Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag Rijksdienst voor Pensioenen ~

2

3

4 4 ~ Jaarverslag 2011

5 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven 11 Nieuwe uitkeringen uitbetaald in Evolutie van de nieuwe uitkeringen uitbetaald door de RVP 16 Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden 20 Bijlagen 71 Contacten 71 Het regionale netwerk: overzicht van gewestelijke kantoren en zitdagen 72 Het regionale netwerk: overzicht van de Pensioenpunten 80 Overzicht van de wettelijke en reglementaire bepalingen, gepubliceerd in De RVP als dienstverlener 27 Projecten die de dienstverlening verbeteren 27 Informeren en communiceren 28 Toekenning ~ een proactief dossierbeheer 38 Betaling 42 Ondersteunende diensten 45 De interne werking van de RVP 49 Projecten die de interne werking verbeteren 49 De RVP in cijfers 52 De organisatie van de RVP 60 Het departement Personeel en Organisatie 65 Jaarverslag 2011 ~ 5

6 Voorwoord 2011 zal de geschiedenisboeken van de RVP ingaan als het jaar waarin de Betaaldiensten begonnen zijn met een ingrijpende modernisering van de informatica. Wetende dat de RVP maandelijks een voordeel aan bijna burgers uitkeert, voor een totaalbedrag van meer dan 1,5 miljard euro, maakt dit van het project Theseos Betalingen één van de meest ambitieuze projecten die de RVP ooit heeft ondernomen. Eens afgerond, zal dit project het luik Toekenning (dat begin 2010 werd gelanceerd) van de toepassing Theseos aanvullen en zal het geïntegreerd pensioendossier werkelijkheid zijn geworden. Waar het papieren pensioendossier op zijn laatste benen loopt, wordt ook de pensioenaanvraag verder geautomatiseerd: de toepassing Pensioenaanvraag, ontwikkeld in overleg met het RSVZ, werd begin 2011 gelanceerd. De burger krijgt zo de mogelijkheid om van thuis uit zijn werknemers- of zelfstandigenpensioen of een inkomensgarantie voor ouderen aan te vragen. Dit is het resultaat van een mooie krachtenbundeling die het mogelijk heeft gemaakt om schaalvoordelen te behalen en die in de toekomst nog tot andere synergieën zal leiden, met name voor het verder vereenvoudigen van de stappen die de burgers met een gemengde loopbaan moeten ondernemen. In 2011 hebben we ook onze aanwezigheid in de nabijheid van de burger niet uit het oog verloren. Hiervan getuigen de renovaties van drie gewestelijke kantoren (die van Liège, Arlon en Malmedy). Tegelijkertijd werden twee andere renovatieprojecten op touw gezet (Namur en Mons). Doel is het comfort van onze jaarlijkse bezoekers te verhogen, maar ook de arbeidsomstandigheden van onze werknemers te verbeteren, met name door hen de mogelijkheid te bieden hun werk te doen vanuit één van de gewestelijke kantoren die zich dichter bij huis bevinden. Deze verhoogde flexibiliteit, die de kern vormt van een aantrekkelijk Human Resourcesbeleid, was enkel mogelijk door het automatiseren van het pensioendossier. In de huidige context zijn deze programma s onmisbaar. Sinds enkele jaren krijgt de RVP immers te maken met een toevloed van nieuwe gepensioneerden die jaar na jaar groter zal worden. Als men het aantal gepensioneerden dat in 2011 voor de eerste keer een pensioen ontving vergelijkt met het aantal van 2007 dan stelt men een verhoging vast van 23,8 %. Daar komt nog bij dat de nieuwe gepensioneerden 6 ~ Jaarverslag 2011

7 steeds complexere loopbanen hebben, doordat ze in verschillende stelsels gewerkt hebben. Het gevolg: elk jaar moet de RVP meer pensioenen berekenen op basis van complexere gegevens. Een echte uitdaging, die de RVP aangaat door het geïntegreerd pensioendossier in te voeren. Veel leesplezier! Michel Nollet Voorzitter van het Beheerscomité Marc De Block Adjunct-administrateur-generaal Jaarverslag 2011 ~ 7

8 8 ~ Jaarverslag 2011

9 Inleiding Dit jaarverslag bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk biedt u een volledig overzicht van de statistieken aangaande de werknemerspensioenen alsook de andere uitkeringen waarvan de RVP de uitbetaling beheert. Zo kunt u kennis nemen van de context waarbinnen de RVP zijn taken uitvoert alsook van de belangrijke evoluties in In het tweede hoofdstuk bespreken we de RVP als dienstverlener. We bekijken de projecten die in de steigers staan om de dienstverlening aan de (toekomstige) gepensioneerden te verbeteren en we bespreken hoe de hoofdopdrachten van de RVP informeren en communiceren, het toekennen en uitbetalen van de pensioenen verwezenlijkt worden. Die missies vertalen zich in een veelvoud aan acties en resultaten. We geven niet alleen de performantiecijfers weer (bijvoorbeeld hoeveel telefoontjes de Groene lijn behandeld heeft), maar vullen die voor de diensten die in contact staan met het grote publiek ook aan met de tevredenheidscijfers. Op die wijze beschikken we niet alleen over indicatoren inzake efficiëntie, maar ook over cijfers die een indicatie zijn voor de effectiviteit van onze dienstverlening. moeten verbeteren, maar hernemen we ook in detail alle onderdelen van de instelling, de interne structuur van ons organisme en de gegevens over het beheer van de human resources. In het vierde en laatste hoofdstuk hebben we de bijlagen opgenomen. Daarin vindt u de contactgegevens van de RVP terug evenals alle aanpassingen die in 2011 aangebracht werden aan de wet- en regelgeving en een gedetailleerd overzicht van de gewestelijk kantoren, de bijhorende zitdagen en de Pensioenpunten die samen met de PDOS en het RSVZ georganiseerd worden. De back office van de RVP, met andere woorden de interne werkingsprocessen, staat centraal in het derde hoofdstuk. In dit onderdeel beschrijven we niet enkel de projecten die de interne werking Jaarverslag 2011 ~ 9

10 10 ~ Jaarverslag 2011

11 01 Statistieken 2011 De Rijksdienst voor Pensioenen staat in voor de berekening en de toekenning van de werknemerspensioenen en de IGO. Naast die uitkeringen betaalt hij ook nog de zelfstandigenpensioenen uit, evenals de uitkeringen die worden toegekend door de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale zekerheid. Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven De onderstaande infografie op pagina s 12 & 13 geeft u een overzicht van de uitkeringen die door de RVP worden uitbetaald. Voor elke uitkering wordt het aantal gerechtigden en de bijbehorende maandelijkse uitgaven op 1 januari 2011 vermeld. In eerste instantie biedt dit hoofdstuk een momentopname, op 1 januari 2011, van het aantal gerechtigden en van de maandelijkse uitgaven in verband met de verschillende uitkeringen die door de RVP worden uitbetaald. In tweede instantie wordt er geprobeerd om de eventuele tendensen van de laatste vijf jaren in kaart te brengen, onder meer de evolutie van het aantal nieuwe uitkeringen dat wordt uitbetaald en de evolutie van het aantal gerechtigden volgens het type loopbaan of het pensioenbedrag. Die dubbele analyse is noodzakelijk omdat één en dezelfde gerechtigde verschillende uitkeringen kan cumuleren. Jaarverslag 2011 ~ 11

12 Uitkeringsgerechtigden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,88 Gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,53 Pensioengerechtigden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,15 Gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,51 Werknemers Aantal : Maandelijkse uitgave : ,05 Zelfstandigen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,10 Rustpensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,65 Rustpensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,17 Overlevingspensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,47 Overlevingspensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,53 Verwarmingstoelagen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,41 Vervr. uittredingsteg. landbouw Aantal : 743 Maandelijkse uitgave : ,55 Pensioenbonus Aantal : Maandelijkse uitgave : ,52 Pensioenbonus Aantal : Maandelijkse uitgave : ,85 12 ~ Jaarverslag 2011

13 Gerechtigden op een rente werknemers Aantal : Maandelijkse uitgave : ,95 Gerechtigden op een onvoorwaardelijk pensioen zelfstandigen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,30 Gerechtigden op een prestatie mindervaliden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,44 Ouderdomsrenten Weduwrenten Aantal : Maandelijkse uitgave : ,03 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,92 Onvoorwaardelijke rustpensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,81 Onvoorwaardelijke overlevingspensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,49 Aanvullende tegemoetkomingen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,39 Tegemoetkomende aanvulling gew. inkomen Aantal : 644 Maandelijkse uitgave : ,25 Tegemoetkomingen hulp van derde Aantal : Maandelijkse uitgave : ,80 Jaarverslag 2011 ~ 13

14 Nieuwe uitkeringen uitbetaald in 2011 In 2011 heeft de RVP nieuwe uitkeringen uitbetaald in vergelijking met december Het betreft uitkeringen die in 2010 nog niet werden uitbetaald en waarvan een eerste uitbetaling heeft plaatsgevonden in Verdeling van de nieuwe uitkeringen uitbetaald in 2011 De nieuwe uitkeringen die werden uitbetaald in 2011 zijn voornamelijk rustpensioenen in de regeling voor werknemers (64,3 %), gevolgd door de rustpensioenen in de regeling voor zelfstandigen (15,7 %) en de overlevingspensioenen voor werknemers (12,1 %). De resterende 7,9 % heeft betrekking op het overlevingspensioen voor zelfstandigen en de IGO. 14 ~ Jaarverslag 2011

15 Overzicht van de nieuwe uitkeringen in 2011 Nieuwe uitkeringen Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige Igo Totaal Mannen Vrouwen Totaal Verdeling van de nieuwe uitkeringen in ,9 % 3,0 % 12,1 % Rustpensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen werknemer 15,7 % 64,3 % Igo Overlevingspensioen zelfstandige Jaarverslag 2011 ~ 15

16 Evolutie van de nieuwe uitkeringen uitbetaald door de RVP 2009 was het laatste jaar waarin de aanpassing van de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen werd doorgevoerd. Het is dus een bijzonder jaar dat een lineaire analyse op basis van de laatste vijf jaar moeilijk maakt. We noteren wel dat die aanpassing leidde tot een daling in 2009, maar dat het aantal nieuwe uitkeringen in 2011 hoger was dan in 2008 en Tussen 2011 en 2010 constateren we een stijging van het aantal nieuwe uitkeringen met 5,04 %. Terwijl de Igo en het overlevingspensioen in de stelsels voor werknemers en zelfstandigen een lichte daling kennen, neemt het aantal andere uitkeringen toe. Een blik op de cijfers van de nieuwe uitkeringen die aan mannen (wiens pensioenleefijd onveranderd is) toegekend werden leert ons dat er een verhoging is van 23,8 % tussen 2007 en Dit opmerkelijk cijfer bevestigt wat we vorig jaar al opmerkten: de vergrijzing is duidelijk merkbaar, maar op een minder spectaculaire manier. Waar het aantal uitkeringen stijgt, bedraagt de stijging van het aantal nieuwe rustpensioenen werknemers 11,8 %, terwijl het aantal rustpensioenen zelfstandige stijgt met 8,6 %. 16 ~ Jaarverslag 2011

17 Overzicht van de nieuwe uitkeringen door de RVP Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige Igo Nieuwe pensioenen Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige Igo Totaal Nieuwe pensioenen Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige Igo Totaal Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Jaarverslag 2011 ~ 17

18 Evolutie van het aantal nieuwe rustpensioenen werknemer Mannen Vrouwen Totaal Evolutie van het aantal nieuwe overlevingspensioenen werknemer Mannen Vrouwen Totaal Evolutie van het aantal nieuwe rustpensioenen zelfstandige Mannen Vrouwen Totaal ~ Jaarverslag 2011

19 Evolutie van het aantal nieuwe overlevingspensioenen zelfstandige Mannen Vrouwen Totaal Evolutie van het aantal nieuwe IGO-gevallen (inkomensgarantie voor ouderen) Mannen Vrouwen Totaal Jaarverslag 2011 ~ 19

20 Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort loopbaan. Totaal zuivere loopbanen Totaal gemengde loopbanen 66,52 % 33,48 % 12,33 % Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector 18,92 % 0,54 % 1,69 % Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden Verdeling van de pensioengerechtigden Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort loopbaan Op 1 januari 2011 betaalde de RVP een pensioenuitkering aan gerechtigden. 66,52 % van die burgers ontvangt een pensioen voor een zuivere loopbaan (berekend op basis van één enkele pensioenregeling, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige). 33,48 % ontvangt meerdere pensioenen, in minstens twee pensioenregelingen. Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort loopbaan. Mannen Vrouwen Totaal Zuivere loopbaan Werknemers Zelfstandigen Totaal zuivere loopbanen % ,67 % 66,39 % 66,52 % Gemengde loopbaan Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Totaal gemengde loopbanen % TOTAAL ,33 % 33,61 % 33,48 % ~ Jaarverslag 2011

21 Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort pensioen. Slechts 18,4 % van de gepensioneerden ontvangt een pensioen aan het gezinsbedrag, met andere woorden voor de gepensioneerde en zijn echtgeno(o)t(e). 81,6 % van de gepensioneerden ontvangt een eigen pensioen. Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort pensioen 14 % 18 % 15 % Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen Vrouwen Gezinspensioen Totaal 53 % Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort pensioen Mannen Vrouwen Totaal Gezinspensioen Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen Jaarverslag 2011 ~ 21

22 Evolutie van het aantal gerechtigden Evolutie volgens het soort loopbaan Terwijl het totale aantal gepensioneerden met een zuivere loopbaan werknemer stijgt (+ 4,26 %), kent het aantal gepensioneerden met uitsluitend een loopbaan als zelfstandige een daling in de laatste vijf jaar (-5,55 %). Het aantal gepensioneerden met een gemengde loopbaan neemt ook toe (+ 5,9 % in vijf jaar). Deze toename geldt voor alle types gemengde loopbanen, maar is het meest uitgesproken voor de loopbanen van het type werknemer-openbare sector en werknemer-zelfstandige-openbare sector, respectievelijk + 9,6 % en 9,7 % in vijf jaar Zuivere loopbaan Werknemers Zelfstandigen Totaal zuivere loopbanen % Gemengde loopbaan Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Totaal gemengde loopbanen % TOTAAL ,08 % 67,01 % 66,84 % 66,65 % 66,52 % ,92 % 32,99 % 33,16 % 33,35 % 33,48 % ~ Jaarverslag 2011

23 Evolutie van de zuivere loopbanen Zelfstandigen Werknemers Evolutie van de gemengde loopbanen Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Jaarverslag 2011 ~ 23

24 Evolutie volgens het soort pensioen De laatste vijf jaren merkt men een stijging van het aantal pensioenen aan het bedrag alleenstaande (+11,9 % in 5 jaar). Deze stijging gaat gepaard met een daling van het aantal rustpensioenen aan het gezinsbedrag (-3,9 % in 5 jaar). Het aantal overlevingspensioenen en het aantal rustpensioenen met overlevingspensioen neemt ook af (-6,2 % en -0,2 % in 5 jaar). Het recht op pensioen wordt meer en meer een persoonlijk recht. Evolutie volgens het soort pensioen 2007 Mannen 2008 Vrouwen 2009 Totaal Gezinspensioen Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen TOTAAL ~ Jaarverslag 2011

25 Evolutie volgens het soort pensioen Gezinspensioen Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen Rustpensioen alleenstaande Jaarverslag 2011 ~ 25

26 26 ~ Jaarverslag 2011

27 02 De RVP als dienstverlener Projecten die de dienstverlening verbeteren De projecten die hierna beschreven worden, hebben allemaal tot doel om de «front office» van de RVP, dit zijn de contacten tussen de RVP en zijn klanten, te verbeteren. Pensioenaanvraag.be Jaarlijks gaan er meer dan burgers met pensioen. Tot nu moesten ze zich wenden tot het gemeentebestuur of de bevoegde pensioeninstelling om hun aanvraag in te dienen. Sinds februari 2011 kunnen ze hun aanvraag indienen via hun pc op de website het resultaat van een intense samenwerking tussen het RSVZ en de RVP. Hoe gaat de elektronische aanvraag in zijn werk? De burger moet zich eerst identificeren aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart of zijn token. Daarna wordt hem gevraagd om: ~ ~ de gegevens uit het rijksregister te controleren; ~ ~ zijn contactgegevens in te vullen; ~ ~ de gevraagde uitkering te kiezen (pensioen of inkomensgarantie); ~ ~ de aard van zijn beroepsloopbaan te verduidelijken; ~ ~ de ingangsdatum te bepalen. In enkele minuten is de klus geklaard. De aanvraag wordt dan overgemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling die eventueel contact zal opnemen met de burger om bepaalde informatie toe te lichten. In 2011 werden meer dan aanvragen van thuis uit ingediend via deze toepassing. De gemeenten, die een professionele versie van de toepassing gebruiken, dienden daar nog eens een veelvoud van in: Renovatie van de gewestelijke kantoren Om de bezoekers in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen heeft de RVP in van de 13 gewestelijke kantoren gerenoveerd. Deze renovaties hebben o.m. toegelaten de toegankelijkheid van de ontvangstruimtes te verbeteren, een ruimte voor de Pensioenpunten 1 te voorzien, en de kantoorruimte aan te passen aan de telewerkende 2 medewerkers. ~ ~ Liège, officieel geopend op donderdag 23 juni: De ontvangstruimte werd verplaatst naar het gelijkvloers, en de kantoorruimtes werden gerenoveerd. ~ ~ Arlon, officieel geopend op donderdag 29 september: Een vernieuwde ontvangstruimte laat toe het verloop van de Pensioenpunten te verbeteren, en de kantoorruimtes werden 1 Zie pagina s 32 en 80 voor meer info over de Pensioenpunten 2 Zie pagina 68 voor meer info over het telewerk bij de RVP Jaarverslag 2011 ~ 27

28 gerenoveerd. ~ ~ Malmedy, officieel geopend op donderdag 6 oktober: Een vernieuwde ontvangstruimte laat toe het verloop van de Pensioenpunten te verbeteren, en de kantoorruimtes werden gerenoveerd. Informeren en communiceren De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) heeft vier gelijkwaardige communicatiekanalen uitgebouwd voor zijn twee voornaamste doelgroepen: de toekomstige gepensioneerden en de gepensioneerden. Zo kunnen deze kiezen hoe ze informatie willen inwinnen over hun toestand of pensioendossier: ~ ~ tijdens een persoonlijk gesprek met een RVPexpert; ~ ~ telefonisch; ~ ~ schriftelijk; ~ ~ via elektronische weg. Om de dienstverlening te verbeteren heeft de RVP in 2008 een systeem ingevoerd om de tevredenheid van de klanten permanent te meten. Aan de hand van een papieren enquête vraagt de RVP maandelijks naar de mening van gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden die onlangs contact hebben gehad met de RVP via één van deze vier kanalen. Het is de bedoeling op die manier te beschikken over een permanente externe tevredenheidsbarometer. De resultaten van deze enquête worden onder elk medium weergegeven. Telefonisch Er staat een gratis telefoonnummer ter beschikking van de burger die aan de hand van drie nummers, één per landstaal, kosteloos contact kan opnemen met de Rijksdienst voor Pensioenen. In 2011 werden oproepen ontvangen op de groene lijn van de RVP. Elke brief vermeldt een code van vier cijfers die de betrokkene toelaat via deze telefoonlijn rechtstreeks in contact te treden met het personeelslid dat het pensioendossier beheert. Het Contact Center neemt de andere oproepen voor zijn rekening. De medewerkers van het contact center beschikken over de nodige middelen om de gegevens van elk pensioendossier op te vragen en op die manier een duidelijk en aangepast antwoord te geven op de gestelde vragen. Meer dan 80 % van de oproepen wordt afgehandeld door het contact center. De gewestelijke kantoren en het Bureau voor Internationale Overeenkomsten nemen de resterende 20 % voor hun rekening. Tevredenheidsbarometer In 2011 kreeg de groene lijn als gemiddeld cijfer 8,9/10. Geschreven communicatie Briefwisseling De RVP ontvangt een aanzienlijk aantal brieven 28 ~ Jaarverslag 2011

29 Evolutie van de briefwisseling behandeld door het contact center Onderstaande grafiek geeft een uitsplitsing van de reden waarom iemand in 2011 de groene lijn contacteerde 8 % 3 % 1 % 3 % 65 % Betaling (algemeen) Toekenning (algemeen) 4 % Duplicaat fiscale fiche Overschrijving 16 % Inlichtingen fiscale fiche Cumulatie met werk / Sociale uitkeringen Andere Jaarverslag 2011 ~ 29

30 en verbindt zich ertoe om te antwoorden op alle vragen om inlichtingen. Het contact center neemt deze vragen om inlichtingen voor zijn rekening. In 2011 werden schriftelijke vragen om inlichtingen beantwoord, en attesten en duplicaten verstuurd. Om een vlotte communicatie met pensioengerechtigden in het buitenland te verzekeren wordt hen de mogelijkheid geboden ook in het Engels te schrijven. Als betrouwbaar en klantvriendelijk organisme is het belangrijk ons ervan te verzekeren dat wij de juiste inlichtingen krijgen van onze klanten en dat zij onze beslissingen goed kunnen begrijpen. Tevredenheidsbarometer In 2011 kreeg de briefwisseling als gemiddeld cijfer 8,5/10. Gepersonaliseerde informatie over de wijziging van het uitbetaalde bedrag. Vanaf de eerst betaalbaarstelling brengt de RVP elke gepensioneerde persoonlijk op de hoogte van elke wijziging van het totale netto- of brutobedrag, tenzij het enkel om een indexaanpassing gaat. In 2011 heeft de RVP dergelijke brieven verstuurd. Bijzondere loopbaanoverzichten en jaarlijkse uittreksels In 2011 heeft de RVP een jaarlijks loopbaanoverzicht gestuurd naar alle personen die in 2009 als werknemer (arbeider of bediende) hebben gewerkt en die momenteel in België wonen. De werknemers die in 2011 de leeftijd van 30, 35, 40, 45 of 50 jaar bereikten, hebben ook een bijzonder loopbaanoverzicht ontvangen waarin al hun arbeidsjaren als werknemer staan vermeld. Informatiebrochures De RVP stelt gratis gedrukte documentatie ter beschikking van het publiek. Deze publicaties kunnen zowel gedownload als besteld worden. Sinds 2006 publiceert de RVP de «Praktische gids voor de gepensioneerde», die elk jaar wordt herzien en bijgewerkt. Een Memento is ter beschikking sinds juli Dit handboek is bedoeld voor professionals die met gepensioneerden werken of actief zijn in de pensioensector. Deze brochure bevat een gedetailleerd overzicht van alle uitkeringen van de RVP, van de berekening tot de betaling, met inbegrip van de pensioenen in het buitenland, de vrijwillige bijdragen, het aanvullend pensioen, Er is ook een brochure beschikbaar over de toegelaten beroepsactiviteit, om de gepensioneerden en hun echtgeno(o)t(e) duidelijk te informeren over de regels die ze in acht moeten nemen bij de uitoefening van een beroepsactiviteit met behoud van het pensioen. 30 ~ Jaarverslag 2011

31 Aantal verzonden mailings in 2011 Vakantiegeld Cumuls (pensioenkadaster) Cumuls (pensioenkadaster) en wijziging voorheffing Wijziging voorheffing Verwarmingstoelage TOTAAL Aantal verzonden documenten in 2011 Jaaruitreksel Jaaruitreksel + loopbaanoverzicht TOTAAL Guide pratique du pensionné ~ Région de Bruxelles Capitale Pensioengids ~ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Praktischer Ratgeber für Pensionierte ~ Deutschsprachige Gemeinschaft Pensioengids ~ Vlaams Gewest Aantal brochures in 2011 Papier Download TOTAAL Guide du pensionné ~ Région Wallonne Jaarverslag Rapport annuel Werken en uw pensioen behouden Travailler et conserver votre pension Memento NL Mémento FR Abriss TOTAAL Jaarverslag 2011 ~ 31

32 In 2011 heeft de RVP tien folders gepubliceerd die ter beschikking staan in onze regionale kantoren en op de seniorenbeurzen waar de RVP aanwezig is. Elke folder geeft op praktische en bondige wijze een overzicht van de materie. Sinds juni 2010 maakt een nieuwe procedure het mogelijk om meer complexe vragen over andere stelsels aan de andere instellingen door te spelen voor gevolg, als er op dat ogenblik geen vertegenwoordiger van RSVZ of PDOS aanwezig is. Face to face Persoonlijk onthaal Voor het face-to-facecontact met de burger beschikte de RVP al over 13 gewestelijke kantoren en een tweetalig onthaal in de Zuidertoren. Tevredenheidsbarometer In 2011 kreeg het onthaal als gemiddeld cijfer 9/10. Om de band met de burger verder aan te halen, besloot de RVP zitdagen te organiseren in bijna één Belgische gemeente op twee. Alle zitdagen voldoen aan de criteria op het vlak van comfort, vertrouwelijkheid, en toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Dankzij investeringen in bureautica en ICT functioneren de zitdagen nu even efficiënt als het onthaal in een gewestelijk kantoor. In 2009 werd deze service aangevuld met de Pensioenpunten, waarvan er nu al 21 bestaan, en waar de drie instellingen samen gemeenschappelijke zitdagen organiseren. 32 ~ Jaarverslag 2011

33 Jaarlijkse evolutie van het aantal bezoekers bij de RVP Aantal bezoekers in percent (%) Contact center Gewestelijke kantoren BIO Lokale zitdagen TOTAAL Verdeling van het aantal bezoeken in functie van de ontmoetingsplaats 22 % 18 % Contact center 2 % Gewestelijke kantoren BIO Lokale zitdagen 58 % Jaarverslag 2011 ~ 33

34 Beurzen actieve senioren In samenwerking met het RSVZ en de PDOS neemt de RVP deel aan beurzen voor actieve senioren. Om de dienstverlening te optimaliseren, delen de drie grootste pensioeninstellingen een gemeenschappelijke stand. Dit vergemakkelijkt de zaken voor de burgers met een beroepsloopbaan in verschillende regelingen. In 2011 was de RVP aanwezig op de Zenith in Brussel, op Actief 50 in Genk, en op de Papi On in Luik. Het gedeelte van de gemeenschappelijke stand dat voorbehouden was voor de RVP kreeg bezoekers over de vloer, alle beurzen bij elkaar. ~ ~ «Papi On» in Luik (van 11 tot en met 13 maart): 335; ~ ~ «Actief 50» in Genk (van 14 tot en met 16 oktober): 385; ~ ~ «Zenith» in Brussel (van 15 tot en met 19 november): 762. Evenementen SOS Pensio(e)n In 2011 organiseerde de RVP voor het derde opeenvolgende jaar «SOS Pensioen» in samenwerking met de twee andere pensioenorganismen en twee radio s: ~ ~ Radio 2 (24 medewerkers van de RVP) oproepen; ~ ~ Bel RTL (3 medewerkers van de RVP) 225 oproepen. 34 ~ Jaarverslag 2011

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen november - december 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Werk Welk eenheidsstatuut

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2010 CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST CIBG INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 5 2. CIBG EN IRISTEAM: SAMEN

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Centrum voor dataverzameling Enquêtes bij burgers Simón Bolívarlaan 30-1000 Brussel http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie