Onderwijsstichting KempenKind Mortel TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND"

Transcriptie

1 Onderwijsstichting KempenKind Mortel TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

2 Inhoudsopgave Voorwoord blz Functieboek blz FUWA PO blz Keuze functieboek Onderwijsstichting KempenKind blz Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties blz Functiehuis blz Inleiding blz Functiehuis binnen Onderwijsstichting KempenKind blz Uitgangspunten met betrekking tot de formatie blz Functiehuis Onderwijsstichting KempenKind naar aantal blz Huidig functiehuis op bestuursniveau blz Huidig functiehuis op school niveau blz Relatie functieboek met Integraal Personeelsbeleid blz Inleiding blz Functiemix blz Werving en selectie blz Gesprekkencyclus blz Verzuimbeleid blz. 13 I. Management en staffuncties blz Directeur SBO en ABB blz Directeur blz Adjunct-directeur blz Stafmedewerker Human Resource blz Stafmedewerker Financiën & Beheer blz Stafmedewerker Huisvesting blz Stafmedewerker ICT blz Bestuurssecretaresse blz. 36 II. Onderwijzende functies blz Leraar speciaal (basis)onderwijs LC blz Leraar speciaal (basis)onderwijs LB blz Leraar basisonderwijs LB blz Leraar basisonderwijs LA blz Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

3 III. Onderwijsondersteunende functies school niveau blz Orthopedagoog/psycholoog blz Intern begeleider speciaal (basis)onderwijs blz Intern begeleider basisonderwijs blz Logopedist blz Leraarondersteuner blz Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen blz Psychodiagnostisch medewerker blz Secretaresse blz Huismeester blz Onderwijsassistent blz Administratief medewerker blz Conciërge blz Medewerker schoonmaak blz Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

4 Voorwoord In dit functieboek is het functiehuis van Onderwijsstichting KempenKind beschreven. Als uitwerking van dit functiehuis zijn alle (toekomstige) functies op de scholen en het stafbureau benoemd, omschreven en gewaardeerd middels FUWA PO, conform de CAO PO artikel 5.3. Onderwijsstichting KempenKind ziet het samenstellen van het functieboek als onderdeel van goed personeelsbeleid. Een functieboek biedt aan het zittende personeel zicht op carriѐreperspectief en brengt mogelijkheden in beeld binnen Onderwijsstichting KempenKind voor toekomstige personeelsleden. Dit functieboek bevat alle functies en beantwoordt tevens de vraag welke functies heeft onderwijsstichting KempenKind nodig om de (onderwijskundige) doelstellingen te realiseren? Het functieboek sluit aan bij de missie en visie van Onderwijsstichting KempenKind. Het functieboek is toekomstgericht en voorziet in de behoefte op langere termijn. Hierbij hoort de kanttekening dat het functieboek geen statisch maar een dynamisch document is. Als gevolg van in- of externe ontwikkelingen of beleidskeuzes is het mogelijk dat herziening van het functieboek nodig is. Kees Doesburg Voorzitter College van Bestuur Januari 2014 Vastgesteld door bestuur, -na instemming van PGMR- d.d Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

5 1. Functieboek Ieder jaar als het bestuursformatieplan gemaakt is, stelt het College van Bestuur vast of het functiehuis van Onderwijsstichting KempenKind herzien dient te worden en nog aansluit op de interne en externe ontwikkelingen en organisatiedoelen. De functies in het functiehuis worden weergegeven in een functieboek. De functiebeschrijvingen die in het functieboek zijn vastgelegd, worden onder andere gebruikt bij werving en selectie en de gesprekkencyclus binnen de onderwijsstichting. Het College van Bestuur van Onderwijsstichting KempenKind heeft ervoor gekozen om als uitgangspunt voor het functieboek zoveel mogelijk aan te sluiten bij de normfuncties die genoemd zijn in de CAO PO. Naast normfuncties kent het functieboek van Onderwijsstichting KempenKind ook functies die zelf ontworpen zijn binnen de organisatie. Deze niet-normfuncties zijn conform de CAO PO gewaardeerd volgens FUWA PO door Den Hartog Consultancy. 1.1 FUWA PO FUWA PO staat voor FUnctieWAarderingssysteem voor het Primair Onderwijs. FUWA PO is een systeem dat organieke functies waardeert. In FUWA PO zijn 29 gangbare voorbeeldfuncties opgenomen, ook wel normfuncties genoemd. Een organieke omschrijving van een functie geeft aan hoe de organisatie de functie ingevuld wil zien. Elke functiebeschrijving is opgebouwd uit de context ofwel de plaats van de functie in de organisatie, de werkzaamheden en de speelruimte die men heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden, de belangrijkste kennis en vaardigheden en een beschrijving van de aard en het doel van de functionele contacten. Door middel van scores wordt de indeling van de functie in het salaris waarderingssysteem bepaald. Het normeringsstelsel is de spil van FUWA PO. Aan de hand van dit stelsel wordt de zwaarte van de functie bepaald. Het normeringsstelsel bestaat uit twee onderdelen die zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd: - een meetsysteem, waarmee de functie op een aantal kenmerken wordt doorgemeten; - ijk- en normmateriaal, voorbeelden van vergelijkbare functiezwaarte, waar de uitkomst van de meting aan kan worden getoetst. De zwaarte van een functie wordt gemeten met het FUWA PO meetsysteem. Met dit systeem wordt de te waarderen functie beoordeeld op veertien kenmerken: Werkzaamheden 1. Aard van de werkzaamheden 2. Doel van de werkzaamheden 3. Effect van de werkzaamheden 4. Aanpak van de werkzaamheden 5. Dynamiek van de werkzaamheden 5 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

6 Speelruimte 6. Keuzevrijheid 7. Complexiteit van de beslissingen 8. Effect van de beslissingen 9. Kader 10. Wijze van controle Kennis en vaardigheid 11. Kennis 12. Vaardigheid Contacten 13. Aard van de contacten 14. Doel van de contacten Ieder kenmerk is uitgewerkt naar vijf niveaus van oplopende zwaarte. Per kenmerk krijgt de functie een score op een schaal van één (eenvoudig/licht) tot vijf (moeilijk/zwaar). Zijn aan alle veertien kenmerken scores toegekend, dan is de zwaarte van de functie gemeten en verschijnt het FUWA-PO inschalingadvies in beeld: de bij de functie behorende salarisschaal. 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting KempenKind Bij de samenstelling van het functieboek, dient een keuze te worden gemaakt uit de volgende functies: A. de huidige normfuncties en de huidige niet-normfuncties blijven gehandhaafd, of B. de huidige normfuncties en de huidige niet-normfuncties blijven gehandhaafd en nieuwe niet normfuncties worden geïntroduceerd en worden volgens FUWA PO gewaardeerd, of C. alle functies worden volgens FUWA PO gewaardeerd. Onderwijsstichting KempenKind heeft voor optie B gekozen. Functies die in een latere fase bij Onderwijsstichting KempenKind ontwikkeld worden, zullen na overleg met de personeelsgeleding van de GMR in het functieboek opgenomen worden. Hierbij wordt het invoeringsplan FUWA PO van Onderwijsstichting KempenKind doorlopen. 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties Binnen het primair onderwijs zijn er drie functiecategorieën te onderscheiden: directie; leraar; onderwijsondersteunend personeel. Binnen Onderwijsstichting KempenKind is sprake van de volgende niveaus: I. bovenschools niveau (functies op staf-/bestuursbureau) II. school niveau. 6 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

7 Overzicht van huidige normfuncties en niet-normfuncties per niveau, functiecategorie, met de voorkomende functies: I. Bovenschools niveau: A. Onderwijsondersteunend personeel 1. Stafmedewerker Human Resource 2. Stafmedewerker Financiën & Beheer 3. Stafmedewerker ICT 4. Stafmedewerker Huisvesting 5. Bestuurssecretaresse II. School niveau: A. Directie 1. Directeur SBO/AAB 2. Directeur 3. Adjunct-directeur B. Leraar (Onderwijzend personeel, OP) 1. Leraar speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs LC 2. Leraar speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs LB 3. Leraar basisonderwijs LB 4. Leraar basisonderwijs LA C. Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 1. Orthopedagoog/psycholoog 2. Intern begeleider speciaal (basis)onderwijs 3. Intern begeleider basisonderwijs 4. Logopedist 5. Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen 6. Leraarondersteuner 7. Huismeester (niet herbezet na uitstroom huidige medewerker) 8. Secretaresse 9. Psychodiagnostisch medewerker 10. Administratief medewerker 11. Onderwijsassistent 12. Conciërge 13. Medewerker schoonmaak 7 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

8 Indeling functies naar salarisschaal: Functie: Schaal: I II Bovenschools: Stafmedewerker Human Resource 10 Stafmedewerker ICT 10 Stafmedewerker Financiën & Beheer 10 Stafmedewerker Huisvesting 10 Bestuurssecretaresse 6 Schoolniveau: Directie: Directeur SBO/AAB 12 Directeur DB/DC Adjunct-directeur AB/AC Leraar: Leerkracht speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs LC Leraar speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LA LC LB LB LA Onderwijsondersteunend personeel: Orthopedagoog/psycholoog 11 Intern begeleider speciaal (basis)onderwijs 11 Intern begeleider basisonderwijs 10 Logopedist 9 Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen 7 Leraarondersteuner 7 Huismeester 5 Secretaresse 5 Psychodiagnostisch medewerker 5 Administratief medewerker 4 Onderwijsassistent 4 Conciërge 3 Medewerker schoonmaak 1 8 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

9 2. Functiehuis 2.1 Inleiding Het functiebouwwerk ofwel functiehuis genoemd, bestaat uit die functies uit het functieboek die structureel in de formatie zijn opgenomen. Onderwijsstichting KempenKind heeft met de (P)GMR afspraken gemaakt over de invulling van het functiehuis op schoolniveau voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, het beoogde invoeringstraject en de invoeringsdatum. De bezetting op schoolniveau wordt binnen de kaders van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren) formatieplan besproken Functiehuis Onderwijsstichting KempenKind Bij Onderwijsstichting KempenKind is de school het uitgangspunt van handelen. Daar vindt het primaire proces, het geven van kwalititatief goed en passend onderwijs, plaats. Het functieboek geeft de kaders aan waarbinnen de scholen van de stichting de inrichting van het onderwijs vorm kunnen geven. Dit betekent dat per school vastgesteld kan worden welke functies uit het functieboek Onderwijsstichting KempenKind in aantal en omvang nodig zijn voor een zo optimaal mogelijk functionerende schoolorganisatie. De scholen kunnen geen eigen functies ontwerpen. 2.3 Uitgangspunten met betrekking tot de formatie Jaarlijks wordt het functiehuis bekeken om te bepalen of wijzigingen, inkrimping danwel uitbreiding gewenst is. Dit vindt plaats tijdens de formatiebesprekingen in samenhang met het (meerjaren) bestuursformatieplan. Bij het samenstellen vande bezetting op school is de door het bestuur toegekende formatie c.q. het budget bepalend. 9 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

10 2.4 Functiehuis Onderwijsstichting KempenKind naar aantal Huidig functiehuis op bestuursniveau, (peildatum ): functie aantal DIR in wtf OP in wtf OOP in wtf 1 directeur SBO/ABB 1 1, directeur 12 12, adjunct-directeur 5 5, leraar basisonderwijs LA , leraar basisonderwijs LB 35 25, leraar SBO/SO LB 46 32, leraar SBO/SO LC 2 2, stafmedewerker Financien en Beheer 1 0, stafmedewerker Human Resources 1 0, stafmedewerker Huisvesting 1 0, stafmedewerker ICT 1 1, orthopedagoog/psycholoog 4 2, bestuurssecretaresse 1 0, Intern Begeleider S(B)O 2 1, Intern Begeleider BO 10 7, logopedist 3 1, leraarondersteuner 1 0,4200 combinatiefunctionaris Sport en 18 Bewegen 6 3, secretaresse 4 1, huismeester 2 2, onderwijsassistent 29 17, psychodiagnostisch medewerker 1 0, administratief medewerker 12 5, conciërge 2 2, medewerker schoonmaak 24 7, , , , , Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

11 2.4.2 Huidig functiehuis op school niveau, (peildatum ): brin school: aantal: DIR in wtf OP in wtf OOP in wtf 00MI sbo de Piramide, Bladel 45 2, , , PJ (V)SO de Groote Aard, Eersel 50 1, , , WM de Akkerwinde, Hooge Mierde 18 0,4000 6,9210 0, WX het Palet, Hapert 35 2, ,8192 4, RP St.-Willibrordus, Eersel 31 1, ,8702 1, UO St. Lambertus, Netersel 14 0,5000 5,7988 0, BX Clemensschool, Hulsel 10 0,2000 4,6932 0, IR Mariaschool Reusel 19 1,0000 8,2278 1, TF den Opstap, Lage Mierde 17 0,4000 9,5154 0, VV St. Jan, Duizel 17 1,4272 7,0683 0, DA de Vest, Hoogeloon 21 1,5728 9,3278 1, MN Jacobusschool, Eersel 24 1, ,2595 2, NP de Toermalijn, Bladel 29 1, ,6800 1, LQ de Leilinde, Reusel 31 2, ,8874 1, WU Mariaschool Bladel 25 1, ,5780 1, US Franciscusschool, Bladel 29 1, ,5096 1, CM St. Jansschool, Casteren 11 0,5000 5,8995 0, Relatie functieboek met Integraal Personeelsbeleid 3.1 Inleiding Zoals bij goed personeelsbeleid betaamt, zijn de verschillende beleidsaspecten op het gebied van human resource management onderling met elkaar verbonden. Het functieboek als één van de instrumenten van het integraal personeelsbeleid van Onderwijsstichting KempenKind, heeft dan ook linken met andere instrumenten die binnen dit vakgebied ontwikkeld zijn binnen de organisatie. In dit functieboek wordt kort uiteengezet met welke aspecten van het personeelsbeleid van Onderwijsstichting KempenKind het functieboek is verbonden. 3.2 Functiemix Conform het Actieplan leraar 2020 heeft Onderwijsstichting KempenKind in 2010 de functiemix binnen haar stichting geїmplementeerd. De Nederlandse overheid heeft de wens om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te versterken. Het Actieplan leraar 2020 beschrijft hoe de professionele kwaliteit van leraren en schoolleiders verbeterd kan worden, onder andere op basis van concrete doelen en heldere keuzen. Leraren dienen in het kader van hun professionalisering meer opbrengstgericht te 11 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

12 werken, het onderwijs beter af te stemmen op onderwijsbehoeften van leerlingen (waaronder zorgleerlingen en hoogbegaafde leerlingen) en meer focus te leggen op kernvakken. Schoolleiders dienen de nadruk te leggen op de actualisering van de beroepsstandaard en bekwaamheidseisen. Een van de instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren is de functiemix. De functiemix heeft als doel beloningsdifferentiatie voor leraren te creeëren. Goede leraren kunnen middels de functiemix carriѐre maken in de klas en daarbij naar hun kwaliteiten worden beloond. Onderwijsstichting KempenKind heeft de differentiatie binnen de functie leraar opgenomen in haar functiehuis en functieboek. De realisatie van de functiemix is beschreven in het beleidsdocument Functiemix met benoemingscriteria van Onderwijsstichting KempenKind. 3.3 Werving en selectie In het functieboek van Onderwijsstichting KempenKind staan alle functies weergegeven die in het functiehuis van de stichting voorkomen. Alle medewerkers binnen de stichting zijn benoemd in één of meerdere functies die in het functieboek zijn weergegeven. Bij vertrek van een werknemer of door uitbreiding in de formatie, kan er een vacature ontstaan voor een functie. De functiebeschrijving die is opgenomen in het functieboek, wordt gebruikt bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers voor Onderwijsstichting KempenKind voor de invulling van vacante functies (zie beleidsdocument Werving en Selectie van Onderwijsstichting KempenKind). 3.4 Gesprekkencyclus Zoals aangegeven is ieder personeelslid van Onderwijsstichting KempenKind benoemd in één of meerdere functies die zijn opgenomen in het functieboek van de stichting. Ieder schooljaar voeren leidinggevenden en het College van Bestuur functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met met medewerkers, de functiebeschrijving kan hierbij een uitgangspunt zijn. De gesprekkencyclus van Onderwijsstichting KempenKind is opgenomen in beleidsdocument gesprekkencyclus van Onderwijsstichting KempenKind. 3.5 Verzuimbeleid De functies in het functieboek Onderwijsstichting KempenKind worden ook gehanteerd in het kader van ziekteverzuimbeleid binnen de stichting (zie beleidsnotitie verzuimbeleid). In principe hervat een medewerker die ziek wordt, zijn/haar functie als betreffende werknemer beter is. Er zijn ook situaties waarin wegens de ziekte van de werknemer, terugkeer in de eigen functie onmogelijk is geworden. De werkgever bekijkt dan samen met de zieke medewerker welke functie binnen de organisatie wel passend is. Hierbij kan geconstateerd worden dat er binnen het functiehuis van de stichting geen passende functie is voor een ziek personeelslid. In dat geval wordt er een functie buiten de organisatie gezocht voor deze werknemer (outplacement). Het College van Bestuur van Onderwijsstichting KempenKind heeft dan door middel van de functies in het functieboek aan het UWV aan te tonen dat er geen passende functie is binnen de organisatie. 12 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

13 I. Management en staffuncties 13 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

14 Directeur SBO en ABB -1- Functie-informatie Functienaam Directeur SBO en ABB Organisatie Onderwijsstichting KempenKind Salarisschaal: 12 Kenmerkscores Somscore 53 Werkterrein Management> Directie Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren. Coördinatie van activiteiten en processen -2- Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen zowel een onderwijsinstelling voor speciaal basisonderwijs (SBO) als voor een regionaal expertise centrum dat vorm is gegeven in een afdeling ambulante begeleiding en dat verbonden is met de SBO school. Beiden ressorteren onder Onderwijsstichting KempenKind, een stichting met een regionaal bedieningsgebied (15 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden, allen gelegen in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel De Mierden. Binnen de stichting zijn ruim 400 personen werkzaam. De school geeft speciaal basisonderwijs aan circa 190 leerlingen. Daarnaast worden er circa 50 leerlingen op de reguliere basisscholen in de regio ambulant begeleid vanuit de afdeling ambulante begeleiding (AAB). De stichting wordt aangestuurd door een College van Bestuur (CvB). Het bestuur vervult een beleidsmatige, beheersmatige en een beleidsbepalende rol. De directeur SBO en AAB is verantwoordelijk voor de invulling en implementatie van de voor de school vastgestelde beleidskaders. Daarnaast ontwikkelt en implementeert de directeur SBO en AAB het beleid voor de afdeling ambulante begeleiding. De directeur SBO en AAB geeft leiding aan een multidisciplinair team van circa 40 personen (34 fte), bestaande uit leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten, orthopedagogen en interne c.q. ambulant begeleiders. De directeur is verantwoording schuldig aan de voorzitter College van Bestuur van Onderwijsstichting KempenKind over de wijze waarop zijn/haar taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. Naast het leiden van de school voor speciaal basisonderwijs en de afdeling ambulante begeleiding, heeft de directeur SBO en AAB het opleiden van toekomstige leerkrachten en leerkrachten in portefeuille. De directeur SBO en AAB ontwikkelt in samenwerking met het hoger onderwijs een leertraject voor PABO-studenten waarbij werkpiekleren en competentiegericht leren centraal staan, met als doel een betere aansluiting tussen de PABO-opleiding en het werkveld te creëren. Voor reeds werkende leerkrachten en leraarondersteuners worden coachingstrajecten ontwikkeld, waarbij werkplekleren en ontwikkelen van competenties tevens centraal staan. 14 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

15 -3- Resultaatgebieden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school: - organiseert het speciaal onderwijs en de leerlingenzorg van de school; - ontwikkelt en beheert de kwaliteitszorg binnen de school en draagt zorg voor kwaliteitsonderzoek; - bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; - onderhoudt contacten met ouders/verzorgers van de leerlingen van de school inzake aanmelding en problemen op school; - analyseert complexe problemen in de onderwijsuitvoering, draagt (nieuwe) alternatieven aan en organiseert passende oplossingen; - neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; - voert overleg met de medezeggenschapsraad van de school; - onderhoudt contacten met maatschappelijke instellingen, relevante scholen met als doel afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, onder andere in het samenwerkingsverband Bladel; - geeft leiding aan de medewerkers van de school; - voert het bovenschools ontwikkelde integrale personeelsbeleid uit binnen de school. 2. Beleidsontwikkeling voor de school en beleidsadvies aan het College van Bestuur: - vertaalt de door het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjaren onderwijsprogramma s en jaarplannen voor de school en adviseert en informeert het College van Bestuur hierover; - ontwikkelt, implementeert en evalueert het onderwijsbeleid binnen de school; - adviseert het College van Bestuur omtrent vernieuwing van het onderwijsbeleid en de onderwijsprogrammering alsmede over de op te stellen beleidsdoelen; - participeert tezamen met andere directeuren in gemeentelijk overleg om het College van Bestuur van de stichting te kunnen adviseren omtrent het opzetten van de educatieve agenda van de lokale overheid; - volgt en analyseert interne en externe relevante ontwikkelingen en vertaalt deze zonodig naar beleid, werkzaamheden en concepten; - realiseert schooloverstijgende multidisciplinaire meerjaren beleidsprojecten; - participeert in de meningsvorming in de vergaderingen met het College van Bestuur en de directieraad; - neemt deel aan schooloverstijgende beleidscommissies en vertegenwoordigt het College van Bestuur naar externe overlegpartners; - levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie en adviseert over personele vraagstukken. 3. Uitvoering onderwijsproces: - draagt zorg voor de opstelling van de begroting, het schoolplan, het jaarplan, het zorgplan, de schoolgids en het jaarverslag van de school; - beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over de toelating en verwijdering van leerlingen; - draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het College van Bestuur; - beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Sturing en beleidsontwikkeling afdeling ambulante begeleiding; - ontwikkelt en stuurt de afdeling ambulante begeleiding in het kader van de WEC en Passend Onderwijs 15 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

16 en geeft leiding aan een team van specialisten; - is verantwoordelijk voor het verzorgen van ambulante begeleiding bij scholen in de regio in het kader van REC 4; - ontwikkelt en implementeert het beleid voor de afdeling ambulante begeleiding; - geeft voorlichting aan schoolinstellingen, de lokale politiek en maatschappelijke instanties omtrent de missie, visie en dienstverlening van de afdeling ambulante begeleiding; - voert het bovenschools ontwikkelde integrale personeelsbeleid uit binnen de afdeling; - is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van expertise op een breed terrein en neemt deel aan regionale overleggen en de stuurgroep WSNS Bladel e.o.; - formuleert op basis van diagnostische gegevens een toekomstperspectief voor leerlingen en organiseert de randvoorwaarden om dit perspectief te kunnen realiseren. 4. Ontwikkelen en implementeren van leertrajecten: - zet in samenwerking met het hoger beroepsonderwijs en de schoolbegeleidingsdienst een infrastructuur op voor opleiden en begeleiden van PABO-studenten door werkplekleren, zelfsturing en Professional Development School; - draagt zorg voor de professionalisering van leerkrachten en ondersteunend personeel middels coaching en werkplekleren; - zoekt naar vormen om basisscholen meer verantwoordelijk te maken voor het opleiden van toekomstige werknemers binnen het basisonderwijs en richt kennis- en opleidingsnetwerken op. -4- Beslissingen, kader en verantwoording Beslist over/bij: het organiseren van het speciaal onderwijs en de leerlingenzorg van de school, het vertalen van het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjaren onderwijsprogramma s en jaarplannen voor de school en het hierover adviseren en informeren van het College van Bestuur, het opstellen van de begroting, het schoolplan, het jaarplan, het zorgplan, de schoolgids en het jaarverslag van de school, het ontwikkelen en sturen van de afdeling ambulante begeleiding en het opzetten van een infrastructuur voor opleiden en begeleiden van PABO-studenten door werkplekleren en Professional Development School. Kaders: algemeen geformuleerde strategische beleidskaders van het College van Bestuur en relevante wet- en regelgeving. Verantwoording: aan het College van Bestuur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, beleidsontwikkeling voor de school en beleidsadvisering aan het College van Bestuur, de uitvoering van het onderwijsproces, de sturing en beleidsontwikkeling van de afdeling ambulante begeleiding en het ontwikkelen en implementeren van leertrajecten. -5- Kennis en vaardigheden - brede en specialistische kennis van (de ontwikkelingen in) het (speciaal) basisonderwijs en de regionale expertisecentra; - kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving en CAO s (WEC, PO, VO, BVE, WBP, WMS); - kennis van en inzicht in het invoeringsplan Passend Onderwijs; - kennis van en inzicht in het ontwikkelen van opleidingen en leertrajecten op HBO-niveau; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; 16 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

17 - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - vaardigheid in het aansturen van een multidisciplinair team; - vaardigheid in het opzetten van multidisciplinaire meerjarige beleidsprojecten; - vaardigheid in het onderhouden van contacten, omgaan met acceptatieproblematiek, samenwerken en het omgaan met conflictsituaties; - vaardigheid in acquisitie, werven van subsidies en geven van advies. -6- Contacten - met het College van Bestuur over het uit te voeren beleid om tot werkafspraken te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met onderwijsinstellingen in de regio over ambulante dienstverlening om samen te werken, nadere afspraken te maken en te onderhandelen; - met hulpverlenende instanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen; - met samenwerkingspartners over te ontwikkelen doelen en trajecten om af te stemmen en beleid te ontwikkelen; - met ouders en medezeggenschapsraad over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen. 17 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

18 Directeur -1- Functie-informatie Functienaam Directeur Organisatie Onderwijsstichting KempenKind Salarisschaal DB/DC, afhankelijk van leerlingaantal en schooltype Kenmerkscores DB Somscore DB 49 Werkterrein Management> Directie Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren. Coördinatie van activiteiten en processen -2- Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school of scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, soms met meerdere locaties, van Onderwijsstichting KempenKind. De stichting omvat 15 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel De Mierden. Binnen de stichting zijn ruim 400 personen werkzaam. De stichting wordt aangestuurd door een College van Bestuur (CvB). Het bestuur vervult een beleidsmatige, beheersmatige en een beleidsbepalende rol. Een school wordt geleid door een directeur. Binnen de kaders die door het College van Bestuur zijn aangegeven, is de directeur voor één of meerdere scholen verantwoordelijk voor de resultaten van het onderwijs en voor een adequate uitvoering van de ondersteunende processen. De directeur is verantwoording schuldig aan de voorzitter College van Bestuur van Onderwijsstichting KempenKind over de wijze waarop zijn/haar taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. De directeur geeft leiding en sturing aan onderwijs en organisatie binnen een school, ontwikkelt het beleid voor de school, draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces, geeft leiding aan een team van professionele medewerkers en geeft beleidadviezen aan het College van Bestuur. Op een school kunnen naast een directeur, een adjunct-directeur, intern begeleider, meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam zijn. Een school kan meerdere locaties hebben. -3- Resultaatgebieden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school: - organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; - bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden; - bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; - organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; - neemt deel aan bovenschoolse overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; - onderhoudt de contacten met relevante scholen, organisaties en instellingen, gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, onder andere in het samenwerkingsverband; - onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; - voert overleg met de medezeggenschapsraad en oudervereniging van de school; 18 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

19 - onderhoudt het contact met de stafmedewerkers Human Resource, Financiën & Beheer, Huisvesting en ICT; - onderhoudt het contact met de woningbouwstichting. 2. Beleidsontwikkeling (school): - vertaalt de door het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen naar het schoolplan en de onderwijsprogrammering en zorg- en jaarplannen voor de school; - is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school c.q. de locaties; - adviseert en informeert het College van Bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma's van de school en legt beleidsvoorstellen voor aan het College van Bestuur; - realiseert schooloverstijgende multidisciplinaire beleidsprojecten; - participeert in de meningsvorming in de vergaderingen van het College van Bestuur; - neemt deel aan school overstijgende beleidscommissies; - neemt deel aan gemeentelijk georganiseerd overleg. 3. Uitvoering onderwijsproces: - draagt zorg voor de opstelling van de begroting, het schoolplan, het jaarplan, het zorgplan, de schoolgids en het jaarverslag van de school; - draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het College van Bestuur; - beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; - beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement: - geeft leiding aan de medewerkers op de school; - stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; - is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gesprekkencyclus en de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers. Hiervoor zijn beleidskaders vastgesteld op stichtingsniveau; - is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; - is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; - adviseert het College van Bestuur over personele vraagstukken op de school; - levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. 5. Beleidsadvies aan het College van Bestuur: - volgt en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de organisatie en de afzonderlijke scholen; - ontwikkelt beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag en adviseert het College van Bestuur hierover; - leidt projecten en/of is voorzitter van projectgroepen, commissies en netwerkbijeenkomsten en ontwikkelt beleid in overleg met het College van Bestuur; - adviseert het College van Bestuur in het overleg met de gemeente over de totstandkoming van de educatieve agenda van de lokale overheid; - adviseert het College van Bestuur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden; - kan door het College van Bestuur gemandateerd worden in het overleg met externe overlegpartners. 19 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

20 -4- Beslissingen, kader en verantwoording Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van de door het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in het schoolplan, meerjaren onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school, het ontwikkelen van beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag en het adviseren van het College van Bestuur hierover en het onderhoud aan het gebouw. Kader: relevante wet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het College van Bestuur. Verantwoording: aan het College van Bestuur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school en het ontwikkeld beleid van de school met een aantal locaties, de uitvoering van het onderwijsproces, het personeelsmanagement en de beleidsadviezen aan het College van Bestuur. -5- Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoering processen; - kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving en CAO s (WEC, PO, VO, BVE, WBP, WMS); - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - inzicht in bedrijfskundige processen; - inzicht in stijlen van leidinggeven; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals; - vaardig in het opstellen van beleidsadviezen; - vaardig in schriftelijke en mondelinge communicatie. -6- Contacten - met het College van Bestuur over het uit te voeren beleid om tot werkafspraken te komen; - met ouders en medezeggenschapsraad over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholing)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. 20 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE kernredactie: H.J.C.M. Stabel MesoConsult B.V. Tilburg november 1998 1998 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.05534

Stuknummer: AI12.05534 www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 cd@meerwerf.nl ING Bank nr. 682 138 851 Stuknummer: AI12.05534 Aan: Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie