INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2"

Transcriptie

1

2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden Missie van ROC West-Brabant Besturingsfilosofie Kernwaarden Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording 11 5 Onderwijs, begeleiding en zorg Basiskwaliteit Nieuwe technologie 15 6 Personeel Competentiemanagement in het VMBO Personeelsplanning/ formatieplanning/teamontwikkeling Werving & selectie Opleiding, ontwikkeling & coaching Beoordeling Loopbaanontwikkeling Mobiliteit & outplacement 18 7 Organisatie Planvorming Kwaliteitsmodel Verantwoording Controle 20 8 Kwaliteitsmodel INK management model Positiebepaling Finishfoto Zelfevaluatiekader (ZEK) Audits 23 9 Medezeggenschap en ouderparticipatie Ondernemingsraad Rol ouders De ouderraad Huisvesting 26 Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

3 Addendum bij Schoolplan Het schoolplan van de VMBO scholen van ROC West-Brabant is een richtinggevend document beleidsperiode tot In het voorjaar 2012 is het Bestuursakkoord VO ondertekend door de minister van OC&W en de VO-raad. In dit akkoord maakt de sector duidelijke prestatieafspraken met de minister voor de komende beleidsperiode. Voor een deel zijn deze afspraken overlappend met de beleidsagende zoals beschreven in dit Schoolplan, voor een deel worden nieuwe elementen toegevoegd. Omdat het schoolplan een levend document hoort te zijn, wordt in deze tweede versie duidelijk verwezen naar de punten uit het Bestuursakkoord en worden er nieuwe punten aan de agenda toegevoegd. Naast het bestuursakkoord zijn ook onderdelen uit het koersdocument VMBO opgenomen in deze versie. In dit koersdocument wordt beschreven hoe onze scholen de toekomst gezamenlijk tegemoet gaan treden. In het bestaande schoolplan wordt cursief beschreven welke veranderingen er zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan, zodat de lezer de aanpssingen ten opzichte van versie 1 snel kan vinden. A.C.J. Flink Algemeen directeur VMBO Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

4 1 Voorwoord Dit schoolplan vindt zijn ontstaansgrond in artikel 24 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. In het schoolplan is de route uitgestippeld die de VMBO-scholen van 2011 tot 2015 zullen bewandelen. Binnen ROC West-Brabant zijn elf verschillende scholen ondergebracht in de VMBO-entiteit. De regionale spreiding is groot, hetgeen leidt tot een diversiteit aan scholen binnen zeer verschillende marktgebieden. Onze scholen zijn verspreid over West-Brabant, van Andel tot Tholen. Binnen centrale kaders kunnen de scholen daarom hun eigen koers uitzetten en een eigen profiel ontwikkelen. In dit document zijn de kaders terug te vinden. De typisch eigen invulling op de verschillenden scholen is terug te vinden in hun strategisch marketingplan, de (meer)jarenplannen en jaarverslagen. Het schoolplan is geen document op zich. Uitgangspunten zijn het strategisch beleidsplan Onderwijs met passie 2015 van ROC West-Brabant, de INKnulmetingen en de finishfoto s zoals die door management, teams, ouders en leerlingen zijn vastgesteld. Daarnaast is de Wet Voortgezet Onderwijs en de kwaliteitsagenda VO evenals het toetsingskader van de Inspectie richtinggevend voor het schoolplan. Bij het samenstellen van genoemde documenten is gebruik gemaakt van de inbreng van stakeholders, zoals ouders, relaties, personeelsleden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De doelgroepen worden regelmatig bevraagd over hun ervaringen met de scholen, waardoor dit document jaarlijks bijgesteld kan worden. Binnen de kwaliteitscyclus wordt hiervoor het ZEK-instrument (zelfevaluatiekader) gebruikt. De uitkomsten hiervan worden in consentgesprekken met doelgroepen besproken waarna jaarplannen al dan niet aangepast worden. In 2014 willen onze VMBO-scholen onderwijs van goede kwaliteit bieden, waarbinnen voor leerlingen iets te kiezen valt. Iedere VMBO-leerling kan iets van zijn of haar gading vinden op onze scholen. Wij bieden zelfs meer. Ieders talent wordt aangesproken en kan ontwikkeld worden. Ton Flink Algemeen directeur VMBO Vastgesteld oktober/november 2010,door Raad van Bestuur ROC West-Brabant, DMR VMBO en Managementteam VMBO Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

5 2 Organisatiestructuur ROC West-Brabant bestaat uit acht relatief autonome MBO-instituten die onder hun eigen merknaam opereren in West-Brabant. Daarnaast is een aantal BV s onder de paraplu van het ROC operationeel en is er in de afgelopen beleidsperiode een VMBO-entiteit gevormd van alle VMBO-scholen die voorheen onderdeel uitmaakten van MBO/VMBO-scholen. De aansturing van de scholen geschiedt door de vestigingsdirecteuren en een algemeen directeur. Binnen de entiteit zal de komende jaren gewerkt gaan worden aan een aantal gezamenlijke doelstellingen die in dit schoolplan terug te vinden zijn. De VMBO-entiteit van ROC West-Brabant bestaat uit de volgende elf scholen: - Prinsentuin van Cooth - Prinsentuin Andel - Prinsentuin Oudenbosch - Prinsentuin Halsteren - Scala Teteringen - Effent Oosterhout - Westerpoort - t Bergse VMBO - De Rotonde - Praktijkschool Breda In 2012 is de vestiging Van Cooth gesloten en is en in het kader van het Masterplan Breda een RPO aangevraagd. Met ingang van 1 augustus 2012 is de nieuwe school Prinsentuin van Cooth van start gegaan. ROC West-Brabant is een identiteitgestuurde organisatie, waardegedreven op basis van collectieve idealen. Deze idealen zijn kompas en radar tegelijkertijd. Waarbij het kompas betekent dat de organisatie koersgericht is op basis van een duurzame, lange termijnvisie. Koersen op radar houdt in dat daarnaast permanente omgevingsverkenningen worden uitgevoerd zodat de koers kan worden bijgesteld, versneld en/of anderszins aangepast als daar aanleiding toe bestaat. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

6 Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

7 3 Missie en kernwaarden Het hart van de organisatie wordt gevormd door de gekozen identiteit. De identiteit van ROC West-Brabant vindt zijn oorsprong in de kernwaarden. De kernwaarden hebben een duurzaam karakter, zijn los en ontdaan van hypegedrag. De kernwaarden zijn, in hun onderlinge combinatie en in samenhang met onze besturingsfilosofie niet alleen onderscheidend, maar vooral richtinggevend voor strategie, beleid en uitvoering. ROC West-Brabant is een onderwijsinstelling, hetgeen betekent dat alle facetten van beleid gericht zijn op dat ene grote doel: onderwijskundig rendement. Daarbij vatten wij rendement op als een aantoonbaar onderwijskundig leerresultaat op terreinen van de persoonlijke ontwikkeling van de student, toeleiding en toegankelijkheid naar vervolgvormen van onderwijs, voorbereiding op een beroepskwalificatie en daarmee succes op de arbeidsmarkt alsmede van de vorming tot verantwoordelijk lid van onze samenleving. De ontwikkelingen in onze maatschappij stellen in toenemende mate hoge eisen aan deze vier succesfactoren. In onze kernwaarden hebben wij geformuleerd vanuit welke optieken aan het gewenste resultaat wordt gewerkt. De positionering van de verschillende VMBO-scholen is divers, de geografische spreiding groot. De vestigingsdirecteuren hebben een grote invloed op de implementatie van de positionering en het daarmee samenhangende beleid. Aan de front office ontstaan zo scholen die sterk in de markt staan en zich onderscheiden van collega-scholen buiten én binnen ROC West-Brabant. Om onze scholen goed aan te sturen en uniform verantwoording af te kunnen leggen, zijn afspraken en spelregels nodig. De back office moet daarom zoveel mogelijk uniform zijn, zodat consolidatie van gegevens voor de verschillende doelgroepen eenvoudig is. De uniforme back office moet er ook voor gaan zorgen dat taken van scholen verlicht worden opdat ze zich maximaal kunnen richten op hun onderwijskundige taakstelling, de kernactiviteit. 3.1 Missie van ROC West-Brabant ROC West-Brabant heeft hoge ambities. We willen midden in de samenleving staan en op een eigentijdse wijze toponderwijs verzorgen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van leerlingen, studenten en de regio, waaronder het regionale bedrijfsleven, beschouwen we als een serieuze en eervolle opdracht. Toch willen we niet louter uit plicht maar vooral vanuit inspiratie betekenis hebben voor onze stakeholders. Alleen dan kan sprake zijn van een onderscheidende en ambitieuze strategie die duidelijk uitstijgt boven het strikt functionele en het lauwe gemiddelde. De koers die het ROC uitzet geeft blijk van die inspiratie. Naast het ontwikkelen van hoogwaardig vakmanschap, stimuleren en faciliteren wij de persoonlijke groei van leerlingen, studenten en medewerkers. Wij stimuleren dat zij hun talenten optimaal ontwikkelen en productief maken. Zo kunnen zij duurzaam blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van zichzelf, de maatschappij en werkgevers. Mission statement: Optimale talentontwikkeling & duurzame groei. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

8 De betekenis van de missie voor onze stakeholders ziet er als volgt uit: Leerlingen en studenten: Medewerkers: Bedrijfsleven: Maatschappij: Groei van expliciete kennis, vaardigheden en competenties Ontdekking en ontwikkeling van talenten; groei tot stevige persoonlijkheden: zelfbewust, leervaardig, zelfredzaam en met ondernemingszin Groei van professionaliteit / doorgroei als professional Groei van merkwaardig en marktwaardig gedrag Groei van omzet, rendement, markt(aandeel/-positie) Innovatieve ontwikkelingen Groei van welvaart en welzijn in de regio Financiers: Groei in kwaliteit van de onderwijsproductie Groei tot een gezond rendement van de organisatie (5-7%) 3.2 Besturingsfilosofie De besturingsfilosofie van ROC West-Brabant (zie ook hoofdstuk Organisatie) is als volgt: groot en klein tegelijkertijd, met herkenbare en geprofileerde scholen en colleges met letterlijk eigen naam en faam. Het zijn organisaties ingericht naar menselijke maat. Er is iets te kiezen in de regio. Die ontwikkeling is zeker nog niet af. Het bouwen van een sterk merk kost jaren. Stevige voortgang is nu geboden. Het scherp wegzetten en waarmaken van de eigen merken blijft dan ook een onverkorte opdracht voor de komende periode. Vanuit de eigenheid van de merken ontwikkelt de organisatie zich naar het volgende stadium. Meer dan voorheen wordt de kracht van het collectief gezocht, ontwikkeld en versterkt: van IK naar WIJ. Om de scholen en colleges in staat te stellen zich maximaal te kunnen richten op hun kernactiviteit de onderwijskundige taak en merkpositionering zullen zij voor de secundaire processen in toenemende mate op een efficiënte en effectieve worden ondersteund. Dit vraagt om een hervorming van deze diensten. Dit sluit goed aan bij de keuze voor servant leadership. 3.3 Kernwaarden Drie fundamentele kernwaarden leiden ons duurzaam door de uitdagende opdracht van het onderwijs: 1. De mens centraal, iedereen doet er toe, iedereen is ergens (erg) goed in, iedereen heeft er recht op alle (meervoudige) talenten te kunnen aanspreken: geen talent blijft onder de korenmaat. Maar ook: primair denken vanuit het belang van de mens, de leerling, student en pas daarna vanuit het belang van de organisatie. 2. Ondernemingszin wil zeggen dat eigenaarschap hoog in het vaandel staat. Anders gesteld: niet gestuurd worden, maar eigen ruimte nemen voor het zelf sturen binnen afgesproken en vastgelegde kaders. Eigenaarschap toekennen, is vertrouwen geven en ruimte bieden aan student en medewerker, loslaten dus. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

9 Maar ondernemingszin vraagt om een subtiele balans van durven ontwikkelen en tegelijk beheersen: 1. het is accepteren van verantwoordelijkheid en tegelijkertijd het afwijzen van vrijblijvendheid; 2. het is nieuwe wegen inslaan maar ook efficiency en effectiviteit; 3. en hoe onbegrensd de mogelijkheden dus ook lijken: het vraagt om focus en keuzes maken. 3. Duurzaamheid in de ecologische zin van het woord, ecological intelligence, maar vooral ook in de zin van duurzame partnerships en consistent beleid. Pedagogisch-didactisch gezien gaat het om het verder gaan dan het aangeleerde kunstje of het behaalde papiertje. Het gaat om de ontwikkeling van zelfsturend vermogen en leren blijvend te leren. Zo kunnen mensen zich duurzaam handhaven in een steeds sneller ontwikkelende wereld. ROC West-Brabant koerst op kompas én radar. Dat wil zeggen met een open oog voor permanente omgevingsverkenning maar wel strategisch koersvast. 3.4 Grondhouding Naast de fundamentele kernwaarden zijn er enkele houdingsaspecten die ROC West-Brabant kenmerken: - ROC West-Brabant neemt haar publieke taak en maatschappelijke opdracht serieus en handelt daarbij steeds integer. In lijn daarmee is het ROC transparant en open, intern én extern en legt verantwoording af. - ROC West-Brabant wil een excellente organisatie zijn die op alle terreinen kwaliteit op hoog niveau borgt. Het ROC gaat verder dan het louter bieden van het (voorgeschreven) basispakket en heeft een brede kijk op ontwikkeling en groei en maakt ruimte voor verbreding en verdieping, onder meer in de vorm van cultuur, bewegen en sport. 3.5 Ambities VMBO Bestuursakkoord: Het bestuursakkoord VO dwingt scholen om slagvaardiger te sturen. Het voortgezet onderwijs moet, kan en wil verder verbeteren. Leerlingen moeten beter gaan presteren, beter doorstromen naar het vervolgonderwijs, goed opgeleid toetreden tot de arbeidsmarkt en goed toegerust worden voor de maatschappij van de toekomst. Daarom hebben de scholen in 2012 hun ambities geformuleerd. Ambities: 1. Wij werken systematisch aan het maximaliseren van de prestaties van onze leerlingen. wij werken opbrengstgericht. 2. Wij signaleren verschillen en gaan hier adequaat mee om, ook bij de medewerkers. 3. Er is een lerende cultuur waarin het draait om het leren van de leerlingen maar ook van leraren en schoolleiders. Ons uitgangspunt is professionele groei. Dit wordt gefaciliteerd door goed HR-beleid. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

10 4. Onze scholen staan midden in de samenleving en hebben een intensieve relatie met ouders en bedrijfsleven opgebouwd. 5. Onze scholen realiseren een optimale doorstroming van PO naar VO naar MBO. Samenwerking met de ketenpartners is een vanzelfsprekendheid. Als we nu niets doen, dan onderwijzen we in % minder leerlingen dan nu. Door onderlinge concurrentie is er nu voor sommige vestigingen sprake van versnippering. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. VMBO ROC WB maakt keuzes voor een helder portfolio aan sectoren en leerwegen. Ondernemerschap is noodzakelijk! Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

11 4 Planvorming en verantwoording De VMBO-scholen van ROC West-Brabant onderschrijven en respecteren de missie, het mission statement, de kernwaarden en de grondhouding. Gezien de regionale spreiding van onze VMBO-scholen en het verschil in onderwijsaanbod en zorg zijn er echter verschillen. Ieder instituut heeft voor de jaren een meerjarenplan gemaakt, op basis van het INK-model en een INK-nulmeting. In dit meerjarenplan staan de op de ROC-uitgangspunten gebaseerde eigen visie, missie en kernwaarden nader uitgewerkt. Het vijfjarenplan is onderdeel van het bedrijfsproces VMBO en resulteert jaarlijks in een jaarplan en jaarverslag, waarin onderwijs-, organisatie- en personele ontwikkelingen beschreven staan. De missie en de visie, maar ook het onderwijs, de begeleiding en de zorg van de scholen maken onderdeel uit van de front office van de scholen. De planvorming van de afzonderlijke scholen is als volgt: Strategisch marketingplan Eigenaar: algemeen directeur, vestigingsdirecteur Periode: eenmalig Het strategisch marketingplan is de basis voor het vijfjarenplan en de jaarplannen. Alle plannen en ontwikkelingen moeten passen binnen deze positionering. Identiteitsmarketing Met als motto onderscheidend naar buiten, verbindend naar binnen hebben de scholen op basis van het marketingplan tevens een identiteitsmarketing- en profileringprogramma doorlopen. De scholen moeten zich onderscheidend en relevant positioneren onder de paraplu van ROC West-Brabant. Vanuit deze strategische keuze komen we uit op een identiteitsstructuur die endorsed identity wordt genoemd. Bij endorsed identity krijgen alle scholen een eigen huisstijl, maar blijft de moederorganisatie (ROC West-Brabant) op de achtergrond herkenbaar. Voor de scholen betekent het dat er vanuit de eigen identiteit een authentieke profilering is uitgewerkt die heeft geleid tot een: merkpaspoort internal branding traject positionering (kleur bekennen) huisstijl. De keuze voor endorsed identity houdt in dat de scholen hun eigen cultuur, tradities en merk nog nadrukkelijker naar buiten brengen. Dat ze vrij zijn in de keuzes die hierbij worden gemaakt, maar dat het vertrekpunt van alle scholen de kernwaarden van ROC West-Brabant is. Men kan het vergelijken met een voornaam en achternaam. De achternaam van de scholen is ROC West-Brabant. Maar de scholen moeten een eigen authentieke plaats in de samenleving innemen. Die eigenheid wordt aangeduid met de voornaam. Meerjarenplan/schoolplan Eigenaar: vestigingsdirecteur Periode: elke vier jaar De meerjarenplannen/schoolplannen vormen de uitwerking van het strategisch (marketing)plan. De basis wordt gelegd door een nulmeting gebaseerd op het INKmodel en een zogenaamde finishfoto, waarin beschreven staat hoe de school er over vijf jaren uit zal zien. De plannen zijn uitgewerkt rondom de hoofdgebieden: - onderwijs Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

12 - organisatie - medewerkers. Bij de totstandkoming van het meerjaren van de VMBO-scholen zijn twee sporen doorlopen. Het ene spoor vertrekt vanuit de identiteit. Samen met de medewerkers is gekeken naar de bedoeling van de school om vanuit het hart van de medewerkers tot een merkpaspoort te komen met merkwaarden die recht doen aan de accenten die school en medewerkers kiezen. Het andere spoor vertrekt vanuit bestaande plannen, ambities en kwaliteitsagenda. Samen met de medewerkers is gekeken naar de ambitie van de school en is er een Finishfoto 2015 opgesteld. Deze finishfoto is vervolgens vertaald naar een meerjarenplan en naar het merkpaspoort. In het strategisch meerjarenplan zijn naast zelf te benoemen VMBO- en vestigingsprestatie-indicatoren ook de prestatie-indicatoren van ROC West-Brabant meegenomen. Jaarplan Eigenaar: vestigingsdirecteur Periode: jaarlijks, november Het meerjarenplan wordt vertaald naar een jaarplan. In het jaarplan vertaalt iedere school bestaande plannen, ambities en kwaliteitsagenda naar onderwijs, personeel en organisatie. Om deze vervolgens in een gestandaardiseerde projectaanvraag in te dienen bij de algemene directie van de VMBO-scholen. Goedgekeurde projecten krijgen extra gelden die zowel materieel als personeel kunnen worden ingezet. Voor de personele inzet voor projecten geldt dat deze alleen van tijdelijke aard kan zijn. De projecten worden door de scholen gespiegeld aan de visie, missie en merkwaarden. Op deze manier leren de scholen te sturen op ambitie, rekening houdend met de identiteit en de kwaliteitsagenda. Jaarverslag Eigenaar: vestigingsdirecteur Periode: jaarlijks, maart/april Vanaf het verslagjaar 2008 worden onderwijsinstellingen geacht zich te houden aan de richtlijn Jaarverslag Onderwijs, zoals opgenomen in richtlijnen voor het jaarverslag. De Raad van Bestuur heeft zich voorgenomen om stakeholders en met name de Inspectie van het Onderwijs in de eerste fase van hun onderzoek ruim van informatie te voorzien. Besloten is om het jaarverslag te gebruiken voor de zelfevaluatie ten behoeve van de inspectie. Dit betekent dat het format voor de instituten aansluit op het toetsingskader BVE 2009 en Richtlijn Jaarverslag Onderwijs. Sinds 2009 is een zelfevaluatie-instrument geïmplementeerd, voor het VMBO is dit het ZEK. Middels dit instrument zal jaarlijks op afdelingsniveau op basis van het toezichtkader inspectie een zelfevaluatie worden opgesteld. Deze zelfevaluatie is de basis voor de interne audits. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

13 5 Onderwijs, begeleiding en zorg Er is een duidelijk herkenbare groep jongeren die behoefte heeft aan, en belang heeft bij leren in een beroepscontext. De samenleving en de arbeidsmarkt hebben deze jongeren ook nodig. De leerling staat centraal en het onderwijs en het VMBO sluit maximaal aan bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling. Intensieve en kwalitatief goede leerlingen loopbaanbegeleiding en zorgvoorzieningen zijn structureel en integraal in het onderwijs ondergebracht. Het VMBO is breed en oriënterend, gericht op het verkrijgen van juiste beroepsbeelden en een goed zelfbeeld. De leerling is daarbij in toenemende mate verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, kan keuzes maken en leert actief. De scholen houden er rekening mee dat de leerling en zijn leefomgeving aan veranderingen onderhevig zijn en houden hierbij trends goed in de gaten zodat hierop tijdig kan worden ingespeeld. Dit komt tot uiting in een adequate begeleidingsstructuur voor de gehele schoolloopbaan met daarin veel aandacht voor potentiële gedrags- en leerproblemen. De leerstof wordt aangeboden in een veilige leeromgeving, zowel binnen de school als buitenschools. De leerstof wordt aangeboden in samenhangende programma s in contextrijke leeromgevingen en is betekenisvol. Het aanbod is gevarieerd qua inhoud, niveau en leerstijl waarbij vooral de leerstijl leren door doen nadrukkelijk aan bod komt. Het bieden van maatwerk staat soms op gespannen voet met de regelgeving van de overheid en de eisen die deze stelt aan het leerproces van de leerling. Iedere school moet eigen keuzes maken, afgestemd op de doelgroep, regio en ambities, en passend bij de identiteit van de school. Om deze keuzes te kunnen maken dient de school te beschikken over creativiteit, enthousiasme en betrokkenheid van alle medewerkers van hoog tot laag. De VMBO-scholen kiezen er voor alle geledingen nadrukkelijk te betrekken bij het maken van deze keuzes. Het geven van ruimte betekent echter ook dat de gemaakte keuzes verantwoord moeten kunnen worden. In de voorgaande jaren is de ontwikkeling van de school soms ten koste gegaan van de basiskwaliteit van de opleidingen. Dit kan en mag natuurlijk niet, vandaar dat scholen die de basiskwaliteit niet bieden de komende jaren hard aan verbetering zullen werken. 5.1 Basiskwaliteit De basiskwaliteit van een aantal VMBO scholen is door de inspectie als onvoldoende beoordeeld. Deze scholen werken de komende jaren met volle overgave aan de verbetering van onderwijskwaliteit om weer tot een beoordeling goed of excellent te komen. Scholen die de kwaliteit op orde hebben werken verder aan de profilering van hun scholen middels aantrekkelijke onderwijsprogramma s die een relatie hebben met het profiel van de school. In Onderwijs met passie van ROC West-Brabant worden de volgende kwaliteitsdoelstellingen genoemd die de basiskwaliteit van het onderwijs moeten garanderen. 1. Een fundamentele primaire kwaliteitsgarantie: de geleverde onderwijskwaliteit en onderwijsprestaties voldoen te allen tijde aan de daaraan door inspectie (vast) te stellen minimumeisen; onze scholen scoren daarenboven ruimschoots bovengemiddeld. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

14 2. Een flankerende operationele kwaliteitsdoelstelling: de beoogde prestaties zorgen ervoor dat het ROC West-Brabant vanaf 2012 voldoet aan het kwaliteitsprofiel Excellente onderwijsorganisatie in (volledig) control. Uit de deze kwaliteitsdoelstellingen zijn de volgende focuspunten 2015 afkomstig. Deltaplan basiskwaliteit (voldoen aan alle inspectiestandaarden) met name in VMBO: 1. Hiertoe zetten wij een Taskforce in met de bovenstaande heldere doelstelling en opdracht. De Taskforce krijgt vergaande bevoegdheden en adequate faciliteiten; 2. Medio 2012 zullen alle VMBO-scholen uit de gevarenzone zijn; 3. Medio 2013 zullen alle scholen op alle standaarden minimaal voldoen aan de kwalificatie voldoende. Dit geldt voor zowel de VMBO-scholen als de MBOcolleges; 4. Medio 2014 zullen alle scholen minimaal op de helft van de standaarden voldoen aan de kwalificatie voldoende en op de andere helft aan de kwalificatie sterk danwel geven op een andere wijze blijk van excelleren. Bestuursakkoord: Om bovenstaande doelstellingen te realiseren werken onze scholen systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen. Ze werken opbrengstgericht. Er wordt gewerkt vanuit de visie op resultaat verantwoordelijk management. Het management van de scholen heeft intensief overleg met individuele docenten en teams over de behaalde resultaten. De analyse is onderdeel van kwaliteitscyclus zoals beschreven in het bedrijfsproces VMBO. ROC West-Brabant creëert optimaal voordeel voor de leerling vanuit zijn unique selling point: VMBO én MBO onder één ROC-paraplu: 1. Gegeven ons leerling-centraal denken realiseren we structureel doorlopende leer- en begeleidingslijnen: een optimale doorstroom binnen de beroepskolom en leerwinst voor de leerling/student; 2. Elke leerling van onze VMBO-scholen wordt een passende opleiding in (en transfer naar) het MBO gegarandeerd; 3. Een integraal systeem van Transfercoaching vanuit het VMBO (en MBO) wordt ingezet om voorbereiding op en vervolgsucces in het MBO te bevorderen/borgen; 4. De ontmoeting en samenwerking van medewerkers uit VMBO en MBO wordt sterk gestimuleerd om de kennis van leerling, programma, didactiek en cultuur over en weer te versterken. Dit moet als resultaat concrete plannen opleveren voor verbetering van de afstemming. Er komt een budget beschikbaar waaruit we effectieve voorstellen/initiatieven vanuit de werkvloer kunnen faciliteren/belonen; 5. Onder inspiratie van het lectoraat en het daaraan verbonden project Keuzeprocessen wordt maximaal ingezet om het proces van kiezen en loopbaanleren in samenwerking met het (regionale) VMBO te optimaliseren. Het bieden van keuzediversiteit en excellente keuzebegeleiding is een belangrijk strategisch doel en kenmerk van ROC West-Brabant. Onze VMBO scholen hebben de komende jaren de opdracht de basiskwaliteit op orde te brengen daar waar dit nu nog niet gerealiseerd is. Dit heeft voor betrokken scholen prioriteit nummer één. Scholen waar de kwaliteit voldoende of goed is gaan verder met de profilering van hun profiel en werken dit uit in het onderwijsproces. Naast bovenstaande punten zullen de VMBO-scholen met name de Kwaliteitsagenda van het Ministerie van OC&W volgen in de komende jaren. Deze agenda biedt een uitstekend uitgangspunt voor onze verbeterslag, maar biedt ook ruimte aan die scholen die (ruim) voldoende scoren om door middel van profilering te komen tot Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

15 excellent onderwijs. De beleidsprioriteiten gericht op onderwijs in de kwaliteitsagenda zijn: - Rekenen en taal De basiskwaliteit op orde en een aantoonbare verbetering van het taal- en rekenniveau. Bestuursakkoord: Onze scholen hebben een eigen taal-en rekenbeleid ontwikkeld, de prestaties van individuele leerlingen worden gevolgd. Scholen zorgen er voor dat leerlingen goed presteren op de kernvakken. Daarnaast worden leerlingen breed gevormd, bijvoorbeeld in lesprogramma s, maatschappelijke stages en middels loopbaanoriëntatie en (snuffel)stages. - Uitblinken Uitblinken op alle niveau s en een passende kwalificatie voor alle leerlingen. Bestuursakkoord: onze scholen werken optimaal mee aan talentontwikkeling van de leerling. - Burgerschap Burgerschapsvorming voor alle leerlingen onder andere door maatschappelijke stages. - Examens Goede en betrouwbare examens. - Verbetercultuur (Zeer) zwakke scholen weer goed, goede scholen nog beter. In de meerjarenplannen van de VMBO-scholen zullen deze activiteiten worden uitgewerkt per school en per regio. Zwakke en zeer zwakke scholen hebben één prioriteit zoals hierboven beschreven, de overige scholen kunnen verder gaan met hun positionering, waarbij de basiskwaliteit van de opleiding altijd in beeld moet worden gehouden. De ontwikkeling van de zorgstructuur zal in de komende jaren doorgaan, maar kan beïnvloed worden door ontwikkelingen in de wetgeving, bijvoorbeeld Passend Onderwijs. Binnen de VMBO-entiteit zal men vooral van elkaar gaan leren en gebruik gaan maken van elders opgebouwde expertise. 5.2 Nieuwe technologie Nieuwe technologieën zijn diep verankerd in ons onderwijs, mede vanuit het besef dat de hedendaagse leerlingen zich tal van moderne communicatiemiddelen en methoden als een tweede natuur hebben eigen gemaakt, waarmee ze toegang hebben tot een wereld aan informatie en een nieuwe generatie vormen waar het gaat om leren en communiceren. Onderwijsprogramma s op onze VMBO-scholen worden in de komende jaren steeds meer aangepast op en ingericht met moderne technologieën. Moderne technologie is echter geen doel op zich maar moet meerwaarde brengen binnen de lesprogramma s. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

16 6 Personeel Bestuursakkoord: onderstaand hoofdstuk past volledig in het Bestuursakkoord VO. Prestatiebox gelden zullen ingezet worden om scholingsprogramma s versneld uit te voeren. Om de zaken die ons voor ogen staan en de betekenis die we willen geven te realiseren zorgen we binnen ROC West-Brabant voor een klimaat waar medewerkers voortdurend aan hun professionaliteit werken. De professional in het primaire proces moet op alle fronten van zijn denken en werken een grote verantwoordelijkheid aankunnen. Verantwoordelijk voor het onderwijs- en vormingsproces van scholieren en studenten, verantwoordelijk ook voor zijn eigen ontwikkeling zijn. Voortdurend op zoek gaan naar innovatie en verbetering, gelovend in de potenties en het lerende vermogen van de moderne jeugd. Het is de professional die een zodanig breed scala van methodieken en didactieken beheerst, dat verschillende leerstijlen erkenning en herkenning vinden. Het is de professional wiens denken en handelen zich baseert op en gevormd is midden in de samenleving en in de bedrijven en instellingen. Deze professional heeft grenzen en scheidslijnen tussen school en de arbeidsmarkt doen vervagen, onder behoud van de eigen verantwoordelijkheid. De volgende focuspunten zijn benoemd: Medewerkers van het ROC West-Brabant onderscheiden zich als het werkelijke kapitaal van de instelling. Ons HRM munt uit in facilitering van groei en (talent)ontwikkeling. 1. Het streven naar een status van keuzespecialist en talentontwikkelaar houdt vooral een opdracht voor de medewerkers in. Alleen als zij zich maximaal ontplooien, als professional kunnen zij meebouwen aan een onderscheidende topinstelling. Zo halen zij het beste uit leerlingen, studenten en zichzelf. Bestuursakkoord: leraren signaleren verschillen tussen leerlingen en gaan hier op een adequate manier mee om. De scholingsprogramma s voor de jaren zullen hier voor een groot gedeelte op ingericht worden. De pedagogisch didactische aanpak wordt één van de belangrijkste agendapunten op onze scholen. 2. Medewerkers ontplooien zich daarnaast maximaal als merkwerker en dragen zo expliciet bij aan het bouwen van het onderscheidende merk van hun de school of college. Zij gedragen zich intern en extern als ambassadeur van het merk. 3. Medewerkers nemen actief verantwoordelijkheid voor hun professionele ontwikkeling. 4. Medewerkers denken en werken vanuit het eigen normenkader zoals vastgelegd in ons medewerkerstatuut. Een voor ieder geldend studiepuntensysteem garandeert continu lerende medewerkers en teams. We gaan in dat kader ondermeer periodiek de praktijk van de werkvelden in om ons permanent te oriënteren op nieuwe ontwikkelingen en trends. Vanuit HRM wordt in samenwerking met de ROC West-Brabant Academie scholing, training en coaching georganiseerd en gefaciliteerd. 5. In lijn met meer dan de bottom-line voor studenten willen we ook medewerkers stimuleren met ondermeer faciliteiten in het kader van bewegen en sport, DocArt, Studium Generale en dergelijke. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

17 Het ROC West-Brabant kiest voor een versterkte de rol van de professional (uitvoering) in combinatie met een faciliterende rol voor het management op basis van de principes van dienend leiderschap. 1. De samenleving bepaalt het wat, de minimaal vereiste inhoud van het curriculum. Het ROC stelt daarbij kaders ten aanzien van strategie, positionering en (merk)identiteit/profiel en bedrijfsvoering van zowel de gezamenlijkheid als de afzonderlijke scholen en colleges. 2. De onderwijsinstelling bepaalt binnen de gestelde kaders voor strategie, positionering en bedrijfsvoering, op welke wijze men het onderwijs wil organiseren en inrichten. De onderwijsgevende professionals hebben daarbij een leidende rol als eigenaar van het hoe, de wijze waarop onderwijs gegeven wordt. Medewerkers worden maximaal in hun kracht gezet en versterkt in hun rol als de kern van het primaire proces, de instelling en het merk. 3. Het leiderschap is koersbepalend en stelt daarbinnen ruime werkbare kaders voor vormgeving en inrichting van het onderwijs. Directie en management functioneren op basis van het principe van servant leadership en worden hierop geëvalueerd. Samen met de ondersteuning vervullen zij een faciliterende, coachende en op resultaat beoordelende taak en verantwoordelijkheid. 4. Scholen en colleges hebben een plan met concrete doelen en resultaten ten aanzien van de benodigde rolaanpassing tussen professionals en directie/management. De Raad van Bestuur zorgt voor monitoring en beoordeling, mede door middel van audits, panels en/of focusgroepen. 5. Ons (digitaal) medewerkerpanel draagt bij aan directe communicatie van de werkvloer met de bestuurlijke top en krijgt daarmee directe beleidsinvloed. Het is de professional die scholieren en studenten weet te inspireren door te appelleren aan hun lerende vermogen en die hen centraal stelt als het belangrijkste kapitaal van de samenleving. Ook is de moderne professional gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling. ROC West-Brabant initieert, stimuleert en faciliteert hiervoor competentiemanagement en competentieontwikkeling van alle medewerkers. Via tal van activiteiten en instrumenten stimuleert en faciliteert de organisatie de professionals mede met het oogmerk dat zij zich aan en met elkaar verbinden tot connected people. Zij werken in teams met veel verantwoordelijkheden en regelcapaciteit en zijn dragers geworden van het profiel van hun school en ambassadeurs van hun organisatie. Voor de VMBO-scholen wordt hiervoor een competentiemanagementmodel ontwikkeld. 6.1 Competentiemanagement in het VMBO Competentiemanagement is een middel om de koppeling te maken tussen de strategie en het gedrag van medewerkers. Door het beschrijven van competenties en hierover in gesprek te gaan met elkaar, wordt de basis gelegd voor het gedrag dat we binnen de VMBO scholen nastreven. Het verder uitbouwen van deze competenties binnen de HRM-instrumenten moet leiden tot gerichte competentieontwikkeling dat er voor zorgt dat we de kernwaarden ook echt gaan doorleven en dat ze herkenbaar worden in ons gedrag en de manier waarop we samenwerken. De kern van het gedrag is het vinden van de balans tussen individueel en organisatiebreed ondernemend handelen. Met andere woorden: wat betekent jouw initiatief voor ons als collectief? Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

18 Als het mission statement van een school is vastgesteld, worden de competenties die nodig zijn om de gewenste organisatiedoelstellingen te bereiken, per functie/rol opgenomen in een competentieprofiel. Dit profiel, tezamen met de functiebeschrijving en de Wet Bio, vormt de basis voor een gesprekkencyclus en voor de resultaat- en ontwikkelafspraken. Zoals reeds aangegeven vormt competentiemanagement de koppeling tussen organisatiestrategie en gedrag van medewerkers. Deze koppeling heeft zijn weerslag op velerlei HRM-instrumenten. Door het operationeel maken van competentiemanagement kunnen HR-processen tevens effectiever gaan verlopen. De invloed van competentiemanagement op de VMBO HRM-instrumenten ziet er als volgt uit: Personeelsplanning/ formatieplanning/teamontwikkeling Door vast te stellen welke competenties in de organisatie en de opleidingsteams aanwezig én nodig zijn, nu en in de toekomst, wordt het mogelijk hierop te sturen. De aansluiting van output én talent van medewerkers en opleidingsteams op de strategische organisatiedoelstellingen is dan het resultaat. Keuzes in de formatie kunnen beter onderbouwd worden en het is mogelijk om meerjaren- formatieplanning vorm te geven Werving & selectie Competenties zijn de basis voor het vaststellen van de werving- en selectiecriteria. Tijdens het werving- en selectieproces worden kandidaten getoetst op de mate waarin zij voldoen aan de benodigde competenties Opleiding, ontwikkeling & coaching Door vast te stellen over welke (en in welke mate) de medewerker over de benodigde competenties beschikt, wordt het mogelijk om de ontwikkeling van de medewerkers vorm te geven op basis van de voor de (toekomstige) functieuitoefening vereiste competenties. Vervolgens worden de opleidings- en coachingsactiviteiten afgestemd op het verkrijgen of verder ontwikkelen van de benodigde competenties. Op deze manier sluiten de opleidingsactiviteiten optimaal aan bij de door de organisatie gestelde strategische doelen Beoordeling Doordat de benodigde competenties voor iedere medewerker helder zijn, wordt duidelijk wat van de medewerker wordt verwacht. Het beoordelen van medewerkers en het onderbouwen van de beoordelingsresultaten wordt dan ook gedaan vanuit de voor de functie-uitoefening vereiste competenties Loopbaanontwikkeling Doordat voor iedere functie helder is welke competenties benodigd zijn, wordt het mogelijk om loopbaanpaden inzichtelijk te maken. De activiteiten die op loopbaanontwikkeling zijn gericht worden vervolgens uitgevoerd met als uitgangspunt de benodigde competenties Mobiliteit & outplacement Ook voor mobiliteit & outplacement geldt dat de inzichtelijk gemaakte competenties voor toekomstige functies (zowel binnen als buiten de organisatie) als uitgangspunt dienen voor de activiteiten in het kader van mobiliteit & outplacement. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

19 7 Organisatie Bij de besturing is gekozen voor een organisatievorm van relatief autonome, onder een eigen naam opererende scholen met een eigen en herkenbaar profiel, steeds (en complementair aan elkaar) passend binnen de algemene kaders van ROC West- Babant. Voor deze structuur is welbewust gekozen om de volgende redenen. 1. We zijn een zeer grote organisatie, behorend tot de vijf grootste ROC s van Nederland. Met dit gegeven kunnen we waar dat nodig is met heel velen uit één mond spreken. Maar in onze praktische organisatievorm hebben we gehoor willen geven aan de duidelijk hoorbare maatschappelijke roep om herkenbaarheid, nabijheid en kleinschaligheid oftewel de implementatie van de menselijke maat. 2. Voorwaarde voor optimale talentontwikkeling is gekend worden en gekend zijn en dat vereist een organisatie op niveau van de menselijke maat. Dit gedachtegoed is de filosofie en drive geweest achter de bestuursstructuur van ROC West-Brabant. In tegenstelling tot vele andere ROC s hebben wij niet de schoolnamen van de muren gehaald om tot een monolithische organisatie te geraken, maar hebben wij de schoolnamen geaccentueerd. Vanwege dit gedachtegoed hebben wij de colleges opdracht gegeven voor herkenbaarheid, profilering en authentieke keuzen. We hebben de kleinschaligheid van de scholen georganiseerd voor het realiseren van het gekend worden en gekend zijn voor student, medewerker en werkveld. Groot en klein tegelijkertijd in één organisatie. Groot voor onze bestuurlijke stakeholders en klein voor student, ouders en medewerkers. Om onze scholen goed aan te sturen en uniform verantwoording af te kunnen leggen, zijn afspraken en spelregels nodig. De back office moet zoveel mogelijk uniform zijn, zodat consolidatie van gegevens voor de verschillende doelgroepen eenvoudig is. De uniforme back office moet er ook voor gaan zorgen dat de scholen in toenemende mate ontlast worden opdat ze zich maximaal kunnen richten op hun onderwijskundige taakstelling, de core business. Er wordt de komende jaren gewerkt volgens het bedrijfsproces VMBO. Het is een ingrijpende wijziging in de aanpak voor een aantal scholen, maar ook in het planmatig werken aan door vestigingen gewenste ontwikkelingen gebaseerd op de positionering en het strategisch meerjarenplan. Het nieuwe model is niet alleen doelmatig voor de directeuren, maar biedt ook de kans om de nieuwe aanpak van de inspectie te implementeren. Het nieuwe toezichtskader wordt immers gebaseerd op verantwoording en governance. De volgende onderdelen maken deel uit van het proces: 7.1 Planvorming Strategisch marketingplan Strategisch meerjarenplan/schoolplan Jaarplan 7.2 Kwaliteitsmodel INK-model ZEK Kwaliteitsagenda VO Audits Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

20 7.3 Verantwoording Jaarverslag Managementrapportages Vensters voor Verantwoording Jaarrekening 7.4 Controle Tweegesprekken Control Intern Control ROCWB Accountant Inspectie Het besturingsmodel is op de volgende pagina schematisch weergegeven. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan

Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan Kenmerk: CvB/MH/130710 Datum: 10 juli 2013 Betreft: Strategisch beleidsplan Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan 2013-2017 Waarom? Eens in de vier jaar stellen

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Koersdocument OSG Sevenwolden 0

Koersdocument OSG Sevenwolden 0 Koersdocument OSG Sevenwolden 0 Dit Koersdocument schetst de toekomst van OSG Sevenwolden. Het geeft een globaal beeld waar de scholengroep in 2016 wil staan. We realiseren ons dat de werkelijkheid van

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916 Onze leerlingen! Ze zijn in de leeftijd van 11 tot ongeveer 18 jaar, de periode waarin zij hun identiteit ontwikkelen. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Preambule In het licht van good governance en de wet

Nadere informatie

Profielschets directeur De Tarissing

Profielschets directeur De Tarissing Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van de gehele school, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een duidelijke visie op onderwijs heeft, die

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES schooljaarplan 2012-2013 1 INLEIDING Functie schooljaarplan terugblik op 2011-2012 beleidsvoornemens voor 2012-2013 missie en visie De Brêge positionering van De Brêge binnen PJ hoe kan de De Brêge zich

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Beleid Organisatiestructuur

Beleid Organisatiestructuur Beleid Organisatiestructuur Waarom een andere structuur? Al geruime tijd wordt er door de schoolleiding, het bestuur en het team nagedacht over de meest wenselijke en toekomstbestendige organisatiestructuur,

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Achtergrond onderzoeksvraag 1

Achtergrond onderzoeksvraag 1 Achtergrond onderzoeksvraag 1 1. Kerncurriculum en keuzedelen voor school en leerling Wij pleiten voor een vaste basis van kennis en vaardigheden die zich beperkt tot datgene wat alle leerlingen ten minste

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

ONZE AMBITIES IN HET KORT. Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Ons profiel. Waarom doen we wat we doen?

ONZE AMBITIES IN HET KORT. Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Ons profiel. Waarom doen we wat we doen? ONZE AMBITIES IN HET KORT Wie je bent, blijkt uit wat je doet 2015-2019 Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Dit is een publicatie van. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie