Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Onderwijsprogramma algemeen Studieprogramma

2 1. Inleiding Het onderwijs in de psychologie aan de UvA wordt verzorgd door twee scholen: het College Psychology en de Graduate School of Psychology. De bacheloropleiding wordt verzorgd door het College Psychology. De een jarige masteropleidingen, de researchmasteropleiding en de promovendi-opleiding vallen onder de verantwoordelijkheid van de Graduate School of Psychology. Beide scholen worden ondersteund door het Onderwijsinstituut Psychologie met de Onderwijsbalie als ankerpunt. In deze studiegids is de belangrijkste informatie over de bacheloropleiding Psychologie te vinden, evenals de belangrijkste informatie over de masteropleidingen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de digitale studiegids (www.studiegids.uva.nl). Voor upto-date roosterinformatie is van belang. 1.1 Bachelor-masterstructuur Vrijwel alle Europese landen kennen de bachelor-masterstructuur met driejarige bachelorprogramma s en masterprogramma s die één, twee of soms zelfs drie jaar duren. De bachelorfase duurt drie jaar, waarbij men in het geval van Psychologie een disciplinaire opleiding volgt die leidt tot een diploma Bachelor of Science in Psychologie. De bacheloropleiding is gericht op wetenschappelijke vorming en het verkrijgen van een brede kennis van de psychologie. Men kan na een bachelor stoppen, maar dan is er geen sprake van een afgeronde opleiding tot psycholoog. Men komt met een bachelordiploma wel in aanmerking voor algemene beroepen waar academisch werk- en denkniveau wordt verwacht. Om als psycholoog aan de slag te kunnen, moet worden doorgestroomd naar een masterprogramma in de psychologie. 1.2 De bachelor Psychologie aan de UvA In het eerste jaar, de propedeuse, ligt de nadruk op oriëntatie, zodanig dat men een representatief beeld krijgt van de psychologie. Er wordt een overzicht geboden van de psychologie en haar deelgebieden, de hulpvakken statistiek en onderzoeksmethoden nemen een belangrijke plaats in, men ontwikkelt academische vaardigheden en leert schriftelijk en mondeling te presenteren. Het eerste jaar wordt afgesloten met een wetenschappelijk eindpaper in de vorm van een literatuuronderzoek. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2. In het tweede jaar ligt de nadruk op wetenschappelijk redeneren, onderzoeksmethoden, gespreks vaardigheden, reflectie en verbreding dan wel verdieping middels keuzevakken. Ook komen de wetenschappelijke schrijfvaardigheden opnieuw ruimschoots aan de orde. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3. Het derde jaar is een specialisatiejaar met de nadruk op het opdoen van specialistische kennis en van basisvaardigheden. Men kan kiezen tussen zeven specialisaties; een vrij programma is ook mogelijk. Het derde jaar wordt afgesloten met een bachelorthese. Zie voor meer informatie hoofdstuk De masters op het gebied van Psychologie aan de UvA De Graduate School biedt twee eenjarige masteropleidingen: de master Psychologie en de master Gezondheidszorgpsychologie. De laatste master is speciaal ingericht voor de klinisch georiënteerde specialisaties. In de masterprogramma s wordt de in de bachelor gekozen specialisatie voortgezet, maar men kan ook voor meer selectieve, specialistische tracks kiezen (bijvoorbeeld de track zoals Sport- en Prestatiepsychologie, Training & Development of Psychologie van Gezondheidsgedrag). In de masterfase volgt men gevorderde specialistische cursussen en leert men specialistische vaardigheden. De meeste tijd wordt besteed aan een stage en aan zelfstandig verricht wetenschappelijk onderzoek, uitmondend in een afstudeeronderzoek dat men voor een publiek presenteert en verdedigt (de masterthese). Na afloop kan men als basispsycholoog (scientist practitioner) aan 2

3 de slag of kiezen voor doorgaans zeer selectieve postacademische opleidingen. Zie voor meer informatie paragraaf 4 en voor een uitwerking per specialisatie hoofdstuk 7 en 8. Buiten de twee eenjarige masteropleidingen biedt de Graduate School ook de Research Master Psychology. Om toegelaten te worden tot deze tweejarige, Engelstalige, Research Master Psychology moet men worden geselecteerd. Deze master kenmerkt zich door een grotere breedte (men moet bij minstens twee specialisaties onderdelen volgen), door een grotere nadruk op kleinschalig, interactief onderwijs en door de aandacht voor specialistische onderzoeksmethoden. Beide jaren worden afgesloten met een thesis waarin verslag wordt gedaan van zelfstandig verricht onderzoek. Studenten sluiten de master af met een artikel dat kan worden gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Deze tweejarige master kent een eigen studiegids. Zie voor meer informatie hoofdstuk Het opleidingsstatuut, de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en andere reglementen In het opleidingsstatuut komen allerhande onderwerpen met de betrekking tot de opleiding in brede zin aan de orde. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) worden onder andere de doelstellingen en eindtermen van de programma s vermeld zijn. Deze doelstellingen hebben betrekking op datgene wat de student moet kennen en kunnen na het afronden van de studie(s). De onderwijsprogramma s zijn qua opzet en inhoud direct gerelateerd aan de doelstellingen en eindtermen. Daarnaast zijn ook het Toetsbeleid van de UvA, de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie en de Fraude- en Plagiaatregeling van de UvA van belang. Al deze regelingen zijn te vinden op studiegids1415online. 3. Onderdelen en studiepunten Aan studieonderdelen worden studiepunten toegekend. Elk studiejaar bestaat uit 60 european credits (ec). Een studiepunt is equivalent aan 28 uur studie (volgen van onderwijs, bestuderen van leerstof, lopen van stage, verrichten van onderzoek, etc). Bij het bestuderen van literatuur wordt voor het bestuderen van 140 bladzijden leerstof van gemiddelde moeilijkheidsgraad inclusief het tentamen 28 uur gerekend. 4. Beroepsmogelijkheden Studenten worden in vier jaar opgeleid tot psycholoog, dus na het afronden van zowel de bachelor als de master Psychologie. Studenten die stoppen na het behalen van de Bachelor Psychologie zijn geen psycholoog, maar komen wel in aanmerking voor beroepen waarbij academische vaardigheden vereist zijn. De beroepsmogelijkheden worden sterk bepaald door de gevolgde specialisatie. Daarnaast biedt de UvA meerdere mogelijkheden voor studenten om extra curriculaire activiteiten te ontplooien en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Binnen het curriculum wordt studenten eveneens de mogelijkheid geboden kennis te maken met het brede en diverse werkveld van de psycholoog. 4.1 Beroepsperspectieven De arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde psychologen is redelijk. Dat blijkt ook uit recent onderzoek onder studenten die enkele jaren geleden jaar geleden zijn afgestudeerd (Alumnimonitor 2009). Uit dat onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde psychologen van de UvA blijkt dat studenten gemiddeld 2 maanden na het afstuderen een baan vonden. Uiteraard is de arbeidsmarkt sindsdien wel verslechterd. 4.2 Beroepsmogelijkheden Het is mogelijk om na afronden van een bachelor de arbeidsmarkt op te gaan. Er valt te denken aan een baan in de (wetenschaps-) journalistiek, op een data-analyse afdeling van onderzoeksbureaus, of als beleidsmedewerker binnen een organisatie. Voor functies 3

4 die inhoudelijk aansluiten bij de gevolgde specialisatie zal echter over het algemeen ook een afgeronde master worden gevraagd. Daarnaast geldt voor sommige beroepsgroepen als hulpverlener, trainer, sportpsycholoog, of diagnosticus, dat men aan specifieke eisen moet hebben voldaan om in de praktijk aan de slag te kunnen. Hieronder wordt kort stilgestaan bij de beroepsmogelijkheden na het afronden van een master bij de betreffende specialisatie Beroepsmogelijkheden na de master Gezondheidszorgpsychologie De invoering van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) heeft consequenties voor een deel van de beroepsmogelijkheden voor studenten die afstuderen binnen de master Gezondheidszorgpsychologie. Afgestudeerden kunnen als basispsycholoog aangesteld worden onder supervisie van een GZ-psycholoog. Meer zelfstandige functies in de officiële hulpverleningsinstellingen (instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, algemene en psychiatrische ziekenhuizen) zijn slechts toegankelijk voor afgestudeerden die na hun master de beroepsopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (verder aangeduid met GZ-psycholoog ) hebben gevolgd. Dit is een tweejarige voltijdopleiding (of vierjarig in deeltijd), waarin men vier dagen per week (of twee dagen in deeltijd) in een praktijkinstelling relevante werkervaring opdoet (aangesteld en betaald als juniorpsycholoog ) en één dag per week binnen een opleidingsinstituut cursorisch onderwijs volgt. In Nederland zijn zes van deze opleidingsinstituten, verdeeld over het hele land en alle gekoppeld aan een universiteit. Het aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog bedraagt voor heel Nederland momenteel ongeveer 800 per jaar. Voor meer informatie over de eisen en voorwaarden, zie en Klinische Neuropsychologie De specialisatie Klinische Neuropsychologie richt zich op de belangrijkste functies van menselijk gedrag inclusief de biologische basis van die functies en daarnaast op kennis en vaardigheden die nodig zijn om in de klinische omgeving werkzaam te kunnen zijn als neuropsycholoog. Klinisch Neuropsychologen kunnen werken in een ziekenhuis, psychiatrische inrichting, GGZ instelling, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Maar zij kunnen ook de kant van het onderzoek op gaan, als promovendus of als researchmedewerker bij een farmaceutisch bedrijf of een medisch gerichte onderzoeksinstelling. Bij de selectie van kandidaten voor de postmasteropleidingen wordt in eerste instantie gekeken of men aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet. Let op: om aangenomen te worden bij de GZ-opleiding is het van groot belang dat zo veel mogelijk (klinische) werkervaring is opgedaan. Met het behalen van de minimumeisen alleen is toelating veel minder waarschijnlijk. De gemiddelde tijd die het duurt om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding bedraagt doorgaans enkele jaren omdat men vaak de meest ervaren kandidaten aanneemt. Klinische Ontwikkelingspsychologie In het onderwijsprogramma van de specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie (KLOP) ligt de nadruk op een gedegen inzicht in de klinische ontwikkelingspsychologie. Het programma bestrijkt de kinder- en jeugdjaren, de vroege jeugd en latere veroudering. Afgestudeerde Klinisch Ontwikkelingspsychologen in de praktijk zijn op junior niveau werkzaam als diagnosticus, behandelaar, coach, adviseur of beleidsmedewerker bijvoorbeeld bij instellingen op het gebied van ontwikkelingsproblematiek, jeugdzorg, leerlingenzorg, schoolbegeleiding, opvoeding, kinderbescherming, ouderbegeleiding, adoptie, jeugdcriminaliteit of gerontologie. Voor meer zelfstandige functies en op coördinerend niveau, is tevens een postacademische registratie nodig, zoals de postacademische opleiding Kinder- en Jeugdpsycholoog (zie Voor studenten Klinische Ontwikkelingspsychologie met belangstelling voor een loopbaan als weten- 4

5 schappelijk onderzoeker wordt aanbevolen de tweejarige Research Master Psychology te volgen. Hierbij is het mogelijk een combinatie te maken tussen de master Gezondheidszorgpsychologie en de Research Master Psychology. Klinische Psychologie In het onderwijsprogramma van de specialisatie Klinische Psychologie (KP) ligt de nadruk op kennis, inzicht en vaardigheden om diverse vormen van psychopathologie te herkennen, in kaart te brengen en te indiceren voor behandeling. Er is voor afgestudeerden met Klinische Psychologie als specialisatie een breed scala aan beroepsmogelijkheden. Zij kunnen werkzaam zijn als onderzoeker, diagnosticus, hulpverlener, docent, preventie- of beleidsmedewerker, of een combinatie daarvan, in tal van instellingen. Voorbeelden van instellingen waar afgestudeerden terecht kunnen komen zijn: universiteiten, onderzoeksinstituten en opleidingsinstituten; de algemene gezondheidszorg, dat wil zeggen afdelingen en poliklinieken van algemene ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra; de intramurale geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld psychiatrische ziekenhuizen, Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ), crisiscentra en afkickcentra; de ambulante geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, zelfstandige psychologenpraktijken, dagcentra, Rutgers Nisso Groep, pedologische instituten en bureaus voor studentenpsychologen; personeelsdiensten van bedrijven en organisatie- en adviesbureaus; instellingen van de ministeries van Justitie of Defensie. Ook hier geldt dat voor de functies in de hulpverlening (diagnostiek en behandeling van patiënten) postmaster behaalde registraties zoals de beroepsopleiding tot GZ-psycholoog steeds vaker vereist zijn Beroepsmogelijkheden na de master Psychologie Arbeids- en Organisatie psychologie In het onderwijsprogramma van A&O ligt de nadruk op een brede opleiding waarin men zich kan specialiseren in de Personeelsselectie en -ontwikkeling, Sociale processen in organisaties, en Arbeid en Gezondheid. Arbeids- en organisatiepsychologen kunnen in veel organisaties en instituten terecht als organisatie deskundige, HRM-adviseur, organisatieconsultant, selectiepsycholoog, bedrijfspsycholoog, beleidsmedewerker, hoofd of medewerker van een afdeling Personeel en Organisatie, docent in het hoger onderwijs, onderzoeker, of hoofd opleiding, training en development. Voor studenten die geïnteresseerd zijn in werkterreinen zoals personeelsselectie, loopbaanadvies, outplacement, of arbeid en gezondheid, is de Basisaantekening Psychodiagnostiek in de Arbeids- en Organisatiepsychologie (BAPD) een interessante aanvulling. Voor studenten die geïnteresseerd zijn in de verhouding tussen werknemer en werk, en de consequenties daarvan voor het welbevinden en de gezondheid, biedt A&O ook de studieroute Psychologie van Arbeid en Gezondheid. Belangrijke aandachtsgebieden zijn (het voorkomen van) stress en burnout, re-integratie en problemen rondom specifieke groepen medewerkers. Met het volgen van de studieroute Psychologie van Arbeid en Gezondheid kunnen studenten een PAG-aantekening verkrijgen. Meer informatie over de PAG-aantekening of de Basisaantekening Psychodiagnostiek, zie masterspecialisatie A&O in de studiegids. Brein en Cognitie Het onderwijsprogramma van B&C concentreert zich op drie centrale thema s: de perceptie-actie cyclus, geheugen, en bewustzijn. Afgestudeerden in de specialisatie Brein en Cognitie kunnen terechtkomen in settings waarin onderzoek en onderzoeksvaardigheden een belangrijke rol spelen. Dat kan bij een universiteit zijn maar ook bij een instituut voor toegepast onderzoek, bij een farmaceutisch bedrijf, een onderzoeksafdeling van een ministerie, bij een reclamebureau of bij een onderzoeks- en adviesbureau. Een deel van de studenten met een afgeronde bachelor in de specialisatie Brein en Cognitie kan via de aansluitmaster Psychologie, specialisatie Brein en Cognitie, de Research Master 5

6 Psychology of de Research Master Brain and Cognitive Sciences doorstromen naar een promotieplaats. Dat hoeft overigens lang niet altijd bij een afdeling Brein en Cognitie, Experimentele Psychologie, Psychonomie, Functieleer of Cognitieve Psychologie te zijn, maar kan ook bij een afdeling Ontwikkelingspsychologie, Sociale Psychologie, Communicatiewetenschap of zelfs bij een andere faculteit zoals de Faculteit Geneeskunde zijn. Psychologische Methodenleer Met de specialisatie Methodenleer heeft men uitgebreide kennis van de belangrijkste onderzoeksmethoden en data-analysetechnieken en praktische ervaring met het doen van onderzoek en het publiceren erover. Deze afgestudeerden komen voornamelijk terecht in onderzoeksfuncties. Deze functies zijn niet beperkt tot de methodenleer, maar zijn verspreid over de gehele psychologie en diverse andere wetenschapsgebieden. Enkele voorbeelden van functies die door methodologen worden vervuld zijn: methodologisch adviseur (bijv. op het gebied van onderwijsresearch, psychodiagnostiek), praktijkgericht onderzoeker in het bedrijfsleven (bijv. bij testuitgevers, de onderzoeksafdeling van banken, bureaus voor marktonderzoek en opiniepeiling), beleidsmedewerker bij de overheid en subsidiegevers, en zelfstandig gevestigd onderzoeker. Let wel, deze beroepsmogelijkheden zijn slechts een indicatie. Methodologen worden soms ook uitgever, therapeut of minister. Sociale Psychologie De specialisatie Sociale Psychologie richt zich op begrip van menselijk gedrag in haar sociale context. SP biedt veel beroepsmogelijkheden naast de academische. De specialisatie bereidt studenten voor op een beleidsmatige of onderzoekscarrière in de profit of nonprofit sector. Sociaal psychologen zijn vaak betrokken bij de ontwikkeling en vormgeving van nieuw beleid, de communicatie daarover, maar ook bij de evaluatie van nieuw beleid met behulp van onderzoek. Enkele voorbeelden van functies die door sociaal psychologen worden vervuld zijn: strateeg bij reclamebureaus; beleids- en onderzoeksfuncties bij overheids- en voorlichtingsinstanties die zich bezighouden met onderwerpen als integratie, milieu, energiegebruik en verkeersgedrag; (toegepast) onderzoeker bij instanties als het Sociaal Cultureel Planbureau, TNO, TNS-NIPO, of andere lokale onderzoeksbureaus zoals de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam; beleidsmedewerker bij adviesbureaus, consultancies. Kortom, veel sociaal psychologen komen terecht in beleids- en adviesfuncties, met name op het gebied van voorlichting, reclame en interventies Selectieve Masters Research Masters (tweejarige opleidingen) De opleiding Psychologie kent twee tweejarige internationale onderzoeksmasters. De selectieve Research Master Psychology is psychologie-breed opgezet en kenmerkt zich door een sterke nadruk op experimenteel psychologisch onderzoek. De selectieve Research Master Brain and Cognitive Sciences is uniek door zijn interdisciplinaire perspectief op cognitie. Met een afgeronde Research Master heeft men ruime kennis en ervaring met onderzoek en ligt een promotietraject voor de hand. Promovendi zijn over het algemeen net afgestudeerden die aangesteld worden voor vier jaar. In die tijd moeten ze onderzoek verrichten ter voorbereiding op een proefschrift, een opleiding krijgen tot onderzoeker, promoveren en onderwijs verzorgen. Na de promotie ligt een carrière in de academische wereld in het verschiet. Gedacht kan worden aan een loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker o.a. op het gebied van de psychometrie, methodenleer, sociale psychologie, arbeids- en organisatie psychologie, onderwijsresearch, verkeerskunde, gezondheidspsychologie, sociale tandheelkunde, psychodiagnostiek, ontwikkelingspsychologie en andere deelgebieden van de psychologie. Ook een vervolg als Universitair docent, o.a. op 6

7 het gebied van de statistiek, methodenleer, psychometrie, (theoretische) psychologie en andere deelgebieden van de psychologie is mogelijk. Mastertracks Psychologie De opleiding Psychologie kent meerdere selectieve mastertracks, één binnen de master Gezondheidszorgpsychologie en drie binnen de master Psychologie. Deze tracks kenmerken zich door een hoog specialistisch karakter en zijn bedoeld voor studenten die zich willen specialiseren in de volgende specifieke aandachtsgebieden: sport- en prestatiepsychologie, de psychologie van gezondheidsgedrag, training en development en klinische forensische psychologie. Net als de andere masterprogramma s bereiden de mastertracks studenten zowel voor op het beroep van onderzoeker in de psychologie als op een wetenschappelijke gefundeerde psychologische beroepsuitoefening. De mastertracks kennen daarnaast door hun specialistisch karakter specifieke beroepsmogelijkheden. De mastertrack Psychologie van Gezondheidsgedrag is bedoelt voor studenten die zich willen specialiseren in (het veranderen van) gedrag dat met leefstijl en gezondheid te maken heeft. De nadruk ligt op het leren opzetten en evalueren van interventies in de context van gezondheid (bijv. bij instanties als de GGD, ziekenhuizen, Jellinek / Arkin, ontwikkelingsorganisaties). De mastertrack Sport- en Prestatiepsychologie richt zich oa. op mentale begeleiding en prestatieverbetering van personen in bijvoorbeeld de sportwereld, muziekgezelschappen of luchtverkeersleiders. De mastertrack Training en Development richt zich op het beroep van de psycholoog-trainer. Enkele voorbeelden van waar de studenten terechtkomen: Trainer in sociale en communicatievaardigheden bij profit en non-profit organisaties of bij een eigen trainersbureau, docent, Human Resource Management, opleidingsadviseur, coach, studieadviseur, of reintegratie begeleider. De mastertrack Klinische Forensische Psychologie richt zich op kennis over het ontstaan, het vaststellen en het voorspellen van delict (gerelateerd) gedrag (met name gewelddadige en seksuele delicten). Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde binnen deze track terecht kunt komen: forensisch psycholoog bij de Reclassering Nederland; forensisch psycholoog in een tbskliniek; onderzoeker op het gebied van forensische psychologie. 4.3 Arbeidsmarktoriëntatie binnen psychologie De wetenschappelijke opleiding Psychologie bereidt zowel voor op het beroep van onderzoeker in de Psychologie als op een wetenschappelijk gefundeerde psychologische beroepsuitoefening (scientist/practitioner). Er worden aan de opleiding Psychologie verschillende activiteiten ontplooid op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie die erop gericht zijn studenten voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Studenten krijgen op verschillende momenten in de studie de mogelijkheid te reflecteren op en kennis te nemen van het beroepenveld. In de propedeuse maken studenten reeds kennis met het beroepenveld tijdens het Psycholoog in het Wild project. Studenten interviewen een psycholoog en delen hun kennis met andere studenten in de eerstejaars practicumgroepen. In het tweede jaar volgen studenten het vak Oriëntatie op het Werkveld, welke wordt afgesloten met een loopbaan symposium. Deze cursus geeft een overzicht van de toekomstige arbeidsmarkt van de student: het brede werkveld van de psycholoog en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. In het tweede jaar worden ook voorlichtingsdagen georganiseerd door de diverse specialisaties, zodat studenten goed voorbereid een keuze voor hun specialisatie kunnen maken. Daarnaast hebben studenten de mogelijkheid in totaal ec te spenderen aan keuzevakken van aanpalende opleidingen / vakgebieden. Vanaf het derde jaar wordt in de verschillende specialisaties eveneens aandacht besteed aan beroepsoriëntatie. Afhankelijk van specialisatie doen studenten in het derde jaar diverse vaardigheden op die belangrijk zijn voor de beroepsuitoefening, komen regelmatig gastsprekers uit het beroepenveld tijdens de cursussen aan het woord, en worden master voorlichtingsdagen georganiseerd waar stilgestaan wordt bij de beroepsmogelijkheden 7

8 na de masterfase. Ook organiseren de diverse studentenfracties in het derde jaar colloquia waar gastsprekers uit het beroepenveld worden uitgenodigd om studenten inzicht te geven in de diverse werkzaamheden in het veld. Het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) geeft ook regelmatig voorlichtingen over postmaster opleidingen en ook over de arbeidsmarkt. Uiteindelijk zullen studenten in de masterfase stage lopen. Hier zal de studiekennis worden toegepast en leren studenten kritisch te reflecteren op de mogelijkheden en beperkingen van de praktijk om psychologische kennis en vaardigheden in te kunnen zetten. 4.4 Extracurriculaire activiteiten De universiteit biedt studenten verschillende mogelijkheden om zich buiten het curriculum verder te ontwikkelen en nieuwe competenties en vaardigheden op te doen die relevant zijn voor het beroepsperspectief van de student en bij kunnen dragen aan het CV van de student. Zo kunnen studenten ervaring opdoen met bestuursfuncties bij studentenfracties en verenigingen, zoals de VSPA, de FSR, de AIESEC en de NIP-SPS. Tevens kunnen studenten zich aanmelden om zitting te nemen in de derdejaars studentenfracties van de verschillende specialisaties. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de studieadviseur van de specialisatie. Diverse specialisaties bieden studenten de mogelijkheid om onderzoeksvaardigheden op te doen als onderzoeksassistent. Dergelijke posities zijn vaak op vrijwillige basis. Dergelijke posities zijn vooral nuttig voor studenten die een toekomst als onderzoeker ambiëren en bijvoorbeeld één van de selectieve masters wensen in te stromen. Daarnaast kunnen studenten ook deelnemen aan het Honoursprogamma van de opleiding Psychologie. Meer over dit laatste is te vinden op Hoofdstuk 2 van deze studiegids. Studenten wordt verder aangeraden om tijdens de studie relevante werkervaring op te doen. StudiJob Uitzendbureau is een studentenuitzendbureau dat HBO- en WO-studenten bemiddelt op parttime kennisbanen die naast de studie kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast bemiddelt StudiJob ook personeel voor vaste of fulltime functies van allerlei niveau. Voor meer informatie zie: Vacatures aan de UvA kunnen worden gevonden op: vacatures.html. Ook kunnen studenten relevante werkervaring opdoen door zich op te geven als vrijwilliger bij diverse vrijwilligersorganisaties. Diverse vacatures voor vrijwilligers kunnen gevonden worden op: Studenten die geïnteresseerd zijn in een baan in de wetenschap kunnen terecht op de website van Academic Transfer, waar diverse onderzoeksfuncties worden aangeboden: https://www.academictransfer.com/. 4.5 Loopbaan Advies Centrum Welke studie past het beste bij mij? Waar vind ik informatie over interessante bijvakken? Hoe vind ik een baan na mijn studie? Solliciteren, wat komt daar allemaal bij kijken? Ik overweeg te gaan promoveren, hoe pak ik dat aan? Met deze vragen kan men terecht bij een (studie)loopbaanadviseur van het Loopbaan Advies Centrum (LAC). Zij kunnen adviseren over studie- en loopbaanoriëntatie: voor, tijdens én na de studie/promotie. In het documentatiecentrum vindt men informatie over opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland en de (inter)nationale arbeidsmarkt. Telefonisch spreekuur: di t/m vr van uur ( ) Inloopspreekuur: di t/m vr van uur Spreekuur op afspraak: afspraak maken via het Service & Informatiecentrum ( ) of Documentatiecentrum: zie: Service & Informatiecentrum 8

9 Workshops, trainingen en voorlichting Studenten die meer kennis, zelfinzicht en/of vaardigheden willen verkrijgen kunnen gebruik maken van een training of workshop. Hierbij kan men denken aan: Studiebegeleiding, Omgaan met depressieve klachten, Vergroten van zelfvertrouwen, Studiekeuze, Time-Management, Studeren met dyslexie, Scriptie opstarten, Zelfanalyse, Solliciteren en Assessment. Het programma staat op internet: cfm. 5. Overzicht studieprogramma s en overzicht specialisatiemogelijkheden Op de volgende pagina s worden het studieprogramma en de specialisatiemogelijkheden schematisch weergegeven. 9

10 4. Overzicht van het studieprogramma per studiejaar Propedeuse Inleiding in de Psychologie & Cognitieve Psychologie Onderzoeksmethoden en Statistiek 1 Ontwikkelingspsychologie Sociale Psychologie & Arbeids- & Organisatiepsychologie Klinische Psychologie & Biologische Psychologie Practicumgroep Wetenschappelijk Denken 1 1 Practicumgroep Wetenschappelijk Denken 2 1 Testtheorie en -praktijk incl. Onderzoeksoriëntatie door Participatie Propedeusethese Tweede bachelorjaar verplichte onderdelen: Wetenschappelijk en Statistisch Redeneren incl. Testontwikkeling (WSR-T) Practicum Onderzoek en Rapportage (POR) Grondslagen van de Psychologie Testontwikkeling en Psychodiagnostiek (TOP) Oriëntatie op het Werkveld Gesprekspracticum keuzevakken Keuzevakken Derde bachelorjaar, specialisatie Verplichte specialisatieonderdelen 2 Specialisatieonderdelen naar keuze 2 Bachelorthese 60 ec ec ec 30 à 51 0 à 21 9 à Mastermogelijkheden: Aansluitmaster Psychologie Specialistische onderdelen Stage en masterthese Aansluitmaster Gezondheidszorgpsychologie Specialistische onderdelen Stage en masterthese 60 ec ec à à 48 Research Master Psychology 0 ec 3 Specialized courses minor ( ec) & major (24 ec) Methodological courses Writing and Presenting Skills & Programming Skills Internship & Thesis De punten van de practicumgroepen zijn opgenomen in de diverse vakken en het schrijfonderwijs in de practicumgroepen. 2 Sommige specialisaties kennen uitsluitend verplichte vakken omdat ze leiden tot erkende aantekeningen op het gebied van diagnostiek en gezondheidszorgpsychologie. 3 De Research Master Psychology wordt in hoofdstuk 9 beschreven, evenals de Research Master Brain & Cognitive Sciences. 10

11 5. Overzicht specialisatiemogelijkheden Propedeuse Bachelor 2 Bachelorjaar 3 specialisaties (60 ec) Aansluitmaster Gezondheidszorgpsychologie (60 ec) Specialisatie Klinische Psychologie * Specialisatie Klinische Psychologie * Track: Klinisch Forensische Psychologie Specialisatie Klinische Neuropsychologie * Specialisatie Klinische Neuropsychologie * Track: Klinisch Forensische Psychologie Specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie * Specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie Bachelorjaar 3 specialisaties (60 ec) Aansluitmaster Psychologie (60 ec) Specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie * Specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Specialisatie Brein & Cognitie * Specialisatie Brein & Cognitie Specialisatie Psychologische Methodenleer * Specialisatie Psychologische Methodenleer Specialisatie Sociale Psychologie * Specialisatie Sociale Psychologie Algemene Psychologie of Vrij programma * Algemene Psychologie of Vrij Programma Met iedere bachelorspecialisatie is het mogelijk om de volgende selectieve tracks te volgen: * Track: Psychologie van Gezondheidsgedrag * Track: Sport & Prestatiepsychologie * Track: Training & Development Met iedere bachelorspecialisatie is het mogelijk om de volgende selectieve Research Masters te volgen: * Research Master Psychology (0 ec) * Research Master Brain & Cognitive Sciences (0 ec) Met iedere bachelorspecialisatie is het mogelijk om binnen de Master Psychologie zelf een vrij programma samen te stellen en dat voor te leggen aan de examencommissie. 11

12

Voorlichting specialisaties. Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden

Voorlichting specialisaties. Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden Voorlichting specialisaties Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden Opleiding Psychologie Jaar Inhoud Afsluitend diploma 1e 2e Propedeuse;

Nadere informatie

Studiegids 2014/2015. Opleidingen Psychologie. Universiteit van Amsterdam

Studiegids 2014/2015. Opleidingen Psychologie. Universiteit van Amsterdam Studiegids 2014/2015 Opleidingen Psychologie Universiteit van Amsterdam Ψ Inhoudsopgave Algemene informatie Belangrijke namen en telefoonnummers IV V Hoofdstuk 1: Onderwijsprogramma algemeen 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatieflyer. Psychologie. Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Informatieflyer. Psychologie. Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Informatieflyer Psychologie 2014 Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Overzicht van het studieprogramma per studiejaar Propedeuse Inleiding in de Psychologie &

Nadere informatie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Arbeids- en Organisatiepsychologie. dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator

Arbeids- en Organisatiepsychologie. dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator Arbeids- en Organisatiepsychologie dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator Overzicht Wat houdt A&O-psychologie in? Werkveld van de A&O-psycholoog Doel, thema s en studieroutes A&O master Masterstage

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Informatieflyer 2014-2015. Psychologie. Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Informatieflyer 2014-2015. Psychologie. Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Informatieflyer Psychologie 2014-2015 Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Onderwijsprogramma algemeen Overzicht van het studieprogramma per studiejaar Propedeuse

Nadere informatie

Mastertrack, Klinische Forensische Psychologie

Mastertrack, Klinische Forensische Psychologie Mastertrack, Klinische Forensische Psychologie 5. Klinisch Forensische Psychologie 5.1 Doelgroep, toelatingseisen, selectie De track Klinisch Forensische Psychologie is in principe toegankelijk voor studenten

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Master Psychologie, Algemene Informatie. Hoofdstuk 6

Master Psychologie, Algemene Informatie. Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 Masters Psychologie Algemene Informatie 1. Inleiding Binnen Psychologie kan men na het behalen van een bachelordiploma tussen de volgende masterprogramma s kiezen: 1. Aansluitmaster Psychologie

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Derde bachelorjaar. Algemene informatie

Hoofdstuk 4. Derde bachelorjaar. Algemene informatie Hoofdstuk 4 Derde bachelorjaar Algemene informatie 1. Inleiding De bacheloropleiding Psychologie is zo opgezet dat men na het volgen van een voor alle studenten verplichte propedeuse en tweede studie jaar

Nadere informatie

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie?

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Masters Psychologie. Algemene informatie

Hoofdstuk 6. Masters Psychologie. Algemene informatie Hoofdstuk 6 Masters Psychologie Algemene informatie 1. Inleiding Binnen Psychologie kan men na het behalen van een bachelordiploma tussen de volgende masterprogramma s kiezen: 1. Aansluitmaster Psychologie

Nadere informatie

08-10-15. M ast eravond. is geïndiceerd bij: Wat is neuropsychologie. Klinische neuropsychologie. Kerngegevens

08-10-15. M ast eravond. is geïndiceerd bij: Wat is neuropsychologie. Klinische neuropsychologie. Kerngegevens 2 Wat is neuropsychologie Neuropsychologie kijkt naar de relatie tussen het (dysfunctionele) brein en het (verstoorde) gedrag avond Welkom bij de master Neuropsychologie Chris Dijkerman Perceptie Taal

Nadere informatie

PSYCHOLOGIE: BREIN EN COGNITIE

PSYCHOLOGIE: BREIN EN COGNITIE Mastervoorlichting masterweek februari 2016 PSYCHOLOGIE: BREIN EN COGNITIE The search to understand the most complex, sophisticated and powerful information processing device known; The Human Brain - Brain

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Door te (nep)lachen voel je je gelukkiger WAAR NIET WAAR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Bij een ongeluk is iemand het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Studiegids 2011/2012. Opleidingen Psychologie. Universiteit van Amsterdam

Studiegids 2011/2012. Opleidingen Psychologie. Universiteit van Amsterdam Studiegids 2011/2012 Opleidingen Psychologie Universiteit van Amsterdam Ψ Inhoudsopgave Algemene informatie iii Hoofdstuk 1: Onderwijsprogramma Algemeen 1 Hoofdstuk 2: Bachelor Propedeuse 7 Overzicht van

Nadere informatie

Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding. Georganiseerd door Sociale Psychologie. Michael Vliek. Info: sp-studieadviseur-fmg@uva.

Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding. Georganiseerd door Sociale Psychologie. Michael Vliek. Info: sp-studieadviseur-fmg@uva. Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding Georganiseerd door Sociale Psychologie Michael Vliek Info: sp-studieadviseur-fmg@uva.nl Psychologische gedragsbeïnvloeding Focus / boodschap mastertrack Beroepsoriëntatie

Nadere informatie

Master - Universiteit Utrecht

Master - Universiteit Utrecht 2 Wat is neuropsychologie Neuropsychologie kijkt naar de relatie tussen het (dysfunctionele) brein en het (verstoorde) gedrag Masteravond Welkom bij de master Neuropsychologie Chris Dijkerman Perceptie

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Bachelor-masterstructuur 2 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 4. Numerus fixus 7 5. Collegegeld

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Mastertrack Psychologie van Gezondheidsgedrag

Mastertrack Psychologie van Gezondheidsgedrag Mastertrack Psychologie van Gezondheidsgedrag Nina Bogaerts Aafje Brandt Yaël de Liver gezondheidsgedrag@uva.nl 1 Mastertrack Psychologie van Gezondheidsgedrag Als je wil begrijpen waarom mensen (on-)gezond

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Biologische psychologie Klinische psychologie

Biologische psychologie Klinische psychologie Leren hoe mensen denken en doen BACHELOR Psychologie Doe eens even normaal! Wanneer is iemand eigenlijk normaal? Wat maakt een mens gelukkig of juist depressief? Hoe komt het dat je herinneringen hebt?

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9-mrt-15 1 Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9 maart 2015 9-mrt-15 2 Inhoud De studie: algemeen Pre-master modules De toelating: wanneer en hoe Opbouw Masteropleiding Studielast

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Informatie over de post-master opleiding tot GZpsycholoog

Informatie over de post-master opleiding tot GZpsycholoog Informatie over de post-master opleiding tot GZpsycholoog A. Van psycholoog tot psychotherapeut Als je de masteropleiding Psychologie hebt afgerond, ben je psycholoog (een onbeschermde titel!) en dus gedragsdeskundige/gedragswetenschapper.

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Studiegids 2012/2013. Opleidingen Psychologie. Universiteit van Amsterdam

Studiegids 2012/2013. Opleidingen Psychologie. Universiteit van Amsterdam Studiegids 20/2013 Opleidingen Psychologie Universiteit van Amsterdam Ψ Inhoudsopgave Algemene informatie iii Hoofdstuk 1: Onderwijsprogramma Algemeen 1 Hoofdstuk 2: Bachelor Propedeuse 7 Overzicht van

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink Premasterprogramma Psychologie 10 november 2017 Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 13.00 uur - vragen: 13.30 14.15 uur (centrale hal) - zaal

Nadere informatie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Verkorte trajecten 00-0 naar de master in de psychologie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/ http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html INHOUD

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING NEERLANDISTIEK (PROGRAMMA REDACTEUR-EDITOR) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd 2018 2019 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology - Voltijd In het kort Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

Bewustwording drinkgedrag

Bewustwording drinkgedrag School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Cardioloog, dhr. Eelko Ronner, hoofdonderzoeker verbonden aan Renier de Graaf Groep. Situatie Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK BACHELORPROGRAMMA CIVIELE TECHNIEK WAT IS CIVIELE TECHNIEK? Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote

Nadere informatie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben afgerond. De

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Verkorte master in de psychologie

Verkorte master in de psychologie LEUVEN t Verkorte master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Wat houdt de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) in? Toegepaste Psychologie is het in de praktijk gebruik maken van de

Nadere informatie

Pedagogische wetenschappen (BSc)

Pedagogische wetenschappen (BSc) Pedagogische wetenschappen (BSc) Bachelor Bij ons leer je de wereld kennen Type Bachelor Voertaal Nederlands Plaats Leiden Als je Pedagogische Wetenschappen in Leiden studeert, dan houd je je bezig met

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Deel A: MASTER opleidingen: Psychologie en Gezondheidszorgpsychologie

Deel A: MASTER opleidingen: Psychologie en Gezondheidszorgpsychologie Deel A: MASTER opleidingen: Psychologie en Gezondheidszorgpsychologie De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het programma en de examinering van een opleiding vastlegt.

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding (Zie 2.3) 2.3 Toelating

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies/ Programma s: (A) Theologie en geestelijke verzorging, (B) Religies in

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Deeltijdopleiding

Hoofdstuk 12. Deeltijdopleiding Hoofdstuk 12 Deeltijdopleiding Overzicht Deeltijdopleiding Bachelor Psychologie Eerste en tweede studiejaar: propedeuse Zesjarig programma Voorbereidende statistiek Inleiding in de Psychologie Psychofysiologie

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Afstudeerrichting. Theoretische & Experimentele Psychologie. wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck

Afstudeerrichting. Theoretische & Experimentele Psychologie. wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck Afstudeerrichting Theoretische & Experimentele Psychologie wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck wat? + géén opleiding data-analyse/statistiek vorming Ma psychologen met nadruk op: het zelfstandig kunnen

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

Erratum Studiegids Bachelor Psychologie

Erratum Studiegids Bachelor Psychologie Erratum Studiegids Bachelor Psychologie Datum Locatie Praktische zaken Erratum 29-01-2009 >Organisatie Onderwijs>Inschrijven voor een Studiepad Let op studenten Psychologie! Studenten die gegronde redenen

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES: JOURNALISTIEK EN MEDIA FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie LEER GEDRAG BEGRIJPEN: WORD PSYCHOLOOG MASTER psychologie Wat kun jij betekenen in de psychologische praktijk? Iedereen maakt wel eens ruzie. Maar waarom? Waarom ontploft de een bij het minste of geringste

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Jan van Rooij Michelle van Kessel Judith de Vries huishoudelijke mededelingen voorlichting duurt tot 12.00 uur 12.15 in deze zaal: How to plan your master

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Bachelor-masterstructuur 2 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 4. Numerus fixus 7 5. Collegegeld

Nadere informatie