OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND I. CONTRACTANTEN Algemene gegevens: Naam samenwerkingsverband: WSNS Noordoost Friesland (hierna swv) Aantal basisscholen: 41 Aantal speciale basisscholen: 1 SBD nummer: 0312 Bestuursnummer: Brinnummer Centrale Dienst: 26VA Contractanten/deelnemende schoolbesturen 1 : a. Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Dantumadeel; o.b.v. het leerlingenaantal d.d. 1 oktober 2011 (1207) b. Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Dongeradeel; o.b.v. het leerlingenaantal d.d. 1 oktober 2011 (1676) c. Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Ferwerderadeel; o.b.v. het leerlingenaantal d.d. 1 oktober 2011 (521) d. Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Kollumerland c.a.; o.b.v. het leerlingenaantal d.d. 1 oktober 2011 (1005) e. Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Anjum; o.b.v. het leerlingenaantal d.d. 1 oktober 2011 (122) f. Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Morra-Lioessens; o.b.v. het leerlingenaantal d.d. 1 oktober 2011 (48) g. Stichting ROOBOL (Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland); o.b.v. het leerlingenaantal d.d. 1 oktober 2011 (351) h. Vereniging voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs en Praktijkonderwijs in Dokkum; o.b.v. het leerlingenaantal d.d. 1 oktober 2011 (278) II. BETROKKEN MEDEWERKERS IN VASTE DIENST BIJ DE CONTRACTANTEN EN GEDETA- CHEERD NAAR HET SWV Binnen het samenwerkingsverband worden (op basis van al dan niet geformaliseerde detacheringen) door werknemers van de onder I genoemde contractanten werkzaamheden verricht voor het samenwerkingsverband, doorgaans op scholen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband. Dit betreft zowel onderwijzend personeel (hierna te noemen OP ) als onderwijs ondersteunend personeel (hierna te noemen OOP ). Het betreft de volgende werknemers: Vanuit Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Dongeradeel: a. A.M. van den Berg, secretarieel medewerker, wtf = 0,3000, schaal 5 trede 12 OOP; b. F.B. Burgler, coördinator, wtf = 0,8000, schaal LC trede 15 OP; c. S.M. Gosma, secretaresse, wtf = 0,3000, schaal 5 trede 12 OOP; d. M. Pasma, orthopedagoog, wtf = 0,8000, schaal 12 trede 16 OOP; e. M.H. Zietsma, orthopedagoog, wtf = 0,2000, schaal 11 trede 4 OOP. 1 Dit betreft de in het huidige samenwerkingsverband participerende schoolbesturen dan wel diens rechtsopvolgers. overeenkomst swv wsns nof versie

2 - 2 - Vanuit Vereniging voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs en Praktijkonderwijs in Dokkum: a. leraar, wtf = 0,2306, schaal LB trede 14 OP; b. leraar, wtf = 0,6918, schaal LB trede 14 OP; c. leraar, wtf = 0,0100, schaal LB trede 14 OP; d. psychologisch assistent, wtf = 0,2000, schaal 8 trede 13 OOP. De totale loonkosten worden geschat op ongeveer Ten aanzien van deze werknemers is geen functioneringsproblematiek aan de orde. OVERWEGENDE a. Dat met ingang van 1 augustus 2013 als gevolg van de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs dit bestaande samenwerkingsverband WSNS Noordoost Friesland vervalt. b. Dat de contractanten met ingang van 1 augustus 2013 deel zullen uitmaken van door het Ministerie aangewezen samenwerkingsverbanden, die meerdere regio s omvatten en wel Samenwerkingsverband WSNS PO Fryslân. c. Dat er onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheid tot inzet van de werknemers genoemd onder II in dit nieuwe samenwerkingsverband via formele detachering. d. Dat indien er geen mogelijkheid is tot inzet van één of meerdere van de onder II genoemde werknemers binnen het onder III b genoemde samenwerkingsverband er een oplossing gevonden moet worden m.b.t. herplaatsing of ontslag van de betrokken werknemer(s). e. Dat er ook een oplossing gevonden moet worden voor werknemer(s), die door middel van verdringing door herplaatsing van de betrokken werknemer(s) bij de eigen werkgever, moeten afvloeien wegens hun plaats op de afvloeiingslijst. f. Dat contractanten zich eraan committeren om de lasten/verplichtingen (zowel personele lasten als financiële lasten) van de gekozen oplossing naar evenredigheid onderling te delen. III. KOMEN OVEREEN: 1. Indien mogelijk herplaatsing betrokken werknemer(s) bij de eigen werkgever in een passende functie. De eigen werkgever zal alles wat redelijkerwijs mogelijk is doen om herplaatsing in een passende functie binnen de eigen rechtspersoon mogelijk te maken. 2. Indien de onder 1 genoemde optie niet mogelijk is, herplaatsing via formele detachering bij een van de andere contractanten, voor zover dit in redelijkheid mogelijk is. De loonkosten zullen dan worden betaald door de inlener aan de uitlener. De rechten en plichten van uitlener, inlener en gedetacheerde zullen in een formele detacheringsovereenkomst worden beschreven. 3. Indien de genoemde opties onder 1 en 2 redelijkerwijs niet mogelijk zijn, rddf-plaatsing (indien van toepassing) en afvloeiingsontslag van de betrokken werknemer(s), voor zover deze op basis van de geldende afvloeiingsregeling en bestuursbenoeming daarvoor in aanmerking komen. 4. Indien er sprake is van afvloeiingsontslag van de betrokken werknemer(s) dient er een aanbod tot outplacement te worden gedaan, voorzien van een offerte van een outplacementbureau, welke kan voldoen aan de referte in het Reglement Participatiefonds. De daarmee gemoeide kosten ad circa 4.000,- excl. BTW per werknemer, zullen naar rato van het aantal leerlingen van de deelnemende contractanten binnen het thans bestaande samenwerkingsverband worden gedragen, evenals de kosten van een rddf-plaatsing van de betreffende werknemer indien dit van toepassing mocht zijn. 5. Indien er m.b.t. de functie van betrokken werknemer(s) binnen 12 maanden na de ontslagdatum een passende vacature is ontstaan bij één of meerdere van de andere contractanten, zal deze vacature bij voorrang worden aangeboden aan de betrokken werknemer(s). Alleen indien bij de sollicitatie gegronde bezwaren bestaan tegen de betreffende werknemer, zal benoeming in de vacature niet plaatsvinden. Onder gegronde bezwaren wordt verstaan reeds aanwezige verstoorde relaties tussen

3 - 3 - betrokken werknemer en werknemers, met wie samengewerkt zal moeten worden of gebleken frequent ziekteverzuim. 6. Het gestelde onder 4 en 5 geldt evenzeer voor werknemers, die in de rddf moeten worden geplaatst en ontslagen moeten worden, doordat zij een lagere positie hebben op de afvloeiingslijst als direct gevolg van herplaatsing van de onder II genoemde werknemers bij de eigen werkgever. 7. Alle contractanten verbinden zich een uiterste inspanning te zullen plegen om de doelstelling en strekking van deze overeenkomst te behalen en zullen op transparante wijze rekening en verantwoording jegens elkaar afleggen, indien deze inspanningen niet tot resultaat leiden. IV. GESCHILLENREGELING 1. Geen van de contractanten zal om ontbinding van deze overeenkomst vragen. 2. Indien er geschillen ontstaan m.b.t. de uitvoering van deze overeenkomst, welke niet in goed overleg tussen partijen zelf kunnen worden opgelost, dan zullen deze worden voorgelegd aan een door alle partijen aanvaarde gecertificeerde NMI-mediator. 3. Indien mediation niet tot een oplossing leidt, zal het geschil door partijen aan de bevoegde Nederlandse Rechter worden voorgelegd. 4. De uit lid 2 en 3 van dit artikel voortkomende kosten (inclusief BTW), zullen naar rato van het aantal leerlingen van de deelnemende contractanten binnen het thans bestaande swv worden gedragen. V LOOPTIJD OVEREENKOMST Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar. In die periode moet in redelijkheid een oplossing zijn gevonden voor de personele en financiële gevolgen van de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs. VI INGANG OVEREENKOMST Deze overeenkomst gaat in per 1 augustus VII INSPANNINGSVERPLICHTING De contractanten hebben gedurende de looptijd van de overeenkomst een inspanningsverplichting om het gedetacheerd personeel te plaatsen in vacatures binnen de besturen van het samenwerkingsverband.

4 - 4 - VIII ONDERTEKENING Dokkum, Namens het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Kollumerland c.a. Voorzitter Secretaris

5 - 5 - TOELICHTING OP OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND Aanleiding De aanleiding voor deze overeenkomst is om als voormalig samenwerkingsverband de personele en financiële gevolgen van de opheffing van dit samenwerkingsverband door de deelnemende besturen zo goed mogelijk onderling te regelen. Het is zeer waarschijnlijk dat de door de Rijksoverheid ter beschikking gestelde middelen voor de nieuw gevormde samenwerkingsverbanden in het kader van de Wet op het Passend Onderwijs onvoldoende zullen zijn om te voorzien in de personele en financiële gevolgen van de opheffing van het bestaande samenwerkingsverband, zoals dit tot 1 augustus 2012 heeft gefunctioneerd. Het ligt in de verwachting dat niet alle, bij het huidig (voormalige) samenwerkingsverband gedetacheerde werknemers, per 1 augustus 2012 gedetacheerd kunnen worden naar het nieuw gevormde samenwerkingsverband. Op die werknemers, die niet geplaatst kunnen worden, is deze overeenkomst van toepassing. Betrokken werknemers Deze overeenkomst biedt aan de contractanten als werkgever de mogelijkheid om binnen de kring van contractanten van het huidig (voormalig) samenwerkingsverband zoveel mogelijk perspectief op herplaatsing te bewerkstelligen. Echter indien een betrokken werknemer daaraan niet meewerkt, is detachering en herplaatsing bij een andere werkgever dan de eigen werkgever niet mogelijk. Dit feit kan een grond vormen voor afvloeiing of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Deze situatie kan niet worden opgelost zonder op het concrete geval toegesneden juridisch advies. Rddf-plaatsing en afvloeiing betrokken werknemers bij werkgevers, die de regeling ontslagbeleid voeren conform artikel 10.4 CAO-PO. Alle schoolbesturen met ontslagbeleid volgens artikel 10.4 van de CAO-PO hebben op basis van artikel 2.7 een (meerjaren)formatiebeleid of bestuursformatieplan voor de komende 4 jaar. De werkgever met één school van dezelfde onderwijssoort hanteert de afvloeiingsregeling en eventuele protocollen, zoals die golden op 31 juli De werkgever met meerdere scholen van dezelfde onderwijssoort hanteert per categorie personeel een integrale afvloeiingsregeling op bestuursniveau voor de plaatsing in het rddf en ontslag om formatieve redenen van werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Onderscheiden worden de categorieën onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel, directie en werknemers die zijn benoemd of aangesteld op projectformatie als bedoeld in artikel 3.4 onder d. Voor zover het gaat om werknemers met specifieke functies, die zijn aangesteld om te worden gedetacheerd naar het samenwerkingsverband, kan het gaan om werknemers die zijn benoemd of aangesteld op projectformatie. Indien de financiering voor het project WSNS vervalt of vermindert, biedt dit de mogelijkheid deze werknemers in rddf te plaatsen, als zij niet herplaatsbaar zijn bij het per 1 augustus 2012 gestarte samenwerkingsverband. Dit verdient de voorkeur, omdat betreffend personeelslid anders niet meer op basis van projectformatie binnen die aparte categorie past voor de afvloeiingslijst. Geadviseerd wordt om de betrokken schoolbesturen geen onnodige verplichtingen op zich te laten nemen ter zake van herplaatsing, als personeelsleden op projectformatie bij het staken van het samenwerkingsverband binnen het nieuwe samenwerkingsverband niet herplaatsbaar blijken. Zij komen derhalve in aanmerking voor rddf en afvloeiing. Een oplossing kan zijn deze personeelsleden over te hevelen in een payrollconstructie en van daaruit te komen tot herplaatsing bij de eigen werkgever. Op die manier drukken zij niet op de reguliere formatie, indien er sprake is van onvoldoende financiële middelen.

6 - 6 - Voor onderwijzend personeel zal dit mogelijk niet zo zijn en zal de betreffende werknemer, indien het gaat om een werkgever met meerdere scholen, gelet op de bestuursbenoeming een plaats kunnen innemen op de afvloeiingslijst volgens het LIFO-criterium. Daarbij zal alleen dan afvloeiing aan de orde zijn als dit personeelslid als laatste op de bestuursafvloeiingslijst staat of als zich de situatie voordoet als bedoeld in artikel 10.4, lid 4 CAO-PO en dit personeelslid dan op die school als eerste in aanmerking komt voor afvloeiing. Detachering Het is noodzakelijk om detachering door middel van een formele detacheringsovereenkomst te regelen. Dit regelt de rechten en plichten van de uitlener, de inlener en de gedetacheerde, voor wat betreft werkgeversgezag (bij de inlener), betaling loon (door de uitlener, vergoed aan de uitlener door de inlener) omvang detachering, aard functie en werkzaamheden, duur detachering, opzegging van de detachering, opzeggingstermijn en de financiële gevolgen van opzegging. Afvloeiingsontslag en eisen Instroomtoets Participatiefonds Het reglement van het Participatiefonds is hierna m.b.t. het hierbij relevante artikel 7 grotendeels weergegeven met inbegrip van de toelichting. Geadviseerd wordt om hiervan goed nota te nemen, aangezien schoolbesturen het risico lopen dat bij afvloeiingsontslag de uitkeringskosten voor uw eigen rekening komen, als de instroomtoets niet met succes wordt afgerond. Artikel 7: Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij ontslagbeleid 7.1 Ontslaggrond In het geval een werkgever de regeling ontslagbeleid als bedoeld in artikel 10.4 en 10.5 van de CAOPO hanteert, kan ontslag wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden een grond zijn voor de toewijzing van een vergoedingsverzoek. Ontslag wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden doet zich voor indien de daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden inclusief andere ontslagen en natuurlijk verloop, minimaal gelijk zijn aan de omvang van het gemelde ontslag. Indien van een dergelijke daling sprake is, is ontslagruimte aanwezig. Het bevoegd gezag overlegt een afschrift van het ontslagbesluit waarin de reden voor het ontslag genoemd is, of wanneer het besluit nog niet is opgemaakt of de reden voor het ontslag niet genoemd wordt, een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor het ontslag, zoals genoemd in artikel 7, aan betrokkene is kenbaar gemaakt. Beëindigingovereenkomst In plaats van bovengenoemd afschrift van het ontslagbesluit waarin de reden voor het ontslag genoemd is, of een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor het ontslag, zoals genoemd in artikel 7, aan betrokkene is kenbaar gemaakt, kan het bevoegd gezag ook een afschrift van een beëindigingovereenkomst overleggen waaruit tenminste blijkt dat: 1. het dienstverband met wederzijds goedvinden is beëindigd, 2. het bevoegd gezag heeft voorgesteld het dienstverband te beëindigen, en 3. de reden daarvoor is gelegen in de in dit artikel genoemde ontslaggrond. Bij de beëindiging van een tijdelijk dienstverband verstrekt het bevoegd gezag, wanneer er geen ontslagbesluit wordt opgemaakt, een afschrift van de akte van benoeming en een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor de beëindiging, zoals genoemd in artikel 7, aan betrokkene is kenbaar gemaakt.

7 Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden Ter beoordeling van een in het eerste lid bedoelde ontslag wordt een vergelijking van de rijksbekostiging en financiële bijdragen van derden gemaakt. In deze vergelijking wordt de totale rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden direct voorafgaand aan het ontslag vergeleken met de totale rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden per de datum van het ontslag. Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt voor 65% in de vergelijking betrokken. Dit betekent dat bij de berekening van de rijksbekostiging wordt uitgegaan van 65% inzet van het budget voor de bekostiging van personeel.het niveau van de vergelijking van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden is afhankelijk van één van de onderstaande situaties: Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op bestuursniveau De vergelijking van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden wordt op bestuursniveau gemaakt, tenzij er sprake is van een in artikel of genoemde situatie Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van het bkb-samenwerkingsverband Het ontslag wordt getoetst op het niveau van het samenwerkingsverband indien er sprake is van een samenwerkingsverband in het kader van een bestuurlijke krachtenbundeling. In de vergelijking wordt de rijksbekostiging en financiële bijdragen van derden zoals is beschreven in artikel 7.2. op het niveau van het samenwerkingsverband vergeleken Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van een centrale dienst Het ontslag wordt getoetst op het niveau van de centrale dienst indien er sprake is van ontslag van personeel dat werkzaam is bij een centrale dienst. In de vergelijking wordt de voor de centrale dienst beschikbare rijksbekostiging en financiële bijdragen van derden vergeleken. 7.3 Uitgesteld ontslag Indien er sprake is van uitgesteld ontslag, wordt het ontslag getoetst op bestuursniveau over drie schooljaren. In de vergelijking wordt de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden zoals beschreven in artikel 7.2 in de schooljaren en vergeleken. Daarna volgt een vergelijking van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden tot de datum van het ontslag ten opzichte van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden per de datum van het ontslag. De ontslagruimte per 1 augustus 2010 wordt opgeteld bij de ontslagruimte, of in mindering gebracht op de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden per de datum van het ontslag. Tevens wordt bij de beoordeling bekeken of betrokkene op andere middelen dan begrepen in derijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden zoals is beschreven in artikel 7.2 in dienst is gehouden. 7.4 Natuurlijk verloop en andere ontslagen Ten gevolge van natuurlijk verloop en andere ontslagen komen rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden beschikbaar. Om deze reden wordt de omvang van het natuurlijk verloop en de andere ontslagen in een periode van zes maanden voorafgaand aan en per de datum van het gemelde ontslag in de vergelijking betrokken. Indien er sprake is van een daling in de beschikbare rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden wordt de omvang van het natuurlijk verloop en de andere ontslagen op deze daling in mindering gebracht. In het geval dat er sprake is van een stijging in de beschikbare rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden wordt de omvang van het natuurlijk verloop en de andere ontslagen bij deze stijging opgeteld.

8 Natuurlijk verloop en andere ontslagen bij uitgesteld ontslag In het geval van uitgesteld ontslag is de omvang van de andere ontslagen en het natuurlijk verloop vanaf 1 februari 2010 tot en met de datum van het gemelde ontslag onderdeel van de toetsing. 7.6 Benodigde gegevens Het bevoegd gezag verstrekt bij de melding van ontslagen wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden op het in artikel 7.2 aangegeven toetsingsniveau: a. een gespecificeerde opgave van de omvang van de (verwachte) aanvullende rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden over de perioden waarop de vergelijking betrekking heeft; b. een gespecificeerde opgave van de omvang in nettoloonkosten van het natuurlijk verloop en de andere ontslagen in een periode van zes maanden voorafgaand aan en per de ontslagdatum; c. een afschrift van de passage van het zorgplan als bedoeld in artikel 19, lid 2, onder b van de WPO over de inzet van de bekostiging van de zorgvoorzieningen in de periode tot en per de datum van het ontslag; d. in geval van uitgesteld ontslag toont het bevoegd gezag tevens aan dat betrokkene op andere middelen dan begrepen in de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden zoals is beschreven in artikel 7.2 in dienst is gehouden; e. in geval van uitgesteld ontslag, een gespecificeerde opgave in nettoloonkosten van de omvang van het natuurlijk verloop en andere ontslagen in de periode vanaf 1 februari 2010 tot aan de datum van het gemelde ontslag. 7.7 Toetsingsdatum Ontslag op grond van artikel 7 per of na de laatste schooldag van een schooljaar wordt getoetst als zijnde een ontslag per 1 augustus van het volgend schooljaar. Een ontslag op grond van artikel 7 per een andere datum voorafgaand aan de laatste schooldag van een schooljaar wordt per deze andere datum getoetst. 7.8 Inspanningsverplichting Bij een ontslag op grond van artikel 7 dient het bevoegd gezag te voldoen aan de inspanningsverplichting, artikel 4, categorie IV. Hieronder volgen de eisen die het Participatiefonds in dit kader aan een ontslag op grond van artikel 7, stelt: Categorie IV- A hulp bij behoud van werk, extern (bij ontslag uit een vast dienstverband) 1. extern een passende functie zoeken (indien aangesloten, gebruik maken van een mobiliteitscentrum/arbeidspool, zoeken bij een ander bevoegd gezag, of buiten het onderwijs); en 2. aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren; of 3. aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de inspanningen 1 tot en met 3 van deze categorie). Categorie IV- B hulp bij behoud van werk, extern (bij ontslag uit een tijdelijk dienstverband) 1. aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren; of 2. aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de inspanningen 1 en 2 van deze categorie).

9 - 9 - TOELICHTING OP ARTIKEL 7 Alle instellingen voor primair onderwijs ontvangen een budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB-budget) In artikel 7 van het reglement wordt een deel van het PAB-budget bij de beoordeling van de vermijdbaarheid van het ontslag wegens daling van de rijksbekostiging van personeel buiten beschouwing gelaten. Voor het schooljaar is het percentage van PAB-budget dat bij de vergelijking buiten beschouwing wordt gelaten, gesteld op 35%. Onder financiële bijdragen van derden worden onder meer bijdragen van gemeenten verstaan, Europese subsidies en sponsorgelden. 7.1 Ontslaggrond Indien er een ontslaguitkering wordt aangevraagd ten gevolge van de afbouw van overuren wordt de melding van het ontslag getoetst op grond van artikel 7 van dit reglement. Deelontslag Indien de ontslagruimte kleiner is dan de omvang van het ontslag, kan ontslag uit een vast dienstverband niet plaatsvinden omdat deelontslag niet is toegestaan. In het geval dat een tijdelijk dienstverband van rechtswege eindigt, dient een herbenoeming plaats te vinden welke gelijk is aan de omvang van de voorafgaande betrekking minus de ontslagruimte. Herbenoemingsverplichting Aan de herbenoemingsverplichting van tijdelijk personeel is een ondergrens gesteld. Voor groepsleraren in het primair onderwijs is deze ondergrens 8 uur. Indien de omvang van de voorafgaande aanstelling minder dan 8 uur is, bedraagt de Pagina 16 van 42 ondergrens de helft van de beëindigde aanstelling. Voor vakleraren en onderwijsondersteunend personeel wordt de één-uurgrens gehanteerd. 7.2 Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden Indien er sprake is van een fusie en/of overdracht van instellingen dan wel besturen, houdt het bevoegd gezag hier rekening mee, zodat de verschillende jaren vergelijkbaar blijven. Dit betekent dat als in het schooljaar een extra instelling onder het bevoegd gezag ressorteert, deze instelling in het schooljaar (herkenbaar) bij de vergelijking betrokken wordt Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van het bkb-samenwerkingsverband Een samenwerkingsverband van bevoegde gezagsorganen in het kader van bestuurlijke krachtenbundeling zal zich voor wat betreft ontwikkelingen inzake de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden gedragen als ware het één werkgever. Een ontslag binnen het samenwerkingsverband kan dan ook pas plaatsvinden als er binnen dat samenwerkingsverband geen rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden beschikbaar zijn om dat ontslag te voorkomen. Het feit dat de stimuleringsbijdrage is vervallen betekent niet dat er geen bkb- Samenwerkingsverbanden meer bestaan. Dit is afhankelijk van de inhoud en looptijd van de samenwerkingsovereenkomst.

10 Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van een centraledienst Op grond van artikel 21 WPO moeten verschillende bevoegde gezagsorganen die in één samenwerkingsverband zitten, zijn aangesloten bij dezelfde centrale dienst. Bij het beoordelen van een vergoedingsverzoek van uitkeringskosten welke het gevolg zijn van ontslag bij een centrale dienst wordt gekeken naar het verschil in middelen welke beschikbaar zijn voor de centrale dienst. Wat de zorgformatie betreft, geldt ook het gestelde in de toelichting op artikel 7.6.c. 7.3 Uitgesteld ontslag Dit artikel voorziet in een tweetal concrete situaties: 1. Een bevoegd gezag wordt het eerste jaar geconfronteerd met een daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden. Er wordt personeel ontslagen voor een omvang kleiner dan de omvang van de daling. Het ongebruikte deel van de daling kan na verrekening van de daling of stijging in het tweede jaar voor ontslag worden ingezet. 2. Een bevoegd gezag wordt in het eerste jaar geconfronteerd met een daling, maar gaat niet over tot ontslag. De ongebruikte daling kan na verrekening van de daling of stijging in het tweede jaar voor ontslag worden ingezet. In beide situaties wordt de omvang van het natuurlijk verloop en de andere ontslagen betrokken van de periode 6 maanden voorafgaand aan de eerste daling tot en met het daadwerkelijke moment van ontslag. Indien een bevoegd gezag van de bovenstaande mogelijkheden gebruik wil maken, dient het dit expliciet aan te geven. 7.4 Natuurlijk verloop en andere ontslagen Voor de ruimte van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden die ontstaat door natuurlijk verloop of andere ontslagen geldt dat het bevoegd gezag van de school deze inzet om gedwongen ontslagen te voorkomen. Om deze reden betrekt het bevoegd gezag eveneens het natuurlijk verloop en de andere ontslagen in het in artikel 7.2 bedoeld overzicht. 7.6.c Zorgformatie In de WPO is in artikel 184, lid 6 gesteld dat de kosten van de werkloosheidsuitkeringen en de suppletie inzake arbeidsongeschiktheid die voortvloeien uit de inzet of een wijzing van de inzet van zorgformatie niet ten laste van het Participatiefonds kunnen worden gebracht. Dit heeft tot gevolg dat het Participatiefonds inzicht dient te krijgen in de wijze van inzet van de bekostiging van de zorgvoorzieningen in beide schooljaren. Om deze reden dient bedoelde passage uit het zorgplan te worden overgelegd. Dit betekent dat bij een ontslag van een personeelslid van een speciale school voor het basisonderwijs die participeert in meer dan één samenwerkingsverband, de bedoelde passage van alle samenwerkingsverbanden dient te worden overgelegd. (zie art. 18 lid 8 WPO) 7.7 Toetsingsdatum Pagina 17 van 42 Bij een ontslag per andere datum dan 1 augustus of laatste schooldag past het bevoegd gezag zijn melding aan, aan deze andere datum en richt de melding verder in overeenkomstig de wijze als in artikel 7 beschreven, maar nu met als uitgangspunt deze andere datum.

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. Nu appellante volgens de afvloeiingsvolgorde binnen haar functiecategorie degene

Nadere informatie

REGLEMENT. Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013

REGLEMENT. Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013 REGLEMENT Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013 INHOUD Wijzigingenten opzichte van schooljaar 2011 2012 2 Toelichting voor het schooljaar 2012 2013 3 DEEL 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013

reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013 reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013 REGLEMENT Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013 INHOUD Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Inhoud pagina Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2 Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Hoofdstuk II Premie Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15445 25 juli 2012 Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013 Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011 2012

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011 2012 Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011 2012 Inhoud Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2010 2011 2 Toelichting voor het schooljaar 2011 2012 4 D E E L 1 Algemene

Nadere informatie

LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013

LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013 LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013 1. Aanleiding In 2013 is een nieuwe CAO PO vastgesteld. In deze CAO zijn een aantal zaken omtrent benoemingen en verplichtingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Naar de naleving van artikel 138 lid 1 WPO (eigen wachtgelders) bij de Stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek Agora Utrecht, mei 2016 Nummer: 4841966

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2005 2006 Inhoud Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2004 2005 2 Toelichting voor het schooljaar 2005 2006 4 DEEL 1 DEEL 2

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever 105186/105192/105226/105227 - Bezwaar tegen ontslag uit ID-betrekking; PO Bezwaren tegen besluit van de werkgever d.d. 7 november 2011 om de aanstelling wegens opheffing van de betrekking te beëindigen

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2008 2009 Inhoud Wijzigingen t.o.v. schooljaar 2007-2008 2 Toelichting voor het schooljaar 2008-2009 4 D E E L 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

RIS129017A_28-JUN-2005

RIS129017A_28-JUN-2005 Plan van aanpak betreffende aanwijzing rddf, behorend bij bestuursformatieplan openbaar primair onderwijs (inclusief expertise-centra) te Den Haag schooljaar 2005-2006 (Versie 20 juni 2005) Algemeen Ten

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:AZ6410

ECLI:NL:RVS:2007:AZ6410 ECLI:NL:RVS:2007:AZ6410 Instantie Raad van State Datum uitspraak 17-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 200603242/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2009 2010 Inhoud Wijzigingen t.o.v. schooljaar 2008 2009 2 Toelichting voor het schooljaar 2009 2010 4 D E E L 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2006 2007 Inhoud Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2005 2006 2 Toelichting voor het schooljaar 2006 2007 4 D e e l 1 D e e

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Bij de beoordeling van het beroep zal worden uitgegaan van de volgende vaststaande feiten.

Bij de beoordeling van het beroep zal worden uitgegaan van de volgende vaststaande feiten. UITSPRAAK van de Commissie van Beroep voor het gereformeerd onderwijs (hierna: de Commissie), ingesteld op grond van artikel 60 van de Wet op het Primair Onderwijs, inzake: S., appellant, gemachtigde:

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

UITSPRAAK. inzake: R., appellante, gemachtigde: mr. P.P. Klokkers, advocaat te Amsterdam, tegen

UITSPRAAK. inzake: R., appellante, gemachtigde: mr. P.P. Klokkers, advocaat te Amsterdam, tegen UITSPRAAK van de Commissie van Beroep voor het gereformeerd onderwijs (hierna: de Commissie), ingesteld op grond van artikel 60 van de Wet op het Primair Onderwijs, inzake: R., appellante, gemachtigde:

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het primair onderwijs

Reglement Participatiefonds voor het primair onderwijs Reglement Participatiefonds voor het primair onderwijs Schooljaar 2013-2014 Publicatiedatum: 15 april Datum inwerkingtreding: 16 april Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen PARAGRAAF 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2008 2009 Inhoud Wijzigingen t.o.v. schooljaar 2007-2008 2 Toelichting voor het schooljaar 2008-2009 4 D E E L 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

De Commissie van Beroep voor het Protestants- Christelijk Basis-, Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs

De Commissie van Beroep voor het Protestants- Christelijk Basis-, Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Commissie van Beroep voor het Protestants- Christelijk Basis-, Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Commissie is niet gebleken van een wet in formele zin, overigens ook niet de WWZ zelf, waarmee

Nadere informatie

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : Ingangsdatum : 1 februari 2015 1

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : Ingangsdatum : 1 februari 2015 1 REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : Ingangsdatum : 1 februari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie Paragraaf 2.1

Nadere informatie

REGLEMENT 2013-2014 Publicatiedatum Staatscourant :31 juli 2013 Ingangsdatum :1 augustus 2013 1

REGLEMENT 2013-2014 Publicatiedatum Staatscourant :31 juli 2013 Ingangsdatum :1 augustus 2013 1 REGLEMENT 2013-2014 Publicatiedatum Staatscourant :31 juli 2013 Ingangsdatum :1 augustus 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 12 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

REGLEMENT Publicatiedatum Staatscourant : 5 augustus 2016 Ingangsdatum : 1 augustus

REGLEMENT Publicatiedatum Staatscourant : 5 augustus 2016 Ingangsdatum : 1 augustus REGLEMENT 2016-2017 Publicatiedatum Staatscourant : 5 augustus 2016 Ingangsdatum : 1 augustus 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

De MATRIX reglement Participatiefonds PO 2013-2014

De MATRIX reglement Participatiefonds PO 2013-2014 De MATRIX reglement Participatiefonds PO 2013-2014 Dyade P&O Advies, d.d. 5 juni 2013, door drs W. (Wilma) Rijndorp-Kreft, dhr R. (Ronald) van Rooijen, mevr. S. (Sandra) Huijs, mvr.h. (Hanneke) Westening

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE HANDELSVAART TOT 9000 GT

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE HANDELSVAART TOT 9000 GT COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE HANDELSVAART TOT 9000 GT De ondergetekenden: 1. Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH), gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam, hierna te noemen

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN:

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN: MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS nummer: Naam werknemer: BSN: en werknemer verklaren dat ze meerdere gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Tijdens de gesprekken zijn tenminste de volgende onderwerpen aan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Ingangsdatum : 1 augustus 2017

Ingangsdatum : 1 augustus 2017 REGLEMENT 2017-2018 Ingangsdatum : 1 augustus 2017 1 Inhoud 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 9 PARAGRAAF 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN... 9 Artikel 1 Begripsbepalingen... 9 2 PREMIE... 12 PARAGRAAF 2.1 VERPLICHTING TOT

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2004 2005 Inhoud Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2003 2004 2 Toelichting voor het schooljaar 2004 2005 4 DEEL 1 DEEL 2 DEEL

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

De Commissie van beroep Islamitische Scholen is een commissie van beroep als bedoeld in artikel 60 van de WPO en artikel 52 van de WVO.

De Commissie van beroep Islamitische Scholen is een commissie van beroep als bedoeld in artikel 60 van de WPO en artikel 52 van de WVO. Commissie van beroep Islamitische Scholen Voorwoord Hierbij treft u het jaarverslag 2011 van de Commissie van beroep Islamitische scholen aan. In het kader van de efficiency en in navolging van vele andere

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Eigen wachtgelders

Notitie. Inleiding. Eigen wachtgelders Notitie Van : Directeur HRM Aan : AMT Datum : November 2013 Onderwerp : Beleid omtrent eigen wachtgelders Doel : Ter kennisgeving Opgesteld door : Marja van den Ouden/ Linda Nolst Trenite Kopie aan : Bestuur

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

De Commissie van beroep Islamitische Scholen is een commissie van beroep als bedoeld in artikel 60 van de WPO en artikel 52 van de WVO.

De Commissie van beroep Islamitische Scholen is een commissie van beroep als bedoeld in artikel 60 van de WPO en artikel 52 van de WVO. Commissie van beroep Islamitische Scholen Voorwoord Hierbij treft u het jaarverslag 2009 van de Commissie van beroep Islamitische scholen aan. In het kader van de efficiency en in navolging van vele andere

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

REGLEMENT 2015-2016 Publicatiedatum Staatscourant : XX september 2016 Ingangsdatum : 1 augustus 2015 1

REGLEMENT 2015-2016 Publicatiedatum Staatscourant : XX september 2016 Ingangsdatum : 1 augustus 2015 1 REGLEMENT 2015-2016 Publicatiedatum Staatscourant : XX september 2016 Ingangsdatum : 1 augustus 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

vakbekwaamheid van appellant voor het vak maatschappijleer vanwege de voortdurende ontwikkeling van dit vak, is ongemotiveerd nu er geen enkel onderzo

vakbekwaamheid van appellant voor het vak maatschappijleer vanwege de voortdurende ontwikkeling van dit vak, is ongemotiveerd nu er geen enkel onderzo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 oktober 2010 CvB.VO/HBO.2010.106-U.2010.08 Weigering verlengen buitengewoon verlof en ontslag ingevolge

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 106285/106286/106287 Beroepen (3) tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking;. Werkneemster is ontslagen op grond van opheffing van de betrekking als bedoeld in artikel 3.8 lid 3 cao

Nadere informatie

Aanstellings- en ontslagbeleid

Aanstellings- en ontslagbeleid Katern Aanstellings- en ontslagbeleid Primair onderwijs 14 2 Aanstellings- en ontslagbeleid VOS/ABB 2 Aanstellings- en ontslagbeleid Primair onderwijs Bezoekadres: Polanerbaan 15, Woerden Postadres: Postbus

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Hieronder staan de vragen waar we voorafgaand aan de GMR van 16 maart 2011 antwoord op willen hebben:

Hieronder staan de vragen waar we voorafgaand aan de GMR van 16 maart 2011 antwoord op willen hebben: 9 maart 2011 11 maart 2011: mijn opmerkingen staan in vet Hallo Jan, Dag allemaal, Hieronder staan de vragen waar we voorafgaand aan de GMR van 16 maart 2011 antwoord op willen hebben: 2. Verslag GMR-vergadering

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen 104967 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De werknemer is 50% arbeidsongeschikt en de werkgever ontslaat hem voor 0,5 fte. De werkgever heeft ter zitting gesteld dat de ontslagbeslissing

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1551

ECLI:NL:CRVB:2017:1551 ECLI:NL:CRVB:2017:1551 Instantie Datum uitspraak 11-04-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1071 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Faciliteiten Weer Samen Naar School (WSNS) voor basisscholen in het schooljaar ; normatieve overgangsformatie met ingang van het

Faciliteiten Weer Samen Naar School (WSNS) voor basisscholen in het schooljaar ; normatieve overgangsformatie met ingang van het Faciliteiten Weer Samen het schooljaar 1999-2000 OCenW-Regelingen Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c so(vso)-scholen voor lom of

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105659 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking/gewichtige reden; De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001 Mededelingen OCenW Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs onderwijs met ingang Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen van: scholen voor basisonderwijs; speciale scholen voor basisonderwijs

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45451 17 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 25, 2015-0000300381,

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. 1 Gemiddelde schoolgrootte na samenvoeging BOBOZ + STROOMM.

ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. 1 Gemiddelde schoolgrootte na samenvoeging BOBOZ + STROOMM. BIJLAGE IV ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. In de WPO, afdeling 9 Beëindiging van de bekostiging, is het wettelijk kader vastgelegd voor de beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school dan

Nadere informatie

Detacheringsovereenkomst. Ondergetekenden

Detacheringsovereenkomst. Ondergetekenden Detacheringsovereenkomst Ondergetekenden 1. Gemeente Oss, vertegenwoordigd door de heer W.S.A. Franssen, Directeur dienst Gemeentebedrijven, hierna te noemen werkgever, en 2. Stichting Noord Oost Brabantse

Nadere informatie

Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs

Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging OCenW-Regelingen Bestemd voor: alle bevoegde gezagsorganen van instellingen ressorterende onder de Wet op het (WPO) en de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106978 - De plaatsing van de schoonmaker-functie in het rddf is juist omdat de functiegroep schoonmaak vanwege formatietekort wordt opgeheven. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te E, appellante,

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106405 - Bij de overplaatsing van de leerkracht heeft de werkgever een juiste belangenafweging gemaakt en zich voldoende ingespannen voor het vinden van een juiste functie. UITSPRAAK in het geding tussen:

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Detacheringovereenkomst

Detacheringovereenkomst Detacheringovereenkomst Gegevens medewerker Naam medewerker 1 BSN Huidige functie Arbeidsduur Schaal/trede Toelagen/toeslagen Gegevens uitlener Uitlenende organisatie Uitlenende manager Contactgegevens

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Datum: 17 oktober 2007 Ons kenmerk: 07333/ES/lb/eg Betreft: Wijzigingsblad notitie Terugkeerbegeleiding Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. samenwerkingsverband PO. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten. B. Personele aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. samenwerkingsverband PO. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten. B. Personele aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding samenwerkingsverband PO A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten 1 Voorwoord Deze publicatie is onderdeel

Nadere informatie

Commissie als bedoeld in artikel 12.1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO)

Commissie als bedoeld in artikel 12.1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO) COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. De Commissie van Beroep is bevoegd. Nu stellig te verwachten is dat in 2016 afgevloeid dient te worden met toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT. Stichting BWGS. Schooljaar

REGLEMENT. Stichting BWGS. Schooljaar REGLEMENT Stichting BWGS Schooljaar 2014-2015 Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs Datum inwerkingtreding: 1 augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106988 - De plaatsing van de functie van de werknemer in het rddf is niet juist omdat de werkgever ten onrechte uitgaat van één afvloeiingslijst voor al zijn werknemers terwijl er per school als bedrijfsvestiging

Nadere informatie

Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt

Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt Versie 07-04-2016 1 Inleiding 1.1 Stichting Brevoordt De Stichting Brevoordt is een overkoepelende stichting waarbinnen acht schoolbesturen in gezamenlijkheid

Nadere informatie

6. Format detacheringsovereenkomst

6. Format detacheringsovereenkomst Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 6. Format detacheringsovereenkomst Gegevens medewerker Naam medewerker BSN Adres en woonplaats Telefoonnummer E-mail Gegevens uitlener Uitlenende organisatie

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie