Rechtspraak Arbeidsrecht en Onderwijs Willem Lindeboom. VARO 16 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtspraak Arbeidsrecht en Onderwijs 2013. Willem Lindeboom. VARO 16 januari 2014"

Transcriptie

1 Rechtspraak Arbeidsrecht en Onderwijs 2013 Willem Lindeboom VARO 16 januari 2014

2 Onderwijs- cao s: drijfzand?

3

4 10

5 Rechtbank Amsterdam 3 mei 3013 ECLI:NL:RBAMS:2013:2337 Mogelijkheid hangende beroep om gebrekkige besluitvorming te herstellen Aanvulling mo8vering of andere ontslaggrond In het kader van bestuurlijke lus mag heel veel niet: strikt blijven binnen geboden mogelijkheid van herstel Onderdelen tussenuitspraak mogen alleen worden aangevochten bij hoger beroep tegen einduitspraak Geen nieuwe gronden tegen hersteld besluit

6 Wet normalisering rechtsposipe ambtenaren Begrip ambtenaar blijc integriteitsbepaling Per 2015 arbeidsovereenkomst standaardfiguur Uitzondering voor poli8ci, rechters, militairen ambtenaar oude s8jl Van rechtswege omzeong Geldt dus ook voor openbaar onderwijs Nota van wijziging: BBA van toepassing

7 Wet normalisering rechtsposipe ambtenaren Regeerakkoord Geen kabinetsvoorstel Kamer debaseert er vandaag over Vierde nota van wijziging 9 oktober 2013 Technische wijzigingen Samenhang met wijziging ontslagrecht

8 9

9 Kantonrechter Almelo 20 december 2012, LJN BZ0651 Kantonrechter Almelo 11 februari 2012, LJN BZ0652 School duikt onder opheffingsnorm en wordt opgeheven Personeel in RDDF Andere school neemt meeste leerlingen, het gebouw en sommige personeelsleden over Wn in kwes8e wordt echter ontslagen CvB verklaart beroep gegrond Loonvordering (kg, 2012) en (voorwaardelijk) ontbindingsverzoek (2013)

10 Kantonrechter Almelo 20 december 2012, LJN BZ0651 Kantonrechter Almelo 11 februari 2012, LJN BZ0652 (2) Loonvordering toegewezen Geen fusie etc. Situa8e toch vergelijkbaar met overgang onderneming (4.4) HvJ EG 19 mei 1992, NJ 1992, 476 (Sophie Redmond) Met name als arbeid meest wezenlijke element vormt. Voorwaardelijk ontbindingsverzoek afgewezen Nieuwe werkgever had ontslagbeleid cao- po moeten volgen Ook als een andere collega daarvoor zou moeten wijken Onverenigbaarheid niet vast te stellen.

11 8

12 Commissie van beroep 14 februari 2013, (1) Onbevoegde docent Engels Sinds 2007 in (verlengd) 8jdelijk dienstverband Art. 8.a.3 cao- vo sinds 1 augustus 2011 van toepassing; Wg meldt dat er per 1 augustus 2012 einde van rechtswege indien niet bevoegd; Wn stelt beroep in tegen mededeling 2 april 2012 einde van rechtswege.

13 Commissie van beroep 14 februari 2013, (2) Art. 8.a.4 cao- vo Indien de onbevoegde leraar na twee jaar geen weselijke onderwijsbevoegdheid heec behaald, eindigt het dienstverband van rechtswege. In bijzondere gevallen kan het dienstverband daarna ten hoogste nog twee keer met een jaar worden verlengd niet van toepassing op leraar die al in dienst was - > geen einde van rechtswege Echter ook geen aovk onbepaalde 8jd Combina8e van redeneringen obv oude en nieuwe cao Derhalve opzegging verlengd 8jdelijk Commissie bevoegd

14 Commissie van beroep 14 februari 2013, (3) Termijnoverschrijding verschoonbaar Opzegverbod bij ziekte niet van toepassing Overige formele bezwaren gepasseerd Vervolgens bekende marginale toetsing maar lijkt wel verzwaard: Onmogelijkheid, vastgelegd in deskundigenoordeel UWV, dat wn studie en werk niet kon combineren echter onvoldoende grond Risicosfeer werknemer.

15 Twee andere uitspraken over 8.a.3 (1) CvB KVO 29 september 2013 Opzegging niet vereist indien op al in dienst Laatste benadering lijkt consequent gezien achtste lid 8.a.3: Op de onbevoegde leraar die op 31 juli reeds in dienst was bij de werkgever is lid 5 niet van toepassing. Voor deze leraar gelden de overige bepalingen met ingang van 1 augustus 2011, met dien verstande dat een reeds opgesteld studieplan van kracht kan blijven. Terughoudende toetsing indien toch opgezegd idem Ziekte komt voor risico werknemer

16 Twee andere uitspraken over 8.a.3 (2) Ktr Amsterdam 30 september 2013 (kort geding) Werknemer al drie jaar in dienst (in vier delen?) Vordert vaste benoeming, althans voortzeong Incorpora8e (7) Art. 7:668a niet van toepassing, dus niet vast (7) Bijzonder geval vergt belangenafweging Ziekte wel argument (11) Valt in het nadeel van werkgever uit Arbeidsovereenkomst plus wedertewerkstelling Karakter kort geding

17 Wet Werk en Zekerheid Geen proecijd meer mogelijk Beperking concurren8ebeding Maximumtermijn ketenbepaling van drie naar twee jaar Tussenpoos keten van drie naar zes maanden Afwijking bij cao mo8veren Uitzendovereenkomsten of aard bedrijfsvoering Nooit meer dan maximaal zes in een periode van vier jaar Onderwijs- cao s behoeven op deze punten aanpassing VoorschriCen gaan al in op 1 juli 2014

18 7

19 Commissie van beroep 13 december 2013, Werkgever reorganiseert ihkv passend onderwijs Werkgever plaatst deel personeel in RDDF Commissie: RDDF- plaatsing was conform de (cao- )regels Beleidskeuze wordt marginaal getoetst Beleidskeuze goed onderbouwd en niet onredelijk Tripar8ete overeenkomst staat niet aan RDDF- plaatsing in de weg Bezwaren kunnen bij eventueel ontslag aan de orde komen

20 6

21 Commissie van beroep 29 november 2013, VO- werkgever bedeelt wn voor het eerst met meer lessen in de onderbouw dan in de bovenbouw Werknemer dreigt hierdoor entreerecht LD (5.2 cao) te missen Beslissing is indirect onthouden promo8e en derhalve ontvankelijk Oneigenlijke toepassing lessenverdeling Beleid wg is eerstegraads leraren werken in bovenbouw Beroep gegrond

22 Commissie van Beroep BVE 2 juli 2012, Werknemer LB solliciteert naar LC en LD- func8e ihkv salarismix, maar wordt afgewezen Onthouden van promo8e? Commissie: De Commissie overweegt hierover dat zij in haar uitspraak van 7 maart 2012, zaaknummer , gemo8veerd heec geoordeeld dat onder promo8e (direct of indirect onthouden van bevordering) in de zin van ar8kel 52 lid 1 Wet op het voorgezet onderwijs (WVO) dient te worden verstaan de overgang naar een (docenten) func8e met een hogere salarisschaal. Dit oordeel bestendigt de Commissie in die zin dat onder promo8e in de zin van ar8kel WEB dient te worden verstaan de overgang naar een (docenten) func8e met een hogere maximumschaal. 22

23 Commissie van Beroep BVE 2 juli 2012, Beroep niet ontvankelijk: termijnoverschrijding. Echter ten overvloede: De Commissie acht het mede gezien het feit dat zij sinds haar uitspraak van 7 maart 2012 niet inzichtelijk heec kunnen maken aan de hand van welke kaders beslissingen tot het (in)direct onthouden van promo8e worden getoetst, wenselijk deze kaders aan te geven. Daarom voegt de Commissie ten overvloede de volgende inhoudelijke overwegingen over de beslissing van de werkgever toe aan haar oordeel. Dit houdt in dit geval in dat de Commissie toetst of de in het plan beschreven procedure zorgvuldig en correct is gevolgd en of de werkgever in dat licht bezien in redelijkheid, gelet op de betrokken belangen, tot zijn beslissing heec kunnen komen. Beroep zou ongegrond zijn verklaard. 23

24 5

25 Rechtbank Amsterdam 5 maart 2013 (uitdeel) Apouw subsidieregeling ID- banen Terughoudende toetsing van ontslag ID ers als aparte groep Beroep op vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel Voldoende herplaatsingsinspanningen

26 Rechtbank Den Haag 6 november 2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:14895 Werkgever ontslaat gymnas8eker wegens schrappen bewegingsonderwijs Rechtbank accepteert onderverdeling groepsleraren / vakleraren niet (4.4) Bestaan hardheidsclausule niet aangetoond (4.7) Dat verweerder aanbod PABO- opleiding heec afgeslagen en het haar vrijstaat haar organisa8e in te richten baat ook niet (4.9)

27 4

28 Rechtbank Almelo 21 maart 2013 (LJN BZ5108)(1) Detachering wn vanuit s8ch8ng welzijn naar gemeente; Rechtsverhouding ingericht als payroll- overeenkomst Gemeente heec werkgeversgezag; Gemeente bekos8gt S8ch8ng volledig voor kosten wn+ S8ch8ng betaalt salaris. Gemeente bezuinigt en beëindigt detachering per 2012; S8ch8ng verkrijgt in rechte nakoming tot 4/2013; S8ch8ng verzoekt ontbinding per die datum.

29 Rechtbank Almelo 21 maart 2013 (LJN BZ5108)(2) Wg geen uitzendbureau idzv 7:690 BW (statuten!) Gegeven inrich8ng overeenkomst geen arbeidsovereenkomst tussen S8ch8ng en wn; Gemeente feitelijk werkgever; S8ch8ng niet ontvankelijk in verzoek; Ktr voorkomt verrassingsuitspraak; Payrolling derhalve alleen veilig als dit in het kader van een uitzendovereenkomst gebeurt

30 3

31 Commissie van beroep VO 6 november 2013 Werknemer vijf jaar in dienst als onbevoegd docent na/sk/tn Werkgever zegt verlengd 8jdelijk op Commissie: Stelt vast dat werknemer wel degelijk over bevoegdheid beschikt Dat het om mechanische techniek gaat doet er niet toe Geen grond (meer) voor bepaalde 8jd Derhalve arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 8jd Derhalve dient te worden opgezegd Niet gebeurd, voornemenprocedure (dus) ook niet gevolgd Beroep gegrond

32 Ktr Eindhoven 13 september 2013 Kennelijk zelfde zaak Werkgever vraagt (ook) ontbinding voor zover vereist Kantonrechter meent kennelijk dat dit gewoon kan Onbevoegdheid voor feitelijk gegeven vak gaat er niet komen Werkgever mag daar wel aanspraak op maken Volgt ontbinding met vergoeding c=1 (3.8) Ma8ging op grond van bovenweselijke aanspraken Analoge toepassing CRvB 28 februari 2013

33 Centrale Raad van Beroep 28 februari 2013 Appellant door directeur aangesproken op niet- integer gedrag, naar huis gestuurd Conclusie directeur na gesprek met appellant: vertrouwensbreuk Gevolgd door onderzoek naar integriteit en conclusie plichtsverzuim. Voornemen tot oplegging disciplinaire maatregel ingetrokken, gevolgd door ontslagbesluit andere gronden: garan8e op uitkering + vergoeding rb + outplacement

34 CRvB 28 februari 2013 Raad: aandeel van beide par8jen van belang bij beoordeling hoogte vergoeding Geen toepassing kantonrechtersformule, geen volledige schadevergoeding nadere uitgangspunten die in beginsel behoren te worden gehanteerd bij de bepaling van de hoogte van de toe te kennen ontslagvergoeding bij een ontslag op andere gronden (..) Alleen igv overwegend aandeel van bestuursorgaan!

35 CRvB 28 februari 2013 Onderscheid in drie bandbreedten: 51 65% factor = 0, % factor = 0, % factor = 1 Formule: factor x maandsalaris x dienstjaren x 0,5 0,5 wegens de bovenweselijke voorzieningen Geen plaats voor meewegen andere factoren, zoals posi8e arbeidsmarkt / outplacement

36 2

37 Kantonrechter Ro_erdam 12 december 2012 (1) JAR 2013, 190 ROC ontslaat wn op grond van plichtsverzuim Commissie verklaart begroep gegrond (niet evenredig) Werkgever handhaac ontslagbesluit Werknemer eist in kg intrekking ontslagbesluit Ktr interpreteert vordering als nakoming overeengekomen bindend advies (5.5) Ktr wijst dat toe, wat In zijn ogen te allen 8jde intrekking zal impliceren (al dan niet overigens onder het nemen van een nieuwe beslissing) 37

38 Kantonrechter Ro_erdam 12 december 2012 (2) Ktr gaat te kort door de bocht met bindend advies (2.4) N- 8 cao- BVE geschillencommissie Echter tevens gebaseerd op bijlage C (reglement) (2.5) Werkgever onderwerpt zich Loonvordering c.a. wordt afgewezen (5.9) Geen dienstverband cao- VO ook (art. 19 vierde lid) cao- PO niet cao- HBO bindend advies (S- 5) 38

39 Werkgroep Verbetering posipe van de Commissies van beroep Mogelijk arbitrage Neergelegd in slechts één cao- ar8kel Plus model arbeidsovereenkomst Plus model reglement

40 1

41 Kantonrechter Ro_erdam 23 juli 2013 (1) Ontslag wegens dringende reden Voorwaardelijk ontbindingsverzoek Werknemer stelt niet ontvankelijkheid Kantonrechter: 41

42 Wet Werk en Zekerheid Uitzondering voor (bijzonder) onderwijspersoneel vervalt MvT omschrijc dat overigens niet juist (pagina 68) Voor deze categorieën werknemers zal in de toekomst wel toestemming aan UWV moeten worden gevraagd, voor zover zij werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst (bij bijvoorbeeld ambtenaren is dat niet het geval) en voor zover op hen niet een cao van toepassing is die voorziet in een procedure voor het toetsen van een voornemen tot ontslag om bedrijfseconomische redenen alvorens de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval voor het personeel werkzaam in het bijzonder onderwijs Althans, het bijzonder onderwijs kent momenteel commissies van beroep die achteraf kunnen oordelen over een ontslag. Als gevolg van dit wetsvoorstel zullen deze cao s in een preven8eve toetsing door deze commissies moeten gaan voorzien.

43 Wet Werk en Zekerheid Onderwijswerknemer wordt gewone werknemer Tenzij sociale partners aanbevelingen rapport werkgroep Verbetering posi8e Commissie van beroep overnemen Rol UWV conform Wet Werk en Zekerheid Commissie van beroep vervangt kantonrechter In alle arbeidszaken Arbitrage Rechtspraak in één instan8e Rol Commissie wordt dan zowel belangrijk uitgebreid als beter gezekerd

44 Willem Lindeboom Brussee Lindeboom Advocaten Nassau Ouwerkerkstraat CC Den Haag t (070) f (070) advocaten.nl

Jurisprudentie maart 2012

Jurisprudentie maart 2012 Jurisprudentie maart 2012 Commissie van Beroep PO Commissie van Beroep PO, 25 maart 2012 (beroep tegen verlengd tijdelijk dienstverband) De werknemer is sinds indiensttreding werkzaam op basis van een

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel?

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel? Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel? P.S. van Minnen* en W.A. Zondag 1 Inleiding Het ontslagrecht voor de rechtspraktijk de kern van het arbeidsrecht weet het wetenschappelijk

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Baijings en Statenbank revisited Onder welke omstandigheden loopt een werknemer niet op tegen een niet ontvankelijkheid, als hij schadevergoeding

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam JAR 2014/209 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2014, 200.142.777/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887 Intrekken 403-verklaring, Ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedervennootschap

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging.

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Coraline Noordzij Studentnr: 838128892 maart 2014 Samenvatting De afgelopen decennia is vanuit werkgevers en werknemers

Nadere informatie

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing «JAR» Rechtbank Amsterdam, kantonrechter 12 mei 2014, nr. CV 13-22452, (mr. Ulrici) Noot mr. E.S. de Jong Verhouding jaarurensysteem en rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst. Invulling rechtsvermoeden.

Nadere informatie