a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J..."

Transcriptie

1 PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt u tierom de nodige ir. formatie :la] versc:ha.rfen. Was ik j,n het vorige nummer zo enorm verheugd door de ujtbrei ding van de IJ81'kgroepleden, n1f moet ik u ai meedelen, d!lt d00r priv-ornetandi?heden, Nicolet Meester ll;it Die!,enveen geen d8ej meer kan uj,tmaken van onze werkgroep.. Wli betreuren dit zee.l' 1 doch hebben haar kelz;o to respekteren. thcolet, 'Voor datgenv dat,ie t.ot nu toe voor ons hebt gedaan, zeggen wij je hfh:<l hart,olijk OW$ t Wie V811 u, die woonachtig is in hot oosten (?) des lam:i I voelt zj eh geroepen om deze opengevallen plaats in te nemen Bel even naar de sekretaresse wh de waard, of naar mij. Goed nieuws h b ik ook I Glaudia f.lanrique de Ordonez, is in ver1iachting: I We haper. (]<; een en ander 'Voor haar en haar man voorspoedig zal verlopen.. Wü zullen ti op de hoogte hoti.den! Het va:: u eker al opgevallen, riat er een nieuw voorkan'tje :.8. Drie jaar lnng heeft een Colombiaans meisje u over haar schouder aangestaard. Dit jongetje uit een van ne sjoppeulj':';ken uit iiogot).; naemt het van haar over. Kest mu nc,;:: 'U, mede namens Wil, D.1ck en Rinus t prettige feb-st dagen toe te wensen en de hoop uitte spreken, dnt ook volgend jsur voor onze prqjekthulp f*ln goed.iaar za] 1,l'ordon -Lî-C...o p,.

2 1 Nieuws uit Bogotà via hel BH\ bereikt.en ons diverse beriçbtci uit Bogotà. Allereerst Over C<:.'\N: de verb0uwing dle daar qepleegd ''''erd! i::: nu zo':;. e klaar. De keuken kan nu ç!'1t als k;euk:en gebruikt worden omdat. el een aparte ruimte qeereëerd is voor clé was. Er 'lal binnenkort (of er is inmiddels) een nieuwe wasmachine qekomen r zodat alles volautomatisch schoon gewassen kan worden. De logopediste en psychologe hebben nu ook cn eigen kamertje waar Ze hun werk kunnen doen Allemaal verbeteringen dus Ook nieuws van een heel andere strekking. De afstandverklaringen. De Kinderbeschuminq heeft als eis gesteld dat ouder(s)!verzorger(s) voortaan alleen nog ar voor afstand kunnen tekenen bij oe Kindel'oosche.nlling. Vroeger gebeurde dit bi; CRAN. Een klnd kon daar gebracht worden, de verantwoordelijke persoon tekende voor afstand en CRAN teqelde dit bij de adopti procedure verder bij de Kinderbescherming. Pit kan dus nil meer. Op zich een prima (eqeling maar en heel naar If>ffekt is datlomdat de Kinderbescher ming deze regel ook wenst; uit tf] voeren vo'c kind\o!l«1l tjie al langet: in CMN 'Zltt.en en van wie dul al lanq afstand qedaan ib. de hele adoptieprocedure vertrilagd wordt. De eis il IlStrnelijk dat oudet:(si Vdn di ' kinderen opgespoord worden zodat,, alsnog bij de Kindérbescherming voor atst.ànd kunnen tckl;l'lfm. U begrijpt (jat dit nogal wat verttjlging met zich mee brengt. Zie maar eens ie mand op te spocefl in Eogotà of omgeving als je alleen maar {Oen naam hebt. Naar CRAN doet PI' alles iln o:n toch de prçl cedures op tijd door9tlq te kunnen laten vinden. Dan is verder ook in de loop van dit jaar VCI scherpt. q >I,ordfCfl d,, le(ftijdsgrens van de to,jç;omstige: oud'?::s. Ouders die- oudbt zijn doem 35 jttar lçorr'pil :-:iet meer in ilanmerkinq VOör oe a-:joptie var: een :Jaby. l':. dn. dat we ook hier voorstanders zullen vinden van deze regelit1q: and<;)ren zullen dit waat::jctlijnlijk overdreven vinden., hoe dan ook, feit is dat men er dch sinds kort strikt aan Oet houden Bijzonde-rbeid van deze beide r-cgelingen: Ze gelden alleen maar voor de Kinderbéscher ming in Bogotà. In andere plaatsen in Colombia kunnen dus weer heel andere regels van kracht zijn. Van Yvonne: Tijssen (medewerkst.er van het RrA) hoorden w dat o.a. in verband met dez twee eisen er nog al wat babies bij CPAN wacb::en op adoptie. Er moesten telfs pleegge7.innen bijgezucht worden om alle kinderen ondr àak te krijgen. Zo, dat waren zo weer W<Jt bijzonderheden van ver weg U bent nu wee:: een beetje op de hoogte 'fan het reilen en zeilen in en mn taan. Als el onder u :d jn die meer informati hbben Ovet: divet:se zakn in Bogotà omdat Zé et bv. pils 'Jeweest zijn om hun kind op t. halen s<:hroom dan niet, pak peon en papl t schrijf uw belevenissen { nieuws of àerglijk op en stuur hdt ons toe!! Die belevenlss8tl en nieuwtjes ûjn ook '/00:..;Iodt'ren inter,ssant. Doen dus! Wil de Wa.;lf<J. 3

3 -.' :O!AS ( (lr 1:'R, J-J GEL:''''';: ; ZOóils de mee eten_ Và':: U 'ië;;;;!l, ;::llt U 7ia Pa'J.1- ',T:::::,iss eey. diase!'ie J,-e.: ::PJdI 2gE;n een t;eringe -:Jic:rage ':n ve:;:-::,?.:::- :,:,,L ::te V2r ze '''-'i-i'o'tol' -;:'-.::: _tu,-c. 'ICOY, -' -;;-r,, t_-'-,ll -ee' n''''''-''-- -'-'-- L,t;: dia 8 aan deze aerie toegevoegd,zodst TI een goed beeli 'Tan d::.. t 08Il'J.is i:r':gt. AllE::,jia I s gaan nu over l'et nie-j.de tet)!),lw dat enice jaren geleden erokken is. \0.'11 t u ze met U',' gez,in, fa:nilie 'Jf ken nissen 'bekljken, irlîormeer dan t_î?aul 7ries en regel ds verzendizlg. Speel- en leermiddelen VGO:: het scüoolt;je e nebben gemeend et Kerst iets extra's voor de Kinderen in CRAN en hun begeleiders te moeten doen. Gnze aanaacht ging daarbu it naar het sshooltje. School 1)8 tekent spejen, leren,dué ok spelend 1e en. We hopen dat de volgende dingen daar op hun plaats zjjn: 1850 duplo ;-;jet grote speeldieren en hekken, enige puzzels, ej_ ge lotto's en enige rekenselletjes. :J:..t alles is, al.s alles gjed verlopen is) ',:0(1:::' Yvonne Thjjssen meegenorr,en naar :ol:;.-:,,,:, ;:..i..3. Aangezi8n cie zending op k:::rte terrr::in geregeld moes w8rden, was he st Dngeljk vooraf' contact r.1et r;rai op te nerr:en om hun wensen en -behoe'+:en te peilen. '/OJT een eventuele volgende zending zu:i.ler. w'.j proberen v'jjral e lnfo:,:neren ':Jat in het schoolt:;:: -y-an CRAI ; aan Epeel-er 1eerr::ateriaal nodig is. '-I We:relàki::.lde::8nis-v , '5'2+.+ yc( 'e_,,- 2' _ 'ei,,:::',. -,..L._ ::-,;.. 3 YtfL e è_,,e_<:-j f;', '<:.. 8:-; -.. -,' ')Y!? '- -'--::,. -2 ', j.. l -:-'C::::'.8:ES )-; ''':2;;' n2s:::' L r;::ëj::'j,:,.'_>: ';::'2=--r,:::'T.!'N2.: è1 --:,'9,.L.i.S:,--?.. 1;', c ::.;. :n 11,1.p :'::in!l. :.-; 'C?S t )<00 rl 't!f;::,,,,,::,,,: ':::---::.::;.-:eldag. is jis df V=. geaiscussieeq> g0prae:_t: er.,:e::::c.::h-::,n. Ol ;LS ClS,';: ::'_d:!,ee _,'t-,le';' Cl:, e2.k8ar 2dl.,;e ',:l YÜ?:-: sl.i,, :--.s.:de:. e:lk8.al',;.;e:'.:' -::;e::'..<.t, ':'_''':: 'z,,:,yjj..:;--:--_',= n?,c..l2,f',den ::..ic-n r(,.'-+:--8::' rc ::1et p;=_k8..p. J,,,:'nt --::,<- - 'l '::c::r.i!,-,r..::. - eliy1c:, j;::,. '12Z da trna.', --', ','--,:.>,.,-', ':' 's, ',:-[,1 o.,:: (_, llli T -\3:: '_'-'J ;;.,.. <,,...,,', -.,,_., C,?,J::' -';:',.. thil::''' ',; l l's S.,., -- - c (rljhi!:01'll:, s-l-::olj.d C'_,::-),>:,,':::_ z_::. '-r. ',,'-', '- '.ol c, C '-.,y r c'(:x t::-,:'>nl:,,:,yten. Al. '.'1\: ::-:'_.. rè' :-:ic. :,c1::,en tt ::) ;'vjec:2:::.'ell!,.,-;,,.,; -::TL _ '::',':, ':J.c J -; < '0!esnhe!a rrste.'l Q8 ::,::'.1.e ')'';'1' C;-q..'._j -7: C, l'slr' :', :,'1 -- 0,(.1 -ce ; v' -:-:, t [,-n..-, C' :-''';; :':-:: P\, yen. 'e-!,,',---' 'i5 r:-n 8!',::0rl \''-,:L. J'l;}!'; f! ---:. AM.ROTTERDAM B.b,.r--;'K l,v. toh T..H\ f{,f_ DHH'HfQ\!,, ':18.', -): :.--'.. t/1oman,.\llartado Aèreo, 91.j27 Cbiao, Bogn ta c...,'m AMROBAN: USC,:IOOO-OO Am'terdamRotterduDBank,V, '8:'1.,;- ç. :',_J, 'j,22 N, iio ,,,ll,e S_1.oo0,OO -J 1 4o.mu; t' l Neoo VO, jj, \,rl< '>u<,,<>ri<,y \00<,!.'B:::D':-=O'OOOI0IB'. J 5'

4 . L óler-('r..,t5jcl', ;, 1l)'\l-9m»CttC t:lncjillor Ct! :'4J)',19'>'+ I'LIl ladlf,!!, 1lp.'Jtr'.efi. f.168,?5 ')'\tvilnq('i' :ti 24- 'n;.d1 UI'j4, N,H48143 ':',d1iri$tr(!t ltk(]', 'ft)... AMSTERf)AUWTrElmAM BANK N.\! i{eç.el_ti(;c otvlti(!s, f JnJ.'\;, los,00 k:cn f'ft!)' -2i':'.ll..U\r.e.ll:lh.eJ.::. _, i'.8# l;s S-,,:.ü/)C,CC- Gtfter- tlt,,<ff),'djd!4ql'. f, JlO 111 <0_ lf ''',;r.j','t(, A t' he '. m.,,.jq!...i1:h.,,., rtad() _A_9. 9_'!!.:'l_2? Chic,<2L.Bcit.!l._'': 1 f,.7(,7,134 UnCA\HI:.,,,,.'\J\.1RJJRIJ.IK USD,t.,IO C Pvrf0 en irtl'll1t(nltiek;:\1;t ï Amsterda:m--Rotterdam Bank!ti,V ' 1!la fum' '«11'!.1t ht><,,... Y ;tj;c) (f' : 1'1 i! fit! )< :>-. X >.. r'1 i i'::.. i... S' in L_... L.. -, j. '., i 'fl v i.. p ', :;::,,,'!i1ri!.,! fleuflie COl, - '('1' Had1' i 103.9:;; 'M' y, :,::''t I [tlg<:p.jt;,-, ' blc?crj(' CldtK'LJ.?,S9 I' Î.:.i IÎl/I,..,, / ljiil_ cr, i'p o' <. H '. iij Om 2!i'.., '0 Qo'; ::; s:, g, f f ';'599.S! J;::,:;( î...l':i. t'l,,,1.t.,&1oi,1' ':OPS,OO,,??';' 1J'[J000W.Ao d.d.' & S çheq,;, f J,l;),>: (IA. llh.19<m - FYJ()!. çhm;, 3.46-,t,J i' <!,i!.,v-' il 1 a i' li Ii' i \1 hip'h I Ig i.:,';j,. :,( '> ai ft!i,--- Scl!11;:!'J.Jl.19S4. f 1,7;',:.' :t:'o'-; 11 :. x,,i 1!t.11 1 'j ill t f I I.. 'I lt1h! '!l I 'e g IJ lt 'il,.,! ;:t SlM;,; (li::.'2.i96z f'r'ieo'!i'i$k! :; f 24;',_ <Scl'!-tl<'llr;tNh.:.l), }o -l,;!,!' hl tui l, il IJ llt h! 'lt <I öllilt f!,', ; \,I)W tj,\'l('n. if 1,tf$llr,uh ()M ; per,)1r S eve! t.' milten l, UJ fini tr,e t(.<,,:.,,;1.,,,? óm,jq; d' q ;I'}! n( dr. ri (j(' tlh, 1;1.' 1 Ch\1f' In 198? 11',]5 ; 2 70',.. è iii < H :th'l; i '1',!, < 11 ló,iie ':i,p!',i:': ro,m(), 1«'Der Ht ur')cn\::> 111 l'rnr< 1)( c,tr.. bltird'l <1'<'f.,r 1!au ljlf,;l('fl :j k{jf.'rs.tiji}ii1'j '\.1ln dtl:e qw,t l <lit I1Jt rlr,wjl;k. 1& (1-1! (P>',ff'qJ 1'\1.,;1 ie$ Q,trJ'). El'ljw! n''1r,,,,,ter de YAm! 13 dtgl.ttlljk i!l;tr, O'd<1 TJll'n :net '1 ef' ('tra..-, 'j, :t I ' I. StfJtU'1 'f W{>\ilN,t 0. IJ: Ol ;,;: i '5 ir,'1 'ekt (Jat dj t JltiJcj ljl. \.Inf'!1, I' '-' J;; I L fffirlral) hij ;r1 :rdh U KUf't lelen qr(,h,!,,, NI 'l k\;'''i(111 II 1<'llricl'l d!: <).,;; r,, 'H;'.}J ''''I ṭ. (',.,!, ---->b1'7----<. 5; '!l'leilmi\ dif: üjj,j,<h,rj wille!' 5t1JnCr olljft stf,jç;er, )fic;ji*::' e!,t er re,oj. el<,lr> her.'-'h' a tf t -i ;' I I Mqd'<l1<l, 't W n.;luj'jrlljk Rt<] Jm<,.i1 d(\r.in.!.î,e \\,\drldd J (>vrli;;hr.t 65 [Jj'Ml (;S (ovl<je,,r: 1. 1 L'lontl,.. r,,:\;' t')pl.., (, I'!,,,'tl C,. J!, i'fj,;. lijlj\'ie dd'l,eidn',n.or JYS. Het fwjelqlll' bwjrjo voor t;:ll;;' p,:; f >.600,_' b it!\nfl!l ':,1t t.jt tl(''irilg riet 4Nlk(pep:le ]llllr!linnlfl 1011 kool,n,,\1:;1 Crv,. O,I!, 1

5 ':JO V,'. =. t7' _ overleg over hulp aa,l'1 8111lStèl1 apenstilstd Tw,, grot. 0) verzetsorganisagisteren vcr.. te zijn met in.. van 23 aug'..i.stus een heacht te nemen. Het akwas al op handfl'n, dele dagen plot gevaar deer de opn van de guerrilde arts Carlos Tol. was weet' boven.. gekomen. vcrtrou een toezegging van Belisario. Betancur dat zonder problemen kunnen. Hij werd echter onbekenden vermoord. 1 In met het regeringsleger t-,.,.,..,.,=- GOUDSCHE COURAN I akkoord iom he la I 0j overleden Bogm,, nl kl mip vrou... i.e' weteld Luz Amanda Mu :<EH Perç'/;I, ten Colombll<llOse '-an 51 cm kngt - de groottt ;'an nm pa$gcboreo baby --.is gist.;ren op 17-}orige leeftj.j;l c\'tdedel) in SI)j:var in ht nooruoq:sten van Colomhia Zij ove-1'leed aan 1en hr.rtverjar1', ming. HIJ hailr gebonttt;.> woog :HJ 500 gram en b;j haar dood 7 blr Ha.. r oudei':> hadden noormale lengt en gewicht 61t i,;.:,! tqt; (..a,1 P':,,,:. -f; O\t'li(i.-! t.!!'.!!,,,_t'ii'!11li!'.,!_.iw,1.--:-: ,,,,,::.;}< >' *,..,:.;;:..A '''.;n ac...,i\ dl'iè guerrillain dat tijdens van een jaar met de onderhal)deld UIl wor \reu '''ln hervqtmin VOO! de auert170$t('o in bet gêbled, Ook lmu CiJ staat.ut beleg, ing:;;rct'peh. moord QP rnlm,;ter van ;;;11 I '-U,. Rr..drwo urn, Qpgehe'/!'M. moe\t'n WG; -',., :ara we':;,er nv;y. ':,Ujk v.t m,j()r(l door.::;, cû- Vocn Ih'''D-<''- (,',,,,,:'.:':-' t,, YI,';1.'_' _n

6 (;Iazen sclwirlsmum Slad<'s eer, fuit 'Ii;pn. ;fl rra,.-,=n $ct'l'3idl Hl 8ögota 'f,-rl d 1 'rh) JIf'l hv0c wereldfm DElle I...,lr! ünce'lcn cis/ag! 10 de v. i 1.'.'11 hoofdstad van.rwf'rv!:rtjzl :n dti2f' ColumbiJ is mhjoellcl:$lolci. M,-,t atgcs!{!r;ld op de bedelen crl stelen bf.:mj<fj'lke Sf('<0( hö\j(ien ï!'l' zich in \/M'\ rj't,,! dagen: leven Al:, ze ooi! de stflkkü:1 Dm rakj<'!s wmkf\' lil glan;':t'nd p:'lplet, binnenkomen, z1 zllv(lr 111 or>!)ovm. (lilt niet ijll om er UP!(JCl1i8 kw'hln',ei9 je k{}pi'll. r tlh(lrr 11a3' r.ar\!' ROTTeRDAMS NIEUWSBLAD,, io GOUD,H.,OVRANT '1 CaU _ Zevenendrtig mensen zijn zaterdag omgekomen bij de aanval op het dorp Yurnbo jn het westen van Colombia door e;en groep van ongv lit'r Colombina8Jll!li!'l gueniiiero'say(. 200 guerrillastrijders die he.. hoorden slag melleger;i 0 tot de linkse Bewe gmg VAn de Hk april (M t9) 37 doden Hf' I:!n van de communistiscbe Ce wapende &'VOÎutÎOMJ.re Stl1j1;1krachten >';;n Cckmbia (FARC), Dit hr:-!t het Ciom de amba5.'i3<:1e '1t1n de Dortiftlr:. wamm: kber bekend gemaakt. cáans<i! ne-publh::k in Bog:o ;; Een 8I'ldp.'r(> grtwp g',h'!rnllctoi Bij de strij!! vielen onder de VJU1 :; bezpii- ' gisteren h' gum'iiiroti 3? dooen. terwijl dorp Toribjl), Mk in d(> pro. d!'lt' p.}iitiemannen i!n twee VmC:e Del Vtllle, maar (Jaar bewenen çtrnkwamen Viln he fi. :!;io:n \foof zover bttkend \ i 'Vum!, een dorp op 3fiQ km mm treffen vootgedaarl \ 1 toen luidwestel'l vn Bogota. in Met (\P7,' lw('è acties wllde \ \J d provincie Del Valie. M 19 vemh1cdclijk protet':lte,rn \\1 t(>/zp:-\ dc moord dg4!li:ipen vri} \ \ \i n 1:'''(Ttt'!ler(l s. die het ddrp c!., (JI -Len van haót leiders. \ \ 6,lJ\',{'r,b (k', -':!,lr doorwrd- Cr(ts To'cdr> l')jata.. door een \ \, tr.,.lonü,,:'! C,', an' J'-,:g (hidc!1tli' gr ;epo bl1'ln(ti de >, Véfl F('>srnbf;Jg.hH'Jon,d,c.ft F'/,?,C, h(t iüj:aruo,rranc'o., \ \' ]96 de b':wl!jl..:::dde 'Ian _.f' il:_ --,\J

7 t;j 'J,,Ö j ',t.;.,,_. -t':.,-,,' Enquêtt IrtlJ stp.ll,?yl (i,,; V<:'_:,::,c'Da>2 wjze van t.eri':':lltgeving op prijc om op ae }!;)ogt tü bluven: Ht krantje met aleerl n!euwtje over CRAft IJ een financi,.l VBT'slag C k2:cr per j;:iar 0 He:: krantje wet <'\.112en niem'tjes,jvcl' '.j.t{an eh ecn i'11:art('10el versl,,-;{ t keer per jaar 0 {J kun; h.lf:rorhlpr Uw aitwoo-rd, inoj0tl U dat wenst, ffiqtiveretl Ot 0iin ideeën ïndren;-:en4 DOE;-;!;

8

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Informatiemagazine van Stichting ATA, personenalarmering dichtbij nr. 5, januari 2013 Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Puzzel mee en win! Dit

Nadere informatie

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12 Hoofdstuk twee Een geheimpje over boosheid Iedereen wordt wel eens boos. Het is zelfs zo n gewoon gevoel dat we een heleboel woorden hebben om het te beschrijven. Hier zijn een paar woorden die allemaal

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

1. Doen wij het als ouder verkeerd? Ja.

1. Doen wij het als ouder verkeerd? Ja. ALS OUDER DOE JE HET ALTIJD VERKEERD Lut Storms Graag wil ik deze titel meteen even aanpassen, ik hou niet van absolute termen. Niemand doet het altijd verkeerd. Ik wil het hebben over: als ouder doe je

Nadere informatie

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik gratis e-book Palaysia door Edith Hagenaar Voor je ouders De wolf op deze cd staat voor iedereen met wie je kind een moeilijke relatie heeft. Dat kan een juf

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

dichtbij Op de koffie bij Sharon Appels (43 jaar) Mijn oma had altijd zo n knop om haar nek.

dichtbij Op de koffie bij Sharon Appels (43 jaar) Mijn oma had altijd zo n knop om haar nek. Informatiemagazine van Stichting ATA, personenalarmering dichtbij nr. 2, maart 2012 Op de koffie bij Sharon Appels (43 jaar) Mijn oma had altijd zo n knop om haar nek. Win een rondvaart door de grachten

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Jezus was moe. Hij had het helemaal gehad. Het begon er allemaal mee toen sommige van de schiftgeleerden zagen hoe wij, zijn leerlingen, een stuk brood

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Elk kind wil namelijk uniek ziln en niet de kopie van ziln ouders. psychologie lloek Knippels I

Elk kind wil namelijk uniek ziln en niet de kopie van ziln ouders. psychologie lloek Knippels I psychologie lloek Knippels I Jarenlang heeft Loek Knippels ervaring als relatietherapeut in het werken met mensen die vastlopen in de eigen relatie oí die van de ene naar de andere relatie overstappen

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Wie ben jij zonder baan?

Wie ben jij zonder baan? Valkuil: het 'stapelen' van verlieservaringen Transitiecirkel bij verlies Eric van Lierop & Nannette Mees Wie ben jij zonder baan? Eric van Lierop & Nannette Mees Ontslag staat in de top tien van traumatische

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - SEPA... 7 1.1 Wat is SEPA?... 8 1.2 Wat is IBAN?... 8 1.3 Veranderingen... 8 Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ -------" graag op. voor " \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW:

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ ------- graag op. voor  \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW: ............, voor " \ Bijenteelt ) -------",. /./ / / 'Jk ~ou ~o graag op 5 ~ecember... Een observatiekast, waarin ik het lev en der bijen en hun taal van dichtbij kan bestuderen, met handleiding. 2-raams,

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

VERHALEN Rikkert Zuiderveld

VERHALEN Rikkert Zuiderveld VERHALEN Rikkert Zuiderveld Verhalen zijn ten diepste geen verhalen, tenzij ze zijn gesproken en verteld, hardop gedacht, gehoord, te boek gesteld, geregen tot een snoer van bonte kralen: de parels en

Nadere informatie

Editie Februari 2012. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Februari 2012. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Februari 2012 Nieuwsblad voor Dierdonk K O R T I N G E N T O T W E L 6 0 % Sale merkmeubelen Profiteer nu van merkmeubelen met enorme kortingen: ZONDAG 5 FEBRUARI OPEN 12.00-17.00 uur -40% Topform

Nadere informatie