De Ark. De Terp De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer"

Transcriptie

1 brede school De Kersenboom De Terp De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool

2 INLEIDING In een brede school moet vooral heel breed en oplossingsgericht gedacht worden, het zogenaamde omdenken. Door te denken in kansen en niet in problemen, wordt de energie van een probleem omgezet in een mogelijkheid. De prestaties van de brede school en van het onderwijs in de school worden door deze andere manier van naar de wereld kijken verbeterd. Jacqueline Schulte, directeur brede school Kors Breijer Door de bomen het bos zien, getuigt van overzicht. In één boom het bos zien, getuigt van visie. Stichting Spirit heeft onlangs een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld. Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers van Spirit op hoofdlijnen op de hoogte zijn van de onderdelen van dit plan. Het (dagelijks) bestuur en de directeuren van de scholen, het directieberaad, geven als eerstverantwoordelijken leiding aan dit proces en met de medewerking van al ons personeel kunnen we ook de komende jaren inhoud geven aan onze missie: Samen beter leren! Het strategisch beleidsplan is tot stand gekomen in nauw overleg met het directieberaad. In het strategisch beleid worden de globale doelen concreter gemaakt en geprioriteerd. Ook wordt weergegeven op welke wijze de doelen worden bereikt (en zo nodig hoe niet). Schooldirecteuren stemmen hun schoolplan en jaarplan af op het strategisch beleidsplan en het jaarplan van Spirit. Spirit richt zich de komende jaren primair op de volgende thema s: - opbrengstgericht werken, focus op leren - handelingsgericht werken en passend onderwijs - personeelsbeleid en professionalisering De overige beleidsterreinen zijn niet onbelangrijk. Zij staan ten dienste van deze speerpunten van beleid. Wij hopen dat dit beleidsplan in een behoefte voorziet en mede richting geeft aan het handelen binnen onze scholen. Namens het bestuur, Jan Boomsma en Armande van Doesburg Bestuurders Caroline Naumovski, directeur De Kersenboom Stichting Spiritbasisscholen 1

3 Sla je vleugels uit en wordt wereldwijs, is de missie van onze school. Leerkrachten en leerlingen leren en werken met elkaar aan hun ontwikkeling. Onze school wil een tweede thuis zijn. Als kinderen zich veilig en geborgen voelen en met plezier een dag doorbrengen, kunnen ze namelijk goed leren. Ons motto is dan ook Zorg voor elkaar. Rob Dekker, directeur De Ark INHOUD 1 Uitgangspunten strategisch beleid 4 2 Onderwijs en kwaliteit Inleiding onderwijs 6 3 Personeel en organisatie 8 4 Financiën en beheer 10 5 Gebouwen en materieel 11 6 Communicatie en identiteit 11 7 Maatschappelijk draagvlak en duurzaamheid 12 8 Slotwoord 12 Frans Verstraten, directeur De Duif In het onderwijs gaat het om de kinderen, zij zijn belangrijk. Alles wat we doen, moet ten goede komen aan de ontwikkeling en het leren van de kinderen. Onze school is daarom in de breedste zin een lerende organisatie. Monique Gentenaar, directeur Jan Woudsmaschool 2 Strategisch beleidsplan Stichting Spiritbasisscholen 3

4 1 UITGANGSPUNTEN STRATEGISCH BELEID Het centrale uitgangspunt van Spirit is de missie. Doelen en strategie moeten steeds gerelateerd kunnen worden aan deze missie. Onze missie verwoord het bestaansrecht van Spirit en valt samen te vatten onder de motto s: Overkoepelend: Samen beter leren Voor de leerlingen: Gekend en gezien worden brede school De Kersenboom Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool De Duif Dit werken we als volgt uit: Samen betekent voor ons dat we gekend en gezien worden enerzijds als afzonderlijke scholen en individuen, anderzijds als organisatie die er toe doet. Door de samenbundeling van onze talenten hebben we meerwaarde. Beter staat bij Spirit voor het goede dat we met elkaar vieren en voor de verbetering die we steeds zoeken. Leren is waar het bij Spirit om draait. In de eerste plaats gaat het om het leren van kinderen. Als afgeleide daarvan het leren van, met en voor elkaar in een professionele organisatie. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het levend maken en houden van de missie van Spirit. Zij doet dit in samenspraak met het bestuursbureau en schooldirecteuren, waaraan zij rechtstreeks leiding geven. Zij dragen deze missie niet alleen intern, maar ook extern uit. Wat er gebeurt binnen Spirit is terug te voeren op de missie. Samen beter leren is van toepassing Spiritbreed. Alle organen binnen Spirit hebben dit als centrale uitgangspunt, zoals bijvoorbeeld het directieberaad, het bestuur, het IB-platform, (G)MR etcetera. Ook de samenwerking met anderen, zoals die met openbaar onderwijs Diemen en binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, wordt aangegaan vanuit onze missie. De Ark De Terp Oranje Nassauschool brede school Kors Breijer Gekend en gezien worden is het deel van de missie dat we in aanvulling op de centrale missie toegevoegd hebben om ons uitgangspunt als het gaat om de ontwikkeling van kinderen te onderstrepen. Spirit gaat in het leren uit van het holistische beeld van het kind. Eenzijdige focus op cognitief leren past daar niet bij. Spirit wil dat het kind in zijn eigenheid en met zijn unieke talenten wordt gekend en gezien. Onze scholen sluiten daar in het onderwijs bij aan. Elke school heeft in haar schoolplan uitgewerkt op welke wijze zij aan beide delen van de missie een bijdrage leveren. In deze samenvatting van het strategisch beleid zijn per domein de doelen samengevat op hoofdlijnen. De domeinen zijn: Onderwijs & Kwaliteit; Personeel & Organisatie; Financiën & Beheer; Gebouwen & Materieel; Communicatie & Identiteit; Maatschappelijk draagvlak & duurzaamheid. 4 Strategisch beleidsplan Stichting Spiritbasisscholen 5

5 2 ONDERWIJS EN KWALITEIT 2.1 Inleiding onderwijs De belangrijkste doelstelling voor Spirit en alle Spiritbasisscholen is de focus op leren op alle niveau s. Spirit heeft ervoor gekozen het werk van Marzano als een van de uitgangspunten te nemen voor deze focus op leren. Net als in de missie van Spirit staat ook in het werk van Marzano de leerling en zijn ontwikkeling centraal (de gouden bal). In zijn werk beschrijft Marzano hoe de school, de leerkracht haar bijdrage aan het leerproces van kinderen zo groot mogelijk kan maken. Hij beschrijft als het ware de gereedschapskist de school en de leerkracht kunnen putten. Figuur 1. is een versimpelde weergave van dit werk. LEERLINGNIVEAU Motivatie Thuissituatie Achtergrondkennis Didactische aanpak 1. Identificeren van overeenkomsten en verschillen 2. Samenvatten en notities maken 3. Inspanningen bevestigen en erkenning geven 4. Huiswerk en oefening 5. Nonverbale representatie 6. Coöperatief leren 7. Doelen stellen en feedback geven 8. Vragen/hypotheses formuleren en hypothese testen 9. Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken PRESTATIES EN ONTWIKKELING VAN DE LEERLING LERAARNIVEAU Haalbaar en gedegen programma Uitdagende doelen & effectieve feedback Pedagogisch handelen & klassenmanagement 1. Routines en regels 2. Omgaan met ongewenst gedrag 3. Relatie leraar-leerling 4. Mentale instelling leraar SCHOOLNIVEAU Betrokkenheid van ouders en gemeenschap Veilige, ordelijke omgeving Collegialiteit en professionaliteit Sturing & herontwerpen programma 1. Bepaal essenties 2. Structuur opdrachten (bekendheid & uitdaging) 3. Herhaal en biedt leerstof meervoudig aan. 4. Complexe interactie met de leerstof 5. Regisseer voldoende oefenmomenten De Spiritbasisscholen kunnen naar gelang hun doelen op het terrein van leren van kinderen hun kennis en vaardigheden op onderdelen van het werk van Marzano uitbreiden door middel van interne of externe begeleiding, scholing en professionalisering. Spirit wil bevorderen dat professionals hun keuzes maken vanuit vakmanschap, passie en moreel besef (de meerwaarde en betekenis van de professional voor de ander). Om de focus op leren verder te ontwikkelen wil Spirit daarom investeren in de betekenis van deze drie begrippen voor elke professional en bevorderen dat de gereedschapskist van professionals en scholen goed gevuld is met die tools die er toe doen. Professionals kiezen op basis van hun kennis, vaardigheden en inzichten de inzet van de juiste tools op het juiste moment om het leren van kinderen te optimaliseren. Directeuren en leerkrachten binnen scholen bevorderen deze manier van denken en werken door het cyclisch werken aan schoolverbetering. Spirit wil de kwaliteit van leraren bevorderen, onder andere door samenwerking en het bieden van ondersteuning aan leraren in de complexe dagelijkse praktijk. De kern van hetgeen Spirit wil bereiken op het domein Onderwijs is gelegen in opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken. We vinden het belangrijk dat verbeterdoelen op schoolniveau verwoord zijn in termen van leren van kinderen en gebaseerd zijn op een analyse van de huidige situatie. Het volgen van de brede ontwikkeling van kinderen is daarbij ook van belang. Op het terrein van passend onderwijs willen we dat elke school een ondersteuningsprofiel heeft en de ambities voor de ontwikkeling daarvan heeft uitgesproken in het zorgbeleid. Om de zorg voor leerlingen planmatig aan te pakken en binnen en buiten de school optimaal te leren van elkaar moet op alle Spiritscholen handelingsgericht werken ingevoerd en/of doorontwikkeld worden. Naast deze grote thema s wil Spirit dat de aandacht voor sociale veiligheid en welbevinden en burgerschap en sociale integratie op onze scholen toeneemt. Op het terrein van Kwaliteit wil Spirit dat het kwaliteitszorgsysteem (Werken met Kwaliteit) optimaal wordt geïmplementeerd en gebruikt om door analyse van de goede dingen en de verbeterpunten steeds opnieuw doelen voor verdere ontwikkeling van de school te stellen (cyclische kwaliteitszorg, Plan, Do, Check, Act). Ook bij kwaliteitszorg ligt de focus op het leren van kinderen. 6 Strategisch beleidsplan Stichting Spiritbasisscholen 7

6 3 PERSONEEL EN ORGANISATIE Het personeel van Spirit maakt het mogelijk de onderwijs- en kwaliteitsdoelen van de organisatie te bereiken. Zij zijn letterlijk het menselijk kapitaal van de organisatie. Dit geldt het meest direct voor het onderwijzend personeel. Het onderwijs-ondersteunend personeel realiseert de noodzakelijke voorwaarden waaronder de leerkrachten tot de beste resultaten en opbrengsten kunnen komen. In het personeelsbeleidsplan wordt het beleid verder inhoudelijk uitgewerkt (staand en nieuw beleid). Op deze plaats noemen we de strategische doelen op het terrein van personeel. Deze komen terug in het personeelsbeleidsplan. De lat leggen wij graag hoog op onze school. Wij dagen leerlingen uit om het maximale uit zichzelf te halen en datzelfde geldt ook voor ons team. Sjoerd Zwaan, directeur De Terp Belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van leraren zijn de lerarencompetenties (figuur 2). OVERZICHT COMPETENTIES INTERPERSOONLIJK PEDAGOGISCH VAKINHOUDELIJK & DIDACTISCH ORGANISATORISCH MET LEERLINGEN MET COLLEGA S MET OMGEVING MET ZICHZELF De eerste vier competenties zijn gericht op het werken met leerlingen in de klas en binnen de school. Nummer vijf en zes gaan over samenwerking binnen het team en met de schoolomgeving (ouders, professionals buiten school etc.). De zevende competentie heeft te maken met reflectie op het eigen handelen en ontwikkeling van de persoonlijke professionaliteit. Voor het onderwijsondersteunende personeel gelden vergelijkbare competenties, maar gericht op de eigen functie. Spirit gaat er vanuit dat de competenties gebruikt worden in alle fasen van het personeelsbeleid op de scholen: werving en selectie, ontwikkeling, professionalisering, individuele en teamscholing, beoordelen en belonen, promotie, outplacement en vertrek. De competenties geven ook een bepaald verwachtingspatroon aan. Waar een beginnende leerkracht startbekwaam is, maar op meer of minder competenties vaak nog aanzienlijk wil groeien, gaan we er vanuit dat ervaren leerkrachten een goed inzicht hebben in hun competenties en een groot arsenaal van vaardigheden, kennis en inzichten in kunnen zetten in hun complexe dagelijkse werkzaamheden. We verwachten van deze leerkrachten een drive om zichzelf voortdurend te verbeteren, zodat zijn steeds beter in staat zijn het leren van kinderen te optimaliseren. Zij werken zelf en samen met hun directeur en collega s aan hun persoonlijk ontwikkeling (POP). De lerarencompetenties komen voort uit de wet BIO en zijn te vinden via klik door naar competentiematrix en lerarencompetenties. Op het gebied van personeelsbeleid zal de komende jaren veel aandacht gaan naar de professionele ontwikkeling van ons personeel, het welbevinden van ons personeel en de gesprekkencyclus als middel om dat te bereiken. 8 Strategisch beleidsplan Stichting Spiritbasisscholen 9

7 4 FINANCIËN EN BEHEER 5 GEBOUWEN EN MATERIEEL Spirit wordt onder andere gefinancierd door het Ministerie van OCW, gemeenten, samenwerkingsverbanden WSNS/Passend Onderwijs, sponsoren, de provincie. De gelden die Spirit ontvangt maken het mogelijk het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het huisvestingsbeleid te realiseren. Het strategisch beleidsplan en de schoolplannen zijn het uitgangspunt voor de meerjarenbegroting en de jaarplannen voor de begroting. Spirit begroot vanaf het schooljaar per schooljaar. Ook de jaarrekening en het bestuursverslag zullen vanaf dat jaar per schooljaar lopen. Per kalenderjaar wordt slechts een technische jaarrekening opgemaakt ter verantwoording van het ontvangen geld van het Ministerie van OCW. Op het terrein van financiën en beheer is er de afgelopen vijf jaar bij Spirit veel gebeurd. De komende periode moeten de puntjes op de i worden gezet. De planning- en controlcyclus, van beleid naar begroting en verantwoording, moet herschreven worden. De bijbehorende documenten moeten worden doorontwikkeld. Dit is belangrijk, omdat Spirit nog beter inzicht wil hebben in de geldstromen met als doel zo veel mogelijk geld te investeren in leren van kinderen, direct of indirect. Dat is onze eerste prioriteit! Het schoolklimaat, met de kernwaarden gemeenschap, veiligheid en respect, draagt het onderwijs. In goede grond bloeit het kind op. Bert van der Weijde, directeur Oranje Nassauschool Betreft het professionaliseren van onderhoud van scholen en het herzien van de procedure hiervoor. Doel is dat alle scholen gebouwen hebben waar, binnen de financiële kaders voor onderhoud en materieel, leerlingen optimaal tot leren kunnen komen met de middelen die de school daarvoor nodig acht. 6 COMMUNICATIE EN IDENTITEIT Spirit streeft naar een optimale communicatie om een goede relatie te bereiken met zowel de interne als externe belanghebbenden en in het bijzonder huidige en toekomstige werknemers. Spirit stelt zich ten doel dat de website van Spirit, de en het digitale kantoor van Spirit hoogwaardige en intensief gebruikte communicatiemiddelen zijn. Verder wil Spirit de actieve medezeggenschap waarborgen, zowel binnen de teams op de scholen als via de formele organen (MR en GMR). Het bestuursbureau en het dagelijks bestuur hebben een besturende, ondersteunende en dienstverlenende functie. De scholen (maar ook individuele medewerkers) profiteren volop van de specifieke deskundigheid die op dit punt in de organisatie is samengebracht. Doelen op het terrein van communicatie zijn gericht op de communicatie en samenwerking tussen de Spiritbasisscholen en alle geledingen daarbinnen, bij voorkeur middels moderne (communicatie)middelen, afstemming binnen het directieberaad en tussen directeuren onderling en borging van hetgeen is bereikt. Spirit geeft elke school de vrijheid èn de opdracht om heel bewust op eigen wijze vorm en inhoud te geven aan het onderwijs, passend binnen de visie en missie van Spirit. Dit betekent ook dat scholen zich bewust zijn van het onderscheidende vermogen ten opzichte van andere scholen. Spirit verenigd scholen met een christelijke grondslag. Dit betekent dat scholen, ook daar waar intensief wordt samengewerkt met derden, duidelijk voor het voetlicht brengen wat dit voor de school betekent. Dit komt tot uiting in het profiel van de school en de verwachtingen die de school heeft van ouders en leerkrachten. 10 Strategisch beleidsplan Stichting Spiritbasisscholen 11

8 7 Onze plannen op dit terrein hebben een duidelijke relatie met ons holistische beeld van de ontwikkeling van een kind. Dit domein vormt de bezieling van onze missie. Onze leerlingen krijgen meer mee dan kennis, kunde en vaardigheden. Maatschappelijke en ethische onderwerpen doen er toe. Spirit wil midden in de samenleving staan. Zij is betrokken bij wat er speelt en neemt haar verantwoordelijkheid. Hier mag een ieder Spirit herkennen en erkennen als een proactieve organisatie die met grote betrokkenheid, veel enthousiasme, ambitie en daadkracht de leerlingen wil voorbereiden op de huidige en toekomstige samenleving. Dit betekent dat onze scholen in hetgeen zij kinderen leren aandacht hebben voor burgerschapsvorming, democratische beginselen en een meer duurzame samenleving. 8 MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK EN DUURZAAMHEID SLOTWOORD In de uitgebreide versie van het strategisch beleidsplan van Spirit zijn per domein concrete doelstellingen opgenomen. Deze doelstellingen worden per jaar op bovenschools niveau en op schoolniveau uitgewerkt. In hun schoolplannen en jaarplannen worden door alle Spiritscholen beleid en acties opgenomen om deze doelen te kunnen bereiken. Jaarlijks evalueren we de voortgang. Wil je over de uitgebreide versie van het strategisch beleidsplan beschikken: Vraag ernaar bij je directeur! Leerlingen en leerkrachten zijn op onze school samen in beweging. Iedere leerling dient zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Doelgericht, constructief en positief zijn kernwoorden voor het team. Arrie Westerink, directeur De van der Muelen-Vastwijkschool COLOFON Armande van Doesburg, Jan Boomsma Kriekenoord PT Diemen Strategisch beleidsplan

9

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE kernredactie: H.J.C.M. Stabel MesoConsult B.V. Tilburg november 1998 1998 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat heb je nodig?

Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Praktijkonderzoek: Een onderzoek naar de vraag welke ondersteuningsbehoeften door leerkrachten in Almere en externen worden benoemd bij de realisatie van Passend Onderwijs.

Nadere informatie