Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Onderwijsprogramma algemeen Studieprogramma

2 1. Inleiding Het onderwijs in de psychologie aan de UvA wordt verzorgd door twee scholen: het College Psychology en de Graduate School of Psychology. De bacheloropleiding wordt verzorgd door het College Psychology. De een jarige masteropleidingen, de researchmasteropleiding en de promovendi-opleiding vallen onder de verantwoordelijkheid van de Graduate School of Psychology. Beide scholen worden ondersteund door het Onderwijsinstituut Psychologie met de Onderwijsbalie als ankerpunt. In deze studiegids is de belangrijkste informatie over de bacheloropleiding Psychologie te vinden, evenals de belangrijkste informatie over de masteropleidingen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de digitale studiegids (www.studiegids.uva.nl). Voor upto-date roosterinformatie is van belang. 1.1 Bachelor-masterstructuur Vrijwel alle Europese landen kennen de bachelor-masterstructuur met driejarige bachelorprogramma s en masterprogramma s die één, twee of soms zelfs drie jaar duren. De bachelorfase duurt drie jaar, waarbij men in het geval van Psychologie een disciplinaire opleiding volgt die leidt tot een diploma Bachelor of Science in Psychologie. De bacheloropleiding is gericht op wetenschappelijke vorming en het verkrijgen van een brede kennis van de psychologie. Men kan na een bachelor stoppen, maar dan is er geen sprake van een afgeronde opleiding tot psycholoog. Men komt met een bachelordiploma wel in aanmerking voor algemene beroepen waar academisch werk- en denkniveau wordt verwacht. Om als psycholoog aan de slag te kunnen, moet worden doorgestroomd naar een masterprogramma in de psychologie. 1.2 De bachelor Psychologie aan de UvA In het eerste jaar, de propedeuse, ligt de nadruk op oriëntatie, zodanig dat men een representatief beeld krijgt van de psychologie. Er wordt een overzicht geboden van de psychologie en haar deelgebieden, de hulpvakken statistiek en onderzoeksmethoden nemen een belangrijke plaats in, men ontwikkelt academische vaardigheden en leert schriftelijk en mondeling te presenteren. Het eerste jaar wordt afgesloten met een wetenschappelijk eindpaper in de vorm van een literatuuronderzoek. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2. In het tweede jaar ligt de nadruk op wetenschappelijk redeneren, onderzoeksmethoden, gespreks vaardigheden, reflectie en verbreding dan wel verdieping middels keuzevakken. Ook komen de wetenschappelijke schrijfvaardigheden opnieuw ruimschoots aan de orde. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3. Het derde jaar is een specialisatiejaar met de nadruk op het opdoen van specialistische kennis en van basisvaardigheden. Men kan kiezen tussen zeven specialisaties; een vrij programma is ook mogelijk. Het derde jaar wordt afgesloten met een bachelorthese. Zie voor meer informatie hoofdstuk De masters op het gebied van Psychologie aan de UvA De Graduate School biedt twee eenjarige masteropleidingen: de master Psychologie en de master Gezondheidszorgpsychologie. De laatste master is speciaal ingericht voor de klinisch georiënteerde specialisaties. In de masterprogramma s wordt de in de bachelor gekozen specialisatie voortgezet, maar men kan ook voor meer selectieve, specialistische tracks kiezen (bijvoorbeeld de track zoals Sport- en Prestatiepsychologie, Training & Development of Psychologie van Gezondheidsgedrag). In de masterfase volgt men gevorderde specialistische cursussen en leert men specialistische vaardigheden. De meeste tijd wordt besteed aan een stage en aan zelfstandig verricht wetenschappelijk onderzoek, uitmondend in een afstudeeronderzoek dat men voor een publiek presenteert en verdedigt (de masterthese). Na afloop kan men als basispsycholoog (scientist practitioner) aan 2

3 de slag of kiezen voor doorgaans zeer selectieve postacademische opleidingen. Zie voor meer informatie paragraaf 4 en voor een uitwerking per specialisatie hoofdstuk 7 en 8. Buiten de twee eenjarige masteropleidingen biedt de Graduate School ook de Research Master Psychology. Om toegelaten te worden tot deze tweejarige, Engelstalige, Research Master Psychology moet men worden geselecteerd. Deze master kenmerkt zich door een grotere breedte (men moet bij minstens twee specialisaties onderdelen volgen), door een grotere nadruk op kleinschalig, interactief onderwijs en door de aandacht voor specialistische onderzoeksmethoden. Beide jaren worden afgesloten met een thesis waarin verslag wordt gedaan van zelfstandig verricht onderzoek. Studenten sluiten de master af met een artikel dat kan worden gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Deze tweejarige master kent een eigen studiegids. Zie voor meer informatie hoofdstuk Het opleidingsstatuut, de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en andere reglementen In het opleidingsstatuut komen allerhande onderwerpen met de betrekking tot de opleiding in brede zin aan de orde. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) worden onder andere de doelstellingen en eindtermen van de programma s vermeld zijn. Deze doelstellingen hebben betrekking op datgene wat de student moet kennen en kunnen na het afronden van de studie(s). De onderwijsprogramma s zijn qua opzet en inhoud direct gerelateerd aan de doelstellingen en eindtermen. Daarnaast zijn ook het Toetsbeleid van de UvA, de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie en de Fraude- en Plagiaatregeling van de UvA van belang. Al deze regelingen zijn te vinden op studiegids1415online. 3. Onderdelen en studiepunten Aan studieonderdelen worden studiepunten toegekend. Elk studiejaar bestaat uit 60 european credits (ec). Een studiepunt is equivalent aan 28 uur studie (volgen van onderwijs, bestuderen van leerstof, lopen van stage, verrichten van onderzoek, etc). Bij het bestuderen van literatuur wordt voor het bestuderen van 140 bladzijden leerstof van gemiddelde moeilijkheidsgraad inclusief het tentamen 28 uur gerekend. 4. Beroepsmogelijkheden Studenten worden in vier jaar opgeleid tot psycholoog, dus na het afronden van zowel de bachelor als de master Psychologie. Studenten die stoppen na het behalen van de Bachelor Psychologie zijn geen psycholoog, maar komen wel in aanmerking voor beroepen waarbij academische vaardigheden vereist zijn. De beroepsmogelijkheden worden sterk bepaald door de gevolgde specialisatie. Daarnaast biedt de UvA meerdere mogelijkheden voor studenten om extra curriculaire activiteiten te ontplooien en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Binnen het curriculum wordt studenten eveneens de mogelijkheid geboden kennis te maken met het brede en diverse werkveld van de psycholoog. 4.1 Beroepsperspectieven De arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde psychologen is redelijk. Dat blijkt ook uit recent onderzoek onder studenten die enkele jaren geleden jaar geleden zijn afgestudeerd (Alumnimonitor 2009). Uit dat onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde psychologen van de UvA blijkt dat studenten gemiddeld 2 maanden na het afstuderen een baan vonden. Uiteraard is de arbeidsmarkt sindsdien wel verslechterd. 4.2 Beroepsmogelijkheden Het is mogelijk om na afronden van een bachelor de arbeidsmarkt op te gaan. Er valt te denken aan een baan in de (wetenschaps-) journalistiek, op een data-analyse afdeling van onderzoeksbureaus, of als beleidsmedewerker binnen een organisatie. Voor functies 3

4 die inhoudelijk aansluiten bij de gevolgde specialisatie zal echter over het algemeen ook een afgeronde master worden gevraagd. Daarnaast geldt voor sommige beroepsgroepen als hulpverlener, trainer, sportpsycholoog, of diagnosticus, dat men aan specifieke eisen moet hebben voldaan om in de praktijk aan de slag te kunnen. Hieronder wordt kort stilgestaan bij de beroepsmogelijkheden na het afronden van een master bij de betreffende specialisatie Beroepsmogelijkheden na de master Gezondheidszorgpsychologie De invoering van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) heeft consequenties voor een deel van de beroepsmogelijkheden voor studenten die afstuderen binnen de master Gezondheidszorgpsychologie. Afgestudeerden kunnen als basispsycholoog aangesteld worden onder supervisie van een GZ-psycholoog. Meer zelfstandige functies in de officiële hulpverleningsinstellingen (instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, algemene en psychiatrische ziekenhuizen) zijn slechts toegankelijk voor afgestudeerden die na hun master de beroepsopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (verder aangeduid met GZ-psycholoog ) hebben gevolgd. Dit is een tweejarige voltijdopleiding (of vierjarig in deeltijd), waarin men vier dagen per week (of twee dagen in deeltijd) in een praktijkinstelling relevante werkervaring opdoet (aangesteld en betaald als juniorpsycholoog ) en één dag per week binnen een opleidingsinstituut cursorisch onderwijs volgt. In Nederland zijn zes van deze opleidingsinstituten, verdeeld over het hele land en alle gekoppeld aan een universiteit. Het aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog bedraagt voor heel Nederland momenteel ongeveer 800 per jaar. Voor meer informatie over de eisen en voorwaarden, zie en Klinische Neuropsychologie De specialisatie Klinische Neuropsychologie richt zich op de belangrijkste functies van menselijk gedrag inclusief de biologische basis van die functies en daarnaast op kennis en vaardigheden die nodig zijn om in de klinische omgeving werkzaam te kunnen zijn als neuropsycholoog. Klinisch Neuropsychologen kunnen werken in een ziekenhuis, psychiatrische inrichting, GGZ instelling, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Maar zij kunnen ook de kant van het onderzoek op gaan, als promovendus of als researchmedewerker bij een farmaceutisch bedrijf of een medisch gerichte onderzoeksinstelling. Bij de selectie van kandidaten voor de postmasteropleidingen wordt in eerste instantie gekeken of men aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet. Let op: om aangenomen te worden bij de GZ-opleiding is het van groot belang dat zo veel mogelijk (klinische) werkervaring is opgedaan. Met het behalen van de minimumeisen alleen is toelating veel minder waarschijnlijk. De gemiddelde tijd die het duurt om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding bedraagt doorgaans enkele jaren omdat men vaak de meest ervaren kandidaten aanneemt. Klinische Ontwikkelingspsychologie In het onderwijsprogramma van de specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie (KLOP) ligt de nadruk op een gedegen inzicht in de klinische ontwikkelingspsychologie. Het programma bestrijkt de kinder- en jeugdjaren, de vroege jeugd en latere veroudering. Afgestudeerde Klinisch Ontwikkelingspsychologen in de praktijk zijn op junior niveau werkzaam als diagnosticus, behandelaar, coach, adviseur of beleidsmedewerker bijvoorbeeld bij instellingen op het gebied van ontwikkelingsproblematiek, jeugdzorg, leerlingenzorg, schoolbegeleiding, opvoeding, kinderbescherming, ouderbegeleiding, adoptie, jeugdcriminaliteit of gerontologie. Voor meer zelfstandige functies en op coördinerend niveau, is tevens een postacademische registratie nodig, zoals de postacademische opleiding Kinder- en Jeugdpsycholoog (zie Voor studenten Klinische Ontwikkelingspsychologie met belangstelling voor een loopbaan als weten- 4

5 schappelijk onderzoeker wordt aanbevolen de tweejarige Research Master Psychology te volgen. Hierbij is het mogelijk een combinatie te maken tussen de master Gezondheidszorgpsychologie en de Research Master Psychology. Klinische Psychologie In het onderwijsprogramma van de specialisatie Klinische Psychologie (KP) ligt de nadruk op kennis, inzicht en vaardigheden om diverse vormen van psychopathologie te herkennen, in kaart te brengen en te indiceren voor behandeling. Er is voor afgestudeerden met Klinische Psychologie als specialisatie een breed scala aan beroepsmogelijkheden. Zij kunnen werkzaam zijn als onderzoeker, diagnosticus, hulpverlener, docent, preventie- of beleidsmedewerker, of een combinatie daarvan, in tal van instellingen. Voorbeelden van instellingen waar afgestudeerden terecht kunnen komen zijn: universiteiten, onderzoeksinstituten en opleidingsinstituten; de algemene gezondheidszorg, dat wil zeggen afdelingen en poliklinieken van algemene ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra; de intramurale geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld psychiatrische ziekenhuizen, Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ), crisiscentra en afkickcentra; de ambulante geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, zelfstandige psychologenpraktijken, dagcentra, Rutgers Nisso Groep, pedologische instituten en bureaus voor studentenpsychologen; personeelsdiensten van bedrijven en organisatie- en adviesbureaus; instellingen van de ministeries van Justitie of Defensie. Ook hier geldt dat voor de functies in de hulpverlening (diagnostiek en behandeling van patiënten) postmaster behaalde registraties zoals de beroepsopleiding tot GZ-psycholoog steeds vaker vereist zijn Beroepsmogelijkheden na de master Psychologie Arbeids- en Organisatie psychologie In het onderwijsprogramma van A&O ligt de nadruk op een brede opleiding waarin men zich kan specialiseren in de Personeelsselectie en -ontwikkeling, Sociale processen in organisaties, en Arbeid en Gezondheid. Arbeids- en organisatiepsychologen kunnen in veel organisaties en instituten terecht als organisatie deskundige, HRM-adviseur, organisatieconsultant, selectiepsycholoog, bedrijfspsycholoog, beleidsmedewerker, hoofd of medewerker van een afdeling Personeel en Organisatie, docent in het hoger onderwijs, onderzoeker, of hoofd opleiding, training en development. Voor studenten die geïnteresseerd zijn in werkterreinen zoals personeelsselectie, loopbaanadvies, outplacement, of arbeid en gezondheid, is de Basisaantekening Psychodiagnostiek in de Arbeids- en Organisatiepsychologie (BAPD) een interessante aanvulling. Voor studenten die geïnteresseerd zijn in de verhouding tussen werknemer en werk, en de consequenties daarvan voor het welbevinden en de gezondheid, biedt A&O ook de studieroute Psychologie van Arbeid en Gezondheid. Belangrijke aandachtsgebieden zijn (het voorkomen van) stress en burnout, re-integratie en problemen rondom specifieke groepen medewerkers. Met het volgen van de studieroute Psychologie van Arbeid en Gezondheid kunnen studenten een PAG-aantekening verkrijgen. Meer informatie over de PAG-aantekening of de Basisaantekening Psychodiagnostiek, zie masterspecialisatie A&O in de studiegids. Brein en Cognitie Het onderwijsprogramma van B&C concentreert zich op drie centrale thema s: de perceptie-actie cyclus, geheugen, en bewustzijn. Afgestudeerden in de specialisatie Brein en Cognitie kunnen terechtkomen in settings waarin onderzoek en onderzoeksvaardigheden een belangrijke rol spelen. Dat kan bij een universiteit zijn maar ook bij een instituut voor toegepast onderzoek, bij een farmaceutisch bedrijf, een onderzoeksafdeling van een ministerie, bij een reclamebureau of bij een onderzoeks- en adviesbureau. Een deel van de studenten met een afgeronde bachelor in de specialisatie Brein en Cognitie kan via de aansluitmaster Psychologie, specialisatie Brein en Cognitie, de Research Master 5

6 Psychology of de Research Master Brain and Cognitive Sciences doorstromen naar een promotieplaats. Dat hoeft overigens lang niet altijd bij een afdeling Brein en Cognitie, Experimentele Psychologie, Psychonomie, Functieleer of Cognitieve Psychologie te zijn, maar kan ook bij een afdeling Ontwikkelingspsychologie, Sociale Psychologie, Communicatiewetenschap of zelfs bij een andere faculteit zoals de Faculteit Geneeskunde zijn. Psychologische Methodenleer Met de specialisatie Methodenleer heeft men uitgebreide kennis van de belangrijkste onderzoeksmethoden en data-analysetechnieken en praktische ervaring met het doen van onderzoek en het publiceren erover. Deze afgestudeerden komen voornamelijk terecht in onderzoeksfuncties. Deze functies zijn niet beperkt tot de methodenleer, maar zijn verspreid over de gehele psychologie en diverse andere wetenschapsgebieden. Enkele voorbeelden van functies die door methodologen worden vervuld zijn: methodologisch adviseur (bijv. op het gebied van onderwijsresearch, psychodiagnostiek), praktijkgericht onderzoeker in het bedrijfsleven (bijv. bij testuitgevers, de onderzoeksafdeling van banken, bureaus voor marktonderzoek en opiniepeiling), beleidsmedewerker bij de overheid en subsidiegevers, en zelfstandig gevestigd onderzoeker. Let wel, deze beroepsmogelijkheden zijn slechts een indicatie. Methodologen worden soms ook uitgever, therapeut of minister. Sociale Psychologie De specialisatie Sociale Psychologie richt zich op begrip van menselijk gedrag in haar sociale context. SP biedt veel beroepsmogelijkheden naast de academische. De specialisatie bereidt studenten voor op een beleidsmatige of onderzoekscarrière in de profit of nonprofit sector. Sociaal psychologen zijn vaak betrokken bij de ontwikkeling en vormgeving van nieuw beleid, de communicatie daarover, maar ook bij de evaluatie van nieuw beleid met behulp van onderzoek. Enkele voorbeelden van functies die door sociaal psychologen worden vervuld zijn: strateeg bij reclamebureaus; beleids- en onderzoeksfuncties bij overheids- en voorlichtingsinstanties die zich bezighouden met onderwerpen als integratie, milieu, energiegebruik en verkeersgedrag; (toegepast) onderzoeker bij instanties als het Sociaal Cultureel Planbureau, TNO, TNS-NIPO, of andere lokale onderzoeksbureaus zoals de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam; beleidsmedewerker bij adviesbureaus, consultancies. Kortom, veel sociaal psychologen komen terecht in beleids- en adviesfuncties, met name op het gebied van voorlichting, reclame en interventies Selectieve Masters Research Masters (tweejarige opleidingen) De opleiding Psychologie kent twee tweejarige internationale onderzoeksmasters. De selectieve Research Master Psychology is psychologie-breed opgezet en kenmerkt zich door een sterke nadruk op experimenteel psychologisch onderzoek. De selectieve Research Master Brain and Cognitive Sciences is uniek door zijn interdisciplinaire perspectief op cognitie. Met een afgeronde Research Master heeft men ruime kennis en ervaring met onderzoek en ligt een promotietraject voor de hand. Promovendi zijn over het algemeen net afgestudeerden die aangesteld worden voor vier jaar. In die tijd moeten ze onderzoek verrichten ter voorbereiding op een proefschrift, een opleiding krijgen tot onderzoeker, promoveren en onderwijs verzorgen. Na de promotie ligt een carrière in de academische wereld in het verschiet. Gedacht kan worden aan een loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker o.a. op het gebied van de psychometrie, methodenleer, sociale psychologie, arbeids- en organisatie psychologie, onderwijsresearch, verkeerskunde, gezondheidspsychologie, sociale tandheelkunde, psychodiagnostiek, ontwikkelingspsychologie en andere deelgebieden van de psychologie. Ook een vervolg als Universitair docent, o.a. op 6

7 het gebied van de statistiek, methodenleer, psychometrie, (theoretische) psychologie en andere deelgebieden van de psychologie is mogelijk. Mastertracks Psychologie De opleiding Psychologie kent meerdere selectieve mastertracks, één binnen de master Gezondheidszorgpsychologie en drie binnen de master Psychologie. Deze tracks kenmerken zich door een hoog specialistisch karakter en zijn bedoeld voor studenten die zich willen specialiseren in de volgende specifieke aandachtsgebieden: sport- en prestatiepsychologie, de psychologie van gezondheidsgedrag, training en development en klinische forensische psychologie. Net als de andere masterprogramma s bereiden de mastertracks studenten zowel voor op het beroep van onderzoeker in de psychologie als op een wetenschappelijke gefundeerde psychologische beroepsuitoefening. De mastertracks kennen daarnaast door hun specialistisch karakter specifieke beroepsmogelijkheden. De mastertrack Psychologie van Gezondheidsgedrag is bedoelt voor studenten die zich willen specialiseren in (het veranderen van) gedrag dat met leefstijl en gezondheid te maken heeft. De nadruk ligt op het leren opzetten en evalueren van interventies in de context van gezondheid (bijv. bij instanties als de GGD, ziekenhuizen, Jellinek / Arkin, ontwikkelingsorganisaties). De mastertrack Sport- en Prestatiepsychologie richt zich oa. op mentale begeleiding en prestatieverbetering van personen in bijvoorbeeld de sportwereld, muziekgezelschappen of luchtverkeersleiders. De mastertrack Training en Development richt zich op het beroep van de psycholoog-trainer. Enkele voorbeelden van waar de studenten terechtkomen: Trainer in sociale en communicatievaardigheden bij profit en non-profit organisaties of bij een eigen trainersbureau, docent, Human Resource Management, opleidingsadviseur, coach, studieadviseur, of reintegratie begeleider. De mastertrack Klinische Forensische Psychologie richt zich op kennis over het ontstaan, het vaststellen en het voorspellen van delict (gerelateerd) gedrag (met name gewelddadige en seksuele delicten). Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde binnen deze track terecht kunt komen: forensisch psycholoog bij de Reclassering Nederland; forensisch psycholoog in een tbskliniek; onderzoeker op het gebied van forensische psychologie. 4.3 Arbeidsmarktoriëntatie binnen psychologie De wetenschappelijke opleiding Psychologie bereidt zowel voor op het beroep van onderzoeker in de Psychologie als op een wetenschappelijk gefundeerde psychologische beroepsuitoefening (scientist/practitioner). Er worden aan de opleiding Psychologie verschillende activiteiten ontplooid op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie die erop gericht zijn studenten voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Studenten krijgen op verschillende momenten in de studie de mogelijkheid te reflecteren op en kennis te nemen van het beroepenveld. In de propedeuse maken studenten reeds kennis met het beroepenveld tijdens het Psycholoog in het Wild project. Studenten interviewen een psycholoog en delen hun kennis met andere studenten in de eerstejaars practicumgroepen. In het tweede jaar volgen studenten het vak Oriëntatie op het Werkveld, welke wordt afgesloten met een loopbaan symposium. Deze cursus geeft een overzicht van de toekomstige arbeidsmarkt van de student: het brede werkveld van de psycholoog en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. In het tweede jaar worden ook voorlichtingsdagen georganiseerd door de diverse specialisaties, zodat studenten goed voorbereid een keuze voor hun specialisatie kunnen maken. Daarnaast hebben studenten de mogelijkheid in totaal ec te spenderen aan keuzevakken van aanpalende opleidingen / vakgebieden. Vanaf het derde jaar wordt in de verschillende specialisaties eveneens aandacht besteed aan beroepsoriëntatie. Afhankelijk van specialisatie doen studenten in het derde jaar diverse vaardigheden op die belangrijk zijn voor de beroepsuitoefening, komen regelmatig gastsprekers uit het beroepenveld tijdens de cursussen aan het woord, en worden master voorlichtingsdagen georganiseerd waar stilgestaan wordt bij de beroepsmogelijkheden 7

8 na de masterfase. Ook organiseren de diverse studentenfracties in het derde jaar colloquia waar gastsprekers uit het beroepenveld worden uitgenodigd om studenten inzicht te geven in de diverse werkzaamheden in het veld. Het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) geeft ook regelmatig voorlichtingen over postmaster opleidingen en ook over de arbeidsmarkt. Uiteindelijk zullen studenten in de masterfase stage lopen. Hier zal de studiekennis worden toegepast en leren studenten kritisch te reflecteren op de mogelijkheden en beperkingen van de praktijk om psychologische kennis en vaardigheden in te kunnen zetten. 4.4 Extracurriculaire activiteiten De universiteit biedt studenten verschillende mogelijkheden om zich buiten het curriculum verder te ontwikkelen en nieuwe competenties en vaardigheden op te doen die relevant zijn voor het beroepsperspectief van de student en bij kunnen dragen aan het CV van de student. Zo kunnen studenten ervaring opdoen met bestuursfuncties bij studentenfracties en verenigingen, zoals de VSPA, de FSR, de AIESEC en de NIP-SPS. Tevens kunnen studenten zich aanmelden om zitting te nemen in de derdejaars studentenfracties van de verschillende specialisaties. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de studieadviseur van de specialisatie. Diverse specialisaties bieden studenten de mogelijkheid om onderzoeksvaardigheden op te doen als onderzoeksassistent. Dergelijke posities zijn vaak op vrijwillige basis. Dergelijke posities zijn vooral nuttig voor studenten die een toekomst als onderzoeker ambiëren en bijvoorbeeld één van de selectieve masters wensen in te stromen. Daarnaast kunnen studenten ook deelnemen aan het Honoursprogamma van de opleiding Psychologie. Meer over dit laatste is te vinden op Hoofdstuk 2 van deze studiegids. Studenten wordt verder aangeraden om tijdens de studie relevante werkervaring op te doen. StudiJob Uitzendbureau is een studentenuitzendbureau dat HBO- en WO-studenten bemiddelt op parttime kennisbanen die naast de studie kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast bemiddelt StudiJob ook personeel voor vaste of fulltime functies van allerlei niveau. Voor meer informatie zie: Vacatures aan de UvA kunnen worden gevonden op: vacatures.html. Ook kunnen studenten relevante werkervaring opdoen door zich op te geven als vrijwilliger bij diverse vrijwilligersorganisaties. Diverse vacatures voor vrijwilligers kunnen gevonden worden op: Studenten die geïnteresseerd zijn in een baan in de wetenschap kunnen terecht op de website van Academic Transfer, waar diverse onderzoeksfuncties worden aangeboden: https://www.academictransfer.com/. 4.5 Loopbaan Advies Centrum Welke studie past het beste bij mij? Waar vind ik informatie over interessante bijvakken? Hoe vind ik een baan na mijn studie? Solliciteren, wat komt daar allemaal bij kijken? Ik overweeg te gaan promoveren, hoe pak ik dat aan? Met deze vragen kan men terecht bij een (studie)loopbaanadviseur van het Loopbaan Advies Centrum (LAC). Zij kunnen adviseren over studie- en loopbaanoriëntatie: voor, tijdens én na de studie/promotie. In het documentatiecentrum vindt men informatie over opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland en de (inter)nationale arbeidsmarkt. Telefonisch spreekuur: di t/m vr van uur ( ) Inloopspreekuur: di t/m vr van uur Spreekuur op afspraak: afspraak maken via het Service & Informatiecentrum ( ) of Documentatiecentrum: zie: Service & Informatiecentrum 8

9 Workshops, trainingen en voorlichting Studenten die meer kennis, zelfinzicht en/of vaardigheden willen verkrijgen kunnen gebruik maken van een training of workshop. Hierbij kan men denken aan: Studiebegeleiding, Omgaan met depressieve klachten, Vergroten van zelfvertrouwen, Studiekeuze, Time-Management, Studeren met dyslexie, Scriptie opstarten, Zelfanalyse, Solliciteren en Assessment. Het programma staat op internet: cfm. 5. Overzicht studieprogramma s en overzicht specialisatiemogelijkheden Op de volgende pagina s worden het studieprogramma en de specialisatiemogelijkheden schematisch weergegeven. 9

10 4. Overzicht van het studieprogramma per studiejaar Propedeuse Inleiding in de Psychologie & Cognitieve Psychologie Onderzoeksmethoden en Statistiek 1 Ontwikkelingspsychologie Sociale Psychologie & Arbeids- & Organisatiepsychologie Klinische Psychologie & Biologische Psychologie Practicumgroep Wetenschappelijk Denken 1 1 Practicumgroep Wetenschappelijk Denken 2 1 Testtheorie en -praktijk incl. Onderzoeksoriëntatie door Participatie Propedeusethese Tweede bachelorjaar verplichte onderdelen: Wetenschappelijk en Statistisch Redeneren incl. Testontwikkeling (WSR-T) Practicum Onderzoek en Rapportage (POR) Grondslagen van de Psychologie Testontwikkeling en Psychodiagnostiek (TOP) Oriëntatie op het Werkveld Gesprekspracticum keuzevakken Keuzevakken Derde bachelorjaar, specialisatie Verplichte specialisatieonderdelen 2 Specialisatieonderdelen naar keuze 2 Bachelorthese 60 ec ec ec 30 à 51 0 à 21 9 à Mastermogelijkheden: Aansluitmaster Psychologie Specialistische onderdelen Stage en masterthese Aansluitmaster Gezondheidszorgpsychologie Specialistische onderdelen Stage en masterthese 60 ec ec à à 48 Research Master Psychology 0 ec 3 Specialized courses minor ( ec) & major (24 ec) Methodological courses Writing and Presenting Skills & Programming Skills Internship & Thesis De punten van de practicumgroepen zijn opgenomen in de diverse vakken en het schrijfonderwijs in de practicumgroepen. 2 Sommige specialisaties kennen uitsluitend verplichte vakken omdat ze leiden tot erkende aantekeningen op het gebied van diagnostiek en gezondheidszorgpsychologie. 3 De Research Master Psychology wordt in hoofdstuk 9 beschreven, evenals de Research Master Brain & Cognitive Sciences. 10

11 5. Overzicht specialisatiemogelijkheden Propedeuse Bachelor 2 Bachelorjaar 3 specialisaties (60 ec) Aansluitmaster Gezondheidszorgpsychologie (60 ec) Specialisatie Klinische Psychologie * Specialisatie Klinische Psychologie * Track: Klinisch Forensische Psychologie Specialisatie Klinische Neuropsychologie * Specialisatie Klinische Neuropsychologie * Track: Klinisch Forensische Psychologie Specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie * Specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie Bachelorjaar 3 specialisaties (60 ec) Aansluitmaster Psychologie (60 ec) Specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie * Specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Specialisatie Brein & Cognitie * Specialisatie Brein & Cognitie Specialisatie Psychologische Methodenleer * Specialisatie Psychologische Methodenleer Specialisatie Sociale Psychologie * Specialisatie Sociale Psychologie Algemene Psychologie of Vrij programma * Algemene Psychologie of Vrij Programma Met iedere bachelorspecialisatie is het mogelijk om de volgende selectieve tracks te volgen: * Track: Psychologie van Gezondheidsgedrag * Track: Sport & Prestatiepsychologie * Track: Training & Development Met iedere bachelorspecialisatie is het mogelijk om de volgende selectieve Research Masters te volgen: * Research Master Psychology (0 ec) * Research Master Brain & Cognitive Sciences (0 ec) Met iedere bachelorspecialisatie is het mogelijk om binnen de Master Psychologie zelf een vrij programma samen te stellen en dat voor te leggen aan de examencommissie. 11

12

Inhoudsopgave. Voorwoord 4. Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam. Rijksuniversiteit Groningen

Inhoudsopgave. Voorwoord 4. Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam. Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Universiteit van Amsterdam Introductie op de Universiteit van Amsterdam 5 1. Work and Organisational Psychology 6 2. Experimental Social Psychology 7 3. Behaviour and Health 7-8

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie LEER GEDRAG BEGRIJPEN: WORD PSYCHOLOOG MASTER psychologie Wat kun jij betekenen in de psychologische praktijk? Iedereen maakt wel eens ruzie. Maar waarom? Waarom ontploft de een bij het minste of geringste

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT

WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT Faculteit der Geesteswetenschappen Taal en toekomst Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT Inhoud Voorwoord 1 Taal en toekomst 2

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel voor verbetering informatievoorziening masters op RUG-website

Onderwerp Voorstel voor verbetering informatievoorziening masters op RUG-website Lijst Calimero / rondvraag Universiteitsraad Rijksuniversiteit Groningen Aan Leden Universiteitsraad, College van Bestuur Onderwerp Voorstel voor verbetering informatievoorziening masters op RUG-website

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Vertalen. Studiegids master

Vertalen. Studiegids master Vertalen 2004 2005 Studiegids master Jaarrooster Inleiding Deze studiegids bevat informatie over het masterprogramma Vertalen. U vindt hierin onder meer informatie over de programmaopbouw, de eindtermen

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie