a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J..."

Transcriptie

1 PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt u tierom de nodige ir. formatie :la] versc:ha.rfen. Was ik j,n het vorige nummer zo enorm verheugd door de ujtbrei ding van de IJ81'kgroepleden, n1f moet ik u ai meedelen, d!lt d00r priv-ornetandi?heden, Nicolet Meester ll;it Die!,enveen geen d8ej meer kan uj,tmaken van onze werkgroep.. Wli betreuren dit zee.l' 1 doch hebben haar kelz;o to respekteren. thcolet, 'Voor datgenv dat,ie t.ot nu toe voor ons hebt gedaan, zeggen wij je hfh:<l hart,olijk OW$ t Wie V811 u, die woonachtig is in hot oosten (?) des lam:i I voelt zj eh geroepen om deze opengevallen plaats in te nemen Bel even naar de sekretaresse wh de waard, of naar mij. Goed nieuws h b ik ook I Glaudia f.lanrique de Ordonez, is in ver1iachting: I We haper. (]<; een en ander 'Voor haar en haar man voorspoedig zal verlopen.. Wü zullen ti op de hoogte hoti.den! Het va:: u eker al opgevallen, riat er een nieuw voorkan'tje :.8. Drie jaar lnng heeft een Colombiaans meisje u over haar schouder aangestaard. Dit jongetje uit een van ne sjoppeulj':';ken uit iiogot).; naemt het van haar over. Kest mu nc,;:: 'U, mede namens Wil, D.1ck en Rinus t prettige feb-st dagen toe te wensen en de hoop uitte spreken, dnt ook volgend jsur voor onze prqjekthulp f*ln goed.iaar za] 1,l'ordon -Lî-C...o p,.

2 1 Nieuws uit Bogotà via hel BH\ bereikt.en ons diverse beriçbtci uit Bogotà. Allereerst Over C<:.'\N: de verb0uwing dle daar qepleegd ''''erd! i::: nu zo':;. e klaar. De keuken kan nu ç!'1t als k;euk:en gebruikt worden omdat. el een aparte ruimte qeereëerd is voor clé was. Er 'lal binnenkort (of er is inmiddels) een nieuwe wasmachine qekomen r zodat alles volautomatisch schoon gewassen kan worden. De logopediste en psychologe hebben nu ook cn eigen kamertje waar Ze hun werk kunnen doen Allemaal verbeteringen dus Ook nieuws van een heel andere strekking. De afstandverklaringen. De Kinderbeschuminq heeft als eis gesteld dat ouder(s)!verzorger(s) voortaan alleen nog ar voor afstand kunnen tekenen bij oe Kindel'oosche.nlling. Vroeger gebeurde dit bi; CRAN. Een klnd kon daar gebracht worden, de verantwoordelijke persoon tekende voor afstand en CRAN teqelde dit bij de adopti procedure verder bij de Kinderbescherming. Pit kan dus nil meer. Op zich een prima (eqeling maar en heel naar If>ffekt is datlomdat de Kinderbescher ming deze regel ook wenst; uit tf] voeren vo'c kind\o!l«1l tjie al langet: in CMN 'Zltt.en en van wie dul al lanq afstand qedaan ib. de hele adoptieprocedure vertrilagd wordt. De eis il IlStrnelijk dat oudet:(si Vdn di ' kinderen opgespoord worden zodat,, alsnog bij de Kindérbescherming voor atst.ànd kunnen tckl;l'lfm. U begrijpt (jat dit nogal wat verttjlging met zich mee brengt. Zie maar eens ie mand op te spocefl in Eogotà of omgeving als je alleen maar {Oen naam hebt. Naar CRAN doet PI' alles iln o:n toch de prçl cedures op tijd door9tlq te kunnen laten vinden. Dan is verder ook in de loop van dit jaar VCI scherpt. q >I,ordfCfl d,, le(ftijdsgrens van de to,jç;omstige: oud'?::s. Ouders die- oudbt zijn doem 35 jttar lçorr'pil :-:iet meer in ilanmerkinq VOör oe a-:joptie var: een :Jaby. l':. dn. dat we ook hier voorstanders zullen vinden van deze regelit1q: and<;)ren zullen dit waat::jctlijnlijk overdreven vinden., hoe dan ook, feit is dat men er dch sinds kort strikt aan Oet houden Bijzonde-rbeid van deze beide r-cgelingen: Ze gelden alleen maar voor de Kinderbéscher ming in Bogotà. In andere plaatsen in Colombia kunnen dus weer heel andere regels van kracht zijn. Van Yvonne: Tijssen (medewerkst.er van het RrA) hoorden w dat o.a. in verband met dez twee eisen er nog al wat babies bij CPAN wacb::en op adoptie. Er moesten telfs pleegge7.innen bijgezucht worden om alle kinderen ondr àak te krijgen. Zo, dat waren zo weer W<Jt bijzonderheden van ver weg U bent nu wee:: een beetje op de hoogte 'fan het reilen en zeilen in en mn taan. Als el onder u :d jn die meer informati hbben Ovet: divet:se zakn in Bogotà omdat Zé et bv. pils 'Jeweest zijn om hun kind op t. halen s<:hroom dan niet, pak peon en papl t schrijf uw belevenissen { nieuws of àerglijk op en stuur hdt ons toe!! Die belevenlss8tl en nieuwtjes ûjn ook '/00:..;Iodt'ren inter,ssant. Doen dus! Wil de Wa.;lf<J. 3

3 -.' :O!AS ( (lr 1:'R, J-J GEL:''''';: ; ZOóils de mee eten_ Và':: U 'ië;;;;!l, ;::llt U 7ia Pa'J.1- ',T:::::,iss eey. diase!'ie J,-e.: ::PJdI 2gE;n een t;eringe -:Jic:rage ':n ve:;:-::,?.:::- :,:,,L ::te V2r ze '''-'i-i'o'tol' -;:'-.::: _tu,-c. 'ICOY, -' -;;-r,, t_-'-,ll -ee' n''''''-''-- -'-'-- L,t;: dia 8 aan deze aerie toegevoegd,zodst TI een goed beeli 'Tan d::.. t 08Il'J.is i:r':gt. AllE::,jia I s gaan nu over l'et nie-j.de tet)!),lw dat enice jaren geleden erokken is. \0.'11 t u ze met U',' gez,in, fa:nilie 'Jf ken nissen 'bekljken, irlîormeer dan t_î?aul 7ries en regel ds verzendizlg. Speel- en leermiddelen VGO:: het scüoolt;je e nebben gemeend et Kerst iets extra's voor de Kinderen in CRAN en hun begeleiders te moeten doen. Gnze aanaacht ging daarbu it naar het sshooltje. School 1)8 tekent spejen, leren,dué ok spelend 1e en. We hopen dat de volgende dingen daar op hun plaats zjjn: 1850 duplo ;-;jet grote speeldieren en hekken, enige puzzels, ej_ ge lotto's en enige rekenselletjes. :J:..t alles is, al.s alles gjed verlopen is) ',:0(1:::' Yvonne Thjjssen meegenorr,en naar :ol:;.-:,,,:, ;:..i..3. Aangezi8n cie zending op k:::rte terrr::in geregeld moes w8rden, was he st Dngeljk vooraf' contact r.1et r;rai op te nerr:en om hun wensen en -behoe'+:en te peilen. '/OJT een eventuele volgende zending zu:i.ler. w'.j proberen v'jjral e lnfo:,:neren ':Jat in het schoolt:;:: -y-an CRAI ; aan Epeel-er 1eerr::ateriaal nodig is. '-I We:relàki::.lde::8nis-v , '5'2+.+ yc( 'e_,,- 2' _ 'ei,,:::',. -,..L._ ::-,;.. 3 YtfL e è_,,e_<:-j f;', '<:.. 8:-; -.. -,' ')Y!? '- -'--::,. -2 ', j.. l -:-'C::::'.8:ES )-; ''':2;;' n2s:::' L r;::ëj::'j,:,.'_>: ';::'2=--r,:::'T.!'N2.: è1 --:,'9,.L.i.S:,--?.. 1;', c ::.;. :n 11,1.p :'::in!l. :.-; 'C?S t )<00 rl 't!f;::,,,,,::,,,: ':::---::.::;.-:eldag. is jis df V=. geaiscussieeq> g0prae:_t: er.,:e::::c.::h-::,n. Ol ;LS ClS,';: ::'_d:!,ee _,'t-,le';' Cl:, e2.k8ar 2dl.,;e ',:l YÜ?:-: sl.i,, :--.s.:de:. e:lk8.al',;.;e:'.:' -::;e::'..<.t, ':'_''':: 'z,,:,yjj..:;--:--_',= n?,c..l2,f',den ::..ic-n r(,.'-+:--8::' rc ::1et p;=_k8..p. J,,,:'nt --::,<- - 'l '::c::r.i!,-,r..::. - eliy1c:, j;::,. '12Z da trna.', --', ','--,:.>,.,-', ':' 's, ',:-[,1 o.,:: (_, llli T -\3:: '_'-'J ;;.,.. <,,...,,', -.,,_., C,?,J::' -';:',.. thil::''' ',; l l's S.,., -- - c (rljhi!:01'll:, s-l-::olj.d C'_,::-),>:,,':::_ z_::. '-r. ',,'-', '- '.ol c, C '-.,y r c'(:x t::-,:'>nl:,,:,yten. Al. '.'1\: ::-:'_.. rè' :-:ic. :,c1::,en tt ::) ;'vjec:2:::.'ell!,.,-;,,.,; -::TL _ '::',':, ':J.c J -; < '0!esnhe!a rrste.'l Q8 ::,::'.1.e ')'';'1' C;-q..'._j -7: C, l'slr' :', :,'1 -- 0,(.1 -ce ; v' -:-:, t [,-n..-, C' :-''';; :':-:: P\, yen. 'e-!,,',---' 'i5 r:-n 8!',::0rl \''-,:L. J'l;}!'; f! ---:. AM.ROTTERDAM B.b,.r--;'K l,v. toh T..H\ f{,f_ DHH'HfQ\!,, ':18.', -): :.--'.. t/1oman,.\llartado Aèreo, 91.j27 Cbiao, Bogn ta c...,'m AMROBAN: USC,:IOOO-OO Am'terdamRotterduDBank,V, '8:'1.,;- ç. :',_J, 'j,22 N, iio ,,,ll,e S_1.oo0,OO -J 1 4o.mu; t' l Neoo VO, jj, \,rl< '>u<,,<>ri<,y \00<,!.'B:::D':-=O'OOOI0IB'. J 5'

4 . L óler-('r..,t5jcl', ;, 1l)'\l-9m»CttC t:lncjillor Ct! :'4J)',19'>'+ I'LIl ladlf,!!, 1lp.'Jtr'.efi. f.168,?5 ')'\tvilnq('i' :ti 24- 'n;.d1 UI'j4, N,H48143 ':',d1iri$tr(!t ltk(]', 'ft)... AMSTERf)AUWTrElmAM BANK N.\! i{eç.el_ti(;c otvlti(!s, f JnJ.'\;, los,00 k:cn f'ft!)' -2i':'.ll..U\r.e.ll:lh.eJ.::. _, i'.8# l;s S-,,:.ü/)C,CC- Gtfter- tlt,,<ff),'djd!4ql'. f, JlO 111 <0_ lf ''',;r.j','t(, A t' he '. m.,,.jq!...i1:h.,,., rtad() _A_9. 9_'!!.:'l_2? Chic,<2L.Bcit.!l._'': 1 f,.7(,7,134 UnCA\HI:.,,,,.'\J\.1RJJRIJ.IK USD,t.,IO C Pvrf0 en irtl'll1t(nltiek;:\1;t ï Amsterda:m--Rotterdam Bank!ti,V ' 1!la fum' '«11'!.1t ht><,,... Y ;tj;c) (f' : 1'1 i! fit! )< :>-. X >.. r'1 i i'::.. i... S' in L_... L.. -, j. '., i 'fl v i.. p ', :;::,,,'!i1ri!.,! fleuflie COl, - '('1' Had1' i 103.9:;; 'M' y, :,::''t I [tlg<:p.jt;,-, ' blc?crj(' CldtK'LJ.?,S9 I' Î.:.i IÎl/I,..,, / ljiil_ cr, i'p o' <. H '. iij Om 2!i'.., '0 Qo'; ::; s:, g, f f ';'599.S! J;::,:;( î...l':i. t'l,,,1.t.,&1oi,1' ':OPS,OO,,??';' 1J'[J000W.Ao d.d.' & S çheq,;, f J,l;),>: (IA. llh.19<m - FYJ()!. çhm;, 3.46-,t,J i' <!,i!.,v-' il 1 a i' li Ii' i \1 hip'h I Ig i.:,';j,. :,( '> ai ft!i,--- Scl!11;:!'J.Jl.19S4. f 1,7;',:.' :t:'o'-; 11 :. x,,i 1!t.11 1 'j ill t f I I.. 'I lt1h! '!l I 'e g IJ lt 'il,.,! ;:t SlM;,; (li::.'2.i96z f'r'ieo'!i'i$k! :; f 24;',_ <Scl'!-tl<'llr;tNh.:.l), }o -l,;!,!' hl tui l, il IJ llt h! 'lt <I öllilt f!,', ; \,I)W tj,\'l('n. if 1,tf$llr,uh ()M ; per,)1r S eve! t.' milten l, UJ fini tr,e t(.<,,:.,,;1.,,,? óm,jq; d' q ;I'}! n( dr. ri (j(' tlh, 1;1.' 1 Ch\1f' In 198? 11',]5 ; 2 70',.. è iii < H :th'l; i '1',!, < 11 ló,iie ':i,p!',i:': ro,m(), 1«'Der Ht ur')cn\::> 111 l'rnr< 1)( c,tr.. bltird'l <1'<'f.,r 1!au ljlf,;l('fl :j k{jf.'rs.tiji}ii1'j '\.1ln dtl:e qw,t l <lit I1Jt rlr,wjl;k. 1& (1-1! (P>',ff'qJ 1'\1.,;1 ie$ Q,trJ'). El'ljw! n''1r,,,,,ter de YAm! 13 dtgl.ttlljk i!l;tr, O'd<1 TJll'n :net '1 ef' ('tra..-, 'j, :t I ' I. StfJtU'1 'f W{>\ilN,t 0. IJ: Ol ;,;: i '5 ir,'1 'ekt (Jat dj t JltiJcj ljl. \.Inf'!1, I' '-' J;; I L fffirlral) hij ;r1 :rdh U KUf't lelen qr(,h,!,,, NI 'l k\;'''i(111 II 1<'llricl'l d!: <).,;; r,, 'H;'.}J ''''I ṭ. (',.,!, ---->b1'7----<. 5; '!l'leilmi\ dif: üjj,j,<h,rj wille!' 5t1JnCr olljft stf,jç;er, )fic;ji*::' e!,t er re,oj. el<,lr> her.'-'h' a tf t -i ;' I I Mqd'<l1<l, 't W n.;luj'jrlljk Rt<] Jm<,.i1 d(\r.in.!.î,e \\,\drldd J (>vrli;;hr.t 65 [Jj'Ml (;S (ovl<je,,r: 1. 1 L'lontl,.. r,,:\;' t')pl.., (, I'!,,,'tl C,. J!, i'fj,;. lijlj\'ie dd'l,eidn',n.or JYS. Het fwjelqlll' bwjrjo voor t;:ll;;' p,:; f >.600,_' b it!\nfl!l ':,1t t.jt tl(''irilg riet 4Nlk(pep:le ]llllr!linnlfl 1011 kool,n,,\1:;1 Crv,. O,I!, 1

5 ':JO V,'. =. t7' _ overleg over hulp aa,l'1 8111lStèl1 apenstilstd Tw,, grot. 0) verzetsorganisagisteren vcr.. te zijn met in.. van 23 aug'..i.stus een heacht te nemen. Het akwas al op handfl'n, dele dagen plot gevaar deer de opn van de guerrilde arts Carlos Tol. was weet' boven.. gekomen. vcrtrou een toezegging van Belisario. Betancur dat zonder problemen kunnen. Hij werd echter onbekenden vermoord. 1 In met het regeringsleger t-,.,.,..,.,=- GOUDSCHE COURAN I akkoord iom he la I 0j overleden Bogm,, nl kl mip vrou... i.e' weteld Luz Amanda Mu :<EH Perç'/;I, ten Colombll<llOse '-an 51 cm kngt - de groottt ;'an nm pa$gcboreo baby --.is gist.;ren op 17-}orige leeftj.j;l c\'tdedel) in SI)j:var in ht nooruoq:sten van Colomhia Zij ove-1'leed aan 1en hr.rtverjar1', ming. HIJ hailr gebonttt;.> woog :HJ 500 gram en b;j haar dood 7 blr Ha.. r oudei':> hadden noormale lengt en gewicht 61t i,;.:,! tqt; (..a,1 P':,,,:. -f; O\t'li(i.-! t.!!'.!!,,,_t'ii'!11li!'.,!_.iw,1.--:-: ,,,,,::.;}< >' *,..,:.;;:..A '''.;n ac...,i\ dl'iè guerrillain dat tijdens van een jaar met de onderhal)deld UIl wor \reu '''ln hervqtmin VOO! de auert170$t('o in bet gêbled, Ook lmu CiJ staat.ut beleg, ing:;;rct'peh. moord QP rnlm,;ter van ;;;11 I '-U,. Rr..drwo urn, Qpgehe'/!'M. moe\t'n WG; -',., :ara we':;,er nv;y. ':,Ujk v.t m,j()r(l door.::;, cû- Vocn Ih'''D-<''- (,',,,,,:'.:':-' t,, YI,';1.'_' _n

6 (;Iazen sclwirlsmum Slad<'s eer, fuit 'Ii;pn. ;fl rra,.-,=n $ct'l'3idl Hl 8ögota 'f,-rl d 1 'rh) JIf'l hv0c wereldfm DElle I...,lr! ünce'lcn cis/ag! 10 de v. i 1.'.'11 hoofdstad van.rwf'rv!:rtjzl :n dti2f' ColumbiJ is mhjoellcl:$lolci. M,-,t atgcs!{!r;ld op de bedelen crl stelen bf.:mj<fj'lke Sf('<0( hö\j(ien ï!'l' zich in \/M'\ rj't,,! dagen: leven Al:, ze ooi! de stflkkü:1 Dm rakj<'!s wmkf\' lil glan;':t'nd p:'lplet, binnenkomen, z1 zllv(lr 111 or>!)ovm. (lilt niet ijll om er UP!(JCl1i8 kw'hln',ei9 je k{}pi'll. r tlh(lrr 11a3' r.ar\!' ROTTeRDAMS NIEUWSBLAD,, io GOUD,H.,OVRANT '1 CaU _ Zevenendrtig mensen zijn zaterdag omgekomen bij de aanval op het dorp Yurnbo jn het westen van Colombia door e;en groep van ongv lit'r Colombina8Jll!li!'l gueniiiero'say(. 200 guerrillastrijders die he.. hoorden slag melleger;i 0 tot de linkse Bewe gmg VAn de Hk april (M t9) 37 doden Hf' I:!n van de communistiscbe Ce wapende &'VOÎutÎOMJ.re Stl1j1;1krachten >';;n Cckmbia (FARC), Dit hr:-!t het Ciom de amba5.'i3<:1e '1t1n de Dortiftlr:. wamm: kber bekend gemaakt. cáans<i! ne-publh::k in Bog:o ;; Een 8I'ldp.'r(> grtwp g',h'!rnllctoi Bij de strij!! vielen onder de VJU1 :; bezpii- ' gisteren h' gum'iiiroti 3? dooen. terwijl dorp Toribjl), Mk in d(> pro. d!'lt' p.}iitiemannen i!n twee VmC:e Del Vtllle, maar (Jaar bewenen çtrnkwamen Viln he fi. :!;io:n \foof zover bttkend \ i 'Vum!, een dorp op 3fiQ km mm treffen vootgedaarl \ 1 toen luidwestel'l vn Bogota. in Met (\P7,' lw('è acties wllde \ \J d provincie Del Valie. M 19 vemh1cdclijk protet':lte,rn \\1 t(>/zp:-\ dc moord dg4!li:ipen vri} \ \ \i n 1:'''(Ttt'!ler(l s. die het ddrp c!., (JI -Len van haót leiders. \ \ 6,lJ\',{'r,b (k', -':!,lr doorwrd- Cr(ts To'cdr> l')jata.. door een \ \, tr.,.lonü,,:'! C,', an' J'-,:g (hidc!1tli' gr ;epo bl1'ln(ti de >, Véfl F('>srnbf;Jg.hH'Jon,d,c.ft F'/,?,C, h(t iüj:aruo,rranc'o., \ \' ]96 de b':wl!jl..:::dde 'Ian _.f' il:_ --,\J

7 t;j 'J,,Ö j ',t.;.,,_. -t':.,-,,' Enquêtt IrtlJ stp.ll,?yl (i,,; V<:'_:,::,c'Da>2 wjze van t.eri':':lltgeving op prijc om op ae }!;)ogt tü bluven: Ht krantje met aleerl n!euwtje over CRAft IJ een financi,.l VBT'slag C k2:cr per j;:iar 0 He:: krantje wet <'\.112en niem'tjes,jvcl' '.j.t{an eh ecn i'11:art('10el versl,,-;{ t keer per jaar 0 {J kun; h.lf:rorhlpr Uw aitwoo-rd, inoj0tl U dat wenst, ffiqtiveretl Ot 0iin ideeën ïndren;-:en4 DOE;-;!;

8

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia)

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) Pag.l / 10 Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) 'De Mijlpaal' Voorstelling De bomen zijn zeer grote Acacia's en aangeduid met nummer 31,32 en 33 op het plan (zie bijlage). Deze bevinden zich aan

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat.

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat. T pp zzp f, q pp p. K 140 141 K j K x C / V D B M B B : R Sy f U: E, p, jf, B, B. I f x p W I. f, p f f jzp p f p I F/. p S M N Hz 143 K D. J J. V (1960) j TNO M C. Hj j p p. Dz ppj. I jz j z z f z. V

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

G MEENTE LEIDSCHENC>AM

G MEENTE LEIDSCHENC>AM t) o C' C o G MEENTE LEDSCHENC>AM BESTEMMNGSPLAN LANDELldK GEBED 1978 bouwpercelen (deel 0) vastgesteld 12 juni 1978 Leidschendam juni '1978 t '~'1'f 1653-200 adviuur. voor planologie architektuur en landschap

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

NORMENVOORDEWAARDERINGVANDE ARBEID VANONDERNEMERSENGEZINSLEDENGEBASEERD OPDECAOVAN1978

NORMENVOORDEWAARDERINGVANDE ARBEID VANONDERNEMERSENGEZINSLEDENGEBASEERD OPDECAOVAN1978 NRENVRDEAARDERINGVANDE AREID VANNDERNEERSENGEZINSLEDENGEASEERD PDEAVAN978 InterneNta N. 22 VrinterngebrikafdelingTinbw INHD RDVRAF DEIN DERESPETIEVELIJKEA'sGEALLEERDETESLAGEN lz. 5 7 DELEREKENINGVANEENJAARLN

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE J J JS J? «z z i - ««& / -S J _ ; SS S f cc SJ iiii i c i c ci cci i i f z i S f S c i c c Ö c f i f zf j i c f z i f c j c f z i f j c ii f z i f j i ii iz c i i c i é f i i ic c c c f z i f zf j i c

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Studie Groepswonen en Zelfstandig wonen met Zorg Scholeneiland te Bunnik

Studie Groepswonen en Zelfstandig wonen met Zorg Scholeneiland te Bunnik Studie Groepswonen en Zelfstandig wonen met Zorg Scholeneiland te Bunnik 24 februari 2016 Haalbaarheidsonderzoek QuaRijn en LEKSTEDEwonen willen onderzoeken of het haalbaar is om zorg- en woonprogramma

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G A, Kc 1 6 i 2016 D i Gi Ii i G. D i ii i i A. O 5, 6 7 i k A z. Z i 5 i i ki, ij 6 i i A z 7 i. O i z fijk ijk zij fk k. Z k A ijijk i bikb. i ijijk f f bk bikb zij. A z i k ij i - b,

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

Directie Zeeland. Datum bijlage(n) Kenmerk PZDT_M_04084

Directie Zeeland. Datum bijlage(n) Kenmerk PZDT_M_04084 Controle Toetsing Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Polder/Dijkvak Leendert-Abraham- en Oud Noord- Bevelandpolder Piet Hengst Vvo Provoost Toetsing

Nadere informatie

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor "Hulp', Apeldoorn, maart2o!4

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor Hulp', Apeldoorn, maart2o!4 'lí!!faè í+e,r JAARVERS G 2S13 Hebreeuws vr "Hulp', Apeldrn, maart2o!4 Inhud L Algemeen 2. - Recapitulatie inkmsten/uitgaven 2013 - Overzicht liquide middelen per 3L december 20L3 - Balans per 3L december

Nadere informatie

sale opruiming solden

sale opruiming solden vt hftu vt ztt Bt Buy W1499,2,5-ztk Hv mt ttm vt ztt z f L tf 2,5-ztk Hv mt ttm (k f cht) vt ztt z f L tf 1499,- vf 2998, 3-ztk mt vt ztt tf vf 899,- vf 1599, 2,5-ztk mt vt ztt tf vf 799,- vf 1499, mj

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen BcoSp N99 3 Nij Uid Vi Vooi i, i d lw, l d Ndld Bi 5 à 20 i j i o of Apldoo of Afoo Fij l j Vooi STRLIJK WONN IN VOORTUIZN l dlpl olof lid lij Wo i Vooi Od Bi oloc wod d woi i di j o Wij i oo i lij oi

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details BS ij Ui i Vi Viz i vi v i Bi 5 à 20 i j i H f A f Af Fij j Viz STRLIJK WO I VOORTHUIZ zf v Hzf i ij W i Viz O Bi Hz i zi i j z Wij z i v i ij vi v v z ij i ij i i i ij ij vi j j Hz - i i i vi z iif v

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Industriële luchtkoelers

Industriële luchtkoelers l VI i vu i J..UI in/y "LPMAN D20-0-86 Algemene Informatie De HL serie luchtkoelers omvat 7 modellen voorzien van, A of ventilatoren. De laroeilenatetand i«8,10 of 12. Het nomtnate koeivermogen voor R22

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

PROEFSTATION VOOR DE AKKERBOUW LELYSTAD. Verslagenvan interprovinciale proeven nr. 161 (1975)

PROEFSTATION VOOR DE AKKERBOUW LELYSTAD. Verslagenvan interprovinciale proeven nr. 161 (1975) RFTAT VR D AKKRBW LLYTAD Verlagenvan terrviale reven nr. 6 (975) ï TRRVAL RV 97 erie654 r.a.d. BAART en R.. ABR LATZKTKD DT WA DAV biz. nleig refjaar972/7 a.delvaneref k b.zetvaneref h.itvergentijtienvanteag

Nadere informatie

Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 6-8

Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 6-8 = Olossinn vtl nlys lrw -8. Vltrmuntis (lz. ) (); (); (0); (); () n 0 0 i n 0 ; 0; 9 C A A A A A A < F A A A ovn: A A onr: A A nn uur; 8 m m uur to : () ; () l : (0) 8 u0'" 0 u; 0 m onr wtr u'" 9 8 m m

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFT GEMEENTE OEN HELDER 1

BEZWAARSCHRIFT GEMEENTE OEN HELDER 1 BEZWAARSCHRIFT GEMEENTE OEN HELDER 1 INQEKQMPN I 0 5 DEC 2Q12 Den Helder, 23 november 2012. K Stuknummer: AI12.10432 Aan: De Gemeenteraad van de gemeente Den Helder. Drs. Bijlweg 20. 1784 MC Den Helder.

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie