Inlichtingen betreffende de fysieke persoon dewelke de profiliscoop opstelt :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inlichtingen betreffende de fysieke persoon dewelke de profiliscoop opstelt :"

Transcriptie

1 PROFILOSCOOP Doelstelling inzake rendement en risicoprofiel : Het rendement dat u beoogt is wezenlijk en onverbiddelijk verbonden aan het risico dat u aanvaardt te lopen of niet te lopen om dit te bekomen. De «Profiloscoop» heeft als doel uw risicotolerantie te koppelen aan de oplossing die het meest aan uw investeringsdoelstellingen beantwoordt. Uw zelfstandig raadgever is een bijzonder goed opgeleide specialist en in staat om u te helpen dankzij dit praktische en doeltreffende instrument «Profiliscoop» genaamd. Door samen met u 16 vragen te doorlopen, zal uw raadgever in staat zijn het eigenlijke doel van uw zoektocht en investeringsdoelstellingen te detecteren. Hij kan eveneens uw beoogde doelstellingen op korte, middellange of lange termijn bepalen en herformuleren om u toe te laten met goede kennis van zaken, een oplossing te kiezen die perfekt in overeenstemming is met de behoeften van uw comfort en uw financiele mogelijkheden. Algemene bepalingen : Door onderhavig document te gebruiken, handelt ons agentschap conform met de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 27 maart 1995 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, en brengt u met deze op de hoogte van de verplichte informatie. Inlichtingen betreffende de fysieke persoon dewelke de profiliscoop opstelt : Meneer Mevrouw Juffrouw Naam : Voornaam : Functie / Statuut : Voor de gemachtigde raadgever met CBFA nummer Inlichtingen betreffende de verzekeringsnemers : Verzekeringsnemer : Meneer Mevrouw Juffrouw Naam : Voornaam : Geboortedatum: / / Burgerlijke staat : Aantal kinderen : waarvan ten laste Beroepssituatie : Mede verzekeringsnemer : Meneer Mevrouw Juffrouw Naam : Voornaam : Geboortedatum: / / Burgerlijke staat : Aantal kinderen : waarvan ten laste Beroepssituatie : mylife pro Policy - Profiloscoop - Page 1 van 7

2 Enkele vragen : Teneinde over te kunnen gaan tot de analyse van uw vereisten en noden welke tot een investeringsprofiel zal leiden, stellen wij u voor de volgende vragen te beantwoorden : 1. Ik wens te investeren met (A) een éénmalig bedrag (B) meerdere stortingen 2. Hoelang mag het bedrag geblokkeerd blijven? (A) > 8 jaar (B) 3 tot 8 jaar (C) < 3 jaar 3. Moet ik tussentijdse geldopvragingen kunnen doen? (A) Neen (B) Regelmatig (C) Wanneer ik wil Maandelijks Trimestrieel Jaarlijks 4. Welke garantie wens ik inzake mijn investering? (A) Kapitaal + rendement gegarandeerd (B) Kapitaal gegarandeerd (C) Geen garantie Laag risico Middelmatig risico Aanzienlijk risico 5. In welk type producten heb ik reeds geïnvesteerd? (A) Spaarrekening (B) Product met kapitaal en/of rendement gegarandeerd (type TAK 21) en/of Immobilien (C) Product klassieke levensverzekering (fiscaal geoptimaliseerd of niet) (D) Product zonder kapitaal en/of rendement gegarandeerd (effectenrekening, TAK 23, BEVEK, ) 6. Hoe schat u uw kennis in met betrekking tot beleggingen? (A) Eerder beperkt (B) Middelmatig (C) Zeer goed 7. Hierboven hebt u vermeld hoe lang u uw geld wenst vast te zetten. Wat verwacht u van uw investering gedurende die tijd? (A) Kapitaal + rendement blijvend investeren (B) Gebruik maken van het rendement (of een deel ervan) en het kapitaal blijvend investeren (C) Kapitaal + rendement geheel of gedeeltelijk gebruiken 8. Wat is in hoofdzaak uw financieel doel? (A) Kapitaal vergaren (sparen) (B) Pensioen voorzien en samenstellen (C) Uw inkomsten aanvullen (rente) (D) Uw kapitaal herwaarderen 9. Welke vooruitgang verkiest u voor uw kapitaal? (A) Gematigde progressie (B) Een gemiddeld grotere progressie, maar minder regelmatig (C) Een grote gemiddelde progressie doch zonder regelmaat A B C mylife pro Policy - Profiloscoop Page 2 van 7

3 10. Welk bedrag wenst u te investeren? (A) meer dan (B) tot (C) tot (D) tot Hoe staat de verhouding van uw investering tot uw financieel vermogen? (A) Te verwaarlozen spreiding (B) 25% van uw vermogen (C) 50% van uw vermogen (D) +75% van uw vermogen 12. Kent u de producten TAK 23 in levensverzekering? 13. Kent u de voordelen van een levensverzekeringscontract? 14. Kent u de Europese omzendbrief inzake de vrije dienstverleningsprestatie? 15. Kent u de bijzonderheden en voordelen van een investering in Luxemburg of Ierland? Specifieke eisen en bevestigingen 1. Wij wensen vrij te kunnen beschikken over de inkomsten en meerwaarden verkregen uit onze beleggingen na : 3 jaar 5 jaar meer dan 10 jaar 2. Wij wensen ons het recht te behouden tot de mogelijkheid om vrij en zonder kosten afhalingen te kunnen verrichten op elke ogenblik en van bij de aanvang van onze beleggingen, en dit ter waarde van... % van het totale geïnvesteerde bedrag. 3. Wij hebben klaar en duidelijk de uitleg ontvangen met betrekking tot de verschillende beleggingsvormen en oplossingen ons voorgesteld door de raadgever. 4. Wij hebben klaar en duidelijk de uitleg ontvangen met betrekking tot de administratieve modaliteiten ter onderschrijving (algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringscontracten en gedetailleerde omschrijving inzake de individuele en bijzondere beheerderspolitiek van de verschillende geselecteerde fondsen), alsook de bijzondere modaliteiten inzake de kosten die er aan verbonden zijn (instap beheer uitstap). 5. Wij zijn ons bewust van de specifieke illiquiditeit van bepaalde fondsen gekozen voor de vooropgestelde globale oplossing en de kosten die een voortijdige uitstap van deze fondsen impliceert. 6. Wij zijn op de hoogte gebracht van de bijzonderheden en gevolgen op fiscaal en successoraal vlak ingevolge de voorgestelde globale oplossing. 7. De door de raadgever voorgestelde oplossing lijkt ons overeenstemming met ons investeringsprofiel en beantwoordt aan de geformuleerde persoonlijke verzoeken. mylife pro Policy - Profiloscoop Page 3 van 7

4 8. Persoonlijke motivaties / opmerkingen Wij zijn eigenaars / wij willen eigenaars worden wij zouden graag informaties over Immo beleging krijgen wij zouden graag meer en op maat informaties over successie rechten krijgen U bevestigt alle omstandigheden, doelstellingen en persoonlijke wensen meegedeeld te hebben die in beschouwing genomen moeten worden als gegevens die van invloed kunnen zijn op deze analyse. Handtekening verzekeringsnemer Handtekening mede verzekeringsnemer Handtekening raadgever ID VERSIE LEVENSVERZEKERING VOOR AL UW VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN, KAN U ZICH WENDEN TOT ONS KANTOOR. Klachten kunnen eveneens neergelegd worden bij de ombudsdienst van de verzekeringen te 1000 Bruxelles, square de Meeûs 35. Tél. : 02/ Fax : 02/ Het register der verzekeringsbemiddelaars wordt beheerd door de CBFA te 1000 Bruxelles, rue du Congrès 12 14, mylife pro Policy - Profiloscoop Page 4 van 7

5 Resultaat van uw profiloscoop A B C D Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag 16 TOTAAL : Resultaat van uw investeringsprofiel Van 0 tot 20 punten : Profiel «Voorzichtigheid en Bescherming» : Op basis van uw profiel bent U eerder op zoek naar permanente en volledige garantie van het initieel door u geïnvesteerde kapitaal, matige fluctuatie, minder dan deze van de klassieke obligaties aan 100 %. Het beoogde minimum jaarlijks rendement bedraagt 4 tot 6 % van het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal. Van 21 tot 35 punten : Profiel «Evenwicht en Rendement» : Op basis van uw profiel, bent u eerder op zoek naar : de volledige, permanente bescherming van uw initieel geïnvesteerde kapitaal over een periode van 5 tot 10 jaar, matige fluctuatie, minder of gelijk aan deze van de posities type 50% obligaties / 50% aandelen. Het beoogde minimum jaarlijks rendement bedraagt 6 tot 8 % van het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal. Van 36 tot 45 punten : Profiel «Dynamiek en Prestatie» : Op basis van uw profiel, bent u eerder op zoek naar : een dynamische bescherming van het initieel geïnvesteerde kapitaal met een garantie van 100% over een periode van 8 tot 12 jaar met, intussentijd, een tolerantie van variabel kapitaal ter waarde van 20%, stijgend zowel als dalend. Het beoogde minimum jaarlijks rendement bedraagt 8 tot 15 % van het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal. mylife pro Policy - Profiloscoop Page 5 van 7

6 Gemotiveerd advies : Wij raden u het (de) volgend(e) verzekeringsproduct(en) en beleggingsoplossing(en) aan : En dit op basis van : (1) de hiervoor gemaakte analyse van uw vereisten en noden met betrekking tot een levensverzekering, en (2) de onpartijdige analyse van een voldoende aantal op de markt beschikbare levensverzekeringen die beantwoorden aan uw noden en vereisten. Uw keuze als klant voor een beleggingsoplossing en levensverzekering TAK 23 : U volgt ons advies en bevestigt uw wens de door ons aanbevolen oplossing te onderschrijven. U volgt ons advies niet en u bevestigt formeel de volgende oplossing qua levensverzekering en/of belegging te willen onderschrijven : De verzekeringsnemer(s) bevestigt(en) de juistheid en correctheid van de gekende omstandigheden die redelijkerwijs moeten beschouwd worden als gegevens die deze analyse kunnen beïnvloeden. De verzekeringsnemer(s) bevestigt(en) dat de raadgever geen bijkomende analyse van de markt dient uit te voeren betreffende het risico dat de raadgever dient te verzekeren en bevestigt(en) formeel ingelicht te zijn met betrekking tot de risicograad, de beperkingen en draagkracht van het gekozen verzekeringsproduct. De verzekeringsnemer (s) bevestigt(en) ingelicht te zijn met betrekking tot het recht van de raadgever om naam en adres bekend te maken van de onderneming(en) waarvoor hij als bemiddelaar optreed, werkt of mag werken. mylife pro Policy - Profiloscoop Page 6 van 7

7 Opgesteld in twee exemplaren, waarvan 1 exemplaar aan de klant wordt overhandigd. Te.., op.. Handtekening verzekeringsnemer Handtekening mede verzekeringsnemer Handtekening raadgever ID Bescherming van persoonsgegevens van de bewoners van België De verwerking van persoonsgegevens die worden aangehaald, in overeenstemming met artikel 5 c van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998 (hierna genoemd de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ), is nodig om te voldoen aan de informatieplicht in het kader van de wet 27 maart 1995 betreffende de bemiddeling in verzekeringen en herverzekeringen en distributie van verzekeringen, gewijzigd bij wet van 22 februari 2006 en waaraan ons kantoor gehouden is als verantwoordelijke. Krachtens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een recht van toegang tot persoonlijke gegevens over u en verbetering van die gegevens. U kunt bijkomende informatie bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel, Waterloolaan 115. mylife pro Policy - Profiloscoop Page 7 van 7

KANTOOR VOLCKE-HOORNAERT-WILLAERT

KANTOOR VOLCKE-HOORNAERT-WILLAERT Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

Sparen of beleggen met een levensverzekering

Sparen of beleggen met een levensverzekering Sparen of beleggen met een levensverzekering Bemiddelingsfiche Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de

Nadere informatie

NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN

NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN TOELICHTINGSNOTA FICHE VOOR HET SPAREN OF BELEGGEN MET EEN LEVENSVERZEKERING FICHE VOOR EEN LEVENSVERZEKERING FICHE VOOR EEN VERZEKERING NIET-LEVEN

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

De Belg en duurzaam beleggen.

De Belg en duurzaam beleggen. De Belg en duurzaam beleggen. BANK & VERZEKERINGEN De Belg verkiest duurzame beleggingen ook al weet hij niet precies wat dat betekent Voorwoord Maatschappelijk verantwoord beleggen, duurzaam beleggen,

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening 1 Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening Eerste rekeninghouder Naam Voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd Samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie