J a a r v e r s l a g SIDE UP THIS TEAM WORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 SIDE UP THIS TEAM WORK"

Transcriptie

1 11 THIS SIDE UP J a a r v e r s l a g TEAM WORK

2 11 THIS Concept & vormgeving Zwiers Communicatiebureau, Rotterdam Lithografie hvhdc, Moordrecht Drukwerk Scheffer Drukkerij, Dordrecht

3 jaarverslag 2007 Amvest Vastgoed B.V. Statutair gevestigd te Utrecht 18 april 2008

4 inhoudsopgave Profiel 4 kernzaken 5 kerncijfers 6 Bericht van de Raad van Commissarissen 9 Ralf Peeters, ontwikkelingsmanager regio zuid-nederland 28 Bijlagen 36 Curricula vitae directie Amvest 37 Organogram Amvest 38 Begrippenlijst 39 Engelse samenvatting/ English summary 41 Heleen Aarts, hoofd afdeling gebiedsontwikkeling 26 Verslag van de directie 10 De koers van Amvest 10 Ontwikkelingen op de markt 12 Economische ontwikkelingen 12 Ontwikkelingen op de woningmarkt 14 Ontwikkelingen in de portefeuille 16 Gedragcodes 21 Resultaat Amvest 21 Verwachting resultaat Glenn Eduard, regiomanager acquisitie & projectontwikkeling zuid-holland 30 2

5 Michiel Schaap, regiomanager acquisitie & projectontwikkeling Noord-Holland 32 Rien van Rooij, projectmanager regio Middenen Noord-nederland 34 Jaarrekening z.o.z.

6 Profiel M i s s i e A m v e s t Amvest is een slagvaardige ontwikkelende belegger die met respect voor mens en omgeving investeert in woningen en woonkwaliteit. Een duurzame relatie met onze huurders is ons streven. Wij ontwikkelen en realiseren zelf, maar ook samen met partners, woningen en woonconcepten. Hierbij staan de woonwensen van onze klanten centraal. In de markt manifesteren wij ons op onderscheidende wijze. Integriteit, respect en teamwork zijn leidend in ons denken en handelen. D o e l s t e l l i n g Amvest streeft naar een optimale rendementrisicoverhouding in de totale waardeketen met een langetermijnrendement dat boven de rendementseisen van de aandeelhouders ligt. Dit doen wij door sterke woongebieden te ontwikkelen voor de huur- en koopmarkt op de juiste locaties en met een goede prijskwaliteitverhouding. D e A m v e s t - w e r k w i j z e 1. Amvest voegt huurwoningen toe aan haar woningportefeuille. Deze komen voor een belangrijk deel uit eigen gebiedsontwikkeling. Daarnaast kopen wij gericht woningen aan en verkopen in mindere mate. Rendement is hierbij belangrijker dan groei. 2. Amvest concentreert haar portefeuille in de Randstad, Zuid-Nederland, middelgrote steden en (binnen)stedelijke (herstructurerings)gebieden door nieuwe acquisities. 3. Amvest kent de actuele huurmarkt qua product (woonkwaliteit) en huurprijs. Amvest ontwikkelt zelf. Zo houden we locatie, kwaliteit en timing van nieuw vastgoed in eigen hand. Frequent marktonderzoek en actief portfoliomanagement zorgen ervoor dat we weten wat er speelt bij onze belangrijkste assets de huurder en koper. Een hoge klanttevredenheid gaat gepaard met een goed financieel rendement. 4. Amvest wil groeien om tot de marktleiders te blijven behoren. Niet als doel op zich, maar omdat marktleiderschap in de vastgoedsector gelijk staat aan meer kansen, meer kennis en expertise, hoger rendement, meer efficiency en minder risico. De mix van activiteiten ontwikkeling én exploitatie, huur én koop leidt tot hogere opbrengsten en risicospreiding. Onze omvang waarborgt bovendien een sterke positie op de financiële markten. 5. Amvest richt zich op het innemen van posities en het benutten van kansen op de markten van ontwikkeling, aankoop, verhuur en verkoop van woningen. Dat is de basis voor de groei van het direct rendement uit exploitatie en het realiseren van een optimaal indirect rendement uit waardestijging en disposities. 6. Amvest is een platte organisatie met twee functionele clusters: acquisitie & projectontwikkeling en portfoliomanagement. Beide afdelingen hebben eigen taken en werken intensief samen. Amvest voert ook het assetmanagement over de woningportefeuille van aandeelhouder AEGON. In totaal exploiteert Amvest een woningportefeuille van circa huurwoningen. Daarnaast heeft Amvest een ontwikkelingsportefeuille van ongeveer nieuwe huurwoningen. 4

7 KERNZAKEN M a r k t o n t w i k k e l i n g e n De toegenomen economische onzekerheid ondermeer door de Amerikaanse kredietcrisis leidt tot een afwachtende houding van de woonconsument. De kwalitatieve woningvraag verandert door de vergrijzing en veranderende huishoudensamenstelling. De vraag naar vrijesectorhuurwoningen (huren hoger dan 622 euro per maand) in de economisch sterke regio s van Nederland blijft structureel groot. De grote vraag naar koop- en huurwoningen in het middensegment en de achterblijvende woningbouwproductie leiden tot een boveninflatoire waardestijging op de korte en middellange termijn. De complexe opgave van de stedelijke herstructurering en de grote vraag naar huurwoningen in het hogere segment aldaar, vragen steeds vaker om intensievere samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en (institutionele) beleggers. Het inflatievolgend huurbeleid van het kabinet biedt geen perspectief op marktconforme huurprijzen van met name woningen in het gereguleerde gebied. Het kabinet geeft aan niet aan de hypotheekrente-aftrek te zullen tornen waardoor deze fiscale bevoordeling van koop ten opzichte van huur de komende periode blijft. S t r a t e g i e A m v e s t Verdieping en verbreding van onderzoek naar de huurwoningmarkt, en in het bijzonder naar klantwensen, verstevigt de basis van het portefeuillebeleid van Amvest. Amvest vernieuwt en breidt haar portefeuille de komende jaren uit door grote volumes aan investeringen te realiseren met name door eigen ontwikkeling. Amvest concentreert haar portefeuille in de Randstad en haar flanken, de Brabantse stedenrij en het KAN-gebied. Door nieuwe huurwoningen met een hogere gemiddelde huur toe te voegen, verschuift de portefeuille naar het geliberaliseerde huursegment. Het voortdurend verbeteren en efficiënter organiseren van het vastgoedmanagement leidt tot een betere dienstverlening aan huurders en kostenefficiency. Het aanbieden van een breed scala aan service- en (woon)gemaksdiensten aan alle Amvest-huurders resulteert in een hogere klanttevredenheid en daardoor in een langere woonduur en minder mutatiekosten. Het richten op strategische samenwerkingsverbanden met gemeentes, corporaties en marktpartijen bij gebiedsontwikkelingen en stedelijke herstructureringsopgaven. R e s u l t a t e n A m v e s t Amvest realiseerde een vastgoedresultaat van 182 miljoen euro, hetgeen een stijging is van 4,6 procent ten opzichte van voorgaand jaar. De portefeuille is vernieuwd: er zijn 491 nieuwe woningen in portefeuille genomen en 596 woningen verkocht. Aan het einde van 2007 telde de portefeuille in totaal woningen met een balanswaarde van 1,9 miljard euro. De portefeuille is verder verschoven naar het geliberaliseerde segment: 75 procent van de portefeuille heeft een maandhuur boven de liberalisatiegrens (2006: 71 procent). De totale leegstand nam af tot 6,5 procent, maar blijft door aanvangsleegstand hoog. De gemiddelde maandhuur per woning steeg van 719 euro naar 749 euro. Amvest boekte een totaalrendement van 9,4 procent, gemeten naar de ROZ/IPD-index. Gemeten naar de ROZ/IPD-index voor standing investments residential scoorde Amvest 8,6 procent tegenover 9,6 procent van de index. De ontwikkelingsportefeuille heeft een totale investeringswaarde van 1,3 miljard euro, hetgeen neerkomt op een nieuwbouwpotentieel van circa woningen. Amvest realiseerde een nettoresultaat van 114 miljoen euro, hetgeen een daling is van 5 procent ten opzichte van voorgaand jaar. O r g a n i s a t i e De managementorganisatie groeide in 2007 met 3,2 fte tot een totaal van 67,7 fte op 31 december. De nieuwe medewerkers zijn met name ingezet voor Gebiedsontwikkeling en Marketing & Sales. Het interne beheersingssysteem is gestandaardiseerd hetgeen heeft geleid tot een SAS70 Type I certificering. Voor belangrijke thema s zoals wonen en zorg, duurzame energie en samenwerking met corporaties stellen wij programmamanagers aan. Door de beleidsdagen en projectbezoeken is de teamvorming binnen de organisatie verder versterkt. 5

8 Kerncijfers Resultaten (x 1 mln) Netto-huuropbrengsten Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen* Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen** Totaal waardeveranderingen beleggingen Netto-resultaat Balans (x 1 mln) Onroerend goed in exploitatie Onroerend goed in ontwikkeling Totaal onroerend goed in portefeuille Eigen vermogen Langlopende schulden Kengetallen/ratio's Eigen vermogen t.o.v. balanstotaal 48% 48% 47% 44% 42% Eigen vermogen + voorziening latente belastingverplichting t.o.v. balanstotaal 57% 58% 57% 54% 51% Rentedragende schulden t.o.v. beleggingen in onroerend goed 46% 43% 43% 47% 49% Rentedekkingsratio 2,01 2,59 4,08 2,41 2,50 Gemiddeld rentepercentage langlopende schulden 4,3% 4,9% 4,7% 5,1% 5,2% Leegstand (als % van de theoretische huuropbrengsten) 6,5% 7,5% 3,8% 2,2% 0,9% Vastgoedrendement als percentage van gemiddeld geïnvesteerd vermogen Direct rendement 3,5% 3,6% 4,0% 4,1% 4,0% Gerealiseerd indirect rendement* 1,2% 1,4% 2,6% 2,1% 2,3% Niet gerealiseerd indirect rendement uit waardestijgingen** 4,5% 4,5% 2,5% 2,0% 2,5% Totaalrendement 9,2% 9,5% 9,1% 8,2% 8,8% 6

9 Vastgoedresultaat in bedragen (x 1 mln) Direct resultaat Gerealiseerd indirect resultaat* Niet gerealiseerd indirect resultaat uit waardestijgingen** Totaal vastgoedresultaat Omvang portefeuille onroerend goed in exploitatie (in aantal woningen) Aantal medewerkers (FTE) 67,7 64,5 59,7 54,4 52,8 ROZ/IPD-Vastgoedindices standing investments residential ROZ/IPD 9,6% 11,4% 10,1% 7,6% 7,1% Amvest 8,6% 9,1% 7,4% 7,7% 7,1% total residential ROZ/IPD 9,9% 10,8% 10,6% 8,6% 8,3% Amvest 9,4% 9,7% 10,1% 9,6% 9,6% Projectontwikkelingsactiviteiten Investeringswaarde ontwikkelingsportefeuille (x 1 mln) Netto-omzet (x 1 mln) In aanbouw zijnde woningen - aantal waarde bij oplevering (x 1 mln) Opgeleverde woningen - aantal waarde bij oplevering (x 1 mln) * Inclusief resultaat uit deelnemingen ** Inclusief ongerealiseerde waardeveranderingen overige belegingen 7

10 8

11 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN A a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s Met genoegen blikt de Raad van Commissarissen (RvC) terug op een succesvol jaar. Amvest heeft in 2007 wederom goede resultaten geboekt, zowel op het terrein van acquisitie en projectontwikkeling als op het gebied van portfolio- en assetmanagement. Door de vele investeringsplannen is de groei en vernieuwing van de portefeuille op de lange termijn verzekerd. Vanaf 1 maart 2007 is de heer W.J. Bodewes algemeen directeur van Amvest. De RvC bedankt en spreekt haar waardering uit aan de heer T.H. Lam, financieel directeur, en het management voor hun inzet tijdens de interimperiode. Gedurende het verslagjaar vergaderde de RvC in aanwezigheid van de directie vijf maal. Het beleggingsbeleid, de investeringsvoorstellen, de marktontwikkelingen en de strategie van Amvest kwamen als belangrijkste onderwerpen aan de orde. Bij de bespreking van de jaarcijfers was ook de accountant aanwezig. De RvC bestond in het verslagjaar uit vier leden. In dit jaarverslag vindt u de jaarrekening 2007 van de vennootschap en het verslag van de directie. Wij verklaren ons akkoord met deze jaarrekening die door de directie is opgemaakt en door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is gecontroleerd. Wij bevelen u aan de jaarrekening aldus vast te stellen. We stellen voor dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, conform art. 30 lid 3 van de statuten, decharge verleent aan de directie voor het gevoerde bestuur en aan de RvC voor het toezicht daarop. Wij kunnen ons verenigen met het voorstel van de directie om het dividend vast te stellen op 23 miljoen euro. Dit dividend is in december 2007 uitgekeerd. Graag spreken wij onze dank en waardering uit aan de directie en alle medewerkers van Amvest voor hun inzet, loyaliteit en de behaalde resultaten gedurende het verslagjaar. Utrecht, 18 april 2008 De Raad van Commissarissen Mevrouw drs. E.F. Bos Drs. J. van der Ende Ir. E.W. Koning Drs. J.M. Overmeer 9

12 Verslag van de directie 2007 was het jaar waarin Amvest met volle kracht de eerder ingeslagen koers heeft voortgezet. Het is de koers van een ontwikkelende belegger, die de nadruk legt op in eigen beheer ontwikkelde woningen én gebieden. Ons werkgebied is verbreed van projectontwikkeling naar gebiedsontwikkeling. Amvest is daardoor langer in de keten van waardecreatie aanwezig: van het prilste begin van de (her)ontwikkeling van een gebied tot en met de exploitatie en dispositie van de woningen. Daarmee wordt de basis gelegd voor meer kwaliteit en meer rendement. De ingezette koers vraagt wel om een andere manier van werken en een versterking van de organisatie. In 2007 heeft deze verandering op veel fronten plaatsgevonden. D e k o e r s v a n A m v e s t Ontwikkelen en beleggen 2007 was voor Amvest het jaar waarin de ingeslagen koers van de ontwikkelende belegger met volle kracht werd doorgezet. Deze koerswijziging was in 2006 reeds voorbereid en kreeg het afgelopen jaar concrete invulling en vaart. Amvest is actief in de hele keten van het vastgoed: van de acquisitie van posities, via gebiedsontwikkeling, het uitontwikkelen van projecten, de exploitatie ervan, naar uiteindelijk de verkoop van het bezit. Doordat Amvest met name aan de voorkant van de keten nadrukkelijker aanwezig is, wordt in de toekomst een grotere toegevoegde waarde en daarmee een hoger totaalrendement gerealiseerd. Bovendien leent deze aanpak zich goed voor een spreiding van risico s. Maar bovenal staat voor Amvest voorop dat wij langdurig bij gebieden en projecten betrokken zijn en daar ook fors in willen investeren. Amvest werkt vanuit haar betrokkenheid als een langetermijnbelegger aan een duurzame relatie met buurten, wijken, steden en zelfs regio s. Door een beheersing van de complete vastgoedketen, leveren wij betere producten en optimaliseren daarmee onze bijdrage aan de gebouwde omgeving. Meer eigen ontwikkeling Een belangrijk element in de koers van Amvest betreft het aandeel van eigen ontwikkelingen in onze portefeuille. Dit aandeel willen wij de komende jaren verder verhogen. De ervaringen die we sinds 1997 met de ontwikkeling en de exploitatie van huurwoningen hebben opgedaan, hebben ons geleerd dat de door onze eigen organisatie ontwikkelde woningen meer kwaliteit hebben. Anders gezegd: deze woningen zijn beter afgestemd op de specifieke eisen en wensen van onze huurders. Wij kennen onze doelgroepen en spelen daar optimaal op in. Deze hogere kwaliteit vertaalt zich in woningcomplexen met een hogere waarde en daarmee een beter rendement. Meer controle over de totstandkoming van onze woningen betekent derhalve meer waardecreatie. In het verlengde hiervan neemt Amvest minder projecten van derden over c.q. stellen we scherpere eisen aan projecten die worden aangeboden. Focus op binnenstedelijke gebieden De laatste jaren heeft Amvest relatief veel woningen gerealiseerd op buitenstedelijke locaties, waaronder de Vinex-locaties. De binnenstedelijke productie krijgt echter een 10

13 steeds groter accent en deze ontwikkeling heeft zich in 2007 versterkt doorgezet. De vraag uit de markt naar hoogwaardige huurwoningen, ingepast in een aantrekkelijke woonomgeving, doet zich het sterkst voor in de steden. Daarom mengt Amvest zich met acquisities en gebiedsontwikkelingen nadrukkelijk in de opgave voor het bestaand stedelijk gebied. Met onze financiële slagkracht en vermogensopbouw, gekoppeld aan onze inhoudelijke kennis en ervaring, gaan we hiervoor langjarig commitment aan. Een versterkte organisatie Amvest speelt een rol in de totale vastgoedketen en dat vraagt een aanpassing van de organisatie. Deze verandering is in 2006 ingezet en heeft het afgelopen jaar volop haar beslag gekregen. Vanuit het besef dat de activiteiten in de keten elkaar ondersteunen, heeft Amvest haar knowhow op elk van deze gebieden fors versterkt. Het kennisintensieve deel van de organisatie op terreinen als gebiedsontwikkeling, strategie & innovatie, marketing en financial engineering is aanzienlijk versterkt. Zo zijn gebiedsontwikkelaars aangenomen met kennis van stedelijke woonprogramma s en stedenbouwkundige concepten, maar ook van draagvlakcreatie, tijdelijk beheer en procesbegeleiding. Situaties waar sprake is van gevestigde belangen en partijen vragen om een luisterend oor en een hoog inlevingsvermogen. Met deze versterkte organisatie vervult Amvest een nog meer initiërende rol bij complexe, veelal binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Inmiddels werken bij Amvest 79 medewerkers in vaste dienst. Rendement en resultaat In 2007 heeft Amvest 67 miljoen euro aan netto-huuropbrengsten gerealiseerd. Dit is een stijging van bijna 12 procent ten opzichte van voorgaand jaar. Het vastgoedresultaat (waarin naast de netto-huuropbrengsten ook het resultaat uit projectontwikkeling en uit waardestijging en disposities is meegenomen) is uitgekomen op 182 miljoen euro. Ook dit is een stijging ten opzichte van voorgaand jaar en wel met 4,6 procent. Managementteam Amvest, v.l.n.r.: Wienke Bodewes (algemeen directeur), Tak Lam (financieel directeur), Charlie Martens (directeur Acquisitie & Projectontwikkeling), Hans Touw (directeur Portfoliomanagement)

14 1. Vastgoedresultaat in en als % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen 2. Portefeuilledynamiek (cumulatief vanaf 2000) Het gerealiseerde vastgoedresultaat als percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen bedraagt 9,2 procent, een geringe daling ten opzichte van 2006 van 0,3 procent. O n t w i k k e l i n g e n o p d e m a r k t In haar functioneren is Amvest voor een belangrijk deel afhankelijk van exogene factoren, zowel van de economische ontwikkeling in het algemeen als van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Wat er in 2007 in de omgeving van Amvest plaatsvond en welke consequenties dit had voor onze onderneming, wordt beknopt toegelicht in dit hoofdstuk. E c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n Economische groei Het jaar 2007 startte met een voortzetting van de in 2006 ingezette economische groeiversnelling. Tot aan de zomer stonden alle signalen op groen. De werkloosheid daalde gestaag, het consumentenvertrouwen bereikte nieuwe hoogtepunten en ook de resultaten aan de beurs waren optimistisch. Deze economische euforie werd echter in de zomer van 2007 getemperd door berichten over problemen op de Amerikaanse woningmarkt. Vooral de onderkant van deze woningmarkt die wordt gefinancierd door zogenaamde subprime hypotheken verloor snel waarde, toen eigenaren de stijgende rentetarieven niet meer konden dragen. De Amerikaanse kredietcrisis was een feit en zorgde er voor dat het jaar 2007 een economisch jaar met twee gezichten is geworden. Met een groei van ruim 3,5 procent in Nederland is 2007 het beste jaar van het nieuwe millennium. Het sentiment en het vertrouwen zijn echter inmiddels aangetast. Het consumentenvertrouwen, na twee positieve jaren, is in 2007 voor het eerst weer negatief geëindigd (zie figuur 3). 12

15 Inkomen en werkgelegenheid Het modale Nederlandse gezin ging er in 2007 nauwelijks in koopkracht op vooruit. Debet hieraan zijn de beperkte stijging van de CAOlonen met 2,6 procent en de sterk gestegen ziektekosten en olieprijzen. Wel nam de werkgelegenheid het afgelopen jaar verder toe. De werkloosheid daalde van gemiddeld naar personen. Met een werkloosheid van minder dan 4 procent is Nederland inmiddels koploper in Europa. De rente en inflatie De rentestand is een duidelijke economische factor, die de groei kan opzwepen en afkoelen. In 2007 is dit instrument in Amerika meermaals ingezet om de economische groei een nieuwe impuls te geven. In Europa is de kapitaalmarktrente geleidelijk gestegen tot 4,55 procent aan het einde van het jaar. Figuur 4 laat zien dat de huidige kapitaalmarktrente laag lijkt in vergelijking met de laatste 25 jaar, maar dat mede dankzij een bestendig lage inflatie een verhoging op korte termijn niet noodzakelijk lijkt. Zo was de Nederlandse inflatie in 2007 slechts 1,6 procent, waardoor de rentestand laag kan blijven en zo de vraag op de koopwoningmarkt verder kan stimuleren. De aandelenmarkt De beurs heeft in 2007 veel turbulentie moeten doorstaan. Over het gehele jaar genomen is de barometer van de AEX gestegen met 4,1 procent tot 516 punten. Halverwege het jaar stond de AEX nog op maar liefst 11 procent winst. Maar na de hypotheekperikelen op de Amerikaanse markt is de paniek ook op de Nederlandse beurs geslopen en is het leeuwendeel van de winst weer verdampt. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben de Nederlandse vastgoedfondsen relatief zwak gepresteerd. Zo daalde Groei BBP 3. Economische ontwikkeling en consumentenvertrouwen (bron: CBS) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% groei bruto binnenlands product consumentenvertrouwen 4. Kapitaalmarktrente en de prijsinflatie (bron: CBS) de beurswaarde van fondsen als Vastned Retail, Wereldhave en Corio in 2007 met respectievelijk 13,7, 25 en 8 procent. Figuur 5 geeft een weergave van het verloop van zowel de algehele beurs als van de vastgoedgerelateerde fondsen gedurende De prognoses voor het nieuwe jaar zijn opmerkelijk verdeeld. De verliezen in de financiële sector lijken in de eerste helft van het jaar definitief helder te worden en lijken Consumentenvertrouwen 13

16 5. Koersontwikkeling AEX en vastgoedaandelen 2007 (bron: CBS) jan. febr. mrt. april mei juni juli aug. sep. okt. nov. dec. vastgoedfondsen AEX 6. Huizenprijsstijgingen in de grote steden (bron: NVM) voor de Nederlandse banken en verzekeraars beperkt te blijven. Vooral de ontwikkeling van de Amerikaanse economie is een onzekere factor, die ook in 2008 bepalend zal zijn voor het Amsterdamse beursklimaat. O n t w i k k e l i n g e n o p d e w o n i n g m a r k t Het verminderde consumentenvertrouwen heeft (nog) geen invloed gehad op de Nederlandse woningmarkt. Zo zijn de koopprijzen volgens de cijfers van de NVM in 2007 gemiddeld met 4,3 procent gestegen. Tegelijkertijd was 2007 een jaar waarin de koopwoningmarkt geleidelijk aan begon te ontspannen. De NVM rapporteerde dat het aantal te koop staande woningen aan het einde van 2007 was gestegen met ruim 7 procent, terwijl het aantal verkopen juist daalde. Verder steeg voor het eerst in lange tijd de verkooptermijn tot gemiddeld 78 dagen. Wel verschilde deze ontspanning op de markt zeer regionaal. Vooral in de grote steden werden indrukwekkende prijsstijgingen van ruim 6 procent waargenomen. De Amsterdamse markt springt met een stijging van maar liefst 14,3 procent extra in het oog. De onevenwichtigheid en krapte op de woningmarkt blijven. De woningbouwproductie, zowel kwantitatief als kwalitatief, blijft achter bij de vraag. Aanwijsbare oorzaken hiervoor zijn het tekort aan bouwrijpe locaties door trage ruimtelijke ordeningsprocedures, de exorbitante bouwkostenstijging en de complexiteit van binnenstedelijke ontwikkelingen. Verder hebben het inflatievolgend huurbeleid van het kabinet en de nieuwe fiscale wetgeving de investeringsbereidheid van corporaties en marktpartijen in nieuwe huurwoningen behoorlijk getemperd. Op basis van de economische verwachtingen en de blijvende krapte op de woningmarkt gaat Amvest uit van een verdere voortzetting van de prijsstijging van het afgelopen jaar. 14

17 7. Cumulatieve waardegroei vastgoed en inflatie ( ) (1996=100) (bron: ROZ/IPD, CBS) Amvest woningen kantoren winkels inflatie 8. Cumulatieve waardegroei vastgoed ( ) (1976=100) (bron: ROZ/IPD) woningen kantoren winkels 15

18 9. Ontwikkeling portefeuille en niet uit de balans blijkende verplichtingen (in x 1 mln) O n t w i k k e l i n g e n i n d e p o r t e f e u i l l e De ontwikkeling van de Amvest-woningportefeuille wordt bepaald door acquisitie, ontwikkeling, exploitatie en verkoop. De belangrijkste feiten in 2007 worden hieronder kort toegelicht. A c q u i s i t i e niet uit de balans blijkende verplichtingen boekwaarde onroerend goed in ontwikkeling boekwaarde onroerend goed in exploitatie Amvest verwerft op verschillende manieren projecten. Zo hebben wij panden en gronden aangekocht, die op termijn tot ontwikkeling worden gebracht. Verder hebben wij bouwplannen van derden gekocht, waarvan de woningen vervolgens aan de portefeuille zijn toegevoegd. Daarnaast was Amvest in 2007 actief bij prijsvragen, ontwikkelingscompetities, gebiedstudies en andere selecties Actiever acquisitiebeleid bij selecties Aanvullend op de eigen acquisities van panden en gronden was Amvest actiever op het terrein van ontwikkelingscompetities en tenders. De ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan, onder meer bij Strijp R in Eindhoven, maken duidelijk dat het voeden van onze ontwikkelingsportefeuille begint met een slagvaardig optreden aan de voorkant van het ontwikkelingsproces. Door competities en tenders te winnen, zet Amvest vanaf een vroeg stadium gebiedsontwikkelingen naar haar hand. Daarmee hebben we meer greep op de integrale gebiedskwaliteit, beheersen we risico s beter en wordt een betere rendement/ risicoverhouding gerealiseerd. Groei van strategische posities In 2007 versterkte Amvest haar toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden, door op verschillende locaties strategische posities in te nemen. Dit gebeurde voor een waarde van 35 miljoen euro. In de ontwikkelingsportefeuille bevinden zich inmiddels circa 750 hectares, wat neerkomt op een ontwikkelingspotentieel van circa woningen. Grondfonds Zuid-Nederland De acquisitaire slagkracht van Amvest in de regio Brabant en het KAN-gebied werd in het najaar van 2007 versterkt door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Van Boldrik Groep. Doel van de samenwerking is grond te verwerven en te ontwikkelen tot uitgeefbare kavels. Op deze kavels zullen woongebieden met koop- en huurwoningen worden gerealiseerd, maar primair is de waardecreatie op grondontwikkeling. Inmiddels is het Grondfonds Zuid-Nederland opgericht, dat gronden in met name Brabantse steden en kleinere kernen verwerft en ontwikkelt. Dit gebeurt met name voor projecten op de middellange termijn. Ook kleinere locaties worden hierin meegenomen. Samenwerking met corporaties en zorgleveranciers Het afgelopen jaar heeft Amvest contacten gelegd met verschillende woningcorporaties in de grote en middelgrote steden, die ambities hebben in de stedelijke vernieuwingsopgave. Met deze corporaties zijn mogelijkheden voor gezamenlijke gebiedsontwikkelingen onderzocht. In het verlengde hiervan is onderzocht in hoeverre woningcorporaties en Amvest kunnen komen tot een gezamenlijke exploitatie van woningen, bijvoorbeeld in de vorm van vastgoedfondsen. Deze verkenning wordt in 2008 voortgezet. Datzelfde geldt voor 16

19 het onderzoek dat is gestart naar de mogelijkheden om met zorgleveranciers samen te werken. Dit initiatief vindt plaats tegen de achtergrond van de groeiende behoefte onder senioren aan woningen die gekoppeld kunnen worden aan allerhande zorgvoorzieningen. Amvest levert daarbij de expertise vanuit projecten gebiedsontwikkeling en de exploitatie van duurdere huurwoningen; onze partners dragen de kennis uit hun eigen kernactiviteiten aan. Door in een vroeg stadium om tafel te zitten, ontstaat de beste kans op een ontwikkeling met meerwaarde voor beide partijen. Ook met onderwijsinstellingen en grote ondernemingen is Amvest over deze manier van samenwerken in gesprek. Regionale focus Amvest kiest bij haar investeringen in acquisities en nieuwe projecten voor gebieden die het economisch goed doen en waar het goed wonen is. Dan gaat het om de Randstad, de Flevopolders, Groot-Utrecht, de stad Groningen, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en Brabant. Deze regionale focus bleef in 2007 onveranderd. Dat betekent niet dat hierbuiten geen acquisities plaatsvinden; Amvest blijft in voor interessante kansen, op goede locaties. Het betekent wel dat de aandacht van de organisatie primair is gericht op de genoemde gebieden. de fase van projectontwikkeling. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van nieuwe woningen, zowel in de huur- als in de koopsector, inclusief de bijbehorende voorzieningen en de woonomgeving. Innovatieve ontwikkelingsprocessen Het ontwikkelen van complete gebieden en de beheersing van de totale gebiedskwaliteit vraagt om een ander ontwikkelingsproces en om medewerkers met nieuwe deskundigheid. In 2007 is hier een belangrijke slag mee gemaakt. De afdeling gebiedsontwikkeling, onderdeel van de afdeling acquisitie & projectontwikkeling, werd versterkt en vervult 10. Focusregio s Amvest de rol van conceptontwikkelaar op meerdere terreinen: identiteit, programma, stedenbouw, openbare ruimte en procesaanpak zijn daarbij belangrijke factoren. Nadat de basis is gelegd, nemen de regionale gebiedsontwikkelaars het stokje over. In de ontwikkelingsfase leveren zij al de nodige kennis inzake de markttechnische haalbaarheid, samen met o.a. de portefeuillemanagers. Gebiedsontwikkeling wordt daarmee door meerdere disciplines binnen de Amvest-organisatie gedragen. Omdat gebiedsontwikkelingen veelal in samenwerkingsverband plaatsvinden, is de aansturing binnen de projectontwikkelingsorganisatie van Amvest verder verstevigd. O n t w i k k e l i n g Bij de ontwikkeling van gebieden en projecten worden de posities die door acquisitie zijn verkregen, ingevuld met concrete plannen. Dit gebeurt in eerste instantie in de vorm van gebiedsontwikkelingen. Hier wordt in conceptueel opzicht op gebiedsniveau de basis gelegd voor de latere uitwerkingen op deelplan- en projectniveau. Ook wordt in deze fase de grondexploitatie ingericht. Hierna volgt 17

20 Samenwerkingsverbanden in deelnemingen Opstalexploitaties Partijen Locatie Totaal aantal woningen Aandeel Amvest Aandeel Amvest In uitvoering Waterstad 2 CV Blauwhoed, De Alliantie, Amvest Amsterdam IJburg (Haveneiland West + Oost) ,0% 325 Hofmakerij v.o.f. Ymere, Amvest Amsterdam Westerdokseiland ,0% 153 Westpolder/Bolwerk CV (diversen) Kavel Vastgoed, Amvest Berkel en Rodenrijs Westpolder ,0% In voorbereiding ZuidSchans CV Bouwfonds, AM, Amvest Amsterdam Zuidas ,3% 167 Bataviahaven CV Van Wijnen, Rabo Vastgoed, Stable International, Amvest Lelystad Havenkwartier ,3% 68 Zalmhaven CV LSI, AM, Amvest Rotterdam Zalmhaven ,3% 187 OC De Bincker CV Boele & Van Eesteren, Fortress, Amvest Den Haag De Binckhorst ,3% 100 OC Centrumkwadrant Overvecht CV i.o. Johan Matser, Amvest Utrecht Overvecht ,0% 259 Schalkwijkerpoort v.o.f. Dura, Amvest Haarlem Peltenburg 97 49,9% 48 Euroquartier CV i.o. Ymere, Moes, Proper Stok, Amvest Almere Euroquartier ,7% 122 OEM Bergse Haven CV i.o. AM, Amvest Bergen op Zoom Geertruidapolder ,0% 136 Totaal opstalexploitaties Grondexploitaties Partijen Locatie Aantal ha Aandeel Amvest risicodeel Amvest (in ha) In uitvoering GEM Vleuterweide CV Ballast Nedam, AM, Fortis, Gemeente Utrecht, Amvest Utrecht Leidsche Rijn (Vleuterweide) ,4% 32 OC Westpolder/Bolwerk CV Kavel Vastgoed, Amvest Berkel en Rodenrijs Westpolder 55 50,0% 28 GEM Bergse Haven CV AM, Gemeente Bergen op Zoom, Amvest Bergen op Zoom Geertruidapolder 90 25,0% 23 In voorbereiding GEM Spiegelhout CV Ymere, AM, Amvest Zeewolde en Almere ,3% 98 GOM Zuidplaspolder CV Fortis, AM, Heijmans, Woonbron Maasoevers, Amvest Nieuwerkerk a/d IJssel ,0% 46 GEM Lisserbroek CV Ymere, AM, Amvest Lisserbroek 52 33,3% 17 Totaal grondexploitaties Aantal woningen bij 25 woningen per hectare Dit overzicht betreft samenwerkingen waarbinnen activiteiten plaatsvinden.

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Waar op de kaart? Wim Wensing ING Real Estate Investment Management. OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille. Delft, 17 maart 2010

Waar op de kaart? Wim Wensing ING Real Estate Investment Management. OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille. Delft, 17 maart 2010 Waar op de kaart? Wim Wensing ING Real Estate Investment Management OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille Delft, 17 maart 2010 ING Real Estate Investment Management ING REIM verzorgt asset management

Nadere informatie

woningbouworganisatie

woningbouworganisatie woningbouworganisatie Symposium Bouwen aan Steden 5 oktober 2017 Wonam Wonam initieert en realiseert nieuwbouw huurwoningen Wonam voert beheer over de woningen (bouw en exploitatie) 309 woningen gerealiseerd

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Vesteda Update Q1 2015

Vesteda Update Q1 2015 Vesteda Update Q1 2015 Wooncomplex De Ooievaar in Purmerend, geacquireerd door Vesteda van woningcorporatie Wooncompagnie in Q1 2015 Vesteda Update Q1 2015 Inhoud 2 Inhoud Introductie Managing Board 3

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf VOGON Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf Samenwerking: het perspectief van de belegger Syntrus Achmea Vastgoed Ca. 14,0 miljard belegd vermogen; Ca. 1,0 miljard in het buitenland Ca. 4,0 miljard financiering

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen.

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen. JAARVERSLAG tweeduizend ennegen. inhoudsopgave Inhoudsopgave 11 Kerncijfers 12 Profiel 15 Structuur 22 Activiteiten 27 Directieverslag 30 Geconsolideerde Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn Woningmarkt en corporatiesector Johan Conijn Ruimteconferentie PBL 21 mei 2013 Inhoud Woningmarktdebat Positie woningcorporatie Regeer- en woonakkoord DrieKamerModel 2 Woningmarkt Overmatige subsidiering

Nadere informatie

Woningbeheer vanuit de doelstelling

Woningbeheer vanuit de doelstelling d Woningbeheer vanuit de doelstelling Werkcongres Halveer je beheer? Efficiënt en effectief woningbeheer in een nieuwe tijd Karin E. de Graaf, directeur-bestuurder Delft, 6 juni 2013 1 Vraagje Is de (beheer)doelstelling

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld 2016

De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Research A Capital Value production De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Samenvatting Ondanks de grote vraag krimpt de voorraad huurwoningen als er geen verdere maatregelen worden genomen. Er wordt

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Omgekeerde erfpacht katalysator voor een duurzame woningmarkt?

Omgekeerde erfpacht katalysator voor een duurzame woningmarkt? Peter Oussoren en Dave Vlaming Omgekeerde erfpacht katalysator voor een duurzame woningmarkt? INHOUD Inleiding De opgave Uniciteit Anders financieren Anders bouwen Evidente voordelen Effecten Rekenvoorbeeld

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 Haagse Woningbouwopgave Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 HEIJMANS De activiteiten van Heijmans op het gebied van Wonen, Werken en Verbinden zijn georganiseerd

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

HUURWONINGMARKT H1 2017

HUURWONINGMARKT H1 2017 HUURWONINGMARKT H1 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 LANDELIJKE HUURWONINGMARKT... 4 Forse stijging huurprijzen kleine woningen... 4 Nieuwbouw en vooroorlogse huurwoningen het duurst... 5 Verschil in huurprijzen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015 Outlook 2015 2018 Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Profiel > 15 miljard beheerd vermogen Grootste beheerder van vastgoed en hypotheken in Nederland op de markt van

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2009: POSITIEF RESULTAAT, GESTEGEN HUUROPBRENGSTEN, VERHOGING DIVIDEND

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2009: POSITIEF RESULTAAT, GESTEGEN HUUROPBRENGSTEN, VERHOGING DIVIDEND P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2009: POSITIEF RESULTAAT, GESTEGEN HUUROPBRENGSTEN, VERHOGING DIVIDEND - Huuropbrengsten: + 9,3 % (van 13,7 naar 15,0 miljoen) - Bezetting

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

De vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland

De vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland De vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland 28 Profiel IVBN Missie van IVBN De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Sectorrapport Woningmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Woningmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Woningmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 40 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Kantorenmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Stijging transacties en

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers tweede kwartaal 2009 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

1.G - DE MAKELAAR ALS NIEUWBOUWSPECIALIST

1.G - DE MAKELAAR ALS NIEUWBOUWSPECIALIST 1.G - DE MAKELAAR ALS NIEUWBOUWSPECIALIST Anke Bodewes, voorzitter vakgroep NVM Wonen Neprom Dag van de Projectontwikkeling Den Bosch, 15 mei 2014 met lef en liefde ontwikkelen SYNCHROON Zoetermeer 15

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012 Amsterdam Zuidoost Daling opnameniveau 2011 Aanbod en leegstand Huurprijzen verder onder druk Beleggingsmarkt; Afname transactievolume Toekomstverwachting Deelgebieden Regio Amsterdam Onze jaarlijkse kantorenvisie

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie