Auteur. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars april 2003 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 UPDATE A BACKGROUND BRIEFING FROM ALLEN & OVERY EMPLOYMENT, PENSIONS & INCENTIVES ALLEN & OVERY OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? INHOUDSTAFEL April Inleiding 3 2. Outplacement: een recht 3 (1) Hoe was de situatie vóór CAO nr. 82? 3 (2) Wat houdt outplacement precies in? 4 (3) Blijven de bepalingen van CAO nr. 51 gelden? 5 (4) Wanneer heeft een werknemer recht op outplacement volgens CAO nr. 82? 5 (5) Welke stappen moet de werknemer ondernemen? 6 (6) Welke sancties riskeert de werkgever wanneer hij zijn outplacement-plicht niet naleeft? 7 3. Mentorschap oudere werknemers 8 (1) Wat is de bedoeling van het mentorschap? 8 (2) Wat wordt verstaan onder nieuwe werknemers? 8 (3) Waar mag de vorming, begeleiding en het mentorschap worden uitgeoefend? 9 (4) Welke vergoeding kan de oudere werknemer hiervoor ontvangen? 9 (5) Welke formaliteiten moeten vervuld worden? 9 (6) Wat zijn de sancties ingeval van inbreuk op de uitvoeringsbepalingen? 9 4. Kwaliteitsbevorderende arbeidsomstandigheden voor (1) Wanneer kan de werkgever een toelage voor acties rond kwaliteitsbevorderende arbeidsomstandigheden ontvangen? 10 (2) Welke acties komen in aanmerking? 10 (3) Kunnen alle werkgevers aanspraak maken op een toelage? 11 (4) Hoe wordt de toelage begroot? 11 (5) Hoe verloopt de aanvraagprocedure tot het bekomen van de toelage? 11

3 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April Startbanen voor (1) Waarover gaat het? 12 (2) Wanneer is er een tekort? 12 (3) Wie stelt het tekort vast? 12 (4) Wat als het tekort verdwijnt? 13 (5) Om welke ouderen gaat het? 13 (6) Welke formaliteiten moeten nageleefd worden? 13 (7) Wat zijn de gevolgen? Conclusie 13 Bronnen 14 2 ALLEN & OVERY

4 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? 1. INLEIDING Sedert enige tijd wordt ons land terechtgewezen omwille van de zeer lage tewerkstelling van de categorie van 50-plussers. De werkgelegenheidsgraad voor werknemers tussen 55 en 64 jaar bedroeg in België in 2000 slechts 26,3%, dit terwijl Europa tijdens de Top van Stockholm stelde dat in 2010 een gemiddelde werkgelegenheidsgraad van 50% dient te worden bereikt voor deze groep werknemers. Er dient dus nog een lange weg te worden afgelegd. Recent werd dan ook beslist een aantal nieuwe maatregelen te nemen om de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers te bevorderen. In 2001 gaf Minister Onkelinx reeds een eerste aanzet tot de bevordering van de tewerkstelling van oudere werknemers, onder meer via de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers. Zo werd het mentorschap voor oudere werknemers geïntroduceerd, werd de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of arbeidsorganisatie ten voordele van oudere werknemers financieel beloond en deden de startbanen voor 45-plussers hun intrede. Ondertussen werden een aantal maatregelen uit deze wet meer concreet uitgewerkt via een Koninklijk Besluit of een Collectieve Arbeidsovereenkomst. U heeft ongetwijfeld reeds gehoord van CAO nr. 82 die ontslagen werknemers van minstens 45 jaar recht geeft op outplacementbegeleiding 1. Zo zullen we u in onderstaande uiteenzetting beknopt de krachtlijnen van dit outplacementrecht weergeven. In een vorige Update werd reeds aandacht besteed aan de specifieke regeling van tijdskrediet voor oudere werknemers 2. We zullen het in deze uitgave dan ook enkel hebben over een aantal andere maatregelen die gericht zijn op de professionele (her)integratie van deze categorie van werknemers OUTPLACEMENT: EEN RECHT (1) HOE WAS DE SITUATIE VÓÓR CAO NR. 82? In het kader van een ontslag of een voorgenomen ontslag van één of meerdere werknemers, kon de werkgever ervoor opteren om de diensten van een outplacementbureau in te schakelen. Dergelijk bureau staat in voor het begeleiden en adviseren van de ontslagen of de te ontslagen werknemers, om deze zo snel mogelijk opnieuw in het arbeidscircuit te laten terechtkomen. Deze materie wordt geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 51 van 10 februari 1992, waarin o.m. wordt voorzien dat de werkgever enerzijds een dienstverhuringsovereenkomst moet sluiten met een outplacementbureau en anderzijds, een overeenkomst moet sluiten met de werknemer waarin de modaliteiten van de outplacementbegeleiding vastgelegd worden. De werknemer moet hierbij eveneens zijn voorafgaande instemming geven met de voorgestelde outplacementbegeleiding. De outplacementopdracht blijft gelden tot de betrokken werknemer een nieuwe betrekking heeft gevonden, evenwel met een maximum duurtijd van twee jaar na de aanvang van de begeleiding. De werkgever droeg ook toen reeds de kosten van de outplacementbegeleiding. Onder CAO nr. 51 is de werkgever daarenboven verplicht om de ondernemingsraad, desgevallend de vakbondsafvaardiging, te informeren en te raadplegen over het voornemen (in het algemeen) om de diensten van een outplacementbureau in te schakelen. In het geval van collectief ontslag is de ondernemingsraad, of bij gebreke daaraan, de vakbondsafvaardiging, zelfs bevoegd om te beslissen tot welk outplacementbureau de werkgever zich moet wenden. 1 De CAO trad in werking op 15 september EPI Update Tijdskrediet, Zorgkrediet en Vaderschapsverlof, maart De huidige bijdrage omvat de belangrijkste punten, doch streeft geen volledigheid na. ALLEN & OVERY 3

5 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 Werknemers konden dus voorheen geen recht op outplacementbegeleiding laten gelden en hingen hiervoor volledig af van de wil van de werkgever, die zelf vrij besliste of hij dergelijke begeleidende diensten voor de betrokken werknemers zou openstellen en financieren. Het feit dat het inschakelen van de outplacementbureaus en hun begeleidingsdiensten afhankelijk was van de wil van de werkgever, had veelal tot gevolg dat deze diensten niet aangewend werden in situaties waar het nochtans aangewezen was, zo bijvoorbeeld voor oudere werknemers. De wetgever heeft hieraan enigszins willen tegemoetkomen. Hij heeft hierbij hoofdzakelijk gedacht aan de oudere werknemers, die onder bepaalde voorwaarden een recht op outplacementbegeleiding kunnen laten gelden, hetgeen kadert binnen het huidig streven naar een verlenging van de beroepsloopbaan en de verbetering van de tewerkstellingsmogelijkheden van de oudere werknemers. (2) WAT HOUDT OUTPLACEMENT PRECIES IN? Het begrip outplacement van CAO nr. 82 is gelijkaardig aan het begrip dat gebruikt wordt in voormelde CAO nr. 51. Outplacement wordt als volgt omschreven: Een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde, hierna genoemd dienstverlener, individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. De volgende diensten en adviezen worden bedoeld: logistieke en administratieve steun; het opmaken van een persoonlijke balans en/of hulp bij de uitbouw van een zoekcampagne; psychologische begeleiding; begeleiding gericht op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst; begeleiding tijdens de integratie in de nieuwe werkomgeving. Ingevolge CAO nr. 82 draagt de werkgever de kosten van de outplacementbegeleiding 4. 4 De paritaire comités kunnen evenwel van deze regel afwijken en de kosten van het outplacementprogramma collectief ten laste nemen, wat reeds gebeurd is in o.a. het PC 218 (CAO van 19 september 2002 tot invoering van een recht op outplacement voor sommige oudere werknemers). 4 ALLEN & OVERY

6 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? Het programma kan ten hoogste 12 maanden duren en beslaat maximum 60 uren, opgesplitst in drie periodes : Activering Doel Periode 1 : Door werknemer Opmaken van persoonlijke twee maanden / 20 uren balans en hulp bij opbouwen van een zoekstrategie Periode 2 : Door werknemer indien geen Verder uitbouwen van de 4 maanden / 20 uren betrekking bij nieuwe werkgever begeleidingsinspanningen gevonden of geen zelfstandige activiteit ontwikkeld na eerste 2 maanden Periode 3 : Door werknemer indien geen Verder uitbouwen van de 6 maanden / 20 uren betrekking bij nieuwe werkgever begeleidingsinspanningen gevonden of geen zelfstandige activiteit ontwikkeld na periode 2 (3) BLIJVEN DE BEPALINGEN VAN CAO NR. 51 GELDEN? CAO nr. 82 regelt de verplichte organisatie van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar die voldoen aan de in de CAO gestelde voorwaarden. CAO nr. 51 betreft de vrijwillige organisatie van outplacementbegeleiding op initiatief van de werkgever. De gunst van outplacement blijft dus nog steeds bestaan voor werknemers die niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van CAO nr. 82 of voor werknemers die minstens 45 jaar zijn en van wie de werkgever de (gunstigere) CAO nr. 51 wil toepassen. (4) WANNEER HEEFT EEN WERKNEMER RECHT OP OUTPLACEMENT VOLGENS CAO NR. 82? Een werknemer kan slechts een recht op outplacement laten gelden indien cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden : de werknemer is minstens 45 jaar wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt; hij/zij heeft een volledig jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de betrokken werkgever (de wettelijke schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onderbreken de dienstanciënniteit niet); de werknemer is ontslagen om een andere reden dan dringende reden of dan wegens brugpensioen. Het recht wordt niet meer toegekend zodra de werknemer de leeftijd heeft bereikt waarop hij het rustpensioen kan aanvragen. ALLEN & OVERY 5

7 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 (5) WELKE STAPPEN MOET DE WERKNEMER ONDERNEMEN? De CAO voorziet dat de werknemer, die aan de toekenningsvoorwaarden voor outplacementbegeleiding voldoet, zélf zijn recht op outplacement dient te activeren. (a) Aanvraagprocedure Wie Wat 5 Wanneer Periode 1 : WN Schriftelijke aanvraag indienen Uiterlijk 2 maanden na Aanvraag bij werkgever einde arbeidsovereenkomst Outplacement Getuigschrift bijvoegen met (d.i. einde opzeggingstermijn bevestiging van inschrijving bij of datum ontslag met RVA als werkzoekende betaling opzeggingsvergoeding) Kan ook gevraagd worden vóór verstrijken opzeggingstermijn WG Schriftelijk valabel outplacement Binnen 2 maanden vanaf aanbod overleggen aan aanvraag werknemer Valabel aanbod = b.v. niet te ver van woon- of werkplaats van de werknemer, programma moet binnen redelijke termijn starten WN Schriftelijke ingebrekestelling Binnen 1 maand na bij gebreke aan reactie van de verstrijken van werkgever voornoemde periode van 2 maanden, indien werkgever binnen die periode geen outplacementprogramma heeft aangeboden WG Schriftelijk valabel outplacement Binnen 1 maand na aanbod overleggen aan ingebrekestelling werknemer WN Instemming geven met Binnen 1 maand na aangeboden overlegging aanbod outplacementbegeleiding 5 Het verzoek tot het verkrijgen, voortzetten, hervatten van de outplacementbegeleiding, de ingebrekestelling (wanneer de werkgever geen aanbod doet), en de instemming met of weigering van het outplacementaanbod van de werkgever, moeten gebeuren via een aangetekend schrijven of via overhandiging van een geschrift waarvan de werkgever een kopie voor ontvangst ondertekent. 6 ALLEN & OVERY

8 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? Periode 2 & 3 : WN Schriftelijk verzoek tot Binnen 1 maand na Voortzetting verderzetting van verstrijken 1e of 2e Outplacement outplacementbegeleiding begeleidingsperiode Bijvoegen verklaring geen nieuwe werkgever noch zelfstandige activiteit Hervatting WN Schriftelijk verzoek hervatting Binnen 1 maand na verlies outplacementprogramma dienstbetrekking (indien WN Bijvoegen getuigschrift outplacementbegeleiding inschrijving in RVA-kantoor als wenst verder te zetten) werkzoekende (b) Instemming met outplacementprogramma Ten vroegste na de betekening van de opzeggingstermijn of bij de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, mag de werknemer zijn instemming geven om het outplacementprogramma te starten. Deze instemming dient schriftelijk te gebeuren, heeft enkel betrekking op outplacement als zodanig en bevat de volgende informatie: de begindatum van het outplacementprogramma; het soort outplacement : collectief of individueel; de naam van de dienstverlener (outplacementbureau); het programma van de werknemer tijdens de begeleiding. (c) Verlies van het recht op outplacement In de volgende omstandigheden zal de werknemer zijn recht op outplacement verliezen: in geval van weigering door de werknemer van een valabel aanbod; bij verzaking door de werknemer aan zijn recht op outplacement; indien de werknemer niet te goeder trouw meewerkt aan het outplacementprogramma. (6) WELKE SANCTIES RISKEERT DE WERKGEVER WANNEER HIJ ZIJN OUTPLACEMENT-PLICHT NIET NALEEFT? Oorspronkelijk was in de Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers voorzien dat de werkgever die voormelde verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) niet nakwam, bijdragen moest betalen aan het nog op te richten Fonds voor Outplacement. De CAO stelde deze bijdrage vast op EUR per werknemer. Dit bedrag moest nog worden verhoogd met een bijkomend bedrag, dat bij Koninklijk Besluit zou worden vastgesteld. In haar advies stelde de Nationale Arbeidsraad voor om deze aanvullende bijdrage te bepalen op 10% van de basisbijdrage. Het Fonds voor Outplacement zou al deze bijdragen moeten aanwenden om de outplacementbegeleiding te financieren van de oudere werknemers die recht hadden op een outplacementbegeleiding, maar deze bij hun vroegere werkgever niet hebben genoten. ALLEN & OVERY 7

9 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 Ingevolge het uitblijven van een uitvoerend KB, werd de sanctieregeling echter verder uitgewerkt in de Programmawet van 24 december Men stapte af van de idee om een Fonds voor Outplacement op te richten. De in gebreke gebleven werkgever zal een sanctiebijdrage moeten betalen ten gunste van de RVA, die op haar beurt de outplacementbegeleiding zal financieren van de werknemers die daar ten onrechte niet van hebben genoten. Bij KB van 23 januari werd de te betalen bijdrage vastgesteld op EUR, verhoogd met een bedrag van 300 EUR om de administratieve en financiële lasten te dekken. Deze bijdrage wordt gelijkgesteld met een sociale zekerheidsbijdrage, o.a. wat betreft de betalingstermijnen, de burgerlijke en strafsancties en de verjaring. Voorts bepaalt dit KB van 23 januari 2003 de voorwaarden, de procedure en de modaliteiten die gelden in geval van niet-naleving van de outplacementverplichtingen door de werkgever. De werknemer dient immers een strikte procedure te volgen om alsnog aanspraak te kunnen maken op outplacementbegeleiding. 3. MENTORSCHAP OUDERE WERKNEMERS (1) WAT IS DE BEDOELING VAN HET MENTORSCHAP? Werknemers van minstens 50 jaar kunnen via de bestaande wetgeving inzake tijdskrediet (CAO 77bis) hun arbeidsprestaties tot de helft verminderen. De wet voorziet nu in de mogelijkheid voor deze werknemers om tijdens deze onderbreking van arbeidsprestaties aan nieuwe werknemers vorming, begeleiding of mentorschap te geven. Op die manier wil de wetgever: de tendens naar uitstoting van oudere werknemers uit het arbeidsproces tegengaan; en voorkomen dat valabele kennis en ervaring van oudere werknemers voor het bedrijf verloren gaat. (2) WAT WORDT VERSTAAN ONDER NIEUWE WERKNEMERS? Het Koninklijk Besluit van 12 december bepaalt dat onder de term nieuwe werknemer wordt verstaan: een werknemer aangeworven met een arbeidsovereenkomst overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende de 12 maanden berekend van datum tot datum die volgen op de dag van de indiensttreding. Een nieuwe werknemer is dus een werknemer die maximum één jaar in dienst is bij de desbetreffende werkgever. 6 Koninklijk Besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, B.S. 11 februari Koninklijk Besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 18 december ALLEN & OVERY

10 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? (3) WAAR MAG DE VORMING, BEGELEIDING EN HET MENTORSCHAP WORDEN UITGEOEFEND? De activiteiten van vorming, begeleiding en mentorschap mogen worden uitgeoefend: bij de eigen werkgever van de oudere werknemer; bij een andere werkgever behorende tot dezelfde bedrijfstak; of in een opleidingscentrum van dezelfde bedrijfstak. Het Koninklijk Besluit heeft echter nog steeds niet uitgeklaard wat de relatie is tussen de oudere werknemer en zijn werkgever, wanneer de hoger vermelde activiteiten niet bij de eigen werkgever worden uitgevoerd. (4) WELKE VERGOEDING KAN DE OUDERE WERKNEMER HIERVOOR ONTVANGEN? De oudere werknemers genieten een vergoeding voor hun activiteiten als mentor, bovenop de uitkering voor tijdskrediet. Het is voorlopig nog onduidelijk of de werkgevers dan wel de sociale zekerheid deze vergoedingen ten laste zullen nemen. De vergoeding die de oudere werknemer ontvangt voor de vorming, begeleiding of het mentorschap, verhoogd met de onderbrekingsuitkeringen 8, mag per maand niet hoger zijn dan het loon dat de werknemer ontvangt voor zijn halftijdse arbeidsprestaties. (5) WELKE FORMALITEITEN MOETEN VERVULD WORDEN? (a) De werknemer Wanneer de werknemer voor de eerste keer activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap wil uitoefenen, dient hij/zij minstens 15 dagen voor de aanvang van deze activiteit het werkloosheidsbureau hiervan schriftelijk te verwittigen. (b) De werkgever De werkgever moet de bestanddelen van de aan de werknemer verschuldigde of betaalde sommen voor de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap, afzonderlijk vermelden op de individuele rekening. (6) WAT ZIJN DE SANCTIES INGEVAL VAN INBREUK OP DE UITVOERINGSBEPALINGEN? Bij niet-naleving van de hierboven vermelde uitvoeringsbepalingen (b.v. plaats uitvoering activiteiten, maximum bedrag van de vergoeding, formaliteiten, ) kan de RVA de terugbetaling eisen van de volledige of een gedeelte van de onderbrekingsuitkering die de werknemer heeft genoten tijdens de periode voorafgaand aan de vaststelling van de tekortkomingen. 8 Het betreft de onderbrekingsuitkeringen die de werknemer ontvangt omdat diens arbeidsprestaties tot de helft werden teruggebracht. ALLEN & OVERY 9

11 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 Bovendien kan de RVA aan de werkgever of het opleidingscentrum dat in strijd met de bepalingen van het KB van 12 december 2001 een werknemer activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap laat uitoefenen, het recht op toepassing van deze activiteiten ontzeggen. 4. KWALITEITSBEVORDERENDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VOOR 55+ Er werd op de begroting voor 2001 een bedrag van 100 miljoen BEF voorzien en op de begroting voor 2002 een bedrag van 500 miljoen BEF om acties te ondersteunen tot bevordering van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers vanaf 55 jaar. Opnieuw beoogt de wetgever hierdoor oudere werknemers zo lang mogelijk in het arbeidscircuit te houden in de voor hen meest aangepaste omstandigheden. (1) WANNEER KAN DE WERKGEVER EEN TOELAGE VOOR ACTIES ROND KWALITEITSBEVORDERENDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ONTVANGEN? Werkgevers die acties ondernemen met betrekking tot de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsorganisatie enerzijds en werkgevers die studies laten uitvoeren met het oog op de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsorganisatie anderzijds, kunnen een aanvraag doen tot tussenkomst van het Fonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden indien deze acties betrekking hebben op het geheel of een gedeelte van de oudere werknemers. De werkgever kan slechts aanspraak maken op de toelage voor zover voor deze acties een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten in een paritair orgaan of op het niveau van de onderneming. Ingevolge de Programmawet van 24 december 2002 kan de toelage van het Fonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden nu ook gecumuleerd worden met de vermindering van werkgeversbijdragen (o.a. voor 58-plussers). (2) WELKE ACTIES KOMEN IN AANMERKING? De omschrijving van de acties werd vrij vaag gehouden. Volgens het KB van 30 januari dienen voornoemde acties het welzijn van de werknemers te verbeteren en moeten zij bij voorrang betrekking hebben op de arbeidsveiligheid, de gezondheid van de werknemers, de ergonomie of de psycho-sociale belasting veroorzaakt door het werk. Daarenboven moeten de studies leiden tot een concrete aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de arbeidsorganisatie. De acties moeten ook aan volgende voorwaarden beantwoorden: ze mogen niet beperkt blijven tot de loutere uitvoering van de bestaande arbeidsreglementering of welzijnswetgeving; de individuele of groep van werknemers voor wie de acties bestemd zijn, moeten betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van de acties; en 9 KB van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers en tot vaststelling van het bedrag van die toelage, B.S. 7 februari ALLEN & OVERY

12 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? de (interne / externe) dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, moeten een gunstig advies geven over de totstandkoming en de uitvoering van de acties. Tot slot wordt voorrang gegeven aan acties die de voorkoming van risico s tot doel hebben; een innoverend karakter hebben; eveneens toepasbaar zijn in andere ondernemingen. (3) KUNNEN ALLE WERKGEVERS AANSPRAAK MAKEN OP EEN TOELAGE? Het KB van 30 januari 2003 legt tevens een aantal verplichtingen op voor de werkgever. Om aanspraak te kunnen maken op de toelage, moet de werkgever aan volgende voorwaarden voldoen: hij mag niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeren; hij moet gedurende de laatste twee jaar vóór de aanvraag aan zijn sociale en fiscale verplichtingen voldaan hebben; hij moet zich ertoe verbinden de voorgestelde acties effectief uit te voeren; en hij moet zich ertoe verbinden de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen gedurende ten minste één jaar verder te werk te stellen volgens de in de actie beschreven arbeidsomstandigheden of arbeidsorganisatie. (4) HOE WORDT DE TOELAGE BEGROOT? De toelage is vastgesteld op een bepaald percentage van de bijkomende uitgaven die de werkgever heeft verricht met het oog op de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden of van de arbeidsorganisatie van de betrokken werknemers. Het percentage varieert van 30% tot 80%, afhankelijk van de beoogde acties (effectieve aanpassing van de arbeidsomstandigheden of het verrichten van studies met het oog op het aanpassen van de arbeidsomstandigheden) en van de grootte van de onderneming. Er wordt tevens voor elke situatie een maximum toelage bepaald. (5) HOE VERLOOPT DE AANVRAAGPROCEDURE TOT HET BEKOMEN VAN DE TOELAGE? De werkgever moet een aanvraag indienen bij de administratie, via een aangetekend schrijven. De verschillende gegevens die in deze aanvraag vermeld moeten worden, zijn opgesomd in het KB van 30 januari Vervolgens moet de administratie binnen een termijn van 3 maanden over deze aanvraag advies uitbrengen bij de Minister. Het advies stelt vast of al dan niet voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden en vermeldt desgevallend het bedrag van de toelage. Indien het advies negatief is, wordt de werkgever daarvan op de hoogte gebracht. Deze kan dan binnen de 30 dagen zijn bezwaren meedelen aan de Nationale Adviserende raad voor bevordering van de arbeid. Deze raad zal vervolgens binnen de 90 dagen (vanaf de kennisgeving van het advies van de administratie) een definitief advies uitbrengen, dat tevens ter kennis van de werkgever wordt gebracht. ALLEN & OVERY 11

13 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Minister binnen een termijn van 2 maanden vanaf het advies van de administratie of van de Nationale Adviserende raad voor bevordering van de arbeid. Bij gebreke aan een tijdige beslissing van de Minister, geldt één van voornoemde adviezen als eindbeslissing. De toelage zal pas betaald worden nadat de acties daadwerkelijk uitgevoerd werden en na voorlegging van de bewijskrachtige stukken. 5. STARTBANEN VOOR 45+ (1) WAAROVER GAAT HET? Belgische werkgevers met minstens 50 werknemers zijn (individueel) volgens de wet verplicht om ten minste 3% jongeren aan te werven door middel van een startbaanovereenkomst. Daarvoor worden de werkgevers beloond met een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen. Een bijzondere vermindering wordt toegekend als laaggeschoolde jongeren worden aangeworven. Het blijkt echter niet steeds evident voor werkgevers om jongeren te vinden die in aanmerking komen voor het systeem van startbaanovereenkomsten. In sommige regio s is er zelfs sprake van een werkelijk tekort. Dit is uiteraard problematisch, aangezien werkgevers die hun startbaanverplichting niet nakomen, op de vingers worden getikt en zelfs gesanctioneerd worden. De wetgever lijkt dit tekort aan jongeren te willen opvangen door de deur van de startbaanovereenkomsten te openen voor oudere werklozen. (2) WANNEER IS ER EEN TEKORT? Er is sprake van een tekort wanneer het aantal jongeren in een regio niet ten minste 3 keer zo hoog is als het theoretisch aantal startbanen (concreet bedoelt men alle jongeren die werkzoekende zijn en jonger dan 30 jaar); wanneer een bepaalde kwalificatie vereist is voor de startbaanovereenkomst en er voor deze beroepen (deze worden weergegeven op een lijst van de RVA) een aanzienlijk tekort aan jongeren is op de markt. (3) WIE STELT HET TEKORT VAST? Het subregionaal tewerkstellingscomité van de VDAB stelt het tekort vast. Zij informeren (per fax of ) uiterlijk de dag na de vaststelling van het tekort het Ministerie, dat dan binnen 8 dagen een advies kan uitbrengen. Bij gebreke van advies of bij positief advies kan men oudere werklozen via een startbaanovereenkomst aanwerven voor een periode van 3 maanden. De werkgever staat zelf in voor de kennisname van het tekort. Indien hij een 45-plusser wil aanwerven, moet hij contact opnemen met de VDAB of met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om na te gaan of er daadwerkelijk een tekort is. 12 ALLEN & OVERY

14 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? (4) WAT ALS HET TEKORT VERDWIJNT? In principe vormt dit geen probleem, behoudens wanneer anderhalve maand verstreken is na de vaststelling dat het tekort verdwenen is en dit een maand later opnieuw wordt bevestigd. In dat geval zal de werkgever opnieuw jongeren moeten aanwerven. (5) OM WELKE OUDEREN GAAT HET? Het gaat om uitkeringsgerechtigde werklozen van minstens 45 jaar oud, die op de vooravond van hun aanwerving minstens 1 jaar werkloosheidsuitkeringen genieten. Ze zullen aan de werkgever een attest van de RVA overhandigen, waaruit blijkt dat zij minstens 1 jaar uitkeringsgerechtigd zijn. (6) WELKE FORMALITEITEN MOETEN NAGELEEFD WORDEN? Er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld worden, uiterlijk op het ogenblik van indiensttreding. Een kopie hiervan moet binnen de 30 dagen aan de Administratie van de Werkgelegenheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg overgemaakt worden. (7) WAT ZIJN DE GEVOLGEN? De werkgever zal eventueel RSZ-verminderingen kunnen genieten in het kader van het ACTIVA-plan, doch niet de bijzondere vermindering ten gevolge van de tewerkstelling van jongeren zonder diploma secundair onderwijs. 6. CONCLUSIE Uit dit overzicht van deze recent genomen maatregelen, blijkt duidelijk de bedoeling van de wetgever om de tewerkstellingsgraad van oudere werknemers op te trekken. Het is echter nog te vroeg om het effect ervan te kunnen beoordelen. Wij hebben in deze uiteenzetting de meeste aandacht besteed aan de outplacementbegeleiding, daar vermoedelijk heel wat werkgevers met deze maatregel zullen geconfronteerd worden. Zonder al te pessimistisch te willen overkomen omtrent een regeling die haar praktische waarde nog moet bewijzen, drukken we toch alvast onze twijfels uit betreffende een aantal elementen van deze nieuwe regelgeving. Eerst en vooral wordt het initiatief volledig bij de werknemer zelf gelegd. De werknemer moet het outplacementrecht dus zelf activeren. Bovendien kan het, ten gevolge van de vele stappen die dienen gezet te worden, tot zes maanden duren alvorens de ontslagen werknemer aan zijn outplacementprogramma kan beginnen. Tenslotte wordt de werkgever niet echt zwaar gesanctioneerd wanneer hij de outplacementregels aan zijn laars lapt en komt hij er vermoedelijk financieel nog beter vanaf dan wanneer hij zijn outplacementplicht zou naleven. ALLEN & OVERY 13

15 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? April 2003 BRONNEN Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, B.S. 15 september 2001 Wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, B.S. 15 september 2001 Programmawet van 24 december 2002, B.S. 31 december 2002 Koninklijk Besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 18 december 2001 Koninklijk Besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, B.S. 11 februari 2003 KB van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers en tot vaststelling van het bedrag van die toelage, B.S. 7 februari 2003 Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen Circulaire S. 2002/033 van 9 augustus 2002 van het Verbond van Belgische Ondernemingen betreffende CAO nr ALLEN & OVERY

16 April 2003 OUDERE WERKNEMERS: ERVARING UITGESTOTEN, VERGRIJZING OP TE VANGEN? Het arbeidsrechtelijke team van Allen & Overy België telt momenteel 14 advocaten. Het Belgische team maakt deel uit van Allen & Overy s international employment law group, bestaande uit ongeveer 130 advocaten in 10 verschillende landen. Als ervaren experten op het vlak van arbeidsrecht, bieden zij een praktische oplossing voor al uw arbeidsrechtelijke vragen in de meest ruime zin. Zij verstrekken adviezen en geven veelvuldig lezingen over zeer uiteenlopende thema s binnen het arbeidsrecht. Zij bieden de juridische bouwstenen voor het volledige HR-proces binnen uw onderneming, zoals onder meer voor de aanwerving van nieuwe medewerkers, het optimaliseren van de arbeidsvoorwaarden, het implementeren van pensioen- en incentive-plannen en het doorvoeren van herstructureringen zoals fusies, outsourcingoperaties of andere vennootschapsrechtelijke transacties. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: Els Langhendries Tania De Bock Tel: Tel: allen & overy Uitbreidingstraat 80 B 2600 Antwerpen allen & overy Tervurenlaan 268 A B Brussel Tel: Tel: Fax: Fax: Allen & Overy is een internationaal advocatenkantoor met circa advocaten, verspreid over 26 belangrijke centra in de hele wereld. In België telt Allen & Overy meer dan 150 advocaten die vanuit Brussel en Antwerpen een volledige juridische dienstverlening aanbieden aan bedrijven. Allen & Overy gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de juridische sfeer en om u uit te nodigen op seminaries en evenementen. U heeft het recht tot toegang tot uw gegevens en tot verbetering ingeval van fouten. Voor meer informatie kan u terecht bij de Privacy Commissie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Om uw gegevens uit ons bestand te laten schrappen volstaat het een te sturen naar Allen & Overy April Deze Update verstrekt enkel algemene informatie en houdt geen advies in. MK /03 ALLEN & OVERY 15

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie