Strategisch human resource management: Van klassiek personeelsproces naar strategische fit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch human resource management: Van klassiek personeelsproces naar strategische fit"

Transcriptie

1 Strategisch human resource management: Van klassiek personeelsproces naar strategische fit Bijdrage Liber Amicorum voor Jan Eppink Hetty van Emmerik In 2008 is de negende druk van Management en Organisatie: Theorie en Toepassing verschenen, inmiddels in een totale oplage van meer dan exemplaren. Wat moet dat boek door veel studenten gelezen zijn! Mijn exemplaar is uit 1989, nieuw gekocht toen ik werkte bij de vakgroep OBM (Organisatie & Leiding, Bedrijfspsychologie, en Marktkunde). Als ik het boek weer opensla en hier en daar doorlees, blijkt er eigenlijk niet veel veranderd te zijn. In de versie van 1989 wordt het personele proces gezien als een kwantitatief en kwalitatief bepalen van de personeelsbehoefte, het werven, selecteren, aanstellen van personeel, het bepalen van arbeidsvoorwaarden, het opleiden, beoordelen en bevorderen van personeel, het bepalen van het werkklimaat, overplaatsing, pensionering en ontslag. Daarmee is het personele proces volgens Keuning en Eppink (1989) niet een zelfstandig proces 'los' van de overige processen maar het dient de overige processen vanuit een eigen verantwoordelijkheid. De personeelsfunctie wordt opgevat als een echte hulpdienst: Vanuit een specifieke deskundigheid gaf deze hulpdienst aanwijzingen over het te volgen beleid of over een te volgen werkwijze of procedure. Vanuit het lijnmanagement diende consultatie van deze hulpdienst plaats te vinden, zodra zich problemen voordeden die het betreffende deskundigheidsgebied van de personeelsfunctie raakten. Als voorbeeld wordt gegeven een ontslagkwestie die via de afdeling personeelszaken afgehandeld werd. Het geheel doorlezend, is er niet veel veranderd, maar binnen deze bijdrage wil ik toch graag een tweetal ontwikkelingen toelichten: (1) De vervaging van de grenzen van management en personeelsfunctie, en (2) De nadruk op het belang van strategisch human resource management. (1) Vervaging van de grenzen van lijnmanagement en personeelsfunctie In de eerste edities van Management en Organisatie was er sprake van een duidelijke scheiding tussen lijnmanagement en personeelsfunctie. Lijnmanagement werd voorgesteld als een proces waarbinnen verschillende met elkaar samenhangende managementfuncties te onderscheiden zijn. De manager was dan volgens Keuning en Eppink (1989) degene die, afhankelijk van de situatie, het relatieve belang van zijn verschillende taken moest vaststellen afhankelijk van extern en interne afstemmingsproblemen en structureringsproblemen. De personeelsfunctie, tegenwoordig vaak aangeduid als human resource management, wordt opgevat als de systematische benadering van management van het meest waardevolle van organisatie: De medewerkers, die zo wel individueel als gezamenlijk een bijdrage leveren aan het bereiken van de organisatie doelen (Armstrong, 2006). Human resource management onderscheidt zich van de meer traditionele personeelsfunctie waarin vooral nadruk op beheersing van 'ondergeschikten (subordinates) lag in plaats van op het motiveren van medewerkers. In tegenstelling tot het traditionele personeelsbeleid, gaat human resource management uit van het idee dat medewerkers juist resources zijn in plaats van kostenpost en dat goed human resource management kan leiden tot een verbetering van de effectiviteit van een organisatie. Human resource management richt zich veel meer op de rol van het management bij de uitvoering van de personeelsfunctie. Human resource management activiteiten kunnen we in een zestal clusters onderverdelen (Bernardin & Russell, 1993). In de eerste plaats activiteiten op het gebied van het organisatieontwerp. Daaronder vallen bijvoorbeeld functieanalyse, functie-ontwerp, samenstelling werkteams en implementatie van informatiesystemen. In de tweede plaats activiteiten rondom plaatsing van personeel. Dan

2 valt te denken aan werving, selectie en alles wat daarbij komt kijken. Maar ook introductie van nieuwe medewerkers, activiteiten op het gebied van doorstroming of outplacement en bijvoorbeeld emancipatiebeleid en positieve actie programma's. In de derde plaats gaat het om organisatie- en personeelsontwikkeling. Onder organisatie- en personeelsontwikkeling valt loopbaanplanning en loopbaanontwikkeling, waarbij ook valt te denken aan speciale ondersteuning of aan counseling of het voorbereiden op pensionering, of aan activiteiten op het gebied van onderwijs en training en het evalueren van de werkbeleving van medewerkers. Het vierde soort activiteiten betreft prestatiemonitoring. Prestatie monitoring heeft te maken met programma's die de productiviteit moeten verbeteren en met het in kaart brengen van de individuele mogelijkheden en prestaties door middel van functioneringsgesprekken en beoordelingen. Onder de vijfde soort activiteiten vallen activiteiten met betrekking tot beloning. Dat betreft alles wat direct te maken heeft met beloning, maar ook speciale bijkomende voorzieningen die de organisatie of de zogenaamde fringe benefits. Bijvoorbeeld een dertiende maand salaris, kinderopvang via het bedrijf, een kortingskaart voor het openbaar vervoer etc. Tenslotte valt een deel van de human resource activiteiten te classificeren als communicatie en public relations. Daarbij valt te denken aan informatieverstrekking en het helder maken van wat human resource management te bieden heeft. Uit deze opsomming blijkt al dat veel van de voorheen exclusieve taken van het lijnmanagement gedeeld of zelfs verschoven zijn naar het human resource management en Organisaties kunnen op verschillende manieren vormgeven aan hun human resource managementbeleid en dat leidt tot verschillende human resource management configuraties (Toh, Morgeson, & Campion, 2008). Zie onderstaande tabel voor een overzicht van activiteiten in vijf human resource management configuraties. Human resource management configuraties en aanwezigheid van human resource managementactiviteiten (- is minder dan gemiddeld aanwezig, + is meer dan gemiddeld aanwezig). Cost minimizers Contingent motivators Competitive motivators Resource makers Committent maximizers Recruitment Selection Training techniques Training evaluation Socialization Mentoring Annual performance goals Negotiated performance goals Internally equitable pay Externally equitable pay Profit/gain sharing Knowledge or skill-based pay Individual-based pay Team-based pay

3 Customer satisfaction based pay Job tenure Benefits Empowerment Use of teams Aangepast van Toh, S.M., Morgeson, F.P., & Campion, M.A. (2008). Human resource configurations: Investigating fit with the organizational context. Journal of Applied Psychology, 93(4), Sommige organisaties investeren weinig in hun human resource management beleid. Deze organisaties, ook wel cost minimizers genoemd, investeren daarmee ook weinig in hun medewerkers: Over het geheel genomen zijn deze organisaties minder mensgericht. In de tabel kunnen we zien dat dit soort organisaties op alle human resource management activiteiten onder het gemiddelde scoren. Organisaties kunnen ook op beloning focussen en beloning aanpassen aan de geleverde prestaties om op die manier hun personeel zo optimaal mogelijk te motiveren, dat zijn zogenaamde contingent motivators. Net als cost minimizers, scoren contingent motivators duidelijk minder op selectie en ontwikkelingsactiviteiten. Maar in tegenstelling tot de cost minimizers, wordt er door contingent motivators meer dan gemiddeld aandacht geschonken aan beloningszaken. Een variant op contingent motivators zijn competitive motivators. Deze organisaties richten zich op de wat de concurrent doet om hun beloningspakket samen te stellen. Zoals de tabel laat zien, is de nadruk op beloningsactiviteiten door competitive motivators vooral gericht op individuele beloning en niet op teamgebaseerde beloning. Resource makers zijn organisaties die zich vooral op goede werving en selectie richten en op de training en ontwikkeling van medewerkers. Hier ligt de nadruk dus minder op beloning. Vaak zien we in deze organisaties ook het gebruik van teams. Zoals te zien in de tabel, scoren de resource makers wel duidelijk onder het gemiddelde op alle activiteiten die te maken hebben beloning. Tot slot zijn er organisaties die proberen een zo volledig en professioneel mogelijk human resource management beleid te voeren. Die organisaties worden ook wel commitment maximizers genoemd. In de tabel is te zien dat dit soort organisaties voor alle human resource management activiteiten boven het gemiddelde scoort. In deze organisaties waar het draait om commitment is men op medewerkers georiënteerd en dit zijn vaak ook juist de innovatieve organisaties in een bepaald branche. Ze willen graag de beste mensen aannemen en hebben er daarna veel voor over om in deze mensen te investeren, door ze bijvoorbeeld allerlei trainingen en opleidingen aan te bieden. Ze proberen medewerkers eerlijk te behandelen, een goed salaris te betalen, en vooruitzichten te bieden. Dit type organisatie onderkent dat een van de belangrijkste problemen van human resource management het binden van goede medewerkers aan de organisatie is. Het is immers heel jammer als mensen die goed presteren en waarin veel geïnvesteerd is (zomaar) opstappen, of dat mensen gedesillusioneerd raken doordat ze geen perspectief (meer) zien. Om dat te voorkomen moet er sprake zijn van een effectief systeem dat veelbelovende nieuwe personeelsleden werft en selecteert. Maar er moet ook sprake zijn van een effectief systeem zijn dat zorgt voor de bevordering naar betere banen van medewerkers die daarvoor in aanmerking komen en zorgt dat de open plaatsen op tijd en adequaat ingevuld worden. Tevens moet er sprake zijn van een systeem dat ervoor zorgt dat er adequaat wordt omgegaan met individuen die niet of niet voldoende functioneren (Baron & Kreps, 1999). Door de ontwikkeling van human resource management in alle vijf configuraties is vervaging tussen lijnmanagement en personeelsfunctie toegenomen maar ook doordat het lijnmanagement steeds meer verantwoordelijkheden toegeschoven kreeg. Daardoor kwamen

4 taken die traditioneel bij de personeelsfunctie hoorden nu juist bij de lijnmanager te liggen, bijvoorbeeld zaken als beoordelingen, functioneringsgesprekken. (2) De nadruk op het belang van strategisch human resource management Strategisch human resource management verwijst naar de activiteiten die een directe bijdrage leveren aan organisatie effectiviteit en performance (Delery & Doty, 1996). Deze link tussen human resource management en organisatie effectiviteit en performance heeft een hoge vlucht genomen (Schuler & Jackson, 2005). Strategisch human resource management onderscheidt zich op verschillende manieren van de klassieke personeelsfunctie (Lepak & Shaw, 2008). Allereerst, strategisch human resource management wordt vooral bedreven op het meso niveau in de organisatie, bijvoorbeeld het functioneren van business units of de effectiviteit van teams en minder op individueel niveau met iedere medewerker afzonderlijk. In de tweede plaats is binnen strategisch human resource management veel meer aandacht voor de fit (interne en externe afstemming) dan in het klassieke model van personeelsbeheer. Bijvoorbeeld in de vorm van verschillende human resource management praktijken en hoe deze praktijken gebruik kunnen worden om effectiviteit te bevorderen. In de derde plaats wordt binnen strategisch human resource management veel meer de nadruk gelegd op effectiviteit en performance dan in het klassiek personeelsproces. Als we de ontwikkelingen rondom strategisch human resource management bekijken valt wel op dat er weinig gebruik gemaakt wordt van theoretische perspectieven. Een van de doelen van wetenschap is het ontwikkelen van valide theorieën en modellen die gebruikt kunnen worden om fenomenen te verklaren, te voorspellen of beheersbaar te maken. Voor strategisch human resource management geldt dat er eigenlijk nog steeds maar relatief weinig gebruik gemaakt wordt van theorieën en ook resultaten uit onderzoek worden weinig vertaald naar de praktijk (Rynes, Giluk, & Brown, 2007). Wel blijkt dat human resource management zich ontwikkelt van een dienstverlenend en onderhoudsfunctie (de hulpfunctie in termen van Keuning van Eppink) naar een onderdeel van de strategische functie die van vitaal belang is voor organisatie effectiviteit. De tot nu toe meest gebruikte theoretische perspectieven om de link tussen (strategisch) human resource management en organisatie effectiviteit te bestuderen (Ferris et al., 2007) zijn: (1) De systeembenadering. In de systeembenadering gaat het om het totale pakket van human resource management activiteiten, bijvoorbeeld alle high-involvement procedures en hoe dat uitwerkt op het presteren van de organisatie.(2) Strategisch management perspectief. Hierbij ligt de nadruk op de rol die human resource management speelt in de implementatie van de organisatiestrategie. Om een bepaalde strategie effectief te kunnen implementeren, moet er sprake zijn van een fit tussen de human resource management activiteiten en de doelen van de organisatie. (3) De resource-based view. Daarbij krijgt human resource management een sleutelrol toebedeeld in het ontwikkelen van waardevolle bronnen, zoals humaan kapitaal, en competenties die moeilijk te kopiëren zijn door de concurrent. Binnen strategisch human resource management worden onderzoeksresultaten nog steeds te weinig naar de praktijk vertaald. Evidence-based management (Pfeffer & Sutton, 2006) is een stroming binnen human resource management die er juist voor ijvert om onderzoeksresultaten in de praktijk te gebruiken. Hoe nodig dat is wordt door Rynes, Giluk, en Brown (Rynes et al., 2007) geïllustreerd. Bijna 1000 human resource management functionarissen kreeg een aantal goed gedocumenteerde onderzoeksbevindingen voorgelegd. Er bleken nogal wat verschillende meningen te bestaan onder de respondenten. Voorbeelden van dergelijke goed onderzochte relaties zijn: Intelligentie is een betere voorspellen van job performance dan conscientiousness (Schmidt & Hunter, 1998); Goal setting is meer effectief voor het verbeteren van job performance dan participatie in besluitvorming (Wagner, 1994); Het maken van fouten in de beoordeling van medewerkers is heel moeilijk te voorkomen en training helpt weinig op dit gebied (London, Mone, & Scott, 2004).

5 In deze bijdrage heb ik een tweetal ontwikkelingen in organisaties beschreven sinds de editie van Management en Organisatie in 1989 met betrekking tot de link tussen strategisch management en human resource management. Het blijkt nog steeds dat het verschijnsel organisatie zeer met het menselijk bestaan vervlochten is en dat bestudering van dit verschijnsel voor een goed begrip van mogelijkheden en beperkingen meer dan ooit vereist is (Keuning & Eppink, 1989): De strategisch fit wordt steeds belangrijker. Het wordt tijd om op zoek te gaan naar de 2008 editie, maar het is goed te beseffen dat er eigenlijk veel hetzelfde gebleven is. Literatuur Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. Cambridge: Cambridge University Press. Baron, J.N., & Kreps, D.M. (1999). Consistent Human Resource Practices. California Management Review, 41(3), Bernardin, H.J., & Russell, J.E.A. (1993). Human resource management. New York: McGraw-Hill. Delery, J., & Doty, D.H. (1996). Modes of theorizing in strategic HRM: tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. Academy of Management Journal, 39(4), Ferris, G.R., Perrewé, P.L., Ranft, A.L., Zinko, R., Stoner, J.S., Brouer, R.L., et al. (2007). Human resources reputation and effectiveness. Human Resource Management Review, 17(2), Keuning, D., & Eppink, D.J. (1989). Management en organisatie. Theorie en toepassing. Leiden: Stenfert Kroese. Lepak, D.P., & Shaw, J.D. (2008). Strategic HRM in North America: looking to the future. International Journal of Human Resource Management, 19(8), London, M., Mone, E.M., & Scott, J.C. (2004). Performance management and assessment: Methods for improved rater accuracy and employee goal setting. Human Resource Management, 43(4), Pfeffer, J., & Sutton, R.I. (2006). Evidence-Based Management. Harvard Business Review(1), Rynes, S.L., Giluk, T.L., & Brown, K.G. (2007). The very separate worlds of academic and practitioner periodicals in human resource management: Implications for evidencebased management. Academy of Management Journal, 50(5), Schmidt, F.L., & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124( ). Schuler, R.S., & Jackson, S.E. (2005). A quarter-century review of human resource management in the U.S.: The growth in importance of the international perspective. Management Revue, 16(1), Toh, S.M., Morgeson, F.P., & Campion, M.A. (2008). Human resource configurations: Investigating fit with the organizational context. Journal of Applied Psychology, 93(4), Wagner, J.A. (1994). Participation s effect on performance and satisfaction: A reconsideration of the research evidence. Academy of Management Review, 19,

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB

Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB Een studie naar de effecten van verticale en horizontale afstemming van personeelsbeleid in kleine bedrijven. Hilbrand Knol Dit boek is postuum uitgegeven door

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

De implementatie van open innovatie: wat is de stand van zaken?

De implementatie van open innovatie: wat is de stand van zaken? INNOVATIEMANAGEMENT Ard-Pieter de Man, Colin Hoogduyn, Koen Dekkers De implementatie van open innovatie: wat is de stand van zaken? Ard-Pieter de Man is hoogleraar Kennisnetwerken en Innovatie aan de Vrije

Nadere informatie

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau Onder redactie van: Birgitte Blatter Luc Dorenbosch Laura Keijzer Duurzame Inzetbaarheid in perspectief Inzichten en oplossingen op

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Je baas als aanleiding voor de zoektocht naar ander werk

Je baas als aanleiding voor de zoektocht naar ander werk Je baas als aanleiding voor de zoektocht naar ander werk Een onderzoek naar de relatie tussen baasgedrag en loyauteit van medewerkers Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de war for talents is het

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Met grote regelmaat is de afgelopen jaren het debat

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Brede analyse op basis van achttien casestudies Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Petra Biemans In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van de rol van HRM in organisaties in

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Bonussen en onderpresteerders in het onderwijs

Bonussen en onderpresteerders in het onderwijs Bonussen en onderpresteerders in het onderwijs Samenvatting: 70% van de docenten is tegen het invoeren van prestatiebeloning. 16% van de docenten denkt niet in aanmerking te komen voor een bonus. De overige

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Job crafting: de psychologie van een baan op maat

Job crafting: de psychologie van een baan op maat ARTIKELEN Job crafting: de psychologie van een baan op maat Inleiding op het themanummer Luc Dorenbosch, Arnold B. Bakker, Evangelia Demerouti & Karen van Dam * Dit themanummer schenkt aandacht aan een

Nadere informatie

Een goed gesprek. Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer

Een goed gesprek. Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer Een goed gesprek Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 7 2.

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling 70 PROCENT VAN DE IMPLEMENTATIES MISLUKT Meer rendement uit prestatiemanagement Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling naar centralisatie van financiële

Nadere informatie

De economische waarde van medewerkers Prof. dr. Gerard H.M. Evers

De economische waarde van medewerkers Prof. dr. Gerard H.M. Evers De economische waarde van medewerkers Prof. dr. Gerard H.M. Evers Though your balance-sheet's a model of what a balance-sheet should be, Typed and ruled with great precision in a type that all can see;

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie