In deze uitgave o.a. Jaargang 2010 / nr 2. Meer MR en GMR aangelegenheden. Controle gewichten leerlingtelling Bapo en het jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze uitgave o.a. Jaargang 2010 / nr 2. Meer MR en GMR aangelegenheden. Controle gewichten leerlingtelling 1-10-2009. Bapo en het jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaargang 2010 / nr 2 In deze uitgave o.a. De bezuinigingen in het onderwijs leiden tot veel gepuzzel. Ondertussen gaan de gewone dingen gewoon door. Met enige aanloopperikelen die er bij lijken te horen- is een begin gemaakt met de implementatie van 20/20 vision, het computerprogramma voor het scannen van facturen. Meer MR en GMR aangelegenheden Controle gewichten leerlingtelling Bapo en het jaarverslag Reglement Participatiefonds Inmiddels worden alle facturen die we ontvangen ingescand. Veel facturen worden vervolgens handmatig per bestuur voorzien van alle verwerkingsopdrachten. Daar het systeem zelflerend is zal een volgende vergelijkbare factuur van het bestuur voor een deel worden herkend door het systeem zodat een groot deel van de gegevens die nu handmatig worden ingevoerd vervolgens geautomatiseerd ingevuld zullen worden. Verwacht wordt dat vrij snel ongeveer 80% van de facturen op deze wijze direct kan worden verwerkt. Door voortdurend definities te verfijnen zal het percentage dat direct herkend wordt en geautomatiseerd wordt ingelezen, gaandeweg worden verhoogd. Het voordeel van het systeem is dat de factuur volledig digitaal kan worden gevolgd vanaf het moment dat de factuur is ingescand. Het is de bedoeling dat na de zomervakantie met ieder bestuur afspraken worden gemaakt over de inrichting van dit proces, bijvoorbeeld wie autoriseert welke betalingen, op welke wijze etc. De afgelopen periode is er veel extra werk verzet: de accountantscontrole was aanzienlijk intensiever dan die van de afgelopen jaren door het aanscherpen van de eisen van het Ministerie van Onderwijs. Er is een grote steekproef gedaan gericht op de verklaringen omtrent gedrag (de VOG s). Het kloppend krijgen van de leerlingentellingen heeft ook dit jaar heel veel extra tijd gekost. Op het geheel genomen hebben de correcties (bij sommige besturen is sprake geweest van maar liefst 4 achtereenvolgende te corrigeren leerlingenlijsten!) voor de betreffende besturen geleid tot het veilig stellen van ruim aan inkomsten. Een mooi resultaat, maar het heeft de werknemers van Akorda heel veel tijd gekost om tot dit resultaat te komen. Wellicht zal de invoering van BRON (centrale leerlingenregistratie) verbetering aanbrengen in deze situatie. Vooralsnog wordt echter geen rekening gehouden met de rol van de administratiekantoren in dit proces. De formatieplanning in de aanloop van het nieuwe schooljaar heeft eveneens voor de nodige perikelen gezorgd: de plotselinge bezuiniging op de middelen voor bestuur en management betekende voor veel besturen dat een deel van de tijdelijk benoemden te horen heeft gekregen dat er voor hen na de zomervakantie geen plek meer is. In de fase van afronding van de formatie kwam alsnog de ministeriële beschikking inzake de financiering van de formatie af zodat er duidelijkheid kwam over de financiële ruimte om leerkracht en functiemix (en voor sommige besturen ook nog bestuuren management) te bekostigen. Veel besturen zijn tot de conclusie gekomen dat beleidsvrijheid onder lumpsum wel erg ver te zoeken is: bezuinigingen op het gebied van bestuur en management een vermindering van de aantallen personeelsleden en in het kader van de functiemix staat exact voorgeschreven in de CAO hoe de middelen moeten worden ingezet. Effectief zullen veel scholen het nieuwe schooljaar hebben gekozen voor vergroting van het aantal leerlingen in de klas.

2 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Wijziging basisreglementen garandeert meer medezeggenschap 3 Nog meer MR en GMR aangelegenheden 3 Onderwijs Controle gewichten leerlingentelling Compensatiemiddelen pakketmaatregel AWBZ Financiën Vaststelling bedragen personele bekostiging Bapo en het jaarverslag 7 Verdere besparingen in het onderwijs 8 Maatregelen leerlingengebonden financiering 9 Personeel Reglement Vervangingsfonds schooljaar Reglement Participatiefonds Mutatietool 13 Personeel Akorda 14 Sluitingsdata CASO

3 Algemeen Wijziging basisreglementen garandeert meer medezeggenschap In artikel 26 lid 4 van het basisreglement medezeggenschap staat dat, bij het uitblijven van een reactie van de (G)MR op een voorgenomen besluit, het bevoegd gezag uit mag gaan van een positief advies of instemming. Naar het oordeel van de Landelijke Commissie Geschillen WMS en de Ondernemingskamer zou artikel 26 lid 4 te zeer een beperking betekenen van wettelijk gegarandeerde medezeggenschap. Volgens de Commissie wordt deze medezeggenschap wel gegarandeerd als er van uit wordt gegaan dat er geen toestemming is verleend wanneer de (G)MR binnen een gevraagde termijn nog niet heeft gereageerd op een voorgenomen besluit. Nadat er overleg geweest is over het besluit kan het bevoegd gezag dan een instemmingsgeschil voorleggen aan de Commissie. De Besturenraad stelt dan ook voor om artikel 26 lid 4 te vervangen door een nieuwe tekst waarin staat dat bij uitblijven van een reactie, verondersteld wordt dat de (G)MR het niet eens is met het voorgenomen besluit of hier niet mee instemt. Nog meer MR en GMR aangelegenheden: 1. Advies MR bij benoeming interim-directeur Besturen kunnen in bijzondere omstandigheden geconfronteerd worden met de noodzaak een interim-directeur te benoemen. Vooral als sprake is van een conflict of crisis is de benoeming van een interimdirecteur het moment dat zaken weer geordend worden aangepakt. Ook omdat het nogal eens voorkomt dat een interim-directeur van buitenaf wordt ingehuurd en weer spoedig zal vertrekken wordt vaak verzuimd de MR van de school om advies te vragen. De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is echter ook van toepassing op situaties als deze. Met andere woorden: de MR behoort advies te geven over de benoeming van een directeur op tijdelijke basis ongeacht de vraag of deze wordt ingehuurd als interim-manager dan wel via een detachering wordt aangesteld. Indien het benoemingsbesluit al wel heeft plaatsgevonden en het advies aan de MR nog niet is gevraagd, zal het bevoegd gezag alsnog een advies-aanvraag moeten indienen bij de MR. 2. Uitbreiding College van Bestuur Leden van het College van Bestuur hebben weliswaar een arbeids-overeenkomst maar worden niet beschouwd als personeel in de zin van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS), het CvB vormt het bevoegd gezag in het kader van WMS. De MR of GMR hebben geen zeggenschap ten aanzien van de uitbreiding de te benoemen persoon en het salaris van het CvB. Wel heeft de GMR (of MR) een adviesrecht over de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Het besluit omtrent de uitbreiding van het CvB kan derhalve via het adviesrecht in het kader van het meerjarig financieel beleid worden getoetst door de GMR/MR via het adviesrecht

4 Onderwijs Controle gewichten leerlingtelling De nieuwe gewichtenregeling geldt sinds 1 augustus De regeling is destijds aangepast om het budget voor het bestrijden van onderwijsachterstanden effectiever in te zetten. De invoering is stapsgewijs verlopen. Per 1 oktober 2009 vallen alle leerlingen onder de nieuwe gewichtenregeling, waarbij het opleidingsniveau van de ouders het criterium is voor het toekennen van een leerlinggewicht. Eerder al is gebleken dat er veel fouten werden gemaakt. Deze fouten hebben vaak te maken met een niet volledig ingevulde ouderverklaring. Vervolgens is het lastig het opleidingsniveau van de ouders te vertalen naar een leerlinggewicht. Als handreiking aan de schoolbesturen en de scholen is de brochure over de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs in 2008 aangepast. Ook het voorbeeld van de ouderverklaring in deze brochure is toen bijgesteld. Dit heeft geleid tot verbetering. Helaas heeft deze tendens zich niet voortgezet en is er nu sprake van meer fouten en, ten gevolge daarvan, onrechtmatige bekostiging. Dit is niet acceptabel. Het totale onrechtmatige verkregen bedrag is het afgelopen jaar opgelopen tot circa 28 miljoen euro. Het is belangrijk dat schoolbesturen en schooldirecties hun verantwoordelijkheid voor de juiste opgave van leerlingen en leerlingengewichten waarmaakt. Dat begint bij een volledig ingevulde ouderverklaring voor elke leerling. Mocht worden vastgesteld dat gegevens van de leerlingtelling per 1 oktober 2009 niet op orde zijn, dan kunt u de wijzigingen doorgeven bij de controle door de instellingsaccountant, waarbij alle ouderverklaringen van de gewichtenleerlingen worden overlegd. Tegelijk met de jaarstukken stuurt u de door de accountant getekende wijzigingen op het OGT (overzicht geregistreerde telgegevens) naar de Duo-vestiging in Zoetermeer. Compensatiemiddelen pakketmaatregel AWBZ 2009 In de afgelopen jaren is het beroep op AWBZ-zorg, in het bijzonder op de persoonsgebonden budgetten (pgb s), sterk toegenomen. Om de AWBZ op de lange termijn te garanderen zijn maatregelen getroffen, de zogenaamde pakketmaatregel AWBZ Op grond van de regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel AWBZ 2009 kent de minister aanvullende middelen toe aan rec s cluster 3 en 4 tot een totaal subsidiebedrag van 10 miljoen per schooljaar voor het financieel ondersteunen van scholen bij extra ondersteuning aan zorgleerlingen, die als gevolg van de pakketregel van school verwijderd dreigen te worden, omdat hun ondersteuningsaanvraag de mogelijkheden van de school te boven gaat en zij zonder extra ondersteuning niet van het onderwijs kunnen profiteren of het onderwijsproces voor medeleerlingen te veel verstoren. De rec s stellen onder bepaalde voorwaarden zoals zijn opgenomen in de regeling extra middelen beschikbaar aan de scholen vanuit de toegekende compensatiesubsidie om hen in staat te stellen extra ondersteuning te bieden aan deze leerlingen, zodat verwijdering wordt voorkomen

5 Financiën Vaststelling bedragen personele bekostiging Algemeen Zoals verwacht zijn per 1 april 2010 de bedragen lumpsumbekostiging Primair Onderwijs voor het schooljaar en de bedragen leerling gebonden budget in het voortgezet onderwijs vastgesteld. Onderstaand een korte beschrijving van de daarin verwerkte wijzigingen. Gemiddelde Personeelslast De ontwikkeling van de gemiddelde personeelslast voor het onderwijzend personeel bedraagt 1.38% en van de schoolleiding 2,640%. Voor het onderwijsondersteunend personeel in speciaal (voortgezet) onderwijs is de stijging 0,918%. Reguliere personele bekostiging Geraamde bedragen BAO SBO (V)SO voor Landelijke gewogen 40,14 41,20 40,68 gemiddelde leeftijd Genormeerde gemiddelde personeelslast Leraar , , ,98 Schoolleiding , , ,03 ondersteunend ,73 Er zal een afzonderlijke publicatie over de doorwerking in de werkgeverslasten volgen. Bekostiging schoolleiding De bedragen voor de bekostiging van de schoolleiding wijken nogal af van die van vorig schooljaar. Dit ontstaat doordat de indexeringen voor onderwijzend personeel en directie niet gelijk oplopen. Bovendien is er sprake van een verhoging van de salariëring van de adjunctdirecteuren door het vervallen van de AA-schaal. Omdat in de berekening van de gemiddelde personeelslast voor onderwijzend personeel rekening is gehouden met de toename door de verwerking van de CAO ontwikkeling per , wordt de bekostiging in verband met de toeslag voor de schoolleiding bevroren op het niveau ( 275,-). Zo wordt voorkomen dat er dubbele bekostiging plaatsvindt. Bekostiging schoolleiding BAO 97 Leerlingen ,14 BAO 97 Leerlingen ,28 SBO 99 leerlingen ,09 99 leerlingen ,18 (V)SO SO of VSO SOVSO MGSO of MGSOVSO VSO 1 t/m , , , ,10 50 t/m meer , , , ,15 Basisbedrag ,17 Bestuur- en management Het budget bestuur- en management is vrijwel compleet verdwenen. Alleen kleine basisscholen (met minder dan 145 leerlingen) houden op dit onderdeel hun kleine scholen toeslag. Deze toeslag is nu opgenomen in het bedrag voor kleine scholen in het personeel- en arbeidsmarktbeleid: - 5 -

6 Vast bedrag was 4.973,25 wordt ,56 minus het werkelijk aantal leerlingen vermenigvuldigd met (was 34,30 wordt) 76,85. Personeel- en arbeidsmarkt beleid Naast de overheveling van het restant van het vervallen budget bestuur- en management is aan de bekostiging personeel- en arbeid een bedrag van 7,73 per leerling toegevoegd. Dit betreft de eenmalige correctie van in verband met de bekostiging godsdienst en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs. Een bekostiging die nu gevonden wordt door het verlagen van de formatietoekenning voor elke basisschoolleerling met 0,0001 (weging onderbouw was 0,0596 wordt 0,0595 en bovenbouwleerlingen 0,0415 wordt 0,0414) De zwarte scholentoeslag binnen het PAB is vervallen, als ook de overgangsregeling Lumpsum. Elk bestuur heeft nu dezelfde normen voor lumpsumbekostiging. Samenwerkingsverbanden Schoolmaatschappelijk werk Primair Onderwijs in het kader van veiligheid en opvang risicoleerlingen: De daling van het aantal schoolgewichten zorgt voor een hoger bedrag per schoolgewicht dat aan de samenwerkingsverbanden WSNS wordt toegekend, namelijk 80,11 (was 70,59). De drempel voor toepassing van de regeling gaat bovendien fors omlaag naar 75 schoolgewichten (was 140). Er komt nog een aparte circulaire over het Passend Onderwijs en de stand van zaken daarvan. Ook volgt nog nadere informatie over de extra toekenning van de zogenoemde enveloppegelden voor Passend Onderwijs. Verwacht was dat deze gelden ongeveer 20,- per leerling zou gaan bedragen. Echter door overschrijding van het bekostigingsniveau van 2008 komt dit bedrag waarschijnlijk uit op 10,- per leerling. Gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid Op 1 augustus 2010 loopt de vierjarige periode af. Omdat het kabinet demissionair is, worden de criteria verlengd tot Voor de periode daarna is het de bedoeling nieuwe criteria te laten gelden, ook met het oog op verwachte wijzigingen in de wetgeving over voor- en vroegschoolse educatie. Bestrijding onderwijsachterstanden De vermindering van het aantal leerlingen met een gewicht heeft ertoe geleid dat het bedrag voor de impulsgebieden toeslag is verhoogd naar voor elke leerling met een gewicht 0.3 of 1.2. Het bedrag dat van toepassing is voor de compensatieregeling is ook geïndexeerd en bedraagt 3.206,

7 Bekostiging LGF Voor basisscholen is het bedrag voor personele bekostiging verhoogd naar 6.043,72. Voor dove of blinde kinderen en kinderen met een meervoudige handicap is het bedrag ,12 geworden. Ook is een verlaging doorgevoerd in de materiële bekostiging. De bijzondere bekostiging voor zeer moeilijk lerende kinderen in de groepen 3 t/m 8 van de basisschool wordt 6.362,71. De bekostiging van de rugzak is in het speciaal basisonderwijs fors verlaagd naar 2.044,95 en 8.413,35 voor dove kinderen en kinderen met een meervoudige handicap. De personele bekostiging van de ambulante begeleiding voor cluster 3 en 4 leerlingen door het (voortgezet) speciaal onderwijs is eveneens verlaagd, PO van 4.858,09 naar 4.253,29 en VO van 3.337,35 naar 2.921,51. BAPO en het jaarverslag Over de verantwoording van de BAPO is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Voor de opbouw van het jaarverslag wordt, zoals bekend, sinds de invoering van lumpsum aangesloten bij de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijnen worden vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het doel van de richtlijnen is dat alle accountants bij de controles van de financiën dezelfde maatstaven hanteren. Voor het onderwijs werd een eigen richtlijn vastgesteld, maar de overige richtlijnen dienden onverkort te worden toegepast. Stringente toepassing zou er toe leiden dat ten behoeve van het gehele personeelsbestand een BAPO voorziening zou moeten worden gevormd, ongeacht de leeftijd van de personeelsleden en ongeacht of ze al dan niet daadwerkelijk gebruik zullen maken van de regeling. Verwacht werd dat dit niet alleen balanstechnisch tot grote verschuivingen zou leiden (een groot deel van het Eigen Vermogen zou immers Vreemd Vermogen worden) maar verwacht werd dat dit zou leiden tot de reactie om de positie van het Eigen Vermogen te herstellen zodat besturen fors zouden bezuinigen. Om dit te voorkomen bedacht het Ministerie een inperking: slechts voor personeel van 47 jaar en ouder zou een BAPO voorziening mogen worden gevormd. Op de hoogte van deze voorziening zou 2% van de personele bekostiging in mindering kunnen worden gebracht. De Raad voor de Jaarverslaggeving stelde echter dat deze oplossing niet voldeed aan de eisen zoals ze zijn neergelegd in de richtlijnen. Dit heeft ertoe geleid het Ministerie van Onderwijs heeft besloten om de Regeling Jaarverslag Onderwijs te wijzigen. In deze gewijzigde regeling werd de richtlijn over de BAPO, RJ 271, tijdelijk opgeschort voor de verslagjaren 2008 en Bij niet uit de balans blijkende verplichtingen moest de berekening opgenomen worden voor de 47 jaar en ouderen verminderd met 2% van de toekomstige bekostiging. Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden. Vastgesteld werd dat het de taak van de Raad voor de Jaarverslaggeving is om richtlijnen te maken en niet om adviezen te geven over de toepassing ervan. De standpunten van de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn onveranderd

8 Het Ministerie van O.C. & W. heeft zich derhalve genoodzaakt gevoeld om de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs aan te passen. De aanpassing strekt er toe dat de BAPO-regeling verwerkt dient te worden als periodekosten. Met andere woorden: via de jaarlijkse exploitatie vindt verrekening plaats van de BAPO kosten. Verwacht wordt dat binnenkort aanvullende informatie zal worden gepubliceerd. Verdere besparingen in het onderwijs In het kader van de voorgenomen bezuinigingen zijn de volgende bezuinigingsvoorstellen gedaan door de ambtelijke werkgroep van het Ministerie van O.C. en W.. Basiscurriculum 1. terugdraaien maatregel klassenverkleining; 2. het samenvoegen van kleine scholen; 3. herallocatie van de middelen voor het Actieplan Leerkracht. Verminderen complexiteit 4. modernisering CAO (besparing BAPO en boven wettelijke WW); 5. vermijden kleine groepen in het voortgezet onderwijs door in het basiscurriculum het aantal verplichte vakken en het aantal profielen te beperken; 6. terugbrengen van het aantal opleidingen in het MBO. Korter en intensiever 7. leerlingen zouden de opleidingen sneller moeten doorlopen; 8. leerroutes moeten efficiënter worden ingericht zodat het onderwijs intensiever wordt. Zorg 9. evenwichtiger verdeling zorg en regulier onderwijs door de zorgmiddelen terug te brengen naar het niveau van het jaar 2003 (invoering rugzakje). Eigen bijdrage 10. toepassing van het profijtbeginsel brengt met zich mee dat eigen bijdragen worden gevraagd van hen die profiteren van het onderwijs. Er treedt aldus een verschuiving van lasten op naar leerlingen/deelnemers/bedrijven. Op grond van de gemaakte berekeningsmodellen worden de eerste besparingen al verwacht in Het betreft hier vooral de besparingen op het basiscurriculum en het verminderen van de complexiteit. De belangrijkste besparing wordt derhalve bij het Primair Onderwijs neergelegd, zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn (zie schema) Tabel Beleidspakket met 20% besparing (in mln. ) Structureel A. Goed presteren op het basiscurriculum B. Verminderen van de complexiteit C. Korter en intensiever onderwijs D. Zorgleerlingen E. Eigen bijdragen Additionele maatregelen Totaal variant 20%

9 Een klein lijstje zoals het schematisch is weergegeven. Het is echter flink schrikken omdat de maatregelen consequenties zullen hebben voor alle scholen. De komende tijd zullen onderhandelingen worden gevoerd gericht op de vraag welke maatregelen en in hoeverre ook daadwerkelijk ten uitvoer zullen worden gebracht. Maatregelen leerlingengebonden financiering De uitgaven voor speciale leerlingenzorg zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door een grote toename van het aantal leerlingen met een indicatie voor leerlinggebonden financiering of speciaal onderwijs. Door het ministerie zijn maatregelen getroffen in de bekostiging van deze leerlingenzorg voor scholen voor speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs door verlaging van de bekostiging. Deze verlaging brengt met zich mee dat er personele gevolgen kunnen zijn, die kunnen leiden tot gedwongen ontslagen. Dit heeft geleid tot afspraken die ten doel hebben de eventuele gedwongen ontslagen te voorkomen. Concreet is het volgende afgesproken: Er wordt een matchpunt ingericht waar personeelsleden in het sbo en (v)so, die tengevolge van de maatregelen met ontslag worden bedreigd, van werk naar werk begeleid worden en waar besturen van po-, (v)soen vo-scholen passende vacatures kunnen aanmelden voor deze personeelsleden; Er wordt een maatwerkoplossing geboden in gevallen waarin de (financiële) continuïteit van een instelling in het sbo of (v)so als gevolg van de bezuiniging wordt bedreigd. Het matchpunt is met name bedoeld voor ambulante begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs, respectievelijk leraren in het speciaal basisonderwijs die als gevolg van de maatregelen boventallig (dreigen te) worden. De betrokken besturen kunnen deze personeelsleden aanmelden bij het matchpunt (Infopunt Passend Onderwijs). Deze aanmelding zal ook onderdeel uitmaken van de inspanningsverplichting instroomtoets van het Participatiefonds. Bij het matchpunt kunnen ook vacatures worden aangemeld die passend zijn te achten voor deze personeelsleden. Nadere informatie volgt op de website van het Infopunt Passend Onderwijs. De afspraken zullen worden vastgelegd in een convenant tussen werkgeversorganisaties, personeelsorganisaties en het ministerie. Op een later moment zullen de afspraken nader worden toegelicht in een brief van de betrokken werkgeversorganisaties aan hun leden

10 Personeel Reglement Vervangingsfonds schooljaar Onlangs is het nieuwe Reglement Vervangingsfonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder weergegeven. - artikel 2: Afwezigheidgronden (ziekteverlof) In artikel 2 van het reglement is bepaald dat ziekteverlof als bedoeld in het BZA voor bekostigde vervanging in aanmerking komt. Besloten is om niet langer standaard na zes weken ziekte een verklaring van de bedrijfsarts verplicht te stellen maar nauwer aan te sluiten bij de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Dat betekent concreet dat het kan voorkomen dat vervanging ook na zes weken ziekte wordt bekostigd, ondanks het feit dat er tussen de eerste ziektedag en het eerste oordeel van de bedrijfsarts (de diagnose) een periode van meer dan zes weken zit. Het betekent ook dat niet kan worden volstaan met één verklaring, maar dat moet worden aangetoond dat betrokkene, conform de Regeling procesgang, periodiek contact met de arbodienst heeft gehad. De betreffende arboverklaringen dienen opgenomen te worden in het personeelsdossier, zodat bij controle door het Vervangingsfonds deze verklaringen kunnen worden betrokken bij het onderzoek. - artikel 3 en 4: Premie De kostendekkendheid van de premie voor het gedecentraliseerd verlof en de vrijwillige verzekering wordt per schooljaar vastgesteld. Een tussentijdse wijziging van het Reglement per 3 oktober 2009 is in de integrale tekst van het Reglement opgenomen. Premiedifferentiatie: - artikel 4G: Bekendmaking trede-indeling De trede-indeling wordt gebaseerd op de gegevens die het Vervangingsfonds per 31 oktober volgend op het referentiejaar beschikbaar heeft. De bekendmaking van de trede-indeling wordt echter structureel met zes weken verlengd van 1 januari naar 15 februari. - artikel 4H: Betalingsmoment toeslag en restitutie Dit artikel is vervallen. Betalingstermijnen zijn in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen. Bekostiging van vervanging ten laste van het Vervangingsfonds: - artikel 8: Wie mag vervangen In de toelichting is bepaald hoe vervanging in relatie tot de functiemix is geregeld; Vervanging van de ene door de andere leerkracht in het kader van de functiemix komt voor vergoeding door het Vervangingsfonds in aanmerking. De functie(schaal) van de vervanger is daarbij bepalend. - artikel 8A: Vervanging bij arbeidsongeschiktheid Voor de vergoeding van vervangingskosten van personeel dat 30 maanden arbeidsongeschikt was in de zin van de WAO of WIA, maar waarbij niet tot ontslag kon worden overgegaan, kon onder voorwaarden een beroep worden gedaan op de Noodvoorziening Vervangingsfonds. Deze Noodvoorziening is inmiddels vervallen. - artikel 13: Administratieve heffing Bij terugvordering van uitbetaalde declaraties en/of invordering van niet ontvangen premie wordt een administratieve heffing opgelegd. De hoogte van de heffing wordt beperkt tot maximaal de kosten van de door de controleur van het Vervangingsfonds bij het bevoegd gezag uitgevoerde controle. De mogelijkheid om naast de administratieve heffing een boete op te leggen is komen te vervallen. Bij een vermoeden van een strafbaar feit kan door het Vervangingsfonds aangifte bij Justitie worden gedaan

11 - artikel 18: Vervangingspools Het wordt mogelijk om in plaats van een vervangingspool met een omvang van 4% van de formatie, een vervangingspool met een omvang van 6% van de formatie in te stellen. Dit betekent wel dat personeel dat in een dergelijke vervangingspool is opgenomen niet langer voor slechts 98% maar voor 100% van de beschikbare tijd voor vervanging moet worden ingezet. Worden de in de pool opgenomen personeelsleden voor minder dan het geldende percentage ingezet, dan brengt het Vervangingsfonds het verschil in netto-loonkosten bij het betreffende bevoegd gezag in rekening. Het formulier voor aanmelding dan wel handhaving van de pool dient voor 1 juni 2010 te worden ingediend. - artikel 19: Aanvang bekostiging Het vervangingfonds bekostigt de aanspraken van de vervanger op grond van artikel 6.12 CAO-PO, ongeacht de vraag of betrokkene voorafgaand aan de datum van 1 augustus was aangesteld of benoemd in een vervangingsbetrekking of in een reguliere betrekking. Met andere woorden: heeft betrokken vervanger recht op betaling vanaf 1 augustus, dan mag de declaratie starten vanaf 1 augustus. Is dit niet het geval ontstaat recht op vergoeding op het moment van het daadwerkelijk starten van de werkzaamheden. Reglement Participatiefonds Eind april zijn de reglementen Participatiefonds voor het primair onderwijs en voor de expertisecentra voor schooljaar vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen: - Voormelding dreigend ontslag Voor werknemers die op of na 1 februari 2010 worden ontslagen maakt de Voormelding dreigend ontslag geen onderdeel meer uit van de inspanningsverplichting. Deze tussentijdse wijziging van het reglement is verwerkt in het reglement Ontslag op eigen verzoek In beperkte mate worden werkloosheidsuitkeringen verkregen bij een ontslag op eigen verzoek. De verplichte melding aan het Participatiefonds is daarom geschrapt. Een uitzondering van de meldingsplicht ontstaat wanneer door het Participatiefonds een rappel wordt verstuurd. In geval van ontslag uit een vaste benoeming dient de werkgever dan het ontslagverzoek van de werknemer te overleggen. Uiteraard ligt de datum van dit verzoek voor de ontslagdatum. In geval van beëindiging van een betrekking voor bepaalde tijd dient de werkgever aan te tonen dat een passende reguliere betrekking is aangeboden van tenminste een gelijke omvang, maar dat de betrokken werknemer deze betrekking niet wenst te accepteren. Het aanbod dient gespecificeerd te zijn en voorafgaand aan het ontslag aan betrokkene te zijn gedaan. Ook kan de werkgever een afschrift sturen van bescheiden, opgesteld voorafgaand aan het ontslag, waaruit blijkt dat betrokkene geen nieuwe betrekking aangeboden wenst te krijgen. - Inspanningsverplichting Nu de Voormelding dreigend ontslag is afgeschaft wordt meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de werkgever om instroom in de werkloosheidsuitkeringen te voorkomen. Hulp bij behoud van werk, extern, bij ontslag uit een vast dienstverband zijn: extern een passende functie zoeken (indien aangesloten, gebruik maken van een mobiliteitscentrum/ arbeidspool, zoeken bij een ander bevoegd gezag, of buiten het onderwijs); en aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren; of

12 aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de hiervoor genoemde inspanningen). Hulp bij behoud van werk, extern, bij ontslag uit een tijdelijk dienstverband: aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren; of aanbieden van outplacement Onder faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren wordt (niet limitatief) verstaan trainingen, cursussen of workshops ter verbetering van zowel het persoonlijk niveau (sollicitatietraining, presentatietraining, coachingsgesprekken, een competentie- en beroepskeuzetest) als het kennisniveau (praktijkgerichte bij- of omscholingscursussen). Als bewijsstuk wordt geaccepteerd een afschrift van een offerte of van een factuur waaruit blijkt dat het schoolbestuur betrokkene, middels het aanbieden en bij acceptatie bekostigen van deze faciliteiten, in de gelegenheid heeft gesteld zijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om aan te tonen dat er een reëel en substantieel aanbod van outplacement is gedaan dient als bewijs een afschrift van de brief aan betrokkene, waarin het aanbod tot het inschakelen van outplacementbureau wordt gedaan, in combinatie met een afschrift van een door een outplacementbureau uitgebrachte offerte. Activiteiten in het kader van inspanningsverplichtingen worden uitsluitend in de beoordeling van een vergoedingsverzoek meegenomen als deze activiteiten voorafgaand aan de datum van ontslag hebben plaatsgevonden. - Ontslag op grond van ongeschiktheid voor de functie: Om voor toewijzing van een vergoedingsverzoek op basis van ongeschiktheid voor de functie in aanmerking te komen, dient aangetoond te worden dat het bevoegd gezag om redelijkheid niet anders dan tot het ontslag kon komen, ondanks het feit dat door de werkgever aan betrokken werknemer mogelijkheden heeft geboden om het functioneren te verbeteren en dat de werkgever maatregelen heeft genomen om gedwongen ontslag te voorkomen. De werkgever geeft aan hoe de beoordelingsprocedure is doorlopen. Het ontslagbesluit wordt in afschrift overlegd. Tevens dient, ter onderbouwing van de beoordelingsprocedure, een overzicht te worden verstrekt van de data waarop functionerings- en beoordelingsgesprekken hebben plaatsgevonden, dan wel een overzicht van dat waarop reïntegratiegesprekken hebben plaatsgevonden. Het overzicht wordt door de betrokken werknemer schriftelijk bevestigd. Hiermee verklaart deze dat de gesprekken hebben plaatsgevonden. - Commissie van Beroep In geval van een uitspraak van de Commissie van Beroep, sector bestuursrecht van de Rechtbank, of Centrale Raad van Beroep, waarbij het beroep van de ontslagen werknemer ongegrond wordt verklaard, wordt de achterliggende reden van het ontslag wel getoetst. In het geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Sector kanton van de Rechtbank wordt de achterliggende reden van het ontslag niet getoetst. - Bovenformatief aangestelde leraren als bedoeld in de motie Dittrich: De periode waarop subsidie als bedoeld in de motie Dittrich is verlopen. Het betreffende artikel in het reglement is daarom komen te vervallen

13 - Ontslag op grond van een beëindigingsovereenkomst: Bij het bepalen van de minimumvereisten waaraan een beëindigingsovereenkomst moet voldoen, heeft het Participatiefonds aansluiting gezocht bij de minimumvereisten die UWV aan een beëindigings-overeenkomst stelt. De overeenkomst bevat minimaal de volgende onderdelen: a. naam en adres van betrokken werknemer en werkgever; b. het voorstel van de werkgever om het dienstverband te beëindigen en de reden waarom hij dit doet; c. dat er geen dringende reden is voor het ontslag; d. dat het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden; e. de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt; f. de afspraak dat de werkgever op de einddatum een eindafrekening maakt; g. de datum waarop beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend. Tevens dient de werkgever te voldoen aan de inspanningsverplichting, zoals eerder omschreven. - Vormvoorschriften Indien er afspraken zijn gemaakt tussen het bevoegd gezag en betrokken werknemer over: a. ziekteverlof en schorsing; b. te verrichten activiteiten in het kader van inspanningsverplichting; c. de informatievoorziening richting het Participatiefonds; d. de informatievoorziening richting de sector kanton van de Rechtbank; e. de gevolgen van een beslissing van het Participatiefonds in het kader van de instroomtoets, of de gevolgen van een beslissing van UWV in het kader van de uitkeringsaanvraag wordt hiervan opgave gedaan bij de melding van ontslag. Uitgangspunt is dat alle informatie die het Participatiefonds in het kader van de instroomtoets van het bevoegd gezag ontvangt, wordt meegewogen in de beoordeling van het vergoedingsverzoek. Mutatietool Voor het doorgeven van mutaties voor de personeels-/salarisadministratie kunt u gebruik maken van de mutatietool. Deze tool is een aantal jaren geleden door Akorda zelf ontwikkeld en begin 2010 zijn er veel verbeteringen aangebracht. De tool is nu nog laagdrempeliger en is gebruiksvriendelijk. Wilt u gebruik gaan maken van de tool of wilt u een uitleg over de tool dan kunt u contact opnemen met Annelies Veenstra

14 Personeel Akorda Na een dienstverband van 18 jaren heeft Jan Nijkamp, medewerker op de afdeling financiën, onze organisatie verlaten om gebruik te maken van de FPU regeling. Vorige week is op feestelijke wijze afscheid genomen van de heer Nijkamp. We hopen dat hij lange tijd in de gelegenheid zal zijn om te genieten van zijn pensioen. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door een interne benoeming (Hennie Kroes, Kleisje Oosting en Gert Molenkamp). In de vacature op het secretariaat is Barbara Mulder-van der Grift benoemd. Verder is de afdeling financiën uitgebreid door de benoeming van mevrouw Hennie Borst-Pullen en is de personeels- en salarisadministratie uitgebreid met Otto Veenstra en Sanne Kanis. We hopen op een prettige samenwerking. Sluitingsdata CASO Wij verzoeken u vriendelijk de mutaties voor de salarisadministratie tijdig, regelmatig en gespreid naar ons kantoor te zenden. Uiterste inleverdatum juni juni 2010 Betaaldatum juni juni 2010 Uiterste inleverdatum juli juli 2010 Betaaldatum juli juli 2010 Uiterste inleverdatum augustus aug Betaaldatum augustus aug Uiterste inleverdatum september sept Betaaldatum september sept

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemeen Lumpsum cursussen 3 Correctie DCOntact Managementondersteuning 3 Subsidie Internet onrendabele gebieden 3

Inhoudsopgave. Algemeen Lumpsum cursussen 3 Correctie DCOntact Managementondersteuning 3 Subsidie Internet onrendabele gebieden 3 Inhoudsopgave Algemeen Lumpsum cursussen 3 Correctie DCOntact Managementondersteuning 3 Subsidie Internet onrendabele gebieden 3 Pagina Onderwijs Vrijwillige deelname EFJ 4 Personeel Reïntegratie Tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. PO/BenB/07/ 45036, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2010, nr. PO/FenV/193500, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 maart 2008, nr. PO/BenB/08/ 7214, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het PO

Actuele ontwikkelingen in het PO Actuele ontwikkelingen in het PO Workshop april 2008 op conferentie Bedrijfsvoering 2008 Bé Keizer, beleidsadviseur VOS/ABB Onderwerpen Nieuwe publicatie GPL bedragen Pilot Vervangingsbekostiging Gewichtenregeling

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013

reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013 reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013 REGLEMENT Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013 INHOUD Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 oktober 2012, nr. WJZ/441359 (10274), houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Dyade nieuwsflits. 62 Juli 2016

Dyade nieuwsflits. 62 Juli 2016 Dyade nieuwsflits 62 Juli 2016 Welkom bij de Dyade nieuwsflits. Regelmatig brengen wij u hiermee op de hoogte van wijzigingen op het gebied van de onderwijs-cao s en overige wet- en regelgeving. Tevens

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2012, nr. WJZ/373717 (10136), houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ;

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ; Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele en van het leerlinggebonden budget Op de voordracht van

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 9088

STAATSCOURANT. Nr. 9088 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9088 9 april 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2013, nr. PO/FenV/491620,

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011 2012

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011 2012 Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011 2012 Inhoud Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2010 2011 2 Toelichting voor het schooljaar 2011 2012 4 D E E L 1 Algemene

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Gelet op artikel 71 van de Wet op de expertisecentra; Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Gelet op artikel 71 van de Wet op de expertisecentra; Besluit: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van januari 2010, nr. JOZ/185521, houdende voorschriften voor het verstrekken van aanvullende middelen aan regionale expertisecentra in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 156 Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs 28 september 2016 1. Inleiding Stichting Katholiek primair onderwijs Roosendaal is een schoolbestuur met 20 scholen voor primair onderwijs met o.a. 1

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs. november 2013

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs. november 2013 Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs november 2013 Agenda 1. Bekostigingssystematiek Passend onderwijs: SWV en (V)SO: Op hoofdlijnen 2. Invoeringstraject: verevening en overgangsregelingen 3. Addendum:

Nadere informatie

Na invulling van dit formulier zenden aan: CFI Unit Gegevens Postbus ML Zoetermeer

Na invulling van dit formulier zenden aan: CFI Unit Gegevens Postbus ML Zoetermeer Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telformulier voor aanvullende bekostiging in verband met (bijzondere) groei voor basisscholen Na invulling van dit formulier zenden aan:

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Het Vervangingsfonds onder de lumpsumfinanciering

Het Vervangingsfonds onder de lumpsumfinanciering Het Vervangingsfonds onder de lumpsumfinanciering De invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs heeft ook consequenties voor het Vervangingsfonds. Scholen voor primair onderwijs blijven

Nadere informatie

REGLEMENT. Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013

REGLEMENT. Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013 REGLEMENT Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013 INHOUD Wijzigingenten opzichte van schooljaar 2011 2012 2 Toelichting voor het schooljaar 2012 2013 3 DEEL 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1551

ECLI:NL:CRVB:2017:1551 ECLI:NL:CRVB:2017:1551 Instantie Datum uitspraak 11-04-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1071 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STRUCTURELE GEGEVENSLEVERING WPO/WEC

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STRUCTURELE GEGEVENSLEVERING WPO/WEC STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12569 13 juli 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 juni 2011, nr. WJZ/293289 (2764),

Nadere informatie

Datum 17 juni 2011 Betreft Kamervragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en motie Cohen c.s.

Datum 17 juni 2011 Betreft Kamervragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en motie Cohen c.s. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53413 12 oktober 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2016, nr. VO/1052412,

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Financiering onderwijs vernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 (30 november 2007)

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Financiering onderwijs vernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 (30 november 2007) Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 BEZORGEN F 070-3424130 De Voorzitter van de Tweede Kamer E voorljchting@rekenkamer.ni der Staten-Generaal w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105620-13.02 Instemmingsgeschil PO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (vaststelling of wijziging beleid personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie) De PGMR heeft instemming

Nadere informatie

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor Bestemd voor scholen

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke OCW Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2007, nr. VO/ S&O/07/31224,

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel AWBZ Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 02-06- 2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam 25 juni 2014

Nadere informatie

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO)

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO) Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en WVO Blad 1/2 Na invulling zenden naar:

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2003-2004 voor primair en voortgezet Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en OCenW-Regelingen gemiddelde personeelslast 2002 - en - Bestemd voor: scholen en scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs met uitzondering van de scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging.

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Eigen wachtgelders

Notitie. Inleiding. Eigen wachtgelders Notitie Van : Directeur HRM Aan : AMT Datum : November 2013 Onderwerp : Beleid omtrent eigen wachtgelders Doel : Ter kennisgeving Opgesteld door : Marja van den Ouden/ Linda Nolst Trenite Kopie aan : Bestuur

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

REGLEMENT 2013-2014 Publicatiedatum Staatscourant :31 juli 2013 Ingangsdatum :1 augustus 2013 1

REGLEMENT 2013-2014 Publicatiedatum Staatscourant :31 juli 2013 Ingangsdatum :1 augustus 2013 1 REGLEMENT 2013-2014 Publicatiedatum Staatscourant :31 juli 2013 Ingangsdatum :1 augustus 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 12 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 1) Inleiding Hierbij treft u de geactualiseerde cijfers aan die inzicht geven in de kengetallen en het

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het primair onderwijs

Reglement Participatiefonds voor het primair onderwijs Reglement Participatiefonds voor het primair onderwijs Schooljaar 2013-2014 Publicatiedatum: 15 april Datum inwerkingtreding: 16 april Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen PARAGRAAF 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47351 22 augustus 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2017, nr.

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR7175_1 12 juli 2016 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen Titel 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR:

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: 1 TOELATINGSREGLEMENT Het College van Bestuur van

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs Bijlage 2 Invulling taakstelling passend onderwijs Inleiding Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : Ingangsdatum : 1 februari 2015 1

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : Ingangsdatum : 1 februari 2015 1 REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : Ingangsdatum : 1 februari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie Paragraaf 2.1

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband Handreiking steunpunt Schoolbestuur en vorming samenwerkingsverband Rein van Dijk, Jan de Vos Augustus 2013 Inhoud 1. Waar gaat het om? 2 2. Goede 2 3. Het wettelijk kader 3 4. Arbitrage en geschillenprocedures

Nadere informatie

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. PO/FenV/ 151703, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR.

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. 106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad en de

Nadere informatie

LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013

LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013 LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013 1. Aanleiding In 2013 is een nieuwe CAO PO vastgesteld. In deze CAO zijn een aantal zaken omtrent benoemingen en verplichtingen

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

REGLEMENT Publicatiedatum Staatscourant : 5 augustus 2016 Ingangsdatum : 1 augustus

REGLEMENT Publicatiedatum Staatscourant : 5 augustus 2016 Ingangsdatum : 1 augustus REGLEMENT 2016-2017 Publicatiedatum Staatscourant : 5 augustus 2016 Ingangsdatum : 1 augustus 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Inhoud pagina Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2 Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Hoofdstuk II Premie Artikel

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106226 - Beroepen tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING Werknemers zijn bij de werkgever in vaste dienst met een betrekkingsomvang boven de normbetrekking van 1 wtf. Omdat de werkgever vele

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen:

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen: Waalwijk, bulletin mei 2013 In verband met het formatietekort op de meeste scholen is na een vruchtbare samenwerking met de werkgroep van de GMR het beleid aangepast. Met deze extra bulletin willen wij

Nadere informatie

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN:

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN: MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS nummer: Naam werknemer: BSN: en werknemer verklaren dat ze meerdere gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Tijdens de gesprekken zijn tenminste de volgende onderwerpen aan

Nadere informatie

Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residentiële instelling

Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residentiële instelling Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residentiële

Nadere informatie