Onderwijsstichting KempenKind Mortel TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND"

Transcriptie

1 Onderwijsstichting KempenKind Mortel TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

2 Inhoudsopgave Voorwoord blz Functieboek blz FUWA PO blz Keuze functieboek Onderwijsstichting KempenKind blz Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties blz Functiehuis blz Inleiding blz Functiehuis binnen Onderwijsstichting KempenKind blz Uitgangspunten met betrekking tot de formatie blz Functiehuis Onderwijsstichting KempenKind naar aantal blz Huidig functiehuis op bestuursniveau blz Huidig functiehuis op school niveau blz Relatie functieboek met Integraal Personeelsbeleid blz Inleiding blz Functiemix blz Werving en selectie blz Gesprekkencyclus blz Verzuimbeleid blz. 13 I. Management en staffuncties blz Directeur SBO en ABB blz Directeur blz Adjunct-directeur blz Stafmedewerker Human Resource blz Stafmedewerker Financiën & Beheer blz Stafmedewerker Huisvesting blz Stafmedewerker ICT blz Bestuurssecretaresse blz. 36 II. Onderwijzende functies blz Leraar speciaal (basis)onderwijs LC blz Leraar speciaal (basis)onderwijs LB blz Leraar basisonderwijs LB blz Leraar basisonderwijs LA blz Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

3 III. Onderwijsondersteunende functies school niveau blz Orthopedagoog/psycholoog blz Intern begeleider speciaal (basis)onderwijs blz Intern begeleider basisonderwijs blz Logopedist blz Leraarondersteuner blz Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen blz Psychodiagnostisch medewerker blz Secretaresse blz Huismeester blz Onderwijsassistent blz Administratief medewerker blz Conciërge blz Medewerker schoonmaak blz Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

4 Voorwoord In dit functieboek is het functiehuis van Onderwijsstichting KempenKind beschreven. Als uitwerking van dit functiehuis zijn alle (toekomstige) functies op de scholen en het stafbureau benoemd, omschreven en gewaardeerd middels FUWA PO, conform de CAO PO artikel 5.3. Onderwijsstichting KempenKind ziet het samenstellen van het functieboek als onderdeel van goed personeelsbeleid. Een functieboek biedt aan het zittende personeel zicht op carriѐreperspectief en brengt mogelijkheden in beeld binnen Onderwijsstichting KempenKind voor toekomstige personeelsleden. Dit functieboek bevat alle functies en beantwoordt tevens de vraag welke functies heeft onderwijsstichting KempenKind nodig om de (onderwijskundige) doelstellingen te realiseren? Het functieboek sluit aan bij de missie en visie van Onderwijsstichting KempenKind. Het functieboek is toekomstgericht en voorziet in de behoefte op langere termijn. Hierbij hoort de kanttekening dat het functieboek geen statisch maar een dynamisch document is. Als gevolg van in- of externe ontwikkelingen of beleidskeuzes is het mogelijk dat herziening van het functieboek nodig is. Kees Doesburg Voorzitter College van Bestuur Januari 2014 Vastgesteld door bestuur, -na instemming van PGMR- d.d Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

5 1. Functieboek Ieder jaar als het bestuursformatieplan gemaakt is, stelt het College van Bestuur vast of het functiehuis van Onderwijsstichting KempenKind herzien dient te worden en nog aansluit op de interne en externe ontwikkelingen en organisatiedoelen. De functies in het functiehuis worden weergegeven in een functieboek. De functiebeschrijvingen die in het functieboek zijn vastgelegd, worden onder andere gebruikt bij werving en selectie en de gesprekkencyclus binnen de onderwijsstichting. Het College van Bestuur van Onderwijsstichting KempenKind heeft ervoor gekozen om als uitgangspunt voor het functieboek zoveel mogelijk aan te sluiten bij de normfuncties die genoemd zijn in de CAO PO. Naast normfuncties kent het functieboek van Onderwijsstichting KempenKind ook functies die zelf ontworpen zijn binnen de organisatie. Deze niet-normfuncties zijn conform de CAO PO gewaardeerd volgens FUWA PO door Den Hartog Consultancy. 1.1 FUWA PO FUWA PO staat voor FUnctieWAarderingssysteem voor het Primair Onderwijs. FUWA PO is een systeem dat organieke functies waardeert. In FUWA PO zijn 29 gangbare voorbeeldfuncties opgenomen, ook wel normfuncties genoemd. Een organieke omschrijving van een functie geeft aan hoe de organisatie de functie ingevuld wil zien. Elke functiebeschrijving is opgebouwd uit de context ofwel de plaats van de functie in de organisatie, de werkzaamheden en de speelruimte die men heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden, de belangrijkste kennis en vaardigheden en een beschrijving van de aard en het doel van de functionele contacten. Door middel van scores wordt de indeling van de functie in het salaris waarderingssysteem bepaald. Het normeringsstelsel is de spil van FUWA PO. Aan de hand van dit stelsel wordt de zwaarte van de functie bepaald. Het normeringsstelsel bestaat uit twee onderdelen die zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd: - een meetsysteem, waarmee de functie op een aantal kenmerken wordt doorgemeten; - ijk- en normmateriaal, voorbeelden van vergelijkbare functiezwaarte, waar de uitkomst van de meting aan kan worden getoetst. De zwaarte van een functie wordt gemeten met het FUWA PO meetsysteem. Met dit systeem wordt de te waarderen functie beoordeeld op veertien kenmerken: Werkzaamheden 1. Aard van de werkzaamheden 2. Doel van de werkzaamheden 3. Effect van de werkzaamheden 4. Aanpak van de werkzaamheden 5. Dynamiek van de werkzaamheden 5 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

6 Speelruimte 6. Keuzevrijheid 7. Complexiteit van de beslissingen 8. Effect van de beslissingen 9. Kader 10. Wijze van controle Kennis en vaardigheid 11. Kennis 12. Vaardigheid Contacten 13. Aard van de contacten 14. Doel van de contacten Ieder kenmerk is uitgewerkt naar vijf niveaus van oplopende zwaarte. Per kenmerk krijgt de functie een score op een schaal van één (eenvoudig/licht) tot vijf (moeilijk/zwaar). Zijn aan alle veertien kenmerken scores toegekend, dan is de zwaarte van de functie gemeten en verschijnt het FUWA-PO inschalingadvies in beeld: de bij de functie behorende salarisschaal. 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting KempenKind Bij de samenstelling van het functieboek, dient een keuze te worden gemaakt uit de volgende functies: A. de huidige normfuncties en de huidige niet-normfuncties blijven gehandhaafd, of B. de huidige normfuncties en de huidige niet-normfuncties blijven gehandhaafd en nieuwe niet normfuncties worden geïntroduceerd en worden volgens FUWA PO gewaardeerd, of C. alle functies worden volgens FUWA PO gewaardeerd. Onderwijsstichting KempenKind heeft voor optie B gekozen. Functies die in een latere fase bij Onderwijsstichting KempenKind ontwikkeld worden, zullen na overleg met de personeelsgeleding van de GMR in het functieboek opgenomen worden. Hierbij wordt het invoeringsplan FUWA PO van Onderwijsstichting KempenKind doorlopen. 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties Binnen het primair onderwijs zijn er drie functiecategorieën te onderscheiden: directie; leraar; onderwijsondersteunend personeel. Binnen Onderwijsstichting KempenKind is sprake van de volgende niveaus: I. bovenschools niveau (functies op staf-/bestuursbureau) II. school niveau. 6 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

7 Overzicht van huidige normfuncties en niet-normfuncties per niveau, functiecategorie, met de voorkomende functies: I. Bovenschools niveau: A. Onderwijsondersteunend personeel 1. Stafmedewerker Human Resource 2. Stafmedewerker Financiën & Beheer 3. Stafmedewerker ICT 4. Stafmedewerker Huisvesting 5. Bestuurssecretaresse II. School niveau: A. Directie 1. Directeur SBO/AAB 2. Directeur 3. Adjunct-directeur B. Leraar (Onderwijzend personeel, OP) 1. Leraar speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs LC 2. Leraar speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs LB 3. Leraar basisonderwijs LB 4. Leraar basisonderwijs LA C. Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 1. Orthopedagoog/psycholoog 2. Intern begeleider speciaal (basis)onderwijs 3. Intern begeleider basisonderwijs 4. Logopedist 5. Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen 6. Leraarondersteuner 7. Huismeester (niet herbezet na uitstroom huidige medewerker) 8. Secretaresse 9. Psychodiagnostisch medewerker 10. Administratief medewerker 11. Onderwijsassistent 12. Conciërge 13. Medewerker schoonmaak 7 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

8 Indeling functies naar salarisschaal: Functie: Schaal: I II Bovenschools: Stafmedewerker Human Resource 10 Stafmedewerker ICT 10 Stafmedewerker Financiën & Beheer 10 Stafmedewerker Huisvesting 10 Bestuurssecretaresse 6 Schoolniveau: Directie: Directeur SBO/AAB 12 Directeur DB/DC Adjunct-directeur AB/AC Leraar: Leerkracht speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs LC Leraar speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LA LC LB LB LA Onderwijsondersteunend personeel: Orthopedagoog/psycholoog 11 Intern begeleider speciaal (basis)onderwijs 11 Intern begeleider basisonderwijs 10 Logopedist 9 Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen 7 Leraarondersteuner 7 Huismeester 5 Secretaresse 5 Psychodiagnostisch medewerker 5 Administratief medewerker 4 Onderwijsassistent 4 Conciërge 3 Medewerker schoonmaak 1 8 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

9 2. Functiehuis 2.1 Inleiding Het functiebouwwerk ofwel functiehuis genoemd, bestaat uit die functies uit het functieboek die structureel in de formatie zijn opgenomen. Onderwijsstichting KempenKind heeft met de (P)GMR afspraken gemaakt over de invulling van het functiehuis op schoolniveau voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, het beoogde invoeringstraject en de invoeringsdatum. De bezetting op schoolniveau wordt binnen de kaders van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren) formatieplan besproken Functiehuis Onderwijsstichting KempenKind Bij Onderwijsstichting KempenKind is de school het uitgangspunt van handelen. Daar vindt het primaire proces, het geven van kwalititatief goed en passend onderwijs, plaats. Het functieboek geeft de kaders aan waarbinnen de scholen van de stichting de inrichting van het onderwijs vorm kunnen geven. Dit betekent dat per school vastgesteld kan worden welke functies uit het functieboek Onderwijsstichting KempenKind in aantal en omvang nodig zijn voor een zo optimaal mogelijk functionerende schoolorganisatie. De scholen kunnen geen eigen functies ontwerpen. 2.3 Uitgangspunten met betrekking tot de formatie Jaarlijks wordt het functiehuis bekeken om te bepalen of wijzigingen, inkrimping danwel uitbreiding gewenst is. Dit vindt plaats tijdens de formatiebesprekingen in samenhang met het (meerjaren) bestuursformatieplan. Bij het samenstellen vande bezetting op school is de door het bestuur toegekende formatie c.q. het budget bepalend. 9 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

10 2.4 Functiehuis Onderwijsstichting KempenKind naar aantal Huidig functiehuis op bestuursniveau, (peildatum ): functie aantal DIR in wtf OP in wtf OOP in wtf 1 directeur SBO/ABB 1 1, directeur 12 12, adjunct-directeur 5 5, leraar basisonderwijs LA , leraar basisonderwijs LB 35 25, leraar SBO/SO LB 46 32, leraar SBO/SO LC 2 2, stafmedewerker Financien en Beheer 1 0, stafmedewerker Human Resources 1 0, stafmedewerker Huisvesting 1 0, stafmedewerker ICT 1 1, orthopedagoog/psycholoog 4 2, bestuurssecretaresse 1 0, Intern Begeleider S(B)O 2 1, Intern Begeleider BO 10 7, logopedist 3 1, leraarondersteuner 1 0,4200 combinatiefunctionaris Sport en 18 Bewegen 6 3, secretaresse 4 1, huismeester 2 2, onderwijsassistent 29 17, psychodiagnostisch medewerker 1 0, administratief medewerker 12 5, conciërge 2 2, medewerker schoonmaak 24 7, , , , , Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

11 2.4.2 Huidig functiehuis op school niveau, (peildatum ): brin school: aantal: DIR in wtf OP in wtf OOP in wtf 00MI sbo de Piramide, Bladel 45 2, , , PJ (V)SO de Groote Aard, Eersel 50 1, , , WM de Akkerwinde, Hooge Mierde 18 0,4000 6,9210 0, WX het Palet, Hapert 35 2, ,8192 4, RP St.-Willibrordus, Eersel 31 1, ,8702 1, UO St. Lambertus, Netersel 14 0,5000 5,7988 0, BX Clemensschool, Hulsel 10 0,2000 4,6932 0, IR Mariaschool Reusel 19 1,0000 8,2278 1, TF den Opstap, Lage Mierde 17 0,4000 9,5154 0, VV St. Jan, Duizel 17 1,4272 7,0683 0, DA de Vest, Hoogeloon 21 1,5728 9,3278 1, MN Jacobusschool, Eersel 24 1, ,2595 2, NP de Toermalijn, Bladel 29 1, ,6800 1, LQ de Leilinde, Reusel 31 2, ,8874 1, WU Mariaschool Bladel 25 1, ,5780 1, US Franciscusschool, Bladel 29 1, ,5096 1, CM St. Jansschool, Casteren 11 0,5000 5,8995 0, Relatie functieboek met Integraal Personeelsbeleid 3.1 Inleiding Zoals bij goed personeelsbeleid betaamt, zijn de verschillende beleidsaspecten op het gebied van human resource management onderling met elkaar verbonden. Het functieboek als één van de instrumenten van het integraal personeelsbeleid van Onderwijsstichting KempenKind, heeft dan ook linken met andere instrumenten die binnen dit vakgebied ontwikkeld zijn binnen de organisatie. In dit functieboek wordt kort uiteengezet met welke aspecten van het personeelsbeleid van Onderwijsstichting KempenKind het functieboek is verbonden. 3.2 Functiemix Conform het Actieplan leraar 2020 heeft Onderwijsstichting KempenKind in 2010 de functiemix binnen haar stichting geїmplementeerd. De Nederlandse overheid heeft de wens om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te versterken. Het Actieplan leraar 2020 beschrijft hoe de professionele kwaliteit van leraren en schoolleiders verbeterd kan worden, onder andere op basis van concrete doelen en heldere keuzen. Leraren dienen in het kader van hun professionalisering meer opbrengstgericht te 11 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

12 werken, het onderwijs beter af te stemmen op onderwijsbehoeften van leerlingen (waaronder zorgleerlingen en hoogbegaafde leerlingen) en meer focus te leggen op kernvakken. Schoolleiders dienen de nadruk te leggen op de actualisering van de beroepsstandaard en bekwaamheidseisen. Een van de instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren is de functiemix. De functiemix heeft als doel beloningsdifferentiatie voor leraren te creeëren. Goede leraren kunnen middels de functiemix carriѐre maken in de klas en daarbij naar hun kwaliteiten worden beloond. Onderwijsstichting KempenKind heeft de differentiatie binnen de functie leraar opgenomen in haar functiehuis en functieboek. De realisatie van de functiemix is beschreven in het beleidsdocument Functiemix met benoemingscriteria van Onderwijsstichting KempenKind. 3.3 Werving en selectie In het functieboek van Onderwijsstichting KempenKind staan alle functies weergegeven die in het functiehuis van de stichting voorkomen. Alle medewerkers binnen de stichting zijn benoemd in één of meerdere functies die in het functieboek zijn weergegeven. Bij vertrek van een werknemer of door uitbreiding in de formatie, kan er een vacature ontstaan voor een functie. De functiebeschrijving die is opgenomen in het functieboek, wordt gebruikt bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers voor Onderwijsstichting KempenKind voor de invulling van vacante functies (zie beleidsdocument Werving en Selectie van Onderwijsstichting KempenKind). 3.4 Gesprekkencyclus Zoals aangegeven is ieder personeelslid van Onderwijsstichting KempenKind benoemd in één of meerdere functies die zijn opgenomen in het functieboek van de stichting. Ieder schooljaar voeren leidinggevenden en het College van Bestuur functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met met medewerkers, de functiebeschrijving kan hierbij een uitgangspunt zijn. De gesprekkencyclus van Onderwijsstichting KempenKind is opgenomen in beleidsdocument gesprekkencyclus van Onderwijsstichting KempenKind. 3.5 Verzuimbeleid De functies in het functieboek Onderwijsstichting KempenKind worden ook gehanteerd in het kader van ziekteverzuimbeleid binnen de stichting (zie beleidsnotitie verzuimbeleid). In principe hervat een medewerker die ziek wordt, zijn/haar functie als betreffende werknemer beter is. Er zijn ook situaties waarin wegens de ziekte van de werknemer, terugkeer in de eigen functie onmogelijk is geworden. De werkgever bekijkt dan samen met de zieke medewerker welke functie binnen de organisatie wel passend is. Hierbij kan geconstateerd worden dat er binnen het functiehuis van de stichting geen passende functie is voor een ziek personeelslid. In dat geval wordt er een functie buiten de organisatie gezocht voor deze werknemer (outplacement). Het College van Bestuur van Onderwijsstichting KempenKind heeft dan door middel van de functies in het functieboek aan het UWV aan te tonen dat er geen passende functie is binnen de organisatie. 12 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

13 I. Management en staffuncties 13 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

14 Directeur SBO en ABB -1- Functie-informatie Functienaam Directeur SBO en ABB Organisatie Onderwijsstichting KempenKind Salarisschaal: 12 Kenmerkscores Somscore 53 Werkterrein Management> Directie Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren. Coördinatie van activiteiten en processen -2- Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen zowel een onderwijsinstelling voor speciaal basisonderwijs (SBO) als voor een regionaal expertise centrum dat vorm is gegeven in een afdeling ambulante begeleiding en dat verbonden is met de SBO school. Beiden ressorteren onder Onderwijsstichting KempenKind, een stichting met een regionaal bedieningsgebied (15 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden, allen gelegen in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel De Mierden. Binnen de stichting zijn ruim 400 personen werkzaam. De school geeft speciaal basisonderwijs aan circa 190 leerlingen. Daarnaast worden er circa 50 leerlingen op de reguliere basisscholen in de regio ambulant begeleid vanuit de afdeling ambulante begeleiding (AAB). De stichting wordt aangestuurd door een College van Bestuur (CvB). Het bestuur vervult een beleidsmatige, beheersmatige en een beleidsbepalende rol. De directeur SBO en AAB is verantwoordelijk voor de invulling en implementatie van de voor de school vastgestelde beleidskaders. Daarnaast ontwikkelt en implementeert de directeur SBO en AAB het beleid voor de afdeling ambulante begeleiding. De directeur SBO en AAB geeft leiding aan een multidisciplinair team van circa 40 personen (34 fte), bestaande uit leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten, orthopedagogen en interne c.q. ambulant begeleiders. De directeur is verantwoording schuldig aan de voorzitter College van Bestuur van Onderwijsstichting KempenKind over de wijze waarop zijn/haar taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. Naast het leiden van de school voor speciaal basisonderwijs en de afdeling ambulante begeleiding, heeft de directeur SBO en AAB het opleiden van toekomstige leerkrachten en leerkrachten in portefeuille. De directeur SBO en AAB ontwikkelt in samenwerking met het hoger onderwijs een leertraject voor PABO-studenten waarbij werkpiekleren en competentiegericht leren centraal staan, met als doel een betere aansluiting tussen de PABO-opleiding en het werkveld te creëren. Voor reeds werkende leerkrachten en leraarondersteuners worden coachingstrajecten ontwikkeld, waarbij werkplekleren en ontwikkelen van competenties tevens centraal staan. 14 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

15 -3- Resultaatgebieden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school: - organiseert het speciaal onderwijs en de leerlingenzorg van de school; - ontwikkelt en beheert de kwaliteitszorg binnen de school en draagt zorg voor kwaliteitsonderzoek; - bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; - onderhoudt contacten met ouders/verzorgers van de leerlingen van de school inzake aanmelding en problemen op school; - analyseert complexe problemen in de onderwijsuitvoering, draagt (nieuwe) alternatieven aan en organiseert passende oplossingen; - neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; - voert overleg met de medezeggenschapsraad van de school; - onderhoudt contacten met maatschappelijke instellingen, relevante scholen met als doel afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, onder andere in het samenwerkingsverband Bladel; - geeft leiding aan de medewerkers van de school; - voert het bovenschools ontwikkelde integrale personeelsbeleid uit binnen de school. 2. Beleidsontwikkeling voor de school en beleidsadvies aan het College van Bestuur: - vertaalt de door het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjaren onderwijsprogramma s en jaarplannen voor de school en adviseert en informeert het College van Bestuur hierover; - ontwikkelt, implementeert en evalueert het onderwijsbeleid binnen de school; - adviseert het College van Bestuur omtrent vernieuwing van het onderwijsbeleid en de onderwijsprogrammering alsmede over de op te stellen beleidsdoelen; - participeert tezamen met andere directeuren in gemeentelijk overleg om het College van Bestuur van de stichting te kunnen adviseren omtrent het opzetten van de educatieve agenda van de lokale overheid; - volgt en analyseert interne en externe relevante ontwikkelingen en vertaalt deze zonodig naar beleid, werkzaamheden en concepten; - realiseert schooloverstijgende multidisciplinaire meerjaren beleidsprojecten; - participeert in de meningsvorming in de vergaderingen met het College van Bestuur en de directieraad; - neemt deel aan schooloverstijgende beleidscommissies en vertegenwoordigt het College van Bestuur naar externe overlegpartners; - levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie en adviseert over personele vraagstukken. 3. Uitvoering onderwijsproces: - draagt zorg voor de opstelling van de begroting, het schoolplan, het jaarplan, het zorgplan, de schoolgids en het jaarverslag van de school; - beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over de toelating en verwijdering van leerlingen; - draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het College van Bestuur; - beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Sturing en beleidsontwikkeling afdeling ambulante begeleiding; - ontwikkelt en stuurt de afdeling ambulante begeleiding in het kader van de WEC en Passend Onderwijs 15 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

16 en geeft leiding aan een team van specialisten; - is verantwoordelijk voor het verzorgen van ambulante begeleiding bij scholen in de regio in het kader van REC 4; - ontwikkelt en implementeert het beleid voor de afdeling ambulante begeleiding; - geeft voorlichting aan schoolinstellingen, de lokale politiek en maatschappelijke instanties omtrent de missie, visie en dienstverlening van de afdeling ambulante begeleiding; - voert het bovenschools ontwikkelde integrale personeelsbeleid uit binnen de afdeling; - is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van expertise op een breed terrein en neemt deel aan regionale overleggen en de stuurgroep WSNS Bladel e.o.; - formuleert op basis van diagnostische gegevens een toekomstperspectief voor leerlingen en organiseert de randvoorwaarden om dit perspectief te kunnen realiseren. 4. Ontwikkelen en implementeren van leertrajecten: - zet in samenwerking met het hoger beroepsonderwijs en de schoolbegeleidingsdienst een infrastructuur op voor opleiden en begeleiden van PABO-studenten door werkplekleren, zelfsturing en Professional Development School; - draagt zorg voor de professionalisering van leerkrachten en ondersteunend personeel middels coaching en werkplekleren; - zoekt naar vormen om basisscholen meer verantwoordelijk te maken voor het opleiden van toekomstige werknemers binnen het basisonderwijs en richt kennis- en opleidingsnetwerken op. -4- Beslissingen, kader en verantwoording Beslist over/bij: het organiseren van het speciaal onderwijs en de leerlingenzorg van de school, het vertalen van het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjaren onderwijsprogramma s en jaarplannen voor de school en het hierover adviseren en informeren van het College van Bestuur, het opstellen van de begroting, het schoolplan, het jaarplan, het zorgplan, de schoolgids en het jaarverslag van de school, het ontwikkelen en sturen van de afdeling ambulante begeleiding en het opzetten van een infrastructuur voor opleiden en begeleiden van PABO-studenten door werkplekleren en Professional Development School. Kaders: algemeen geformuleerde strategische beleidskaders van het College van Bestuur en relevante wet- en regelgeving. Verantwoording: aan het College van Bestuur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, beleidsontwikkeling voor de school en beleidsadvisering aan het College van Bestuur, de uitvoering van het onderwijsproces, de sturing en beleidsontwikkeling van de afdeling ambulante begeleiding en het ontwikkelen en implementeren van leertrajecten. -5- Kennis en vaardigheden - brede en specialistische kennis van (de ontwikkelingen in) het (speciaal) basisonderwijs en de regionale expertisecentra; - kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving en CAO s (WEC, PO, VO, BVE, WBP, WMS); - kennis van en inzicht in het invoeringsplan Passend Onderwijs; - kennis van en inzicht in het ontwikkelen van opleidingen en leertrajecten op HBO-niveau; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; 16 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

17 - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - vaardigheid in het aansturen van een multidisciplinair team; - vaardigheid in het opzetten van multidisciplinaire meerjarige beleidsprojecten; - vaardigheid in het onderhouden van contacten, omgaan met acceptatieproblematiek, samenwerken en het omgaan met conflictsituaties; - vaardigheid in acquisitie, werven van subsidies en geven van advies. -6- Contacten - met het College van Bestuur over het uit te voeren beleid om tot werkafspraken te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met onderwijsinstellingen in de regio over ambulante dienstverlening om samen te werken, nadere afspraken te maken en te onderhandelen; - met hulpverlenende instanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen; - met samenwerkingspartners over te ontwikkelen doelen en trajecten om af te stemmen en beleid te ontwikkelen; - met ouders en medezeggenschapsraad over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen. 17 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

18 Directeur -1- Functie-informatie Functienaam Directeur Organisatie Onderwijsstichting KempenKind Salarisschaal DB/DC, afhankelijk van leerlingaantal en schooltype Kenmerkscores DB Somscore DB 49 Werkterrein Management> Directie Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren. Coördinatie van activiteiten en processen -2- Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school of scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, soms met meerdere locaties, van Onderwijsstichting KempenKind. De stichting omvat 15 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel De Mierden. Binnen de stichting zijn ruim 400 personen werkzaam. De stichting wordt aangestuurd door een College van Bestuur (CvB). Het bestuur vervult een beleidsmatige, beheersmatige en een beleidsbepalende rol. Een school wordt geleid door een directeur. Binnen de kaders die door het College van Bestuur zijn aangegeven, is de directeur voor één of meerdere scholen verantwoordelijk voor de resultaten van het onderwijs en voor een adequate uitvoering van de ondersteunende processen. De directeur is verantwoording schuldig aan de voorzitter College van Bestuur van Onderwijsstichting KempenKind over de wijze waarop zijn/haar taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. De directeur geeft leiding en sturing aan onderwijs en organisatie binnen een school, ontwikkelt het beleid voor de school, draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces, geeft leiding aan een team van professionele medewerkers en geeft beleidadviezen aan het College van Bestuur. Op een school kunnen naast een directeur, een adjunct-directeur, intern begeleider, meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam zijn. Een school kan meerdere locaties hebben. -3- Resultaatgebieden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school: - organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; - bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden; - bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; - organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; - neemt deel aan bovenschoolse overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; - onderhoudt de contacten met relevante scholen, organisaties en instellingen, gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, onder andere in het samenwerkingsverband; - onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; - voert overleg met de medezeggenschapsraad en oudervereniging van de school; 18 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

19 - onderhoudt het contact met de stafmedewerkers Human Resource, Financiën & Beheer, Huisvesting en ICT; - onderhoudt het contact met de woningbouwstichting. 2. Beleidsontwikkeling (school): - vertaalt de door het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen naar het schoolplan en de onderwijsprogrammering en zorg- en jaarplannen voor de school; - is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school c.q. de locaties; - adviseert en informeert het College van Bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma's van de school en legt beleidsvoorstellen voor aan het College van Bestuur; - realiseert schooloverstijgende multidisciplinaire beleidsprojecten; - participeert in de meningsvorming in de vergaderingen van het College van Bestuur; - neemt deel aan school overstijgende beleidscommissies; - neemt deel aan gemeentelijk georganiseerd overleg. 3. Uitvoering onderwijsproces: - draagt zorg voor de opstelling van de begroting, het schoolplan, het jaarplan, het zorgplan, de schoolgids en het jaarverslag van de school; - draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het College van Bestuur; - beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; - beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement: - geeft leiding aan de medewerkers op de school; - stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; - is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gesprekkencyclus en de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers. Hiervoor zijn beleidskaders vastgesteld op stichtingsniveau; - is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; - is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; - adviseert het College van Bestuur over personele vraagstukken op de school; - levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. 5. Beleidsadvies aan het College van Bestuur: - volgt en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de organisatie en de afzonderlijke scholen; - ontwikkelt beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag en adviseert het College van Bestuur hierover; - leidt projecten en/of is voorzitter van projectgroepen, commissies en netwerkbijeenkomsten en ontwikkelt beleid in overleg met het College van Bestuur; - adviseert het College van Bestuur in het overleg met de gemeente over de totstandkoming van de educatieve agenda van de lokale overheid; - adviseert het College van Bestuur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden; - kan door het College van Bestuur gemandateerd worden in het overleg met externe overlegpartners. 19 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

20 -4- Beslissingen, kader en verantwoording Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van de door het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in het schoolplan, meerjaren onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school, het ontwikkelen van beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag en het adviseren van het College van Bestuur hierover en het onderhoud aan het gebouw. Kader: relevante wet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het College van Bestuur. Verantwoording: aan het College van Bestuur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school en het ontwikkeld beleid van de school met een aantal locaties, de uitvoering van het onderwijsproces, het personeelsmanagement en de beleidsadviezen aan het College van Bestuur. -5- Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoering processen; - kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving en CAO s (WEC, PO, VO, BVE, WBP, WMS); - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - inzicht in bedrijfskundige processen; - inzicht in stijlen van leidinggeven; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals; - vaardig in het opstellen van beleidsadviezen; - vaardig in schriftelijke en mondelinge communicatie. -6- Contacten - met het College van Bestuur over het uit te voeren beleid om tot werkafspraken te komen; - met ouders en medezeggenschapsraad over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholing)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. 20 Functieboek Onderwijsstichting KempenKind, versie definitief.

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Concept nr. 3 Maart 2010-1 - Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Functieboek... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Keuze Functieboek Het Sticht... 5 1.3 Overzicht huidige normfuncties en

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren Vacature informatie Directeur OBS De Fontein & OBS De Paperclip Inleiding Stichting OPOCK is een betrekkelijk jonge organisatie en bestaat sinds 2006 na een fusie tussen de bestuurscommissies van de gemeenten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013 Verantwoord toekennen Functieboek Essentius 2012/2013 A. Sluiter, AD Essentius juni 2012 status Definitief pagina 1 van 44 Voorwoord Op basis van de CAO-PO 2006-2008 zijn werkgevers in het primair onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend Functieprofiel Directeur voor KBS De Howiblo & KBS De Heeswijk Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! te Woerden KBS De Howiblo

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1142, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Functiebouwwerk openbaar primair onderwijs Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ het functiebouwwerk openbaar

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen In deze bijlage zijn het functiehuis en de functiebeschrijvingen opgenomen voor de volgende functies 1. Directeur, vastgesteld (apart document) 2. Schoolleider,

Nadere informatie

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Profiel Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs 4 juni 2015 Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Organisatie Op School Lyndensteyn kunnen leerlingen terecht voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. School Lyndensteyn is een school

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Academische Basisschool de Hovenier Montfort Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een ervaren professional die denkt in kansen en

Nadere informatie

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs Algemene toelichting In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement Marieke Kalisvaart

Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement 43343 43333 33 33 Marieke

Nadere informatie

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum VACATUREOVERZICHT JULI 2009 Functie Omschrijving Regio / plaats Vacaturenummer Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum Wij zoeken een enthousiaste en innovatieve afdelingsmanager Regionaal Expertise

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Informatie vacature. Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Informatie vacature. Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Informatie vacature Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Inhoud - Inleiding - Procedure werving en selectie - Huidige

Nadere informatie

Functieboek & Functiebouwwerk

Functieboek & Functiebouwwerk Functieboek & Functiebouwwerk Datum: 7 december 2010 Auteur: Coralien Franken Status: Elly concept Ruggenberg, Ben Kennedie Notitie bestemd voor Bestuur en GMR Route: Bespreken in MT-overleg Bespreken

Nadere informatie

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Functie-informatie Functienaam Teamleider Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Functiehuis. Bijlagen: FUWASYS-beschrijvingen functies

Functiehuis. Bijlagen: FUWASYS-beschrijvingen functies Onderwerp / voorstel: Status: Definitief Periode: Versienr: Code: # Pagina s: 10 Eigenaar: Louwiek Moltmaker i.s.m. OSG Bestuur en Management Ondersteuning Akkoord: Resonansgroepen Datum: 22-04- DoPo Datum:

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 1. 1 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 I NHOU DSOPGA V E Beschikbare functies binnen de stichting...3 Organisatie...4 Functie-omschrijvingen...5 Functiemix PCPO

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een professionele

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering

Functiebeschrijving en Functiewaardering Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Coördinator van het regioloket bij Stichting Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem;

Nadere informatie

Management. Anders Organiseren O2A5

Management. Anders Organiseren O2A5 Management Anders Organiseren O2A5 Opdrachtgever O2A5 Bert van der Lee Opgesteld door Henk Norder, Hanneke Oosting en Bert van der Lee Kenmerk Datum 19 Februari 2015 fe Samen werken aan kwaliteit in nieuwe

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie