c' dat zii in verband met het voorgpar,rde voor.gez?menlljfe rekening belegging.n *.ni"n te doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "c' dat zii in verband met het voorgpar,rde voor.gez?menlljfe rekening belegging.n *.ni"n te doen"

Transcriptie

1 ,... ijj, -ìè.s.#..,.r,5,.$. it.è iì. il.é. 5ì r. r-i.,.,...,,...,.,,,;..1i.,r rv.;.ta-f1.,..,.,,i, t j, ,.1", ;.-.1. i. voor belessinssstu{1gf 1q9so1e riü 0.e, Nèder.ranoi" ilntrãre veren ging u;n..öelegglngsstudieclubsteamsterdam(ncvb). t- - De ondergetekenden 5 -È,*..j..3ì. ie..,op ùl. j.é t.ç s r$,iff ä ñ...1. a dat zij belangstelling hebben voor de problematiek van het beleggen van gelae n enzij deze b dat aibereia z n om voor het onder a g.rt.ta.lioj * røuu*heden iono.,v.rg;.aiog -,;.vg.*icften en de daardoor verkregen tennis aan elka r dà"r à,i!lìuåä re houden...s.% rs. -qi.þ ì.5f s c dat zii in verband met het voorgpar,rde voor.gez?menlljfe rekening belegging.n *.ni"n te doen.uitdoor.henperiodiektotdatdã d dat zli het nuttiq chten d arvoorcontaót,te onderhouden met denederlandse ôentrj.,, i -. t t ;;ä,1tfil1irïittingsstudieclubs (NCVB) en zich dienrensevor gil a"uu"r.niging a, op te richten een Belegginlistuaieclub, voorw"r[l.luu e volgende *o;rrao!.rj*.. tr;ì,ì,$.1\ 1 {,r H,. i{l. Ì-{,,14 ìè,.+ il Í..tt I,$ i,.t I.r I i I i999 NCVB Pagina l van8

2 ,... lt-l -" RECHTSPERS AO N LIJ KH EI D j ;. r. " ArtikêI2 De,club- is rechtspersoon- met hèt Burgerlijk lvetboek., beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artik l30 van.boek2ian DoELENMlDDELEN.,...l..i,i...,.,.,..,,,.,... _..... i.... i,,....., _- -.. t j....",,,t.i - -. " ;.. 1, De club heeft ten doelhaa.r leden inzicht bij te brengen,in financiele aangelegenheden, in het I!. D{zonoerme1DetrekkingtotbeleggingSv1aagstukken. 2, Dé club trachr dit doel te. r l... a, het bestuderert v n de beleggingsproblematiek en van de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt in periodiek te houden bijeenkomst.n;,,,, b..het beleggen van gelden, die.door de leden volgens de hierna in deze statuten vastgeslelde.regelswordenbijeengebractlt;i...]... ç. het bezoek van ondernemingen, zomede van instellingqn op hèt gebied van het - beleggingswezen; d. de aansfuiting als iid van de NCVB; t I.. l e. het onderhouden van contacten via de NCVB met andere in binnen- en DUltenlano gevestigde overeenkomstige clubs;,..,,..,,.. f.hetondememenvanandereactiviteiten,dievoorhetdoelbevorderlrjkkunnenl.ztjn. 3, De club ga.at geenverplichtingen aanwaardoor voor de leden een verplichting kan ontstaan tot.. t.lt, 1.. DljDetâllng..,,, , r r. -.., LIDMAATSiCUEP I I ÀrtiXet,, 1.,Leden van de club kunnen zijnnatuu lijke personen. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbuar,,noch vatbaar.om door erfopvolging te worden ve kregen. - v De club kent ten hoogste 25 leden. Met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde,kan, alleen tot vergroting van het ledental worden overgeg;.aan indien alle leden zich met die. uitbreidingkunnenverenigen...,,, l Voorstellen tot de opnemrpg van,nieuwe.leden worden doorlhet bestuur (eventueel op verzoek van tenminste drie leden) tenminste twee weken vóór de çerstvolgende bijeenkomstschriftelijk aan alle leden voorgelegd met hel verzoek indièn tegen de toelating bezwarenzouden bestaan, -l deze vertrouyelijk tenminste twee,dagen voor de eerstvolgende,bijeenkomst aan het bestuur. kenbaar,te maken,,{1s geen bezwaren zijn ingebracht zal in de eerstvolgende bijeenkomst tot toglatingworden,besloten...,]..... Pagina2vanS l r.,.

3 o 1999 NC\/B Pagina 3 van 8

4 . i " - ". 1, He-t aantal bestuursleden wordt door de leden in een bijeenkomst vastgesteld. Het bedraágt 2. a J.,!e bestuurslgdqn worden telkens voot een jaar, oor de leden in.â*bi eénkornst gekozen, Zi1 dienen meerderjarig t e zijn. Zlj z;rjntersionã,herkièsbaar. Bij.de verk iezingwordf-één vàn de., bestuursleden aangewezen tot voorzitter, één tot secretaris ep één tot pe*ìng."ester Indienhet i bestuur bestaat uit vijf of meer personen zullen bovendien een plaatsvervangend voorzitter en een.plaatsvervangend,secretaris-penningmeester worden aangewezen.., De vereniging wordt vertegenwoordigd E hetzij door het bestuur; /1 T. =hetz.door.dê"ôo. atezamenmeqdepennrngmee5ter... Bij de uitvoering van zijntaak zal het bestu rin het bijzonder zijnaandacht wijden aan. a het voorbereiden van áe te houdenrclubbijeenkomsten en het vaststellen van de agenda daarvoor;......,.,. b. het vaststellen van de onderwerpen; gelegen op het werkterrein van de club, die in studie.zullenwordengenomen; ì,,..,- c. het desgewgnst uitnodigen van een persoon die de club kan begeleiden en van personen, die, over in studie genomen onderwerpen voorlichting kunnen geven;,, d. het organiseren van excursies, verband houdende met de doelstelling van de club. BIJEENKOMSTEN VAN DE CLUB.,.ì. ArtikelT i.waarindezestatutenwordtgesprokenvan..bijeenkomst]?wordtdaârmeetevensbedoe1d..algemenevergadering,,inð.ezinvandewet,...,,.. 2,Brjeenkomsten van àe club worden,bij voorkeur maandelijks tenminste 6 kger perjaar gehouden,en voorts telkens als het bestuur zulks wenseliik oordeelt-,, Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek vãn tenminste een zodanig aantalleden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen in de bijeenkomst van de club verplicht tjt het bijeenroepen van een bijeenkomàt op eer termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan, - het verzoek binnen 74 dagen þeen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelftot die, _- 1.t bf eenroepingovgfgaan,op dewtjze als vermeld!p lid 3 van dit a tikei ôf bfi adverten-tie in tenminste één ter plaatse waar de club is gevestigd veel gelezen dagblad. 3. De bijeenkomsten worden bijeengeroepen door het bestuur.de oproeping geschiedt schriftelijk 1.aan de açressen van de leden volgens het register waarin de namen enadressen van alle leden zijnopgenomen. De termijn voor de oproepingbedraagftenminste 7 dagen,tenzij in de statuten {,,Ieder lid heeft één stem,bij afwezigheid kunnen leden door rniddelvan een schriftelijke machtiginghunstemlatenuitbre rgendoo eenanderlid,geenbestuurstidzijnde 5 Stemmen over zakeigeschiedt mondeling, ouer p.rronen schriftelijk met gesloten en,, l ongetekendebriefies Tenzg in de statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 1999 NCVB Pagina 4van 8

5 ...,a. de periodieke bijdrage van de leden; , De,þoogte van de bijdrage en deperiodiciteit worden vastgesteld in een bijeenkomstrvan de, leden, krachtens eenbesluittenemenmetálgemþnestemmen.l,,, 1,,,,,"., r t r, ;,. I r ; t. 3, ^ Fen be f9it tot verhoging van de bijdrage kan slechts worden genomen met algemene stemmen,, in g.en bijee$<om.st. op de agendl waawan een bestuursvoorstel daalomtre rt is opgenomen, welke agenda tenminste twee weken vóqr de bijeenkomst aan de leden moet zijn toegezonden,, 4. De periodieke UtjgTF. dient door de leden te worden gestort op een ten name van de club staande rekening, brj ee4, op vooqstel van het bestüur aan te wijzen toegelaten instelling vari. l Amsterdam Exchangés, zrjnde een,bankinstelling of een commissionair in effectenr Ten ggnste t1tt deze rekening zulenook alle éverige inkomsten uit beleggingen, en ten laste vandeiè. rekening zullen alle uitgaven terzake van beleggingen, worden geboekt Op de wijze, zoals in lid2 enlid 3 van dit artikel is bepaald, kan een afzonderlijke bijdrage van de leden worden vastgesteld tot dekking van de onkosien van de club. De inkomst.n "n ù-itgurrrn van d,eze onkostenkas zullen in contantén worden aangehouden of op een afzonderjijke barik- of opdèwt1zezoalsvoorzieninartikel19tenaatuienvandewijitzigingvandestatutenkan-, indien daaraanbehoefte zou bestaan - worden besloten dat de bijãrageregeling van de leden.-i wordt gegoten in de vorm van een participatiesysteem. Bij hetzelfdç besluit zal alsdan een reglement voor dit sy-steem worden opgesteld, voorzover nodig, kan van de bepalingen van deze statuten worden afgeweken. De totale inleg per lid bedraagt niet meer dan f ,-- (zeggetwintigduizend gulden) oftewel ,60(zegge negenduizendenvijfenzeventig Euro en zestigeurocent). Artikel 9,. 1, 1 De club betaalt jaarlijks brj aanvang,van het kalenderjaar aan de Nederlandse Centrale I. Vereniging van Beleggingsstudieclubs een contributil, zoajs dezein de algemene 11 ledenvergadering van de NC\IB is vastgesteld.,. 2. In december van elk kalenderjaarzal de club schriftelijk aan het secretanaat van de NCVB,.- opgeven het aantal leden per 1 januarivan het daarop volgendejaar. J.. Artikel 10 De penningmeester zalbij eíke bijeenkomst versfag uitbrengenover de fin nciële situatie van.de l I a. de uan- en verkoop van beleggingen, gedaan sinds zijn laatste verslag, b. de opbrengst van de beleggingen; c.. de wa rde van het bçlegde kapitaal op basis van actuele koersen; ì, d. het bedrag dat nog voor belegging beschikbaar is., terwijl deze bovendien wil adviseren over de ve dere 1999 NC\Æ Pagina 5 van 8

6 Adikel 11 Hetbestuurbrengtopdebtjeenkomstvandeclubbinnen6maandennaafloopvanhet.l -t r I j. vererugmgsjaar, behoudens verlengtng van deze termijn door de bijeenkomst van de club, ziin jaarverslag uit over de gang vanzakenin de vereniging en over het gevoerde beleid Het legrde l r Í, balans en de slaat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de bijeenkomst van de club over Deze stukken worden onderlekend door dãbesiiurders. Onibreekt de ondertekenins vanéénofmeerhunner,danwordtdaarvanonderopgavevanredenenmeldinggemaakt.na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zii deze,, Inditjaarverslagwordtondermeervermeld] a w1! de waarde w?s van de beleggingen per 31 december van het afgelopen jaar, alsmede het saldo van de liquide middelen pãr aie dåtum; - l,. b; welke koerswinsten en -verliezen met debçl-egging c welke opbrengsten, bruto en netto, uit de beleggingen zijn verkregen; d.datgenewatvoordeledenvandeclubpersoon1i.ikvanbe1angkanziin...._-l_-- a-----]j--. t.,.,,......,,,. _;. 1, D" btj"enkomst van de,club benoemt jaarl ks in de ta tste bii..nko*ri glk katender aar uit de leden een commissie van tenminste fwee leden, die geen deel mogen "ur, uitmaken van hãt 6ss uqr; De commissie onderzoekt de,stukken alsieaoãt in de 2e uãbin,run artikel ll l en brengt, aande bijeenkomst vande ciub verslag van haar U"rriøiog"" uitãp J;i*"rtik.i ii bedoelde brjeenkomst. 2. Het bestuur is verplicht a n de commissie ten behoev e van zijnonderzoek alle door haar gê-wênste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inza+e vandeboekenenbescheidenderverenigingtegeven. Artíkel De vaststelling van de balans en staat van baten en lasten door de bijeenkomst van de club strekt tot décharge van de penningmeester en het bestuur voor het in het afteíopen boekjaar dooi h"rrl - gevoerde beheer. l l.,.i.., l. In een brjeenkomst van de club kan worden beslotòn over te gaan tot uitkering van de inleg van, de leden van de club, zulks onder voorwaarde dat a - a. op de ag-endavan de brjeenkomst dezevermindering als punt van bespreking is vermeld b. tot de uitkering wordt besloten met drie vierde van de rechtsgeldig uitgebrachte sternmen.... 2?." uitkering Sgschiedt dusdanig, d at aanieder lid een gelijk bedrag wordr uitbetaald. Bedragen, die door de leden aan de club nog verschuldigd zijn, worden op de uitkering in mindering gebrasht. Artikel l5 --;i-,. t.. i.., Bij tgetre{llg zullen deze, behalve hun periodieke bijdrage, ter handhaving van de gelljkberechtigdheid, "uni"uwe.leden ook moeten betalen een bedrag gelijk aan het aandeel, dat,de ouiá leden reeds hebben verworven, zulks met inachtneming vañ het in het volgende lid 1999 NC\IB Fagina 6 van 8

7 2, {et bedrag bedoeld in þ voojg,plande lid wordt alj volgp bepaald"dewaarde va4 het,belegde, kapitaal,rberg!çnd op,ba-sis va4 de koersen ôp de dag van toetreding,verhoogd 4et he.l saldo,gp..!elegd.e middé.len, wordt gedeeld door her àantal gude!g{.en,,de uitkornsl is re v. erþogen met J. 4. Op verzoek van het nieuwe,lid ul iv Çen bijgenkomstvan,d-e,ledenmet,algemene stemmêfl worden besloten, dat het bedrag bedoeld in lid I van dit artikel wordt beta in een aantal bij het beilúii vast te stellqn iermtjnen, al dani nietmèt,berekenir u Op verzoek van het nieuwe lid kan in een brjeenkomst van de leden met algemene stemmen worden besloten dat, in afivijkingvân het bepaalde,in lid livan it artikèl het in dat lid bedoelde bedlag nier- behoeft!e worden betaald; als dan zat.bqsloten moeten worden tòt invoe ing van een p articip atiesysteem op 1," BU ôeeiqdigingvan het lidmaats.qhap,wordt aan het uittredende lid uitgekeerd zijn aandeelin het bietit van de club, dat wordt vastgesteld als volgt de waarde van het belegde kapitaal berekend op basis van de koersen op de dag van uittreding, verhoogd met het saldo onbelegde middelen,, wordt gedèetd dòòr,het aantal leden, Van de uitkomst is af te trekk ei 2o/o voor koiten, 2 De uitkedng vindt plaats binnen twee maanden na beeindiging Van fret ìi maatichap,, I,,,. Het is de leden niet toegestaan om hun aandeel in het bezitvande club of de hun toekomendg uitkeringengeheeloftendeletecederen,tevervreemdenoftebezwaren...ì...]... BELEGGINGEN. Artikel 18 L In de bijeenkomsten van de ciub worden a. discussies gehouden over bepaalde door het bestuur ofdoor één ofmeer leden aanhangig gemaakfe onderwerpen op het gebied van beleggingen.in de meesi uitgebreide zin des woords; O y?o_lt1t$ i"**,gig gemaak en besluiten genomen inzakeyer\ggn.van reeds in!9t bezit.van de club zijnde fondsen entot,beleg$ing van reeds aanwezige liquiditeiten of vanvrrjkomende, middelen.. 2.Declubkanbesluitenomzichbrjhaarbeleggingsactiviteitentelatenadviserendooreen deskundige; zrj kan ook personen uitnodigen o-..n inieiding te houden. 3 De beleggingen van de club worden inopenbewaring gegeven bij de in artitèl 8 lid 4 bedoelde toegelaten instelling van Amsterdam Exchanges... I. 1. Een besluit tot wrjzigingvan deze statuten kan slechts worden genomen in een bijeenkomst waarvan de schriftelijke oproeping tenminste twee weken voor de datum van de bijeenkomst il 2. De agenda voor dezebijeenkomst dient als punt van bespreking de statutenwijziginþ te... l ve inêlden, Defekst van de vòorgêsteldewijziging moet daar-brj worden gevoegd. Tevens,,,,, qtoete zij die de,oproepin tot de bijeenkomstvan de club ter behandeling vaneen voorstel tot Pagina 7 vm8

8 . statutglwrjziqini rrebben,þ.gdil -J.,,i aâ e a"u å"nr.oj 1fschriftva1fat voorstel waarin dè voorgedragen wijziging woordelijk is opgenome4 op een daartoe geschikte plaatsrvoor de leden ær,ïnzage leggen tôt na afloop van de dag waarop de brjeenlomst wordt 3 Het bepaalde in de,eerste2 leden van ditrartiket is niet van toepassing indien in de bijeenkomst, van de club alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuteil^/tjziging met algemene stemmen wordt aangsn6 1gn..;,,., 4, 5. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan alléén uitgaan van hej bestuur ofvan een aantal,".umen vormende tenminste één derdl vàn het tgtale.aantal, t 10.1, Het besluit tot wijziging van de ptatuten kan slechts worde r genomen met een meerderheid van tenminste drie vierde van de rechtsgeldig uitgebrachte itemmen in een bijeenkomst, waarin tenminste drie vierde van de teden ãffi;ig""f r.rhtrg.ldig vertegen*oãrdigdis. iå àiiã *t.r niet aanwezig of rechts eldig vertegenwoordigd, danzal binnen vijf weken, doch niet eerder _ dan na één week, een tweede bijeenkomst worden gehouden waarin ongeacht het aantal - aanwezige of vertegenwoordigde leden een rechtsgeldig besluitmej de in dit lid genoemde. gekwalificeerdemeerderheidvanstemmenkanwordenger.rgmen,,,,,,,.l l l.,, Ee-n.besluit tot ontbi+ding van de, club kan slechts worden genomen op de wij?e, zoal3 voorleen.,, tot.besluit statutenviljzigirtg in de leden 1-tlm 5 van artikel 19 van deze statuten is bepaald. 2 "r 6.sluit tot ôntbl;il* t;tt.rrtona gèmet *orà.n àurr- fr"1..r..r.tùi- van de ÑCvn.,,,,1,a,-tB. deliqui.datiewordenallefondsenenanderebeleggrngentegeldegemaakt.,,. 1,,., 5. Gedurende,de liquidatfe blijven,deze statuten voorzolef mogehjk van krachtionverminderd het þ.zodra,alle.fondsen tegetde zijn gèmaakt, z,endtde penningmeester aan de leden van dê ctub een, Ver.slag tge als bedoeld in artikel I l, van deze ptatut.en,,mef dien verstande, dat bij letter a wordt.,.opgegevenhettotaalbedragaanmiddelen.datv.ool it!eringbèschikbaaris.. ].Delaatstelijkbenoemdekascommissiezalhetinhetvoriglidbedoeldeverslagvande penningmeester b.dogrde.k4scornmissìeverslaguitgeþachtoverhaarcon1rolew.e, g.. c i h"t uerslag úãn de pènningmeester, bedóetd in"lid 6 van dit artikel,aan àè orde gesteld en eèni,, 1.,besluit geãomen tot uitkeãng vanhet âandeel. van ieder vlnde fedenvan d. clu-b;,.,,,. d;. na goedkeuring v n de verslagen van besluqr,en pennìngmeester décharge.ve. leend voor NCVB Pagina 8 van 8

9 Bsc "De Gulden Florijn" LIDMAATSCHAP Artikel4 2. Tot vergroting van het ledental kan alleen worden overgegaan indien alle leden zich met die uitbreiding kunnen verenigen. Het maximaal aantal leden wordt gesteld op vijftien. Artikel5 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per één januari of één juli en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk wo den beëindigd indien van de club of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te iaten voortduren. BIJEENKOMSTEN VAN DE CLI.IB Artikel T 4. Ieder lid heeft één stem Bij afwezigheid kunnen leden door middel van een schriftelijke machtiging hun stem laten uitbrengen door een ander lid, geen bestuurslid zijnde, Het aartwezige lid kan maximaal één machtiging krijgen. 7. Besluiten met rechtsgeldigheid kunnen alleen worden genomen bij een aanwezigheid van meer als de helft van het aantal leden inclusief algemene volmachten tijdens een algemene vergadering. FINANCIËN Artikel Uitkeringen volgens arttkel 14lid 2 geschieden bij een balanstotaal groter als fl ,00 en zal worden teruggebracht tot een balanstotaal van fl ,00. Genoemde bedragen zijn per lid en balanstotalen worden twee maal per jaar vastgesteld en wel op één januari en één juli. i, Statuten aanhanss el nt. 9 9 L2-0 I bsc D GF I 4 / 7 / 00 I li v an li

10

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48 -l- 991181/I\48 STATUTEN\ryIJZIGING Heden, vijfjanuari tweeduizendeen, verschenen voor mij, mr Dingnis Butijn, notaris - - gevestigd te Wieringen: - - 1. mevrouw Martie Bosgraat, wonende te1742 GM Schagen,

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

67246/MJ STICHTING Vandaag, twee en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Bastiaan Bronkhorst, notaris, met als vestigingsplaats de gemeente Apeldoorn: 1. de heer Robertus Joannes

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie