Jaarverslag De ambities voorbij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. De ambities voorbij"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 De ambities voorbij

2 Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag bevat de uitgekristalliseerde en gestolde bewegingen van een stukje verleden. Wij blijven niet in dit verleden hangen, maar kunnen wel met gepaste trots terugzien op de bereikte resultaten. In 2005 begonnen we met nieuw elan aan een periode met nieuwe ambities voor de Graafschap Groep: Onderwijs voor de regio, Iedereen een diploma, Een leven lang leren en Een professionele organisatie. Er is hard gewerkt door alle medewerkers van onze organisatie om deze ambities vorm te geven. Aan het einde van de strategische periode, in het verslagjaar 2009, constateren wij dat onze focus voortdurend gericht moet blijven op deze thema s en dat deze ambities aangescherpt terug moeten komen in de nieuwe beleidsperiode. Op het moment dat dit verslag voor u ligt, is de nieuwe strategische periode al begonnen, met oude ambities en nieuwe doelstellingen, verweven tot een nieuw geheel. In 2009 stond het formuleren van het nieuwe plan centraal en keken we over de ambities heen naar het volgende punt aan de horizon: de Graafschap Groep als toonaangevend partner en speler die samen met overheid en bedrijfsleven wil werken aan de toekomst van Oost-Gelderland. Wij willen op deze wijze graag een duidelijke rol spelen en waar mogelijk initiatiefnemer zijn bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor dit prachtige stukje Nederland. Wij hopen dat dit jaarverslag u een goed beeld geeft van deze intenties die ook in 2009 onze drijfveer vormden. Wij danken onze medewerkers voor hun inzet om het beleid handen en voeten te geven in de klas, het praktijklokaal, de ondersteunende organisatie of het leerbedrijf. René van Gils Sarien Shkolnik-Oostwouder College van bestuur De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

3 Inhoudsopgave Pagina Graafschap Groep: ambities voorbij 6 College van bestuur 9 Raad van toezicht 10 Organisatiestructuur 13 Deel 1: Graafschap College 1. Inleiding Wat is er in 2009 bereikt? Algemeen Onderwijs voor de regio Iedereen een diploma Indicatoren Waardering Waardering door studenten Waardering door alumni Waardering door decanen Waardering door bedrijven en instellingen Onderwijs voor de regio Algemeen Sector Techniek & Informatica Sector Economie & Dienstverlening Sector Zorg & Welzijn Iedereen een diploma Algemeen Sector Techniek & Informatica Sector Economie & Dienstverlening Sector Zorg & Welzijn Sector Educatie & Participatie 74 De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

4 Inhoudsopgave 6. Een leven lang leren Algemeen Sector Techniek & Informatica Sector Economie & Dienstverlening Sector Zorg & Welzijn Sector Educatie & Participatie 83 7.Professionele organisatie Beleid en communicatie Onderwijs en innovatie Personeel en organisatie Informatiemanagement en ict Faciliteiten en huisvesting Financiën en control 123 Deel 2: D O C STAP 1. Inleiding Juridische structuur Kwaliteitszorg Dienstverlening Opleidingen en cursussen Training en consultancy Onderzoek en begeleiding Vakopleidingen Reïntegratie, bemiddeling en outplacement Medewerkers Medewerkers in cijfers Deskundigheidsbevordering Docentenbijeenkomsten Financiën 147 De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

5 Inhoudsopgave Deel 3: Volksuniversiteit Doetinchem 1. Inleiding Activiteiten Cursisten Medewerkers Samenwerking met de regio Financiën 150 Bijlagen Bijlage 1: verantwoording innovatieprojecten Graafschap College De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep

6 Graafschap Groep Graafschap Groep: de ambities voorbij De Graafschap Groep is het samenwerkingsverband tussen het Graafschap College, D O C STAP en de Volksuniversiteit van Doetinchem met een gezamenlijk bestuur en een gezamenlijke raad van toezicht. De Graafschap Groep wil het eigentijdse opleidingen- en loopbaancentrum van de regio Oost-Gelderland zijn. De groep wil een totaalpakket aan diensten verlenen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, in de breedste zin van het woord, aan jong en oud. De drie organisaties die gezamenlijk de Graafschap Groep vormen, hebben zich ieder gespecialiseerd in een deel van dit totaalpakket. Om alle kansen op de markt te benutten is een samenwerking tussen de organisaties noodzakelijk. Een samenwerking tussen drie van elkaar verschillende organisaties gaat niet vanzelf. Iedere organisatie heeft een eigen identiteit en gaat zijn eigen weg. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen benutten de drie organisaties hun samenwerking, zodat het gemeenschappelijke doel bereikt kan worden. In 2009 stond de Graafschap Groep op de grens van twee strategische periodes. Enerzijds was de Groep gericht op het afronden van de strategische periode Anderzijds waren de ogen van de Groep gericht op het formuleren van nieuw beleid voor de komende vijf jaar. De titel van dit jaarverslag Ambities voorbij illustreert de grens tussen deze twee periodes. De ambities voor de periode zijn voorbij en voorbij deze ambities wordt gekeken naar de toekomst en nieuwe strategische doelen. In het strategisch beleidsplan Lijnen naar de horizon beschrijft het Graafschap College op welke wijze in de periode vorm wordt gegeven aan het onderwijs. De vier ambities Onderwijs voor de regio, Iedereen een diploma, Een leven lang leren en Een professionele organisatie vormen de kern van dit beleidsplan. Deze ambities staan als een huis. De afgelopen jaren, waaronder in het verslagjaar, is hard gewerkt om de ambities te realiseren. In grote mate is dit gelukt en waar dit nog niet het geval is, wordt hard gewerkt aan verdere realisatie. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

7 Graafschap Groep Toch vond het college van bestuur de tijd rijp om de ambities te herijken. Immers, de wereld verandert. Globalisering, regionalisering, toenemende diversiteit, andere inzichten over leren en loopbaan, nieuwe technieken, nieuwe benaderingen van zorg en welzijn en vele andere ontwikkelingen dwingen tot nadenken. Nadenken over onderwijs en vorming en de rol en positie van de Graafschap Groep in de komende jaren. Daarnaast vraagt de omgeving van de Graafschap Groep, klanten en belanghebbenden voorop, om een meer geprofileerde, meer initiërende en minder bescheiden rol van de Groep. Zij wil dat de Groep niet langer in de schaduw blijft staan en een voortrekkersrol in de regio vervult. Het formuleren van een nieuwe strategie voor de periode stond in 2009 centraal. Het nieuwe strategische beleidsplan heeft de naam Krachtig onderwijs voor een krachtige regio gekregen. Binnen het nieuwe beleid blijft gedegen en kwalitatief goed onderwijs de basis. Betrouwbaarheid ook. Vanuit de gedachte dat iedere student ontwikkelbare talenten heeft. Maar de ambitie gaat verder. De Graafschap Groep wil in 2015 voor wat betreft onderwijs landelijk als excellent gekend worden, een leidende rol in de regio spelen op het gebied van onderwijs en aangrenzende gebieden, voorop gaan als het gaat om onderwijsinnovatie en sociale innovatie en dit als organisatie zelfbewust waarmaken. De Graafschap Groep wil dit onder andere bereiken door meer samen te werken met bedrijven en overheden, intern meer samen te werken en best practices uit te wisselen, prominent aanwezig te zijn in de regio, een schakel te zijn voor doorlopende leerlijnen en excellente docenten in te zetten. Vanaf 2010 staan voor de Graafschap Groep vijf strategische doelen centraal: Toonaangevend partner en speler in de regio; Stimuleren van een leven lang leren; Innovatie als gevolg van creativiteit; Rendement uit talent; Sterke professionals in een professionele organisatie. De vijf kernwaarden persoonlijk, creatief, verbonden, zelfbewust en duurzaam zijn leidend bij het uitvoeren van het nieuwe beleid en zijn het kompas van de Groep. Een nieuwe huisstijl, die in 2010 wordt ingevoerd, zorgt voor een passende interne en externe uitstraling van de Groep. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

8 Graafschap Groep Naast een verdere intensivering van de samenwerking binnen de Graafschap Groep hebben de drie organisaties in het verslagjaar activiteiten ondernomen op het gebied van hun eigen specialismen. In dit gezamenlijke jaarverslag is te lezen hoe het jaar 2009 voor het Graafschap College, D O C STAP en de Volksuniversiteit is verlopen. Omdat iedere organisatie binnen de Graafschap Groep haar eigen identiteit heeft, bestaat dit jaarverslag uit drie verschillende delen. Ieder deel gaat in op een van de drie organisatieonderdelen. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

9 College van bestuur De Graafschap Groep wordt bestuurd door het college van bestuur. Dit gebeurt onder andere volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (1997 en 2009). Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de realisatie van de instellingsopdracht. Het meerjaren strategisch beleidsplan geeft inhoud aan de instellingsopdracht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan. Vijf keer per jaar komen het college van bestuur en de raad van toezicht bijeen. Eén keer per jaar heeft de raad van toezicht overleg met de medezeggenschapsraad. Het college van bestuur stuurt de directies van de vier onderwijssectoren van het Graafschap College en de algemeen directeur van D O C STAP aan. Zij voeren hun beleid uit binnen de kaders, zoals deze zijn vastgelegd door het college van bestuur. Het college van bestuur vergadert wekelijks. Daarnaast vindt er onder andere regelmatig overleg plaats met directieleden, sectormanagement, diensthoofden en de medezeggenschapsraad. De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op de Graafschap Groep en op Samenstelling, taakverdeling en relevante nevenfuncties van het college van bestuur in 2009 Naam Taak Relevante nevenfuncties De heer drs. M.J.A.M. van Gils Voorzitter en portefeuillehouder Vice-voorzitter Raad van onderwijs en innovatie, Commissarissen Rabobank informatiemanagement en ict, Graafschap-Midden financiën en control Secretaris/ penningmeester Kenniscentrum Bèta Techniek Penningmeester Stichting Bouwtalent Regio Achterhoek Secretaris Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek Mevrouw drs. S.C. Shkolnik-Oostwouder Portefeuillehouder beleid en Procesmanager MBO2010 communicatie, personeel en Professionalisering (tot 1 april 2009) organisatie, faciliteiten en Bestuurslid Stichting Vrienden van het huisvesting Slingeland Ziekenhuis Lid raad van toezicht Nederlands Openluchtmuseum De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009

10 Raad van Toezicht het door het college van bestuur gevoerde beleid. Daarnaast is statutair een aantal besluiten voorbehouden aan de raad van toezicht, respectievelijk behoeft een aantal besluiten van het college van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht. In 2009 heeft de raad van toezicht verder invulling gegeven aan haar toezichthoudende rol, zoals deze in de beleidsnotitie Governance in het onderwijs is beschreven. Een van de uitwerkingen is de vaststelling van de klokkenluidersregeling. In het verslagjaar zijn geen nieuwe leden voor de raad van toezicht benoemd. De raad van toezicht heeft in 2009 vijf keer vergaderd. Behalve het bespreken en vaststellen van de begroting, jaarrekening en jaarverslag is uitgebreid gesproken over het nieuwe strategische beleidsplan Krachtig onderwijs voor een krachtige regio. Ook de voortgang voor wat betreft de realisatie van de vier ambities, het competentiegericht onderwijs, financiële prognoses, studentenprognoses, huisvesting en professionalisering van de medewerkers waren onderwerpen van gesprek. De raad van toezicht heeft een accountant benoemd en gesproken over het verslag van het jaarlijkse gesprek met de inspectie van het onderwijs, de inspectieonderzoeken, de rendementscijfers en de interne kwaliteitsaudits. Daarnaast hebben een aantal statutaire wijzigingen plaatsgevonden in verband met een wetswijziging en de invoering van het raad van toezichtmodel. De Eerste Kamer heeft op 10 maart 2009 het wetsvoorstel aangenomen dat regelt dat de raden van toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs een wettelijke status krijgen en de colleges van bestuur wettelijk het bevoegd gezag van de mbo-instellingen worden. In januari vond het jaarlijkse gesprek met de medezeggenschapsraad plaats. Het thema van deze bijeenkomst was het nieuwe strategische beleidsplan. Tijdens een extra overlegmoment is het functioneren van de raad van toezicht geëvalueerd. In juni vond het jaarlijkse gesprek plaats van de voorzitter en secretaris van de raad van toezicht met het college van bestuur. In het gesprek heeft het college van bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Naast de voortgang van de realisatie van de meerjaren doelen uit het strategisch beleid zijn de jaardoelen geëvalueerd aan de hand van de jaarbrief en het jaarverslag De plannen voor de komende periode zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan en de jaarbrief De sectoren hebben De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep

11 Raad van Toezicht naar aanleiding van het strategisch beleidsplan concrete doelstellingen geformuleerd. Deze zijn vastgelegd in de sectoractiviteitenplannen. Ook deze plannen zijn in de raad van toezicht besproken. De raad van toezicht heeft met grote belangstelling kennis genomen van de goede resultaten van de Graafschap Groep en dankt de directie en medewerkers voor de behaalde resultaten. Naar het oordeel van de raad van toezicht is er in het verslagjaar een positieve bijdrage geleverd aan de realisatie van de ambities. J.H.L.M. Metzemaekers Voorzitter raad van toezicht De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep

12 Raad van Toezicht Samenstelling, taakverdeling, functie en relevante nevenfunctie(s) van de raad van toezicht in 2009 Naam, taakverdeling Functie Relevante nevenfunctie(s) De heer drs. J.H.L.M. Metzemaekers, Voorzitter Raad van Bestuur Commissaris Rabobank Graafschap voorzitter Stichting Azora Zuid Lid Raad van Toezicht Stichting Ascon De heer mr. C. Doppenberg, secretaris Notaris in de gemeente Lid Raad van Advies Stichting Doetinchem Sravana Doetinchem Bestuurslid Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem Secretaris van het Notarieel Intercollegiaal Overleg Rotterdam Directeur Marick Doetinchem Beheer BV en Marick Doetinchem BV Directeur Kado Vastgoed BV Doetinchem Voorzitter Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk (tot februari 2009) Voorzitter College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hummelo (tot februari 2009) De heer M. Beijer, lid Gepensioneerd ondernemer Commissaris KIP Caravans bv Onafhankelijk voorzitter Stichting Vedined en Vedined bv Onafhankelijk voorzitter Stichting Symbiose Lid Raad van Advies en medeaandeelhouder Statiqcooling bv Mevrouw J.A.M. Derksen-Geuijen, lid Algemeen directeur Koninklijke Lid werkgeversdelegatie OHC Grafisch Wöhrmann Nederland Lid Raad van Commissarissen Rabobank Graafschap-Zuid De heer drs. A.M. Oostlander, lid Gepensioneerd Lid Raad van Toezicht Cordaid Europarlementariër De heer W.H. Tijsterman, lid Directeur Klein Poelhuis Bedrijven Bestuursfunctie bij NIDV Installatietechniek (Nederlandse Industrie Defensie en Veiligheid) Bestuursfunctie bij Kamer van Koophandel Achterhoek Mevrouw H. Ester, lid Financieel directeur Kadaster Lid Raad van Commissarissen Idealis Lid Raad van Toezicht GGZ Midden en Noord Limburg De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep

13 Organisatiestructuur Raad van Toezicht College van Bestuur Sector Bedrijfsvoering Diensten Beleid en communicatie Onderwijs en innovatie Personeel en organisatie Informatiemanagement en ict Faciliteiten en huisvesting Financiën en control Sector Techniek & Informatica Sector Economie & Dienstverlening ondersteuning en beheer Opleidingenclusters Bouw en interieur Werktuigbouw en elektrotechniek Motorvoertuigentechniek Informatie en communicatie teams Organisatiestructuur Graafschap Groep Sector Zorg & Welzijn ondersteuning en beheer Opleidingenclusters Management en financiën Handel en logistiek Horeca en toerisme Uiterlijk en haarverzorging teams Sector Educatie & Scholing ondersteuning en beheer Opleidingenclusters Welzijn en cultuur Onderwijs en begeleiding Sport en bewegen Verpleging en verzorging Basiszorg en Welzijn teams D.O.C.Stap ondersteuning en beheer ondersteuning en beheer Opleidingenclusters Voortgezette educatie Nederlands als tweede taal Inburgering Cursussen Beroepsonderwijs Volksuniversiteit teams De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap Groep 2009 Afdelingen Opleidingen en cursussen Trainingen en consultancy Onderzoek en begeleiding (IVO) Vakopleidingen Reïntegratie, bemiddeling, outplacement teams 13

14 Inleiding Deel 1: Graafschap College 1. Inleiding Het Graafschap College is het regionale opleidingencentrum voor educatie en beroepsonderwijs in Oost-Gelderland. De instelling ziet het opleiden van jongeren en volwassenen voor de huidige en toekomstige maatschappij als haar hoofdtaak. De invloed van de samenleving en het bedrijfsleven op het onderwijs neemt toe. Nederland wil zich ontwikkelen tot een kennissamenleving en het bedrijfsleven vraagt om medewerkers die na het afronden van hun opleiding direct aan de slag kunnen. Om aan te sluiten op deze behoeften biedt het Graafschap College studenten een uitgebreid en gevarieerd programma aan beroepsopleidingen. De instelling biedt beroepsopleidingen op het gebied van techniek, informatica, economie, dienstverlening, zorg en welzijn. Daarnaast verzorgt het Graafschap College via de Sector Educatie & Participatie voortgezette educatie, Nederlands als tweede taal, inburgering, cursussen en beroepsonderwijs (niveau 1). Maar ook scholing voor volwassenen, die de behoefte hebben zich op een bepaald gebied te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om zich voor te bereiden op een vervolgopleiding, beroepsopleiding of baan. Het Graafschap College biedt daarnaast cursussen aan specifieke, soms zwakkere, groepen in de samenleving om de zelfredzaamheid van deze groepen te stimuleren en verzorgt de verplichte inburgeringscursussen voor allochtonen. In samenwerking met D O C STAP biedt de instelling daarnaast maatwerkscholing aan de overheid, bedrijven of instellingen aan, die willen investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. De hoofdtaak en missie van het Graafschap College is het opleiden van jongeren en volwassenen voor de huidige en toekomstige maatschappij. Het Graafschap College stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de beroepskwalificatie en de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van inwoners van Oost-Gelderland. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

15 Inleiding Met elkaar in gesprek Aan de hand van het vastgestelde beleid wordt invulling gegeven aan de hoofdtaak en missie van het Graafschap College. Het bestuur van de instelling gaat regelmatig met de verschillende interne en externe doelgroepen in gesprek om het beleid te evalueren. Regionale partners Regelmatig gaat het Graafschap College de dialoog aan met gemeenten, regionale bedrijven en instellingen. Dit om de wereld van leren en beroep beter samen te laten gaan. Zo organiseerde de Graafschap Groep in december een Buffet Pensant voor bestuurders en directieleden van regionale bedrijven en instellingen. In de Drufabriek in Ulft spraken de aanwezigen, onder leiding van TV-Gelderland presentatrice Marlies Claasen, over de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie voor de Achterhoek met de Graafschap Groep als een van de spelers. Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen ontstaan voor het beraad Achterhoek Overheid, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de regio Achterhoek bundelen in dit beraad hun krachten om tot een gezamenlijke visie over de Achterhoek in het jaar 2020 te komen. De economische crisis, demografische ontwikkelingen en bezuinigingen in de Achterhoek dwingen de partijen om gezamenlijke keuzes te maken. Ook op andere manieren gaat het Graafschap College de dialoog aan met gemeenten, bedrijven en instellingen. Voor de meeste opleidingen van het Graafschap College is een onderwijsadviesraad actief. In de onderwijsadviesraden zijn personen uit het onderwijs, uit het bedrijfsleven en van kenniscentra vertegenwoordigd. Lees meer over de onderwijsadviesraden in hoofdstuk 4 van dit verslag. Ook gingen in 2009 docenten van het Graafschap College op stage bij regionale bedrijven en instellingen. Dit om het contact tussen onderwijs en bedrijfsleven te intensiveren. Tijdens de stage krijgen docenten de kans om in de beroepspraktijk actief mee te kijken en mee te werken, waardoor zij op de hoogte raken van de actuele ontwikkelingen die er zich afspelen. Het bedrijfsleven krijgt, dankzij de stages, inzicht in de onderwijsontwikkelingen en kan hierdoor beter meedenken en participeren. Tot slot was het Graafschap College in het verslagjaar vertegenwoordigd in verschillende regionale overlegorganen, zoals het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt in de Achterhoek en Liemers en het Gelders RSP-platform dat zich richt op de onderwijs-arbeidsmarkt en voortijdig schoolverlaten. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

16 Inleiding Studenten Het Graafschap College vindt het van belang dat studenten de mogelijkheid hebben om mee te denken over onderwerpen met betrekking tot de school en het onderwijs. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van studenten ten goede. Studenten krijgen op verschillende manieren de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken. Studentenpanels De studentenpanels zijn een structurele aanvulling op bestaande onderzoeken onder studenten, zoals het tevredenheidsonderzoek. Tijdens een panelgesprek krijgen leerlingen de gelegenheid om dieper in te gaan op hun ervaringen, meningen en ideeën over het onderwijs, de leeromgeving, de examinering en begeleiding. De ideeën en aandachtspunten die voortkomen uit de panelgesprekken worden door de teams en het management gebruikt voor het ontwikkelen van verbeteracties. Deze verbeteracties worden in een verslag vastgelegd. Dit verslag wordt ter verantwoording voorgelegd aan controlerende instanties, zoals de Inspectie van het Onderwijs, ouders van studenten en het regionale bedrijfsleven. Debat Op 5 januari werd het nieuwe jaar traditiegetrouw ingeluid met het jaarlijkse Graafschap College Debat. Dit keer was gekozen voor het thema Leerfabriek of kenniskroeg?. Zo n 200 studenten en 70 docenten en medewerkers van het Graafschap College gingen met elkaar in discussie over drie stellingen: docenten moeten opvoeders zijn, onze school is een veilige school en docenten staan in dienst van de leerling. Het debat werd professioneel geleid door een medewerker van het Nederlands Debat Instituut. De debaters werden verdeeld in drie groepen, waarbij elke groep roulerend de rol van voorstander, tegenstander of rechter speelde. Het debat werd nauwgezet gevolgd door een jury. Aan het einde van de debatmiddag reikte de jury drie prijzen uit: de wisselbokaal voor de beste debater, de banaan voor de debater die tijdens het debat de grootste uitglijder maakte en de pepermolen voor degene die de meest gepeperde uitspraak tijdens het debat deed. Medewerkers Managementgesprekken Drie keer per jaar voert het college van bestuur een gesprek met het sectormanagement. Het sectormanagement bestaat uit de sectordirecteur, de opleidingsmanagers en in som- De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

17 Inleiding mige gevallen het sectorhoofd bedrijfsvoering. De gesprekken vinden verdeeld over het jaar plaats: aan het begin van het schooljaar, halverwege het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. Zowel het college van bestuur als het sectormanagement kunnen onderwerpen aandragen die tijdens de managementgesprekken aan de orde komen. Teamgesprekken Het college van bestuur voert structureel gesprekken met de teams binnen de sectoren. Tijdens deze gesprekken worden onderwerpen besproken uit het strategisch beleidsplan die actueel zijn binnen het primaire proces. Het college van bestuur gaat de dialoog aan om onder andere op die manier op de hoogte te raken van wat er leeft in het primaire proces. Bij de teamgesprekken zijn, naast het college van bestuur en de medewerkers uit het betreffende team, de opleidingsmanager en de sectordirecteur aanwezig. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) van het Graafschap College vertegenwoordigt de medewerkers en studenten en adviseert het college van bestuur over collegebrede onderwerpen. Het dagelijks bestuur van de MR bestond in 2009 uit drie medewerkers: een voorzitter, penningmeester en secretaris. In 2009 heeft de MR een nieuwe voorzitter en secretaris gekregen. Naast de drie bestuursleden had de MR in 2009 zeven leden. De leden zijn afkomstig uit de vijf verschillende sectoren van de school. De voltallige MR is in keer bijeen geweest. De MR heeft zes keer met het college van bestuur vergaderd. Daarnaast heeft zes keer technisch overleg plaatsgevonden, waarbij een aantal leden van de MR betrokken waren, en is het dagelijks bestuur in het verslagjaar 11 keer bijeen geweest. Er heeft één keer overleg plaatsgevonden tussen de MR, het college van bestuur en de raad van toezicht. Het thema van deze bijeenkomst was het nieuwe strategische beleidsplan. In 2009 zijn onder andere de volgende onderwerpen in de MR besproken: strategisch plan Graafschap Groep, functiebouwwerk onderwijzend personeel beroepsonderwijs, beleid ten aanzien van taal- en rekenonderwijs, professionaliseringsbeleid, het reglement beoordelen, functioneren en ontwikkelen en de klokkenluidersregeling. In het verslagjaar heeft de MR drie masterclasses gevolgd op het gebied van financiën, levensfase en leeftijdsgericht personeelsbeleid en formatie- en taakbeleid. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

18 Inleiding Vakorganisaties voor personeel Het Graafschap College overlegt periodiek met de vakorganisaties voor personeel: Algemene Onderwijsbond, het Christelijk Nationaal Vakverbond Onderwijs en de Unie NFTO. Dit gebeurt tijdens het Instituutgeorganiseerd Overleg (IGO). In het overleg komen verschillende onderwerpen aan de orde, die betrekking hebben op de CAO-BVE. In 2009 heeft één keer een IGO-overleg plaatsgevonden. Tijdens deze overleggen is gesproken over het formatieen meerjarenformatieplan en de implementatie van het functiebouwwerk voor onderwijsgevend personeel. Het overleg met de vakorganisaties is constructief en het college van bestuur informeert de organisaties pro-actief over belangrijke ontwikkelingen binnen de Graafschap Groep. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

19 Wat is er in 2009 bereikt? 2. Wat is er in 2009 bereikt? In het strategisch beleidsplan Lijnen naar de horizon geeft het Graafschap College de ontwikkelingen aan waarlangs zij in de periode gemotiveerd, professioneel en goed voorbereid vorm zal geven aan het onderwijs. De instelling wil van vitaal belang zijn voor de economische ontwikkeling van de regio en wil daarbij intensief samenwerken met het regionale bedrijfsleven. De ontwikkeling naar een kennissamenleving vraagt om mensen die voortdurend (blijven) leren. De instelling wil het opleidingencentrum zijn waar studenten niet alleen een startkwalificatie kunnen behalen, maar later ook terug kunnen komen om kennis en vaardigheden op peil te houden. Om deze rol goed te vervullen, zijn voor het Graafschap College tot 2010 de volgende ambities leidend: - Onderwijs voor de regio - Iedereen een diploma - Een leven lang leren - Een professionele organisatie Ieder schooljaar publiceert het Graafschap College een jaarbrief, waarin het college van bestuur per ambitie aangeeft waar de accenten voor het betreffende schooljaar liggen. Dit jaarverslag geeft inzicht in de behaalde resultaten en de wijze waarop invulling is gegeven aan de ambities. In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de cijfermatige resultaten met betrekking tot de ambities Onderwijs voor de regio en Iedereen een diploma. Het Graafschap College betrekt in zijn berekeningen zowel bekostigde als onbekostigde leerlingen. Jaarlijks worden door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Centrale Financiën Instellingen (CFI), Inspectie van het onderwijs, MBO Raad en AOC Raad, indicatoren berekend voor alle roc s in Nederland. Deze berekeningen worden gemaakt op basis van uitsluitend bekostigde leerlingen. Dat betekent dat er verschillen kunnen ontstaan tussen de interne cijfers van het Graafschap College en de cijfers die door de externe werkgroep worden gepubliceerd. De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

20 Wat is er in 2009 bereikt? 2.1 Algemeen Studenten beroepsonderwijs Op 1 oktober 2009 telde het Graafschap College studenten beroepsonderwijs. Ten opzichte van 2008 is het studentenaantal in 2009 met 2,5% gestegen. Net als in 2008 volgde in 2009 ongeveer eenderde van de studenten een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg en ongeveer tweederde een opleiding in de beroepsopleidende leerweg. De sectoren Techniek & Informatica en Economie & Dienstverlening hadden in het verslagjaar ten opzichte van 2008 iets meer studenten, terwijl het aantal leerlingen dat een opleiding volgde in de Sector Zorg & Welzijn met 1% daalde. Ook het aantal studenten van de Sector Educatie & Participatie daalde met 1%. Aantal studenten beroepsonderwijs bol bbl % % % % % % % % % % peildatum 1 oktober De ambities voorbij, Jaarverslag Graafschap College

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Krimp en Onderwijs Update Carmen Wijnands

Krimp en Onderwijs Update Carmen Wijnands Update 21-211 Carmen Wijnands INHOUDSOPGAVE 1. Analyse 3 1 Analyse van de hele regio 3 2 Analyse per school 6 2.1 Almende College 6 2.2 AOC-oost Doetinchem 8 2.3 De Driemark 1 2.4 St. Ludger College 12

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Stedendriehoek RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01IC AOC Oost Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Oost. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Groenhorst College Praktijkonderwijs

Groenhorst College Praktijkonderwijs Groenhorst College Praktijkonderwijs Het Groenhorst College Praktijkonderwijs in Emmeloord heet vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord. Inhoud Let op! Omdat het praktijkonderwijs beleidsmatig

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Twente RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMCregio

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht Voorblad bij Rapportage UzS oktober 2014 t/m 1 okt 2015 RMC Regio Utrecht 1. Teller uitschrijvingen zonder startkwalificatie 2. Leeswijzer 3. Conclusies en aanbevelingen 1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit 19.15-19.30 uur inloop met koffie/thee Belangrijke zaken over de doorstroom door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout Voorlichting

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Profielschets en informatiememorandum Lid Raad van Toezicht Graafschap Groep Doetinchem

Profielschets en informatiememorandum Lid Raad van Toezicht Graafschap Groep Doetinchem Profielschets en informatiememorandum Lid Raad van Toezicht Graafschap Groep Doetinchem 1. Inleiding Deze notitie bevat informatie over de Graafschap Groep als organisatie, de vacatures en de selectieprocedure

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2 Factsheet jongeren in een kwetsbare positie Schooljaar 2015-2016 Voorlopige cijfers versie1 Uitgave: juni 2016 Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar 2015-2016, voorlopige cijfers Landelijk

Nadere informatie

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Inleiding Voor U ligt het jaarverslag 2016 van het bestuur van de stichting Studiefonds ROC van Twente. In oktober 2016 zijn er door de Minister

Nadere informatie

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs voortgezet algemeen volwassenenonderwijs () 16 17 opleidingsinfo Vwo, Havo, Vmbo-tl Je diploma of certificaten vwo, havo of vmbo-tl in één jaar! Wil jij in 1 jaar je diploma vwo, havo of vmbo-tl halen?

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Graafschap Groep

Jaarverslag 2010. Graafschap Groep Jaarverslag 2010 Graafschap Groep Colofon Leeswijzer 2 Dit jaarverslag is een uitgave van de Graafschap Groep. Tekst en opmaak: team communicatie Graafschap College Fotografie: archief Graafschap College,

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten Schoolverlatersonderzoek MBO Inzicht in het extern rendement Gericht werken aan kwaliteitsbeleid SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma

Nadere informatie

ROC Aventus te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. A.J. Veldman MMO, hierna te noemen: de contactschool.

ROC Aventus te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. A.J. Veldman MMO, hierna te noemen: de contactschool. Samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde gezaggen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Stedendriehoek 11 inzake het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters

Nadere informatie

2e kwartaalrapportage 2014

2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014) Definitief 16092014 Inhoudsopgave 2e kwartaalrapportage 2014 Inleiding Hoofdstuk 1 Studenten MBO Hoofdstuk 2 Cursisten

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA Grafisch Lyceum Rotterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Voorlopige cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar 2009-2010

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 13 Achterhoek 20090220_013_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Opleidingsinitiatief Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Aanleiding Demografische ontwikkelingen Leeftijdsklasse 1950 2008 Tot 20 jaar 37% 24% 20-40 jaar 29% 26% 40-65 jaar 25% 35%

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2015 Datum : januari 2015 Versie : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

~ Sterre: de cijfers ~

~ Sterre: de cijfers ~ ~ Sterre: de cijfers ~ rre_droog.indd 1 1-12-10 11:3 rre_droog.indd 2 1-12-10 11:3 voorwoord tekst: Joost Korsten, Directeur / bestuurder Spectrum CMO Gelderland Vol trots presenteert Spectrum CMO Gelderland

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16752 10 augustus 2012 Convenant VSV 2012 2015 Achterhoek Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PN C I B A P Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I B A P. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Algemene Persoonskenmerken

Algemene Persoonskenmerken Resultaten VMBO enquête Al onze leerlingen moeten in het vmbo een startkwalificatie kunnen halen, vind meer dan 80 van de docenten die de enquête invulden. Een landelijk eindexamen in het vmbo garandeert

Nadere informatie