c' dat zii in verband met het voorgpar,rde voor.gez?menlljfe rekening belegging.n *.ni"n te doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "c' dat zii in verband met het voorgpar,rde voor.gez?menlljfe rekening belegging.n *.ni"n te doen"

Transcriptie

1 ,... ijj, -ìè.s.#..,.r,5,.$. it.è iì. il.é. 5ì r. r-i.,.,...,,...,.,,,;..1i.,r rv.;.ta-f1.,..,.,,i, t j, ,.1", ;.-.1. i. voor belessinssstu{1gf 1q9so1e riü 0.e, Nèder.ranoi" ilntrãre veren ging u;n..öelegglngsstudieclubsteamsterdam(ncvb). t- - De ondergetekenden 5 -È,*..j..3ì. ie..,op ùl. j.é t.ç s r$,iff ä ñ...1. a dat zij belangstelling hebben voor de problematiek van het beleggen van gelae n enzij deze b dat aibereia z n om voor het onder a g.rt.ta.lioj * røuu*heden iono.,v.rg;.aiog -,;.vg.*icften en de daardoor verkregen tennis aan elka r dà"r à,i!lìuåä re houden...s.% rs. -qi.þ ì.5f s c dat zii in verband met het voorgpar,rde voor.gez?menlljfe rekening belegging.n *.ni"n te doen.uitdoor.henperiodiektotdatdã d dat zli het nuttiq chten d arvoorcontaót,te onderhouden met denederlandse ôentrj.,, i -. t t ;;ä,1tfil1irïittingsstudieclubs (NCVB) en zich dienrensevor gil a"uu"r.niging a, op te richten een Belegginlistuaieclub, voorw"r[l.luu e volgende *o;rrao!.rj*.. tr;ì,ì,$.1\ 1 {,r H,. i{l. Ì-{,,14 ìè,.+ il Í..tt I,$ i,.t I.r I i I i999 NCVB Pagina l van8

2 ,... lt-l -" RECHTSPERS AO N LIJ KH EI D j ;. r. " ArtikêI2 De,club- is rechtspersoon- met hèt Burgerlijk lvetboek., beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artik l30 van.boek2ian DoELENMlDDELEN.,...l..i,i...,.,.,..,,,.,... _..... i.... i,,....., _- -.. t j....",,,t.i - -. " ;.. 1, De club heeft ten doelhaa.r leden inzicht bij te brengen,in financiele aangelegenheden, in het I!. D{zonoerme1DetrekkingtotbeleggingSv1aagstukken. 2, Dé club trachr dit doel te. r l... a, het bestuderert v n de beleggingsproblematiek en van de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt in periodiek te houden bijeenkomst.n;,,,, b..het beleggen van gelden, die.door de leden volgens de hierna in deze statuten vastgeslelde.regelswordenbijeengebractlt;i...]... ç. het bezoek van ondernemingen, zomede van instellingqn op hèt gebied van het - beleggingswezen; d. de aansfuiting als iid van de NCVB; t I.. l e. het onderhouden van contacten via de NCVB met andere in binnen- en DUltenlano gevestigde overeenkomstige clubs;,..,,..,,.. f.hetondememenvanandereactiviteiten,dievoorhetdoelbevorderlrjkkunnenl.ztjn. 3, De club ga.at geenverplichtingen aanwaardoor voor de leden een verplichting kan ontstaan tot.. t.lt, 1.. DljDetâllng..,,, , r r. -.., LIDMAATSiCUEP I I ÀrtiXet,, 1.,Leden van de club kunnen zijnnatuu lijke personen. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbuar,,noch vatbaar.om door erfopvolging te worden ve kregen. - v De club kent ten hoogste 25 leden. Met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde,kan, alleen tot vergroting van het ledental worden overgeg;.aan indien alle leden zich met die. uitbreidingkunnenverenigen...,,, l Voorstellen tot de opnemrpg van,nieuwe.leden worden doorlhet bestuur (eventueel op verzoek van tenminste drie leden) tenminste twee weken vóór de çerstvolgende bijeenkomstschriftelijk aan alle leden voorgelegd met hel verzoek indièn tegen de toelating bezwarenzouden bestaan, -l deze vertrouyelijk tenminste twee,dagen voor de eerstvolgende,bijeenkomst aan het bestuur. kenbaar,te maken,,{1s geen bezwaren zijn ingebracht zal in de eerstvolgende bijeenkomst tot toglatingworden,besloten...,]..... Pagina2vanS l r.,.

3 o 1999 NC\/B Pagina 3 van 8

4 . i " - ". 1, He-t aantal bestuursleden wordt door de leden in een bijeenkomst vastgesteld. Het bedraágt 2. a J.,!e bestuurslgdqn worden telkens voot een jaar, oor de leden in.â*bi eénkornst gekozen, Zi1 dienen meerderjarig t e zijn. Zlj z;rjntersionã,herkièsbaar. Bij.de verk iezingwordf-één vàn de., bestuursleden aangewezen tot voorzitter, één tot secretaris ep één tot pe*ìng."ester Indienhet i bestuur bestaat uit vijf of meer personen zullen bovendien een plaatsvervangend voorzitter en een.plaatsvervangend,secretaris-penningmeester worden aangewezen.., De vereniging wordt vertegenwoordigd E hetzij door het bestuur; /1 T. =hetz.door.dê"ôo. atezamenmeqdepennrngmee5ter... Bij de uitvoering van zijntaak zal het bestu rin het bijzonder zijnaandacht wijden aan. a het voorbereiden van áe te houdenrclubbijeenkomsten en het vaststellen van de agenda daarvoor;......,.,. b. het vaststellen van de onderwerpen; gelegen op het werkterrein van de club, die in studie.zullenwordengenomen; ì,,..,- c. het desgewgnst uitnodigen van een persoon die de club kan begeleiden en van personen, die, over in studie genomen onderwerpen voorlichting kunnen geven;,, d. het organiseren van excursies, verband houdende met de doelstelling van de club. BIJEENKOMSTEN VAN DE CLUB.,.ì. ArtikelT i.waarindezestatutenwordtgesprokenvan..bijeenkomst]?wordtdaârmeetevensbedoe1d..algemenevergadering,,inð.ezinvandewet,...,,.. 2,Brjeenkomsten van àe club worden,bij voorkeur maandelijks tenminste 6 kger perjaar gehouden,en voorts telkens als het bestuur zulks wenseliik oordeelt-,, Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek vãn tenminste een zodanig aantalleden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen in de bijeenkomst van de club verplicht tjt het bijeenroepen van een bijeenkomàt op eer termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan, - het verzoek binnen 74 dagen þeen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelftot die, _- 1.t bf eenroepingovgfgaan,op dewtjze als vermeld!p lid 3 van dit a tikei ôf bfi adverten-tie in tenminste één ter plaatse waar de club is gevestigd veel gelezen dagblad. 3. De bijeenkomsten worden bijeengeroepen door het bestuur.de oproeping geschiedt schriftelijk 1.aan de açressen van de leden volgens het register waarin de namen enadressen van alle leden zijnopgenomen. De termijn voor de oproepingbedraagftenminste 7 dagen,tenzij in de statuten {,,Ieder lid heeft één stem,bij afwezigheid kunnen leden door rniddelvan een schriftelijke machtiginghunstemlatenuitbre rgendoo eenanderlid,geenbestuurstidzijnde 5 Stemmen over zakeigeschiedt mondeling, ouer p.rronen schriftelijk met gesloten en,, l ongetekendebriefies Tenzg in de statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 1999 NCVB Pagina 4van 8

5 ...,a. de periodieke bijdrage van de leden; , De,þoogte van de bijdrage en deperiodiciteit worden vastgesteld in een bijeenkomstrvan de, leden, krachtens eenbesluittenemenmetálgemþnestemmen.l,,, 1,,,,,"., r t r, ;,. I r ; t. 3, ^ Fen be f9it tot verhoging van de bijdrage kan slechts worden genomen met algemene stemmen,, in g.en bijee$<om.st. op de agendl waawan een bestuursvoorstel daalomtre rt is opgenomen, welke agenda tenminste twee weken vóqr de bijeenkomst aan de leden moet zijn toegezonden,, 4. De periodieke UtjgTF. dient door de leden te worden gestort op een ten name van de club staande rekening, brj ee4, op vooqstel van het bestüur aan te wijzen toegelaten instelling vari. l Amsterdam Exchangés, zrjnde een,bankinstelling of een commissionair in effectenr Ten ggnste t1tt deze rekening zulenook alle éverige inkomsten uit beleggingen, en ten laste vandeiè. rekening zullen alle uitgaven terzake van beleggingen, worden geboekt Op de wijze, zoals in lid2 enlid 3 van dit artikel is bepaald, kan een afzonderlijke bijdrage van de leden worden vastgesteld tot dekking van de onkosien van de club. De inkomst.n "n ù-itgurrrn van d,eze onkostenkas zullen in contantén worden aangehouden of op een afzonderjijke barik- of opdèwt1zezoalsvoorzieninartikel19tenaatuienvandewijitzigingvandestatutenkan-, indien daaraanbehoefte zou bestaan - worden besloten dat de bijãrageregeling van de leden.-i wordt gegoten in de vorm van een participatiesysteem. Bij hetzelfdç besluit zal alsdan een reglement voor dit sy-steem worden opgesteld, voorzover nodig, kan van de bepalingen van deze statuten worden afgeweken. De totale inleg per lid bedraagt niet meer dan f ,-- (zeggetwintigduizend gulden) oftewel ,60(zegge negenduizendenvijfenzeventig Euro en zestigeurocent). Artikel 9,. 1, 1 De club betaalt jaarlijks brj aanvang,van het kalenderjaar aan de Nederlandse Centrale I. Vereniging van Beleggingsstudieclubs een contributil, zoajs dezein de algemene 11 ledenvergadering van de NC\IB is vastgesteld.,. 2. In december van elk kalenderjaarzal de club schriftelijk aan het secretanaat van de NCVB,.- opgeven het aantal leden per 1 januarivan het daarop volgendejaar. J.. Artikel 10 De penningmeester zalbij eíke bijeenkomst versfag uitbrengenover de fin nciële situatie van.de l I a. de uan- en verkoop van beleggingen, gedaan sinds zijn laatste verslag, b. de opbrengst van de beleggingen; c.. de wa rde van het bçlegde kapitaal op basis van actuele koersen; ì, d. het bedrag dat nog voor belegging beschikbaar is., terwijl deze bovendien wil adviseren over de ve dere 1999 NC\Æ Pagina 5 van 8

6 Adikel 11 Hetbestuurbrengtopdebtjeenkomstvandeclubbinnen6maandennaafloopvanhet.l -t r I j. vererugmgsjaar, behoudens verlengtng van deze termijn door de bijeenkomst van de club, ziin jaarverslag uit over de gang vanzakenin de vereniging en over het gevoerde beleid Het legrde l r Í, balans en de slaat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de bijeenkomst van de club over Deze stukken worden onderlekend door dãbesiiurders. Onibreekt de ondertekenins vanéénofmeerhunner,danwordtdaarvanonderopgavevanredenenmeldinggemaakt.na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zii deze,, Inditjaarverslagwordtondermeervermeld] a w1! de waarde w?s van de beleggingen per 31 december van het afgelopen jaar, alsmede het saldo van de liquide middelen pãr aie dåtum; - l,. b; welke koerswinsten en -verliezen met debçl-egging c welke opbrengsten, bruto en netto, uit de beleggingen zijn verkregen; d.datgenewatvoordeledenvandeclubpersoon1i.ikvanbe1angkanziin...._-l_-- a-----]j--. t.,.,,......,,,. _;. 1, D" btj"enkomst van de,club benoemt jaarl ks in de ta tste bii..nko*ri glk katender aar uit de leden een commissie van tenminste fwee leden, die geen deel mogen "ur, uitmaken van hãt 6ss uqr; De commissie onderzoekt de,stukken alsieaoãt in de 2e uãbin,run artikel ll l en brengt, aande bijeenkomst vande ciub verslag van haar U"rriøiog"" uitãp J;i*"rtik.i ii bedoelde brjeenkomst. 2. Het bestuur is verplicht a n de commissie ten behoev e van zijnonderzoek alle door haar gê-wênste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inza+e vandeboekenenbescheidenderverenigingtegeven. Artíkel De vaststelling van de balans en staat van baten en lasten door de bijeenkomst van de club strekt tot décharge van de penningmeester en het bestuur voor het in het afteíopen boekjaar dooi h"rrl - gevoerde beheer. l l.,.i.., l. In een brjeenkomst van de club kan worden beslotòn over te gaan tot uitkering van de inleg van, de leden van de club, zulks onder voorwaarde dat a - a. op de ag-endavan de brjeenkomst dezevermindering als punt van bespreking is vermeld b. tot de uitkering wordt besloten met drie vierde van de rechtsgeldig uitgebrachte sternmen.... 2?." uitkering Sgschiedt dusdanig, d at aanieder lid een gelijk bedrag wordr uitbetaald. Bedragen, die door de leden aan de club nog verschuldigd zijn, worden op de uitkering in mindering gebrasht. Artikel l5 --;i-,. t.. i.., Bij tgetre{llg zullen deze, behalve hun periodieke bijdrage, ter handhaving van de gelljkberechtigdheid, "uni"uwe.leden ook moeten betalen een bedrag gelijk aan het aandeel, dat,de ouiá leden reeds hebben verworven, zulks met inachtneming vañ het in het volgende lid 1999 NC\IB Fagina 6 van 8

