VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT"

Transcriptie

1 VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn) Thea Meijer (SPO) Ellen Meijer (Tuindorp) Atie van Olst (De Klim) Veerle Pachen, voorzitter (Dr. Bosschool) Johan van der Pol (Oog in Al school) Gerry Siegelaar (Maaspleinschool) Barend Sneller (Pantarijn) Sonja Wierenga (Jules Verneschool) Anneke Stokman (SPO) Afwezig met Harry Boukes (Apollo 11) kennisgeving Marion Hoeffgen (Witte Vrouwen) Annelies Kampschuur (Rietendakschool) Rien van Keeken (Jan van Nieuwenhuijzenschool) Vera Lettinck (De Kleine Dichter) Jos Scheurink (De Koekoek) 1. Opening en vaststellen agenda Veerle opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staan veel onderwerpen die besproken moeten worden. Het meerjaren beleidsplan kan eventueel na de zomervakantie aan de orde komen; afhankelijk van de beschikbare tijd wordt hier een beslissing over genomen. 2. Notulen 13 april 2004 Tekstueel en naar aanleiding van: Punt 7, begeleid intern begeleider: de interne begeleider hoeft niet perse een bevoegde groepsleerkracht te zijn maar moet wel in staat zijn om als goede groepsleerkracht te functioneren. Met deze aanvullende opmerking wordt het verslag vastgesteld. 3. Ingekomen stukken a. Opleiden in school: een boekje dat naar alle scholen is verzonden. b. Notitie over Goed onderwijs voor achterstandkinderen is investeren in de toekomst. Deze inleiding is door Thea Meijer gehouden op 21 april jl. c. Naar alle medewerkers met een ID-baan is een brief verzonden waarin het SPO-bestuur het voornemen aankondigt hen te ontslaan per 1 augustus De reden hiervoor is dat de bekostiging van IDers stopt per die datum. UW-ers en WIW-ers zijn hier niet bij betrokken; zij zijn niet in dienst van het schoolbestuur maar

2 ingeleend. 4. Mededelingen DB a. Afmeldingen voor GMR-vergaderingen moeten worden doorgegeven aan Johan van der Pol of ). Indien een afmelding is ontvangen, worden ter vergadering uitgereikte stukken nagezonden; in alle andere gevallen niet. b. Voor het schooljaar 2004/2005 zijn de navolgende GMRbijeenkomsten vastgesteld: 21 september GMR vergadering, locatie Dr. Bosschool 2 november MR netwerkbijeenkomst, locatie Kaap Hoorndreef 7 december GMR vergadering 15 februari GMR vergadering 15 maart GMR conferentie, locatie Kaap Hoorndreef 19 april GMR vergadering 14 juni GMR vergadering De evaluatie van het functioneren van de GMR vindt plaats op de eerste bijeenkomst in het nieuwe schooljaar. Het DB stelt voor een enquête te houden over de relatie GMR-MR onder alle MR-leden en de uitslagen te bespreken in GMR-verband. De GMR gaat hiermee akkoord. c. Het MR-reglement is aan alle scholen verzonden ter attentie van de MR met de vraag dit reglement voor akkoord te ondertekenen. Van de navolgende scholen is dit reglement nog niet getekend retour ontvangen: Anne Frank De Cirkel Maasplein De Hoge Raven Kohnstammschool De Panda Rietendakschool Rijnsweerd De Twijn Voordorp Apollo 11 De Meander Pantarijn Luc Stevensschool Gelieve dit ondertekend te retourneren voor de zomervakantie. d. Een 2 e DGO-bijeenkomst tussen besturen en bonden is geweest om te praten over de OALT-problematiek. Een afvaardiging van de OALT-leerkrachten heeft met het DB van de GMR gesproken over de punten die zij in wilden brengen en vervolgens heeft de GMR

3 vooraf met de bonden vooroverleg gehad. De bonden zijn akkoord gegaan met alles wat in werking is gesteld om OALT-leerkrachten zo goed mogelijk een baan te geven. In het najaar vindt technisch overleg plaats over de stand van zaken. Bevoegden hebben een vaste aanstelling gekregen. Diegenen die aan het eind van de opleiding (Opleiden in school) zitten, krijgen een aanstelling. Met het outplacement-bureau zijn afspraken gemaakt over de outplacementprocedure. Hiermee is het DGO-traject afgerond. e. Het artikel Welke prijs heeft goed onderwijs is niet in de pers verschenen omdat de pers niet geïnteresseerd was. De wethouder heeft laten weten de aangehaalde zaken in de diverse discussies naar voren te brengen. De tekst is te vinden op de website van de GMR. f. Tot 1 mei was er gelegenheid te reageren op het door de GMR uit te brengen advies aangaande de bezuinigingen. Geen reacties zijn ontvangen; positief advies is gegeven. g. Wie verlaat de GMR in september? Gerry Siegelaar gaat naar een andere school. Deze school heeft geen vertegenwoordiging in de GMR dus wellicht komt ze terug. Erik Heijs treedt af maar stelt zich herkiesbaar. Beiden informeren Johan over continuering of niet. SPO h. De officiële stappen die gezet moesten worden om OALT te beëindigen, zijn gezet. 9 Groepsleer-krachten volgen het traject Opleiden in school ; zij krijgen een aanstelling. Op 25 juni a.s. is het formele afscheid van de hele groep OALTmedewerkers; aansluitend is een informeel samenzijn met deze medewerkers en de werkgroep. Het DB van de GMR heeft een uitnodiging voor het formele afscheid ontvangen. i. De SPO is voornemens om de ID-ers formeel ontslag aan te zeggen per 1 augustus 2005 omdat de bekostiging vanuit het rijk dan stopt. Tot dusverre heeft de gemeente geen opening geboden om deze mensen te behouden of elders aan het werk te krijgen. Het SPO tracht nog steeds een opening te krijgen.hier wordt door de 3 schoolbesturen gezamenlijk in opgetrokken. j. De LOA-middelen worden vanaf 1 augustus 2006 niet meer toegekend. Dit is een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. De scholen hebben zo de gelegenheid e.e.a. fatsoenlijk af te ronden. De SPO is in gesprek met de gemeente over het structureel vrij maken van gelden voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) tot Het is een duidelijke doelgroep subsidie; de vooruitzichten zijn positief. k. De laatste hand wordt gelegd aan de jaarrekening Dan zal duidelijk zijn welke voorzieningen de SPO van de gemeente mee krijgt. In het laatste directieberaad van volgende week hoopt de directie aan de directeuren mee te kunnen delen wat de voorzieningen zullen zijn voor hun scholen. Het is aan de scholen hoe dit te

4 besteden. l. De vacaturestop voor groepsleerkrachten, ingesteld voor de herplaatsing van OALT-leerkrachten, is opgeheven. De scholen mogen weer vrij werven. Peter Alderliesten vraagt of het in het vervolg mogelijk is een dergelijke vacaturestop eerder op te heffen zodat de scholen bijtijds kunnen starten met het werven van leekrachten. Thea Meijer antwoordt dat het bestuur op zoek is naar een systematiek waardoor eerder bepaald kan worden hoeveel vacatures een school heeft, nadat de tijdelijke leerkrachten zijn benoemd. m. Dit jaar wilde het SPO voor de eerste keer een innovatieprijs uitreiken; de Wim Kamu prijs. In het volgend schooljaar zal dit plaatsvinden. Thea vraagt in de scholen rond te kijken welke innovatieve ideeën aangaande de praktijk in de klas hiervoor in aanmerking zouden komen. MR-en Geen mededelingen. 5. Zorgplan incl. vaststellen standaard leerlingenzorg (Anneke Stokman) In het zorgplan wordt het beleid geschetst ten aanzien van de speciale zorg voor alle leerlingen in het SPO-samenwerkingsverband met uitzondering van de scholen uit Vleuten-De Meern (deze scholen zitten in een ander samenwerkingsverband). Gezien de vele landelijke en regionale ontwikkelingen is het meerjarenzorgplan op een aantal punten aangepast. Daarnaast is voor een jaarplan opgesteld. Nieuwe of aangepaste elementen betreffen m.n OALT, extra impulsen voor WSNS (scholing, ibnetwerk), extra impuls voor sbo-scholen (extra ondersteuning voor leerkrachten, aanschaf nieuwe methoden) en een nieuw stuk voor leerling gebonden financiering. Veerle stelt voor met name stil te staan bij paragraaf 2.6 (activiteiten voor komend jaar), hoofdstuk 6 (evalueren meerjarenbeleidsplan), hoofdstuk 7 (kengetallen) en de bijlage (standaard leerlingenzorg). In paragraaf 2.6 staan de activiteiten voor komend jaar. Onder doel 3 wordt gesproken over het stabiliseren-minimaliseren van het verwijzingspercentage. Dit betreft de rugzakkinderen. Er is nog niet precies voor iedere school geïnventariseerd hoeveel zorgkinderen een school heeft. Wel is onder de scholen een enquête gehouden over wat wordt verstaan onder zorgleerlingen. Daarnaast ontwikkelt de werkgroep een format voor scholen waarbij de scholen alleen hoeven te tellen hoeveel zorgleerlingen zij hebben en wat hun karakteristieken zijn. Dit om vergelijkingen mogelijk te maken. Onder doel 4, meer stedelijke samenwerking, wordt gesproken van Leidsche Rijn als proeftuin voor samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Het is de bedoeling om, in geval dit aanslaat, dit te verruimen naar de stad Utrecht. Hierbij moet gedacht worden aan een adviescentrum over jeugdzorg met medewerkers die

5 handelingsbevoegd zijn, gepositioneerd naast de school. Veerle merkt op dat, als het goed is, dergelijke doelen ook merkbaar zijn op school volgend jaar. Zij vraagt de GMR-leden hier alert op te zijn en hiernaar te informeren bij directeuren. In hoofdstuk 6, evalueren meerjarenzorgplan, staan alle kengetallen op een rij. Gevraagd wordt of het mogelijk is om volgend jaar een overzicht te geven van alle kengetallen per school. Anneke legt uit dat niet alle kengetallen bekend zijn, alhoewel ieder jaar meer duidelijk wordt. Het DB vraagt of er op scholen wordt gesproken over het zorgplan. Op een aantal scholen blijkt het zorgplan op een aantal onderdelen terug te komen. Thea adviseert om een schoolplan voor 4 jaar op te stellen en jaarlijks in het jaarplan expliciet aan te geven wat een school in enig jaar wil gaan doen. De leerlingenzorg zou zo ook terug moeten komen. Gevraagd wordt of de evaluatie/enquête van de kengetallen jaarlijks wordt herhaald. De werkgroep wil dit wel maar heeft onvoldoende mankracht. Het is een enquête die waardevolle informatie levert. Thea doet de suggestie een deel van de middelen vrij te maken hiervoor; knelpunten worden zichtbaar en daarmee actiepunten. Bijlage BCPO standaard leerlingenzorg. Deze toelichting is al door verschillende scholen gebruikt. Er is een visitatie geweest bij 16 scholen. De scholen die dit nog willen, moeten dit opnemen in hun eigen systeem (begeleiding van het SAC). De suggestie wordt gedaan om bij punt 2, systematische vorderingen de communicatie naar de ouders toe te voegen. Erik Heijs geeft hierop aan dat ouders behoefte hebben aan meer inzicht in de doelen per leerjaar. Aandacht wordt gevraagd voor voldoende ondersteuning van leerkrachten in de laagste klassen want vroegtijdse signalering is van groot belang. Thea bevestigt dat nog veel winst is te behalen op dit punt. Zij geeft aan dat uit gesprekken met directeuren blijkt dat de standaard is gaan leven. Zij beschouwt dit als een verworvenheid. Als in het najaar over kwaliteitszorg wordt gesproken, wordt zeker gecontinueerd met de standaarden om mensen houvast te geven en een soort minimum af te geven van wat gedaan moet worden. 6. Besluit om alle SPOscholen onder één samenwerkingsverband WSNS te brengen In de vorige GMR-bijeenkomst is het voornemen aangekondigd om alle SPO-scholen onder één WSNS samenwerkingsverband onder te brengen. De GMR wordt thans om advies hierover gevraagd per brief van 25 april De beëindiging van deelname van de scholen uit Vleuten-De Meern aan het samenwerkingsverband Zuid-West Utrecht moest per brief voor 1 mei 2004 worden gedaan. Mocht de GMR geen positief advies geven, dan kan de directie besluiten de brief terug te trekken. Er zijn geen vragen over dit onderwerp aan Thea.

6 7. Bestuursformatieplan Thea reikt een stuk uit over bestuursformatieplan, meerjarenbeleidsplan en herziening normjaartaak. Zij deelt mee dat het naar verwachting het laatste bestuursformatieplan is in deze vorm. Met de komst van de stichting en de lump sum financiering wordt vanaf januari 2005 met een integrale begroting en toelichting gewerkt. De bruidschat loopt als rode draad door het bfp. Het op de school in te zetten schoolbudget bedraagt iets meer dan 90% ten opzichte van het budget van vorig schooljaar. Speciale aandacht wordt gevraagd voor: OALTleerkrachten, de situatie van de ID-ers, bezuinigingen op LOA en de gewichtenregeling, start van de obs Waterrijk zonder brinnummer (onvoldoende leerlingen, geen bekostiging vanuit het rijk maar vanuit bovenschoolse voorzieningen), prognosticeren en terugdringen van ziekteverzuim. Thea geeft aan dat het een vervelend moment is om zoveel bezuinigingen door te moeten voeren juist nu met de komst van lump sum. Alle vrijheid die wordt gekregen, wordt beperkt door die zaken waarop bezuinigd wordt. Dit geeft de noodzaak te kijken naar de organisatie van de scholen; zijn er andere vormen van onderwijs mogelijk. Hier zal de SPO zich de komende jaren op moeten focussen. Het bestuursformatieplan, dat ter instemming voorligt, wordt per hoofdstuk doorgenomen. Hoofdstuk 1.2.3, aanpak personeelstekort, gevraagd wordt wat er gebeurt als wordt aangestuurd op kleinere klassen waardoor meer leerkrachten aangenomen kunnen worden en er in geval van schaarste grotere groepen gemaakt kunnen worden met groepsleerkrachten. Thea legt uit dat voorfinanciering op personeel niet haalbaar is. Met het Vervangingsfonds is al wel eens gesproken, i.h.k.v. lump sum financiering, over de vraag of het ministerie met meerjaren bekostiging gaat werken. Hoodfstuk schooladviescentrum, hoeveel bezuinigingen zijn hierop te verwachten? Dit is vrij te besteden vanaf Het bedrag voor schoolbegeleiding bestond uit 2 componenten: rijk en gemeente. Echter de gelden gaan nu rechtstreeks naar de schoolbesturen waardoor het gevaar dreigt dat de gemeente niet meer bereid is een schoolbegeleidingsdienst te financieren nu zij geen gelden meer hiervoor ontvangen. De gemeente heeft vast een voorschot genomen hierop en voor volgend jaar hierop bezuinigd. De decentralisatie van het rijk heeft als neven effect dat gemeentes zich terugtrekken uit bepaalde zaken die scholen dan weer treffen. Hoofdstuk 3.3.1, begeleiding zij-instromers en reïntegrerend personeel. Wat is de oorzaak van verminderde uitgaven dan begroot? De begeleiding wordt in de school overgenomen nu het traject zich in een verder stadium bevindt. Wat betekent de formatieve frictie? Dit is een verzamelvoorziening waar alle onvoorziene uitgaven zijn ondergebracht, zoals

7 outplacement. Hoofdstuk 5.2, besluit bestuur SPO Utrecht. Hier moet nog toegevoegd worden het voorgenomen besluit om ID-medewerkers ontslag aan te zeggen. 8. Meerjarenbeleidsplan Gezien de korte vergadertijd die nog resteert, wordt besloten dit onderwerp voor de volgende vergadering te agenderen. 9. Herziening normjaartaak Thea licht toe dat het onderwijs een nogal geëxpliciteerd taakbeleid kent. Ooit is in een CAO uitgebreid geregeld wat voor werktijden er zijn en wat dit betekent voor werktijdfactor en ADV. De BCPO heeft dit indertijd aan de hand van modellen overgenomen en hier wordt nu mee gewerkt. Bij de actualisering is geconstateerd dat de regelgeving niet op alle scholen op eenzelfde manier wordt toegepast. Middels een duidelijk gemeenschappelijk beleid wil de SPO Utrecht trachten om zowel personeel als directeuren meer houvast te geven alsmede eenheid en duidelijkheid in het taakbeleid te krijgen. Een werkgroep heeft met bonden en besturenorganisaties gesproken en een voorstel voor alle scholen ontwikkeld. Het voorstel is met de directeuren doorgenomen en nu in de CAO-onderhandelingen aan de orde. De SPO wil per 1 augustus a.s. proef gaan draaien met dit geactualiseerde taakbeleid en consequenties/knelpunten inventariseren. In afwachting van de nieuwe CAO kan het geactualiseerde taakbeleid al dan niet ongewijzigd blijven zodat vervolgens een definitief voorstel ter inspraak aan de GMR voorgelegd kan worden in het najaar van Gevraagd wordt of er financiële consequenties zijn verbonden aan het proef draaien. Nee, aan het proef draaien zijn geen financiële consequenties verbonden voor de scholen, dit kan bovenschools opgevangen worden. De bedoeling is om nog niet direct met individuele aanpassingen te komen maar hiermee te wachten tot de evaluatie in het najaar. Dus knelpunten inventariseren en parkeren. Samengevat zegt Thea dat het geactualiseerde taakbeleid wordt ingevoerd in een programma om te bezien welke effecten het heeft. Waar mogelijk kunnen deze eenvoudig, zonder grote consequenties opgelost worden. Grotere knelpunten moeten wachten tot het najaar tot definitieve besluitvorming. 10. Besluitvorming aangaande agendapunt 5, 6, 7, 8, 9 Thea Meijer verlaat de vergadering. Zorgplan , incl. vaststellen standaard leerlingenzorg Suggestie toevoegen over de communicatie naar de ouders.

8 De GMR verleent instemming. Besluit om alle SPO scholen onder 1 samenwerkingsverband onder te brengen De GMR geeft een positief advies. Bestuursformatieplan De GMR verleent instemming. Indien er grote wijzigingen zijn of het perspectief drastisch verandert, wordt gevraagd te GMR hierover te informeren. Herziening normjaartaak De GMR brengt een positief advies uit waarbij de GMR benadrukt dat het om een inventarisatie van effecten/knelpunten gaat. Op geen enkele wijze mogen vóór definitieve besluitvorming reparaties plaatsvinden. Eerst een analyse van de consequenties (hoe klein ook) en dan besluitvorming. De GMR vindt het een goede zaak dat de SPO streeft naar een eenvormig beleid en rechtsgelijkheid voor al haar personeel. 11. Rondvraag Harke vraagt de directeuren direct te informeren over de uitslag van de leerling gewicht telling, zodat scholen zo spoedig mogelijk bekend is welke school mensen teveel heeft. Veerle antwoordt dat dit sowieso gebeurt en in de GMR aan bod zal komen. De voorzitter besluit de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid. Volgende vergadering: 21 september a.s., uur, Dr. Bosschool OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN Datum Actie Actie door Actie gereed Integraal Huisvestingsplan. Commentaar, aanvullingen en vragen naar Veerle Pachen GMR 1 juli 2004

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie