a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J..."

Transcriptie

1 PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt u tierom de nodige ir. formatie :la] versc:ha.rfen. Was ik j,n het vorige nummer zo enorm verheugd door de ujtbrei ding van de IJ81'kgroepleden, n1f moet ik u ai meedelen, d!lt d00r priv-ornetandi?heden, Nicolet Meester ll;it Die!,enveen geen d8ej meer kan uj,tmaken van onze werkgroep.. Wli betreuren dit zee.l' 1 doch hebben haar kelz;o to respekteren. thcolet, 'Voor datgenv dat,ie t.ot nu toe voor ons hebt gedaan, zeggen wij je hfh:<l hart,olijk OW$ t Wie V811 u, die woonachtig is in hot oosten (?) des lam:i I voelt zj eh geroepen om deze opengevallen plaats in te nemen Bel even naar de sekretaresse wh de waard, of naar mij. Goed nieuws h b ik ook I Glaudia f.lanrique de Ordonez, is in ver1iachting: I We haper. (]<; een en ander 'Voor haar en haar man voorspoedig zal verlopen.. Wü zullen ti op de hoogte hoti.den! Het va:: u eker al opgevallen, riat er een nieuw voorkan'tje :.8. Drie jaar lnng heeft een Colombiaans meisje u over haar schouder aangestaard. Dit jongetje uit een van ne sjoppeulj':';ken uit iiogot).; naemt het van haar over. Kest mu nc,;:: 'U, mede namens Wil, D.1ck en Rinus t prettige feb-st dagen toe te wensen en de hoop uitte spreken, dnt ook volgend jsur voor onze prqjekthulp f*ln goed.iaar za] 1,l'ordon -Lî-C...o p,.

2 1 Nieuws uit Bogotà via hel BH\ bereikt.en ons diverse beriçbtci uit Bogotà. Allereerst Over C<:.'\N: de verb0uwing dle daar qepleegd ''''erd! i::: nu zo':;. e klaar. De keuken kan nu ç!'1t als k;euk:en gebruikt worden omdat. el een aparte ruimte qeereëerd is voor clé was. Er 'lal binnenkort (of er is inmiddels) een nieuwe wasmachine qekomen r zodat alles volautomatisch schoon gewassen kan worden. De logopediste en psychologe hebben nu ook cn eigen kamertje waar Ze hun werk kunnen doen Allemaal verbeteringen dus Ook nieuws van een heel andere strekking. De afstandverklaringen. De Kinderbeschuminq heeft als eis gesteld dat ouder(s)!verzorger(s) voortaan alleen nog ar voor afstand kunnen tekenen bij oe Kindel'oosche.nlling. Vroeger gebeurde dit bi; CRAN. Een klnd kon daar gebracht worden, de verantwoordelijke persoon tekende voor afstand en CRAN teqelde dit bij de adopti procedure verder bij de Kinderbescherming. Pit kan dus nil meer. Op zich een prima (eqeling maar en heel naar If>ffekt is datlomdat de Kinderbescher ming deze regel ook wenst; uit tf] voeren vo'c kind\o!l«1l tjie al langet: in CMN 'Zltt.en en van wie dul al lanq afstand qedaan ib. de hele adoptieprocedure vertrilagd wordt. De eis il IlStrnelijk dat oudet:(si Vdn di ' kinderen opgespoord worden zodat,, alsnog bij de Kindérbescherming voor atst.ànd kunnen tckl;l'lfm. U begrijpt (jat dit nogal wat verttjlging met zich mee brengt. Zie maar eens ie mand op te spocefl in Eogotà of omgeving als je alleen maar {Oen naam hebt. Naar CRAN doet PI' alles iln o:n toch de prçl cedures op tijd door9tlq te kunnen laten vinden. Dan is verder ook in de loop van dit jaar VCI scherpt. q >I,ordfCfl d,, le(ftijdsgrens van de to,jç;omstige: oud'?::s. Ouders die- oudbt zijn doem 35 jttar lçorr'pil :-:iet meer in ilanmerkinq VOör oe a-:joptie var: een :Jaby. l':. dn. dat we ook hier voorstanders zullen vinden van deze regelit1q: and<;)ren zullen dit waat::jctlijnlijk overdreven vinden., hoe dan ook, feit is dat men er dch sinds kort strikt aan Oet houden Bijzonde-rbeid van deze beide r-cgelingen: Ze gelden alleen maar voor de Kinderbéscher ming in Bogotà. In andere plaatsen in Colombia kunnen dus weer heel andere regels van kracht zijn. Van Yvonne: Tijssen (medewerkst.er van het RrA) hoorden w dat o.a. in verband met dez twee eisen er nog al wat babies bij CPAN wacb::en op adoptie. Er moesten telfs pleegge7.innen bijgezucht worden om alle kinderen ondr àak te krijgen. Zo, dat waren zo weer W<Jt bijzonderheden van ver weg U bent nu wee:: een beetje op de hoogte 'fan het reilen en zeilen in en mn taan. Als el onder u :d jn die meer informati hbben Ovet: divet:se zakn in Bogotà omdat Zé et bv. pils 'Jeweest zijn om hun kind op t. halen s<:hroom dan niet, pak peon en papl t schrijf uw belevenissen { nieuws of àerglijk op en stuur hdt ons toe!! Die belevenlss8tl en nieuwtjes ûjn ook '/00:..;Iodt'ren inter,ssant. Doen dus! Wil de Wa.;lf<J. 3

3 -.' :O!AS ( (lr 1:'R, J-J GEL:''''';: ; ZOóils de mee eten_ Và':: U 'ië;;;;!l, ;::llt U 7ia Pa'J.1- ',T:::::,iss eey. diase!'ie J,-e.: ::PJdI 2gE;n een t;eringe -:Jic:rage ':n ve:;:-::,?.:::- :,:,,L ::te V2r ze '''-'i-i'o'tol' -;:'-.::: _tu,-c. 'ICOY, -' -;;-r,, t_-'-,ll -ee' n''''''-''-- -'-'-- L,t;: dia 8 aan deze aerie toegevoegd,zodst TI een goed beeli 'Tan d::.. t 08Il'J.is i:r':gt. AllE::,jia I s gaan nu over l'et nie-j.de tet)!),lw dat enice jaren geleden erokken is. \0.'11 t u ze met U',' gez,in, fa:nilie 'Jf ken nissen 'bekljken, irlîormeer dan t_î?aul 7ries en regel ds verzendizlg. Speel- en leermiddelen VGO:: het scüoolt;je e nebben gemeend et Kerst iets extra's voor de Kinderen in CRAN en hun begeleiders te moeten doen. Gnze aanaacht ging daarbu it naar het sshooltje. School 1)8 tekent spejen, leren,dué ok spelend 1e en. We hopen dat de volgende dingen daar op hun plaats zjjn: 1850 duplo ;-;jet grote speeldieren en hekken, enige puzzels, ej_ ge lotto's en enige rekenselletjes. :J:..t alles is, al.s alles gjed verlopen is) ',:0(1:::' Yvonne Thjjssen meegenorr,en naar :ol:;.-:,,,:, ;:..i..3. Aangezi8n cie zending op k:::rte terrr::in geregeld moes w8rden, was he st Dngeljk vooraf' contact r.1et r;rai op te nerr:en om hun wensen en -behoe'+:en te peilen. '/OJT een eventuele volgende zending zu:i.ler. w'.j proberen v'jjral e lnfo:,:neren ':Jat in het schoolt:;:: -y-an CRAI ; aan Epeel-er 1eerr::ateriaal nodig is. '-I We:relàki::.lde::8nis-v , '5'2+.+ yc( 'e_,,- 2' _ 'ei,,:::',. -,..L._ ::-,;.. 3 YtfL e è_,,e_<:-j f;', '<:.. 8:-; -.. -,' ')Y!? '- -'--::,. -2 ', j.. l -:-'C::::'.8:ES )-; ''':2;;' n2s:::' L r;::ëj::'j,:,.'_>: ';::'2=--r,:::'T.!'N2.: è1 --:,'9,.L.i.S:,--?.. 1;', c ::.;. :n 11,1.p :'::in!l. :.-; 'C?S t )<00 rl 't!f;::,,,,,::,,,: ':::---::.::;.-:eldag. is jis df V=. geaiscussieeq> g0prae:_t: er.,:e::::c.::h-::,n. Ol ;LS ClS,';: ::'_d:!,ee _,'t-,le';' Cl:, e2.k8ar 2dl.,;e ',:l YÜ?:-: sl.i,, :--.s.:de:. e:lk8.al',;.;e:'.:' -::;e::'..<.t, ':'_''':: 'z,,:,yjj..:;--:--_',= n?,c..l2,f',den ::..ic-n r(,.'-+:--8::' rc ::1et p;=_k8..p. J,,,:'nt --::,<- - 'l '::c::r.i!,-,r..::. - eliy1c:, j;::,. '12Z da trna.', --', ','--,:.>,.,-', ':' 's, ',:-[,1 o.,:: (_, llli T -\3:: '_'-'J ;;.,.. <,,...,,', -.,,_., C,?,J::' -';:',.. thil::''' ',; l l's S.,., -- - c (rljhi!:01'll:, s-l-::olj.d C'_,::-),>:,,':::_ z_::. '-r. ',,'-', '- '.ol c, C '-.,y r c'(:x t::-,:'>nl:,,:,yten. Al. '.'1\: ::-:'_.. rè' :-:ic. :,c1::,en tt ::) ;'vjec:2:::.'ell!,.,-;,,.,; -::TL _ '::',':, ':J.c J -; < '0!esnhe!a rrste.'l Q8 ::,::'.1.e ')'';'1' C;-q..'._j -7: C, l'slr' :', :,'1 -- 0,(.1 -ce ; v' -:-:, t [,-n..-, C' :-''';; :':-:: P\, yen. 'e-!,,',---' 'i5 r:-n 8!',::0rl \''-,:L. J'l;}!'; f! ---:. AM.ROTTERDAM B.b,.r--;'K l,v. toh T..H\ f{,f_ DHH'HfQ\!,, ':18.', -): :.--'.. t/1oman,.\llartado Aèreo, 91.j27 Cbiao, Bogn ta c...,'m AMROBAN: USC,:IOOO-OO Am'terdamRotterduDBank,V, '8:'1.,;- ç. :',_J, 'j,22 N, iio ,,,ll,e S_1.oo0,OO -J 1 4o.mu; t' l Neoo VO, jj, \,rl< '>u<,,<>ri<,y \00<,!.'B:::D':-=O'OOOI0IB'. J 5'

4 . L óler-('r..,t5jcl', ;, 1l)'\l-9m»CttC t:lncjillor Ct! :'4J)',19'>'+ I'LIl ladlf,!!, 1lp.'Jtr'.efi. f.168,?5 ')'\tvilnq('i' :ti 24- 'n;.d1 UI'j4, N,H48143 ':',d1iri$tr(!t ltk(]', 'ft)... AMSTERf)AUWTrElmAM BANK N.\! i{eç.el_ti(;c otvlti(!s, f JnJ.'\;, los,00 k:cn f'ft!)' -2i':'.ll..U\r.e.ll:lh.eJ.::. _, i'.8# l;s S-,,:.ü/)C,CC- Gtfter- tlt,,<ff),'djd!4ql'. f, JlO 111 <0_ lf ''',;r.j','t(, A t' he '. m.,,.jq!...i1:h.,,., rtad() _A_9. 9_'!!.:'l_2? Chic,<2L.Bcit.!l._'': 1 f,.7(,7,134 UnCA\HI:.,,,,.'\J\.1RJJRIJ.IK USD,t.,IO C Pvrf0 en irtl'll1t(nltiek;:\1;t ï Amsterda:m--Rotterdam Bank!ti,V ' 1!la fum' '«11'!.1t ht><,,... Y ;tj;c) (f' : 1'1 i! fit! )< :>-. X >.. r'1 i i'::.. i... S' in L_... L.. -, j. '., i 'fl v i.. p ', :;::,,,'!i1ri!.,! fleuflie COl, - '('1' Had1' i 103.9:;; 'M' y, :,::''t I [tlg<:p.jt;,-, ' blc?crj(' CldtK'LJ.?,S9 I' Î.:.i IÎl/I,..,, / ljiil_ cr, i'p o' <. H '. iij Om 2!i'.., '0 Qo'; ::; s:, g, f f ';'599.S! J;::,:;( î...l':i. t'l,,,1.t.,&1oi,1' ':OPS,OO,,??';' 1J'[J000W.Ao d.d.' & S çheq,;, f J,l;),>: (IA. llh.19<m - FYJ()!. çhm;, 3.46-,t,J i' <!,i!.,v-' il 1 a i' li Ii' i \1 hip'h I Ig i.:,';j,. :,( '> ai ft!i,--- Scl!11;:!'J.Jl.19S4. f 1,7;',:.' :t:'o'-; 11 :. x,,i 1!t.11 1 'j ill t f I I.. 'I lt1h! '!l I 'e g IJ lt 'il,.,! ;:t SlM;,; (li::.'2.i96z f'r'ieo'!i'i$k! :; f 24;',_ <Scl'!-tl<'llr;tNh.:.l), }o -l,;!,!' hl tui l, il IJ llt h! 'lt <I öllilt f!,', ; \,I)W tj,\'l('n. if 1,tf$llr,uh ()M ; per,)1r S eve! t.' milten l, UJ fini tr,e t(.<,,:.,,;1.,,,? óm,jq; d' q ;I'}! n( dr. ri (j(' tlh, 1;1.' 1 Ch\1f' In 198? 11',]5 ; 2 70',.. è iii < H :th'l; i '1',!, < 11 ló,iie ':i,p!',i:': ro,m(), 1«'Der Ht ur')cn\::> 111 l'rnr< 1)( c,tr.. bltird'l <1'<'f.,r 1!au ljlf,;l('fl :j k{jf.'rs.tiji}ii1'j '\.1ln dtl:e qw,t l <lit I1Jt rlr,wjl;k. 1& (1-1! (P>',ff'qJ 1'\1.,;1 ie$ Q,trJ'). El'ljw! n''1r,,,,,ter de YAm! 13 dtgl.ttlljk i!l;tr, O'd<1 TJll'n :net '1 ef' ('tra..-, 'j, :t I ' I. StfJtU'1 'f W{>\ilN,t 0. IJ: Ol ;,;: i '5 ir,'1 'ekt (Jat dj t JltiJcj ljl. \.Inf'!1, I' '-' J;; I L fffirlral) hij ;r1 :rdh U KUf't lelen qr(,h,!,,, NI 'l k\;'''i(111 II 1<'llricl'l d!: <).,;; r,, 'H;'.}J ''''I ṭ. (',.,!, ---->b1'7----<. 5; '!l'leilmi\ dif: üjj,j,<h,rj wille!' 5t1JnCr olljft stf,jç;er, )fic;ji*::' e!,t er re,oj. el<,lr> her.'-'h' a tf t -i ;' I I Mqd'<l1<l, 't W n.;luj'jrlljk Rt<] Jm<,.i1 d(\r.in.!.î,e \\,\drldd J (>vrli;;hr.t 65 [Jj'Ml (;S (ovl<je,,r: 1. 1 L'lontl,.. r,,:\;' t')pl.., (, I'!,,,'tl C,. J!, i'fj,;. lijlj\'ie dd'l,eidn',n.or JYS. Het fwjelqlll' bwjrjo voor t;:ll;;' p,:; f >.600,_' b it!\nfl!l ':,1t t.jt tl(''irilg riet 4Nlk(pep:le ]llllr!linnlfl 1011 kool,n,,\1:;1 Crv,. O,I!, 1

5 ':JO V,'. =. t7' _ overleg over hulp aa,l'1 8111lStèl1 apenstilstd Tw,, grot. 0) verzetsorganisagisteren vcr.. te zijn met in.. van 23 aug'..i.stus een heacht te nemen. Het akwas al op handfl'n, dele dagen plot gevaar deer de opn van de guerrilde arts Carlos Tol. was weet' boven.. gekomen. vcrtrou een toezegging van Belisario. Betancur dat zonder problemen kunnen. Hij werd echter onbekenden vermoord. 1 In met het regeringsleger t-,.,.,..,.,=- GOUDSCHE COURAN I akkoord iom he la I 0j overleden Bogm,, nl kl mip vrou... i.e' weteld Luz Amanda Mu :<EH Perç'/;I, ten Colombll<llOse '-an 51 cm kngt - de groottt ;'an nm pa$gcboreo baby --.is gist.;ren op 17-}orige leeftj.j;l c\'tdedel) in SI)j:var in ht nooruoq:sten van Colomhia Zij ove-1'leed aan 1en hr.rtverjar1', ming. HIJ hailr gebonttt;.> woog :HJ 500 gram en b;j haar dood 7 blr Ha.. r oudei':> hadden noormale lengt en gewicht 61t i,;.:,! tqt; (..a,1 P':,,,:. -f; O\t'li(i.-! t.!!'.!!,,,_t'ii'!11li!'.,!_.iw,1.--:-: ,,,,,::.;}< >' *,..,:.;;:..A '''.;n ac...,i\ dl'iè guerrillain dat tijdens van een jaar met de onderhal)deld UIl wor \reu '''ln hervqtmin VOO! de auert170$t('o in bet gêbled, Ook lmu CiJ staat.ut beleg, ing:;;rct'peh. moord QP rnlm,;ter van ;;;11 I '-U,. Rr..drwo urn, Qpgehe'/!'M. moe\t'n WG; -',., :ara we':;,er nv;y. ':,Ujk v.t m,j()r(l door.::;, cû- Vocn Ih'''D-<''- (,',,,,,:'.:':-' t,, YI,';1.'_' _n

6 (;Iazen sclwirlsmum Slad<'s eer, fuit 'Ii;pn. ;fl rra,.-,=n $ct'l'3idl Hl 8ögota 'f,-rl d 1 'rh) JIf'l hv0c wereldfm DElle I...,lr! ünce'lcn cis/ag! 10 de v. i 1.'.'11 hoofdstad van.rwf'rv!:rtjzl :n dti2f' ColumbiJ is mhjoellcl:$lolci. M,-,t atgcs!{!r;ld op de bedelen crl stelen bf.:mj<fj'lke Sf('<0( hö\j(ien ï!'l' zich in \/M'\ rj't,,! dagen: leven Al:, ze ooi! de stflkkü:1 Dm rakj<'!s wmkf\' lil glan;':t'nd p:'lplet, binnenkomen, z1 zllv(lr 111 or>!)ovm. (lilt niet ijll om er UP!(JCl1i8 kw'hln',ei9 je k{}pi'll. r tlh(lrr 11a3' r.ar\!' ROTTeRDAMS NIEUWSBLAD,, io GOUD,H.,OVRANT '1 CaU _ Zevenendrtig mensen zijn zaterdag omgekomen bij de aanval op het dorp Yurnbo jn het westen van Colombia door e;en groep van ongv lit'r Colombina8Jll!li!'l gueniiiero'say(. 200 guerrillastrijders die he.. hoorden slag melleger;i 0 tot de linkse Bewe gmg VAn de Hk april (M t9) 37 doden Hf' I:!n van de communistiscbe Ce wapende &'VOÎutÎOMJ.re Stl1j1;1krachten >';;n Cckmbia (FARC), Dit hr:-!t het Ciom de amba5.'i3<:1e '1t1n de Dortiftlr:. wamm: kber bekend gemaakt. cáans<i! ne-publh::k in Bog:o ;; Een 8I'ldp.'r(> grtwp g',h'!rnllctoi Bij de strij!! vielen onder de VJU1 :; bezpii- ' gisteren h' gum'iiiroti 3? dooen. terwijl dorp Toribjl), Mk in d(> pro. d!'lt' p.}iitiemannen i!n twee VmC:e Del Vtllle, maar (Jaar bewenen çtrnkwamen Viln he fi. :!;io:n \foof zover bttkend \ i 'Vum!, een dorp op 3fiQ km mm treffen vootgedaarl \ 1 toen luidwestel'l vn Bogota. in Met (\P7,' lw('è acties wllde \ \J d provincie Del Valie. M 19 vemh1cdclijk protet':lte,rn \\1 t(>/zp:-\ dc moord dg4!li:ipen vri} \ \ \i n 1:'''(Ttt'!ler(l s. die het ddrp c!., (JI -Len van haót leiders. \ \ 6,lJ\',{'r,b (k', -':!,lr doorwrd- Cr(ts To'cdr> l')jata.. door een \ \, tr.,.lonü,,:'! C,', an' J'-,:g (hidc!1tli' gr ;epo bl1'ln(ti de >, Véfl F('>srnbf;Jg.hH'Jon,d,c.ft F'/,?,C, h(t iüj:aruo,rranc'o., \ \' ]96 de b':wl!jl..:::dde 'Ian _.f' il:_ --,\J

7 t;j 'J,,Ö j ',t.;.,,_. -t':.,-,,' Enquêtt IrtlJ stp.ll,?yl (i,,; V<:'_:,::,c'Da>2 wjze van t.eri':':lltgeving op prijc om op ae }!;)ogt tü bluven: Ht krantje met aleerl n!euwtje over CRAft IJ een financi,.l VBT'slag C k2:cr per j;:iar 0 He:: krantje wet <'\.112en niem'tjes,jvcl' '.j.t{an eh ecn i'11:art('10el versl,,-;{ t keer per jaar 0 {J kun; h.lf:rorhlpr Uw aitwoo-rd, inoj0tl U dat wenst, ffiqtiveretl Ot 0iin ideeën ïndren;-:en4 DOE;-;!;

8

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia)

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) Pag.l / 10 Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) 'De Mijlpaal' Voorstelling De bomen zijn zeer grote Acacia's en aangeduid met nummer 31,32 en 33 op het plan (zie bijlage). Deze bevinden zich aan

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE J J JS J? «z z i - ««& / -S J _ ; SS S f cc SJ iiii i c i c ci cci i i f z i S f S c i c c Ö c f i f zf j i c f z i f c j c f z i f j c ii f z i f j i ii iz c i i c i é f i i ic c c c f z i f zf j i c

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor "Hulp', Apeldoorn, maart2o!4

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor Hulp', Apeldoorn, maart2o!4 'lí!!faè í+e,r JAARVERS G 2S13 Hebreeuws vr "Hulp', Apeldrn, maart2o!4 Inhud L Algemeen 2. - Recapitulatie inkmsten/uitgaven 2013 - Overzicht liquide middelen per 3L december 20L3 - Balans per 3L december

Nadere informatie

sale opruiming solden

sale opruiming solden vt hftu vt ztt Bt Buy W1499,2,5-ztk Hv mt ttm vt ztt z f L tf 2,5-ztk Hv mt ttm (k f cht) vt ztt z f L tf 1499,- vf 2998, 3-ztk mt vt ztt tf vf 899,- vf 1599, 2,5-ztk mt vt ztt tf vf 799,- vf 1499, mj

Nadere informatie

Directie Zeeland. Datum bijlage(n) Kenmerk PZDT_M_04084

Directie Zeeland. Datum bijlage(n) Kenmerk PZDT_M_04084 Controle Toetsing Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Polder/Dijkvak Leendert-Abraham- en Oud Noord- Bevelandpolder Piet Hengst Vvo Provoost Toetsing

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

Industriële luchtkoelers

Industriële luchtkoelers l VI i vu i J..UI in/y "LPMAN D20-0-86 Algemene Informatie De HL serie luchtkoelers omvat 7 modellen voorzien van, A of ventilatoren. De laroeilenatetand i«8,10 of 12. Het nomtnate koeivermogen voor R22

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 6-8

Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 6-8 = Olossinn vtl nlys lrw -8. Vltrmuntis (lz. ) (); (); (0); (); () n 0 0 i n 0 ; 0; 9 C A A A A A A < F A A A ovn: A A onr: A A nn uur; 8 m m uur to : () ; () l : (0) 8 u0'" 0 u; 0 m onr wtr u'" 9 8 m m

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

10 Kunst. Vertaal mondeling, zonder bedenktijd. Antwoordsleutels Les 10 63

10 Kunst. Vertaal mondeling, zonder bedenktijd. Antwoordsleutels Les 10 63 Antwoordsleutels Les 10 63 10 Kunst P 142 Vertaal mondeling, zonder bedenktijd 1 Dàjiā hǎo! Wǒ xìng Liú, jiào Liú Huá. 2 Qǐng xiān zuò-yi-zuò. 3 Zài nǐmen de yòubianr shì cèsuǒ, zuǒbianr mài chī de, mài

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES NE W! ZUIVER L A N O PERS TRAINING S E G A K C PA BEREIK JOUW SPORTIEVE DOEL BINNEN 3 MAANDEN MET EEN PERSONAL TRAINER! Wi j fv, pirr r f r i hp zij i r ij? Ki vr éé v Zivr Pr Trii Pc S v prfi j ri j priv

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Cijn Mix Ajokt Coloon Rknn Cijn gop Autus Mjnn vn Gmn Cokky Stolz ThimMulnho ontwikklt lmiln voo Pimi Onwijs, Vootgzt Onwijs, Bopsonwijs n Volwssnnuti n Hog Onwijs Zlstnig wkn Rknn Gop Antwoon Dit ntwoonokj

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij 6 : c 2 0 1 1 3 2 6 H h? A v v 11 v v 12 E v v M h! v ch 1 P I v L! J S: K H v: R z H : O B: J (4) Pc v H I! W z 7 8 v c ch h z v h. W v. V 1 2 z v. K h? F, Jyc R Sy S: Cv H v: E ( ), v,, H : h h vch B:

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

DESTEEKPROEFVOORHETRENTABILITEITS-ENFINANCIERINGS- ONDERZOEKVANDEBLOEMBOLLENTEELTIN NEDERLAND

DESTEEKPROEFVOORHETRENTABILITEITS-ENFINANCIERINGS- ONDERZOEKVANDEBLOEMBOLLENTEELTIN NEDERLAND L.van Nrt DESTEEKPREFVRHETRENTABILITEITS-ENFINANCIERINGS- NDERZEKVANDEBLEBLLENTEELTIN NEDERLAND Internta222 Deceber 977 Landbuw-Ecnisch Instituut - AfdelingTuinbuw WRDVRAF DrdeAfdelingTuinbuwwrdtjaarlijksenderzek

Nadere informatie

MAKRO-EVERTEBRATENINENLANGS 2ZANDPUTTEN INDERANDMEREN. (Gooimeer,HuizenenVeluwemeer,Harderwijk) A.G.KLINK

MAKRO-EVERTEBRATENINENLANGS 2ZANDPUTTEN INDERANDMEREN. (Gooimeer,HuizenenVeluwemeer,Harderwijk) A.G.KLINK P.Verdonehot Groenendael103 8271 Usselmuen AKR-VRTBRATNINNLANGS 2ZANDPUTTN INDRANDRN (Gooimeer,HuizenenVeluwemeer,Harderwijk) A.G.KLINK RapporthydrobiologishAdviesburoir. A.G. Klink Riemsdijkstraat176701BWageningen08370-18282

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-219 1124

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-219 1124 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester Pstbus 1 3 HA SCHIEDAM Stadskantr Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK l'w

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr)

KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr) KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr) Dienst voor het kadaster en de openbare registers hadaster te UTRECHT Uittreksel van de Kadestrale Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hypotheken en Beslagen d;tum

Nadere informatie