J a a r v e r s l a g SIDE UP THIS TEAM WORK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 SIDE UP THIS TEAM WORK"

Transcriptie

1 11 THIS SIDE UP J a a r v e r s l a g TEAM WORK

2 11 THIS Concept & vormgeving Zwiers Communicatiebureau, Rotterdam Lithografie hvhdc, Moordrecht Drukwerk Scheffer Drukkerij, Dordrecht

3 jaarverslag 2007 Amvest Vastgoed B.V. Statutair gevestigd te Utrecht 18 april 2008

4 inhoudsopgave Profiel 4 kernzaken 5 kerncijfers 6 Bericht van de Raad van Commissarissen 9 Ralf Peeters, ontwikkelingsmanager regio zuid-nederland 28 Bijlagen 36 Curricula vitae directie Amvest 37 Organogram Amvest 38 Begrippenlijst 39 Engelse samenvatting/ English summary 41 Heleen Aarts, hoofd afdeling gebiedsontwikkeling 26 Verslag van de directie 10 De koers van Amvest 10 Ontwikkelingen op de markt 12 Economische ontwikkelingen 12 Ontwikkelingen op de woningmarkt 14 Ontwikkelingen in de portefeuille 16 Gedragcodes 21 Resultaat Amvest 21 Verwachting resultaat Glenn Eduard, regiomanager acquisitie & projectontwikkeling zuid-holland 30 2

5 Michiel Schaap, regiomanager acquisitie & projectontwikkeling Noord-Holland 32 Rien van Rooij, projectmanager regio Middenen Noord-nederland 34 Jaarrekening z.o.z.

6 Profiel M i s s i e A m v e s t Amvest is een slagvaardige ontwikkelende belegger die met respect voor mens en omgeving investeert in woningen en woonkwaliteit. Een duurzame relatie met onze huurders is ons streven. Wij ontwikkelen en realiseren zelf, maar ook samen met partners, woningen en woonconcepten. Hierbij staan de woonwensen van onze klanten centraal. In de markt manifesteren wij ons op onderscheidende wijze. Integriteit, respect en teamwork zijn leidend in ons denken en handelen. D o e l s t e l l i n g Amvest streeft naar een optimale rendementrisicoverhouding in de totale waardeketen met een langetermijnrendement dat boven de rendementseisen van de aandeelhouders ligt. Dit doen wij door sterke woongebieden te ontwikkelen voor de huur- en koopmarkt op de juiste locaties en met een goede prijskwaliteitverhouding. D e A m v e s t - w e r k w i j z e 1. Amvest voegt huurwoningen toe aan haar woningportefeuille. Deze komen voor een belangrijk deel uit eigen gebiedsontwikkeling. Daarnaast kopen wij gericht woningen aan en verkopen in mindere mate. Rendement is hierbij belangrijker dan groei. 2. Amvest concentreert haar portefeuille in de Randstad, Zuid-Nederland, middelgrote steden en (binnen)stedelijke (herstructurerings)gebieden door nieuwe acquisities. 3. Amvest kent de actuele huurmarkt qua product (woonkwaliteit) en huurprijs. Amvest ontwikkelt zelf. Zo houden we locatie, kwaliteit en timing van nieuw vastgoed in eigen hand. Frequent marktonderzoek en actief portfoliomanagement zorgen ervoor dat we weten wat er speelt bij onze belangrijkste assets de huurder en koper. Een hoge klanttevredenheid gaat gepaard met een goed financieel rendement. 4. Amvest wil groeien om tot de marktleiders te blijven behoren. Niet als doel op zich, maar omdat marktleiderschap in de vastgoedsector gelijk staat aan meer kansen, meer kennis en expertise, hoger rendement, meer efficiency en minder risico. De mix van activiteiten ontwikkeling én exploitatie, huur én koop leidt tot hogere opbrengsten en risicospreiding. Onze omvang waarborgt bovendien een sterke positie op de financiële markten. 5. Amvest richt zich op het innemen van posities en het benutten van kansen op de markten van ontwikkeling, aankoop, verhuur en verkoop van woningen. Dat is de basis voor de groei van het direct rendement uit exploitatie en het realiseren van een optimaal indirect rendement uit waardestijging en disposities. 6. Amvest is een platte organisatie met twee functionele clusters: acquisitie & projectontwikkeling en portfoliomanagement. Beide afdelingen hebben eigen taken en werken intensief samen. Amvest voert ook het assetmanagement over de woningportefeuille van aandeelhouder AEGON. In totaal exploiteert Amvest een woningportefeuille van circa huurwoningen. Daarnaast heeft Amvest een ontwikkelingsportefeuille van ongeveer nieuwe huurwoningen. 4

7 KERNZAKEN M a r k t o n t w i k k e l i n g e n De toegenomen economische onzekerheid ondermeer door de Amerikaanse kredietcrisis leidt tot een afwachtende houding van de woonconsument. De kwalitatieve woningvraag verandert door de vergrijzing en veranderende huishoudensamenstelling. De vraag naar vrijesectorhuurwoningen (huren hoger dan 622 euro per maand) in de economisch sterke regio s van Nederland blijft structureel groot. De grote vraag naar koop- en huurwoningen in het middensegment en de achterblijvende woningbouwproductie leiden tot een boveninflatoire waardestijging op de korte en middellange termijn. De complexe opgave van de stedelijke herstructurering en de grote vraag naar huurwoningen in het hogere segment aldaar, vragen steeds vaker om intensievere samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en (institutionele) beleggers. Het inflatievolgend huurbeleid van het kabinet biedt geen perspectief op marktconforme huurprijzen van met name woningen in het gereguleerde gebied. Het kabinet geeft aan niet aan de hypotheekrente-aftrek te zullen tornen waardoor deze fiscale bevoordeling van koop ten opzichte van huur de komende periode blijft. S t r a t e g i e A m v e s t Verdieping en verbreding van onderzoek naar de huurwoningmarkt, en in het bijzonder naar klantwensen, verstevigt de basis van het portefeuillebeleid van Amvest. Amvest vernieuwt en breidt haar portefeuille de komende jaren uit door grote volumes aan investeringen te realiseren met name door eigen ontwikkeling. Amvest concentreert haar portefeuille in de Randstad en haar flanken, de Brabantse stedenrij en het KAN-gebied. Door nieuwe huurwoningen met een hogere gemiddelde huur toe te voegen, verschuift de portefeuille naar het geliberaliseerde huursegment. Het voortdurend verbeteren en efficiënter organiseren van het vastgoedmanagement leidt tot een betere dienstverlening aan huurders en kostenefficiency. Het aanbieden van een breed scala aan service- en (woon)gemaksdiensten aan alle Amvest-huurders resulteert in een hogere klanttevredenheid en daardoor in een langere woonduur en minder mutatiekosten. Het richten op strategische samenwerkingsverbanden met gemeentes, corporaties en marktpartijen bij gebiedsontwikkelingen en stedelijke herstructureringsopgaven. R e s u l t a t e n A m v e s t Amvest realiseerde een vastgoedresultaat van 182 miljoen euro, hetgeen een stijging is van 4,6 procent ten opzichte van voorgaand jaar. De portefeuille is vernieuwd: er zijn 491 nieuwe woningen in portefeuille genomen en 596 woningen verkocht. Aan het einde van 2007 telde de portefeuille in totaal woningen met een balanswaarde van 1,9 miljard euro. De portefeuille is verder verschoven naar het geliberaliseerde segment: 75 procent van de portefeuille heeft een maandhuur boven de liberalisatiegrens (2006: 71 procent). De totale leegstand nam af tot 6,5 procent, maar blijft door aanvangsleegstand hoog. De gemiddelde maandhuur per woning steeg van 719 euro naar 749 euro. Amvest boekte een totaalrendement van 9,4 procent, gemeten naar de ROZ/IPD-index. Gemeten naar de ROZ/IPD-index voor standing investments residential scoorde Amvest 8,6 procent tegenover 9,6 procent van de index. De ontwikkelingsportefeuille heeft een totale investeringswaarde van 1,3 miljard euro, hetgeen neerkomt op een nieuwbouwpotentieel van circa woningen. Amvest realiseerde een nettoresultaat van 114 miljoen euro, hetgeen een daling is van 5 procent ten opzichte van voorgaand jaar. O r g a n i s a t i e De managementorganisatie groeide in 2007 met 3,2 fte tot een totaal van 67,7 fte op 31 december. De nieuwe medewerkers zijn met name ingezet voor Gebiedsontwikkeling en Marketing & Sales. Het interne beheersingssysteem is gestandaardiseerd hetgeen heeft geleid tot een SAS70 Type I certificering. Voor belangrijke thema s zoals wonen en zorg, duurzame energie en samenwerking met corporaties stellen wij programmamanagers aan. Door de beleidsdagen en projectbezoeken is de teamvorming binnen de organisatie verder versterkt. 5

8 Kerncijfers Resultaten (x 1 mln) Netto-huuropbrengsten Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen* Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen** Totaal waardeveranderingen beleggingen Netto-resultaat Balans (x 1 mln) Onroerend goed in exploitatie Onroerend goed in ontwikkeling Totaal onroerend goed in portefeuille Eigen vermogen Langlopende schulden Kengetallen/ratio's Eigen vermogen t.o.v. balanstotaal 48% 48% 47% 44% 42% Eigen vermogen + voorziening latente belastingverplichting t.o.v. balanstotaal 57% 58% 57% 54% 51% Rentedragende schulden t.o.v. beleggingen in onroerend goed 46% 43% 43% 47% 49% Rentedekkingsratio 2,01 2,59 4,08 2,41 2,50 Gemiddeld rentepercentage langlopende schulden 4,3% 4,9% 4,7% 5,1% 5,2% Leegstand (als % van de theoretische huuropbrengsten) 6,5% 7,5% 3,8% 2,2% 0,9% Vastgoedrendement als percentage van gemiddeld geïnvesteerd vermogen Direct rendement 3,5% 3,6% 4,0% 4,1% 4,0% Gerealiseerd indirect rendement* 1,2% 1,4% 2,6% 2,1% 2,3% Niet gerealiseerd indirect rendement uit waardestijgingen** 4,5% 4,5% 2,5% 2,0% 2,5% Totaalrendement 9,2% 9,5% 9,1% 8,2% 8,8% 6

9 Vastgoedresultaat in bedragen (x 1 mln) Direct resultaat Gerealiseerd indirect resultaat* Niet gerealiseerd indirect resultaat uit waardestijgingen** Totaal vastgoedresultaat Omvang portefeuille onroerend goed in exploitatie (in aantal woningen) Aantal medewerkers (FTE) 67,7 64,5 59,7 54,4 52,8 ROZ/IPD-Vastgoedindices standing investments residential ROZ/IPD 9,6% 11,4% 10,1% 7,6% 7,1% Amvest 8,6% 9,1% 7,4% 7,7% 7,1% total residential ROZ/IPD 9,9% 10,8% 10,6% 8,6% 8,3% Amvest 9,4% 9,7% 10,1% 9,6% 9,6% Projectontwikkelingsactiviteiten Investeringswaarde ontwikkelingsportefeuille (x 1 mln) Netto-omzet (x 1 mln) In aanbouw zijnde woningen - aantal waarde bij oplevering (x 1 mln) Opgeleverde woningen - aantal waarde bij oplevering (x 1 mln) * Inclusief resultaat uit deelnemingen ** Inclusief ongerealiseerde waardeveranderingen overige belegingen 7

10 8

11 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN A a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s Met genoegen blikt de Raad van Commissarissen (RvC) terug op een succesvol jaar. Amvest heeft in 2007 wederom goede resultaten geboekt, zowel op het terrein van acquisitie en projectontwikkeling als op het gebied van portfolio- en assetmanagement. Door de vele investeringsplannen is de groei en vernieuwing van de portefeuille op de lange termijn verzekerd. Vanaf 1 maart 2007 is de heer W.J. Bodewes algemeen directeur van Amvest. De RvC bedankt en spreekt haar waardering uit aan de heer T.H. Lam, financieel directeur, en het management voor hun inzet tijdens de interimperiode. Gedurende het verslagjaar vergaderde de RvC in aanwezigheid van de directie vijf maal. Het beleggingsbeleid, de investeringsvoorstellen, de marktontwikkelingen en de strategie van Amvest kwamen als belangrijkste onderwerpen aan de orde. Bij de bespreking van de jaarcijfers was ook de accountant aanwezig. De RvC bestond in het verslagjaar uit vier leden. In dit jaarverslag vindt u de jaarrekening 2007 van de vennootschap en het verslag van de directie. Wij verklaren ons akkoord met deze jaarrekening die door de directie is opgemaakt en door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is gecontroleerd. Wij bevelen u aan de jaarrekening aldus vast te stellen. We stellen voor dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, conform art. 30 lid 3 van de statuten, decharge verleent aan de directie voor het gevoerde bestuur en aan de RvC voor het toezicht daarop. Wij kunnen ons verenigen met het voorstel van de directie om het dividend vast te stellen op 23 miljoen euro. Dit dividend is in december 2007 uitgekeerd. Graag spreken wij onze dank en waardering uit aan de directie en alle medewerkers van Amvest voor hun inzet, loyaliteit en de behaalde resultaten gedurende het verslagjaar. Utrecht, 18 april 2008 De Raad van Commissarissen Mevrouw drs. E.F. Bos Drs. J. van der Ende Ir. E.W. Koning Drs. J.M. Overmeer 9

12 Verslag van de directie 2007 was het jaar waarin Amvest met volle kracht de eerder ingeslagen koers heeft voortgezet. Het is de koers van een ontwikkelende belegger, die de nadruk legt op in eigen beheer ontwikkelde woningen én gebieden. Ons werkgebied is verbreed van projectontwikkeling naar gebiedsontwikkeling. Amvest is daardoor langer in de keten van waardecreatie aanwezig: van het prilste begin van de (her)ontwikkeling van een gebied tot en met de exploitatie en dispositie van de woningen. Daarmee wordt de basis gelegd voor meer kwaliteit en meer rendement. De ingezette koers vraagt wel om een andere manier van werken en een versterking van de organisatie. In 2007 heeft deze verandering op veel fronten plaatsgevonden. D e k o e r s v a n A m v e s t Ontwikkelen en beleggen 2007 was voor Amvest het jaar waarin de ingeslagen koers van de ontwikkelende belegger met volle kracht werd doorgezet. Deze koerswijziging was in 2006 reeds voorbereid en kreeg het afgelopen jaar concrete invulling en vaart. Amvest is actief in de hele keten van het vastgoed: van de acquisitie van posities, via gebiedsontwikkeling, het uitontwikkelen van projecten, de exploitatie ervan, naar uiteindelijk de verkoop van het bezit. Doordat Amvest met name aan de voorkant van de keten nadrukkelijker aanwezig is, wordt in de toekomst een grotere toegevoegde waarde en daarmee een hoger totaalrendement gerealiseerd. Bovendien leent deze aanpak zich goed voor een spreiding van risico s. Maar bovenal staat voor Amvest voorop dat wij langdurig bij gebieden en projecten betrokken zijn en daar ook fors in willen investeren. Amvest werkt vanuit haar betrokkenheid als een langetermijnbelegger aan een duurzame relatie met buurten, wijken, steden en zelfs regio s. Door een beheersing van de complete vastgoedketen, leveren wij betere producten en optimaliseren daarmee onze bijdrage aan de gebouwde omgeving. Meer eigen ontwikkeling Een belangrijk element in de koers van Amvest betreft het aandeel van eigen ontwikkelingen in onze portefeuille. Dit aandeel willen wij de komende jaren verder verhogen. De ervaringen die we sinds 1997 met de ontwikkeling en de exploitatie van huurwoningen hebben opgedaan, hebben ons geleerd dat de door onze eigen organisatie ontwikkelde woningen meer kwaliteit hebben. Anders gezegd: deze woningen zijn beter afgestemd op de specifieke eisen en wensen van onze huurders. Wij kennen onze doelgroepen en spelen daar optimaal op in. Deze hogere kwaliteit vertaalt zich in woningcomplexen met een hogere waarde en daarmee een beter rendement. Meer controle over de totstandkoming van onze woningen betekent derhalve meer waardecreatie. In het verlengde hiervan neemt Amvest minder projecten van derden over c.q. stellen we scherpere eisen aan projecten die worden aangeboden. Focus op binnenstedelijke gebieden De laatste jaren heeft Amvest relatief veel woningen gerealiseerd op buitenstedelijke locaties, waaronder de Vinex-locaties. De binnenstedelijke productie krijgt echter een 10

13 steeds groter accent en deze ontwikkeling heeft zich in 2007 versterkt doorgezet. De vraag uit de markt naar hoogwaardige huurwoningen, ingepast in een aantrekkelijke woonomgeving, doet zich het sterkst voor in de steden. Daarom mengt Amvest zich met acquisities en gebiedsontwikkelingen nadrukkelijk in de opgave voor het bestaand stedelijk gebied. Met onze financiële slagkracht en vermogensopbouw, gekoppeld aan onze inhoudelijke kennis en ervaring, gaan we hiervoor langjarig commitment aan. Een versterkte organisatie Amvest speelt een rol in de totale vastgoedketen en dat vraagt een aanpassing van de organisatie. Deze verandering is in 2006 ingezet en heeft het afgelopen jaar volop haar beslag gekregen. Vanuit het besef dat de activiteiten in de keten elkaar ondersteunen, heeft Amvest haar knowhow op elk van deze gebieden fors versterkt. Het kennisintensieve deel van de organisatie op terreinen als gebiedsontwikkeling, strategie & innovatie, marketing en financial engineering is aanzienlijk versterkt. Zo zijn gebiedsontwikkelaars aangenomen met kennis van stedelijke woonprogramma s en stedenbouwkundige concepten, maar ook van draagvlakcreatie, tijdelijk beheer en procesbegeleiding. Situaties waar sprake is van gevestigde belangen en partijen vragen om een luisterend oor en een hoog inlevingsvermogen. Met deze versterkte organisatie vervult Amvest een nog meer initiërende rol bij complexe, veelal binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Inmiddels werken bij Amvest 79 medewerkers in vaste dienst. Rendement en resultaat In 2007 heeft Amvest 67 miljoen euro aan netto-huuropbrengsten gerealiseerd. Dit is een stijging van bijna 12 procent ten opzichte van voorgaand jaar. Het vastgoedresultaat (waarin naast de netto-huuropbrengsten ook het resultaat uit projectontwikkeling en uit waardestijging en disposities is meegenomen) is uitgekomen op 182 miljoen euro. Ook dit is een stijging ten opzichte van voorgaand jaar en wel met 4,6 procent. Managementteam Amvest, v.l.n.r.: Wienke Bodewes (algemeen directeur), Tak Lam (financieel directeur), Charlie Martens (directeur Acquisitie & Projectontwikkeling), Hans Touw (directeur Portfoliomanagement)

14 1. Vastgoedresultaat in en als % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen 2. Portefeuilledynamiek (cumulatief vanaf 2000) Het gerealiseerde vastgoedresultaat als percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen bedraagt 9,2 procent, een geringe daling ten opzichte van 2006 van 0,3 procent. O n t w i k k e l i n g e n o p d e m a r k t In haar functioneren is Amvest voor een belangrijk deel afhankelijk van exogene factoren, zowel van de economische ontwikkeling in het algemeen als van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Wat er in 2007 in de omgeving van Amvest plaatsvond en welke consequenties dit had voor onze onderneming, wordt beknopt toegelicht in dit hoofdstuk. E c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n Economische groei Het jaar 2007 startte met een voortzetting van de in 2006 ingezette economische groeiversnelling. Tot aan de zomer stonden alle signalen op groen. De werkloosheid daalde gestaag, het consumentenvertrouwen bereikte nieuwe hoogtepunten en ook de resultaten aan de beurs waren optimistisch. Deze economische euforie werd echter in de zomer van 2007 getemperd door berichten over problemen op de Amerikaanse woningmarkt. Vooral de onderkant van deze woningmarkt die wordt gefinancierd door zogenaamde subprime hypotheken verloor snel waarde, toen eigenaren de stijgende rentetarieven niet meer konden dragen. De Amerikaanse kredietcrisis was een feit en zorgde er voor dat het jaar 2007 een economisch jaar met twee gezichten is geworden. Met een groei van ruim 3,5 procent in Nederland is 2007 het beste jaar van het nieuwe millennium. Het sentiment en het vertrouwen zijn echter inmiddels aangetast. Het consumentenvertrouwen, na twee positieve jaren, is in 2007 voor het eerst weer negatief geëindigd (zie figuur 3). 12

15 Inkomen en werkgelegenheid Het modale Nederlandse gezin ging er in 2007 nauwelijks in koopkracht op vooruit. Debet hieraan zijn de beperkte stijging van de CAOlonen met 2,6 procent en de sterk gestegen ziektekosten en olieprijzen. Wel nam de werkgelegenheid het afgelopen jaar verder toe. De werkloosheid daalde van gemiddeld naar personen. Met een werkloosheid van minder dan 4 procent is Nederland inmiddels koploper in Europa. De rente en inflatie De rentestand is een duidelijke economische factor, die de groei kan opzwepen en afkoelen. In 2007 is dit instrument in Amerika meermaals ingezet om de economische groei een nieuwe impuls te geven. In Europa is de kapitaalmarktrente geleidelijk gestegen tot 4,55 procent aan het einde van het jaar. Figuur 4 laat zien dat de huidige kapitaalmarktrente laag lijkt in vergelijking met de laatste 25 jaar, maar dat mede dankzij een bestendig lage inflatie een verhoging op korte termijn niet noodzakelijk lijkt. Zo was de Nederlandse inflatie in 2007 slechts 1,6 procent, waardoor de rentestand laag kan blijven en zo de vraag op de koopwoningmarkt verder kan stimuleren. De aandelenmarkt De beurs heeft in 2007 veel turbulentie moeten doorstaan. Over het gehele jaar genomen is de barometer van de AEX gestegen met 4,1 procent tot 516 punten. Halverwege het jaar stond de AEX nog op maar liefst 11 procent winst. Maar na de hypotheekperikelen op de Amerikaanse markt is de paniek ook op de Nederlandse beurs geslopen en is het leeuwendeel van de winst weer verdampt. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben de Nederlandse vastgoedfondsen relatief zwak gepresteerd. Zo daalde Groei BBP 3. Economische ontwikkeling en consumentenvertrouwen (bron: CBS) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% groei bruto binnenlands product consumentenvertrouwen 4. Kapitaalmarktrente en de prijsinflatie (bron: CBS) de beurswaarde van fondsen als Vastned Retail, Wereldhave en Corio in 2007 met respectievelijk 13,7, 25 en 8 procent. Figuur 5 geeft een weergave van het verloop van zowel de algehele beurs als van de vastgoedgerelateerde fondsen gedurende De prognoses voor het nieuwe jaar zijn opmerkelijk verdeeld. De verliezen in de financiële sector lijken in de eerste helft van het jaar definitief helder te worden en lijken Consumentenvertrouwen 13

16 5. Koersontwikkeling AEX en vastgoedaandelen 2007 (bron: CBS) jan. febr. mrt. april mei juni juli aug. sep. okt. nov. dec. vastgoedfondsen AEX 6. Huizenprijsstijgingen in de grote steden (bron: NVM) voor de Nederlandse banken en verzekeraars beperkt te blijven. Vooral de ontwikkeling van de Amerikaanse economie is een onzekere factor, die ook in 2008 bepalend zal zijn voor het Amsterdamse beursklimaat. O n t w i k k e l i n g e n o p d e w o n i n g m a r k t Het verminderde consumentenvertrouwen heeft (nog) geen invloed gehad op de Nederlandse woningmarkt. Zo zijn de koopprijzen volgens de cijfers van de NVM in 2007 gemiddeld met 4,3 procent gestegen. Tegelijkertijd was 2007 een jaar waarin de koopwoningmarkt geleidelijk aan begon te ontspannen. De NVM rapporteerde dat het aantal te koop staande woningen aan het einde van 2007 was gestegen met ruim 7 procent, terwijl het aantal verkopen juist daalde. Verder steeg voor het eerst in lange tijd de verkooptermijn tot gemiddeld 78 dagen. Wel verschilde deze ontspanning op de markt zeer regionaal. Vooral in de grote steden werden indrukwekkende prijsstijgingen van ruim 6 procent waargenomen. De Amsterdamse markt springt met een stijging van maar liefst 14,3 procent extra in het oog. De onevenwichtigheid en krapte op de woningmarkt blijven. De woningbouwproductie, zowel kwantitatief als kwalitatief, blijft achter bij de vraag. Aanwijsbare oorzaken hiervoor zijn het tekort aan bouwrijpe locaties door trage ruimtelijke ordeningsprocedures, de exorbitante bouwkostenstijging en de complexiteit van binnenstedelijke ontwikkelingen. Verder hebben het inflatievolgend huurbeleid van het kabinet en de nieuwe fiscale wetgeving de investeringsbereidheid van corporaties en marktpartijen in nieuwe huurwoningen behoorlijk getemperd. Op basis van de economische verwachtingen en de blijvende krapte op de woningmarkt gaat Amvest uit van een verdere voortzetting van de prijsstijging van het afgelopen jaar. 14

17 7. Cumulatieve waardegroei vastgoed en inflatie ( ) (1996=100) (bron: ROZ/IPD, CBS) Amvest woningen kantoren winkels inflatie 8. Cumulatieve waardegroei vastgoed ( ) (1976=100) (bron: ROZ/IPD) woningen kantoren winkels 15

18 9. Ontwikkeling portefeuille en niet uit de balans blijkende verplichtingen (in x 1 mln) O n t w i k k e l i n g e n i n d e p o r t e f e u i l l e De ontwikkeling van de Amvest-woningportefeuille wordt bepaald door acquisitie, ontwikkeling, exploitatie en verkoop. De belangrijkste feiten in 2007 worden hieronder kort toegelicht. A c q u i s i t i e niet uit de balans blijkende verplichtingen boekwaarde onroerend goed in ontwikkeling boekwaarde onroerend goed in exploitatie Amvest verwerft op verschillende manieren projecten. Zo hebben wij panden en gronden aangekocht, die op termijn tot ontwikkeling worden gebracht. Verder hebben wij bouwplannen van derden gekocht, waarvan de woningen vervolgens aan de portefeuille zijn toegevoegd. Daarnaast was Amvest in 2007 actief bij prijsvragen, ontwikkelingscompetities, gebiedstudies en andere selecties Actiever acquisitiebeleid bij selecties Aanvullend op de eigen acquisities van panden en gronden was Amvest actiever op het terrein van ontwikkelingscompetities en tenders. De ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan, onder meer bij Strijp R in Eindhoven, maken duidelijk dat het voeden van onze ontwikkelingsportefeuille begint met een slagvaardig optreden aan de voorkant van het ontwikkelingsproces. Door competities en tenders te winnen, zet Amvest vanaf een vroeg stadium gebiedsontwikkelingen naar haar hand. Daarmee hebben we meer greep op de integrale gebiedskwaliteit, beheersen we risico s beter en wordt een betere rendement/ risicoverhouding gerealiseerd. Groei van strategische posities In 2007 versterkte Amvest haar toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden, door op verschillende locaties strategische posities in te nemen. Dit gebeurde voor een waarde van 35 miljoen euro. In de ontwikkelingsportefeuille bevinden zich inmiddels circa 750 hectares, wat neerkomt op een ontwikkelingspotentieel van circa woningen. Grondfonds Zuid-Nederland De acquisitaire slagkracht van Amvest in de regio Brabant en het KAN-gebied werd in het najaar van 2007 versterkt door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Van Boldrik Groep. Doel van de samenwerking is grond te verwerven en te ontwikkelen tot uitgeefbare kavels. Op deze kavels zullen woongebieden met koop- en huurwoningen worden gerealiseerd, maar primair is de waardecreatie op grondontwikkeling. Inmiddels is het Grondfonds Zuid-Nederland opgericht, dat gronden in met name Brabantse steden en kleinere kernen verwerft en ontwikkelt. Dit gebeurt met name voor projecten op de middellange termijn. Ook kleinere locaties worden hierin meegenomen. Samenwerking met corporaties en zorgleveranciers Het afgelopen jaar heeft Amvest contacten gelegd met verschillende woningcorporaties in de grote en middelgrote steden, die ambities hebben in de stedelijke vernieuwingsopgave. Met deze corporaties zijn mogelijkheden voor gezamenlijke gebiedsontwikkelingen onderzocht. In het verlengde hiervan is onderzocht in hoeverre woningcorporaties en Amvest kunnen komen tot een gezamenlijke exploitatie van woningen, bijvoorbeeld in de vorm van vastgoedfondsen. Deze verkenning wordt in 2008 voortgezet. Datzelfde geldt voor 16

19 het onderzoek dat is gestart naar de mogelijkheden om met zorgleveranciers samen te werken. Dit initiatief vindt plaats tegen de achtergrond van de groeiende behoefte onder senioren aan woningen die gekoppeld kunnen worden aan allerhande zorgvoorzieningen. Amvest levert daarbij de expertise vanuit projecten gebiedsontwikkeling en de exploitatie van duurdere huurwoningen; onze partners dragen de kennis uit hun eigen kernactiviteiten aan. Door in een vroeg stadium om tafel te zitten, ontstaat de beste kans op een ontwikkeling met meerwaarde voor beide partijen. Ook met onderwijsinstellingen en grote ondernemingen is Amvest over deze manier van samenwerken in gesprek. Regionale focus Amvest kiest bij haar investeringen in acquisities en nieuwe projecten voor gebieden die het economisch goed doen en waar het goed wonen is. Dan gaat het om de Randstad, de Flevopolders, Groot-Utrecht, de stad Groningen, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en Brabant. Deze regionale focus bleef in 2007 onveranderd. Dat betekent niet dat hierbuiten geen acquisities plaatsvinden; Amvest blijft in voor interessante kansen, op goede locaties. Het betekent wel dat de aandacht van de organisatie primair is gericht op de genoemde gebieden. de fase van projectontwikkeling. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van nieuwe woningen, zowel in de huur- als in de koopsector, inclusief de bijbehorende voorzieningen en de woonomgeving. Innovatieve ontwikkelingsprocessen Het ontwikkelen van complete gebieden en de beheersing van de totale gebiedskwaliteit vraagt om een ander ontwikkelingsproces en om medewerkers met nieuwe deskundigheid. In 2007 is hier een belangrijke slag mee gemaakt. De afdeling gebiedsontwikkeling, onderdeel van de afdeling acquisitie & projectontwikkeling, werd versterkt en vervult 10. Focusregio s Amvest de rol van conceptontwikkelaar op meerdere terreinen: identiteit, programma, stedenbouw, openbare ruimte en procesaanpak zijn daarbij belangrijke factoren. Nadat de basis is gelegd, nemen de regionale gebiedsontwikkelaars het stokje over. In de ontwikkelingsfase leveren zij al de nodige kennis inzake de markttechnische haalbaarheid, samen met o.a. de portefeuillemanagers. Gebiedsontwikkeling wordt daarmee door meerdere disciplines binnen de Amvest-organisatie gedragen. Omdat gebiedsontwikkelingen veelal in samenwerkingsverband plaatsvinden, is de aansturing binnen de projectontwikkelingsorganisatie van Amvest verder verstevigd. O n t w i k k e l i n g Bij de ontwikkeling van gebieden en projecten worden de posities die door acquisitie zijn verkregen, ingevuld met concrete plannen. Dit gebeurt in eerste instantie in de vorm van gebiedsontwikkelingen. Hier wordt in conceptueel opzicht op gebiedsniveau de basis gelegd voor de latere uitwerkingen op deelplan- en projectniveau. Ook wordt in deze fase de grondexploitatie ingericht. Hierna volgt 17

20 Samenwerkingsverbanden in deelnemingen Opstalexploitaties Partijen Locatie Totaal aantal woningen Aandeel Amvest Aandeel Amvest In uitvoering Waterstad 2 CV Blauwhoed, De Alliantie, Amvest Amsterdam IJburg (Haveneiland West + Oost) ,0% 325 Hofmakerij v.o.f. Ymere, Amvest Amsterdam Westerdokseiland ,0% 153 Westpolder/Bolwerk CV (diversen) Kavel Vastgoed, Amvest Berkel en Rodenrijs Westpolder ,0% In voorbereiding ZuidSchans CV Bouwfonds, AM, Amvest Amsterdam Zuidas ,3% 167 Bataviahaven CV Van Wijnen, Rabo Vastgoed, Stable International, Amvest Lelystad Havenkwartier ,3% 68 Zalmhaven CV LSI, AM, Amvest Rotterdam Zalmhaven ,3% 187 OC De Bincker CV Boele & Van Eesteren, Fortress, Amvest Den Haag De Binckhorst ,3% 100 OC Centrumkwadrant Overvecht CV i.o. Johan Matser, Amvest Utrecht Overvecht ,0% 259 Schalkwijkerpoort v.o.f. Dura, Amvest Haarlem Peltenburg 97 49,9% 48 Euroquartier CV i.o. Ymere, Moes, Proper Stok, Amvest Almere Euroquartier ,7% 122 OEM Bergse Haven CV i.o. AM, Amvest Bergen op Zoom Geertruidapolder ,0% 136 Totaal opstalexploitaties Grondexploitaties Partijen Locatie Aantal ha Aandeel Amvest risicodeel Amvest (in ha) In uitvoering GEM Vleuterweide CV Ballast Nedam, AM, Fortis, Gemeente Utrecht, Amvest Utrecht Leidsche Rijn (Vleuterweide) ,4% 32 OC Westpolder/Bolwerk CV Kavel Vastgoed, Amvest Berkel en Rodenrijs Westpolder 55 50,0% 28 GEM Bergse Haven CV AM, Gemeente Bergen op Zoom, Amvest Bergen op Zoom Geertruidapolder 90 25,0% 23 In voorbereiding GEM Spiegelhout CV Ymere, AM, Amvest Zeewolde en Almere ,3% 98 GOM Zuidplaspolder CV Fortis, AM, Heijmans, Woonbron Maasoevers, Amvest Nieuwerkerk a/d IJssel ,0% 46 GEM Lisserbroek CV Ymere, AM, Amvest Lisserbroek 52 33,3% 17 Totaal grondexploitaties Aantal woningen bij 25 woningen per hectare Dit overzicht betreft samenwerkingen waarbinnen activiteiten plaatsvinden.

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor de vastgoedbelegger om waarde toe te voegen aan de vastgoedportefeuille. Master Thesis ter

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES EEN ONDERZOEK NAAR DE OVERWEGINGEN VAN CORPORATIES BIJ PARTICIPATIE AAN BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING Ir. F.T.J. van der Zee Thesis MRE (2010-2012)

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie