in de komende jaren. Daarnaast vraagt de omgeving van de Graafschap Groep, klanten en belanghebbenden voorop, om een meer geprofileerde, meer initiërende en minder bescheiden rol van de Groep. Zij wil dat de Groep niet langer in de schaduw blijft staan en een voortrekkersrol in de regio vervult. Het formuleren van een nieuwe strategie voor de periode stond in 2009 centraal. Het nieuwe strategische beleidsplan heeft de naam Krachtig onderwijs voor een krachtige regio gekregen. Binnen het nieuwe beleid blijft gedegen en kwalitatief goed onderwijs de basis. Betrouwbaarheid ook. Vanuit de gedachte dat iedere student ontwikkelbare talenten heeft. Maar de ambitie gaat verder. De Graafschap Groep wil in 2015 voor wat betreft onderwijs landelijk als excellent gekend worden, een leidende rol in de regio spelen op het gebied van onderwijs en aangrenzende gebieden, voorop gaan als het gaat om onderwijsinnovatie en sociale innovatie en dit als organisatie zelfbewust waarmaken. De Graafschap Groep wil dit onder andere bereiken door meer samen te werken met bedrijven en overheden, intern meer samen te werken en best practices uit te wisselen, prominent aanwezig te zijn in de regio, een schakel te zijn voor doorlopende leerlijnen en excellente docenten in te zetten. Vanaf 2010 staan voor de Graafschap Groep vijf strategische doelen centraal: Toonaangevend partner en speler in de regio; Stimuleren van een leven lang leren; Innovatie als gevolg van creativiteit; Rendement uit talent; Sterke professionals in een professionele organisatie. De vijf kernwaarden persoonlijk, creatief, verbonden, zelfbewust en duurzaam zijn leidend bij het uitvoeren van het nieuwe beleid en zijn het kompas van de Groep. Een nieuwe huisstijl, die in 2010 wordt ingevoerd, zorgt voor een passende interne en externe uitstraling van de Groep. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

8 Graafschap Groep Naast een verdere intensivering van de samenwerking binnen de Graafschap Groep hebben de drie organisaties in het verslagjaar activiteiten ondernomen op het gebied van hun eigen specialismen. In dit gezamenlijke jaarverslag is te lezen hoe het jaar 2009 voor het Graafschap College, D O C STAP en de Volksuniversiteit is verlopen. Omdat iedere organisatie binnen de Graafschap Groep haar eigen identiteit heeft, bestaat dit jaarverslag uit drie verschillende delen. Ieder deel gaat in op een van de drie organisatieonderdelen. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

9 College van bestuur De Graafschap Groep wordt bestuurd door het college van bestuur. Dit gebeurt onder andere volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (1997 en 2009). Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de realisatie van de instellingsopdracht. Het meerjaren strategisch beleidsplan geeft inhoud aan de instellingsopdracht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan. Vijf keer per jaar komen het college van bestuur en de raad van toezicht bijeen. Eén keer per jaar heeft de raad van toezicht overleg met de medezeggenschapsraad. Het college van bestuur stuurt de directies van de vier onderwijssectoren van het Graafschap College en de algemeen directeur van D O C STAP aan. Zij voeren hun beleid uit binnen de kaders, zoals deze zijn vastgelegd door het college van bestuur. Het college van bestuur vergadert wekelijks. Daarnaast vindt er onder andere regelmatig overleg plaats met directieleden, sectormanagement, diensthoofden en de medezeggenschapsraad. De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op de Graafschap Groep en op Samenstelling, taakverdeling en relevante nevenfuncties van het college van bestuur in 2009 Naam Taak Relevante nevenfuncties De heer drs. M.J.A.M. van Gils Voorzitter en portefeuillehouder Vice-voorzitter Raad van onderwijs en innovatie, Commissarissen Rabobank informatiemanagement en ict, Graafschap-Midden financiën en control Secretaris/ penningmeester Kenniscentrum Bèta Techniek Penningmeester Stichting Bouwtalent Regio Achterhoek Secretaris Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek Mevrouw drs. S.C. Shkolnik-Oostwouder Portefeuillehouder beleid en Procesmanager MBO2010 communicatie, personeel en Professionalisering (tot 1 april 2009) organisatie, faciliteiten en Bestuurslid Stichting Vrienden van het huisvesting Slingeland Ziekenhuis Lid raad van toezicht Nederlands Openluchtmuseum De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

10 Raad van Toezicht het door het college van bestuur gevoerde beleid. Daarnaast is statutair een aantal besluiten voorbehouden aan de raad van toezicht, respectievelijk behoeft een aantal besluiten van het college van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht. In 2009 heeft de raad van toezicht verder invulling gegeven aan haar toezichthoudende rol, zoals deze in de beleidsnotitie Governance in het onderwijs is beschreven. Een van de uitwerkingen is de vaststelling van de klokkenluidersregeling. In het verslagjaar zijn geen nieuwe leden voor de raad van toezicht benoemd. De raad van toezicht heeft in 2009 vijf keer vergaderd. Behalve het bespreken en vaststellen van de begroting, jaarrekening en jaarverslag is uitgebreid gesproken over het nieuwe strategische beleidsplan Krachtig onderwijs voor een krachtige regio. Ook de voortgang voor wat betreft de realisatie van de vier ambities, het competentiegericht onderwijs, financiële prognoses, studentenprognoses, huisvesting en professionalisering van de medewerkers waren onderwerpen van gesprek. De raad van toezicht heeft een accountant benoemd en gesproken over het verslag van het jaarlijkse gesprek met de inspectie van het onderwijs, de inspectieonderzoeken, de rendementscijfers en de interne kwaliteitsaudits. Daarnaast hebben een aantal statutaire wijzigingen plaatsgevonden in verband met een wetswijziging en de invoering van het raad van toezichtmodel. De Eerste Kamer heeft op 10 maart 2009 het wetsvoorstel aangenomen dat regelt dat de raden van toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs een wettelijke status krijgen en de colleges van bestuur wettelijk het bevoegd gezag van de mbo-instellingen worden. In januari vond het jaarlijkse gesprek met de medezeggenschapsraad plaats. Het thema van deze bijeenkomst was het nieuwe strategische beleidsplan. Tijdens een extra overlegmoment is het functioneren van de raad van toezicht geëvalueerd. In juni vond het jaarlijkse gesprek plaats van de voorzitter en secretaris van de raad van toezicht met het college van bestuur. In het gesprek heeft het college van bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Naast de voortgang van de realisatie van de meerjaren doelen uit het strategisch beleid zijn de jaardoelen geëvalueerd aan de hand van de jaarbrief en het jaarverslag De plannen voor de komende periode zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan en de jaarbrief De sectoren hebben De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep

11 Raad van Toezicht naar aanleiding van het strategisch beleidsplan concrete doelstellingen geformuleerd. Deze zijn vastgelegd in de sectoractiviteitenplannen. Ook deze plannen zijn in de raad van toezicht besproken. De raad van toezicht heeft met grote belangstelling kennis genomen van de goede resultaten van de Graafschap Groep en dankt de directie en medewerkers voor de behaalde resultaten. Naar het oordeel van de raad van toezicht is er in het verslagjaar een positieve bijdrage geleverd aan de realisatie van de ambities. J.H.L.M. Metzemaekers Voorzitter raad van toezicht De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep

12 Raad van Toezicht Samenstelling, taakverdeling, functie en relevante nevenfunctie(s) van de raad van toezicht in 2009 Naam, taakverdeling Functie Relevante nevenfunctie(s) De heer drs. J.H.L.M. Metzemaekers, Voorzitter Raad van Bestuur Commissaris Rabobank Graafschap voorzitter Stichting Azora Zuid Lid Raad van Toezicht Stichting Ascon De heer mr. C. Doppenberg, secretaris Notaris in de gemeente Lid Raad van Advies Stichting Doetinchem Sravana Doetinchem Bestuurslid Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem Secretaris van het Notarieel Intercollegiaal Overleg Rotterdam Directeur Marick Doetinchem Beheer BV en Marick Doetinchem BV Directeur Kado Vastgoed BV Doetinchem Voorzitter Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk (tot februari 2009) Voorzitter College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hummelo (tot februari 2009) De heer M. Beijer, lid Gepensioneerd ondernemer Commissaris KIP Caravans bv Onafhankelijk voorzitter Stichting Vedined en Vedined bv Onafhankelijk voorzitter Stichting Symbiose Lid Raad van Advies en medeaandeelhouder Statiqcooling bv Mevrouw J.A.M. Derksen-Geuijen, lid Algemeen directeur Koninklijke Lid werkgeversdelegatie OHC Grafisch Wöhrmann Nederland Lid Raad van Commissarissen Rabobank Graafschap-Zuid De heer drs. A.M. Oostlander, lid Gepensioneerd Lid Raad van Toezicht Cordaid Europarlementariër De heer W.H. Tijsterman, lid Directeur Klein Poelhuis Bedrijven Bestuursfunctie bij NIDV Installatietechniek (Nederlandse Industrie Defensie en Veiligheid) Bestuursfunctie bij Kamer van Koophandel Achterhoek Mevrouw H. Ester, lid Financieel directeur Kadaster Lid Raad van Commissarissen Idealis Lid Raad van Toezicht GGZ Midden en Noord Limburg De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep

13 Organisatiestructuur Raad van Toezicht College van Bestuur Sector Bedrijfsvoering Diensten Beleid en communicatie Onderwijs en innovatie Personeel en organisatie Informatiemanagement en ict Faciliteiten en huisvesting Financiën en control Sector Techniek & Informatica Sector Economie & Dienstverlening ondersteuning en beheer Opleidingenclusters Bouw en interieur Werktuigbouw en elektrotechniek Motorvoertuigentechniek Informatie en communicatie teams Organisatiestructuur Graafschap Groep Sector Zorg & Welzijn ondersteuning en beheer Opleidingenclusters Management en financiën Handel en logistiek Horeca en toerisme Uiterlijk en haarverzorging teams Sector Educatie & Scholing ondersteuning en beheer Opleidingenclusters Welzijn en cultuur Onderwijs en begeleiding Sport en bewegen Verpleging en verzorging Basiszorg en Welzijn teams D.O.C.Stap ondersteuning en beheer ondersteuning en beheer Opleidingenclusters Voortgezette educatie Nederlands als tweede taal Inburgering Cursussen Beroepsonderwijs Volksuniversiteit teams De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009 Afdelingen Opleidingen en cursussen Trainingen en consultancy Onderzoek en begeleiding (IVO) Vakopleidingen Reïntegratie, bemiddeling, outplacement teams 13

14 Inleiding Deel 1: Graafschap College 1. Inleiding Het Graafschap College is het regionale opleidingencentrum voor educatie en beroepsonderwijs in Oost-Gelderland. De instelling ziet het opleiden van jongeren en volwassenen voor de huidige en toekomstige maatschappij als haar hoofdtaak. De invloed van de samenleving en het bedrijfsleven op het onderwijs neemt toe. Nederland wil zich ontwikkelen tot een kennissamenleving en het bedrijfsleven vraagt om medewerkers die na het afronden van hun opleiding direct aan de slag kunnen. Om aan te sluiten op deze behoeften biedt het Graafschap College studenten een uitgebreid en gevarieerd programma aan beroepsopleidingen. De instelling biedt beroepsopleidingen op het gebied van techniek, informatica, economie, dienstverlening, zorg en welzijn. Daarnaast verzorgt het Graafschap College via de Sector Educatie & Participatie voortgezette educatie, Nederlands als tweede taal, inburgering, cursussen en beroepsonderwijs (niveau 1). Maar ook scholing voor volwassenen, die de behoefte hebben zich op een bepaald gebied te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om zich voor te bereiden op een vervolgopleiding, beroepsopleiding of baan. Het Graafschap College biedt daarnaast cursussen aan specifieke, soms zwakkere, groepen in de samenleving om de zelfredzaamheid van deze groepen te stimuleren en verzorgt de verplichte inburgeringscursussen voor allochtonen. In samenwerking met D O C STAP biedt de instelling daarnaast maatwerkscholing aan de overheid, bedrijven of instellingen aan, die willen investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. De hoofdtaak en missie van het Graafschap College is het opleiden van jongeren en volwassenen voor de huidige en toekomstige maatschappij. Het Graafschap College stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de beroepskwalificatie en de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van inwoners van Oost-Gelderland. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

15 Inleiding Met elkaar in gesprek Aan de hand van het vastgestelde beleid wordt invulling gegeven aan de hoofdtaak en missie van het Graafschap College. Het bestuur van de instelling gaat regelmatig met de verschillende interne en externe doelgroepen in gesprek om het beleid te evalueren. Regionale partners Regelmatig gaat het Graafschap College de dialoog aan met gemeenten, regionale bedrijven en instellingen. Dit om de wereld van leren en beroep beter samen te laten gaan. Zo organiseerde de Graafschap Groep in december een Buffet Pensant voor bestuurders en directieleden van regionale bedrijven en instellingen. In de Drufabriek in Ulft spraken de aanwezigen, onder leiding van TV-Gelderland presentatrice Marlies Claasen, over de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie voor de Achterhoek met de Graafschap Groep als een van de spelers. Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen ontstaan voor het beraad Achterhoek Overheid, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de regio Achterhoek bundelen in dit beraad hun krachten om tot een gezamenlijke visie over de Achterhoek in het jaar 2020 te komen. De economische crisis, demografische ontwikkelingen en bezuinigingen in de Achterhoek dwingen de partijen om gezamenlijke keuzes te maken. Ook op andere manieren gaat het Graafschap College de dialoog aan met gemeenten, bedrijven en instellingen. Voor de meeste opleidingen van het Graafschap College is een onderwijsadviesraad actief. In de onderwijsadviesraden zijn personen uit het onderwijs, uit het bedrijfsleven en van kenniscentra vertegenwoordigd. Lees meer over de onderwijsadviesraden in hoofdstuk 4 van dit verslag. Ook gingen in 2009 docenten van het Graafschap College op stage bij regionale bedrijven en instellingen. Dit om het contact tussen onderwijs en bedrijfsleven te intensiveren. Tijdens de stage krijgen docenten de kans om in de beroepspraktijk actief mee te kijken en mee te werken, waardoor zij op de hoogte raken van de actuele ontwikkelingen die er zich afspelen. Het bedrijfsleven krijgt, dankzij de stages, inzicht in de onderwijsontwikkelingen en kan hierdoor beter meedenken en participeren. Tot slot was het Graafschap College in het verslagjaar vertegenwoordigd in verschillende regionale overlegorganen, zoals het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt in de Achterhoek en Liemers en het Gelders RSP-platform dat zich richt op de onderwijs-arbeidsmarkt en voortijdig schoolverlaten. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

16 Inleiding Studenten Het Graafschap College vindt het van belang dat studenten de mogelijkheid hebben om mee te denken over onderwerpen met betrekking tot de school en het onderwijs. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van studenten ten goede. Studenten krijgen op verschillende manieren de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken. Studentenpanels De studentenpanels zijn een structurele aanvulling op bestaande onderzoeken onder studenten, zoals het tevredenheidsonderzoek. Tijdens een panelgesprek krijgen leerlingen de gelegenheid om dieper in te gaan op hun ervaringen, meningen en ideeën over het onderwijs, de leeromgeving, de examinering en begeleiding. De ideeën en aandachtspunten die voortkomen uit de panelgesprekken worden door de teams en het management gebruikt voor het ontwikkelen van verbeteracties. Deze verbeteracties worden in een verslag vastgelegd. Dit verslag wordt ter verantwoording voorgelegd aan controlerende instanties, zoals de Inspectie van het Onderwijs, ouders van studenten en het regionale bedrijfsleven. Debat Op 5 januari werd het nieuwe jaar traditiegetrouw ingeluid met het jaarlijkse Graafschap College Debat. Dit keer was gekozen voor het thema Leerfabriek of kenniskroeg?. Zo n 200 studenten en 70 docenten en medewerkers van het Graafschap College gingen met elkaar in discussie over drie stellingen: docenten moeten opvoeders zijn, onze school is een veilige school en docenten staan in dienst van de leerling. Het debat werd professioneel geleid door een medewerker van het Nederlands Debat Instituut. De debaters werden verdeeld in drie groepen, waarbij elke groep roulerend de rol van voorstander, tegenstander of rechter speelde. Het debat werd nauwgezet gevolgd door een jury. Aan het einde van de debatmiddag reikte de jury drie prijzen uit: de wisselbokaal voor de beste debater, de banaan voor de debater die tijdens het debat de grootste uitglijder maakte en de pepermolen voor degene die de meest gepeperde uitspraak tijdens het debat deed. Medewerkers Managementgesprekken Drie keer per jaar voert het college van bestuur een gesprek met het sectormanagement. Het sectormanagement bestaat uit de sectordirecteur, de opleidingsmanagers en in som- De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

17 Inleiding mige gevallen het sectorhoofd bedrijfsvoering. De gesprekken vinden verdeeld over het jaar plaats: aan het begin van het schooljaar, halverwege het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. Zowel het college van bestuur als het sectormanagement kunnen onderwerpen aandragen die tijdens de managementgesprekken aan de orde komen. Teamgesprekken Het college van bestuur voert structureel gesprekken met de teams binnen de sectoren. Tijdens deze gesprekken worden onderwerpen besproken uit het strategisch beleidsplan die actueel zijn binnen het primaire proces. Het college van bestuur gaat de dialoog aan om onder andere op die manier op de hoogte te raken van wat er leeft in het primaire proces. Bij de teamgesprekken zijn, naast het college van bestuur en de medewerkers uit het betreffende team, de opleidingsmanager en de sectordirecteur aanwezig. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) van het Graafschap College vertegenwoordigt de medewerkers en studenten en adviseert het college van bestuur over collegebrede onderwerpen. Het dagelijks bestuur van de MR bestond in 2009 uit drie medewerkers: een voorzitter, penningmeester en secretaris. In 2009 heeft de MR een nieuwe voorzitter en secretaris gekregen. Naast de drie bestuursleden had de MR in 2009 zeven leden. De leden zijn afkomstig uit de vijf verschillende sectoren van de school. De voltallige MR is in keer bijeen geweest. De MR heeft zes keer met het college van bestuur vergaderd. Daarnaast heeft zes keer technisch overleg plaatsgevonden, waarbij een aantal leden van de MR betrokken waren, en is het dagelijks bestuur in het verslagjaar 11 keer bijeen geweest. Er heeft één keer overleg plaatsgevonden tussen de MR, het college van bestuur en de raad van toezicht. Het thema van deze bijeenkomst was het nieuwe strategische beleidsplan. In 2009 zijn onder andere de volgende onderwerpen in de MR besproken: strategisch plan Graafschap Groep, functiebouwwerk onderwijzend personeel beroepsonderwijs, beleid ten aanzien van taal- en rekenonderwijs, professionaliseringsbeleid, het reglement beoordelen, functioneren en ontwikkelen en de klokkenluidersregeling. In het verslagjaar heeft de MR drie masterclasses gevolgd op het gebied van financiën, levensfase en leeftijdsgericht personeelsbeleid en formatie- en taakbeleid. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

18 Inleiding Vakorganisaties voor personeel Het Graafschap College overlegt periodiek met de vakorganisaties voor personeel: Algemene Onderwijsbond, het Christelijk Nationaal Vakverbond Onderwijs en de Unie NFTO. Dit gebeurt tijdens het Instituutgeorganiseerd Overleg (IGO). In het overleg komen verschillende onderwerpen aan de orde, die betrekking hebben op de CAO-BVE. In 2009 heeft één keer een IGO-overleg plaatsgevonden. Tijdens deze overleggen is gesproken over het formatieen meerjarenformatieplan en de implementatie van het functiebouwwerk voor onderwijsgevend personeel. Het overleg met de vakorganisaties is constructief en het college van bestuur informeert de organisaties pro-actief over belangrijke ontwikkelingen binnen de Graafschap Groep. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

19 Wat is er in 2009 bereikt? 2. Wat is er in 2009 bereikt? In het strategisch beleidsplan Lijnen naar de horizon geeft het Graafschap College de ontwikkelingen aan waarlangs zij in de periode gemotiveerd, professioneel en goed voorbereid vorm zal geven aan het onderwijs. De instelling wil van vitaal belang zijn voor de economische ontwikkeling van de regio en wil daarbij intensief samenwerken met het regionale bedrijfsleven. De ontwikkeling naar een kennissamenleving vraagt om mensen die voortdurend (blijven) leren. De instelling wil het opleidingencentrum zijn waar studenten niet alleen een startkwalificatie kunnen behalen, maar later ook terug kunnen komen om kennis en vaardigheden op peil te houden. Om deze rol goed te vervullen, zijn voor het Graafschap College tot 2010 de volgende ambities leidend: - Onderwijs voor de regio - Iedereen een diploma - Een leven lang leren - Een professionele organisatie Ieder schooljaar publiceert het Graafschap College een jaarbrief, waarin het college van bestuur per ambitie aangeeft waar de accenten voor het betreffende schooljaar liggen. Dit jaarverslag geeft inzicht in de behaalde resultaten en de wijze waarop invulling is gegeven aan de ambities. In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de cijfermatige resultaten met betrekking tot de ambities Onderwijs voor de regio en Iedereen een diploma. Het Graafschap College betrekt in zijn berekeningen zowel bekostigde als onbekostigde leerlingen. Jaarlijks worden door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Centrale Financiën Instellingen (CFI), Inspectie van het onderwijs, MBO Raad en AOC Raad, indicatoren berekend voor alle roc s in Nederland. Deze berekeningen worden gemaakt op basis van uitsluitend bekostigde leerlingen. Dat betekent dat er verschillen kunnen ontstaan tussen de interne cijfers van het Graafschap College en de cijfers die door de externe werkgroep worden gepubliceerd. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

20 Wat is er in 2009 bereikt? 2.1 Algemeen Studenten beroepsonderwijs Op 1 oktober 2009 telde het Graafschap College studenten beroepsonderwijs. Ten opzichte van 2008 is het studentenaantal in 2009 met 2,5% gestegen. Net als in 2008 volgde in 2009 ongeveer eenderde van de studenten een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg en ongeveer tweederde een opleiding in de beroepsopleidende leerweg. De sectoren Techniek & Informatica en Economie & Dienstverlening hadden in het verslagjaar ten opzichte van 2008 iets meer studenten, terwijl het aantal leerlingen dat een opleiding volgde in de Sector Zorg & Welzijn met 1% daalde. Ook het aantal studenten van de Sector Educatie & Participatie daalde met 1%. Aantal studenten beroepsonderwijs bol bbl % % % % % % % % % % peildatum 1 oktober De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Colofon Titel Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Auteurs Ria Groenenberg en José Hermanussen Datum Juni 2012 Projectnummer 30105 / ecbo.12-131 ecbo s-hertogenbosch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie