VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT"

Transcriptie

1 VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn) Thea Meijer (SPO) Ellen Meijer (Tuindorp) Atie van Olst (De Klim) Veerle Pachen, voorzitter (Dr. Bosschool) Johan van der Pol (Oog in Al school) Gerry Siegelaar (Maaspleinschool) Barend Sneller (Pantarijn) Sonja Wierenga (Jules Verneschool) Anneke Stokman (SPO) Afwezig met Harry Boukes (Apollo 11) kennisgeving Marion Hoeffgen (Witte Vrouwen) Annelies Kampschuur (Rietendakschool) Rien van Keeken (Jan van Nieuwenhuijzenschool) Vera Lettinck (De Kleine Dichter) Jos Scheurink (De Koekoek) 1. Opening en vaststellen agenda Veerle opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staan veel onderwerpen die besproken moeten worden. Het meerjaren beleidsplan kan eventueel na de zomervakantie aan de orde komen; afhankelijk van de beschikbare tijd wordt hier een beslissing over genomen. 2. Notulen 13 april 2004 Tekstueel en naar aanleiding van: Punt 7, begeleid intern begeleider: de interne begeleider hoeft niet perse een bevoegde groepsleerkracht te zijn maar moet wel in staat zijn om als goede groepsleerkracht te functioneren. Met deze aanvullende opmerking wordt het verslag vastgesteld. 3. Ingekomen stukken a. Opleiden in school: een boekje dat naar alle scholen is verzonden. b. Notitie over Goed onderwijs voor achterstandkinderen is investeren in de toekomst. Deze inleiding is door Thea Meijer gehouden op 21 april jl. c. Naar alle medewerkers met een ID-baan is een brief verzonden waarin het SPO-bestuur het voornemen aankondigt hen te ontslaan per 1 augustus De reden hiervoor is dat de bekostiging van IDers stopt per die datum. UW-ers en WIW-ers zijn hier niet bij betrokken; zij zijn niet in dienst van het schoolbestuur maar

2 ingeleend. 4. Mededelingen DB a. Afmeldingen voor GMR-vergaderingen moeten worden doorgegeven aan Johan van der Pol of ). Indien een afmelding is ontvangen, worden ter vergadering uitgereikte stukken nagezonden; in alle andere gevallen niet. b. Voor het schooljaar 2004/2005 zijn de navolgende GMRbijeenkomsten vastgesteld: 21 september GMR vergadering, locatie Dr. Bosschool 2 november MR netwerkbijeenkomst, locatie Kaap Hoorndreef 7 december GMR vergadering 15 februari GMR vergadering 15 maart GMR conferentie, locatie Kaap Hoorndreef 19 april GMR vergadering 14 juni GMR vergadering De evaluatie van het functioneren van de GMR vindt plaats op de eerste bijeenkomst in het nieuwe schooljaar. Het DB stelt voor een enquête te houden over de relatie GMR-MR onder alle MR-leden en de uitslagen te bespreken in GMR-verband. De GMR gaat hiermee akkoord. c. Het MR-reglement is aan alle scholen verzonden ter attentie van de MR met de vraag dit reglement voor akkoord te ondertekenen. Van de navolgende scholen is dit reglement nog niet getekend retour ontvangen: Anne Frank De Cirkel Maasplein De Hoge Raven Kohnstammschool De Panda Rietendakschool Rijnsweerd De Twijn Voordorp Apollo 11 De Meander Pantarijn Luc Stevensschool Gelieve dit ondertekend te retourneren voor de zomervakantie. d. Een 2 e DGO-bijeenkomst tussen besturen en bonden is geweest om te praten over de OALT-problematiek. Een afvaardiging van de OALT-leerkrachten heeft met het DB van de GMR gesproken over de punten die zij in wilden brengen en vervolgens heeft de GMR

3 vooraf met de bonden vooroverleg gehad. De bonden zijn akkoord gegaan met alles wat in werking is gesteld om OALT-leerkrachten zo goed mogelijk een baan te geven. In het najaar vindt technisch overleg plaats over de stand van zaken. Bevoegden hebben een vaste aanstelling gekregen. Diegenen die aan het eind van de opleiding (Opleiden in school) zitten, krijgen een aanstelling. Met het outplacement-bureau zijn afspraken gemaakt over de outplacementprocedure. Hiermee is het DGO-traject afgerond. e. Het artikel Welke prijs heeft goed onderwijs is niet in de pers verschenen omdat de pers niet geïnteresseerd was. De wethouder heeft laten weten de aangehaalde zaken in de diverse discussies naar voren te brengen. De tekst is te vinden op de website van de GMR. f. Tot 1 mei was er gelegenheid te reageren op het door de GMR uit te brengen advies aangaande de bezuinigingen. Geen reacties zijn ontvangen; positief advies is gegeven. g. Wie verlaat de GMR in september? Gerry Siegelaar gaat naar een andere school. Deze school heeft geen vertegenwoordiging in de GMR dus wellicht komt ze terug. Erik Heijs treedt af maar stelt zich herkiesbaar. Beiden informeren Johan over continuering of niet. SPO h. De officiële stappen die gezet moesten worden om OALT te beëindigen, zijn gezet. 9 Groepsleer-krachten volgen het traject Opleiden in school ; zij krijgen een aanstelling. Op 25 juni a.s. is het formele afscheid van de hele groep OALTmedewerkers; aansluitend is een informeel samenzijn met deze medewerkers en de werkgroep. Het DB van de GMR heeft een uitnodiging voor het formele afscheid ontvangen. i. De SPO is voornemens om de ID-ers formeel ontslag aan te zeggen per 1 augustus 2005 omdat de bekostiging vanuit het rijk dan stopt. Tot dusverre heeft de gemeente geen opening geboden om deze mensen te behouden of elders aan het werk te krijgen. Het SPO tracht nog steeds een opening te krijgen.hier wordt door de 3 schoolbesturen gezamenlijk in opgetrokken. j. De LOA-middelen worden vanaf 1 augustus 2006 niet meer toegekend. Dit is een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. De scholen hebben zo de gelegenheid e.e.a. fatsoenlijk af te ronden. De SPO is in gesprek met de gemeente over het structureel vrij maken van gelden voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) tot Het is een duidelijke doelgroep subsidie; de vooruitzichten zijn positief. k. De laatste hand wordt gelegd aan de jaarrekening Dan zal duidelijk zijn welke voorzieningen de SPO van de gemeente mee krijgt. In het laatste directieberaad van volgende week hoopt de directie aan de directeuren mee te kunnen delen wat de voorzieningen zullen zijn voor hun scholen. Het is aan de scholen hoe dit te

4 besteden. l. De vacaturestop voor groepsleerkrachten, ingesteld voor de herplaatsing van OALT-leerkrachten, is opgeheven. De scholen mogen weer vrij werven. Peter Alderliesten vraagt of het in het vervolg mogelijk is een dergelijke vacaturestop eerder op te heffen zodat de scholen bijtijds kunnen starten met het werven van leekrachten. Thea Meijer antwoordt dat het bestuur op zoek is naar een systematiek waardoor eerder bepaald kan worden hoeveel vacatures een school heeft, nadat de tijdelijke leerkrachten zijn benoemd. m. Dit jaar wilde het SPO voor de eerste keer een innovatieprijs uitreiken; de Wim Kamu prijs. In het volgend schooljaar zal dit plaatsvinden. Thea vraagt in de scholen rond te kijken welke innovatieve ideeën aangaande de praktijk in de klas hiervoor in aanmerking zouden komen. MR-en Geen mededelingen. 5. Zorgplan incl. vaststellen standaard leerlingenzorg (Anneke Stokman) In het zorgplan wordt het beleid geschetst ten aanzien van de speciale zorg voor alle leerlingen in het SPO-samenwerkingsverband met uitzondering van de scholen uit Vleuten-De Meern (deze scholen zitten in een ander samenwerkingsverband). Gezien de vele landelijke en regionale ontwikkelingen is het meerjarenzorgplan op een aantal punten aangepast. Daarnaast is voor een jaarplan opgesteld. Nieuwe of aangepaste elementen betreffen m.n OALT, extra impulsen voor WSNS (scholing, ibnetwerk), extra impuls voor sbo-scholen (extra ondersteuning voor leerkrachten, aanschaf nieuwe methoden) en een nieuw stuk voor leerling gebonden financiering. Veerle stelt voor met name stil te staan bij paragraaf 2.6 (activiteiten voor komend jaar), hoofdstuk 6 (evalueren meerjarenbeleidsplan), hoofdstuk 7 (kengetallen) en de bijlage (standaard leerlingenzorg). In paragraaf 2.6 staan de activiteiten voor komend jaar. Onder doel 3 wordt gesproken over het stabiliseren-minimaliseren van het verwijzingspercentage. Dit betreft de rugzakkinderen. Er is nog niet precies voor iedere school geïnventariseerd hoeveel zorgkinderen een school heeft. Wel is onder de scholen een enquête gehouden over wat wordt verstaan onder zorgleerlingen. Daarnaast ontwikkelt de werkgroep een format voor scholen waarbij de scholen alleen hoeven te tellen hoeveel zorgleerlingen zij hebben en wat hun karakteristieken zijn. Dit om vergelijkingen mogelijk te maken. Onder doel 4, meer stedelijke samenwerking, wordt gesproken van Leidsche Rijn als proeftuin voor samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Het is de bedoeling om, in geval dit aanslaat, dit te verruimen naar de stad Utrecht. Hierbij moet gedacht worden aan een adviescentrum over jeugdzorg met medewerkers die

5 handelingsbevoegd zijn, gepositioneerd naast de school. Veerle merkt op dat, als het goed is, dergelijke doelen ook merkbaar zijn op school volgend jaar. Zij vraagt de GMR-leden hier alert op te zijn en hiernaar te informeren bij directeuren. In hoofdstuk 6, evalueren meerjarenzorgplan, staan alle kengetallen op een rij. Gevraagd wordt of het mogelijk is om volgend jaar een overzicht te geven van alle kengetallen per school. Anneke legt uit dat niet alle kengetallen bekend zijn, alhoewel ieder jaar meer duidelijk wordt. Het DB vraagt of er op scholen wordt gesproken over het zorgplan. Op een aantal scholen blijkt het zorgplan op een aantal onderdelen terug te komen. Thea adviseert om een schoolplan voor 4 jaar op te stellen en jaarlijks in het jaarplan expliciet aan te geven wat een school in enig jaar wil gaan doen. De leerlingenzorg zou zo ook terug moeten komen. Gevraagd wordt of de evaluatie/enquête van de kengetallen jaarlijks wordt herhaald. De werkgroep wil dit wel maar heeft onvoldoende mankracht. Het is een enquête die waardevolle informatie levert. Thea doet de suggestie een deel van de middelen vrij te maken hiervoor; knelpunten worden zichtbaar en daarmee actiepunten. Bijlage BCPO standaard leerlingenzorg. Deze toelichting is al door verschillende scholen gebruikt. Er is een visitatie geweest bij 16 scholen. De scholen die dit nog willen, moeten dit opnemen in hun eigen systeem (begeleiding van het SAC). De suggestie wordt gedaan om bij punt 2, systematische vorderingen de communicatie naar de ouders toe te voegen. Erik Heijs geeft hierop aan dat ouders behoefte hebben aan meer inzicht in de doelen per leerjaar. Aandacht wordt gevraagd voor voldoende ondersteuning van leerkrachten in de laagste klassen want vroegtijdse signalering is van groot belang. Thea bevestigt dat nog veel winst is te behalen op dit punt. Zij geeft aan dat uit gesprekken met directeuren blijkt dat de standaard is gaan leven. Zij beschouwt dit als een verworvenheid. Als in het najaar over kwaliteitszorg wordt gesproken, wordt zeker gecontinueerd met de standaarden om mensen houvast te geven en een soort minimum af te geven van wat gedaan moet worden. 6. Besluit om alle SPOscholen onder één samenwerkingsverband WSNS te brengen In de vorige GMR-bijeenkomst is het voornemen aangekondigd om alle SPO-scholen onder één WSNS samenwerkingsverband onder te brengen. De GMR wordt thans om advies hierover gevraagd per brief van 25 april De beëindiging van deelname van de scholen uit Vleuten-De Meern aan het samenwerkingsverband Zuid-West Utrecht moest per brief voor 1 mei 2004 worden gedaan. Mocht de GMR geen positief advies geven, dan kan de directie besluiten de brief terug te trekken. Er zijn geen vragen over dit onderwerp aan Thea.

6 7. Bestuursformatieplan Thea reikt een stuk uit over bestuursformatieplan, meerjarenbeleidsplan en herziening normjaartaak. Zij deelt mee dat het naar verwachting het laatste bestuursformatieplan is in deze vorm. Met de komst van de stichting en de lump sum financiering wordt vanaf januari 2005 met een integrale begroting en toelichting gewerkt. De bruidschat loopt als rode draad door het bfp. Het op de school in te zetten schoolbudget bedraagt iets meer dan 90% ten opzichte van het budget van vorig schooljaar. Speciale aandacht wordt gevraagd voor: OALTleerkrachten, de situatie van de ID-ers, bezuinigingen op LOA en de gewichtenregeling, start van de obs Waterrijk zonder brinnummer (onvoldoende leerlingen, geen bekostiging vanuit het rijk maar vanuit bovenschoolse voorzieningen), prognosticeren en terugdringen van ziekteverzuim. Thea geeft aan dat het een vervelend moment is om zoveel bezuinigingen door te moeten voeren juist nu met de komst van lump sum. Alle vrijheid die wordt gekregen, wordt beperkt door die zaken waarop bezuinigd wordt. Dit geeft de noodzaak te kijken naar de organisatie van de scholen; zijn er andere vormen van onderwijs mogelijk. Hier zal de SPO zich de komende jaren op moeten focussen. Het bestuursformatieplan, dat ter instemming voorligt, wordt per hoofdstuk doorgenomen. Hoofdstuk 1.2.3, aanpak personeelstekort, gevraagd wordt wat er gebeurt als wordt aangestuurd op kleinere klassen waardoor meer leerkrachten aangenomen kunnen worden en er in geval van schaarste grotere groepen gemaakt kunnen worden met groepsleerkrachten. Thea legt uit dat voorfinanciering op personeel niet haalbaar is. Met het Vervangingsfonds is al wel eens gesproken, i.h.k.v. lump sum financiering, over de vraag of het ministerie met meerjaren bekostiging gaat werken. Hoodfstuk schooladviescentrum, hoeveel bezuinigingen zijn hierop te verwachten? Dit is vrij te besteden vanaf Het bedrag voor schoolbegeleiding bestond uit 2 componenten: rijk en gemeente. Echter de gelden gaan nu rechtstreeks naar de schoolbesturen waardoor het gevaar dreigt dat de gemeente niet meer bereid is een schoolbegeleidingsdienst te financieren nu zij geen gelden meer hiervoor ontvangen. De gemeente heeft vast een voorschot genomen hierop en voor volgend jaar hierop bezuinigd. De decentralisatie van het rijk heeft als neven effect dat gemeentes zich terugtrekken uit bepaalde zaken die scholen dan weer treffen. Hoofdstuk 3.3.1, begeleiding zij-instromers en reïntegrerend personeel. Wat is de oorzaak van verminderde uitgaven dan begroot? De begeleiding wordt in de school overgenomen nu het traject zich in een verder stadium bevindt. Wat betekent de formatieve frictie? Dit is een verzamelvoorziening waar alle onvoorziene uitgaven zijn ondergebracht, zoals

7 outplacement. Hoofdstuk 5.2, besluit bestuur SPO Utrecht. Hier moet nog toegevoegd worden het voorgenomen besluit om ID-medewerkers ontslag aan te zeggen. 8. Meerjarenbeleidsplan Gezien de korte vergadertijd die nog resteert, wordt besloten dit onderwerp voor de volgende vergadering te agenderen. 9. Herziening normjaartaak Thea licht toe dat het onderwijs een nogal geëxpliciteerd taakbeleid kent. Ooit is in een CAO uitgebreid geregeld wat voor werktijden er zijn en wat dit betekent voor werktijdfactor en ADV. De BCPO heeft dit indertijd aan de hand van modellen overgenomen en hier wordt nu mee gewerkt. Bij de actualisering is geconstateerd dat de regelgeving niet op alle scholen op eenzelfde manier wordt toegepast. Middels een duidelijk gemeenschappelijk beleid wil de SPO Utrecht trachten om zowel personeel als directeuren meer houvast te geven alsmede eenheid en duidelijkheid in het taakbeleid te krijgen. Een werkgroep heeft met bonden en besturenorganisaties gesproken en een voorstel voor alle scholen ontwikkeld. Het voorstel is met de directeuren doorgenomen en nu in de CAO-onderhandelingen aan de orde. De SPO wil per 1 augustus a.s. proef gaan draaien met dit geactualiseerde taakbeleid en consequenties/knelpunten inventariseren. In afwachting van de nieuwe CAO kan het geactualiseerde taakbeleid al dan niet ongewijzigd blijven zodat vervolgens een definitief voorstel ter inspraak aan de GMR voorgelegd kan worden in het najaar van Gevraagd wordt of er financiële consequenties zijn verbonden aan het proef draaien. Nee, aan het proef draaien zijn geen financiële consequenties verbonden voor de scholen, dit kan bovenschools opgevangen worden. De bedoeling is om nog niet direct met individuele aanpassingen te komen maar hiermee te wachten tot de evaluatie in het najaar. Dus knelpunten inventariseren en parkeren. Samengevat zegt Thea dat het geactualiseerde taakbeleid wordt ingevoerd in een programma om te bezien welke effecten het heeft. Waar mogelijk kunnen deze eenvoudig, zonder grote consequenties opgelost worden. Grotere knelpunten moeten wachten tot het najaar tot definitieve besluitvorming. 10. Besluitvorming aangaande agendapunt 5, 6, 7, 8, 9 Thea Meijer verlaat de vergadering. Zorgplan , incl. vaststellen standaard leerlingenzorg Suggestie toevoegen over de communicatie naar de ouders.

8 De GMR verleent instemming. Besluit om alle SPO scholen onder 1 samenwerkingsverband onder te brengen De GMR geeft een positief advies. Bestuursformatieplan De GMR verleent instemming. Indien er grote wijzigingen zijn of het perspectief drastisch verandert, wordt gevraagd te GMR hierover te informeren. Herziening normjaartaak De GMR brengt een positief advies uit waarbij de GMR benadrukt dat het om een inventarisatie van effecten/knelpunten gaat. Op geen enkele wijze mogen vóór definitieve besluitvorming reparaties plaatsvinden. Eerst een analyse van de consequenties (hoe klein ook) en dan besluitvorming. De GMR vindt het een goede zaak dat de SPO streeft naar een eenvormig beleid en rechtsgelijkheid voor al haar personeel. 11. Rondvraag Harke vraagt de directeuren direct te informeren over de uitslag van de leerling gewicht telling, zodat scholen zo spoedig mogelijk bekend is welke school mensen teveel heeft. Veerle antwoordt dat dit sowieso gebeurt en in de GMR aan bod zal komen. De voorzitter besluit de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid. Volgende vergadering: 21 september a.s., uur, Dr. Bosschool OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN Datum Actie Actie door Actie gereed Integraal Huisvestingsplan. Commentaar, aanvullingen en vragen naar Veerle Pachen GMR 1 juli 2004

GMR VERGADERING 15 FEBRUARI 2005

GMR VERGADERING 15 FEBRUARI 2005 GMR VERGADERING 15 FEBRUARI 2005 Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Apollo 11 Harry Boukes Afgemeld Dr. Bosschool Veerle Pachen Ja De Cirkel Fleur Bominaar Ja De Hoge

Nadere informatie

Marcel van Dijk (Kees Valkensteinschool) Annelies Kampschuur (Rietendakschool) Rien van Keeken (Jan Nieuwenhuyzen school)

Marcel van Dijk (Kees Valkensteinschool) Annelies Kampschuur (Rietendakschool) Rien van Keeken (Jan Nieuwenhuyzen school) VERSLAG GMR VERGADERING Datum: 18 november 2003 Aanwezig: Anita Aalpoel (Parkwijck) Peter Alderliesten (De Meander) Harry Bouwkes (Apollo 11) Erik van Dorp (SPO) Marcel van Dijk (Kees Valkensteinschool)

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING

VERSLAG GMR VERGADERING VERSLAG GMR VERGADERING Datum 13 april 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Harry Boukes (Apollo 11) Annelies Kampschuur (Rietendakschool) Thea Meijer (SPO)Atie van Olst (De Klim) Veerle Pachen,

Nadere informatie

GMR VERGADERING 19 APRIL 2005

GMR VERGADERING 19 APRIL 2005 GMR VERGADERING 19 APRIL 2005 Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Apollo 11 Harry Boukes Ja Dr. Bosschool Veerle Pachen Ja De Cirkel Jasper Bunt Ja De Hoge Raven Souad

Nadere informatie

Jeroen de Groot (oudergeleding Witte Vrouwen school) Rolf de Groot (oudergeleding Maasplein) Erik Heijs (oudergeling Kohnstammschool)

Jeroen de Groot (oudergeleding Witte Vrouwen school) Rolf de Groot (oudergeleding Maasplein) Erik Heijs (oudergeling Kohnstammschool) GMR PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum: 26 september 2002 Aanwezig: Eric van Baarschot (BCPO) Jeroen de Groot (oudergeleding Witte Vrouwen school) Rolf de Groot (oudergeleding Maasplein) Erik Heijs

Nadere informatie

GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005

GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005 GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005 Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex van Casteelen Nee Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Dr. Bosschool Rico van

Nadere informatie

GMR VERGADERING 17 OKTOBER 2006 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 17 OKTOBER 2006 Locatie: SPO GMR VERGADERING 17 OKTOBER 2006 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Afwezig Dr. Bosschool

Nadere informatie

GMR VERGADERING 13 JUNI 2006. Locatie: SPO. Overzicht van aan- en afwezigen. School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Ja

GMR VERGADERING 13 JUNI 2006. Locatie: SPO. Overzicht van aan- en afwezigen. School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Ja GMR VERGADERING 13 JUNI 2006 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Dr. Bosschool Rico van

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR 2007 2008

JAARVERSLAG GMR 2007 2008 JAARVERSLAG GMR 2007 2008 Pagina 1 Jaarverslag GMR 2007-2008 Inleiding Dit is het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in Utrecht. In dit jaarverslag wordt een verslag gegeven van

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel.

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel. GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 21 maart 2013 Dames en heren, Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 15 september 2014 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, André Huxkens, Jolanda Colnot, Veronique Schreurs, Josine Neuhof,

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden.

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen GMR Maandag 13 maart 201 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson X Paul Moltmaker

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NOTULEN MEDEZEGGENSCPSRAAD Datum : 24-03-2015 Tijd: 20.00 21.30 Aanwezig: Hilda, Ann, Cecille, Veronique, Frank van Erve en Hans Tromp Afwezig: -- AGENDAPUNT ACTIE- HOUDER 1.Opening en mededelingen: We

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 17 mei 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Regenboog. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

Notulen MR vergadering

Notulen MR vergadering Notulen MR vergadering Vergaderdatum Verslag door 16 maart 2015 Elma Koenders Aanwezig Thea van der Berg (TvdB ), Manon van Dinther (MvD),Tessa van Doorn (TvD), Berry Franssen (BF), Mieke van Goor(MvG),

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

GMR VERGADERING 24 juni 2008 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 24 juni 2008 Locatie: SPO GMR VERGADERING 24 juni 2008 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Afwezig Dr. Bosschool Olav

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk.

Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk. Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.), Tineke, Korry, Rients, Sjoerdtje, Joke,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering p.a. Strijthagerweg 10 donderdag 04-09-2008 6372 AC Landgraaf Tijd:19:30-22.00 uur

Notulen MR-vergadering p.a. Strijthagerweg 10 donderdag 04-09-2008 6372 AC Landgraaf Tijd:19:30-22.00 uur MR OBS Harlekijn Notulen MR-vergadering p.a. Strijthagerweg 10 donderdag 04-09-2008 6372 AC Landgraaf Tijd:19:30-22.00 uur mr@obsharlekijn.net Plaats: directiekamer Aanwezig waren: MR-leden: ouders: Nicole

Nadere informatie

GMR VERGADERING 17 november 2009 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 17 november 2009 Locatie: SPO GMR VERGADERING 17 november 2009 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank - - Apollo 11 Misja Heller Dr. Bosschool Olav Groenendijk Afgemeld De Cirkel

Nadere informatie

Jaarverslag GMR VO 2011-2012

Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio Dit jaarverslag is bedoeld om u als

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Activiteitenplan

Activiteitenplan Secretaris: Patrick Bekkers mr@obsmolenakker.nl Voorzitter: Louis van Hoof Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kernissues MR 3. Planning MR- activiteiten 4. Inzet middelen 1. 1.Visie

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 05 juli 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Toor Afwezig: OV de bijzige

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Amanda, Jacob, Laura, Lieuwe en Jose

Afwezig met kennisgeving: Amanda, Jacob, Laura, Lieuwe en Jose Notulen MR vergadering 9 dec 2014 Aanwezig: Shanti, Greetje, Tjitske, Jitske en Monique Gerben schuift later aan. Afwezig met kennisgeving: Amanda, Jacob, Laura, Lieuwe en Jose Deel I 1. Concept jaarplan

Nadere informatie

Notulen deelraad Odyzee

Notulen deelraad Odyzee Notulen deelraad Odyzee Datum 12 april 2016 Locatie Kloetinge Aanwezig Heidi, Janneke, Marieke, Matthieu, Suzanne ( og), Paul ( og), Tonia, Kim, Marcel Voorzitter Matthieu Notulist Marcel status Info:

Nadere informatie

jaarverslag 2011-2012

jaarverslag 2011-2012 jaarverslag 2011-2012 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Vastgesteld door de GMR d.d. 18-09-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bijeenkomsten

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek

Nadere informatie

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken.

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken. Besproken op vergadering van MR Driemaster Alkmaar 24-11-2015 Aanwezig: : Leerkrachten: Trudy, Inge, Saskia, Sabine. Ouders: Jelly, Karolien, Laurent. Afwezig met bericht: Charlotte. Namens directie, tot

Nadere informatie

GMR VERGADERING 19 februari Locatie: SPO. Overzicht van aan- en afwezigen

GMR VERGADERING 19 februari Locatie: SPO. Overzicht van aan- en afwezigen GMR VERGADERING 19 februari 2008 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Afwezig Apollo 11 Misja Heller Dr. Bosschool Daniele van Essen

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR MR werkplan o.b.s. de Wezeboom 2016-2017 WERKPLAN MR 2016-2017 1 Inhoud Inleiding 3 Taakstelling en positie MR 4 Taakverdeling MR 4 Communicatie naar de achterban 5 Onderwerpen en prioriteiten 2016-2017

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over het schooljaar 2014-2015. Met dit verslag

Nadere informatie

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje.

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje. VERGADERVERSLAG Betreft : Vergadering ondersteuningsplanraad Datum : Plaats : de Linie 7J, Capelle aan den IJssel Tijd : 19.30 21.30 uur Aanwezig : Ilse Dubbelaar, Daphne Konz, Miriam Lagerwaard, Karin

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs NOTULEN MR -VERGADERING 16-04-2015 Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 21:00 uur Aanwezig: Evelien de Klerk, Liesbeth Bult, Marie-José Jaspers,

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink N Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder Financiële Commissie

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G.

Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G. Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) Aanwezig: mevr. J. van Brussel, mevr. J. Hagenaars de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G. Millekamp,

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

GMR VERGADERING 3 februari 2009 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 3 februari 2009 Locatie: SPO GMR VERGADERING 3 februari 2009 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Afwezig Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Afgemeld Dr.

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Bonte Tol p/a OBS De Bonte Tol, Gantellaan 5, 2642 JK Pijnacker

Medezeggenschapsraad OBS De Bonte Tol p/a OBS De Bonte Tol, Gantellaan 5, 2642 JK Pijnacker Notulen MR Vergadering Datum: 23 april 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Bonte Tol Aanwezig: Sadhana Bacha (SB) Marina Hoos (MH) Myra Lissenberg (notulist) (ML) Linda Muller (secretaris) (LM) Marcel Pronk

Nadere informatie

Aanwezig: Bram, Ruben, Anneke, Peter, Annelies, Jelle, Anne-Jan, André V, André K, Pim, Gepke en Jan Steven Afmelding: Leo, Zoë, Bente en Sybolt

Aanwezig: Bram, Ruben, Anneke, Peter, Annelies, Jelle, Anne-Jan, André V, André K, Pim, Gepke en Jan Steven Afmelding: Leo, Zoë, Bente en Sybolt Notulen 15-06-2016 Aanwezig: Bram, Ruben, Anneke, Peter, Annelies, Jelle, Anne-Jan, André V, André K, Pim, Gepke en Jan Steven Afmelding: Leo, Zoë, Bente en Sybolt Punt 1. Opening Jelle opent de vergadering.

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 14-04-2010. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, Jeanette

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

Gemeenteschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen

Gemeenteschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Gemeenteschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen vergadering GMR Maandag 1 juni 2015 Locatie: o.b.s. Kloosterveen Aanwezig/Afwezig Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Frank Broomans

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

notulen 1 e MR vergadering schooljaar (definitief)

notulen 1 e MR vergadering schooljaar (definitief) datum: 13 09 2016 tijd: 19.30 uur plaats: CBS De Vrijenburg notulen 1 e MR vergadering schooljaar 2016 2017 (definitief) aanwezig: afwezig: notulist: Ellen ter Averst, (voorzitter, og), Bertwin Leentvaar,

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010-2011

JAARVERSLAG 2010-2011 JAARVERSLAG 2010-2011 1. De Medezeggenschapsraad 1.1. Samenstelling van de MR: Oudergeleding: Zittingsperiode (*) tot: * Dhr. Richard Coenen (penningmeester) 31-12-2012 * Mevr. Angelique Coumans 31-12-2013

Nadere informatie

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen. Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS),

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen. Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS), Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS), Neil Turner (NT), Lora Zeyrek (LZ), Wanda Vester (WV), Ellen Lammertink (EL), Afwezig Notulist Cengiz Cilingir (CC),

Nadere informatie

- MR-actueel nr. 3, maart 2014 - MR magazine nr. 2 maart 2014 - MR magazine nr. 3 mei 2014 - Info MR nr.1 maart 2014

- MR-actueel nr. 3, maart 2014 - MR magazine nr. 2 maart 2014 - MR magazine nr. 3 mei 2014 - Info MR nr.1 maart 2014 Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur, Datum: woensdag 21-5-2014 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Jan Provily Notulist: Anja 1. Vaststellen agenda 2. Post / mededelingen 5 minuten 3. Notulen

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Schooljaar 2013 / 2014 Bas Kemperman Wilma Driessen Ricardo Soekhoe Adrie Fransen Brigith de Roij Tiny Ruijs Activiteitenplan MR 2013 / 2014 1

Nadere informatie

MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo

MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo December 2016 Nieuwsbrief van de MR INHOUD Nieuwe samenstelling 2 Nieuwe leden stellen zich voor Wat doet de MR Taken en bezigheden 3 Het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Handboek MedezeggenschapsRaad

Handboek MedezeggenschapsRaad Handboek MedezeggenschapsRaad o.b.s. t Ambyld Smidte 47 8407 EP Terwispel telefoon: 0513-463500 e-mail: info@ambyld.nl website: www.ambyld.nl Stichting Primo Opsterland Inhoudsopgave: Leden van de MR...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur, Datum: woensdag 16-9-2014 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Cas Marleen heeft zich teruggetrokken als lid van de MR Anja komt later (sluit aan om 19.40

Nadere informatie

Jan, Will, Twan, Mariska, Helma, Linda, Kristel, Claudia en Ely.

Jan, Will, Twan, Mariska, Helma, Linda, Kristel, Claudia en Ely. NOTUEN VERGADERING MR De Firtel Datum: Dinsdag 30 juni 2015 Aanvang: Aanwezig: 19.30 uur Jan, Will, Twan, Mariska, Helma, inda, Kristel, Claudia en Ely. Afwezig: / Notulen MR en directie 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL

JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL INLEIDING In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen waarmee de Medezeggenschapsraad (MR) van de Dreefschool zich schooljaar 2008-2009

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda Tijdsbewaking: Kim Volgorde aangepast: Formatie, Schoolplan, Begroting eerst Extra agendapunt: cursus

2. Vaststelling agenda Tijdsbewaking: Kim Volgorde aangepast: Formatie, Schoolplan, Begroting eerst Extra agendapunt: cursus Notulen MR vergadering donderdag 27 november 2012 Locatie: WOC Tijd: 19:30 tot 21:30 uur Aanwezig: Ine, Ed, Kim, Tess, Alma, Roland, Barbara, Paul Merks, José en Ellen Afwezig: Cindy, Marc en Marijke 1.

Nadere informatie

Gasten; Chris [ namens het bevoegd gezag ] Afwezig: Gerda, Natascha met kennisgeving, Jannie [ zie toelichting ]

Gasten; Chris [ namens het bevoegd gezag ] Afwezig: Gerda, Natascha met kennisgeving, Jannie [ zie toelichting ] MR Blinkertschool Soort vergadering MR. Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 13-03-2014 Tijd: 19.30 21.30u Notulist: Anneke Aanwezig:, Lisanne, Anneke Meerkerkstraat 20 6843 MH Arnhem Telefoon 06-53957807

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Notulen 05-02-14. Punt 1. Opening door Gepke. Punt 2. Vaststelling Agenda

Notulen 05-02-14. Punt 1. Opening door Gepke. Punt 2. Vaststelling Agenda Notulen 05-02-14 Aanwezig: Fenna, Martje, Charlotte, Anneke, Siebe, Peter, Rinke, Anne-Jan, André, Geppie, Hennie, Pim en Jan Steven Afmelding: Sarah en Arie Afwezig: Punt 1. Opening door Gepke Punt 2.

Nadere informatie

Notulen GMR vergadering van 24 september 2013

Notulen GMR vergadering van 24 september 2013 Notulen GMR vergadering van 24 september Agendapunt: Omschrijving en eventuele toelichting: Door: MR belang Aanwezig: Natasja Buckens, Brenda Maas, Aukje Nooijens Jac Bastiaanse, Erica Davelaar, Maja van

Nadere informatie

GMR VERGADERING 8 JUNI 2010 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 8 JUNI 2010 Locatie: SPO GMR VERGADERING 8 JUNI 2010 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Suus van Zorge Ja Apollo 11 Misja Heller Ja Dr. Bosschool Carolien van Eggermond

Nadere informatie

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 16 april 2015, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel.

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 16 april 2015, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel. GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 1 april 2015 Dames en heren, Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 16 april 2015, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.00 uur CONCEPT NOTULEN MR -VERGADERING 6 oktober 2015 Aanwezig: Liesbeth Bult, Marie-José Jaspers,

Nadere informatie

NOTULEN MR VERGADERING 04 april 2012 DALTONSCHOOL DE MEER

NOTULEN MR VERGADERING 04 april 2012 DALTONSCHOOL DE MEER NOTULEN MR VERGADERING 04 april 2012 DALTONSCHOOL DE MEER Aanwezig: Afwezig: Agenda: Jerom Oudejans (voorzitter, notulen), Evelien Prot, Aafke Straat, Kiki Hessels, Saskia Lekkerkerker, Annemiek Orthel,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 1 juli 2013 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Ronald Helder later Marcel Hofstee X Paul Moltmaker

Nadere informatie

GMRvertegenwoordiger. Barbara Akdeniz

GMRvertegenwoordiger. Barbara Akdeniz GMR VERGADERING 12 april 2011 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMRvertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Suus van Zorge Afgemeld Apollo 11 Misja Heller Ja Dr. Bosschool Esther Bras Afwezig

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij Jaarverslag 2014-2015 medezeggenschapsraad basisschool t Getij 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van t Getij 4. Activiteiten van de

Nadere informatie