7 2, {et bedrag bedoeld in þ voojg,plande lid wordt alj volgp bepaald"dewaarde va4 het,belegde, kapitaal,rberg!çnd op,ba-sis va4 de koersen ôp de dag van toetreding,verhoogd 4et he.l saldo,gp..!elegd.e middé.len, wordt gedeeld door her àantal gude!g{.en,,de uitkornsl is re v. erþogen met J. 4. Op verzoek van het nieuwe,lid ul iv Çen bijgenkomstvan,d-e,ledenmet,algemene stemmêfl worden besloten, dat het bedrag bedoeld in lid I van dit artikel wordt beta in een aantal bij het beilúii vast te stellqn iermtjnen, al dani nietmèt,berekenir u Op verzoek van het nieuwe lid kan in een brjeenkomst van de leden met algemene stemmen worden besloten dat, in afivijkingvân het bepaalde,in lid livan it artikèl het in dat lid bedoelde bedlag nier- behoeft!e worden betaald; als dan zat.bqsloten moeten worden tòt invoe ing van een p articip atiesysteem op 1," BU ôeeiqdigingvan het lidmaats.qhap,wordt aan het uittredende lid uitgekeerd zijn aandeelin het bietit van de club, dat wordt vastgesteld als volgt de waarde van het belegde kapitaal berekend op basis van de koersen op de dag van uittreding, verhoogd met het saldo onbelegde middelen,, wordt gedèetd dòòr,het aantal leden, Van de uitkomst is af te trekk ei 2o/o voor koiten, 2 De uitkedng vindt plaats binnen twee maanden na beeindiging Van fret ìi maatichap,, I,,,. Het is de leden niet toegestaan om hun aandeel in het bezitvande club of de hun toekomendg uitkeringengeheeloftendeletecederen,tevervreemdenoftebezwaren...ì...]... BELEGGINGEN. Artikel 18 L In de bijeenkomsten van de ciub worden a. discussies gehouden over bepaalde door het bestuur ofdoor één ofmeer leden aanhangig gemaakfe onderwerpen op het gebied van beleggingen.in de meesi uitgebreide zin des woords; O y?o_lt1t$ i"**,gig gemaak en besluiten genomen inzakeyer\ggn.van reeds in!9t bezit.van de club zijnde fondsen entot,beleg$ing van reeds aanwezige liquiditeiten of vanvrrjkomende, middelen.. 2.Declubkanbesluitenomzichbrjhaarbeleggingsactiviteitentelatenadviserendooreen deskundige; zrj kan ook personen uitnodigen o-..n inieiding te houden. 3 De beleggingen van de club worden inopenbewaring gegeven bij de in artitèl 8 lid 4 bedoelde toegelaten instelling van Amsterdam Exchanges... I. 1. Een besluit tot wrjzigingvan deze statuten kan slechts worden genomen in een bijeenkomst waarvan de schriftelijke oproeping tenminste twee weken voor de datum van de bijeenkomst il 2. De agenda voor dezebijeenkomst dient als punt van bespreking de statutenwijziginþ te... l ve inêlden, Defekst van de vòorgêsteldewijziging moet daar-brj worden gevoegd. Tevens,,,,, qtoete zij die de,oproepin tot de bijeenkomstvan de club ter behandeling vaneen voorstel tot Pagina 7 vm8

8 . statutglwrjziqini rrebben,þ.gdil -J.,,i aâ e a"u å"nr.oj 1fschriftva1fat voorstel waarin dè voorgedragen wijziging woordelijk is opgenome4 op een daartoe geschikte plaatsrvoor de leden ær,ïnzage leggen tôt na afloop van de dag waarop de brjeenlomst wordt 3 Het bepaalde in de,eerste2 leden van ditrartiket is niet van toepassing indien in de bijeenkomst, van de club alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuteil^/tjziging met algemene stemmen wordt aangsn6 1gn..;,,., 4, 5. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan alléén uitgaan van hej bestuur ofvan een aantal,".umen vormende tenminste één derdl vàn het tgtale.aantal, t 10.1, Het besluit tot wijziging van de ptatuten kan slechts worde r genomen met een meerderheid van tenminste drie vierde van de rechtsgeldig uitgebrachte itemmen in een bijeenkomst, waarin tenminste drie vierde van de teden ãffi;ig""f r.rhtrg.ldig vertegen*oãrdigdis. iå àiiã *t.r niet aanwezig of rechts eldig vertegenwoordigd, danzal binnen vijf weken, doch niet eerder _ dan na één week, een tweede bijeenkomst worden gehouden waarin ongeacht het aantal - aanwezige of vertegenwoordigde leden een rechtsgeldig besluitmej de in dit lid genoemde. gekwalificeerdemeerderheidvanstemmenkanwordenger.rgmen,,,,,,,.l l l.,, Ee-n.besluit tot ontbi+ding van de, club kan slechts worden genomen op de wij?e, zoal3 voorleen.,, tot.besluit statutenviljzigirtg in de leden 1-tlm 5 van artikel 19 van deze statuten is bepaald. 2 "r 6.sluit tot ôntbl;il* t;tt.rrtona gèmet *orà.n àurr- fr"1..r..r.tùi- van de ÑCvn.,,,,1,a,-tB. deliqui.datiewordenallefondsenenanderebeleggrngentegeldegemaakt.,,. 1,,., 5. Gedurende,de liquidatfe blijven,deze statuten voorzolef mogehjk van krachtionverminderd het þ.zodra,alle.fondsen tegetde zijn gèmaakt, z,endtde penningmeester aan de leden van dê ctub een, Ver.slag tge als bedoeld in artikel I l, van deze ptatut.en,,mef dien verstande, dat bij letter a wordt.,.opgegevenhettotaalbedragaanmiddelen.datv.ool it!eringbèschikbaaris.. ].Delaatstelijkbenoemdekascommissiezalhetinhetvoriglidbedoeldeverslagvande penningmeester b.dogrde.k4scornmissìeverslaguitgeþachtoverhaarcon1rolew.e, g.. c i h"t uerslag úãn de pènningmeester, bedóetd in"lid 6 van dit artikel,aan àè orde gesteld en eèni,, 1.,besluit geãomen tot uitkeãng vanhet âandeel. van ieder vlnde fedenvan d. clu-b;,.,,,. d;. na goedkeuring v n de verslagen van besluqr,en pennìngmeester décharge.ve. leend voor NCVB Pagina 8 van 8

9 Bsc "De Gulden Florijn" LIDMAATSCHAP Artikel4 2. Tot vergroting van het ledental kan alleen worden overgegaan indien alle leden zich met die uitbreiding kunnen verenigen. Het maximaal aantal leden wordt gesteld op vijftien. Artikel5 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per één januari of één juli en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk wo den beëindigd indien van de club of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te iaten voortduren. BIJEENKOMSTEN VAN DE CLI.IB Artikel T 4. Ieder lid heeft één stem Bij afwezigheid kunnen leden door middel van een schriftelijke machtiging hun stem laten uitbrengen door een ander lid, geen bestuurslid zijnde, Het aartwezige lid kan maximaal één machtiging krijgen. 7. Besluiten met rechtsgeldigheid kunnen alleen worden genomen bij een aanwezigheid van meer als de helft van het aantal leden inclusief algemene volmachten tijdens een algemene vergadering. FINANCIËN Artikel Uitkeringen volgens arttkel 14lid 2 geschieden bij een balanstotaal groter als fl ,00 en zal worden teruggebracht tot een balanstotaal van fl ,00. Genoemde bedragen zijn per lid en balanstotalen worden twee maal per jaar vastgesteld en wel op één januari en één juli. i, Statuten aanhanss el nt. 9 9 L2-0 I bsc D GF I 4 / 7 / 00 I li v an li

10

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1 STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR Artikel 1 Oprichting De naam van de club is: Jongeren Beleggingsclub The Bulls Rotterdam. Gevestigd te ROTTERDAM. Opgericht op 1 juli 2012 en aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

Statuten BV Voorkennis wijzigingsdatum maart 2010

Statuten BV Voorkennis wijzigingsdatum maart 2010 Artikel 1. Naam en vestiging 1. De naam van de club is: Beleggings Vereniging Voor Kennis, ook wel beleggingsstudievereniging Voorkennis, bij afkorting B.V.V.K. (hierna: de club). 2. Zij is gevestigd te

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N De vereniging werd opgericht in september negentienhonderd eenenveertig. De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijftien

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE VERENIGING VAN HANDELSINFORMATIE-

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Statuten Waterskivereniging De Ronde Venen

Statuten Waterskivereniging De Ronde Venen Statuten Waterskivereniging De Ronde Venen Naam en zetel artikel 1: De vereniging heeft de naam Waterskivereniging De Ronde Venen en is gevestigd te Vinkeveen gemeente De Ronde Venen Doel en middelen artikel

Nadere informatie

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend STATUTEN VV GESTEL gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid De vereniging is genaamd vv GESTEL en heeft haar

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Spijkenisse.

1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Spijkenisse. STATUTEN van FOTOCLUB SPIJKENISSE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de

Nadere informatie

ONTWERP STATUTEN 1. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG.

ONTWERP STATUTEN 1. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG. NOTARISKANTOOR OOSTERHESSELEN 25 september 2001 Burgemeester de Kockstraat 21 7861 AA Oosterhesselen Tel. 0524-581543 Ref: o:20011144.stw/jb ONTWERP STATUTEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

A:.L:. NR EMERGO

A:.L:. NR EMERGO A:.L:. NR. 1805 EMERGO Van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain STATUTEN. Naam, zetel, duur en verenigingsjaar. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam EMERGO, en is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STATUTEN JONGE BALIE BREDA ALGEMENE BEPALINGEN

STATUTEN JONGE BALIE BREDA ALGEMENE BEPALINGEN STATUTEN JONGE BALIE BREDA ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is genaamd: DE JONGE BALIE BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE BREDA en heeft haar zetel te BREDA. Artikel 2 De vereniging heeft tot

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland)

STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Artikel 1 Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 1. De vereniging is genaamd ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) en is opgericht op..2014. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL ARTIKEL

NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Jembatan Senang, gevestigd in de gemeente Woensdrecht, zoals deze luiden m.i.v. 12 oktober 2015. NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De stichting

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci

Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci Artikel 1 Naam Vestigingsplaats en duur... 2 Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid... 2 Artikel 3 Doel en middelen... 2 Artikel 4 Lidmaatschap... 2 Artikel 5 Opzegging

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging

Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging Toelichting: deze statuten betreffen een eenvoudige coöperatieve vereniging waarbij voorzien is in een combinatie van wonen en werken. Voor de

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo.

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. Artikel 2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar begint op de eerste

Nadere informatie

Statuten. 1. De vereniging draagt de naam LETS Ruilkring Den Haag en is gevestigd te Den Haag

Statuten. 1. De vereniging draagt de naam LETS Ruilkring Den Haag en is gevestigd te Den Haag Statuten 1. Naam en Zetel 1. De vereniging draagt de naam LETS Ruilkring Den Haag en is gevestigd te Den Haag 2. Doel en middelen 1. De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen en ondersteunen van de

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

Statuten der Sportkoepel UT.

Statuten der Sportkoepel UT. Statuten der Sportkoepel UT. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Algemene Drienerlose Studenten Sportstichting Sportkoepel Universiteit Twente. De stichting kan zich van de verkorte

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2 De bond stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het damspel in al zijn verschijningsvormen in Gelderland.

Statuten. Artikel 2 De bond stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het damspel in al zijn verschijningsvormen in Gelderland. Statuten Naa m en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam GELDERSE DAMBOND, bij verkorting aangeduid met de letters GDB. 2 De vereniging is gevestigd te Arnhem. 3. De vereniging wordt in deze statuten,

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Zaaknr.: 44404GV 10-04-2013MN Pagina 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, *, versche*en voor mij, mr *Geert Venema, notaris te Enschede: * handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te:

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: DOEL Artikel 2 1. De vereniging heeft, met als uitgangspunt een volledig respect

Nadere informatie

STATUTEN september 1999

STATUTEN september 1999 STATUTEN september 1999 Statuten Bowling vereniging Drachten HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam BOWLING VERENIGING DRACHTEN (verder te noemen: de vereniging). 2.

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

Voorstel statuten voor ALV februari 2007 DE NAAM, DE ZETEL, DE DUUR EN HET VERENIGINGSJAAR

Voorstel statuten voor ALV februari 2007 DE NAAM, DE ZETEL, DE DUUR EN HET VERENIGINGSJAAR Voorstel statuten voor ALV februari 2007 DE NAAM, DE ZETEL, DE DUUR EN HET VERENIGINGSJAAR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING, afdeling Den Haag,

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten Naam, zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland" (bij afkorting genaamd VGDN). Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE KNNV, AFDELING APELDOORN

STATUTEN VAN DE KNNV, AFDELING APELDOORN STATUTEN VAN DE KNNV, AFDELING APELDOORN Heden, de zeventiende februari negentienhonderd acht en tachtig, verschenen voor mij, Martinus van Triest, notaris ter standplaats Apeldoorn: 1. de Heer Theophile

Nadere informatie

Follow This Follow This

Follow This Follow This DOORLOPENDE TEKST: van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Follow This, gevestigd te Amsterdam, met B.V. nummer 1438928, zoals geldend na oprichting van 3 februari 2015 verleden

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

STATUTEN Naam en

STATUTEN Naam en STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: 106.nl. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Assen. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: het samenbrengen van liefhebbers

Nadere informatie

SNOWPROs.NL is de nieuwe naam van de NEDERLANDSE VERENIGING VAN SKI- EN SNEEUWSPORTLERAREN

SNOWPROs.NL is de nieuwe naam van de NEDERLANDSE VERENIGING VAN SKI- EN SNEEUWSPORTLERAREN STATUTEN SNOWPROs.NL SNOWPROs.NL is de nieuwe naam van de NEDERLANDSE VERENIGING VAN SKI- EN SNEEUWSPORTLERAREN Artikel 1: NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam : NEDERLANDSE VERENIGING VAN SKI-

Nadere informatie

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN)

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) N A A M E N Z E T E L Artikel 1 De vereniging draagt de naam Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en is gevestigd te

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING SURINAAMSE ZAALVOETBALBOND, AFGEKORT S.Z.V.B.

STATUTEN VAN DE VERENIGING SURINAAMSE ZAALVOETBALBOND, AFGEKORT S.Z.V.B. VAN DE VERENIGING SURINAAMSE ZAALVOETBALBOND, AFGEKORT S.Z.V.B. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Surinaamse Zaalvoetbalbond, afgekort S.Z.V.B., in deze Statuten verder aangeduid

Nadere informatie

Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak"

Hengelaarsvereniging Ons Vermaak Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak", gevestigd te Kampen, na statutenwijziging bij akte op 30 april 2015 verleden voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE Algemene bepalingen Artikel 1. 1. De vereniging genaamd Vereniging Functioneel leeftijdsontslag Verbindingsdienst

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie