Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,"

Transcriptie

1 Begroting 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht en het bestuur d.d , met een positief advies van de Versie 2.0 medezeggenschapsraad d.d

2 2

3 Hoogezand, 18 november 2013 Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, Hierbij presenteer ik aan u de concept begroting Ook deze begroting is wederom opgesteld conform het model dat wij sinds het jaar 2012 gebruiken. Uitgangspunt daarbij is dat de totale begroting wordt opgebouwd uit de deelbegrotingen: - Directie - VMBO en PrO - HAVO en VWO - Bedrijfsvoering - Huisvesting - Financiën Binnen de deelbegrotingen zijn de keuzes bepaald door de beleidsvoornemens van de betreffende eenheid. In september 2013 is het Nationaal Onderwijs Akkoord tussen het ministerie van OCW, de VO Raad en een deel van de vakbonden gesloten. Binnen dit akkoord zijn extra, deels structurele middelen, aan de sector in het vooruitzicht gesteld. In oktober 2013 is het begrotingakkoord gesloten tussen de regeringspartijen, D 66, ChristenUnie en de SGP. Ook dit akkoord kent een extra, deels structurele, financiering van onderwijs. Helaas is op dit moment niet bekend hoe de toewijzing van de middelen gaat geschieden en of er sprake zal zijn van enige oormerking. In het eerste kwartaal van 2014 presenteer ik u de meerjarenbegroting, waarin de effecten van alle hierboven genoemde akkoorden zijn verwerkt. In 2013 is de sanering van het onderwijsaanbod voor de middellange termijn gestart. In 2014 zal dit worden afgerond. De mogelijk positieve effecten van overheidsmaatregelen op onze financiële positie zal dit niet veranderen. Ook na 2017 wordt van ons verwacht een financieel gezonde school in stand te houden. Mede namens de overige leden van het directieberaad, Marcel Klaverkamp Bestuurder / algemeen directeur 3

4 Doelstellingen welke de grondslag vormen voor de begroting binnen het financiële kader: A. Algemeen Onze primaire doelstelling is het verzorgen van een breed aanbod van Voortgezet Onderwijs in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en omgeving. In 2012 is een nieuwe missie voor de school opgesteld. In 2013 is deze missie verder vertaald in concreet beleid binnen de verschillende sectoren en budgeteenheden van de school. Ook in 2014 zal dit het geval zijn. B. Wat willen wij in 2014 bereiken? De belangrijke en noodzakelijke financiële doelstelling in 2014 (zie hiervoor de pagina s 11 en 12) is nog steeds het vergroten van het eigen vermogen. Daarnaast willen wij op andere beleidsterreinen het volgende bereiken. Voor de realisatie van alle hieronder beschreven doelen zijn middelen in de begroting 2014 opgenomen. I. Strategie 1. Strategisch beleidplan In 2012 zijn directie en teamleiders bezig geweest met het opstellen van het strategisch beleidsplan In het eerste kwartaal 2014, zal dit strategisch beleidsplan het besluitvormingstraject doorlopen en is actief. Dit beleidsplan is leidend voor alle sector- en teamplannen. 2. Onderwijsaanbod In 2012 is gestart met de sanering van het onderwijsaanbod voor de komende jaren (tot en met 2016). Deels is dit afgerond en zijn de gevolgen verwerkt in het meerjarig perspectief. In de eerste maanden, maar uiterlijk 1 juli 2014, zal besluitvorming plaatsvinden rond de resterende thema s, welke vooral het havo en vwo betreffen. 3. Provinciaal onderwijsaanbod Gesprekken op provinciaal niveau met als doel een gezamenlijk antwoord te formuleren op de aankomende krimp in de provincie (vanaf 2015) zijn gestart, maar hebben helaas nog niet geleid tot concrete uitvoering. In het eerste kwartaal van 2014 wordt een onderwijsmanifest door partijen gesloten waarin intenties zijn opgeschreven. Het is ons streven dit voor 01 april 2014 te hebben afgerond. Uiteraard zijn wij hierbij ook afhankelijk van anderen. Binnen dit overleg heb ik aangegeven het absoluut noodzakelijk te vinden dat op 1 augustus 2014 de reeds eerder aangekondigde onderwijskaart van 2020 is opgesteld. 4. Samenwerking met dr. Nassau College De samenwerking met het dr. Nassau College te Assen heeft zich uitgebreid van het stafbureau naar de sector havo en vwo. De samenwerking op het niveau van het stafbureau zal worden geïntensiveerd op het terrein P&O. Onderzocht wordt of de salarisadministratie gezamenlijk kan worden gevoerd. Binnen de sector havo en vwo zal intervisie tussen beide scholen plaatsvinden en samenwerking rond de sanering van het onderwijsaanbod plaatsvinden bij vakken met een gering aantal leerlingen. I.1.a Stategisch beleidsplan heeft de besluitvormingsprocedure doorlopen I.2.b Besluitvorming sanering onderwijsaanbod fase

5 I.3.c Instemmen met Onderwijsmanifest Groninger schoolbesturen I.3.d Onderwijskaart provincie Groningen in 2020 is opgesteld I.4.e Samenwerking met Nassau; onderzoek naar gezamenlijke salarisadministratie. I.4.f Binnen havo en vwo; intervisie met locatie Quintus I.4.g Binnen havo en vwo; gezamenlijk aan bod vakken met weinig leerlingen II. Onderwijs, Zorg en Kwaliteit 1. Vmbo en pro 1.1 De route van de leerling De herstructurering binnen het vmbo heeft ervoor gezorgd dat de teams gerichter met leerlingen aan de slag zijn en dat bijvoorbeeld de lob (loopbaanbegeleiding) gestructureerder vorm krijgt. In 2014 zal dit lob extra aandacht krijgen. Het plan gaat in op de rol/functie van de decaan, het team, de mentoren en de roc s (regionale opleiding centra). In bijvoorbeeld team vmbo t (theoretische leerweg) is het lob sterk met het mentoraat verbonden. Dit mentoraat wordt versterkt. Vanuit het team worden voorstellen hiervoor opgesteld en wordt materiaal aangeschaft. 1.2 Werken en leren in een veilige, professionele omgeving Vanaf begin schooljaar is een begin gemaakt met het van elkaar leren binnen vmbo en pro. De afgelopen jaren hebben de verschillende teams op allerlei gebied scholing gehad. Niet elk team koos op hetzelfde moment voor hetzelfde. Nu zetten we in op het overbrengen van het goede dat geleerd is op andere teams. Een voorbeeld hiervan zijn de 5 rollen van de docent. Team vmbo ob (onderbouw) werkt met deze 5 rollen en nu deze stevig staan, gaat dit team verder met activeren en motiveren. Iets wat je pas kunt doen als de 5 rollen in orde zijn. Immers: je gaat niet aan de slag met motiveren van de leerling als je rol als gastheer en didacticus nog niet in orde zijn. Daarnaast ondersteunt team vmbo ob de andere teams binnen vmbo en pro bij het invoeren/doorvoeren van de 5 rollen. Ervaring helpt hierbij. Voor de begroting betekent dit dat scholingsgeld hier voor een deel aan besteed zal worden. De teams kiezen er net als vorig jaar voor om grotendeels het scholingsbudget gezamenlijk te besteden om zo aan teamscholing te kunnen doen. Vorig jaar stond in de tekst behorende bij de begroting van 2013 vermeld dat we zouden kijken naar de huisvesting van het pro, nu en in de toekomst. We konden toen niet voorzien dat het gebouw van het pro aan de Van Heemskerckstraat in maart getroffen zou worden door een brand. Na de brand heeft het gebouw een frissere uitstraling, vooral rondom gemeenschappelijke verblijfsruimten als de kantine en de hal. Dit betekent niet dat hiermee het gebouw weer volledig voldoet aan onze eisen indien je kijkt naar de toekomst van het praktijkonderwijs. We willen de leerling meer in aanraking laten komen met praktijklessen en zien graag dat ze regelmatig wat te kiezen hebben (personalisering). Regelmatig worden de lessen van het praktijkonderwijs verzorgt aan de Laan van de Sport. In 2014 staan gesprekken op het programma betreffende onder andere huisvesting, ict en afstemmen van de lesroosters van het praktijkonderwijs met die van het vmbo, havo en vwo. 1.3 Kwaliteit Vorig jaar zijn Diataal en Score in het kader van het taal- en rekenbeleid in de begroting opgenomen. Score wordt uitgebreid en zal daarom een groter bedrag in de begroting vormen. Naast het toetsen van de Nederlandse taal binnen Diataal zullen we ook rekenen en Engels middels Diataal (heet dan bijvoorbeeld Diacijfer) toetsen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke eis van het toetsen van de leerling aan het eind van de onderbouw. Daarnaast hebben we al aan het begin van klas 1 een nulmeting en begin van het leerlingvolgsysteem (dit omdat we Diataal in de eerste 3 jaren inzetten). 5

6 Op het pro gaan we de leerlingen nog individueler volgen door het iop (individueel ontwikkelplan) te digitaliseren en beter te implementeren in de lessen. Hierbij worden bijvoorbeeld ook de 5 rollen van de docent betrokken. De implementatie wordt grotendeels begeleid door Mike Nikkels van MNtraining. Voor deze implementatie schaffen we Dotpro en Proscan aan (digitale leerlingvolgsystemen). We zijn zeer tevreden over de opbrengsten van schooljaar We zullen het lopende jaar ervaren wat de eisen betreffende taal en rekenen gaan betekenen. Het onderbouwrendement verdient schoolbrede aandacht. Met steeds meer regelmaat analyseren we de cijfers rondom door-, op en afstroom, mede met de gegevens betreffende de instroom van leerlingen. Naast de opbrengsten en de kwaliteit van de lessen, is ook de kwaliteit van de toetsen van groot belang. De aandacht hiervoor is tot nu toe niet erg groot geweest. Het komende jaar wordt een plan gemaakt betreffende de aanpak voor het verhogen van de kwaliteit van de toetsen. Ook dit vindt een plek binnen het scholingsbudget. 1.4 De begrotingsposten In 2013 is het nieuwe begrotingsmodel geïntroduceerd. Binnen dit model zijn in 2014 de verschillende begrotingsposten realistischer opgenomen. Steeds beter worden de rekeningen op de juiste plek weggezet en is er overzicht voor secties en teams. Voor 2014 voegen we de posten open avond en dergelijke van het vmbo en pro en die van het havo en vwo samen tot de post voorlichting ajc. We doen de planning en inhoud van het gehele voorlichtingstraject schoolbreed. De post examens bestaat voor een groot deel uit de kosten die gemaakt worden rondom de centraal schriftelijke examens. Alle rekeningen die hieromtrent binnenkomen (denk aan huur meubilair en diplomering) worden door de afdeling financiën door tweeën gedeeld en weggezet bij vmbo/pro en havo/vwo. Het overgrote deel van het budget uit de post examens wordt in het vmbo en pro besteed aan het behalen van certificaten en diploma s binnen het praktijkonderwijs. Vorig schooljaar zijn we gestart met een 6 e klas. De ervaringen zijn zodanig dat we hier dit schooljaar mee doorgaan en we dus voor 2014 geld voor het volgen van opleidingen binnen de roc s reserveren. De gelden die binnenkomen voor deze leerlingen liggen hoger dan de rekening die we van de roc s krijgen. De budgetten van de secties van 2013 zijn grotendeels overgenomen voor Wel is er een sectie rekenen en taal opgenomen. II a Lob en mentoraat passend bij nieuwe teams II b 5 rollen van de docent + activeren en motiveren II c Diataal (Nederlands) uitbreiden met rekenen en Engels (ajc) II d Opzetten toetsenplan (scholing/training) II e Leerlingvolgsysteem incl. iop s d.m.v. Dotpro en Proscan II f Iop s zichtbaar in de lessen d.m.v. Dotpro en Proscan Havo/vwo In 2013 lag de nadruk binnen de sector havo/vwo op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. De afdeling vwo had vorig schooljaar te maken met verscherpt toezicht door de inspectie, omdat de resultaten onvoldoende waren. Na een bezoek van de inspecteur in juni 2013, is de afdeling vwo weer voldoende. Dat was een heel fijn bericht en het voelde voor de gehele sector als een beloning voor de inspanningen die er gepleegd zijn. In 2014 zal de sector verder gaan op de ingeslagen weg om zo ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te bieden en voldoende resultaat te behalen. 6

7 Het rendement van de onderbouw schoolbreed is beoordeeld als onvoldoende. Dit is een punt van zorg. Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat er met een plaatsingswijzer gewerkt gaat worden. Ervaringen uit het Friese, waar al langer met een dergelijk instrument gewerkt wordt, doen vermoeden dat het hanteren van de plaatsingswijzer een positieve invloed op het rendement onderbouw zal hebben. 2.1 Kwaliteit Evenals in het jaar 2013, zal daarom in de sector havo/vwo in 2014 veel aandacht besteed worden aan de kwaliteit van de lessen. Alle medewerkers van de sector havo/vwo maken ook in 2014 deel uit van een intervisiegroep en kijken bij elkaar in de klas. Er is contact gelegd met een collega-school om het traject van kijken bij elkaar in de klas buiten de eigen school mogelijk te maken. Er zullen uit dit traject reiskosten voortkomen. Een groep van 20 docenten neemt deel aan de training Hoger Orde Denken. Deze training is er op gericht om leerlingen actief te maken en te houden in de les. Het gaat daarbij vooral om het motiveren van leerlingen. Dit traject kost 5.250,-. Het ligt in de planning om ook in 2014 een groep van circa 20 docenten aan de training of een vervolg daarop te laten deelnemen. Dat vraagt voor 2014 wederom een investering van ruim 5.000,-. In 2014 neemt circa 50% van de docenten van de sector havo/vwo deel aan het keiwijzertraject. Ook de teamleiders en de directeur zullen deelnemen. Door deze massale deelname aan het keiwijzertraject doet de sector havo/vwo een groot beroep op de middelen die schoolbreed voor dit traject beschikbaar zijn. De vaksecties hebben een analyse van hun resultaten gemaakt en aan de hand daarvan een resultaat gerichte afspraak (RGA) opgesteld. Deze RGA s worden in een sectiegesprek besproken met de directeur. Uit enkele RGA s zal een gerichte scholingsvraag of behoefte aan een begeleidingstraject voortkomen. Het is nog niet te zeggen wat dit voor kosten met zich meebrengt, maar het is aan te nemen dat de kosten het individuele scholingsbudget van deze docenten te boven zal gaan. 2.2 Sectorplan Bovenstaande plannen zijn opgenomen in het sectorplan (Samen vooruit). Om de opbrengsten te verbeteren of te borgen is een rustige omgeving, aanwezigheid van de leerling en regelmatig werken door de leerling noodzakelijk. Vanaf augustus 2013 wordt er gewerkt met een meldkamer. Een medewerker van de sector havo/vwo (onderwijsassistent) ziet toe op de aanwezigheid van leerlingen en heeft een rol in het handhaven van de rust en orde in de deelscholen havo/vwo. De huidige meldkamerruimte is een studio midden in de deelschool havo/vwo onderbouw en voldoet onvoldoende. In 2014 wordt er een meldkamer ingericht op de tweede verdieping. Dit vraagt een aanpassing van de bestaande ruimten. Deze aanpassing zal waarschijnlijk rond ,- kosten. 2.3 Teams Het afgelopen jaar is de cohesie binnen de teams versterkt. De medewerkerstevredenheidonderzoeken laten met name in het team havo/vwo bovenbouw zien, dat er nog verbetering mogelijk is. Er moet bij bespreking van de onderzoeken blijken wat de reden voor deze uitslag is. Het is aannemelijk dat het samenvoegen van het bovenbouwteam havo en het bovenbouwteam vwo tot bovenbouw havo/vwo nog wat ontwikkeling in teamcohesie vraagt. II.2. a Verbetering rendement onderbouw II b Versterking cohesie binnen het team havo/vwo bovenbouw II c Traject Hoger Orde denken voor 20 docenten havo/vwo in

8 II d Uitvoering sectorplan II e 50% docenten havo/vwo en teamleiders en directeur nemen deel aan keiwijzertraject II f Realisatie meldkamer Januari Zorg 3.1 Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 treedt de wet op het Passend Onderwijs in werking en daarbinnen de zorgplicht voor onze leerlingen. Dat betekent dat de Stichting de plicht heeft om iedere leerling die zich aanmeldt een passende plek te bieden; hetzij op onze school of bij een collega-school. Daarvoor is het nieuwe samenwerkingsverband Groningen Ommelanden opgericht en hebben wij ons ondersteuningsprofiel vastgesteld. Veel op het terrein van Passend Onderwijs wordt geregeld door het samenwerkingsverband. In het eerste kwartaal van 2014 wordt ons schoolondersteuningsplan vastgesteld en treden de daarin opgenomen beleidsvoornemens in werking. Deze voornemens zijn afgestemd met de ambities van het samenwerkingsverband en vragen handelingsbekwame medewerkers. Maandag 6 januari 2014 start het dr. Aletta Jacobs College met een studiedag over de invoering van het Passend Onderwijs. In de eerste zes maanden staat veel scholing voor de medewerkers op het programma. In de begroting zijn daar middelen voor opgenomen. Alles met het doel zo veel mogelijk in staat te zijn om op 1 augustus 2014 te voldoen aan onze zorgplicht. De bekostiging van de zorg geschiedt in 2014 zeven maanden onder het regiem van het oude samenwerkingsverband RSNOWG en vijf maanden vanuit het nieuwe samenwerkingsverband. De omvang van de bekostiging vanuit het RSNOWG is bekend en in de begroting opgenomen. De bekostiging vanuit het nieuwe samenwerkingsverband is nog niet bekend. Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken om de baten uit het RSNOWG te extrapoleren naar 12 maanden. 3.2 Interne ondersteuning ( was zorg) In het schoolondersteuningsplan is de nieuwe interne zorgstructuur beschreven. Kern van de nieuwe structuur is, dat aan teams ondersteuningsfunctionarissen zijn verbonden, ter ondersteuning en advisering van het team bij de ondersteuning van leerlingen. Om dit mogelijk te maken zal het huidige aantal formatieplaatsen ten dienste van de huidige zorgstructuur gelijk blijven, maar wordt van de functionarissen een andere inzet gevraagd. Om deze structuurwijziging mogelijk te maken zal binnen het praktijkonderwijs het zelf aanbieden van logopedie worden afgeschaft. Een logopedische ondersteuningvraag van leerlingen wordt door externe inhuur voorzien. Omscholing en/of outplacement wordt aangeboden. 3.3 Samenwerking met PO Binnen het Lokaal Onderwijs Beraad van de gemeente Hoogezand werken wij intensief samen met het primair onderwijs. Dit overleg wordt gevormd door de directeuren van de scholen. Thema s zijn het reken- en taalbeleid, samenwerking met de bibliotheek, de overdracht tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de ondersteuning voor en aan leerlingen. Daarnaast wordt in de gemeente Hoogezand het bestuurlijk overleg van zowel het primair als het voortgezet onderwijs, gevoerd in de Lokaal Educatieve Agenda. Ook in dit overleg participeren wij. Hierin wordt de huisvesting en het ondersteuningaanbod van de aangesloten besturen met elkaar afgestemd. Vanuit deze overlegstructuren wordt besloten om in 2014 de Plaatsingswijzer te gebruiken als instrument om leerlingen van het primair onderwijs (nog) beter te adviseren bij de voortzetting van hun schoolloopbaan in het VO. 8

9 Sinds 2013 voert onze school beleid ten aanzien van hoogbegaafde leerlingen binnen het havo en vwo. In 2014 wordt dit plan uitgevoerd. In het kader van de samenwerking met het primair onderwijs wordt aan het openbare basisonderwijs ruimte geboden om de uitvoering van hun eigen hoogbegaafdenbeleid op het dr. Aletta Jacobs College en ook door medewerkers van het dr. Aletta Jacobs College uit te voeren. II a Schoolbrede studiedag Passend Onderwijs II b Vaststelling School Ondersteuning Plan II c Scholing voor alle medewerkers II d Instellen nieuwe ondersteuningsstructuur II e Omscholen en of outplacement huidige zorgfunctionarissen II f Invoering Plaatsingswijzer in Hoogezand II g Uitvoering hoogbegaafdenbeleid II h Faciliteren uitvoering hoogbegaafdenbeleid PO op het dr. Aletta Jacobs College Kwaliteit 4.1 Inspectie Sinds de zomer van 2013 is de kwaliteit van het onderwijs binnen alle afdelingen van onze school door de Inspectie als voldoende beoordeeld. Voor ons betekent dit dat wij deze kwaliteit borgen door voort te gaan met de trajecten welke tijdens de periode van het zwak zijn zijn gestart. Ook binnen het vmbo en pro voeren wij deze trajecten uit. Daarbij heeft het verbeteren van het rendement van de onderbouw extra aandacht en worden daar acties op ingezet (zie ook paragraaf II.1 en II.2). 4.2 Opbrengst gericht werken In het kader van de borging van de kwaliteit is het team van directie en teamleiders gestart met het thema opbrengst gericht werken (ogw). Een eerste themadag is geweest en zal een vervolg krijgen in In het Strategisch Beleidsplan heeft het ogw een eigen plek. Binnen de teams en secties zal dit ogw worden uitgevoerd. 4.3 Tevredenheid In 2014 zal de uitwerking van de tevredenheidonderzoeken onder medewerkers (najaar 2013) worden verricht. Dit geldt ook voor de uitwerking van het tevredenheidonderzoek onder leerlingen en ouders van klas 1 (gehouden in november 2013). In februari zal de tevredenheid van de ouders en leerlingen van de derde klas worden onderzocht en geplaatst in de Venster voor Verantwoording op onze site. In april worden de examenleerlingen bevraagd op hun tevredenheid en in mei de leerlingen van klas 1 nog een keer. Over alle onderzoeken wordt op het niveau schoolbreed, per sector en per team gerapporteerd. Vervolgacties worden uitgevoerd binnen teams en indien nodig binnen de sector. II a Borgen kwaliteit van het onderwijs II b Verbeteren rendement onderbouw II c Uitvoering opbrengst gericht werken II d Uitvoering uitwerking tevredenheid medewerkers II e Uitvoering en uitwerking tevredenheid ouders en leerlingen klas II f Uitvoering en uitwerking tevredenheid ouders en leerlingen klas II g Uitvoering en uitwerking tevredenheid examenleerlingen

10 II h Uitvoering en uitwerking tevredenheid leerlingen klas III. Personeel 1. Professionalisering Professionalisering van docenten staat volop in de politieke belangstelling. Vanuit OCW wordt de strijd tegen onbevoegd lesgeven intensief aangepakt. In het afgesloten Nationaal Onderwijs Akkoord (september 2013) wordt hier veel aandacht aan besteed. De docent als professional dient te worden betrokken bij de onderwijskundige besluitvorming binnen scholen. Op welke wijze, wordt geregeld door partijen in het sectorakkoord; wij wachten dat met belangstelling af. Via onze schoolopleider investeren wij in het opleiden van (nieuwe) collega s, dit traject wordt ook aan jonge/beginnende docenten aangeboden. Wij participeren in 2014 in twee projecten vanuit de Rijksuniversiteit en de lerarenopleidingen: -Inductietraject voor beginnende leraren; -Professionele leergemeenschappen voor reeds in dienst zijnde docenten. De deelname aan deze projecten vraagt een tijdsinvestering van verschillende medewerkers welke via het taakbeleid wordt gerealiseerd. Vanuit de projectorganisatie worden wij hiervoor gefaciliteerd. Wederom is het beschikbare scholingsbudget gebaseerd op een budget per medewerker (op en oop). In het functiegesprek zal de medewerker worden bevraagd over de inzet van zijn scholingsbudget. Daarnaast volgt iedere medewerker ook teamscholing. 2. Bevoegdheden Met iedere onbevoegde medewerker zijn afspraken gemaakt over bevoegd raken binnen de daarvoor afgesproken termijn. Deze afspraken worden bewaakt. 3. Convenant Leerkracht 2014 is een belangrijk jaar in het kader van het convenant Leerkracht. In 2014 dienen de vastgelegde percentages te zijn bereikt en vanaf 1 augustus 2014 treedt het entreerecht conform de CAO VO in werking (d.w.z. iedere docent met een eerstegraads bevoegdheid en voor meer dan 50% werkzaam in de bovenbouw van het havo en vwo, ontvangt op 1 augustus een LD functie). Vast staat dat de bekostiging vanuit OCW achter loopt bij de gemaakte afspraken. Om die reden is besloten met instemming van de MR alleen aan onze verplichtingen te voldoen wanneer bekostiging door OCW dekkend is. Uit de bekostigingsbrief (verwacht eind 2013) moet dit blijken. Hiermee is voor onze school een bedrag van ,- mee gemoeid. III.1.a Deelname aan Inductietraject III.1.b Deelname aan professionele leergemeenschap III.1.c Scholingsbudget medewerker onderdeel functiegesprek III.2.d Monitoren afspraken onbevoegdheid III.3.e Uitvoering afspraken convenant Leerkracht indien er 100% dekking is IV. Huisvesting 1. LO zalen In december 2013 vindt binnen de gemeenteraad van Hoogezand besluitvorming plaats over het bouwen van twee nieuwe LO zalen voor onze school en het opknappen van de Europahal en de Kalkwijckhal. Het voorstel is in goed overleg met ons opgesteld en er wordt geen bijdrage van het dr. Aletta Jacobs College gevraagd. Bij een positief besluit moeten de noodzakelijke 10

11 bouwvoorbereidingen worden verricht. Wij zullen geen bouwheer zijn, maar worden zeer intensief betrokken bij het opstellen van het Programma van Eisen. Het beheer van de LO zalen komt volledig te liggen bij het sportcentrum. Het dr. Aletta Jacobs College gaat een gebruikersvergoeding betalen conform de huisvestingsvergoeding van de gemeente Hoogezand. Er is een meerjarige gebruiksovereenkomst met het sportcentrum gesloten. Het gebruik van vier zalen kost jaarlijks ongeveer ,-. Omdat het dr. Aletta Jacobs College geen verantwoordelijkheid meer heeft voor de zalen vervallen alle noodzakelijke exploitatie- en onderhoudskosten. Daarmee is dit gebruikersbedrag zeker geen kosten verhoging voor het dr. Aletta Jacobs College. Verwachting is dat de bouw eind 2015 gereed zal zijn. In 2014 is er derhalve geen sprake van een gebruikersvergoeding. 2. Onderhoud Het meerjaren onderhoudsplan wordt gevolgd en de kosten hiervan lopen via het investeringsbudget. De liftinstallatie zal worden vernieuwd vanwege onophoudelijke storingen. Adviseurs hebben aangegeven dat dit type lift in de aard ongeschikt is voor het gebruik in een school. De kosten hiervan kunnen niet worden verhaald op de aannemer en vallen onder het investeringsbudget. 3. Locatie Van Heemskerckstraat/Praktijkonderwijs Na de brand in maart 2013 is de locatie aan de Van Heemskerckstraat geheel hersteld. Ondanks de renovatie aan de binnenzijde is het nog steeds het voornemen de locatie aan de Van Heemskerckstraat te verplaatsen naar een pand aan de Laan van de Sport. Op het moment van het schrijven van deze tekst (medio oktober) bevinden de gesprekken over deze verplaatsing zich in de eindfase. IV.1.a Opstellen programma van eisen LO zalen IV.2.b Uitvoeren onderhoud conform MOP IV.2.c Vervangen lift IV.3.d Besluit verplaatsen locatie Van Heemskerckstraat naar Laan van de Sport V. Bedrijfsvoering Het thema duurzaamheid is thans bij een maatschappelijk geëngageerde organisatie niet meer weg te denken; zo ook bij het dr. Aletta Jacobs College. Vanuit de duurzaamheid participeren wij in een onderzoek, uitgevoerd binnen de gemeente Hoogezand, naar de mogelijkheid tot hergebruik van energie. Het bedrijfsleven in Hoogezand produceert restwarmte welke ingezet kan worden als energievoorziening van onze school. Onderdeel van dit onderzoek is ook het bepalen van de terugverdien effecten van een dergelijke investering. Verwachting is dat eind 2013 besluitvorming kan plaatsvinden. V.a Besluit inzet restwarmte als energiebron VI. Financiën 1. Verscherpt toezicht rekenkamer Gelet op onze vermogenspositie staan wij sinds 2012 onder verscherpt toezicht van de rekenkamer van de Inspectie. Conform gemaakte afspraken sturen wij de begroting, 4-maandenrapportage, jaarrekening en 8-maandenrapportage naar de inspectie. Toch nog toe is er geen aanleiding geweest vanuit de Inspectie om met ons in gesprek te gaan over de ingediende documenten. 11

12 2. Vorming van het eigen vermogen Bij de aankoop van het pand in maart 2012 is tevens vastgelegd hoe wij in ieder geval tot en met 2018 de vermogenspositie van de Stichting dr. Aletta Jacobs College zullen verbeteren. Er is een jaarlijks bedrag afgesproken dat op voorhand in de begroting wordt opgenomen om toe te voegen aan het eigen vermogen. In 2014 bedraagt toe te voegen bedrag conform gemaakte afspraken ,-. VI.1.a Insturen documenten naar rekenkamer van de Inspectie VI.2.b Toevoegen aan eigen vermogen ,

13 Totaal overzicht doelen op einddatum II f Realisatie meldkamer Januari 2014 III.1.a Deelname aan Inductietraject III.1.b Deelname aan professionele leergemeenschap II a Schoolbrede studiedag Passend Onderwijs II e Uitvoering en uitwerking tevredenheid ouders en leerlingen klas IV.1.a Opstellen programma van eisen LO zalen I.1.a Stategisch beleidsplan heeft de besluitvormingsprocedure doorlopen I.3.c Instemmen met Onderwijsmanifest Groninger schoolbesturen II b Vaststelling School Ondersteuning Plan II d Uitvoering uitwerking tevredenheid medewerkers IV.3.d Besluit verplaatsen locatie Van Heemskerckstraat naar Laan van de Sport II f Uitvoering en uitwerking tevredenheid ouders en leerlingen klas VI.1.a Insturen documenten naar rekenkamer van de Inspectie II g Uitvoering en uitwerking tevredenheid examenleerlingen I.2.b Besluitvorming sanering onderwijsaanbod fase II h Uitvoering en uitwerking tevredenheid leerlingen klas II c Traject Hoger Orde denken voor 20 docenten havo/vwo in II d Uitvoering sectorplan II e 50% docenten havo/vwo en teamleiders en directeur nemen deel aan keiwijzertraject I.3.d Onderwijskaart provincie Groningen in 2020 is opgesteld I.4.e Samenwerking met Nassau; onderzoek naar gezamenlijke salarisadministratie I.4.f Binnen havo en vwo; intervisie met locatie Quintus II a Lob en mentoraat passend bij nieuwe teams II c Diataal (Nederlands) uitbreiden met rekenen en Engels (ajc) II d Opzetten toetsenplan (scholing/training) II e Leerlingvolgsysteem incl. iop s d.m.v. Dotpro en Proscan II.2.a Verbetering rendement onderbouw II b Versterking cohesie binnen het team havo/vwo bovenbouw II c Scholing voor alle medewerkers II d Instellen nieuwe ondersteuningsstructuur II e Omscholen en of outplacement huidige zorgfunctionarissen II f Invoering Plaatsingswijzer in Hoogezand II h Faciliteren uitvoering hoogbegaafdenbeleid PO op het dr. Aletta Jacobs College III.1.c Scholingsbudget medewerker onderdeel functiegesprek III. 2.d Monitoren afspraken onbevoegdheid III.3.e Uitvoering afspraken convenant Leerkracht indien er 100% dekking is IV.2.c Vervangen lift II b 5 rollen van de docent + activeren en motiveren II f Iop s zichtbaar in de lessen d.m.v. Dotpro en Proscan VI.2.b Toevoegen aan eigen vermogen , I.4.g Binnen havo en vwo; gezamenlijk aan bod vakken met weinig leerlingen II g Uitvoering hoogbegaafdenbeleid II a Borgen kwaliteit van het onderwijs II b Verbeteren rendement onderbouw II c Uitvoering opbrengst gericht werken IV.2.b Uitvoeren onderhoud conform MOP V.a Besluit inzet restwarmte als energiebron

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 1627

STAATSCOURANT. Nr. 1627 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1627 23 januari 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2015, nr. VO/F-669126,

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Primair Onderwijs Onze referentie

Primair Onderwijs Onze referentie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189

Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189 Gemeente Bussum Subsidiëren schoolbegeleiding periode 2010-2014 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Geachte leden van de raad van toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,

Geachte leden van de raad van toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, Begroting 2016 Vastgesteld door de raad van toezicht en het bestuur d.d. 10/12/2015 Met een positief advies van de medezeggenschapsraad d.d. 08/12/2015 versie 1.0 Hoogezand, 23 november 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG juni 2016 1 Inleiding 1.1 Doel en opzet van Pilot Culemborg Begin 2015 heeft de inspectie een pilot uitgevoerd waarbij alle scholen voor po en vo

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

Schooljaarplan Thorbecke vmbo voor sport & dans

Schooljaarplan Thorbecke vmbo voor sport & dans plan Thorbecke vmbo voor sport & dans Inleiding bij de het locatie jaarplan 2016/ Uitgangspunt voor het schrijven van het jaarplan van de verschillende locaties van Thorbecke is het strategisch beleidsplan

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oostvaarders College Plaats : Almere BRIN nummer : 24RW 00 Onderzoeksnummer : 257399 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : Pagina 2 van 9 1.

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Hervormd Lyceum Zuid VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Hervormd Lyceum Zuid VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Hervormd Lyceum Zuid VWO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 02AR C1 BRIN nummer : 02AR 00 VWO Onderzoeksnummer : 289164 Datum onderzoek : 12 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000 (oud, maar hier en daar nog nuttig) Inleiding Augustus 2001 stromen de eerste leerlingen in de leerwegen. Om hen naar de eindstreep te brengen moeten nog de nodige voorbereidingen getroffen worden. Maar

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2016, nr. HO&S/903095 houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen in verband met de toelating van

Nadere informatie

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie