Auteur. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars april 2003 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 UPDATE A BACKGROUND BRIEFING FROM ALLEN & OVERY EMPLOYMENT, PENSIONS & INCENTIVES ALLEN & OVERY OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? INHOUDSTAFEL April Inleiding 3 2. Outplacement: een recht 3 (1) Hoe was de situatie vóór CAO nr. 82? 3 (2) Wat houdt outplacement precies in? 4 (3) Blijven de bepalingen van CAO nr. 51 gelden? 5 (4) Wanneer heeft een werknemer recht op outplacement volgens CAO nr. 82? 5 (5) Welke stappen moet de werknemer ondernemen? 6 (6) Welke sancties riskeert de werkgever wanneer hij zijn outplacement-plicht niet naleeft? 7 3. Mentorschap oudere werknemers 8 (1) Wat is de bedoeling van het mentorschap? 8 (2) Wat wordt verstaan onder nieuwe werknemers? 8 (3) Waar mag de vorming, begeleiding en het mentorschap worden uitgeoefend? 9 (4) Welke vergoeding kan de oudere werknemer hiervoor ontvangen? 9 (5) Welke formaliteiten moeten vervuld worden? 9 (6) Wat zijn de sancties ingeval van inbreuk op de uitvoeringsbepalingen? 9 4. Kwaliteitsbevorderende arbeidsomstandigheden voor (1) Wanneer kan de werkgever een toelage voor acties rond kwaliteitsbevorderende arbeidsomstandigheden ontvangen? 10 (2) Welke acties komen in aanmerking? 10 (3) Kunnen alle werkgevers aanspraak maken op een toelage? 11 (4) Hoe wordt de toelage begroot? 11 (5) Hoe verloopt de aanvraagprocedure tot het bekomen van de toelage? 11

3 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April Startbanen voor (1) Waarover gaat het? 12 (2) Wanneer is er een tekort? 12 (3) Wie stelt het tekort vast? 12 (4) Wat als het tekort verdwijnt? 13 (5) Om welke ouderen gaat het? 13 (6) Welke formaliteiten moeten nageleefd worden? 13 (7) Wat zijn de gevolgen? Conclusie 13 Bronnen 14 2 ALLEN & OVERY

4 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? 1. INLEIDING Sedert enige tijd wordt ons land terechtgewezen omwille van de zeer lage tewerkstelling van de categorie van 50-plussers. De werkgelegenheidsgraad voor werknemers tussen 55 en 64 jaar bedroeg in België in 2000 slechts 26,3%, dit terwijl Europa tijdens de Top van Stockholm stelde dat in 2010 een gemiddelde werkgelegenheidsgraad van 50% dient te worden bereikt voor deze groep werknemers. Er dient dus nog een lange weg te worden afgelegd. Recent werd dan ook beslist een aantal nieuwe maatregelen te nemen om de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers te bevorderen. In 2001 gaf Minister Onkelinx reeds een eerste aanzet tot de bevordering van de tewerkstelling van oudere werknemers, onder meer via de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers. Zo werd het mentorschap voor oudere werknemers geïntroduceerd, werd de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of arbeidsorganisatie ten voordele van oudere werknemers financieel beloond en deden de startbanen voor 45-plussers hun intrede. Ondertussen werden een aantal maatregelen uit deze wet meer concreet uitgewerkt via een Koninklijk Besluit of een Collectieve Arbeidsovereenkomst. U heeft ongetwijfeld reeds gehoord van CAO nr. 82 die ontslagen werknemers van minstens 45 jaar recht geeft op outplacementbegeleiding 1. Zo zullen we u in onderstaande uiteenzetting beknopt de krachtlijnen van dit outplacementrecht weergeven. In een vorige Update werd reeds aandacht besteed aan de specifieke regeling van tijdskrediet voor oudere werknemers 2. We zullen het in deze uitgave dan ook enkel hebben over een aantal andere maatregelen die gericht zijn op de professionele (her)integratie van deze categorie van werknemers OUTPLACEMENT: EEN RECHT (1) HOE WAS DE SITUATIE VÓÓR CAO NR. 82? In het kader van een ontslag of een voorgenomen ontslag van één of meerdere werknemers, kon de werkgever ervoor opteren om de diensten van een outplacementbureau in te schakelen. Dergelijk bureau staat in voor het begeleiden en adviseren van de ontslagen of de te ontslagen werknemers, om deze zo snel mogelijk opnieuw in het arbeidscircuit te laten terechtkomen. Deze materie wordt geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 51 van 10 februari 1992, waarin o.m. wordt voorzien dat de werkgever enerzijds een dienstverhuringsovereenkomst moet sluiten met een outplacementbureau en anderzijds, een overeenkomst moet sluiten met de werknemer waarin de modaliteiten van de outplacementbegeleiding vastgelegd worden. De werknemer moet hierbij eveneens zijn voorafgaande instemming geven met de voorgestelde outplacementbegeleiding. De outplacementopdracht blijft gelden tot de betrokken werknemer een nieuwe betrekking heeft gevonden, evenwel met een maximum duurtijd van twee jaar na de aanvang van de begeleiding. De werkgever droeg ook toen reeds de kosten van de outplacementbegeleiding. Onder CAO nr. 51 is de werkgever daarenboven verplicht om de ondernemingsraad, desgevallend de vakbondsafvaardiging, te informeren en te raadplegen over het voornemen (in het algemeen) om de diensten van een outplacementbureau in te schakelen. In het geval van collectief ontslag is de ondernemingsraad, of bij gebreke daaraan, de vakbondsafvaardiging, zelfs bevoegd om te beslissen tot welk outplacementbureau de werkgever zich moet wenden. 1 De CAO trad in werking op 15 september EPI Update Tijdskrediet, Zorgkrediet en Vaderschapsverlof, maart De huidige bijdrage omvat de belangrijkste punten, doch streeft geen volledigheid na. ALLEN & OVERY 3

5 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 Werknemers konden dus voorheen geen recht op outplacementbegeleiding laten gelden en hingen hiervoor volledig af van de wil van de werkgever, die zelf vrij besliste of hij dergelijke begeleidende diensten voor de betrokken werknemers zou openstellen en financieren. Het feit dat het inschakelen van de outplacementbureaus en hun begeleidingsdiensten afhankelijk was van de wil van de werkgever, had veelal tot gevolg dat deze diensten niet aangewend werden in situaties waar het nochtans aangewezen was, zo bijvoorbeeld voor oudere werknemers. De wetgever heeft hieraan enigszins willen tegemoetkomen. Hij heeft hierbij hoofdzakelijk gedacht aan de oudere werknemers, die onder bepaalde voorwaarden een recht op outplacementbegeleiding kunnen laten gelden, hetgeen kadert binnen het huidig streven naar een verlenging van de beroepsloopbaan en de verbetering van de tewerkstellingsmogelijkheden van de oudere werknemers. (2) WAT HOUDT OUTPLACEMENT PRECIES IN? Het begrip outplacement van CAO nr. 82 is gelijkaardig aan het begrip dat gebruikt wordt in voormelde CAO nr. 51. Outplacement wordt als volgt omschreven: Een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde, hierna genoemd dienstverlener, individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. De volgende diensten en adviezen worden bedoeld: logistieke en administratieve steun; het opmaken van een persoonlijke balans en/of hulp bij de uitbouw van een zoekcampagne; psychologische begeleiding; begeleiding gericht op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst; begeleiding tijdens de integratie in de nieuwe werkomgeving. Ingevolge CAO nr. 82 draagt de werkgever de kosten van de outplacementbegeleiding 4. 4 De paritaire comités kunnen evenwel van deze regel afwijken en de kosten van het outplacementprogramma collectief ten laste nemen, wat reeds gebeurd is in o.a. het PC 218 (CAO van 19 september 2002 tot invoering van een recht op outplacement voor sommige oudere werknemers). 4 ALLEN & OVERY

6 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? Het programma kan ten hoogste 12 maanden duren en beslaat maximum 60 uren, opgesplitst in drie periodes : Activering Doel Periode 1 : Door werknemer Opmaken van persoonlijke twee maanden / 20 uren balans en hulp bij opbouwen van een zoekstrategie Periode 2 : Door werknemer indien geen Verder uitbouwen van de 4 maanden / 20 uren betrekking bij nieuwe werkgever begeleidingsinspanningen gevonden of geen zelfstandige activiteit ontwikkeld na eerste 2 maanden Periode 3 : Door werknemer indien geen Verder uitbouwen van de 6 maanden / 20 uren betrekking bij nieuwe werkgever begeleidingsinspanningen gevonden of geen zelfstandige activiteit ontwikkeld na periode 2 (3) BLIJVEN DE BEPALINGEN VAN CAO NR. 51 GELDEN? CAO nr. 82 regelt de verplichte organisatie van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar die voldoen aan de in de CAO gestelde voorwaarden. CAO nr. 51 betreft de vrijwillige organisatie van outplacementbegeleiding op initiatief van de werkgever. De gunst van outplacement blijft dus nog steeds bestaan voor werknemers die niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van CAO nr. 82 of voor werknemers die minstens 45 jaar zijn en van wie de werkgever de (gunstigere) CAO nr. 51 wil toepassen. (4) WANNEER HEEFT EEN WERKNEMER RECHT OP OUTPLACEMENT VOLGENS CAO NR. 82? Een werknemer kan slechts een recht op outplacement laten gelden indien cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden : de werknemer is minstens 45 jaar wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt; hij/zij heeft een volledig jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de betrokken werkgever (de wettelijke schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onderbreken de dienstanciënniteit niet); de werknemer is ontslagen om een andere reden dan dringende reden of dan wegens brugpensioen. Het recht wordt niet meer toegekend zodra de werknemer de leeftijd heeft bereikt waarop hij het rustpensioen kan aanvragen. ALLEN & OVERY 5

7 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 (5) WELKE STAPPEN MOET DE WERKNEMER ONDERNEMEN? De CAO voorziet dat de werknemer, die aan de toekenningsvoorwaarden voor outplacementbegeleiding voldoet, zélf zijn recht op outplacement dient te activeren. (a) Aanvraagprocedure Wie Wat 5 Wanneer Periode 1 : WN Schriftelijke aanvraag indienen Uiterlijk 2 maanden na Aanvraag bij werkgever einde arbeidsovereenkomst Outplacement Getuigschrift bijvoegen met (d.i. einde opzeggingstermijn bevestiging van inschrijving bij of datum ontslag met RVA als werkzoekende betaling opzeggingsvergoeding) Kan ook gevraagd worden vóór verstrijken opzeggingstermijn WG Schriftelijk valabel outplacement Binnen 2 maanden vanaf aanbod overleggen aan aanvraag werknemer Valabel aanbod = b.v. niet te ver van woon- of werkplaats van de werknemer, programma moet binnen redelijke termijn starten WN Schriftelijke ingebrekestelling Binnen 1 maand na bij gebreke aan reactie van de verstrijken van werkgever voornoemde periode van 2 maanden, indien werkgever binnen die periode geen outplacementprogramma heeft aangeboden WG Schriftelijk valabel outplacement Binnen 1 maand na aanbod overleggen aan ingebrekestelling werknemer WN Instemming geven met Binnen 1 maand na aangeboden overlegging aanbod outplacementbegeleiding 5 Het verzoek tot het verkrijgen, voortzetten, hervatten van de outplacementbegeleiding, de ingebrekestelling (wanneer de werkgever geen aanbod doet), en de instemming met of weigering van het outplacementaanbod van de werkgever, moeten gebeuren via een aangetekend schrijven of via overhandiging van een geschrift waarvan de werkgever een kopie voor ontvangst ondertekent. 6 ALLEN & OVERY

8 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? Periode 2 & 3 : WN Schriftelijk verzoek tot Binnen 1 maand na Voortzetting verderzetting van verstrijken 1e of 2e Outplacement outplacementbegeleiding begeleidingsperiode Bijvoegen verklaring geen nieuwe werkgever noch zelfstandige activiteit Hervatting WN Schriftelijk verzoek hervatting Binnen 1 maand na verlies outplacementprogramma dienstbetrekking (indien WN Bijvoegen getuigschrift outplacementbegeleiding inschrijving in RVA-kantoor als wenst verder te zetten) werkzoekende (b) Instemming met outplacementprogramma Ten vroegste na de betekening van de opzeggingstermijn of bij de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, mag de werknemer zijn instemming geven om het outplacementprogramma te starten. Deze instemming dient schriftelijk te gebeuren, heeft enkel betrekking op outplacement als zodanig en bevat de volgende informatie: de begindatum van het outplacementprogramma; het soort outplacement : collectief of individueel; de naam van de dienstverlener (outplacementbureau); het programma van de werknemer tijdens de begeleiding. (c) Verlies van het recht op outplacement In de volgende omstandigheden zal de werknemer zijn recht op outplacement verliezen: in geval van weigering door de werknemer van een valabel aanbod; bij verzaking door de werknemer aan zijn recht op outplacement; indien de werknemer niet te goeder trouw meewerkt aan het outplacementprogramma. (6) WELKE SANCTIES RISKEERT DE WERKGEVER WANNEER HIJ ZIJN OUTPLACEMENT-PLICHT NIET NALEEFT? Oorspronkelijk was in de Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers voorzien dat de werkgever die voormelde verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) niet nakwam, bijdragen moest betalen aan het nog op te richten Fonds voor Outplacement. De CAO stelde deze bijdrage vast op EUR per werknemer. Dit bedrag moest nog worden verhoogd met een bijkomend bedrag, dat bij Koninklijk Besluit zou worden vastgesteld. In haar advies stelde de Nationale Arbeidsraad voor om deze aanvullende bijdrage te bepalen op 10% van de basisbijdrage. Het Fonds voor Outplacement zou al deze bijdragen moeten aanwenden om de outplacementbegeleiding te financieren van de oudere werknemers die recht hadden op een outplacementbegeleiding, maar deze bij hun vroegere werkgever niet hebben genoten. ALLEN & OVERY 7

9 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 Ingevolge het uitblijven van een uitvoerend KB, werd de sanctieregeling echter verder uitgewerkt in de Programmawet van 24 december Men stapte af van de idee om een Fonds voor Outplacement op te richten. De in gebreke gebleven werkgever zal een sanctiebijdrage moeten betalen ten gunste van de RVA, die op haar beurt de outplacementbegeleiding zal financieren van de werknemers die daar ten onrechte niet van hebben genoten. Bij KB van 23 januari werd de te betalen bijdrage vastgesteld op EUR, verhoogd met een bedrag van 300 EUR om de administratieve en financiële lasten te dekken. Deze bijdrage wordt gelijkgesteld met een sociale zekerheidsbijdrage, o.a. wat betreft de betalingstermijnen, de burgerlijke en strafsancties en de verjaring. Voorts bepaalt dit KB van 23 januari 2003 de voorwaarden, de procedure en de modaliteiten die gelden in geval van niet-naleving van de outplacementverplichtingen door de werkgever. De werknemer dient immers een strikte procedure te volgen om alsnog aanspraak te kunnen maken op outplacementbegeleiding. 3. MENTORSCHAP OUDERE WERKNEMERS (1) WAT IS DE BEDOELING VAN HET MENTORSCHAP? Werknemers van minstens 50 jaar kunnen via de bestaande wetgeving inzake tijdskrediet (CAO 77bis) hun arbeidsprestaties tot de helft verminderen. De wet voorziet nu in de mogelijkheid voor deze werknemers om tijdens deze onderbreking van arbeidsprestaties aan nieuwe werknemers vorming, begeleiding of mentorschap te geven. Op die manier wil de wetgever: de tendens naar uitstoting van oudere werknemers uit het arbeidsproces tegengaan; en voorkomen dat valabele kennis en ervaring van oudere werknemers voor het bedrijf verloren gaat. (2) WAT WORDT VERSTAAN ONDER NIEUWE WERKNEMERS? Het Koninklijk Besluit van 12 december bepaalt dat onder de term nieuwe werknemer wordt verstaan: een werknemer aangeworven met een arbeidsovereenkomst overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende de 12 maanden berekend van datum tot datum die volgen op de dag van de indiensttreding. Een nieuwe werknemer is dus een werknemer die maximum één jaar in dienst is bij de desbetreffende werkgever. 6 Koninklijk Besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, B.S. 11 februari Koninklijk Besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 18 december ALLEN & OVERY

10 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? (3) WAAR MAG DE VORMING, BEGELEIDING EN HET MENTORSCHAP WORDEN UITGEOEFEND? De activiteiten van vorming, begeleiding en mentorschap mogen worden uitgeoefend: bij de eigen werkgever van de oudere werknemer; bij een andere werkgever behorende tot dezelfde bedrijfstak; of in een opleidingscentrum van dezelfde bedrijfstak. Het Koninklijk Besluit heeft echter nog steeds niet uitgeklaard wat de relatie is tussen de oudere werknemer en zijn werkgever, wanneer de hoger vermelde activiteiten niet bij de eigen werkgever worden uitgevoerd. (4) WELKE VERGOEDING KAN DE OUDERE WERKNEMER HIERVOOR ONTVANGEN? De oudere werknemers genieten een vergoeding voor hun activiteiten als mentor, bovenop de uitkering voor tijdskrediet. Het is voorlopig nog onduidelijk of de werkgevers dan wel de sociale zekerheid deze vergoedingen ten laste zullen nemen. De vergoeding die de oudere werknemer ontvangt voor de vorming, begeleiding of het mentorschap, verhoogd met de onderbrekingsuitkeringen 8, mag per maand niet hoger zijn dan het loon dat de werknemer ontvangt voor zijn halftijdse arbeidsprestaties. (5) WELKE FORMALITEITEN MOETEN VERVULD WORDEN? (a) De werknemer Wanneer de werknemer voor de eerste keer activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap wil uitoefenen, dient hij/zij minstens 15 dagen voor de aanvang van deze activiteit het werkloosheidsbureau hiervan schriftelijk te verwittigen. (b) De werkgever De werkgever moet de bestanddelen van de aan de werknemer verschuldigde of betaalde sommen voor de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap, afzonderlijk vermelden op de individuele rekening. (6) WAT ZIJN DE SANCTIES INGEVAL VAN INBREUK OP DE UITVOERINGSBEPALINGEN? Bij niet-naleving van de hierboven vermelde uitvoeringsbepalingen (b.v. plaats uitvoering activiteiten, maximum bedrag van de vergoeding, formaliteiten, ) kan de RVA de terugbetaling eisen van de volledige of een gedeelte van de onderbrekingsuitkering die de werknemer heeft genoten tijdens de periode voorafgaand aan de vaststelling van de tekortkomingen. 8 Het betreft de onderbrekingsuitkeringen die de werknemer ontvangt omdat diens arbeidsprestaties tot de helft werden teruggebracht. ALLEN & OVERY 9

11 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 Bovendien kan de RVA aan de werkgever of het opleidingscentrum dat in strijd met de bepalingen van het KB van 12 december 2001 een werknemer activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap laat uitoefenen, het recht op toepassing van deze activiteiten ontzeggen. 4. KWALITEITSBEVORDERENDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VOOR 55+ Er werd op de begroting voor 2001 een bedrag van 100 miljoen BEF voorzien en op de begroting voor 2002 een bedrag van 500 miljoen BEF om acties te ondersteunen tot bevordering van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers vanaf 55 jaar. Opnieuw beoogt de wetgever hierdoor oudere werknemers zo lang mogelijk in het arbeidscircuit te houden in de voor hen meest aangepaste omstandigheden. (1) WANNEER KAN DE WERKGEVER EEN TOELAGE VOOR ACTIES ROND KWALITEITSBEVORDERENDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ONTVANGEN? Werkgevers die acties ondernemen met betrekking tot de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsorganisatie enerzijds en werkgevers die studies laten uitvoeren met het oog op de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsorganisatie anderzijds, kunnen een aanvraag doen tot tussenkomst van het Fonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden indien deze acties betrekking hebben op het geheel of een gedeelte van de oudere werknemers. De werkgever kan slechts aanspraak maken op de toelage voor zover voor deze acties een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten in een paritair orgaan of op het niveau van de onderneming. Ingevolge de Programmawet van 24 december 2002 kan de toelage van het Fonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden nu ook gecumuleerd worden met de vermindering van werkgeversbijdragen (o.a. voor 58-plussers). (2) WELKE ACTIES KOMEN IN AANMERKING? De omschrijving van de acties werd vrij vaag gehouden. Volgens het KB van 30 januari dienen voornoemde acties het welzijn van de werknemers te verbeteren en moeten zij bij voorrang betrekking hebben op de arbeidsveiligheid, de gezondheid van de werknemers, de ergonomie of de psycho-sociale belasting veroorzaakt door het werk. Daarenboven moeten de studies leiden tot een concrete aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de arbeidsorganisatie. De acties moeten ook aan volgende voorwaarden beantwoorden: ze mogen niet beperkt blijven tot de loutere uitvoering van de bestaande arbeidsreglementering of welzijnswetgeving; de individuele of groep van werknemers voor wie de acties bestemd zijn, moeten betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van de acties; en 9 KB van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers en tot vaststelling van het bedrag van die toelage, B.S. 7 februari ALLEN & OVERY

12 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? de (interne / externe) dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, moeten een gunstig advies geven over de totstandkoming en de uitvoering van de acties. Tot slot wordt voorrang gegeven aan acties die de voorkoming van risico s tot doel hebben; een innoverend karakter hebben; eveneens toepasbaar zijn in andere ondernemingen. (3) KUNNEN ALLE WERKGEVERS AANSPRAAK MAKEN OP EEN TOELAGE? Het KB van 30 januari 2003 legt tevens een aantal verplichtingen op voor de werkgever. Om aanspraak te kunnen maken op de toelage, moet de werkgever aan volgende voorwaarden voldoen: hij mag niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeren; hij moet gedurende de laatste twee jaar vóór de aanvraag aan zijn sociale en fiscale verplichtingen voldaan hebben; hij moet zich ertoe verbinden de voorgestelde acties effectief uit te voeren; en hij moet zich ertoe verbinden de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen gedurende ten minste één jaar verder te werk te stellen volgens de in de actie beschreven arbeidsomstandigheden of arbeidsorganisatie. (4) HOE WORDT DE TOELAGE BEGROOT? De toelage is vastgesteld op een bepaald percentage van de bijkomende uitgaven die de werkgever heeft verricht met het oog op de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden of van de arbeidsorganisatie van de betrokken werknemers. Het percentage varieert van 30% tot 80%, afhankelijk van de beoogde acties (effectieve aanpassing van de arbeidsomstandigheden of het verrichten van studies met het oog op het aanpassen van de arbeidsomstandigheden) en van de grootte van de onderneming. Er wordt tevens voor elke situatie een maximum toelage bepaald. (5) HOE VERLOOPT DE AANVRAAGPROCEDURE TOT HET BEKOMEN VAN DE TOELAGE? De werkgever moet een aanvraag indienen bij de administratie, via een aangetekend schrijven. De verschillende gegevens die in deze aanvraag vermeld moeten worden, zijn opgesomd in het KB van 30 januari Vervolgens moet de administratie binnen een termijn van 3 maanden over deze aanvraag advies uitbrengen bij de Minister. Het advies stelt vast of al dan niet voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden en vermeldt desgevallend het bedrag van de toelage. Indien het advies negatief is, wordt de werkgever daarvan op de hoogte gebracht. Deze kan dan binnen de 30 dagen zijn bezwaren meedelen aan de Nationale Adviserende raad voor bevordering van de arbeid. Deze raad zal vervolgens binnen de 90 dagen (vanaf de kennisgeving van het advies van de administratie) een definitief advies uitbrengen, dat tevens ter kennis van de werkgever wordt gebracht. ALLEN & OVERY 11

13 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Minister binnen een termijn van 2 maanden vanaf het advies van de administratie of van de Nationale Adviserende raad voor bevordering van de arbeid. Bij gebreke aan een tijdige beslissing van de Minister, geldt één van voornoemde adviezen als eindbeslissing. De toelage zal pas betaald worden nadat de acties daadwerkelijk uitgevoerd werden en na voorlegging van de bewijskrachtige stukken. 5. STARTBANEN VOOR 45+ (1) WAAROVER GAAT HET? Belgische werkgevers met minstens 50 werknemers zijn (individueel) volgens de wet verplicht om ten minste 3% jongeren aan te werven door middel van een startbaanovereenkomst. Daarvoor worden de werkgevers beloond met een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen. Een bijzondere vermindering wordt toegekend als laaggeschoolde jongeren worden aangeworven. Het blijkt echter niet steeds evident voor werkgevers om jongeren te vinden die in aanmerking komen voor het systeem van startbaanovereenkomsten. In sommige regio s is er zelfs sprake van een werkelijk tekort. Dit is uiteraard problematisch, aangezien werkgevers die hun startbaanverplichting niet nakomen, op de vingers worden getikt en zelfs gesanctioneerd worden. De wetgever lijkt dit tekort aan jongeren te willen opvangen door de deur van de startbaanovereenkomsten te openen voor oudere werklozen. (2) WANNEER IS ER EEN TEKORT? Er is sprake van een tekort wanneer het aantal jongeren in een regio niet ten minste 3 keer zo hoog is als het theoretisch aantal startbanen (concreet bedoelt men alle jongeren die werkzoekende zijn en jonger dan 30 jaar); wanneer een bepaalde kwalificatie vereist is voor de startbaanovereenkomst en er voor deze beroepen (deze worden weergegeven op een lijst van de RVA) een aanzienlijk tekort aan jongeren is op de markt. (3) WIE STELT HET TEKORT VAST? Het subregionaal tewerkstellingscomité van de VDAB stelt het tekort vast. Zij informeren (per fax of ) uiterlijk de dag na de vaststelling van het tekort het Ministerie, dat dan binnen 8 dagen een advies kan uitbrengen. Bij gebreke van advies of bij positief advies kan men oudere werklozen via een startbaanovereenkomst aanwerven voor een periode van 3 maanden. De werkgever staat zelf in voor de kennisname van het tekort. Indien hij een 45-plusser wil aanwerven, moet hij contact opnemen met de VDAB of met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om na te gaan of er daadwerkelijk een tekort is. 12 ALLEN & OVERY

14 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? (4) WAT ALS HET TEKORT VERDWIJNT? In principe vormt dit geen probleem, behoudens wanneer anderhalve maand verstreken is na de vaststelling dat het tekort verdwenen is en dit een maand later opnieuw wordt bevestigd. In dat geval zal de werkgever opnieuw jongeren moeten aanwerven. (5) OM WELKE OUDEREN GAAT HET? Het gaat om uitkeringsgerechtigde werklozen van minstens 45 jaar oud, die op de vooravond van hun aanwerving minstens 1 jaar werkloosheidsuitkeringen genieten. Ze zullen aan de werkgever een attest van de RVA overhandigen, waaruit blijkt dat zij minstens 1 jaar uitkeringsgerechtigd zijn. (6) WELKE FORMALITEITEN MOETEN NAGELEEFD WORDEN? Er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld worden, uiterlijk op het ogenblik van indiensttreding. Een kopie hiervan moet binnen de 30 dagen aan de Administratie van de Werkgelegenheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg overgemaakt worden. (7) WAT ZIJN DE GEVOLGEN? De werkgever zal eventueel RSZ-verminderingen kunnen genieten in het kader van het ACTIVA-plan, doch niet de bijzondere vermindering ten gevolge van de tewerkstelling van jongeren zonder diploma secundair onderwijs. 6. CONCLUSIE Uit dit overzicht van deze recent genomen maatregelen, blijkt duidelijk de bedoeling van de wetgever om de tewerkstellingsgraad van oudere werknemers op te trekken. Het is echter nog te vroeg om het effect ervan te kunnen beoordelen. Wij hebben in deze uiteenzetting de meeste aandacht besteed aan de outplacementbegeleiding, daar vermoedelijk heel wat werkgevers met deze maatregel zullen geconfronteerd worden. Zonder al te pessimistisch te willen overkomen omtrent een regeling die haar praktische waarde nog moet bewijzen, drukken we toch alvast onze twijfels uit betreffende een aantal elementen van deze nieuwe regelgeving. Eerst en vooral wordt het initiatief volledig bij de werknemer zelf gelegd. De werknemer moet het outplacementrecht dus zelf activeren. Bovendien kan het, ten gevolge van de vele stappen die dienen gezet te worden, tot zes maanden duren alvorens de ontslagen werknemer aan zijn outplacementprogramma kan beginnen. Tenslotte wordt de werkgever niet echt zwaar gesanctioneerd wanneer hij de outplacementregels aan zijn laars lapt en komt hij er vermoedelijk financieel nog beter vanaf dan wanneer hij zijn outplacementplicht zou naleven. ALLEN & OVERY 13

15 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 BRONNEN Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, B.S. 15 september 2001 Wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, B.S. 15 september 2001 Programmawet van 24 december 2002, B.S. 31 december 2002 Koninklijk Besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 18 december 2001 Koninklijk Besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, B.S. 11 februari 2003 KB van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers en tot vaststelling van het bedrag van die toelage, B.S. 7 februari 2003 Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen Circulaire S. 2002/033 van 9 augustus 2002 van het Verbond van Belgische Ondernemingen betreffende CAO nr ALLEN & OVERY

16 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? Het arbeidsrechtelijke team van Allen & Overy België telt momenteel 14 advocaten. Het Belgische team maakt deel uit van Allen & Overy s international employment law group, bestaande uit ongeveer 130 advocaten in 10 verschillende landen. Als ervaren experten op het vlak van arbeidsrecht, bieden zij een praktische oplossing voor al uw arbeidsrechtelijke vragen in de meest ruime zin. Zij verstrekken adviezen en geven veelvuldig lezingen over zeer uiteenlopende thema s binnen het arbeidsrecht. Zij bieden de juridische bouwstenen voor het volledige HR-proces binnen uw onderneming, zoals onder meer voor de aanwerving van nieuwe medewerkers, het optimaliseren van de arbeidsvoorwaarden, het implementeren van pensioen- en incentive-plannen en het doorvoeren van herstructureringen zoals fusies, outsourcingoperaties of andere vennootschapsrechtelijke transacties. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: Els Langhendries Tania De Bock Tel: Tel: allen & overy Uitbreidingstraat 80 B 2600 Antwerpen allen & overy Tervurenlaan 268 A B Brussel Tel: Tel: Fax: Fax: Allen & Overy is een internationaal advocatenkantoor met circa advocaten, verspreid over 26 belangrijke centra in de hele wereld. In België telt Allen & Overy meer dan 150 advocaten die vanuit Brussel en Antwerpen een volledige juridische dienstverlening aanbieden aan bedrijven. Allen & Overy gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de juridische sfeer en om u uit te nodigen op seminaries en evenementen. U heeft het recht tot toegang tot uw gegevens en tot verbetering ingeval van fouten. Voor meer informatie kan u terecht bij de Privacy Commissie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Om uw gegevens uit ons bestand te laten schrappen volstaat het een te sturen naar Allen & Overy April Deze Update verstrekt enkel algemene informatie en houdt geen advies in. MK /03 ALLEN & OVERY 15

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET RECHT OP OUTPLACEMENT

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN 13. Outplacement Outplacement is in principe een voordelige formule voor de werknemer waardoor hij of zij na ontslag makkelijker een nieuwe job kan vinden. Maar opgelet, outplacement kan ondanks de hoge

Nadere informatie

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet :

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet : Riolex Tewerkstelling > Outplacement CAO nr. 82 van 10.7.2002 betreffende outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen (gewijzigd door CAO nr. 82bis van 17 juli 2007,

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2008 betreffende de invoering van een recht op outplacement voor sommige oudere werknemers Gelet op de

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Nationale Arbeidsraad buigt zich over de landingsbanen Datum 30 april 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER DIE WORDEN ONTSLAGEN] 1, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis Circ. : 2007 230/EG/vs Date : 23-11-07 Dep. : OP Contact : Eric Galand De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis Na verschillende maanden van onderhandelen, zal de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Outplacement CAO 82 bis ondertekend S.2007/036 CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656. 19 juli 2007. Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur

CIRCULAIRE. Outplacement CAO 82 bis ondertekend S.2007/036 CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656. 19 juli 2007. Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656 CIRCULAIRE S.2007/036 Outplacement CAO 82 bis ondertekend 19 juli 2007 Sociaal departement T + 32 2 515 08 40 F + 32 2 515 09 13 sk@vbo-feb.be

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: uitvoeringsbesluit gepubliceerd Datum 21 maart 2014 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Client Memo Labour & Employment Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick www.liedekerke.com Onderwerp Opzeggingsvergoeding bij ontslag tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties:

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS ------------------------------------------------------------------------ Zitting van dinsdag 17 juli 2007 ---------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Spotlight Eubelius www.eubelius.com Onderwerp What's in a name: van tot werkloosheid met bedrijfstoeslag Datum Mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Ria MATTHIJSSENS Zaakvoerder M-ProConsult Saskia LOMBAERTS Sociaal-juridisch adviseur M-ProConsult Sociale Praktijkstudies nr. 9040

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Infoblad RVA Onderwerp Het Tijdskrediet Datum augustus 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank te Brussel Onderwerp Aanvraag loopbaanvermindering CAO 77bis. Onvolledige aanvraag. Geen bescherming tegen ontslag Datum 22 september 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit COLLECTIEF ONTSLAG FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 OVERZICHT Algemene inleiding Begripsomschrijving

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie