Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15"

Transcriptie

1 exploitatiebegroting 2015 en

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het primair onderwijs 7 De leerlingtelgegevens 8 Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting 10 Risicoparagraaf bij de begroting 15 Toelichting op de begroting in hoofdlijnen 19 Exploitatiebegroting 2015 en Staat van baten en lasten 22 Personele lasten 23 Huisvestingslasten 23 Overige instellingslasten 24 Afschrijvingen 24 Investeringsbegroting Investeringsbegroting Investeringsbegroting Investeringsbegroting Investeringsbegroting totalen 29 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen Verloopoverzicht eigen vermogen en voorzieningen Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Verloopoverzicht weerstandvermogen 34 Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 2

3 Barneveld, oktober 2014 Voorwoord Het college van bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs EemVallei Educatief biedt u hierbij haar concept begroting aan over het kalenderjaar 2015 en de meerjarenbegroting Het opstellen van deze begroting heeft veel tijd in beslag genomen, omdat het een complexe materie betreft en er altijd gewerkt moet worden met aannames. De baten staan op het moment van opstellen van de begroting nooit vast, omdat de definitieve bekostigingscijfers van het ministerie pas in het voorjaar van 2015 bekend gemaakt worden. Ook de lasten zijn deels gebaseerd op aannames, omdat de ontwikkeling van de loonkosten sterk kan variëren. De personele lasten i.c. de loonkosten vormen ongeveer 85% van de totale uitgaven en hebben daarmee een grote invloed op de begroting. In de afgelopen jaren is gebleken dat kostenverhogende maatregelen slechts zeer gedeeltelijk door de overheid worden gecompenseerd als gevolg waarvan de werkgeverslasten sterk oplopen. We noemen dit de stille bezuinigingen. De omvang van deze stille bezuinigingen is door de POraad doorgerekend en zij komt tot de conclusie dat het gaat om ongeveer , voor een gemiddelde basisschool met 220 leerlingen. Er zijn tussen ministerie, vakbonden en besturenorganisaties meerjarige afspraken gemaakt in het kader van het Bestuursakkoord, de CAOPO, en de uitkomsten van eerdere akkoorden, over het afbouwen van bestaande regelingen en de investeringen in de komende jaren. De omvang van deze afspraken is wel op sectorniveau bekend gemaakt maar er is nog grote onduidelijkheid over de exacte effecten op bestuursniveau. We hebben deze sectorale afspraken niet verwerkt in deze begroting. Daarnaast is er mogelijk weer sprake van een kasschuif van 2015 naar 2014 om de effecten van de CAOPO over 2014 af te vlakken. Dit maakt het opstellen van meerjaren begrotingen erg lastig en behoorlijk onbetrouwbaar. Ons bestuur vindt dit een uiterst zorgelijke ontwikkeling. Zowel de overheid als de besturenorganisaties zijn van mening dat de besturen in het primair beter in control moeten komen en de financiële meerjaren prognoses veel beter in beeld moeten krijgen. Ons bestuur onderschrijft dit standpunt volledig maar om deze doelstellingen te realiseren is een bestendig en transparant beleid van de overheid noodzakelijk, waarvan de effecten op bestuursniveau tijdig met de besturen moeten worden gedeeld. Alleen dan kunnen besturen tijdig anticiperen en deugdelijke financiële prognoses maken. We verwijzen in dat licht nog maar eens naar de effecten van de grote en onverwachte kasschuif van eind 2013, die voor ons bestuur heeft geleid tot een heel fors positief saldo op de exploitatie Op zich lijkt dat een positieve ontwikkeling maar doet geen recht aan de uitgangspunten van de begroting voor Het primair onderwijs kent de afgelopen jaren forse financiële problemen als gevolg van krimp, sterk oplopende personele kosten en forse bezuinigingen. Ons bestuur heeft vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd vooral op de personele kosten. Daarnaast zijn alle contracten doorgelicht en zijn vele contracten tegen een lagere kostprijs opnieuw afgesloten. Strakke financiële planning en monitoring in de afgelopen jaren hebben geleid tot een verbeterde financiële positie. In 2013 is de jaarrekening met een fors positief resultaat afgesloten, mede door de kasschuif eind Voor 2014 wordt een gering positief saldo verwacht. De schaduwkant van deze ingrepen is fors. We hebben op diverse scholen de personele formatie terug gebracht op basis van het afnemende aantal leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte neemt toe en groepen met meer dan 30 leerlingen vormen geen uitzondering meer. Dit heeft uiteraard effect op de werkdruk voor leerkrachten. De stichting heeft op de teldatum 2014 wederom een daling van het aantal leerlingen vastgesteld. Dit heeft direct negatieve gevolgen voor de inkomsten. Daarom zal in 2015 wederom een bezuiniging moeten worden gerealiseerd. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 3

4 Het bestuur van de stichting EemVallei Educatief kiest ervoor een behouden begroting 2015 aan te bieden. We hebben de huidige kennis van nieuwe financiële ontwikkelingen als uitgangspunten voor deze begroting gehanteerd. Toekomstig beleid en toegezegde financiële impulsen hebben we in deze begroting nog niet meegenomen. Wel hebben we ervoor gekozen om de huidige einddatum van diverse subsidieregelingen te verwerken in de baten. Dit behoudende, rigide financieel beleid en een strak personeelsbeleid zullen in de komende jaren nodig blijven om de bedrijfsvoering gezond te houden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit beleid op basis van de huidige monitoring zal slagen. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 4

5 Begroting 2015 Bij de opstelling is rekening gehouden met ervaringscijfers van vorige jaren, alsmede de actuele ontwikkelingen in financiële zin en organisatorische zin. Naast de exploitatiebegroting 2015 is ook een investeringsbegroting , een liquiditeitsbegroting 2015 en een meerjaren exploitatiebegroting opgesteld. Onderstaand wordt een toelichting gegeven. In deze toelichting worden de volgende onderdelen belicht: planning en controlcyclus bekostigingssystematiek in het primair onderwijs leerlingtelgegevens financiële aandachtspunten en risico s toelichting op de begroting in hoofdlijnen. De planning en controlcyclus Begroting De begroting 2015 is een onderdeel van de planning en controlcyclus. Eind 2008 is een begin gemaakt met het verbeteren van de planning en controlcyclus van EemVallei Educatief. Door een herijking van deze cyclus zijn betere waarborgen verkregen betreffende de betrouwbaarheid en tijdigheid van de invulling van de informatiebehoeften van de stakeholders op directie en bestuursniveau. Als uitgangspunt wordt de Planning en Control Jaarcyclus gehanteerd. Planning en Control Jaarcyclus Stichting EemVallei Educatief Barneveld Toelichting op de cyclus 1. De opstelling van de jaarrekening en de begroting is sinds 2010 sterk verbeterd. In dat jaar hebben we de financiële administratie in eigen beheer genomen binnen het Profitpakket van Afas. Er is gekozen voor maatwerk bij de inrichting van het grootboek, waarbij is aangesloten bij het EFJmodel van het ministerie van OCW. Er wordt vrijwel niet meer gewerkt met tussenrekeningen, waardoor op elk moment relatief eenvoudig een valide en actuele monitoring kan plaatsvinden. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 5

6 2. Elk kwartaal stelt het College van bestuur een financiële rapportage op t.b.v. de Raad van toezicht. Deze rapportage bevat een financieel uitputtingsoverzicht van de afgelopen kwartalen in relatie tot de prognose van de begroting. 3. De bewaking van de te realiseren onderwijskundige en financiële targets vanuit het formatieplan, het strategisch beleidsplan en het eventuele schoolplan moet gebeuren vanuit de financiële administratie, door middel van tijdige rapportages. De betrouwbaarheid van rapportages staat of valt met: Heldere procedures (administratieve organisatie en interne beheersing) Interne controle Tijdige administratieve verwerking Intracomptabele verwerking opbrengsten Intracomptabele verwerking kosten Maandelijkse afsluiting van de periode Betrouwbare schattingen aan het eind van de periode. 4. Elke maand worden de salariskosten geanalyseerd. Afwijkingen moeten intern kunnen worden verklaard. Deze maandelijkse monitoring levert inzicht in de ontwikkeling van de personele kosten en levert input voor de uitputtingsprognose van de rest van het lopende jaar en vormt de basis voor de nieuwe begroting. 5. Het bestuursformatieplan wordt opgesteld in maart/april en is gebaseerd op de begroting van dat jaar. Als inkomsten zijn conform de begroting, de volgende categorieën te onderscheiden: De normatieve Rijksbijdragen te weten de lumpsumvergoeding personeel, het Personeels en Arbeidsmarkt Budget en de prestatieboxmiddelen; Overige subsidies van OC&W zoals loonkostensubsidies, e.d.; Gemeentelijke bijdragen als subsidies, schakelklasmiddelen, enz.; Eventuele overige overheidsbijdragen; Overige baten zoals uitlenende detachering, projectgelden derden, etc. Huuropbrengsten door verhuur aan derden. Voor de beheersing van de personele inkomsten en uitgaven is het van belang onderscheid in personeelsformatieplan en begroting aan te brengen tussen de kostensoorten directie, onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel, salariscomponenten, vaste of tijdelijke dienstbetrekkingen, tijdelijke taakuitbreidingen, vervanging ten laste van eigen middelen of het Vervangingsfonds en permanente of projectmatige inkomsten en uitgaven. Nadat het bestuursformatieplan is vastgesteld worden de schoolformatieplannen opgesteld door de schooldirecteuren. Deze schoolformatieplannen zijn afgeleiden van het bestuursformatieplan en vereisen de goedkeuring van het College van Bestuur voordat uitvoering mag worden gegeven aan het plan. 6. In februari/maart wordt de jaarrekening opgesteld. In principe bevat de jaarrekening dan geen verrassingen meer als gevolg van de strakke controlcyclus. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 6

7 De financiële administratie De financiële administratie wordt vanaf 1 januari 2010 in eigen beheer uitgevoerd met het webbased administratiepakket Profit van Afas. Er is nu sprake van een verregaande vorm van digitalisering. De inrichting van dit boekhoudpakket voldoet volledig aan de wettelijke vereisten ten aanzien van o.a. de waardering van materiële en financiële vaste activa en de indeling en benoeming van het vermogen en de voorzieningen. De rubrieken (rekeningschema) zijn ingedeeld volgens het algemeen gangbare decimale stelsel bij de opzet van kostensoorten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kostenplaatsen (locaties) en kostendragers (bestuur, school, projecten). Bij de opzet van dit schema is eveneens rekening gehouden met de rapportages welke voor het College van bestuur, de Raad van toezicht en het schoolmanagement minimaal beschikbaar moeten zijn. Belangrijk onderdeel vinden wij de bewaking van de ontwikkeling van onder meer de personele inkomsten en uitgaven. Daarbij wordt eveneens rekening gehouden met de (uit het personeel en salarissysteem te genereren) gegevens zoals personele kostenplaatsen. Door de herinrichting van het personeel en salarissysteem in het cursusjaar kunnen nu de meeste gewenste selecties voor de begroting worden gemaakt. In het voorjaar van 2012 is gestart met de digitale factuurverwerking. Met behulp van een OCRsoftwarepakket vindt de verwerking van facturen volledig binnen de workflows van het Profitpakket plaats. Deze manier van werken draagt bij aan de snelheid, de kostenreductie en de efficiency van het stafbureau. De bekostigingsystematiek in het primair onderwijs. Het ministerie van OCW werkt voor de materiële bekostiging van het onderwijs met een kalenderjaar en voor de personele bekostiging met een schooljaar. Dat laatste betekent dat de bekostigingsinformatie voor het personeel reikt tot en met juli 2015 en dus voor 7/12 deel in 2015 gebruikt kan worden. Medio mei 2015 komen de cijfers vrij voor de periode augustus 2015 tot en met juli 2016, waardoor 5/12 deel in 2015 in beeld kan worden gebracht. In deze begroting is voor dat deel op basis van een zo goed mogelijke inschatting, een aanname gemaakt. Deze aanname is gebaseerd op de teldatum Deze laat wederom een flinke daling van het aantal leerlingen op onze scholen zien. De ministeriële beschikkingen voor de materiële instandhouding 2015, de zogenaamde VeLovergoedingen, zijn begin oktober gepubliceerd en verwerkt in deze begroting. Naast de genoemde reguliere lumpsumvergoedingen voor personeel en materieel worden geoormerkte en nietgeoormerkte subsidies verstrekt. De bekostiging voor het primair onderwijs is niet toereikend. Zware (stille) bezuinigingen en krimp trekken een forse wissel op de schoolbesturen. Alleen al de stille bezuinigingen hebben er sinds 2010 toe geleid dat er gemiddeld een terugloop van 7% op de begroting is ontstaan. De materiële bekostiging loopt al jaren achter de feiten aan, waardoor een gemiddelde school zo n , tekort komt voor de exploitatie. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 7

8 De leerlingtelgegevens. Onderstaand is de ontwikkeling van de leerlingen verdeeld naar BRIN nummers vermeld. school De Uitkijck Kruisrak Dorpsbeuk Prangelaar Jan Ligthartschool Griftschool Plantijn Lijster Regenboog Egelantier/deBuut Corlaer Zandberg/Lange Voren Startbaan/PWA Totaal Uit het overzicht blijkt dat er jaarlijks een afname van het aantal leerlingen plaatsvindt o.a. als gevolg van de krimp in de basisgeneratie van de deelnemende gemeenten. De Prangelaar in Woudenberg bevond zich in 2013 al voor het derde opeenvolgende jaar onder de opheffingsnorm. De school is per gefuseerd met de Jan Ligthartschool in Woudenberg. Ook basisschool de Dorpsbeuk in Scherpenzeel bevindt zich voor het derde jaar onder de opheffingsnorm van 130 leerlingen. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om het leerlingenaantal van deze school binnen de daarvoor geldende periode van 5 schooljaren weer net boven de opheffingsnorm te krijgen. De komende jaren zal fors moeten worden ingezet op behoud en vergroting van het marktaandeel in een krimpende markt. Onze scholen doen het prima op het gebied van onderwijskwaliteit en opbrengsten. Alle scholen zijn door de inspectie als voldoende tot goed beoordeeld en hebben allemaal een basisarrangement voor het toezicht. De huisvesting van alle scholen is goed op orde. Vrijwel alle scholen zitten in keurige, schone en uptodate gebouwen. Waar nog verbeteringen gewenst zijn, is in 2014 een verbeterslag gemaakt of wordt de komende jaren een inhaalslag gemaakt: Het bestuur van de stichting ontwerpt momenteel plannen voor de uitbreiding en renovatie van het schoolgebouw van De Prangelaar, waarin de fusieschool Jan LigthartPrangelaar zal worden gehuisvest. De gemeenteraad van Woudenberg heeft de budgetten reeds toegekend. De verbouwing zal starten in de tweede helft van 2015 en met ingang van het schooljaar zal het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen. Het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Soest voorziet in de periode tot 2016 in vervangende nieuwbouw voor debuut en renovatie of vervangende nieuwbouw voor de PWA in Soest. Door allerlei politieke keuzes in de gemeenteraad van Soest heeft deze planvorming ernstige vertraging opgelopen. Het is nog maar de vraag of de oorspronkelijke plannen ook uitgevoerd zullen worden. Ons bestuur is in gesprek met de gemeente Soest en de andere schoolbesturen om de situatie van debuut en de PWA binnen afzienbare tijd te verbeteren. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 8

9 In 2014 is bij Daltonschool Corlaer in Nijkerk een prachtige uitbreiding van 200 m 2 gerealiseerd en in gebruik genomen. Basisschool De Regenboog in Voorthuizen mocht ook in 2014 een uitbreiding van ruim 100 m 2 realiseren. Ook bij deze school heeft dat geleid tot een prachtig resultaat. Het bestuur en de schooldirecties zijn in het voorjaar van 2013 een traject gestart om het imago en de aantrekkelijkheid van het openbaar onderwijs te versterken en te vergroten om daarmee meer leerlingen voor het openbaar onderwijs te trekken. Dit heeft tot op heden nog maar een gering effect. Medio 2013 is gestart met een traject om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan In dit plan zullen uitdagende keuzes worden gemaakt om het openbaar onderwijs beter te laten aansluiten op de toekomstige onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. In 2014 heeft deze planvorming een hoge prioriteit gehad van alle geledingen binnen de stichting. Begin 2015 zal een eerste concept plan worden gepresenteerd. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 9

10 Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting In 2013 is het strategisch beleidsplan vastgesteld. Deze korte periode is gekozen om in 2015 het nieuwe strategische beleidsplan als uitgangspunt te kunnen nemen voor de nieuwe schoolplanperiode. We hebben in de begroting 2015 en de meerjarenbegroting mede verzoek van de RvT en de GMR een koppeling gemaakt tussen de doelstellingen in het strategisch beleidsplan en de begroting. Per onderdeel geven we aan wat de doelstellingen zijn en welke aanvullende budgetten daarvoor noodzakelijk en beschikbaar zijn: Kwalitatief hoogstaand onderwijs budget budgethouder 1. Voldoende scorende scholen Het streven is erop gericht om in % van onze scholen boven de bovengrens schoolbudget schooldirecteur van de inspectie te hebben, behorende bij de eindtoets basison derwijs CITO in relatie met het schoolgewicht. 2. Opbrengstgericht werken Augustus 2015 werken alle scholen opbrengstgericht en zijn alle scholen in staat om het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsvraag. prestatiebox (schoolbudget) schooldirecteur 3. Begeleiding en instructie Eind schooljaar zijn alle leerkrachten in staat en bekwaam om volgens het HGW en OGW principe te werken en resultaten te boordelen en te analyseren; Voor alle kinderen die eigen leerlijnen volgen zijn ontwikkelperspectieven en getekende handelingsplannen opgesteld 4. Een passende vorm van VVE voor de doelgroepleerlingen Augustus 2015 hebben alle scholen met doelgroepleerlingen een vorm van VVE met nadruk op hoogstaand taalaanbod en sterke betrokkenheid van ouders; Op alle scholen is een hoogstaand taalaanbod ontwikkeld voor groep 1 en Basisvakken Augustus 2015 liggen de resultaten van de basisvakken op alle scholen op of boven het landelijk gemiddelde; Augustus 2015 scoren alle scholen op de Cito eindtoets boven de bovengrens behorende bij het schoolgewicht van de school; Augustus 2015 ligt de ondergrens (voldoende) voor het toetsniveau op alle scholen minimaal op 80%; Augustus 2015 maken alle leerkrachten binnen de stichting effectief gebruik van digiborden/touchscreens en de computer prestatiebox (schoolbudget) prestatiebox (schoolbudget) prestatiebox (schoolbudget) schoolbudget (ICT) schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur Passend onderwijs budget budgethouder 1. Zorgprofiel Augustus 2015 heeft iedere school een passend ondersteuningsprofiel opgesteld op basis van het ondersteuningsprofiel uit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten. 2. Aandacht voor handelingsgericht werken Augustus 2015 zijn het ondersteuningsprofiel en het daarmee samenhangende specifieke onderwijsarrangementen gebaseerd op handelingsgerichte observaties en adviezen. 3. Externe ondersteuning voor scholen zo dicht mogelijk bij of in de school Augustus 2015 is alle externe ondersteuning voor de scholen dichtbij voorhanden en verkrijgbaar via een plaatselijk steunpunt passend onderwijs of via de nieuw opgerichte samenwerkingsverbanden. 4. Opstellen van passende externe onderwijsarrangementen (dieptezorg) Voor leerlingen die niet binnen de reguliere basisschool van EVE kunnen blijven, zijn er in 2015 passende alternatieven beschikbaar binnen speciale scholen. Leerlingen verlaten niet eerder een EVE school, voordat er een passende plaats is gevonden (geen thuiszitters). reguliere bekostiging schoolbudget Evt. aangevuld vanuit de prestatiebox bekostiging / ondersteuning vanuit de samenwerkingsverbanden bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 10

11 5. Oprichten ouderplatform Augustus 2015 functioneert binnen alle drie de samenwerkingsverbanden waarbij de EVEscholen zijn aangesloten een door ouders gedragen ouderplatform, waar ouders kunnen meedenken over passend onderwijs en waar ze advies en ondersteuning kunnen vragen en krijgen. 6. Ondersteuningsplanraad Binnen de drie samenwerkingsverbanden waarbij de EVEscholen zijn aangesloten functioneert een ondersteuningsplanraad. Leerkrachten of ouders van EVE scholen functioneren binnen de drie ondersteuningsplanraden. 7. Voldoende aanbod voor meerbegaafde leerlingen Augustus 2015 hebben alle scholen een passend aanbod voor meer en hoogbegaafde lln.; Binnen de stichting EVE hebben enkele scholen zich ontwikkeld tot expertisecentrum hoogbegaafdheid ten dienste van de organisatie. 8. Leerlingvolgsysteem Augustus 2015 heeft iedere EVE school een volledig digitaal werkend en actueel gevuld leerlingvolgsysteem. bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen schoolbudget aanvulling vanuit de prestatiebox schoolbudget schooldirecteur schooldirecteur Kaderstellend en faciliterend personeelsbeleid budget budgethouder 1. Verdere professionalisering van het personeel (alle geledingen binnen de stichting) Ieder personeelslid heeft een up to date bijgehouden bekwaamheidsdossier; De directeur heeft van ieder personeelslid een up to date bijgehouden dossier; Directeuren maken van ieder op bekwaamheid of gedrag gericht gesprek met een medewerker een professioneel en door beiden ondertekend gespreksverslag; Iedere directeur is in 2015 geschoold om bovenstaande verslagen te schrijven; Elk collectief scholingstraject van de school heeft een link met het schoolplan ; Scholingstrajecten zijn vastgesteld op basis van een helder plan; Individuele scholingstrajecten zijn gelinkt aan passende ontwikkeling van de medewerker ten gunste van het onderwijs aan de leerlingen; Augustus 2015 voldoen alle leerkrachten aan de competenties genoemd in de wet BIO en zijn bijgeschoold op basis van de nieuwste inzichten en vaardigheden; Leerkrachten die hieraan niet voldoen zitten in een verbeter of afscheidstraject; Augustus 2015 werken personeelsleden bij EVE vanuit een heldere visie op onderwijs en opvoeding, passend bij het schoolconcept en dragen dit uit; Personeel bij EVE voelt zich verantwoordelijk voor de school en organisatie, is betrouwbaar, handelt integer, hanteert correct taalgebruik en laat dit zien in voorbeeldgedrag. budgetneutraal Idem Idem prestatiebox prestatiebox prestatiebox prestatiebox budget outplacement geen aanvullend budget idem schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur CvB 2. Beleidsdocumenten In 2014 is het document functiemix aangepast; In 2014 is het document functieontwikkel en waarderingsgesprekken geëvalueerd, eventueel aangepast en opnieuw vastgesteld; In 2015 is er een document rond mobiliteit vastgesteld, waarin opgenomen een paragraaf over wisseling van scholen na 7 jaar; In 2015 is een document leeftijdsbewust personeelsbeleid opgesteld; In 2014 is het digitaal dossier ingesteld, waarbij alle medewerkers digitaal inzage hebben in hun eigen personeelsdossier; In 2014 is er een document geschreven en goedgekeurd met richtinggevend beleid rondom de problematiek betreffende de gymbevoegdheid budget stafbureau Idem Idem Idem 1) 2) CvB CvB CvB CvB Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 11

12 Er is een 2jarig scholingstraject gevolgd om alle nietbevoegde medewerkers alsnog hun bevoegdheid te laten halen. Alle medewerkers zijn in 2015 bevoegd voor het geven van de reguliere lessen bewegingsonderwijs. 3. Ziekteverzuim en ARBO Het ziekteverzuim over 2015 ligt op of onder de 5%; Er ligt op iedere school een actueel RI & E document en een plan van aanpak; Iedere school heeft een document waarin werkzaamheden staan vermeld die door ziek personeel kunnen worden uitgevoerd; Voor iedere arbeidsongeschikte medewerker is er een actueel plan van aanpak opgesteld. 1 1) 2) uit het scholingsbudget schoolbudget CvB schooldirecteur De uitrol van het digitale dossier voor de medewerkers is uitgesteld i.v.m. de overgang naar Insite binnen Afas Profit. Als de testfase met de keyusers is afgerond vindt de uitrol plaats. Planning eind 2015 De beleidsnotitie Gymnastiekbevoegdheid is in 2013 gerealiseerd. Kwaliteitszorg en maatschappelijke verantwoording budget budgethouder Zicht hebben op de effecten van het onderwijs: De scholen leveren jaarlijks een onderbouwde analyse van de Cito toetsresultaten in bij het CvB; schoolbudget schooldirecteur In augustus 2015 zitten alle scholen betreffende de eindresultaten Cito op of boven de voor hun school geldende Cito marge van de inspectie (Cito toets); Alle scholen kunnen een uitdraai uit het LVS maken over de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van vaardigheidsscores; Voor alle leerlingen die boven of onder de norm presteren is een ontwikkelperspectief opgesteld dat getekend is door de leerling en de ouders. Kwaliteitsmonitoring budget budgethouder 1. Augustus 2015 is er een integraal monitoringssysteem op bestuurs en schoolniveau ontwikkeld dat bestaat uit: augustus 2015 hebben alle scholen een evaluatie gemaakt van het schoolplan ; augustus 2015 hebben alle scholen een nieuw schoolplan ontwikkeld; Het CvB heeft jaarlijks een schoolbezoek gebracht aan alle locaties in het kader van kwaliteitsmonitoring; Het verslag van dit bezoek wordt ondertekend door de directeur en het CvB; Het getekende verslag van het schoolbezoek wordt door de directeur aan de MR gepresenteerd; Het CvB heeft 2jaarlijks met de directeuren een managementcontract opgesteld en de vorige geëvalueerd; Het CvB heeft de resultaten van het managementcontract aangeboden aan de MRen van de school; Het CvB heeft jaarlijks n.a.v. de evaluatie van de managementrapportages een verantwoordingsdocument opgesteld en dit ter informatie aan de GMR aangeboden; augustus 2015 is er een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld. Deze activiteiten vereisen geen aanvullend budget. innovatiebudget CvB 2. Jaarlijks opstellen schooljaarplan en jaarverslag: Augustus 2015 heeft iedere school een schooljaarplan, als afgeleide van het schoolplan. In het schooljaarplan zijn te behalen doelen en gewenste resultaten voor het planjaar SMART geformuleerd; Augustus 2015 hebben alle EVEscholen een systematiek ontwikkeld Deze activiteiten vereisen geen aanvullend budget Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 12

13 waarin ze jaarlijks verantwoording afleggen (aan bestuur, MR en ouders) met een jaarverslag, waarin onder meer de bereikte resultaten worden beschreven; Het op te stellen jaarverslag geeft ook een helder beeld van de ingezette middelen in relatie met de behaalde resultaten. 3. Geregelde visitatie Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen een afvaardiging van het RvT en een afvaardiging van de GMR; Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen een afvaardiging van de RvT en een afvaardiging van de directie; Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen CvB en de teams van de locaties; Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen het CvB en de inspectie; Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen het CvB en de directeuren/coördinatoren van de drie samenwerkingsverbanden, waarin onze scholen participeren; Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen het CvB en de wethouders van onderwijs van de deelnemende gemeenten Deze activiteiten vereisen geen aanvullend budget Huisvesting en beheer Budget budgethouder Er wordt gewerkt volgens een strak meerjarenonderhoudsplan; voorziening CvB onderhoud CvB Conciërges van scholen worden meer ingezet bij onderhoud op de scholen en het rentmeesterschap ; CvB Augustus 2015 zitten alle EVEleerlingen in moderne of gerenoveerde locaties. Die voldoen aan de eisen van een acceptabel binnenklimaat, zijn asbestvrij en duurzaam; Eind 2015 zijn alle EVEscholen en terreinen maximaal beveiligd tegen vandalisme. aanvullende bekostiging conciërges voorziening onderhoud Voorziening onderhoud CvB CvB In het kader van zuivere lucht staat voor beter onderwijsklimaat is er voor 2015 een onderzoek naar de luchtklimaat op onze scholen gestart. voorziening onderhoud Gezonde bedrijfsvoering budget budgethouder Begroting en Jaarrekening Voor de komende jaren heeft de stichting een positieve begroting opgesteld en laat de jaarrekening 2013 en latere jaren geen overschrijding zien; geen aanvullend budget De meerjarenbegroting 2015 e.v. laat een positief resultaat zien over de komende jaren van de planperiode; Jaarlijks vindt in november een interimcontrole plaats door de accountant inhuur derden CvB Er is een heldere en transparante koppeling zichtbaar tussen de financiële planning en controlecyclus en de inhoudelijke kwaliteitscyclus; Bovenstaande wordt zichtbaar gemaakt in tussentijdse en eindrapportages, financiële onderbouwing van beleidsplannen en evaluaties; Scholen hebben een helder overzicht van bronnen waar ze extra doelsubsidies kunnen verkrijgen en zetten die gericht in. Medio 2015 zijn de administratieve processen in kaart gebracht en beschreven. inhuur derden CvB Augustus 2015 zijn er op alle EVEscholen ontwikkelingen zichtbaar, waarin de ouder als partner bij onderwijs en opvoeding wordt ingezet ( Ouderbetrokkenheid); Ouderbetrokkenheid budget budgethouder Augustus 2015 is in het kader van passend onderwijs binnen onze regio een ouderplatform passend onderwijs opgericht; samenwerkingsverbanden schoolbudget schooldirecteur Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 13

14 Augustus 2015 werken al onze scholen volgens het HGW model, waarbij de betrokkenheid van ouders tot constructieve samenwerking heeft geleid; Wordt er op bestuurs en schoolniveau beleid gemaakt en pilots opgezet in het kader van Educatief Partnerschap; Augustus 2015 zetten alle EVEscholen ouders als ambassadeurs in. prestatiebox innovatiegelden schooldirecteur CvB Innovatie en ontwikkeling budget budgethouder Al onze scholen zijn op weg om onderscheidende arrangementen aan te bieden; schoolbudget schooldirecteur In gemeenten waar meerdere EVElocaties zijn, hebben de scholen onderscheidende concepten; innovatiegelden CvB Alle leerkrachten binnen de EVEscholen werken zichtbaar aan hun eigen talent ontwikkeling; prestatiebudget schooldirecteur Alle leerkrachten laten een positieve grondhouding zien ten aanzien van de mogelijkheden van anderen, leerlingen, ouders, leiding, de eigen organisatie en partners. Alle EVEscholen hebben hun ondersteuningsprofiel aangepast aan het ondersteuningsplan van het SWV waarbij ze horen; Augustus 2015 werken alle scholen in alle groepen met digitale schoolborden en worden moderne hulpmiddelen ( ipads, mobile telefoons etc.) bij het onderwijs ingezet. schoolbudget/ict schooldirecteur Ondernemerschap. budget budgethouder Augustus 2015 heeft iedere directeur een up to date overzicht van leerlingenstromen voor de komende jaren; Augustus 2015 heeft iedere school op basis van zijn concept en arrangement een opzet voor een PR en Marketingplan; prestatiebudget schooldirecteur Augustus 2015 heeft iedere school een plan opgesteld en een strategie ontwikkeld, waarin helder is op welke doelgroep de school zich richt; schoolbudget schooldirecteur Augustus 2015 hebben directeuren meerdere financieringsbronnen gevonden buiten de lumpsum; Augustus 2015 zit iedere directeur in een plaatselijk netwerk, dat past bij zijn doelgroep; Augustus 2015 heeft iedere school een unique selling point ontwikkeld; Augustus 2015 heeft ieder school 1 % meer leerlingen dan op Identiteit budget budgethouder Een transparant en eenduidig aanname en toelatingsbeleid voor alle scholen budget neutraal Alle scholen voeren het in 2014 vastgestelde aanname en toelatingsbeleid uit. Waarborgen openbare identiteit budget neutraal Iedere EVEschool en ieder personeelslid leeft de uitgangspunten van de VOS ABB na op het terrein van de openbare identiteit: iedereen is welkom waarden en normen worden gehanteerd iedereen is benoembaar wij zijn van en voor de samenleving er is wederzijds respect m.b.t. levensbeschouwing en godsdienst Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 14

15 Risicoparagraaf bij de begroting 2015 en de meerjarenbegroting Risico s en de effecten op de begroting Afname aantal leerlingen Het grootste risico voor de stichting bestaat uit teruglopende leerlingenaantallen. Grofweg rekenen we aan elke leerling 5000,= aan baten toe. In de huidige begroting zijn we uitgegaan van het aantal leerlingen van 2019 op Voor de komende jaren gaan we ervan uit dat de dalende trend in het aantal leerlingen zich voorzet, aangezien de leeftijdsopbouw van de leerlingenpopulatie op meerdere scholen een zwaartepunt kent in de bovenbouw. Dit betekent dat er elk jaar meer leerlingen de school verlaten dan dat er nieuwe leerlingen bij komen. Deze effecten zullen in de begroting 2016 en latere jaren zichtbaar worden. Een verlies van 50 leerlingen vertaalt zich in ,= verlies aan baten. We spreken dan bij een gemiddelde personele last per fte van ongeveer ,= over een verlies aan arbeidsplaatsen van ruim 4 fte. Ruwweg kan worden gesteld dat elke fteleerkracht in onze organisatie staat voor 21,5 leerling. Bij terugloop zullen de gevolgen voor ruwweg 85% moeten worden opgevangen door afslanking van de personele formatie. De materiële lasten laten slechts heel beperkt ruimte voor de opvang van dergelijke verliezen. Bij groei zullen de extra baten in vrijwel dezelfde verhouding als hierboven beschreven, ten gunste worden gebracht aan de personele formatie. De meest actuele gemeentelijke prognoses laten voor onze scholen het volgende beeld zien: Gemeente Baarn Barneveld Bunschoten Nijkerk Scherpenzeel Soest Woudenberg Totaal Op basis van de feitelijke leerlingenaantallen en de eigen prognoses ontstaat dit beeld: Gemeente Baarn Barneveld Bunschoten Nijkerk Scherpenzeel Soest Woudenberg Totaal In onderstaande grafiek zijn de cijfers van de gemeentelijke prognoses en de bestuurscijfers naast elkaar afgebeeld over de jaren 2012 t/m Gemeentelijke prognoses Bestuurlijke gegevens Uit de cijfers blijkt dat de gemeentelijke prognoses in vrijwel alle gemeenten eenzelfde beeld laten zien als de bestuurlijke cijfers. In veel gevallen is de daling in werkelijkheid sterker dan de gemeentelijke prognoses voorspellen. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 15

16 Er bestaat op het gebied van de leerlingenaantallen een fors financieel risico van ruim Afname en wegvallen gemeentelijke subsidies Gemeenten bouwen hun subsidies af voor schoolbegeleiding en achterstandenbeleid. De gemeenten Baarn, Barneveld en Woudenberg kennen nog een subsidie voor schoolbegeleiding toe. De laatste twee gemeenten hebben aangekondigd deze subsidie te gaan beëindigen. De gemeente Scherpenzeel voegt jaarlijks , toe aan het budget JOS, waarvan de scholen in Scherpenzeel gebruik maken. Het totale budget voor JOS is voor 2015 gehalveerd. De gemeenten Baarn, Bunschoten, Barneveld en Soest kennen nog een subsidie in het kader van achterstandenbeleid de zgn. Taalklasgelden. Deze subsidies worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Er bestaat geen enkele zekerheid m.b.t. deze middelen voor de middellange en lange termijn. Het financiële risico bedraagt ongeveer Bezuinigingen van de Rijksoverheid De rijksbijdrage staat onder druk door de algemene bezuinigingen bij de Rijksoverheid. Er vindt jaarlijks slechts een geringe compensatie plaats voor de gestegen personele kosten als gevolg van hogere pensioenpremies, oplopende sociale lasten en de premiestijgingen van het Vervangingsfonds. De materiële kosten (VeLovergoeding) zijn geïndexeerd met 0,62%. Er wordt daarbij onvoldoende rekening gehouden met inflatieeffecten en de algemene stijging van de kosten. In de Velovergoeding 2015 is het bedrag voor ICT verhoogd met 8,61 per leerling. Toename kosten ICT en reproductiekosten De kosten voor ICTlicenties zijn erg hoog. Er heeft in 2013 onderzoek plaatsgevonden naar deze kostenstijging. De stijging wordt veroorzaakt door: o o de toename van ICTgebruik in het onderwijsproces (meer educatieve software); de toename van het aantal licenties voor besturings en kantoorsoftware (toename van het aantal werkplekken t.b.v. leerlingen en leerkrachten); Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 16

17 o o o de aanschaf van software, die geschikt is voor gebruik binnen netwerken; de toename van webbased educatieve software Het hoge BTW tarief van 21% voor digitale leermiddelen terwijl de hardcopy equivalenten onder het 6% vallen. Deze kosten zijn beheersbaar maar kunnen moeilijk teruggebracht worden in een tijd dat ICT een steeds belangrijkere rol in het onderwijsproces inneemt. De scholen maken steeds meer en intensiever gebruik van oefensoftware, die gratis op het internet beschikbaar is De reproductiekosten staan zwaar onder druk. Er wordt veel gekopieerd en ingescand. Ook het gebruik van kleurenkopieën vertoont een licht stijgende lijn. Er zijn met de directeuren al afspraken gemaakt over de beheersing van deze kosten door het invoeren van gebruikerscodes. In 2013 zijn maatregelen genomen om de kosten verder in te dammen o.a. door een groeiend bewustzijn in het gebruik van kopieerapparatuur en de ingebruikname van een eigen digitaal systeem voor de communicatie tussen de school en de ouders, waardoor de papieren nieuwsbrieven verdwijnen. Met de invoering van dit systeem hebben enkele scholen, die een abonnement hadden op een dergelijk systeem en dit hebben opgezegd, honderden euro s besparing gerealiseerd. In 2014 hebben de kopieerkosten gelijke tred gehouden met de begroting We verwachten voor 2015 geen verdere stijging van het gebruik mede door teruglopende aantallen leerlingen. Invoering Passend Onderwijs Met de invoering van Passend onderwijs op veranderden de financieringsstromen ingrijpend. Waar de scholen eerst nog rechtstreeks financiële middelen van het Rijk ontvingen voor leerlinggebonden financiering (het Rugzakje) zijn deze LGFmiddelen na de invoeringsdatum grotendeels rechtstreeks naar de nieuwe samenwerkingsverbanden gegaan. Deze nieuwe verbanden zijn inmiddels bestuurlijk ingericht. De nieuwe verbanden laten de geldstromen naar de scholen het eerste jaar nog zoveel mogelijk in tact. EemVallei Educatief ontvangt nu jaarlijks ongeveer ,. Voor de toekomst lijken de schoolbesturen niet automatisch aanspraak te kunnen maken op die middelen. Vrijwel alle schoolbesturen hebben kenbaar gemaakt deze middelen te willen behouden voor de scholen, omdat hierop personele verplichtingen rusten. Bij passend onderwijs zit dus een financieel risico van Daar staat tegenover dat de komende jaren de scholen gebruik kunnen maken van zogenaamde arrangementen voor specifieke doelstellingen. Soms in de vorm van financiële ondersteuning en soms in de vorm van personele ondersteuning. Op 1 januari 2015 vindt de overheveling van het buitenonderhoud plaats van de gemeenten naar de schoolbesturen. Tot nu toe waren de gemeenten verantwoordelijk voor het buitenkantonderhoud van de schoolgebouwen voor het primair onderwijs. Deze verantwoordelijkheid komt dan op het bord van de schoolbesturen. De uitkering voor de materiële kosten (VeLo) BVO wordt verhoogd met 13,33 per leerling op de teldatum van het voorgaande jaar. Ter voorbereiding op deze overdracht heeft het bestuur het Meerjarenonderhoudsplan voor de scholen begin 2014 geactualiseerd, waarbij meteen de buitenkant is meegenomen. Daarna hebben we aan de hand van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud kunnen bepalen. Inmiddels is duidelijk dat de staat van de gebouwen van dermate goed gehalte is dat de toevoeging van het buitenonderhoud slechts een verhoging van de dotatie aan de voorziening onderhoud vraagt van ongeveer naar een niveau van per jaar Het is helder dat gemeenten niet worden verplicht een voorziening buitenonderhoud mee te geven aan de schoolbesturen. Er vindt een koude overdracht plaats. Voor ons bestuur bestaan geen financiële risico s. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 17

18 Het ministerie heeft een aantal jaren geleden een regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel getroffen. De subsidie bedraagt circa 50% van de loonkosten van ondersteunend personeel (conciërges). De regeling zou aflopen in het cursusjaar maar is verlengd tot 1 augustus Er heeft vanaf wel een korting plaats van 17% op het beschikbare budget plaatsgevonden. In het kader van het onlangs gesloten akkoord tussen het kabinet en de oppositiepartijen wordt extra geld geïnvesteerd in onderwijs. In de uitwerking van dat akkoord wordt de regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel meegenomen en zal in een andere vorm terugkomen in De omvang van het financiële risico is nu nog niet bekend maar lijkt nihil. De sociale partners en de minister van OCW hebben voor de leraren primair onderwijs in het Convenant Leerkracht afspraken gemaakt over een betere beloning en meer loopbaanmogelijkheden ( functiemix ). Om leraren meer loopbaanmogelijkheden te bieden komen er meer hogere leraarsfuncties. In 2014 zal 58% van de leraren in schaal LA zitten, 40% in schaal LB en 2% in schaal LC. 75% van de doorgevoerde verplichtingen zal in de bekostiging worden opgenomen. Het resterende deel zal uit eigen middelen moeten worden bekostigd. In de begroting 2015 is rekening gehouden met de effecten van het invoeren van de functiemix op bestuursniveau, waarbij moet worden opgemerkt dat de streefgetallen conform de landelijke trend in het primair onderwijs niet worden gehaald. Eind 2013 heeft de stichting 10,71% van de totale fte s onderwijzend personeel (119fte) in de LBschaal (12,75 fte). Er bestaat een zeker risico voor terugvordering. De omvang hiervan is nu nog niet bekend. De krimp van de basisgeneratie 4 t/m 12 jarigen De krimp in de basisgeneratie slaat veel eerder en harder toe dan verwacht. Dit is vooral te wijten aan de economische malaise, waardoor vele woningbouwprogramma s en uitbreiding van woningbouwlocaties veel trager verlopen of zijn uitgesteld. Het is erg lastig de krimp in cijfers uit te drukken, omdat steeds bijgestelde leerlingenprognoses uitgaan van de meest recente cijfers waardoor het lijkt of de krimp meevalt ten opzichte van in eerdere jaren gepubliceerde getallen en percentages. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 18

19 Toelichting op de begroting in hoofdlijnen. Toelichting algemeen: De exploitatie 2015 sluit met een begroot positief saldo van ,00. De regelgeving van het ministerie OCW geeft aan, in tegenstelling met de comptabiliteitsregeling die gemeenten hanteren, dat een begroting geschoeid moet zijn op bedrijfseconomische uitgangspunten. Dit impliceert dat eerst het saldo winst/verlies dient te worden vastgesteld en vervolgens een bestemming aan dit saldo moet worden gegeven. De bestemming van het positief begroot saldo van ,00 voor het jaar 2015 zal zijn t.g.v. de Algemene Reserve. Toelichting Baten: Rijksbijdrage OCW: Hier worden de personele lumpsum, de materiële lumpsum, vergoeding Personeel en arbeidsmarktbeleid en overige rijksbijdragen OCW vermeld. Onder overige rijksbijdragen OCW vallen: de loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel; de prestatiebox; de bekostiging impulsgebieden. In de materiele lumpsum is in 2015 voor het eerst een bedrag opgenomen van ca voor het buitenonderhoud. In de personele lumpsum is geen rekening gehouden met een verhoging hiervan, ondanks de recente aanpassingen van de nominale lonen in de onlangs afgesloten cao PO. Voor de loonkostensubsidie onderwijs ondersteunend personeel is verondersteld dat deze ook na 1 augustus 2015 worden toegekend. De bedoeling is dat deze worden opgenomen in de personele lumpsum. Of dit in zijn geheel plaats zal vinden, wordt vooralsnog aangenomen. De bekostiging impulsgebieden is in de meerjarenraming meegenomen. Ook hier zal een wijziging optreden. Overige overheidsbijdragen en subsidies: De gemeentelijke bijdragen en subsidies zijn de Subsidie Schakelklas gemeente Soest, Subsidie Taalklas gemeente Barneveld, subsidie gemeente Soest en de subsidie gemeente Baarn. De overige overheidsbijdragen bestaan uit de gelden van de samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs. Overige baten: Onder de overige baten vallen de verhuur onroerende zaken, loonkostensubsidies RWA, detachering van personeel, en kleine overige bijdragen in de vorm van o.a. schenkingen en sponsoring. Toelichting Lasten: Personele Lasten: Loonkosten: De indeling van de lonen en salarissen is de indeling welke rechtstreeks met de personeels en salarisadministratie is te maken. Deze lasten omvatten alle betalingen en verplichtingen in het jaar ten behoeve van het personeel in loondienst. In het baten/lastenstelsel zijn dat niet alleen de daadwerkelijke uitgaven die gedurende het jaar worden gedaan, maar ook alle nabetalingen, vakantiegelden, eindejaarsuitkeringen, betalingen in het kader van de dag van de Leraar en (nog) te betalen sociale lasten, voor zover deze zijn toe te rekenen aan het boekjaar. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 19

20 Lasten personeelsbeleid: Onder lasten personeelsbeleid zijn de niet rechtstreeks uit het salarissysteem betaalde kosten ondergebracht, zoals de kosten van inhuur derden voor o.a. ICT en huisvesting, cursuskosten (nascholing), teamontwikkeling, kosten administratiekantoor, bedrijfsgezondheidszorg/arbo, de kosten voor outplacement en innovatie. Huisvestingslasten: Huren: Betreft de huur van het stafkantoor, huur Schakelklas Soest en een aantal kleine huurbedragen voor lokalen, opslagruimte. Voor 2015 is rekening gehouden met de huur van zowel het oude kantoor voor het stafbureau alsmede de huur van het nieuwe kantoor. Onderhoud: Vanaf 2010 is er voor gekozen de onderhoudskosten te splitsen in tuinonderhoud, contractonderhoud en klein onderhoud om zo een beter inzicht te verkrijgen in het contractonderhoud per soort contract en per school. Energie en water: In 2010 is een stringente bewaking van het energiegebruik op de scholen ingezet. Ook de komende jaren zal deze bewaking worden voortgezet om meer grip te krijgen op de verschillen tussen de werkelijke lasten en de rijksbaten. Schoonmaakkosten: In 2014 is de Europese aanbesteding voor schoonmaakonderhoud welke begeleid wordt door het NIC afgerond. De huidige contracten met de leveranciers zijn beëindigd per 1 mei Vanaf deze datum is dan ook gestart met het nieuwe schoonmaakbedrijf Asito. Heffingen: Het betreffen hier heffingen als zuiveringslasten en afvalverwerkingskosten. De publiekrechtelijke heffingen worden na betaling met de respectievelijke gemeenten verrekend op de rioolheffing na. Overige huisvestingslasten: Op basis van een meerjaren onderhoudsplan wordt een voorziening groot onderhoud opgenomen. Aan deze voorziening vindt ter egalisatie van de jaarlijks fluctuerende uitgaven, een vaste dotatie per jaar plaats. De werkelijke uitgaven aan onderhoud op basis van dit plan worden niet opgenomen in een exploitatiebegroting, maar worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening. De dotatie is verhoogd tot per jaar, mede als gevolg van het buitenonderhoud wat voor rekening van Stichting EemVallei Educatief komt. Overige Instellingslasten: Administratie en beheerslasten: Hieronder vallen posten als accountantskosten, deskundigenadvies, reproductiekosten, verzekeringen, telefoonkosten, portikosten etc. Inventaris, apparatuur en leermiddelen: Leermiddelen e.d. omvatten die middelen die slechts één jaar meegaan, zoals gebruiksmaterialen en werkboeken van leerlingen. Leermiddelen die langer dan een jaar meegaan worden gezien als investeringen waarop wordt afgeschreven. Daarnaast worden hier o.a. de kosten van licenties en software en onderhoud en reparaties ICT verantwoord. Exploitatiebegroting 2015 Stichting EemVallei Educatief pagina 20

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Exploitatiebegroting. Stichting IJsselgraaf. 2010 t/m 2013

Exploitatiebegroting. Stichting IJsselgraaf. 2010 t/m 2013 Exploitatiebegroting Stichting IJsselgraaf 2010 t/m 2013 definitief 9 december 2009 Doetinchem, 9 december 2009 Het bestuur van de Stichting IJsselgraaf heeft hierbij het genoegen haar concept begroting

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

ut ls Nr /// Onderwerp: Begroting 2014 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief Gevraagde beslissing:

ut ls Nr /// Onderwerp: Begroting 2014 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief Gevraagde beslissing: i gemeente \ Barneveld RAADSVOORSTEL Nr. 583510 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Begroting 2014 Stichting Openbaar Primair Onderwijs EemVallei Educatief Gevraagde beslissing: 1.

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Eem-Vallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent

Eem-Vallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent EemVallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent De heer K. Wiesenekker Raadsgriffier gemeente Woudenberg Postbus 16 3930 EA Woudenbeis Barneveld, onderwerp: behandeld door: bijlagen:

Nadere informatie

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd.

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd. ijrd aan: ^ U,^XJUAO^ #OI Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP Nr. Afd Ctess.nr.. \ Q

Nadere informatie

Totaal baten

Totaal baten A.1.2 Staat van Baten en Lasten Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 741.960 707.000 704.554 697.256 717.366 685.526 3.2 Overige bijdragen en subsidies 8.740

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2016-2019 Versie 1.1 definitief November 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Meerjarenbegroting... 4 1.1 Leerlingaantallen... 4 1.2 Meerjarenbegroting... 5 1.3 Toelichting op het resultaat...

Nadere informatie

Planning en Control Jaarcyclus Stichting Eem-Vallei Educatief Barneveld

Planning en Control Jaarcyclus Stichting Eem-Vallei Educatief Barneveld exploitatiebegroting 2012 Barneveld, 12 oktober 2011 Het bestuur van de presenteert u hierbij haar concept begroting over het kalenderjaar 2012. Bij de opstelling is rekening gehouden met ervaringscijfers

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland

Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland Concept Begroting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2006 8 januari 2007 I N H O U D - Voorwoord - Exploitatiebegroting 2006 - Exploitatiebegroting 2006 per soort onderwijs -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

1. Algemeen Recente ontwikkelingen.

1. Algemeen Recente ontwikkelingen. Begroting 2015 1. Algemeen. De Begroting 2015 Verenigingsniveau (bijlage 1) komt tot stand door de samenvoeging van de begrotingen van de acht verschillende scholen, de Begroting Bovenschoolse Kosten (bijlage

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

PR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR

PR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR Inleiding Binnen de MR wordt al geruime tijd veel gesproken over ouderbetrokkenheid en de ouder als ambassadeur van de Griftschool.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spui boulevard 300

Gemeentebestuur Spui boulevard 300 DORDRECHT 0> A an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 13 april 2010 Begrotingsprogramma Werk en Scholing en -thema opgroeien en onderwijs Betreft Jaarrekening 2008

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting.

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting. Gemeenteraad van Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren ;_.;;;--~-.--~------ ---_.-.- datum betreft 14-12-2011 begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON

Nadere informatie

JOHAN DE WITT-GYMNASIUM

JOHAN DE WITT-GYMNASIUM JHAN DE WITT-GYMNASIUM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^H IVl PG D121193847541 GDI 3.9.211 541 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht, Postbus 8 33 AA Dordrecht Dordrecht, 28 september 211. nderwerp: goedkeuring

Nadere informatie

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00%

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. Gemeente fi Bergen op Zoom RMD1-21 ^^^H kaadsmededelma Datum 1 1 FEB. 21 Nr. RMD1-21 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Begroting 21 stichting Sam< Contactpersoon:

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

;? o NOV Hierbij bieden wij u de begroting over 2012 aan tezamen met een meerjarenbegroting tot en met het jaar 2015.

;? o NOV Hierbij bieden wij u de begroting over 2012 aan tezamen met een meerjarenbegroting tot en met het jaar 2015. Inkomende post H Hoogeveen Illllil "11.55711* Aan: Gemeenteraad van Hoogeveen Postbus 2 79 PA HOOGEVEEN ;? o NOV 211 see ft>n~v &el6(tuz&&p Van: Stichting OPO Hoogeveen (Bijeen) Postbus 2113 79 BC Hoogeveen

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Liquiditeitsbegroting 2017 t/m

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR BEGROTING 2015 2016 status: goedgekeurd door de OTR 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Staat van baten en lasten 6 3 Toelichting op diverse

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 Versie 03-12-2014 41779 Stichting OPOS Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1.

Nadere informatie

Rondvraag De Bloktempel

Rondvraag De Bloktempel GMR 17 juni 2013 Rondvraag De Bloktempel " Ik heb begrepen dat de overgang naar het nieuwe administratiekantoor en de overgang naar nieuwe softwareoplossingen allesbehalve soepel verlopen. De salarissen

Nadere informatie

Wat maakt een continuïteitsparagraaf goed? Een reflectie op jullie eigen rapportages. Door Amarens Veeneman en Iris Zeldenrijk

Wat maakt een continuïteitsparagraaf goed? Een reflectie op jullie eigen rapportages. Door Amarens Veeneman en Iris Zeldenrijk Wat maakt een continuïteitsparagraaf goed? Een reflectie op jullie eigen rapportages Door Amarens Veeneman en Iris Zeldenrijk Programma Waarom een continuïteitsparagraaf? Methode Vergelijking conclusie

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording

Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording De Rioranjeschool (stichting) is een ANBI en de gevraagde gegevens zijn dan ook hieronder te vinden op de eigen internetsite www.rioranjeschool.nl.

Nadere informatie

FINANCIËLE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 3 DECEMBER 2014

FINANCIËLE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 3 DECEMBER 2014 FINANCIËLE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 3 DECEMBER 2014 1 2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding...5 2. Leeswijzer...6 3. Planning & Control cyclus...8 4. Koersplan... 12 5. Ontwikkelingen... 14 6. Meerjarenbegroting

Nadere informatie