Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) Meestal maandelijks beoord.systeem. Systeem waarbij meerdere targets moeten worden gehaald

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) Meestal maandelijks beoord.systeem. Systeem waarbij meerdere targets moeten worden gehaald"

Transcriptie

1 Loon en uitkeringen Soort uitkering Bedrag (bruto tenzij Duur/tijdstip Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) opmerkingen Beoordelingstoeslag Afh. van type Meestal maandelijks beoord.systeem Blijfpremie Veelal % van jr sal Eenmalig Consignatie Toeslagen vaak in CAO vastgelegd Fooien/tronc Veelal onbelast Fooien mogen niet met salaris worden verrekend Gratificatie, bonus, tantième Veelal % van mnd sal Eenmalig Bij uitstek variabele beloning, geen aanspraak Groepsbonus Systeem waarbij meerdere targets moeten worden gehaald Inconveniëntentoeslag Uurloon + toeslag Maandelijks Toeslag voor zwaar en gevaarlijk werk. Vaak geïntegreerd met functiewaardering Jubileumuitkering Netto één maandsalaris 25 en 40-jr jubileum Uitkering op eerder tijdstip belast, regeling niet verplicht 13e Maand 8,33% van jaarsalaris Uitkering bijv. in nov of dec 13e Maand kan meetellen voor pensioen Markttoeslag Veelal % van mnd sal Maandelijks Tijdelijke toeslag, kan worden afgebouwd Onregelmatige of Uurloon + Maandelijks Bijvoorbeeld ploegen-, verschoven dienst en ongunstige diensten toeslag consignatie. Premie ploegendienst kan meetellen voor pensioen Overwerk Uitbetaling in geld of Arbeidstijdenwet van toepassing verlof Provisie Prestatiebeloning die afhankelijk is van de omzet of winst Salaris Vaak maandelijks of Wet Minimumloon en Minimumvakantietoeslag van vierwekelijks toepassing Uitkering bij over- 3x Bruto maand loon + Uitkering geldt overlijden werknemer, partner of lijden of invaliditeit 1/12 vaste toeslagen kind belastingvrij Boom Onderwijs 1 Basisboek Arbeid / december 2008

2 Vakantietoeslag Minimum 8% Uitbetaling uiterlijk in juni Wet: deel salaris boven 3x minimumloon buiten beschouwing Vertrekpremie Winstdeling Eenmalig Hoogte meestal afh. van winst na aftrek belasting Vergoedingen Soort vergoeding Bedrag (netto tenzij Duur/tijdstip Bijzonderheden, anders vermeld) voorbeelden en opmerkingen Beroepsvereniging Vergoedingen van de werkgever voor het lidmaatschap en het bijwonen van vergaderingen van een vakbond zijn onbelast Bindingsregelingen Voorbeelden zijn loyaliteitsbonus en blijfpremies Consumpties tot maximum Consumpties (niet zijnde maaltijd) Contributie vakbond Cursussen EHBO Zie bijz. Opleidingen in kader Arbo onbelast, vaste maandelijkse vergoeding wel belast EVC-procedure EVC = erkenning van verworven competenties Excessieve vertrekvergoeding Wg betaalt extra 30% bij vergoeding vanaf ruim Fietsvergoeding Eénmaal per drie kalenderjaren Ter beschikking, schenken of vergoeden: onbelast tot maxium Fooien Als regel onbelast Mits fooien niet worden verrekend met het loon Geldboete Als regel belast Voorbeeld: werkgever betaalt de bekeuring Griepprik Boom Onderwijs 2 Basisboek Arbeid / december 2008

3 Internet, kabel/ ADSL en ISDN Zie Telefoon Kleding Meestal belast Uitsluitend bedrijfskleding met logo (min. 20cm2) is onbelast Lease-auto Afh catalogus-waarde en afstand privé-km Kalenderjaar Bijtelling: tot 500 km : 0% en =>500 km: 25%, auto s met geringe CO2-uitstoot 20% of zelfs 14% Motorfiets Zie Reiskosten Onregelmatige en continuediensten tot maximum Overlijden Max. onbelaste uitkering aan nabestaande 3x bruto loon Overwerk OV-jaarkaart Personeelsvereniging Werknemer betaalt bedrag uit netto loon Betaalt de werkgever de contributie, dan is dit onbelast Reiskosten Max 0,19 per gereden km en/of kosten openbaar vervoer (OV-jaarkaart) Rijbewijs Gaat om rijbewijs B of BE Representatie- of vaste kostenvergoeding Hoogte afh van functie Per jaar Afstemming met fiscus gewenst Schade of verlies Oorzaak verlies moet samenhangen met dienstbetrekking Sollicitatie Alleen vergoeding reiskosten is onbelast Studie Als regel onbelast Per jaar Vooraf vergoeden is onbelast, vergoeding afh. van resultaat is belast. Terugvordering kan worden afgesproken Telefoon Meestal onbelast Jaarlijks Vergoeding voor telefoon, internet, etc is onbelast als sprake is van meer dan 10% zakelijk gebruik Boom Onderwijs 3 Basisboek Arbeid / december 2008

4 Telewerken Inrichtingskosten 1x per 5 jaar Werknemer werkt ten minste 1 dag per week thuis onbelast (max) mbv computer. Inrichting voldoet aan Arbo-eisen Verhuiskosten Herinrichtingskosten Oude woon-werkafstand > 25 km, nieuwe < 10 km. onbelast (max) Transport en dubbele rentekosten onbelast Vertrekpremie Vrijwillige Vaste en variabele kosten brandweer Wervingspremie Zakelijke maaltijd Alle meer dan bijkomstig zakelijke maaltijden kunnen onbelast worden vergoed of verstrekt Ziektekosten en bevalling Kosten mogen niet door een ander al zijn vergoed (zie basispakket zorgverzekering). Regeling is per 1 januari 2009 afgeschaft Loon in natura Soort verstrekking Fiscale bijtelling Bijzonderheden, voorbeelden en opmerkingen. Abonnement Mits zakelijk (krant, tijdschrift) Bedrijfsfitness Mits open voor alle werknemers, fitness onder deskundige begeleiding. Mag ook buiten bedrijf en buiten werktijd plaatsvinden. Cadeaubonnen, zie bijz. Cadeaubon ter gelegenheid van een feestdag is onbelast, zie geschenkenregeling Congressen en seminars Genotsmiddelen Thee, koffie, tabak en alcohol in principe belastbaar, waarde op nihil gesteld Gereedschap, instrumenten en apparatuur Mits 90% zakelijk, tot maximum bedrag per jaar Geschenkenregeling (incl.kerstpakket) Tot maximaal bedrag per jaar, eindheffing werkgever 20% Boom Onderwijs 4 Basisboek Arbeid / december 2008

5 Geschenken met ideële waarde mits gebruikswaarde gering is Mits duidelijke aanleiding (bijvoorbeeld gouden horloge bij jubileum) Huisvesting, gas, water en licht Kapper, boodschappen, etc Werknemer betaalt kosten Kerstpakket Zie geschenkenregeling Kost en inwoning Fiscale normbedragen afhankelijk inkomen Maaltijden nietzakelijk mits forfait Forfaits (maximum bedragen) aan kosten ontbijt, koffiemaaltijd en warme maaltijd Navigatiesysteem in privé-auto Mits 90% zakelijk, tot maximaal bedraag per jaar Outplacement Parkeren indien de maximale onbelaste vergoeding per gereden km van toepassing is Pc-privé Meestal belast Alleen onbelast bij meer dan 90% zakelijk gebruik (in de praktijk is de eerste computer altijd belast) Personeelsfeest Mits ten minste 75% van de werknemers kan deelnemen Personeelsfonds De werkgever moet in de afgelopen vijf jaar minder of hoogstens evenveel aan het fonds hebben bijgedragen als de werknemers Personeelslening Mits rente marktwaarde Rente gelijk of hoger dan bepaald minimum Producten eigen bedrijf tot max 20% waarde product Producten zijn niet branchevreemd, korting of vergoeding bedraagt maximum per kalenderjaar Verzekeringen Mits deze uitsluitend betrekking hebben op het vervullen van de dienstbetrekking Werkkleding Mits zichtbaar logo (ten minste 70 cm2) op ieder kledingstuk. Uitgezonderd is kleding/ schoeisel in kader van Arbo Werkruimte Mits zelfstandige werkruimte, die ook apart aan derden zou kunnen worden verhuurd, de zogenoemde zelfstandigheidseis Boom Onderwijs 5 Basisboek Arbeid / december 2008

6 Inhoudingen Soort inhouding Fiscaal Duur/tijdstip Bijzonderheden, voorbeelden en opmerkingen Aflossing hypotheek Netto inhouding Periodiek Geldboete Netto Werkgever houdt geld in en stort dit op rekening van een goed doel Lease-auto Inhouding via Maandelijks Hoogte afhankelijk van cataloguswaarde en afstand privé- loonbelasting of jaarlijks km. Lease-auto eigen Jaarlijks Eigen bijdrage in mindering op forfaitaire bijtelling bijdrage belasting Pensioenpremie wn Bruto inhouding Maandelijks Mits sal/jr < 2% bij eindloon en gem beschikbaar premiestelsel en 2,25% bij middelloon Spaarloon Bruto inhouding Maandelijks Deelnemen aan spaarloonregeling bij meer dan één werkgever is niet mogelijk Zorgverzekering Netto inhouding premie Maandelijks Bijdrage werkgever aan basisverzekering is belast Verzekeringen Soort verzekering Fiscaal Periode Bijzonderheden, voorbeelden en opmerkingen Anw-hiaat Niet bruto aftrekbaar, Jaarlijks Verzekering tot maximum bedrag per jr, tenzij onderdeel van inkomensonafhankelijk pensioenregeling AOW-gat Uitkering onbelast Tot aan leeftijd partner 65 jr AOW ers met een partner < 65 jaar, ontvangen een toeslag op hun AOW-uitkering. Hoogte toeslag hangt onder meer af van inkomsten partner. Per 1 januari 2015 vervalt deze toeslag. Voor inkomensverlies kan men zich verzekeren Arbeidsongeschiktheid tot 35% Uitkering onbelast Duur verzekering Wn s met arbeidsongeschiktheid < 35% gaan soms minder uren werken of vervullen een lagere functie. gaat uitoefenen. meestal één De verzekering kent als regel een beperkte dekking van Boom Onderwijs 6 Basisboek Arbeid / december 2008

7 jr meestal 20% van het salaris gedurende één jr Invaliditeit en Uitkering belast overlijden Invaliditeits- Aanvulling WAO/WIA- Vanaf datum Eenmalige uitkering of aanvulling op WAO/WIA-uitkering pensioen uitkering WAO/WIA Levensloopregeling (zie Verlof) Nabestaanden- 49% van pen- Rechten Korting bij te groot leeftijdsverschil pensioen sioengevend loon vanaf datum huwelijk Ongevallen Vergoedingen onbelast, uitkering wel belast Ouderdoms- Opbouwperc. Sal/jr afh. Pensioen- Geen verplichting werkgever. Opbouwperc.sal/jr: 2% pensioen systeem. (zie bijz) leeftijd niet eindloon en gem beschikbaar premiestelsel en 2,25% altijd middelloon bepaald, max 70 jr Pensioen Het pensioen bestaat uit drie pijlers: AOW van overheid, evt. bedrijfspensioen (collectieve verzekering) en organisaties kennen privé afgesloten lijfrentes e.d. Prepensioen Vervallen op 1 jan 2006, overgangsregeling Reisverzekering Uitkering onbelast Veelal permanente verzekering Algemene dekking Spaarloonregeling (zie Bedr.sparen) VUT Vervroegd uittreden Vervallen op 1 jan 2006, overgangsregeling WGA-hiaat Niet aftrekbaar van Ingangs- Aanvulling op loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering. (idem WAO-hiaat) bruto inkomen datum Geen wettelijke verplichting WIA/WAO tot pensioendatum WIA excedent Niet aftrekbaar van Ingangsdatu Doel: aanvulling van salarisdeel boven max dagloon, (idem WAO) bruto inkomen m WAO tot verzekering als regel 70% of 80 % van oude loon Boom Onderwijs 7 Basisboek Arbeid / december 2008

8 55, 60 of 65 jaar Verzekering soms geïndexeerd Zorgverzekering (collectief) Premie wg belast Jaarlijks Betreft alleen de basisverzekering Zorgverzekering (eigen risico) Vergoeding onbelast De verplichte eigen bijdrage die een werknemer betaalt voor Zwv, mag de werkgever onbelast vergoeden Bedrijfssparen Soort regeling Fiscaal Duur Bijzonderheden, voorbeelden en opmerkingen Aandelenoptieregeling Bruto aftrek, max per jaar Jaarlijks T.z.t. heffing belasting bij uitoefenen opties. Uitoefening opties na 3 jaar Spaarloonregeling Bruto aftrek, max per jr Jaar Maximum geldt voor spaarloon-en aandelenoptieregeling samen. Vier jaar geblokkeerd, deblokkering soms mogelijk: vanaf 2005 ook voor kosten kinderopvang Verlof Soort verlof Betaald/ Duur Bijzonderheden/voorbeelden Onbetaald Adoptieverlof Onbetaald, wel uitkering Vier weken Verlof geldt voor beide ouders UWV ATV/ADV Betaald Bijv 8 dgn Opnemen als roostervrije dagen Bezoek aan huisarts Als regel geen inleveren Bezoek onder werktijd aan huisarts, tandarts of e.d. verlofuren fysiotherapeut heeft geen wettelijke basis, soms in CAO Buitengewoon verlof Betaald Huwelijk, begrafenis, examen, zie CAO Calamiteitenverlof Betaald Een dag (zijn meer dagen nodig, dan overgang naar kortdurend zorgverlof Veelal geïntegreerd in buitengewoon verlof Boom Onderwijs 8 Basisboek Arbeid / december 2008

9 Educatief- of scholingsverlof Als regel betaald Bijvoorbeeld volgen cursus en doen van examen Feestdagen Betaald Betreffende dag(en) Koninginnedag, 1e en 2e kerstdag, etc; incidenteel 5 mei Kortdurend Betaald, betaling 70% 10 dagen per Geldt voor beide ouders zorgverlof van het loon tot max jr (fulltimer) dagloon Kraamverlof Betaald Twee dagen Verlof voor de vader tijdens/na bevalling Langdurend zorgverlof Onbetaald Max. 6 weken (fulltimer), per opname max 18 dagen Werkgever kan verlof weigeren (mits zwaarwegend) Leeftijds- of Betaald Afh van Bijv: vanaf 40 jr + 1 dag. Volgens WGBL alleen toegestaan senioren dagen leeftijd of bij objectieve rechtvaardiging jaren dienst verband Levensloopregeling Sparen voor onbetaald verlof. Bij opname recht op gemaximeerde Regeling vervangt vele tot 2006 bestaande regelingen en maakt onder meer (beperkt) vervroegd uittreden mogelijk. Levensloop en spaarloon gaan niet samen. levensloopverlof-korting Maatschappelijk Geheel/gedeeltelijk Voorbeelden: verlof voor bijvoorbeeld begeleiden van verlof buitengewoon verlof vakantie voor jongeren, invaliden, ouderen Mantel- of palliatief Onbetaald, Verpleging langdurig (terminaal) zieke. verlof overheidssubsidie tot max 250 per jaar Ouderschapsverlof Onbetaald, wel ouderschapsverlof- 13x aantal gewerkte Beide ouders, voor ieder kind tot 8 jaar; recht na 1 jaar dienstverband. belastingkorting tot max uren per 50% min.loon week Overwerk Verlof wordt soms Verlof gelijk aan aantal overgewerkte uren (compensatie) afgekocht Politiek verlof Meestal geheel of deels Afh van Ook zitting nemen in stemlokaal en maatschappelijke betaald aantal functies. Afspraken vooraf met de wn zijn gewenst Boom Onderwijs 9 Basisboek Arbeid / december 2008

10 raadsverg n Vakantie Betaald Minimaal 20 dagen per jaar voor fulltimer Wet: 4x aantal arbeidsdgn per week Zorgverlof (zie korten langdurend zorgverlof) Zwangerschaps- en bevallingsverlof Betaald Minstens 16 weken Recht op 100% max dagloon, meestal aanvulling wg tot salaris Boom Onderwijs 10 Basisboek Arbeid / december 2008

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 1. Looptijd De CAO Banken kent een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 januari 2017 (2,5 jaar) 2. Loon De lonen zullen gedurende deze looptijd als volgt structureel stijgen:

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor iedereen die zorg draagt voor de salarisadministratie. Deze informatie kan u ondersteunen bij

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken).

Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken). Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken). Collectieve arbeidsovereenkomst voor het reprografisch bedrijf 2014 2015 Tussen ondergetekenden,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie