Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15"

Transcriptie

1 exploitatiebegroting 2015 en

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het primair onderwijs 7 De leerlingtelgegevens 8 Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting 10 Risicoparagraaf bij de begroting 15 Toelichting op de begroting in hoofdlijnen 19 Exploitatiebegroting 2015 en Staat van baten en lasten 22 Personele lasten 23 Huisvestingslasten 23 Overige instellingslasten 24 Afschrijvingen 24 Investeringsbegroting Investeringsbegroting Investeringsbegroting Investeringsbegroting Investeringsbegroting totalen 29 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen Verloopoverzicht eigen vermogen en voorzieningen Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Verloopoverzicht weerstandvermogen 34 Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 2

3 Barneveld, oktober 2014 Voorwoord Het college van bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs EemVallei Educatief biedt u hierbij haar concept begroting aan over het kalenderjaar 2015 en de meerjarenbegroting Het opstellen van deze begroting heeft veel tijd in beslag genomen, omdat het een complexe materie betreft en er altijd gewerkt moet worden met aannames. De baten staan op het moment van opstellen van de begroting nooit vast, omdat de definitieve bekostigingscijfers van het ministerie pas in het voorjaar van 2015 bekend gemaakt worden. Ook de lasten zijn deels gebaseerd op aannames, omdat de ontwikkeling van de loonkosten sterk kan variëren. De personele lasten i.c. de loonkosten vormen ongeveer 85% van de totale uitgaven en hebben daarmee een grote invloed op de begroting. In de afgelopen jaren is gebleken dat kostenverhogende maatregelen slechts zeer gedeeltelijk door de overheid worden gecompenseerd als gevolg waarvan de werkgeverslasten sterk oplopen. We noemen dit de stille bezuinigingen. De omvang van deze stille bezuinigingen is door de POraad doorgerekend en zij komt tot de conclusie dat het gaat om ongeveer , voor een gemiddelde basisschool met 220 leerlingen. Er zijn tussen ministerie, vakbonden en besturenorganisaties meerjarige afspraken gemaakt in het kader van het Bestuursakkoord, de CAOPO, en de uitkomsten van eerdere akkoorden, over het afbouwen van bestaande regelingen en de investeringen in de komende jaren. De omvang van deze afspraken is wel op sectorniveau bekend gemaakt maar er is nog grote onduidelijkheid over de exacte effecten op bestuursniveau. We hebben deze sectorale afspraken niet verwerkt in deze begroting. Daarnaast is er mogelijk weer sprake van een kasschuif van 2015 naar 2014 om de effecten van de CAOPO over 2014 af te vlakken. Dit maakt het opstellen van meerjaren begrotingen erg lastig en behoorlijk onbetrouwbaar. Ons bestuur vindt dit een uiterst zorgelijke ontwikkeling. Zowel de overheid als de besturenorganisaties zijn van mening dat de besturen in het primair beter in control moeten komen en de financiële meerjaren prognoses veel beter in beeld moeten krijgen. Ons bestuur onderschrijft dit standpunt volledig maar om deze doelstellingen te realiseren is een bestendig en transparant beleid van de overheid noodzakelijk, waarvan de effecten op bestuursniveau tijdig met de besturen moeten worden gedeeld. Alleen dan kunnen besturen tijdig anticiperen en deugdelijke financiële prognoses maken. We verwijzen in dat licht nog maar eens naar de effecten van de grote en onverwachte kasschuif van eind 2013, die voor ons bestuur heeft geleid tot een heel fors positief saldo op de exploitatie Op zich lijkt dat een positieve ontwikkeling maar doet geen recht aan de uitgangspunten van de begroting voor Het primair onderwijs kent de afgelopen jaren forse financiële problemen als gevolg van krimp, sterk oplopende personele kosten en forse bezuinigingen. Ons bestuur heeft vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd vooral op de personele kosten. Daarnaast zijn alle contracten doorgelicht en zijn vele contracten tegen een lagere kostprijs opnieuw afgesloten. Strakke financiële planning en monitoring in de afgelopen jaren hebben geleid tot een verbeterde financiële positie. In 2013 is de jaarrekening met een fors positief resultaat afgesloten, mede door de kasschuif eind Voor 2014 wordt een gering positief saldo verwacht. De schaduwkant van deze ingrepen is fors. We hebben op diverse scholen de personele formatie terug gebracht op basis van het afnemende aantal leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte neemt toe en groepen met meer dan 30 leerlingen vormen geen uitzondering meer. Dit heeft uiteraard effect op de werkdruk voor leerkrachten. De stichting heeft op de teldatum 2014 wederom een daling van het aantal leerlingen vastgesteld. Dit heeft direct negatieve gevolgen voor de inkomsten. Daarom zal in 2015 wederom een bezuiniging moeten worden gerealiseerd. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 3

4 Het bestuur van de stichting EemVallei Educatief kiest ervoor een behouden begroting 2015 aan te bieden. We hebben de huidige kennis van nieuwe financiële ontwikkelingen als uitgangspunten voor deze begroting gehanteerd. Toekomstig beleid en toegezegde financiële impulsen hebben we in deze begroting nog niet meegenomen. Wel hebben we ervoor gekozen om de huidige einddatum van diverse subsidieregelingen te verwerken in de baten. Dit behoudende, rigide financieel beleid en een strak personeelsbeleid zullen in de komende jaren nodig blijven om de bedrijfsvoering gezond te houden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit beleid op basis van de huidige monitoring zal slagen. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 4

5 Begroting 2015 Bij de opstelling is rekening gehouden met ervaringscijfers van vorige jaren, alsmede de actuele ontwikkelingen in financiële zin en organisatorische zin. Naast de exploitatiebegroting 2015 is ook een investeringsbegroting , een liquiditeitsbegroting 2015 en een meerjaren exploitatiebegroting opgesteld. Onderstaand wordt een toelichting gegeven. In deze toelichting worden de volgende onderdelen belicht: planning en controlcyclus bekostigingssystematiek in het primair onderwijs leerlingtelgegevens financiële aandachtspunten en risico s toelichting op de begroting in hoofdlijnen. De planning en controlcyclus Begroting De begroting 2015 is een onderdeel van de planning en controlcyclus. Eind 2008 is een begin gemaakt met het verbeteren van de planning en controlcyclus van EemVallei Educatief. Door een herijking van deze cyclus zijn betere waarborgen verkregen betreffende de betrouwbaarheid en tijdigheid van de invulling van de informatiebehoeften van de stakeholders op directie en bestuursniveau. Als uitgangspunt wordt de Planning en Control Jaarcyclus gehanteerd. Planning en Control Jaarcyclus Stichting EemVallei Educatief Barneveld Toelichting op de cyclus 1. De opstelling van de jaarrekening en de begroting is sinds 2010 sterk verbeterd. In dat jaar hebben we de financiële administratie in eigen beheer genomen binnen het Profitpakket van Afas. Er is gekozen voor maatwerk bij de inrichting van het grootboek, waarbij is aangesloten bij het EFJmodel van het ministerie van OCW. Er wordt vrijwel niet meer gewerkt met tussenrekeningen, waardoor op elk moment relatief eenvoudig een valide en actuele monitoring kan plaatsvinden. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 5

6 2. Elk kwartaal stelt het College van bestuur een financiële rapportage op t.b.v. de Raad van toezicht. Deze rapportage bevat een financieel uitputtingsoverzicht van de afgelopen kwartalen in relatie tot de prognose van de begroting. 3. De bewaking van de te realiseren onderwijskundige en financiële targets vanuit het formatieplan, het strategisch beleidsplan en het eventuele schoolplan moet gebeuren vanuit de financiële administratie, door middel van tijdige rapportages. De betrouwbaarheid van rapportages staat of valt met: Heldere procedures (administratieve organisatie en interne beheersing) Interne controle Tijdige administratieve verwerking Intracomptabele verwerking opbrengsten Intracomptabele verwerking kosten Maandelijkse afsluiting van de periode Betrouwbare schattingen aan het eind van de periode. 4. Elke maand worden de salariskosten geanalyseerd. Afwijkingen moeten intern kunnen worden verklaard. Deze maandelijkse monitoring levert inzicht in de ontwikkeling van de personele kosten en levert input voor de uitputtingsprognose van de rest van het lopende jaar en vormt de basis voor de nieuwe begroting. 5. Het bestuursformatieplan wordt opgesteld in maart/april en is gebaseerd op de begroting van dat jaar. Als inkomsten zijn conform de begroting, de volgende categorieën te onderscheiden: De normatieve Rijksbijdragen te weten de lumpsumvergoeding personeel, het Personeels en Arbeidsmarkt Budget en de prestatieboxmiddelen; Overige subsidies van OC&W zoals loonkostensubsidies, e.d.; Gemeentelijke bijdragen als subsidies, schakelklasmiddelen, enz.; Eventuele overige overheidsbijdragen; Overige baten zoals uitlenende detachering, projectgelden derden, etc. Huuropbrengsten door verhuur aan derden. Voor de beheersing van de personele inkomsten en uitgaven is het van belang onderscheid in personeelsformatieplan en begroting aan te brengen tussen de kostensoorten directie, onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel, salariscomponenten, vaste of tijdelijke dienstbetrekkingen, tijdelijke taakuitbreidingen, vervanging ten laste van eigen middelen of het Vervangingsfonds en permanente of projectmatige inkomsten en uitgaven. Nadat het bestuursformatieplan is vastgesteld worden de schoolformatieplannen opgesteld door de schooldirecteuren. Deze schoolformatieplannen zijn afgeleiden van het bestuursformatieplan en vereisen de goedkeuring van het College van Bestuur voordat uitvoering mag worden gegeven aan het plan. 6. In februari/maart wordt de jaarrekening opgesteld. In principe bevat de jaarrekening dan geen verrassingen meer als gevolg van de strakke controlcyclus. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 6

7 De financiële administratie De financiële administratie wordt vanaf 1 januari 2010 in eigen beheer uitgevoerd met het webbased administratiepakket Profit van Afas. Er is nu sprake van een verregaande vorm van digitalisering. De inrichting van dit boekhoudpakket voldoet volledig aan de wettelijke vereisten ten aanzien van o.a. de waardering van materiële en financiële vaste activa en de indeling en benoeming van het vermogen en de voorzieningen. De rubrieken (rekeningschema) zijn ingedeeld volgens het algemeen gangbare decimale stelsel bij de opzet van kostensoorten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kostenplaatsen (locaties) en kostendragers (bestuur, school, projecten). Bij de opzet van dit schema is eveneens rekening gehouden met de rapportages welke voor het College van bestuur, de Raad van toezicht en het schoolmanagement minimaal beschikbaar moeten zijn. Belangrijk onderdeel vinden wij de bewaking van de ontwikkeling van onder meer de personele inkomsten en uitgaven. Daarbij wordt eveneens rekening gehouden met de (uit het personeel en salarissysteem te genereren) gegevens zoals personele kostenplaatsen. Door de herinrichting van het personeel en salarissysteem in het cursusjaar kunnen nu de meeste gewenste selecties voor de begroting worden gemaakt. In het voorjaar van 2012 is gestart met de digitale factuurverwerking. Met behulp van een OCRsoftwarepakket vindt de verwerking van facturen volledig binnen de workflows van het Profitpakket plaats. Deze manier van werken draagt bij aan de snelheid, de kostenreductie en de efficiency van het stafbureau. De bekostigingsystematiek in het primair onderwijs. Het ministerie van OCW werkt voor de materiële bekostiging van het onderwijs met een kalenderjaar en voor de personele bekostiging met een schooljaar. Dat laatste betekent dat de bekostigingsinformatie voor het personeel reikt tot en met juli 2015 en dus voor 7/12 deel in 2015 gebruikt kan worden. Medio mei 2015 komen de cijfers vrij voor de periode augustus 2015 tot en met juli 2016, waardoor 5/12 deel in 2015 in beeld kan worden gebracht. In deze begroting is voor dat deel op basis van een zo goed mogelijke inschatting, een aanname gemaakt. Deze aanname is gebaseerd op de teldatum Deze laat wederom een flinke daling van het aantal leerlingen op onze scholen zien. De ministeriële beschikkingen voor de materiële instandhouding 2015, de zogenaamde VeLovergoedingen, zijn begin oktober gepubliceerd en verwerkt in deze begroting. Naast de genoemde reguliere lumpsumvergoedingen voor personeel en materieel worden geoormerkte en nietgeoormerkte subsidies verstrekt. De bekostiging voor het primair onderwijs is niet toereikend. Zware (stille) bezuinigingen en krimp trekken een forse wissel op de schoolbesturen. Alleen al de stille bezuinigingen hebben er sinds 2010 toe geleid dat er gemiddeld een terugloop van 7% op de begroting is ontstaan. De materiële bekostiging loopt al jaren achter de feiten aan, waardoor een gemiddelde school zo n , tekort komt voor de exploitatie. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 7

8 De leerlingtelgegevens. Onderstaand is de ontwikkeling van de leerlingen verdeeld naar BRIN nummers vermeld. school De Uitkijck Kruisrak Dorpsbeuk Prangelaar Jan Ligthartschool Griftschool Plantijn Lijster Regenboog Egelantier/deBuut Corlaer Zandberg/Lange Voren Startbaan/PWA Totaal Uit het overzicht blijkt dat er jaarlijks een afname van het aantal leerlingen plaatsvindt o.a. als gevolg van de krimp in de basisgeneratie van de deelnemende gemeenten. De Prangelaar in Woudenberg bevond zich in 2013 al voor het derde opeenvolgende jaar onder de opheffingsnorm. De school is per gefuseerd met de Jan Ligthartschool in Woudenberg. Ook basisschool de Dorpsbeuk in Scherpenzeel bevindt zich voor het derde jaar onder de opheffingsnorm van 130 leerlingen. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om het leerlingenaantal van deze school binnen de daarvoor geldende periode van 5 schooljaren weer net boven de opheffingsnorm te krijgen. De komende jaren zal fors moeten worden ingezet op behoud en vergroting van het marktaandeel in een krimpende markt. Onze scholen doen het prima op het gebied van onderwijskwaliteit en opbrengsten. Alle scholen zijn door de inspectie als voldoende tot goed beoordeeld en hebben allemaal een basisarrangement voor het toezicht. De huisvesting van alle scholen is goed op orde. Vrijwel alle scholen zitten in keurige, schone en uptodate gebouwen. Waar nog verbeteringen gewenst zijn, is in 2014 een verbeterslag gemaakt of wordt de komende jaren een inhaalslag gemaakt: Het bestuur van de stichting ontwerpt momenteel plannen voor de uitbreiding en renovatie van het schoolgebouw van De Prangelaar, waarin de fusieschool Jan LigthartPrangelaar zal worden gehuisvest. De gemeenteraad van Woudenberg heeft de budgetten reeds toegekend. De verbouwing zal starten in de tweede helft van 2015 en met ingang van het schooljaar zal het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen. Het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Soest voorziet in de periode tot 2016 in vervangende nieuwbouw voor debuut en renovatie of vervangende nieuwbouw voor de PWA in Soest. Door allerlei politieke keuzes in de gemeenteraad van Soest heeft deze planvorming ernstige vertraging opgelopen. Het is nog maar de vraag of de oorspronkelijke plannen ook uitgevoerd zullen worden. Ons bestuur is in gesprek met de gemeente Soest en de andere schoolbesturen om de situatie van debuut en de PWA binnen afzienbare tijd te verbeteren. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 8

9 In 2014 is bij Daltonschool Corlaer in Nijkerk een prachtige uitbreiding van 200 m 2 gerealiseerd en in gebruik genomen. Basisschool De Regenboog in Voorthuizen mocht ook in 2014 een uitbreiding van ruim 100 m 2 realiseren. Ook bij deze school heeft dat geleid tot een prachtig resultaat. Het bestuur en de schooldirecties zijn in het voorjaar van 2013 een traject gestart om het imago en de aantrekkelijkheid van het openbaar onderwijs te versterken en te vergroten om daarmee meer leerlingen voor het openbaar onderwijs te trekken. Dit heeft tot op heden nog maar een gering effect. Medio 2013 is gestart met een traject om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan In dit plan zullen uitdagende keuzes worden gemaakt om het openbaar onderwijs beter te laten aansluiten op de toekomstige onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. In 2014 heeft deze planvorming een hoge prioriteit gehad van alle geledingen binnen de stichting. Begin 2015 zal een eerste concept plan worden gepresenteerd. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 9

10 Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting In 2013 is het strategisch beleidsplan vastgesteld. Deze korte periode is gekozen om in 2015 het nieuwe strategische beleidsplan als uitgangspunt te kunnen nemen voor de nieuwe schoolplanperiode. We hebben in de begroting 2015 en de meerjarenbegroting mede verzoek van de RvT en de GMR een koppeling gemaakt tussen de doelstellingen in het strategisch beleidsplan en de begroting. Per onderdeel geven we aan wat de doelstellingen zijn en welke aanvullende budgetten daarvoor noodzakelijk en beschikbaar zijn: Kwalitatief hoogstaand onderwijs budget budgethouder 1. Voldoende scorende scholen Het streven is erop gericht om in % van onze scholen boven de bovengrens schoolbudget schooldirecteur van de inspectie te hebben, behorende bij de eindtoets basison derwijs CITO in relatie met het schoolgewicht. 2. Opbrengstgericht werken Augustus 2015 werken alle scholen opbrengstgericht en zijn alle scholen in staat om het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsvraag. prestatiebox (schoolbudget) schooldirecteur 3. Begeleiding en instructie Eind schooljaar zijn alle leerkrachten in staat en bekwaam om volgens het HGW en OGW principe te werken en resultaten te boordelen en te analyseren; Voor alle kinderen die eigen leerlijnen volgen zijn ontwikkelperspectieven en getekende handelingsplannen opgesteld 4. Een passende vorm van VVE voor de doelgroepleerlingen Augustus 2015 hebben alle scholen met doelgroepleerlingen een vorm van VVE met nadruk op hoogstaand taalaanbod en sterke betrokkenheid van ouders; Op alle scholen is een hoogstaand taalaanbod ontwikkeld voor groep 1 en Basisvakken Augustus 2015 liggen de resultaten van de basisvakken op alle scholen op of boven het landelijk gemiddelde; Augustus 2015 scoren alle scholen op de Cito eindtoets boven de bovengrens behorende bij het schoolgewicht van de school; Augustus 2015 ligt de ondergrens (voldoende) voor het toetsniveau op alle scholen minimaal op 80%; Augustus 2015 maken alle leerkrachten binnen de stichting effectief gebruik van digiborden/touchscreens en de computer prestatiebox (schoolbudget) prestatiebox (schoolbudget) prestatiebox (schoolbudget) schoolbudget (ICT) schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur Passend onderwijs budget budgethouder 1. Zorgprofiel Augustus 2015 heeft iedere school een passend ondersteuningsprofiel opgesteld op basis van het ondersteuningsprofiel uit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten. 2. Aandacht voor handelingsgericht werken Augustus 2015 zijn het ondersteuningsprofiel en het daarmee samenhangende specifieke onderwijsarrangementen gebaseerd op handelingsgerichte observaties en adviezen. 3. Externe ondersteuning voor scholen zo dicht mogelijk bij of in de school Augustus 2015 is alle externe ondersteuning voor de scholen dichtbij voorhanden en verkrijgbaar via een plaatselijk steunpunt passend onderwijs of via de nieuw opgerichte samenwerkingsverbanden. 4. Opstellen van passende externe onderwijsarrangementen (dieptezorg) Voor leerlingen die niet binnen de reguliere basisschool van EVE kunnen blijven, zijn er in 2015 passende alternatieven beschikbaar binnen speciale scholen. Leerlingen verlaten niet eerder een EVE school, voordat er een passende plaats is gevonden (geen thuiszitters). reguliere bekostiging schoolbudget Evt. aangevuld vanuit de prestatiebox bekostiging / ondersteuning vanuit de samenwerkingsverbanden bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 10

11 5. Oprichten ouderplatform Augustus 2015 functioneert binnen alle drie de samenwerkingsverbanden waarbij de EVEscholen zijn aangesloten een door ouders gedragen ouderplatform, waar ouders kunnen meedenken over passend onderwijs en waar ze advies en ondersteuning kunnen vragen en krijgen. 6. Ondersteuningsplanraad Binnen de drie samenwerkingsverbanden waarbij de EVEscholen zijn aangesloten functioneert een ondersteuningsplanraad. Leerkrachten of ouders van EVE scholen functioneren binnen de drie ondersteuningsplanraden. 7. Voldoende aanbod voor meerbegaafde leerlingen Augustus 2015 hebben alle scholen een passend aanbod voor meer en hoogbegaafde lln.; Binnen de stichting EVE hebben enkele scholen zich ontwikkeld tot expertisecentrum hoogbegaafdheid ten dienste van de organisatie. 8. Leerlingvolgsysteem Augustus 2015 heeft iedere EVE school een volledig digitaal werkend en actueel gevuld leerlingvolgsysteem. bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen schoolbudget aanvulling vanuit de prestatiebox schoolbudget schooldirecteur schooldirecteur Kaderstellend en faciliterend personeelsbeleid budget budgethouder 1. Verdere professionalisering van het personeel (alle geledingen binnen de stichting) Ieder personeelslid heeft een up to date bijgehouden bekwaamheidsdossier; De directeur heeft van ieder personeelslid een up to date bijgehouden dossier; Directeuren maken van ieder op bekwaamheid of gedrag gericht gesprek met een medewerker een professioneel en door beiden ondertekend gespreksverslag; Iedere directeur is in 2015 geschoold om bovenstaande verslagen te schrijven; Elk collectief scholingstraject van de school heeft een link met het schoolplan ; Scholingstrajecten zijn vastgesteld op basis van een helder plan; Individuele scholingstrajecten zijn gelinkt aan passende ontwikkeling van de medewerker ten gunste van het onderwijs aan de leerlingen; Augustus 2015 voldoen alle leerkrachten aan de competenties genoemd in de wet BIO en zijn bijgeschoold op basis van de nieuwste inzichten en vaardigheden; Leerkrachten die hieraan niet voldoen zitten in een verbeter of afscheidstraject; Augustus 2015 werken personeelsleden bij EVE vanuit een heldere visie op onderwijs en opvoeding, passend bij het schoolconcept en dragen dit uit; Personeel bij EVE voelt zich verantwoordelijk voor de school en organisatie, is betrouwbaar, handelt integer, hanteert correct taalgebruik en laat dit zien in voorbeeldgedrag. budgetneutraal Idem Idem prestatiebox prestatiebox prestatiebox prestatiebox budget outplacement geen aanvullend budget idem schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur CvB 2. Beleidsdocumenten In 2014 is het document functiemix aangepast; In 2014 is het document functieontwikkel en waarderingsgesprekken geëvalueerd, eventueel aangepast en opnieuw vastgesteld; In 2015 is er een document rond mobiliteit vastgesteld, waarin opgenomen een paragraaf over wisseling van scholen na 7 jaar; In 2015 is een document leeftijdsbewust personeelsbeleid opgesteld; In 2014 is het digitaal dossier ingesteld, waarbij alle medewerkers digitaal inzage hebben in hun eigen personeelsdossier; In 2014 is er een document geschreven en goedgekeurd met richtinggevend beleid rondom de problematiek betreffende de gymbevoegdheid budget stafbureau Idem Idem Idem 1) 2) CvB CvB CvB CvB Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 11

12 Er is een 2jarig scholingstraject gevolgd om alle nietbevoegde medewerkers alsnog hun bevoegdheid te laten halen. Alle medewerkers zijn in 2015 bevoegd voor het geven van de reguliere lessen bewegingsonderwijs. 3. Ziekteverzuim en ARBO Het ziekteverzuim over 2015 ligt op of onder de 5%; Er ligt op iedere school een actueel RI & E document en een plan van aanpak; Iedere school heeft een document waarin werkzaamheden staan vermeld die door ziek personeel kunnen worden uitgevoerd; Voor iedere arbeidsongeschikte medewerker is er een actueel plan van aanpak opgesteld. 1 1) 2) uit het scholingsbudget schoolbudget CvB schooldirecteur De uitrol van het digitale dossier voor de medewerkers is uitgesteld i.v.m. de overgang naar Insite binnen Afas Profit. Als de testfase met de keyusers is afgerond vindt de uitrol plaats. Planning eind 2015 De beleidsnotitie Gymnastiekbevoegdheid is in 2013 gerealiseerd. Kwaliteitszorg en maatschappelijke verantwoording budget budgethouder Zicht hebben op de effecten van het onderwijs: De scholen leveren jaarlijks een onderbouwde analyse van de Cito toetsresultaten in bij het CvB; schoolbudget schooldirecteur In augustus 2015 zitten alle scholen betreffende de eindresultaten Cito op of boven de voor hun school geldende Cito marge van de inspectie (Cito toets); Alle scholen kunnen een uitdraai uit het LVS maken over de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van vaardigheidsscores; Voor alle leerlingen die boven of onder de norm presteren is een ontwikkelperspectief opgesteld dat getekend is door de leerling en de ouders. Kwaliteitsmonitoring budget budgethouder 1. Augustus 2015 is er een integraal monitoringssysteem op bestuurs en schoolniveau ontwikkeld dat bestaat uit: augustus 2015 hebben alle scholen een evaluatie gemaakt van het schoolplan ; augustus 2015 hebben alle scholen een nieuw schoolplan ontwikkeld; Het CvB heeft jaarlijks een schoolbezoek gebracht aan alle locaties in het kader van kwaliteitsmonitoring; Het verslag van dit bezoek wordt ondertekend door de directeur en het CvB; Het getekende verslag van het schoolbezoek wordt door de directeur aan de MR gepresenteerd; Het CvB heeft 2jaarlijks met de directeuren een managementcontract opgesteld en de vorige geëvalueerd; Het CvB heeft de resultaten van het managementcontract aangeboden aan de MRen van de school; Het CvB heeft jaarlijks n.a.v. de evaluatie van de managementrapportages een verantwoordingsdocument opgesteld en dit ter informatie aan de GMR aangeboden; augustus 2015 is er een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld. Deze activiteiten vereisen geen aanvullend budget. innovatiebudget CvB 2. Jaarlijks opstellen schooljaarplan en jaarverslag: Augustus 2015 heeft iedere school een schooljaarplan, als afgeleide van het schoolplan. In het schooljaarplan zijn te behalen doelen en gewenste resultaten voor het planjaar SMART geformuleerd; Augustus 2015 hebben alle EVEscholen een systematiek ontwikkeld Deze activiteiten vereisen geen aanvullend budget Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 12

13 waarin ze jaarlijks verantwoording afleggen (aan bestuur, MR en ouders) met een jaarverslag, waarin onder meer de bereikte resultaten worden beschreven; Het op te stellen jaarverslag geeft ook een helder beeld van de ingezette middelen in relatie met de behaalde resultaten. 3. Geregelde visitatie Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen een afvaardiging van het RvT en een afvaardiging van de GMR; Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen een afvaardiging van de RvT en een afvaardiging van de directie; Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen CvB en de teams van de locaties; Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen het CvB en de inspectie; Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen het CvB en de directeuren/coördinatoren van de drie samenwerkingsverbanden, waarin onze scholen participeren; Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen het CvB en de wethouders van onderwijs van de deelnemende gemeenten Deze activiteiten vereisen geen aanvullend budget Huisvesting en beheer Budget budgethouder Er wordt gewerkt volgens een strak meerjarenonderhoudsplan; voorziening CvB onderhoud CvB Conciërges van scholen worden meer ingezet bij onderhoud op de scholen en het rentmeesterschap ; CvB Augustus 2015 zitten alle EVEleerlingen in moderne of gerenoveerde locaties. Die voldoen aan de eisen van een acceptabel binnenklimaat, zijn asbestvrij en duurzaam; Eind 2015 zijn alle EVEscholen en terreinen maximaal beveiligd tegen vandalisme. aanvullende bekostiging conciërges voorziening onderhoud Voorziening onderhoud CvB CvB In het kader van zuivere lucht staat voor beter onderwijsklimaat is er voor 2015 een onderzoek naar de luchtklimaat op onze scholen gestart. voorziening onderhoud Gezonde bedrijfsvoering budget budgethouder Begroting en Jaarrekening Voor de komende jaren heeft de stichting een positieve begroting opgesteld en laat de jaarrekening 2013 en latere jaren geen overschrijding zien; geen aanvullend budget De meerjarenbegroting 2015 e.v. laat een positief resultaat zien over de komende jaren van de planperiode; Jaarlijks vindt in november een interimcontrole plaats door de accountant inhuur derden CvB Er is een heldere en transparante koppeling zichtbaar tussen de financiële planning en controlecyclus en de inhoudelijke kwaliteitscyclus; Bovenstaande wordt zichtbaar gemaakt in tussentijdse en eindrapportages, financiële onderbouwing van beleidsplannen en evaluaties; Scholen hebben een helder overzicht van bronnen waar ze extra doelsubsidies kunnen verkrijgen en zetten die gericht in. Medio 2015 zijn de administratieve processen in kaart gebracht en beschreven. inhuur derden CvB Augustus 2015 zijn er op alle EVEscholen ontwikkelingen zichtbaar, waarin de ouder als partner bij onderwijs en opvoeding wordt ingezet ( Ouderbetrokkenheid); Ouderbetrokkenheid budget budgethouder Augustus 2015 is in het kader van passend onderwijs binnen onze regio een ouderplatform passend onderwijs opgericht; samenwerkingsverbanden schoolbudget schooldirecteur Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 13

14 Augustus 2015 werken al onze scholen volgens het HGW model, waarbij de betrokkenheid van ouders tot constructieve samenwerking heeft geleid; Wordt er op bestuurs en schoolniveau beleid gemaakt en pilots opgezet in het kader van Educatief Partnerschap; Augustus 2015 zetten alle EVEscholen ouders als ambassadeurs in. prestatiebox innovatiegelden schooldirecteur CvB Innovatie en ontwikkeling budget budgethouder Al onze scholen zijn op weg om onderscheidende arrangementen aan te bieden; schoolbudget schooldirecteur In gemeenten waar meerdere EVElocaties zijn, hebben de scholen onderscheidende concepten; innovatiegelden CvB Alle leerkrachten binnen de EVEscholen werken zichtbaar aan hun eigen talent ontwikkeling; prestatiebudget schooldirecteur Alle leerkrachten laten een positieve grondhouding zien ten aanzien van de mogelijkheden van anderen, leerlingen, ouders, leiding, de eigen organisatie en partners. Alle EVEscholen hebben hun ondersteuningsprofiel aangepast aan het ondersteuningsplan van het SWV waarbij ze horen; Augustus 2015 werken alle scholen in alle groepen met digitale schoolborden en worden moderne hulpmiddelen ( ipads, mobile telefoons etc.) bij het onderwijs ingezet. schoolbudget/ict schooldirecteur Ondernemerschap. budget budgethouder Augustus 2015 heeft iedere directeur een up to date overzicht van leerlingenstromen voor de komende jaren; Augustus 2015 heeft iedere school op basis van zijn concept en arrangement een opzet voor een PR en Marketingplan; prestatiebudget schooldirecteur Augustus 2015 heeft iedere school een plan opgesteld en een strategie ontwikkeld, waarin helder is op welke doelgroep de school zich richt; schoolbudget schooldirecteur Augustus 2015 hebben directeuren meerdere financieringsbronnen gevonden buiten de lumpsum; Augustus 2015 zit iedere directeur in een plaatselijk netwerk, dat past bij zijn doelgroep; Augustus 2015 heeft iedere school een unique selling point ontwikkeld; Augustus 2015 heeft ieder school 1 % meer leerlingen dan op Identiteit budget budgethouder Een transparant en eenduidig aanname en toelatingsbeleid voor alle scholen budget neutraal Alle scholen voeren het in 2014 vastgestelde aanname en toelatingsbeleid uit. Waarborgen openbare identiteit budget neutraal Iedere EVEschool en ieder personeelslid leeft de uitgangspunten van de VOS ABB na op het terrein van de openbare identiteit: iedereen is welkom waarden en normen worden gehanteerd iedereen is benoembaar wij zijn van en voor de samenleving er is wederzijds respect m.b.t. levensbeschouwing en godsdienst Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 14

15 Risicoparagraaf bij de begroting 2015 en de meerjarenbegroting Risico s en de effecten op de begroting Afname aantal leerlingen Het grootste risico voor de stichting bestaat uit teruglopende leerlingenaantallen. Grofweg rekenen we aan elke leerling 5000,= aan baten toe. In de huidige begroting zijn we uitgegaan van het aantal leerlingen van 2019 op Voor de komende jaren gaan we ervan uit dat de dalende trend in het aantal leerlingen zich voorzet, aangezien de leeftijdsopbouw van de leerlingenpopulatie op meerdere scholen een zwaartepunt kent in de bovenbouw. Dit betekent dat er elk jaar meer leerlingen de school verlaten dan dat er nieuwe leerlingen bij komen. Deze effecten zullen in de begroting 2016 en latere jaren zichtbaar worden. Een verlies van 50 leerlingen vertaalt zich in ,= verlies aan baten. We spreken dan bij een gemiddelde personele last per fte van ongeveer ,= over een verlies aan arbeidsplaatsen van ruim 4 fte. Ruwweg kan worden gesteld dat elke fteleerkracht in onze organisatie staat voor 21,5 leerling. Bij terugloop zullen de gevolgen voor ruwweg 85% moeten worden opgevangen door afslanking van de personele formatie. De materiële lasten laten slechts heel beperkt ruimte voor de opvang van dergelijke verliezen. Bij groei zullen de extra baten in vrijwel dezelfde verhouding als hierboven beschreven, ten gunste worden gebracht aan de personele formatie. De meest actuele gemeentelijke prognoses laten voor onze scholen het volgende beeld zien: Gemeente Baarn Barneveld Bunschoten Nijkerk Scherpenzeel Soest Woudenberg Totaal Op basis van de feitelijke leerlingenaantallen en de eigen prognoses ontstaat dit beeld: Gemeente Baarn Barneveld Bunschoten Nijkerk Scherpenzeel Soest Woudenberg Totaal In onderstaande grafiek zijn de cijfers van de gemeentelijke prognoses en de bestuurscijfers naast elkaar afgebeeld over de jaren 2012 t/m Gemeentelijke prognoses Bestuurlijke gegevens Uit de cijfers blijkt dat de gemeentelijke prognoses in vrijwel alle gemeenten eenzelfde beeld laten zien als de bestuurlijke cijfers. In veel gevallen is de daling in werkelijkheid sterker dan de gemeentelijke prognoses voorspellen. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 15

16 Er bestaat op het gebied van de leerlingenaantallen een fors financieel risico van ruim Afname en wegvallen gemeentelijke subsidies Gemeenten bouwen hun subsidies af voor schoolbegeleiding en achterstandenbeleid. De gemeenten Baarn, Barneveld en Woudenberg kennen nog een subsidie voor schoolbegeleiding toe. De laatste twee gemeenten hebben aangekondigd deze subsidie te gaan beëindigen. De gemeente Scherpenzeel voegt jaarlijks , toe aan het budget JOS, waarvan de scholen in Scherpenzeel gebruik maken. Het totale budget voor JOS is voor 2015 gehalveerd. De gemeenten Baarn, Bunschoten, Barneveld en Soest kennen nog een subsidie in het kader van achterstandenbeleid de zgn. Taalklasgelden. Deze subsidies worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Er bestaat geen enkele zekerheid m.b.t. deze middelen voor de middellange en lange termijn. Het financiële risico bedraagt ongeveer Bezuinigingen van de Rijksoverheid De rijksbijdrage staat onder druk door de algemene bezuinigingen bij de Rijksoverheid. Er vindt jaarlijks slechts een geringe compensatie plaats voor de gestegen personele kosten als gevolg van hogere pensioenpremies, oplopende sociale lasten en de premiestijgingen van het Vervangingsfonds. De materiële kosten (VeLovergoeding) zijn geïndexeerd met 0,62%. Er wordt daarbij onvoldoende rekening gehouden met inflatieeffecten en de algemene stijging van de kosten. In de Velovergoeding 2015 is het bedrag voor ICT verhoogd met 8,61 per leerling. Toename kosten ICT en reproductiekosten De kosten voor ICTlicenties zijn erg hoog. Er heeft in 2013 onderzoek plaatsgevonden naar deze kostenstijging. De stijging wordt veroorzaakt door: o o de toename van ICTgebruik in het onderwijsproces (meer educatieve software); de toename van het aantal licenties voor besturings en kantoorsoftware (toename van het aantal werkplekken t.b.v. leerlingen en leerkrachten); Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 16

17 o o o de aanschaf van software, die geschikt is voor gebruik binnen netwerken; de toename van webbased educatieve software Het hoge BTW tarief van 21% voor digitale leermiddelen terwijl de hardcopy equivalenten onder het 6% vallen. Deze kosten zijn beheersbaar maar kunnen moeilijk teruggebracht worden in een tijd dat ICT een steeds belangrijkere rol in het onderwijsproces inneemt. De scholen maken steeds meer en intensiever gebruik van oefensoftware, die gratis op het internet beschikbaar is De reproductiekosten staan zwaar onder druk. Er wordt veel gekopieerd en ingescand. Ook het gebruik van kleurenkopieën vertoont een licht stijgende lijn. Er zijn met de directeuren al afspraken gemaakt over de beheersing van deze kosten door het invoeren van gebruikerscodes. In 2013 zijn maatregelen genomen om de kosten verder in te dammen o.a. door een groeiend bewustzijn in het gebruik van kopieerapparatuur en de ingebruikname van een eigen digitaal systeem voor de communicatie tussen de school en de ouders, waardoor de papieren nieuwsbrieven verdwijnen. Met de invoering van dit systeem hebben enkele scholen, die een abonnement hadden op een dergelijk systeem en dit hebben opgezegd, honderden euro s besparing gerealiseerd. In 2014 hebben de kopieerkosten gelijke tred gehouden met de begroting We verwachten voor 2015 geen verdere stijging van het gebruik mede door teruglopende aantallen leerlingen. Invoering Passend Onderwijs Met de invoering van Passend onderwijs op veranderden de financieringsstromen ingrijpend. Waar de scholen eerst nog rechtstreeks financiële middelen van het Rijk ontvingen voor leerlinggebonden financiering (het Rugzakje) zijn deze LGFmiddelen na de invoeringsdatum grotendeels rechtstreeks naar de nieuwe samenwerkingsverbanden gegaan. Deze nieuwe verbanden zijn inmiddels bestuurlijk ingericht. De nieuwe verbanden laten de geldstromen naar de scholen het eerste jaar nog zoveel mogelijk in tact. EemVallei Educatief ontvangt nu jaarlijks ongeveer ,. Voor de toekomst lijken de schoolbesturen niet automatisch aanspraak te kunnen maken op die middelen. Vrijwel alle schoolbesturen hebben kenbaar gemaakt deze middelen te willen behouden voor de scholen, omdat hierop personele verplichtingen rusten. Bij passend onderwijs zit dus een financieel risico van Daar staat tegenover dat de komende jaren de scholen gebruik kunnen maken van zogenaamde arrangementen voor specifieke doelstellingen. Soms in de vorm van financiële ondersteuning en soms in de vorm van personele ondersteuning. Op 1 januari 2015 vindt de overheveling van het buitenonderhoud plaats van de gemeenten naar de schoolbesturen. Tot nu toe waren de gemeenten verantwoordelijk voor het buitenkantonderhoud van de schoolgebouwen voor het primair onderwijs. Deze verantwoordelijkheid komt dan op het bord van de schoolbesturen. De uitkering voor de materiële kosten (VeLo) BVO wordt verhoogd met 13,33 per leerling op de teldatum van het voorgaande jaar. Ter voorbereiding op deze overdracht heeft het bestuur het Meerjarenonderhoudsplan voor de scholen begin 2014 geactualiseerd, waarbij meteen de buitenkant is meegenomen. Daarna hebben we aan de hand van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud kunnen bepalen. Inmiddels is duidelijk dat de staat van de gebouwen van dermate goed gehalte is dat de toevoeging van het buitenonderhoud slechts een verhoging van de dotatie aan de voorziening onderhoud vraagt van ongeveer naar een niveau van per jaar Het is helder dat gemeenten niet worden verplicht een voorziening buitenonderhoud mee te geven aan de schoolbesturen. Er vindt een koude overdracht plaats. Voor ons bestuur bestaan geen financiële risico s. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 17

18 Het ministerie heeft een aantal jaren geleden een regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel getroffen. De subsidie bedraagt circa 50% van de loonkosten van ondersteunend personeel (conciërges). De regeling zou aflopen in het cursusjaar maar is verlengd tot 1 augustus Er heeft vanaf wel een korting plaats van 17% op het beschikbare budget plaatsgevonden. In het kader van het onlangs gesloten akkoord tussen het kabinet en de oppositiepartijen wordt extra geld geïnvesteerd in onderwijs. In de uitwerking van dat akkoord wordt de regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel meegenomen en zal in een andere vorm terugkomen in De omvang van het financiële risico is nu nog niet bekend maar lijkt nihil. De sociale partners en de minister van OCW hebben voor de leraren primair onderwijs in het Convenant Leerkracht afspraken gemaakt over een betere beloning en meer loopbaanmogelijkheden ( functiemix ). Om leraren meer loopbaanmogelijkheden te bieden komen er meer hogere leraarsfuncties. In 2014 zal 58% van de leraren in schaal LA zitten, 40% in schaal LB en 2% in schaal LC. 75% van de doorgevoerde verplichtingen zal in de bekostiging worden opgenomen. Het resterende deel zal uit eigen middelen moeten worden bekostigd. In de begroting 2015 is rekening gehouden met de effecten van het invoeren van de functiemix op bestuursniveau, waarbij moet worden opgemerkt dat de streefgetallen conform de landelijke trend in het primair onderwijs niet worden gehaald. Eind 2013 heeft de stichting 10,71% van de totale fte s onderwijzend personeel (119fte) in de LBschaal (12,75 fte). Er bestaat een zeker risico voor terugvordering. De omvang hiervan is nu nog niet bekend. De krimp van de basisgeneratie 4 t/m 12 jarigen De krimp in de basisgeneratie slaat veel eerder en harder toe dan verwacht. Dit is vooral te wijten aan de economische malaise, waardoor vele woningbouwprogramma s en uitbreiding van woningbouwlocaties veel trager verlopen of zijn uitgesteld. Het is erg lastig de krimp in cijfers uit te drukken, omdat steeds bijgestelde leerlingenprognoses uitgaan van de meest recente cijfers waardoor het lijkt of de krimp meevalt ten opzichte van in eerdere jaren gepubliceerde getallen en percentages. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 18

19 Toelichting op de begroting in hoofdlijnen. Toelichting algemeen: De exploitatie 2015 sluit met een begroot positief saldo van ,00. De regelgeving van het ministerie OCW geeft aan, in tegenstelling met de comptabiliteitsregeling die gemeenten hanteren, dat een begroting geschoeid moet zijn op bedrijfseconomische uitgangspunten. Dit impliceert dat eerst het saldo winst/verlies dient te worden vastgesteld en vervolgens een bestemming aan dit saldo moet worden gegeven. De bestemming van het positief begroot saldo van ,00 voor het jaar 2015 zal zijn t.g.v. de Algemene Reserve. Toelichting Baten: Rijksbijdrage OCW: Hier worden de personele lumpsum, de materiële lumpsum, vergoeding Personeel en arbeidsmarktbeleid en overige rijksbijdragen OCW vermeld. Onder overige rijksbijdragen OCW vallen: de loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel; de prestatiebox; de bekostiging impulsgebieden. In de materiele lumpsum is in 2015 voor het eerst een bedrag opgenomen van ca voor het buitenonderhoud. In de personele lumpsum is geen rekening gehouden met een verhoging hiervan, ondanks de recente aanpassingen van de nominale lonen in de onlangs afgesloten cao PO. Voor de loonkostensubsidie onderwijs ondersteunend personeel is verondersteld dat deze ook na 1 augustus 2015 worden toegekend. De bedoeling is dat deze worden opgenomen in de personele lumpsum. Of dit in zijn geheel plaats zal vinden, wordt vooralsnog aangenomen. De bekostiging impulsgebieden is in de meerjarenraming meegenomen. Ook hier zal een wijziging optreden. Overige overheidsbijdragen en subsidies: De gemeentelijke bijdragen en subsidies zijn de Subsidie Schakelklas gemeente Soest, Subsidie Taalklas gemeente Barneveld, subsidie gemeente Soest en de subsidie gemeente Baarn. De overige overheidsbijdragen bestaan uit de gelden van de samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs. Overige baten: Onder de overige baten vallen de verhuur onroerende zaken, loonkostensubsidies RWA, detachering van personeel, en kleine overige bijdragen in de vorm van o.a. schenkingen en sponsoring. Toelichting Lasten: Personele Lasten: Loonkosten: De indeling van de lonen en salarissen is de indeling welke rechtstreeks met de personeels en salarisadministratie is te maken. Deze lasten omvatten alle betalingen en verplichtingen in het jaar ten behoeve van het personeel in loondienst. In het baten/lastenstelsel zijn dat niet alleen de daadwerkelijke uitgaven die gedurende het jaar worden gedaan, maar ook alle nabetalingen, vakantiegelden, eindejaarsuitkeringen, betalingen in het kader van de dag van de Leraar en (nog) te betalen sociale lasten, voor zover deze zijn toe te rekenen aan het boekjaar. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 19

20 Lasten personeelsbeleid: Onder lasten personeelsbeleid zijn de niet rechtstreeks uit het salarissysteem betaalde kosten ondergebracht, zoals de kosten van inhuur derden voor o.a. ICT en huisvesting, cursuskosten (nascholing), teamontwikkeling, kosten administratiekantoor, bedrijfsgezondheidszorg/arbo, de kosten voor outplacement en innovatie. Huisvestingslasten: Huren: Betreft de huur van het stafkantoor, huur Schakelklas Soest en een aantal kleine huurbedragen voor lokalen, opslagruimte. Voor 2015 is rekening gehouden met de huur van zowel het oude kantoor voor het stafbureau alsmede de huur van het nieuwe kantoor. Onderhoud: Vanaf 2010 is er voor gekozen de onderhoudskosten te splitsen in tuinonderhoud, contractonderhoud en klein onderhoud om zo een beter inzicht te verkrijgen in het contractonderhoud per soort contract en per school. Energie en water: In 2010 is een stringente bewaking van het energiegebruik op de scholen ingezet. Ook de komende jaren zal deze bewaking worden voortgezet om meer grip te krijgen op de verschillen tussen de werkelijke lasten en de rijksbaten. Schoonmaakkosten: In 2014 is de Europese aanbesteding voor schoonmaakonderhoud welke begeleid wordt door het NIC afgerond. De huidige contracten met de leveranciers zijn beëindigd per 1 mei Vanaf deze datum is dan ook gestart met het nieuwe schoonmaakbedrijf Asito. Heffingen: Het betreffen hier heffingen als zuiveringslasten en afvalverwerkingskosten. De publiekrechtelijke heffingen worden na betaling met de respectievelijke gemeenten verrekend op de rioolheffing na. Overige huisvestingslasten: Op basis van een meerjaren onderhoudsplan wordt een voorziening groot onderhoud opgenomen. Aan deze voorziening vindt ter egalisatie van de jaarlijks fluctuerende uitgaven, een vaste dotatie per jaar plaats. De werkelijke uitgaven aan onderhoud op basis van dit plan worden niet opgenomen in een exploitatiebegroting, maar worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening. De dotatie is verhoogd tot per jaar, mede als gevolg van het buitenonderhoud wat voor rekening van Stichting EemVallei Educatief komt. Overige Instellingslasten: Administratie en beheerslasten: Hieronder vallen posten als accountantskosten, deskundigenadvies, reproductiekosten, verzekeringen, telefoonkosten, portikosten etc. Inventaris, apparatuur en leermiddelen: Leermiddelen e.d. omvatten die middelen die slechts één jaar meegaan, zoals gebruiksmaterialen en werkboeken van leerlingen. Leermiddelen die langer dan een jaar meegaan worden gezien als investeringen waarop wordt afgeschreven. Daarnaast worden hier o.a. de kosten van licenties en software en onderhoud en reparaties ICT verantwoord. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 20

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap.

Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap. Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap. Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Hoofdthema s...3 3. Strategie...4 3.1 Trends...4 3.2 Visie en Missie...5 3.3 Concept...6 4. Cultuur...7

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 213 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Eveline Timmer Drukwerk: Drukkerij Hub. Tonnaer B.V. Stichting

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie