Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,"

Transcriptie

1 Begroting 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht en het bestuur d.d , met een positief advies van de Versie 2.0 medezeggenschapsraad d.d

2 2

3 Hoogezand, 18 november 2013 Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, Hierbij presenteer ik aan u de concept begroting Ook deze begroting is wederom opgesteld conform het model dat wij sinds het jaar 2012 gebruiken. Uitgangspunt daarbij is dat de totale begroting wordt opgebouwd uit de deelbegrotingen: - Directie - VMBO en PrO - HAVO en VWO - Bedrijfsvoering - Huisvesting - Financiën Binnen de deelbegrotingen zijn de keuzes bepaald door de beleidsvoornemens van de betreffende eenheid. In september 2013 is het Nationaal Onderwijs Akkoord tussen het ministerie van OCW, de VO Raad en een deel van de vakbonden gesloten. Binnen dit akkoord zijn extra, deels structurele middelen, aan de sector in het vooruitzicht gesteld. In oktober 2013 is het begrotingakkoord gesloten tussen de regeringspartijen, D 66, ChristenUnie en de SGP. Ook dit akkoord kent een extra, deels structurele, financiering van onderwijs. Helaas is op dit moment niet bekend hoe de toewijzing van de middelen gaat geschieden en of er sprake zal zijn van enige oormerking. In het eerste kwartaal van 2014 presenteer ik u de meerjarenbegroting, waarin de effecten van alle hierboven genoemde akkoorden zijn verwerkt. In 2013 is de sanering van het onderwijsaanbod voor de middellange termijn gestart. In 2014 zal dit worden afgerond. De mogelijk positieve effecten van overheidsmaatregelen op onze financiële positie zal dit niet veranderen. Ook na 2017 wordt van ons verwacht een financieel gezonde school in stand te houden. Mede namens de overige leden van het directieberaad, Marcel Klaverkamp Bestuurder / algemeen directeur 3

4 Doelstellingen welke de grondslag vormen voor de begroting binnen het financiële kader: A. Algemeen Onze primaire doelstelling is het verzorgen van een breed aanbod van Voortgezet Onderwijs in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en omgeving. In 2012 is een nieuwe missie voor de school opgesteld. In 2013 is deze missie verder vertaald in concreet beleid binnen de verschillende sectoren en budgeteenheden van de school. Ook in 2014 zal dit het geval zijn. B. Wat willen wij in 2014 bereiken? De belangrijke en noodzakelijke financiële doelstelling in 2014 (zie hiervoor de pagina s 11 en 12) is nog steeds het vergroten van het eigen vermogen. Daarnaast willen wij op andere beleidsterreinen het volgende bereiken. Voor de realisatie van alle hieronder beschreven doelen zijn middelen in de begroting 2014 opgenomen. I. Strategie 1. Strategisch beleidplan In 2012 zijn directie en teamleiders bezig geweest met het opstellen van het strategisch beleidsplan In het eerste kwartaal 2014, zal dit strategisch beleidsplan het besluitvormingstraject doorlopen en is actief. Dit beleidsplan is leidend voor alle sector- en teamplannen. 2. Onderwijsaanbod In 2012 is gestart met de sanering van het onderwijsaanbod voor de komende jaren (tot en met 2016). Deels is dit afgerond en zijn de gevolgen verwerkt in het meerjarig perspectief. In de eerste maanden, maar uiterlijk 1 juli 2014, zal besluitvorming plaatsvinden rond de resterende thema s, welke vooral het havo en vwo betreffen. 3. Provinciaal onderwijsaanbod Gesprekken op provinciaal niveau met als doel een gezamenlijk antwoord te formuleren op de aankomende krimp in de provincie (vanaf 2015) zijn gestart, maar hebben helaas nog niet geleid tot concrete uitvoering. In het eerste kwartaal van 2014 wordt een onderwijsmanifest door partijen gesloten waarin intenties zijn opgeschreven. Het is ons streven dit voor 01 april 2014 te hebben afgerond. Uiteraard zijn wij hierbij ook afhankelijk van anderen. Binnen dit overleg heb ik aangegeven het absoluut noodzakelijk te vinden dat op 1 augustus 2014 de reeds eerder aangekondigde onderwijskaart van 2020 is opgesteld. 4. Samenwerking met dr. Nassau College De samenwerking met het dr. Nassau College te Assen heeft zich uitgebreid van het stafbureau naar de sector havo en vwo. De samenwerking op het niveau van het stafbureau zal worden geïntensiveerd op het terrein P&O. Onderzocht wordt of de salarisadministratie gezamenlijk kan worden gevoerd. Binnen de sector havo en vwo zal intervisie tussen beide scholen plaatsvinden en samenwerking rond de sanering van het onderwijsaanbod plaatsvinden bij vakken met een gering aantal leerlingen. I.1.a Stategisch beleidsplan heeft de besluitvormingsprocedure doorlopen I.2.b Besluitvorming sanering onderwijsaanbod fase

5 I.3.c Instemmen met Onderwijsmanifest Groninger schoolbesturen I.3.d Onderwijskaart provincie Groningen in 2020 is opgesteld I.4.e Samenwerking met Nassau; onderzoek naar gezamenlijke salarisadministratie. I.4.f Binnen havo en vwo; intervisie met locatie Quintus I.4.g Binnen havo en vwo; gezamenlijk aan bod vakken met weinig leerlingen II. Onderwijs, Zorg en Kwaliteit 1. Vmbo en pro 1.1 De route van de leerling De herstructurering binnen het vmbo heeft ervoor gezorgd dat de teams gerichter met leerlingen aan de slag zijn en dat bijvoorbeeld de lob (loopbaanbegeleiding) gestructureerder vorm krijgt. In 2014 zal dit lob extra aandacht krijgen. Het plan gaat in op de rol/functie van de decaan, het team, de mentoren en de roc s (regionale opleiding centra). In bijvoorbeeld team vmbo t (theoretische leerweg) is het lob sterk met het mentoraat verbonden. Dit mentoraat wordt versterkt. Vanuit het team worden voorstellen hiervoor opgesteld en wordt materiaal aangeschaft. 1.2 Werken en leren in een veilige, professionele omgeving Vanaf begin schooljaar is een begin gemaakt met het van elkaar leren binnen vmbo en pro. De afgelopen jaren hebben de verschillende teams op allerlei gebied scholing gehad. Niet elk team koos op hetzelfde moment voor hetzelfde. Nu zetten we in op het overbrengen van het goede dat geleerd is op andere teams. Een voorbeeld hiervan zijn de 5 rollen van de docent. Team vmbo ob (onderbouw) werkt met deze 5 rollen en nu deze stevig staan, gaat dit team verder met activeren en motiveren. Iets wat je pas kunt doen als de 5 rollen in orde zijn. Immers: je gaat niet aan de slag met motiveren van de leerling als je rol als gastheer en didacticus nog niet in orde zijn. Daarnaast ondersteunt team vmbo ob de andere teams binnen vmbo en pro bij het invoeren/doorvoeren van de 5 rollen. Ervaring helpt hierbij. Voor de begroting betekent dit dat scholingsgeld hier voor een deel aan besteed zal worden. De teams kiezen er net als vorig jaar voor om grotendeels het scholingsbudget gezamenlijk te besteden om zo aan teamscholing te kunnen doen. Vorig jaar stond in de tekst behorende bij de begroting van 2013 vermeld dat we zouden kijken naar de huisvesting van het pro, nu en in de toekomst. We konden toen niet voorzien dat het gebouw van het pro aan de Van Heemskerckstraat in maart getroffen zou worden door een brand. Na de brand heeft het gebouw een frissere uitstraling, vooral rondom gemeenschappelijke verblijfsruimten als de kantine en de hal. Dit betekent niet dat hiermee het gebouw weer volledig voldoet aan onze eisen indien je kijkt naar de toekomst van het praktijkonderwijs. We willen de leerling meer in aanraking laten komen met praktijklessen en zien graag dat ze regelmatig wat te kiezen hebben (personalisering). Regelmatig worden de lessen van het praktijkonderwijs verzorgt aan de Laan van de Sport. In 2014 staan gesprekken op het programma betreffende onder andere huisvesting, ict en afstemmen van de lesroosters van het praktijkonderwijs met die van het vmbo, havo en vwo. 1.3 Kwaliteit Vorig jaar zijn Diataal en Score in het kader van het taal- en rekenbeleid in de begroting opgenomen. Score wordt uitgebreid en zal daarom een groter bedrag in de begroting vormen. Naast het toetsen van de Nederlandse taal binnen Diataal zullen we ook rekenen en Engels middels Diataal (heet dan bijvoorbeeld Diacijfer) toetsen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke eis van het toetsen van de leerling aan het eind van de onderbouw. Daarnaast hebben we al aan het begin van klas 1 een nulmeting en begin van het leerlingvolgsysteem (dit omdat we Diataal in de eerste 3 jaren inzetten). 5

6 Op het pro gaan we de leerlingen nog individueler volgen door het iop (individueel ontwikkelplan) te digitaliseren en beter te implementeren in de lessen. Hierbij worden bijvoorbeeld ook de 5 rollen van de docent betrokken. De implementatie wordt grotendeels begeleid door Mike Nikkels van MNtraining. Voor deze implementatie schaffen we Dotpro en Proscan aan (digitale leerlingvolgsystemen). We zijn zeer tevreden over de opbrengsten van schooljaar We zullen het lopende jaar ervaren wat de eisen betreffende taal en rekenen gaan betekenen. Het onderbouwrendement verdient schoolbrede aandacht. Met steeds meer regelmaat analyseren we de cijfers rondom door-, op en afstroom, mede met de gegevens betreffende de instroom van leerlingen. Naast de opbrengsten en de kwaliteit van de lessen, is ook de kwaliteit van de toetsen van groot belang. De aandacht hiervoor is tot nu toe niet erg groot geweest. Het komende jaar wordt een plan gemaakt betreffende de aanpak voor het verhogen van de kwaliteit van de toetsen. Ook dit vindt een plek binnen het scholingsbudget. 1.4 De begrotingsposten In 2013 is het nieuwe begrotingsmodel geïntroduceerd. Binnen dit model zijn in 2014 de verschillende begrotingsposten realistischer opgenomen. Steeds beter worden de rekeningen op de juiste plek weggezet en is er overzicht voor secties en teams. Voor 2014 voegen we de posten open avond en dergelijke van het vmbo en pro en die van het havo en vwo samen tot de post voorlichting ajc. We doen de planning en inhoud van het gehele voorlichtingstraject schoolbreed. De post examens bestaat voor een groot deel uit de kosten die gemaakt worden rondom de centraal schriftelijke examens. Alle rekeningen die hieromtrent binnenkomen (denk aan huur meubilair en diplomering) worden door de afdeling financiën door tweeën gedeeld en weggezet bij vmbo/pro en havo/vwo. Het overgrote deel van het budget uit de post examens wordt in het vmbo en pro besteed aan het behalen van certificaten en diploma s binnen het praktijkonderwijs. Vorig schooljaar zijn we gestart met een 6 e klas. De ervaringen zijn zodanig dat we hier dit schooljaar mee doorgaan en we dus voor 2014 geld voor het volgen van opleidingen binnen de roc s reserveren. De gelden die binnenkomen voor deze leerlingen liggen hoger dan de rekening die we van de roc s krijgen. De budgetten van de secties van 2013 zijn grotendeels overgenomen voor Wel is er een sectie rekenen en taal opgenomen. II a Lob en mentoraat passend bij nieuwe teams II b 5 rollen van de docent + activeren en motiveren II c Diataal (Nederlands) uitbreiden met rekenen en Engels (ajc) II d Opzetten toetsenplan (scholing/training) II e Leerlingvolgsysteem incl. iop s d.m.v. Dotpro en Proscan II f Iop s zichtbaar in de lessen d.m.v. Dotpro en Proscan Havo/vwo In 2013 lag de nadruk binnen de sector havo/vwo op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. De afdeling vwo had vorig schooljaar te maken met verscherpt toezicht door de inspectie, omdat de resultaten onvoldoende waren. Na een bezoek van de inspecteur in juni 2013, is de afdeling vwo weer voldoende. Dat was een heel fijn bericht en het voelde voor de gehele sector als een beloning voor de inspanningen die er gepleegd zijn. In 2014 zal de sector verder gaan op de ingeslagen weg om zo ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te bieden en voldoende resultaat te behalen. 6

7 Het rendement van de onderbouw schoolbreed is beoordeeld als onvoldoende. Dit is een punt van zorg. Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat er met een plaatsingswijzer gewerkt gaat worden. Ervaringen uit het Friese, waar al langer met een dergelijk instrument gewerkt wordt, doen vermoeden dat het hanteren van de plaatsingswijzer een positieve invloed op het rendement onderbouw zal hebben. 2.1 Kwaliteit Evenals in het jaar 2013, zal daarom in de sector havo/vwo in 2014 veel aandacht besteed worden aan de kwaliteit van de lessen. Alle medewerkers van de sector havo/vwo maken ook in 2014 deel uit van een intervisiegroep en kijken bij elkaar in de klas. Er is contact gelegd met een collega-school om het traject van kijken bij elkaar in de klas buiten de eigen school mogelijk te maken. Er zullen uit dit traject reiskosten voortkomen. Een groep van 20 docenten neemt deel aan de training Hoger Orde Denken. Deze training is er op gericht om leerlingen actief te maken en te houden in de les. Het gaat daarbij vooral om het motiveren van leerlingen. Dit traject kost 5.250,-. Het ligt in de planning om ook in 2014 een groep van circa 20 docenten aan de training of een vervolg daarop te laten deelnemen. Dat vraagt voor 2014 wederom een investering van ruim 5.000,-. In 2014 neemt circa 50% van de docenten van de sector havo/vwo deel aan het keiwijzertraject. Ook de teamleiders en de directeur zullen deelnemen. Door deze massale deelname aan het keiwijzertraject doet de sector havo/vwo een groot beroep op de middelen die schoolbreed voor dit traject beschikbaar zijn. De vaksecties hebben een analyse van hun resultaten gemaakt en aan de hand daarvan een resultaat gerichte afspraak (RGA) opgesteld. Deze RGA s worden in een sectiegesprek besproken met de directeur. Uit enkele RGA s zal een gerichte scholingsvraag of behoefte aan een begeleidingstraject voortkomen. Het is nog niet te zeggen wat dit voor kosten met zich meebrengt, maar het is aan te nemen dat de kosten het individuele scholingsbudget van deze docenten te boven zal gaan. 2.2 Sectorplan Bovenstaande plannen zijn opgenomen in het sectorplan (Samen vooruit). Om de opbrengsten te verbeteren of te borgen is een rustige omgeving, aanwezigheid van de leerling en regelmatig werken door de leerling noodzakelijk. Vanaf augustus 2013 wordt er gewerkt met een meldkamer. Een medewerker van de sector havo/vwo (onderwijsassistent) ziet toe op de aanwezigheid van leerlingen en heeft een rol in het handhaven van de rust en orde in de deelscholen havo/vwo. De huidige meldkamerruimte is een studio midden in de deelschool havo/vwo onderbouw en voldoet onvoldoende. In 2014 wordt er een meldkamer ingericht op de tweede verdieping. Dit vraagt een aanpassing van de bestaande ruimten. Deze aanpassing zal waarschijnlijk rond ,- kosten. 2.3 Teams Het afgelopen jaar is de cohesie binnen de teams versterkt. De medewerkerstevredenheidonderzoeken laten met name in het team havo/vwo bovenbouw zien, dat er nog verbetering mogelijk is. Er moet bij bespreking van de onderzoeken blijken wat de reden voor deze uitslag is. Het is aannemelijk dat het samenvoegen van het bovenbouwteam havo en het bovenbouwteam vwo tot bovenbouw havo/vwo nog wat ontwikkeling in teamcohesie vraagt. II.2. a Verbetering rendement onderbouw II b Versterking cohesie binnen het team havo/vwo bovenbouw II c Traject Hoger Orde denken voor 20 docenten havo/vwo in

8 II d Uitvoering sectorplan II e 50% docenten havo/vwo en teamleiders en directeur nemen deel aan keiwijzertraject II f Realisatie meldkamer Januari Zorg 3.1 Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 treedt de wet op het Passend Onderwijs in werking en daarbinnen de zorgplicht voor onze leerlingen. Dat betekent dat de Stichting de plicht heeft om iedere leerling die zich aanmeldt een passende plek te bieden; hetzij op onze school of bij een collega-school. Daarvoor is het nieuwe samenwerkingsverband Groningen Ommelanden opgericht en hebben wij ons ondersteuningsprofiel vastgesteld. Veel op het terrein van Passend Onderwijs wordt geregeld door het samenwerkingsverband. In het eerste kwartaal van 2014 wordt ons schoolondersteuningsplan vastgesteld en treden de daarin opgenomen beleidsvoornemens in werking. Deze voornemens zijn afgestemd met de ambities van het samenwerkingsverband en vragen handelingsbekwame medewerkers. Maandag 6 januari 2014 start het dr. Aletta Jacobs College met een studiedag over de invoering van het Passend Onderwijs. In de eerste zes maanden staat veel scholing voor de medewerkers op het programma. In de begroting zijn daar middelen voor opgenomen. Alles met het doel zo veel mogelijk in staat te zijn om op 1 augustus 2014 te voldoen aan onze zorgplicht. De bekostiging van de zorg geschiedt in 2014 zeven maanden onder het regiem van het oude samenwerkingsverband RSNOWG en vijf maanden vanuit het nieuwe samenwerkingsverband. De omvang van de bekostiging vanuit het RSNOWG is bekend en in de begroting opgenomen. De bekostiging vanuit het nieuwe samenwerkingsverband is nog niet bekend. Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken om de baten uit het RSNOWG te extrapoleren naar 12 maanden. 3.2 Interne ondersteuning ( was zorg) In het schoolondersteuningsplan is de nieuwe interne zorgstructuur beschreven. Kern van de nieuwe structuur is, dat aan teams ondersteuningsfunctionarissen zijn verbonden, ter ondersteuning en advisering van het team bij de ondersteuning van leerlingen. Om dit mogelijk te maken zal het huidige aantal formatieplaatsen ten dienste van de huidige zorgstructuur gelijk blijven, maar wordt van de functionarissen een andere inzet gevraagd. Om deze structuurwijziging mogelijk te maken zal binnen het praktijkonderwijs het zelf aanbieden van logopedie worden afgeschaft. Een logopedische ondersteuningvraag van leerlingen wordt door externe inhuur voorzien. Omscholing en/of outplacement wordt aangeboden. 3.3 Samenwerking met PO Binnen het Lokaal Onderwijs Beraad van de gemeente Hoogezand werken wij intensief samen met het primair onderwijs. Dit overleg wordt gevormd door de directeuren van de scholen. Thema s zijn het reken- en taalbeleid, samenwerking met de bibliotheek, de overdracht tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de ondersteuning voor en aan leerlingen. Daarnaast wordt in de gemeente Hoogezand het bestuurlijk overleg van zowel het primair als het voortgezet onderwijs, gevoerd in de Lokaal Educatieve Agenda. Ook in dit overleg participeren wij. Hierin wordt de huisvesting en het ondersteuningaanbod van de aangesloten besturen met elkaar afgestemd. Vanuit deze overlegstructuren wordt besloten om in 2014 de Plaatsingswijzer te gebruiken als instrument om leerlingen van het primair onderwijs (nog) beter te adviseren bij de voortzetting van hun schoolloopbaan in het VO. 8

9 Sinds 2013 voert onze school beleid ten aanzien van hoogbegaafde leerlingen binnen het havo en vwo. In 2014 wordt dit plan uitgevoerd. In het kader van de samenwerking met het primair onderwijs wordt aan het openbare basisonderwijs ruimte geboden om de uitvoering van hun eigen hoogbegaafdenbeleid op het dr. Aletta Jacobs College en ook door medewerkers van het dr. Aletta Jacobs College uit te voeren. II a Schoolbrede studiedag Passend Onderwijs II b Vaststelling School Ondersteuning Plan II c Scholing voor alle medewerkers II d Instellen nieuwe ondersteuningsstructuur II e Omscholen en of outplacement huidige zorgfunctionarissen II f Invoering Plaatsingswijzer in Hoogezand II g Uitvoering hoogbegaafdenbeleid II h Faciliteren uitvoering hoogbegaafdenbeleid PO op het dr. Aletta Jacobs College Kwaliteit 4.1 Inspectie Sinds de zomer van 2013 is de kwaliteit van het onderwijs binnen alle afdelingen van onze school door de Inspectie als voldoende beoordeeld. Voor ons betekent dit dat wij deze kwaliteit borgen door voort te gaan met de trajecten welke tijdens de periode van het zwak zijn zijn gestart. Ook binnen het vmbo en pro voeren wij deze trajecten uit. Daarbij heeft het verbeteren van het rendement van de onderbouw extra aandacht en worden daar acties op ingezet (zie ook paragraaf II.1 en II.2). 4.2 Opbrengst gericht werken In het kader van de borging van de kwaliteit is het team van directie en teamleiders gestart met het thema opbrengst gericht werken (ogw). Een eerste themadag is geweest en zal een vervolg krijgen in In het Strategisch Beleidsplan heeft het ogw een eigen plek. Binnen de teams en secties zal dit ogw worden uitgevoerd. 4.3 Tevredenheid In 2014 zal de uitwerking van de tevredenheidonderzoeken onder medewerkers (najaar 2013) worden verricht. Dit geldt ook voor de uitwerking van het tevredenheidonderzoek onder leerlingen en ouders van klas 1 (gehouden in november 2013). In februari zal de tevredenheid van de ouders en leerlingen van de derde klas worden onderzocht en geplaatst in de Venster voor Verantwoording op onze site. In april worden de examenleerlingen bevraagd op hun tevredenheid en in mei de leerlingen van klas 1 nog een keer. Over alle onderzoeken wordt op het niveau schoolbreed, per sector en per team gerapporteerd. Vervolgacties worden uitgevoerd binnen teams en indien nodig binnen de sector. II a Borgen kwaliteit van het onderwijs II b Verbeteren rendement onderbouw II c Uitvoering opbrengst gericht werken II d Uitvoering uitwerking tevredenheid medewerkers II e Uitvoering en uitwerking tevredenheid ouders en leerlingen klas II f Uitvoering en uitwerking tevredenheid ouders en leerlingen klas II g Uitvoering en uitwerking tevredenheid examenleerlingen

10 II h Uitvoering en uitwerking tevredenheid leerlingen klas III. Personeel 1. Professionalisering Professionalisering van docenten staat volop in de politieke belangstelling. Vanuit OCW wordt de strijd tegen onbevoegd lesgeven intensief aangepakt. In het afgesloten Nationaal Onderwijs Akkoord (september 2013) wordt hier veel aandacht aan besteed. De docent als professional dient te worden betrokken bij de onderwijskundige besluitvorming binnen scholen. Op welke wijze, wordt geregeld door partijen in het sectorakkoord; wij wachten dat met belangstelling af. Via onze schoolopleider investeren wij in het opleiden van (nieuwe) collega s, dit traject wordt ook aan jonge/beginnende docenten aangeboden. Wij participeren in 2014 in twee projecten vanuit de Rijksuniversiteit en de lerarenopleidingen: -Inductietraject voor beginnende leraren; -Professionele leergemeenschappen voor reeds in dienst zijnde docenten. De deelname aan deze projecten vraagt een tijdsinvestering van verschillende medewerkers welke via het taakbeleid wordt gerealiseerd. Vanuit de projectorganisatie worden wij hiervoor gefaciliteerd. Wederom is het beschikbare scholingsbudget gebaseerd op een budget per medewerker (op en oop). In het functiegesprek zal de medewerker worden bevraagd over de inzet van zijn scholingsbudget. Daarnaast volgt iedere medewerker ook teamscholing. 2. Bevoegdheden Met iedere onbevoegde medewerker zijn afspraken gemaakt over bevoegd raken binnen de daarvoor afgesproken termijn. Deze afspraken worden bewaakt. 3. Convenant Leerkracht 2014 is een belangrijk jaar in het kader van het convenant Leerkracht. In 2014 dienen de vastgelegde percentages te zijn bereikt en vanaf 1 augustus 2014 treedt het entreerecht conform de CAO VO in werking (d.w.z. iedere docent met een eerstegraads bevoegdheid en voor meer dan 50% werkzaam in de bovenbouw van het havo en vwo, ontvangt op 1 augustus een LD functie). Vast staat dat de bekostiging vanuit OCW achter loopt bij de gemaakte afspraken. Om die reden is besloten met instemming van de MR alleen aan onze verplichtingen te voldoen wanneer bekostiging door OCW dekkend is. Uit de bekostigingsbrief (verwacht eind 2013) moet dit blijken. Hiermee is voor onze school een bedrag van ,- mee gemoeid. III.1.a Deelname aan Inductietraject III.1.b Deelname aan professionele leergemeenschap III.1.c Scholingsbudget medewerker onderdeel functiegesprek III.2.d Monitoren afspraken onbevoegdheid III.3.e Uitvoering afspraken convenant Leerkracht indien er 100% dekking is IV. Huisvesting 1. LO zalen In december 2013 vindt binnen de gemeenteraad van Hoogezand besluitvorming plaats over het bouwen van twee nieuwe LO zalen voor onze school en het opknappen van de Europahal en de Kalkwijckhal. Het voorstel is in goed overleg met ons opgesteld en er wordt geen bijdrage van het dr. Aletta Jacobs College gevraagd. Bij een positief besluit moeten de noodzakelijke 10

11 bouwvoorbereidingen worden verricht. Wij zullen geen bouwheer zijn, maar worden zeer intensief betrokken bij het opstellen van het Programma van Eisen. Het beheer van de LO zalen komt volledig te liggen bij het sportcentrum. Het dr. Aletta Jacobs College gaat een gebruikersvergoeding betalen conform de huisvestingsvergoeding van de gemeente Hoogezand. Er is een meerjarige gebruiksovereenkomst met het sportcentrum gesloten. Het gebruik van vier zalen kost jaarlijks ongeveer ,-. Omdat het dr. Aletta Jacobs College geen verantwoordelijkheid meer heeft voor de zalen vervallen alle noodzakelijke exploitatie- en onderhoudskosten. Daarmee is dit gebruikersbedrag zeker geen kosten verhoging voor het dr. Aletta Jacobs College. Verwachting is dat de bouw eind 2015 gereed zal zijn. In 2014 is er derhalve geen sprake van een gebruikersvergoeding. 2. Onderhoud Het meerjaren onderhoudsplan wordt gevolgd en de kosten hiervan lopen via het investeringsbudget. De liftinstallatie zal worden vernieuwd vanwege onophoudelijke storingen. Adviseurs hebben aangegeven dat dit type lift in de aard ongeschikt is voor het gebruik in een school. De kosten hiervan kunnen niet worden verhaald op de aannemer en vallen onder het investeringsbudget. 3. Locatie Van Heemskerckstraat/Praktijkonderwijs Na de brand in maart 2013 is de locatie aan de Van Heemskerckstraat geheel hersteld. Ondanks de renovatie aan de binnenzijde is het nog steeds het voornemen de locatie aan de Van Heemskerckstraat te verplaatsen naar een pand aan de Laan van de Sport. Op het moment van het schrijven van deze tekst (medio oktober) bevinden de gesprekken over deze verplaatsing zich in de eindfase. IV.1.a Opstellen programma van eisen LO zalen IV.2.b Uitvoeren onderhoud conform MOP IV.2.c Vervangen lift IV.3.d Besluit verplaatsen locatie Van Heemskerckstraat naar Laan van de Sport V. Bedrijfsvoering Het thema duurzaamheid is thans bij een maatschappelijk geëngageerde organisatie niet meer weg te denken; zo ook bij het dr. Aletta Jacobs College. Vanuit de duurzaamheid participeren wij in een onderzoek, uitgevoerd binnen de gemeente Hoogezand, naar de mogelijkheid tot hergebruik van energie. Het bedrijfsleven in Hoogezand produceert restwarmte welke ingezet kan worden als energievoorziening van onze school. Onderdeel van dit onderzoek is ook het bepalen van de terugverdien effecten van een dergelijke investering. Verwachting is dat eind 2013 besluitvorming kan plaatsvinden. V.a Besluit inzet restwarmte als energiebron VI. Financiën 1. Verscherpt toezicht rekenkamer Gelet op onze vermogenspositie staan wij sinds 2012 onder verscherpt toezicht van de rekenkamer van de Inspectie. Conform gemaakte afspraken sturen wij de begroting, 4-maandenrapportage, jaarrekening en 8-maandenrapportage naar de inspectie. Toch nog toe is er geen aanleiding geweest vanuit de Inspectie om met ons in gesprek te gaan over de ingediende documenten. 11

12 2. Vorming van het eigen vermogen Bij de aankoop van het pand in maart 2012 is tevens vastgelegd hoe wij in ieder geval tot en met 2018 de vermogenspositie van de Stichting dr. Aletta Jacobs College zullen verbeteren. Er is een jaarlijks bedrag afgesproken dat op voorhand in de begroting wordt opgenomen om toe te voegen aan het eigen vermogen. In 2014 bedraagt toe te voegen bedrag conform gemaakte afspraken ,-. VI.1.a Insturen documenten naar rekenkamer van de Inspectie VI.2.b Toevoegen aan eigen vermogen ,

13 Totaal overzicht doelen op einddatum II f Realisatie meldkamer Januari 2014 III.1.a Deelname aan Inductietraject III.1.b Deelname aan professionele leergemeenschap II a Schoolbrede studiedag Passend Onderwijs II e Uitvoering en uitwerking tevredenheid ouders en leerlingen klas IV.1.a Opstellen programma van eisen LO zalen I.1.a Stategisch beleidsplan heeft de besluitvormingsprocedure doorlopen I.3.c Instemmen met Onderwijsmanifest Groninger schoolbesturen II b Vaststelling School Ondersteuning Plan II d Uitvoering uitwerking tevredenheid medewerkers IV.3.d Besluit verplaatsen locatie Van Heemskerckstraat naar Laan van de Sport II f Uitvoering en uitwerking tevredenheid ouders en leerlingen klas VI.1.a Insturen documenten naar rekenkamer van de Inspectie II g Uitvoering en uitwerking tevredenheid examenleerlingen I.2.b Besluitvorming sanering onderwijsaanbod fase II h Uitvoering en uitwerking tevredenheid leerlingen klas II c Traject Hoger Orde denken voor 20 docenten havo/vwo in II d Uitvoering sectorplan II e 50% docenten havo/vwo en teamleiders en directeur nemen deel aan keiwijzertraject I.3.d Onderwijskaart provincie Groningen in 2020 is opgesteld I.4.e Samenwerking met Nassau; onderzoek naar gezamenlijke salarisadministratie I.4.f Binnen havo en vwo; intervisie met locatie Quintus II a Lob en mentoraat passend bij nieuwe teams II c Diataal (Nederlands) uitbreiden met rekenen en Engels (ajc) II d Opzetten toetsenplan (scholing/training) II e Leerlingvolgsysteem incl. iop s d.m.v. Dotpro en Proscan II.2.a Verbetering rendement onderbouw II b Versterking cohesie binnen het team havo/vwo bovenbouw II c Scholing voor alle medewerkers II d Instellen nieuwe ondersteuningsstructuur II e Omscholen en of outplacement huidige zorgfunctionarissen II f Invoering Plaatsingswijzer in Hoogezand II h Faciliteren uitvoering hoogbegaafdenbeleid PO op het dr. Aletta Jacobs College III.1.c Scholingsbudget medewerker onderdeel functiegesprek III. 2.d Monitoren afspraken onbevoegdheid III.3.e Uitvoering afspraken convenant Leerkracht indien er 100% dekking is IV.2.c Vervangen lift II b 5 rollen van de docent + activeren en motiveren II f Iop s zichtbaar in de lessen d.m.v. Dotpro en Proscan VI.2.b Toevoegen aan eigen vermogen , I.4.g Binnen havo en vwo; gezamenlijk aan bod vakken met weinig leerlingen II g Uitvoering hoogbegaafdenbeleid II a Borgen kwaliteit van het onderwijs II b Verbeteren rendement onderbouw II c Uitvoering opbrengst gericht werken IV.2.b Uitvoeren onderhoud conform MOP V.a Besluit inzet restwarmte als energiebron

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie