Kluwer Sociale Kaart. Inhoud.1. A. Algemene sociale dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kluwer Sociale Kaart. Inhoud.1. A. Algemene sociale dienstverlening"

Transcriptie

1 Kluwer Sociale Kaart Inhoud A. Algemene sociale dienstverlening Afdelingen van het Leger des Heils (4) Centra voor ambulant welzijnswerk (46) CAW Centrum voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen (8) Centrum voor morele dienstverlening (8) Tele-onthaal (2) Kinder- en jongerentelefoon (2) CLB Hoofdzetel (10) CLB Vestigingsplaatsen (22) Ombudsdiensten (4) Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) (360) Ambulante polyvalente centra (18) Residentiële polyvalente centra (16) Telediensten allochtonen (2) Telediensten drugs (2) Telediensten gezondheid (2) Telediensten kanker (2) Telediensten overheid (2) Telediensten personen met een handicap (2) Telediensten thuiswerk (2) Telediensten zelfmoord (2) Telediensten zwangerschap (2) Vormings-, informatie- en begeleidingscentrum voor hulpverleners (VIB-centrum) (2) Zelfdodingspreventie (2) B. Gezondheidszorg Aidsinformatie en -preventie (8) Antigifcentrum (2) Bloedtransfusiecentra (4) Daghospitalisatie voor zieke kinderen van werkende ouders (2) Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Overlegplatform (2) Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Fusie (28) Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Vestigingsplaats (6) Centra voor kankerpreventie en -opsporing (2) Mutualiteiten Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (2) Mutualiteiten Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (2) Mutualiteiten Christelijke Mutualiteit (56) Mutualiteiten Neutraal Ziekenfonds (14) Mutualiteiten Socialistische Mutualiteit (42) Mutualiteiten Liberale Mutualiteit (36) Mutualiteiten Onafhankelijk Ziekenfonds (22) Mutualiteiten Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS (2) Diensten voor thuiszorg en thuisverpleging (24) Palliatieve eenheden (6) Palliatieve netwerken (4) Palliatieve supportteams (18) Plasmaferesecentra (2) Preventoria (2) Samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging SIT (12) Sociale Kaart - Afl. 96 november 2009 Inhoud.1 3

2 Telediensten voor zieke kinderen (2) Vlaamse Wachtdienst van Huisartsen (2) Ziekenhuizen (26) Zorgkassen (2) C. Kind/gezin Adoptiediensten die bemiddelen voor in België geboren kinderen (2) Adoptiediensten die bemiddelen voor in het buitenland geboren kinderen (2) Centra voor algemeen welzijnswerk belast met gezinsevaluatie (2) Centra belast met het voorbereidingsprogramma van kandidaat-adoptanten (2) Adoptiediensten voor kinderen met een handicap (2) Gezinsbond Hoofdzetel (2) Centrum voor gezins- en relationeel ambulant welzijnswerk (4) Consultatiebureaus voor het jonge kind (32) Diensten voor gezinshulp (2) Diensten voor gezinsplaatsing (4) Centra voor huwelijks- en relatiecontacten (2) Vertrouwenscentra kindermishandeling (2) Expertisecentra kraamzorg (2) Kind en Gezin (4) Kind en Gezin Klachtendienst (2) Kind en Gezin Provinciale diensten (2) Kind en Gezin Regiohuizen (10) Kind en Gezin Steunpunten (8) Kind en Gezin INLOOP-teams (2) Kind en Gezin Prenatale consultatiebureaus (2) Kind en Gezin Consultatiebureaus voor het jonge kind (38) Kind en Ziekenhuis (2) Kinderopvang (214) Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) (12) Opvanghuizen voor zwangere vrouwen en ongehuwde moeders (4) Particuliere opvanginstellingen (POI) (112) Prenatale consultatiebureaus (2) Preventieve zorgcentra (2) Kind en Gezin Regiohuis (12) Dienst voor opvanggezinnen (52) Vluchthuizen voor mishandelde vrouwen (4) Vrouwenhuizen en vrouwengroepen (4) D. Tewerkstelling RVA Hoofdbestuur (2) RVA Gewestelijk werkloosheidsbureau (4) Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hoofdkantoor (2) VDAB Centrale dienst (2) VDAB Ombudsdienst (2) VDAB Regionale directie (2) VDAB Regionaal kantoor (8) VDAB PLOT Plaatselijk Loket Tewerkstelling (4) VDAB Jobclub (4) VDAB Training en opleiding (8) VDAB Oriëntatiecentrum (2) VDAB t-interim (6) VDAB Eures (2) VDAB t-consult (2) VDAB Werkwinkel (16) Inhoud.2 4

3 VDAB Outplacement (2) Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen PWA s (48) Syntra (4) Leersecretarissen (124) E. Rechtshulp en Justitie Arbeidsrechtbank (6) Bestuur Strafinrichtingen (2) Bureaus voor Consultatie en Verdediging (Pro Deo) (4) Centra voor hulp aan slachtoffers van misdrijven (6) Commissies ter Bescherming van de Maatschappij (2) Dienst sociaal werk (2) Diensten rechtshulp van de OCMW s (24) Forensisch welzijnswerk (4) Gerechtelijke politie (4) Hof van beroep (2) Hof van Cassatie (2) Jeugdrechtbanken Sociale diensten (2) Jeugdrechtbank (2) Justitiehuis (4) Kinderrechtswinkel (2) Militair Gerechtshof Krijgsraad (2) Onderzoeksrechter (2) Parket van de procureur des Konings (4) Politieparket (4) Politierechtbank (4) Probatiediensten (4) Rechtbank van eerste aanleg (2) Rechtbank van koophandel (6) Rechtshulp door consumentenorganisaties (2) Gevangenis (4) Gevangenis Psychosociale dienst (2) Vredegerecht (16) Wetswinkel (2) Commissie Juridische Bijstand (16) Bureau Juridische Bijstand (4) F. Huisvesting Beschut Wonen (12) Bouworde Hoofdkantoor (2) Bouworde Telekernen (2) Sociale huisvestingsmaatschappij (16) Sociale kredietvennootschap (16) Vlaamse Landmaatschappij (4) Vlaamse Huisvestingsmaatschappij Provinciale zetel (2) G. Jongeren Begeleid zelfstandig wonen (6) Begeleidingstehuizen Bijzondere Jeugdbijstand (54) Bemiddelingscommissies Bijzondere Jeugdbijstand (4) Comités voor Bijzondere Jeugdbijstand CBJ (8) Crisisopvangcentra (2) Dagcentra Bijzondere Jeugdbijstand (22) Sociale Kaart - Afl. 96 november 2009 Inhoud.3 5

4 Dagcentra voor schoolgaande jeugd (4) Diensten voor pleegzorg Bijzondere Jeugdbijstand (10) Gemeenschapsinstellingen Bijzondere Jeugdzorg (2) Gezinstehuizen Bijzondere Jeugdbijstand (4) Initiatieven werkend met kansarme jeugd (28) Jeugdbrigades en politiediensten actief rond jeugdproblematiek (12) Jongereninformatie- en -adviescentra JIAC (20) Jongereninformatiepunten JIP (22) Kinderdag- en -nachtverblijven (2) Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra Bijzondere Jeugdbijstand (6) Onthaalbeleid voor neveninstromers in het secundair onderwijs (2) Studentenvoorzieningen aan universiteiten (4) Thuisbegeleidingsdiensten (14) Vorming werkende en werkloze jongeren (6) Sociale hogescholen (4) Speelpleinwerking (94) Jeugdherbergen (38) H. Bejaarden Dagverzorgingscentra (10) Diensten voor gezins- en bejaardenhulp (22) Dienstencentra (26) Informatiecentra betreffende rusthuizen (6) Klachtencommissie voor bejaarden (2) Rusthuizen (220) Seniorenorganisaties (10) Serviceflats (94) Centra voor kortverblijf (24) I. Personen met een handicap Budgethoudersverenigingen (2) Centrale wachtlijstwerking (2) Arbeidstrajectbegeleidingsdiensten ATB (4) Begeleid wonen (6) Dienst beschermd wonen (14) Beschutte werkplaatsen (12) Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs (BKLO) (42) Buitengewoon Secundair Onderwijs (36) Centra voor beroepsopleidingen (8) Vroegtijdige opsporing (2) Dagcentra voor meerderjarige personen met een handicap (18) Gezinsplaatsing personen met een handicap (6) Gespecialiseerde beroepsoriëntering handicap (6) Internaten (14) Mindermobielencentrales (28) Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (2) PMS-centra voor buitengewoon onderwijs (10) Revalidatiecentra (18) Semi-internaten (14) Spelotheken (4) Speelpleinwerking (48) Sportmogelijkheden (48) Tehuizen voor kort verblijf (2) Tehuizen voor niet-werkende personen met een handicap (22) Tehuizen voor werkende personen met een handicap (10) Inhoud.4 6

5 Thuisbegeleidingsdiensten (8) Verenigingen voor personen met een handicap (26) VLICHT (4) Zelfstandig wonen (4) J. Samenlevingsopbouw Opbouwwerkinstellingen (6) Projecten Opbouwwerken (26) Provinciale welzijnscommissies (PWC) (2) Territoriaal overleg welzijnswerk (6) K. Bijzondere groepen en problemen Armoedebestrijding (10) Basisverenigingen Samenwerkingsverbanden Ondersteunende organisaties Europees netwerk Burgerlijke Sociale Dienst van het Ministerie van Landsverdediging (2) Diensten voor informatie, begeleiding/behandeling betreffende alcoholisme en toxicomanieën (12) Diensten voor oud-strijders en oorlogsslachtoffers (2) Integratiecentra voor migranten (8) Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg (2) Ongewenste zwangerschap (2) Ongewenste zwangerschap hulp bij het behouden (2) Sociale dienst van het leger en de rijkswacht (2) Therapeutische gemeenschappen (2) Woonwagenwerk (2) Informatie- en uitzendcentra voor ontwikkelingshulp (4) Racisme (2) Federatie van migrantenverenigingen (8) Lokale verenigingen van migranten (20) Service-telefoon kanker (2) Telefoons voor schoolproblemen (2) Vereniging ter verdediging van ontvoerde kinderen (2) Netwerk Zelfhulp Vlaanderen (2) Opvangcentra voor thuislozen (16) VFIK-Gemeenten (4) Open Scholen (8) Open opvangcentrum (4) Gesloten opvangcentrum (2) Noodopvangcentrum (2) Onthaalbureau (10) L. Beroepsverenigingen en koepelorganisaties Beroepsverenigingen (6) Adviesorganen, openbare instellingen en belangenorganisaties (188) Overkoepelende verenigingen inzake adoptiebemiddeling (2) Sociale Kaart - Afl. 96 november 2009 Inhoud.5 7

6 M. Documentatiecentra Documentatiecentra voor welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg (18) Adressenlijst universiteitsbibliotheken menswetenschappen (4) Adressenlijst schoolbibliotheken paramedisch en sociaal onderwijs (4) N. Zelfhulpgroepen Zelfhulp Trefpunt Zelfhulp vzw Inhoud: zelfhulpgroepen in Vlaanderen alfabetisch gerangschikt per problematiek O. Overheden Federale regering (4) Vlaamse regering (2) Waalse regering (2) Brusselse Hoofdstedelijke regering (2) Franse Gemeenschapsregering (2) Duitstalige Gemeenschapsregering (2) Federale informatieambtenaren (4) Gemeenten (342) P. Onderwijs Centra voor basiseducatie (6) Centra voor volwassenenonderwijs (28) Edufora (6) Inhoud.6 8

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

mensen zonder wettig verblijf

mensen zonder wettig verblijf Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf Regio Oostende Oktober 2012 Gebaseerd op de infogids van het Kruispunt Migratie Integratie (september 2012) en verspreid met

Nadere informatie

N18. dheid leren. steding n geld rech- /plichten my

N18. dheid leren. steding n geld rech- /plichten my l a t i e s g e - N18 dheid leren rken dag- steding n geld rech- wo- /plichten my relaties gedheid leren BN18 Bruggen na(ar) 18: inleiding In 2010 werd met middelen van Integrale Jeugdhulp en met ondersteuning

Nadere informatie

OP STRAAT IN ANTWERPEN

OP STRAAT IN ANTWERPEN OP STRAAT IN ANTWERPEN Editie 2015 i Een gids voor dak- en thuislozen INHOUD 1 Wie kan je helpen? 5 2 Slapen en opvang 13 3 Eten 21 4 Kleren 27 5 Hoe breng ik mijn dag door? 31 6 Adres en identiteitskaart

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Gevangenissen van Vorst en van Sint-Gillis Een initiatief van de diensten voor justitieel welzijnswerk Deze brochure is gratis te verkrijgen: bij de

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf januari 2009 Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030 Brussel T 02/205 00 50 F

Nadere informatie

WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29

WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 INHOUD WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 DEEL 1 Bepalingen boekhouding HOOFDSTUK 1 Grondbeginselen boekhoudreglementering 33 1. Wetgeving 33 2. Toepassingsgebied 33 2.1. Verenigingen onderworpen aan boekhoudreglementering

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars.

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Inhoud: Gemeentelijke jeugddienst, tel. 059/56.19.64 Layout: Gemeentelijke

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1 Eerste druk,

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Geachte lezer,

Nadere informatie

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU 2 0 12 SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen OASeS Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad Panel - Institut des Sciences Humaines et Sociales Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Vangoidtsenhoven Bert. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociaalculturele. Academiejaar 2004-2005

Vangoidtsenhoven Bert. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociaalculturele. Academiejaar 2004-2005 Exploratief onderzoek naar de bijdrage die het jeugdwerk kan leveren tot het toegankelijker maken van de jeugdhulpverlening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eindwerk in de Sociale en Culturele

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving

Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving Kinderrechtenforum Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw nr.4, 2007 Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving Kinderrechtenforum nr. 4, 2007 Kinderrechtencoalitie

Nadere informatie