Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken"

Transcriptie

1 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

2 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag Algemeen Planning & Control Treasurybeleid Toekomstige ontwikkelingen Verslag Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem e.o Terugblik Vermogenspositie Stichting Orthopedagogische Onderwijs- instellingen Arnhem en omstreken Begroting Continuiteitsparagraaf 16 3 Jaarrekening Grondslagen voor waardering Presentatie Waardering van de materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Eigen Vermogen Voorzieningen Overige activa en passiva Bepaling van het resultaat Kasstroomoverzicht Pensioenen Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting balans Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Verbonden partijen Toelichting Staat Van Baten & Lasten Toelichting Baten Toelichting lasten Financiële baten & lasten 39

3 3 van Overige gegevens Controleverklaring Resultaat Gebeurtenissen na balansdatum 41 5 BIJLAGEN onderdeel uitmakend van de jaarrekening Algemene instellingsgegevens De organisatiestructuur Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 45

4 4 van 46 1 Jaarverslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft als verantwoordelijkheid toezicht te houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder. Aan die belangrijke functie binnen De Onderwijsspecialisten geeft de Raad van Toezicht inhoud door het College van Bestuur met raad terzijde te staan en als klankbord beschikbaar te zijn. Maar ook door op basis van haar verantwoordelijkheid de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid goed te keuren vervult de Raad van Toezicht haar toezichthoudende rol voor de organisatie. Belangrijke aandachtspunten voor de Raad van Toezicht zijn: - De kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs. - Rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie. - Rechtmatige verwerving van de middelen en de doelmatigheid van de bestemming daarvan. Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste onderwerpen in Jaarverslag en Jaarrekening 2012: De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het jaarverslag van het College van Bestuur over 2012 en heeft vervolgens de jaarrekening over 2012 goedgekeurd. De jaarrekening en de bevindingen van de externe accountant zijn in juni 2012 besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht, in het bijzijn van het College van Bestuur en de externe accountant. Kwaliteit van het onderwijs: Het College van Bestuur heeft aan de Raad van Toezicht een overzicht gepresenteerd van de in en externe ontwikkelingen in het kader van de wet kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs. De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur feedback gegeven op de beleidskeuzes van het College van Bestuur. Passend Onderwijs: De Raad van Toezicht heeft periodiek de beleidsontwikkelingen van het Passend Onderwijs besproken met het College van Bestuur en adviezen gegeven voor de te maken beleidskeuzes. Samenwerking met andere (school) besturen De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur geadviseerd bij een aantal samenwerkingstrajecten met andere scholen en/of schoolbesturen. De Raad van Toezicht heeft hierbij haar goedkeuring gegeven aan enkele intentieovereenkomsten als onderlegger voor deze samenwerking. In één situatie heeft dit geleid tot de overdracht van een school (De Oranjeschelp uit Veenendaal) aan het bevoegd gezag van De Onderwijsspecialisten. De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan deze overdracht. Deze overdracht is op 1 januari 2014 gerealiseerd. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Eén van de leden van de Raad van Toezicht is voorgedragen door de GMR en draagt namens de Raad van Toezicht de verbinding met de GMR. Tussen de GMR en het betrokken lid van de Raad van Toezicht is regelmatig overleg. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht overlegt regelmatig

5 5 van 46 met de voorzitter van de GMR en bezoekt één keer per jaar de GMR-vergadering. Ook worden de verslagen van de GMR-vergaderingen aan het betrokken lid van de Raad van Toezicht doorgestuurd. Auditcommissie De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit 2 leden van de Raad van Toezicht en heeft regelmatig overleg met het College van Bestuur en de directeur Centrale Diensten/controller. In deze vergaderingen worden onderwerpen voorbereid die later op de agenda van de Raad van Toezicht komen. Dit betreft o.a. de managementletter, de begroting en de jaarrekening, de periodieke financiële rapportages en het Treasuryplan. Compliance Corporate Governance: Goed bestuur draagt bij aan goed onderwijs voor ieder kind. De uitgangspunten van goed bestuur gaan over onderwerpen als: scheiding van bestuur en toezicht, vaststellen van het toezichtkader en verantwoording afleggen aan derden, maar ook over het bevorderen van een cultuur waarin de professionals gestimuleerd worden met elkaar in gesprek te gaan om de kwaliteit van het eigen en elkaars professionele handelen te versterken. De Raad van Toezicht conformeert zich nadrukkelijk aan deze uitgangspunten. In dit jaar heeft de Raad van Toezicht een start gemaakt met de evaluatie van haar eigen functioneren en hier nadrukkelijk de richtlijnen van de governance code van het onderwijs betrokken. Deze evaluatie wordt in 2014 afgerond en in overleg met het College van Bestuur worden een aantal afspraken aangepast. Arnhem, juni 2014 Raad van Toezicht De Onderwijsspecialisten H. Luchtmeijer, Voorzitter

6 6 van 46 2 Bestuursverslag 2.1 Algemeen De Onderwijsspecialisten bestaat sinds 1 januari 2012 uit een Personele Unie tussen Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking voor cluster 3 onderwijs en Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken voor cluster 4 onderwijs. Beide stichtingen hebben dezelfde Raad van Toezicht, College van Bestuur, ondersteunende diensten en organisatieonderdeel Dienstverlening. Gezamenlijke opereren zij vanuit de naam De Onderwijsspecialisten. Hiermee zijn de kwaliteiten van beide onderwijsinstellingen verenigd in één onderwijsorganisatie. De Onderwijsspecialisten vormt het bevoegd gezag voor scholen van beide stichtingen. Beide stichtingen brengen een eigen jaarverslag uit. De gezamenlijke informatie is in beide jaarverslagen gelijk, aangevuld met de stichting specifieke informatie. Per 1 januari 2014 zal SO-VSO school cluster III De Oranjeschelp te Veenendaal zich aansluiten bij De Onderwijsspecialisten. Passend Onderwijs In 2013 hebben de ontwikkelingen rond het Passend Onderwijs een nadrukkelijke stempel gedrukt op de activiteiten. De Onderwijsspecialisten kiezen ter voorbereiding op de stelselherziening nadrukkelijk positie: onvoorwaardelijk zorgdragen voor onderwijs en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag, dat aansluit op de behoeften van deze leerlingen. Voor onze partners in het reguliere onderwijs, maar ook binnen de zorg en de jeugdhulpverlening, maken we expliciet voor welke expertise zij bij ons terecht kunnen. Hoewel niet in alle regio s sprake is van een geïntegreerd aanbod, is de brede expertise binnen de Personele Unie een wezenlijk kenmerk van het onderwijsaanbod. De scholen en ambulant begeleiders zijn werkzaam in verschillende regio s en bieden zowel Speciaal Onderwijs als Voortgezet Speciaal Onderwijs en aanvullende dienstverlening. Onderwijskwaliteit Leerlingen volgen de leerroute die past bij hun mogelijkheden. De leerroutes leiden leerlingen naar een passend uitstroomprofiel: (examengericht) vervolgonderwijs, dagbesteding of arbeid. Er zijn zes leerroutes ingevoerd, gebaseerd op het niveau van de leerlingen. Dit niveau is bepaald aan de hand van het IQ, de sociaal-emotionele factoren en de beperking van de leerling. Daarnaast zijn er leerroutes gericht op praktijkvakken en zijn er stages ontwikkeld. Deze zijn in 2013 afgerond. Met de invoering van leerroutes op alle scholen, zijn de in- en uitstroomcriteria overal gelijk. Dit draagt bij aan het volgen van de onderwijsresultaten en een basisarrangement verkregen. Uitstroom In het onderwijs staat de toekomst van de leerlingen centraal. We zien het als onze taak om iedere leerling voor te bereiden op een zo zelfstandig en geïntegreerd mogelijke plek in de maatschappij. Belangrijk is daarbij de focus op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Daarbij hoort het begeleiden van leerlingen naar een vervolgopleiding, een baan of een werkplek.

7 7 van 46 Arbeidstoeleiding heeft een belangrijke plaats in het onderwijs. In 2013 is aandacht besteed aan arbeidstoeleiding middels de inrichting van een bovenschools expertiseteam (PATO). De ondersteuning waarmee leerlingen naar een werkplek worden begeleid, inclusief de begeleiding naar een zinvolle dagbesteding voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, is hiermee verder geprofessionaliseerd. Het belang van het kennis delen Kennis delen is van cruciaal belang voor het slagen van het Passend Onderwijs. Ons specialistische onderwijsaanbod komt voort uit de nauwe samenwerking tussen de scholen en dienstverlening waarbij de expertise vanuit de verschillende scholen flexibel kan worden ingezet. Door kennis te delen op het gebied van zorg, onderwijs (didactisch en pedagogisch) kunnen wij onze leerlingen de onderwijsondersteuning bieden die nodig is. Ook buiten onze scholen delen we onze kennis. Op Dé Studiedag en Hét Congres delen we intern en landelijk onze kennis met onderwijspartners en andere belangstellenden. Intern delen medewerkers hun kennis en expertise ook tijdens scholingsbijeenkomsten, op het Digiplein (onze intranetomgeving) en in bovenschoolse vak- en expertisegroepen. Professionalisering In 2013 is veel aandacht besteed aan de professionalisering van docenten. Er zijn bovenschoolse scholingstrajecten geïnitieerd om de professionaliteit en kennis van medewerkers te vergroten en om het opbrengstgericht werken te bevorderen. Daarnaast is de functiemix uitgebreid waardoor leraren meer loopbaanmogelijkheden hebben. De investeringen in professionalisering zijn mede gefinancierd uit de extra incidentele middelen van het Ministerie van OC&W (bekend onder de naam Prestatiebox). Medezeggenschap Aangezien er sprake is van een Personele Unie tussen de stichting De Onderwijsspecialisten en de stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken is er in theorie sprake van twee GMR en. Het College van Bestuur heeft in een gecombineerde setting structureel overleg met beide organen. Het gaat hier om een informeel overleg, waarin ontwikkelingen, ideeën en plannen van en voor de totale organisatie met elkaar gedeeld en uitgewisseld worden. Doel daarvan is om de GMR en niet alleen vroegtijdig mee te nemen in op handen zijnde ontwikkelingen, maar er om als College van Bestuur input te krijgen vanuit deze belangrijke inspraakorganen. In 2013 is ook de verbinding tussen de GMR en en de Raad van Toezicht geformaliseerd. Naast het gegeven dat er minimaal één keer per jaar een overleg is tussen de Raad van Toezicht enerzijds en de GMR-leden anderzijds, onderhoudt een RvT-lid op voordracht van de GMR en de contacten tussen de RvT en de GMR en. In de praktijk betekent dit dat de RvT-vertegenwoordiger frequent de bijeenkomsten van de GMR-en bijwoont en zijn ervaringen vervolgens door hem ingebracht worden binnen de RvT-vergaderingen. Mobiliteit Begin 2013 stond in het teken van de voorbereiding op de aangekondigde beleidsveranderingen van het Passend Onderwijs. Een groot deel van de eerder aangekondigde bezuinigingen zijn vanwege een wijziging van de politieke koers uiteindelijk niet geëffectueerd, wel wordt er een verevening doorgevoerd hetgeen betekent dat veel samenwerkingsverbanden in onze regio op termijn minder middelen ontvangen. Het ingerichte mobiliteitscentrum, wat oorspronkelijk gericht

8 8 van 46 was op het oplossen van boventalligheid ten gevolge van de bezuinigingen, blijft evenwel behouden. Het mobiliteitscentrum richt zich op versterking van de arbeidsmobiliteit. Uit hoofde van de stelselwijziging Passend Onderwijs wordt de komende jaren uitgegaan en geanticipeerd op een afbouw van werkgelegenheid. Klachtenregeling De voor de scholen geldende klachtenregeling kent een aantal aanspreekmogelijkheden: de vertrouwenspersoon, de landelijke klachtencommissie, het bestuur en de op iedere school benoemde contactpersoon. De voor onze Stichtingen geldende klachtenregeling gaat uit van de aanwezigheid van ten minste één onafhankelijke vertrouwenspersoon. Op iedere school is ten minste één personeelslid aangewezen als contactpersoon. De contactpersoon is het aanspreekpunt bij klachten en mogelijke klachten en verwijst de betrokkenen door naar de vertrouwenspersoon, dan wel een andere daarvoor in aanmerking komende persoon of instantie. Sturing van de organisatie In 2013 is de sturingsfilosofie van Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken herijkt en gebaseerd op het principe sturen op waarden en loslaten op professionaliteit. Deze sturingsfilosofie sluit aan bij de gezamenlijke missie: Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling. We nemen initiatief om samen met anderen ons doel te bereiken: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving. Bij deze geformuleerde missie past een organisatie die medewerkers bindt op basis van intrinsieke motivatie en gedeelde waarden. De sturingsfilosofie is herkenbaar voor zowel ouders als medewerkers, tevens is het de basis voor het maken van de verbinding tussen de beide onderwijsorganisaties binnen de Personele Unie. Het uitgangspunt sturen op waarden en loslaten op professionaliteit legt de basis voor de leiderschapsstijl, waarbij kernwaarden invulling geven aan de wijze van sturing. Daarmee wordt aangesloten op wat medewerkers beweegt en in beweging brengt. 2.2 Planning & Control In 2013 is aandacht besteed aan administratieve borging en optimalisatie van de planning & control cyclus. Voor administratieve borging is een verbeterplan opgesteld, gericht op een gedocumenteerde periodeafsluiting. Daarnaast is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - verbetering instrumentele waarde begroting; - risicomanagement inbedden als instrument in de planning & control cyclus; - voorbereiden op de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van de huisvesting; - monitoren verloop reorganisatievoorziening Passend Onderwijs; - oriëntatie op vervolg van de ESF activiteiten in samenspraak met gemeenten; - compliance nieuwe aanbestedingswet. Uitgangspunt voor het financieel beleid is een positieve rentabiliteit en behoud van innovatieve kracht c.q. vermogen. Gestreefd wordt in een aantal jaren de vermogenspositie van beide

9 9 van 46 stichtingen te versterken naar de landelijke benchmark. Sinds 2011 is op grond van deze doelstelling sprake van een positieve rentabiliteit van gemiddeld 2%. De vermogenspositie voldoet aan landelijk gestelde eisen (zie ook paragraaf en 1.7). Er zijn voor beide stichtingen voorzieningen getroffen voor de transitie naar Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft ingrijpende consequenties voor het Speciaal Onderwijs en zal gepaard gaan met een verlies aan arbeidsplaatsen binnen De Onderwijsspecialisten in de periode Beide stichtingen sluiten 2013 naar verwachting af met een batig saldo. Dit resultaat wordt met name sterk beïnvloed door de incidentele baten zoals die in december 2013 van het Ministerie van OC&W zijn ontvangen, evenals een aantal andere incidentele baten. end voor de exploitatie in 2013 is een toenemende invloed van leerlinggroei en -krimp op de exploitatie van de scholen. Deze trend zal zich naar verwachting de komende jaren versterken in de aanloop naar de stelselwijziging Passend Onderwijs en is ook in de begroting 2014 manifest zichtbaar. Daarnaast is sprake van autonome krimp in de regio Oost-Gelderland. Mede vanwege de afschaffing van de regeling voor groeibekostiging in 2013, is het bedrijfsmatig goed accommoderen van groei en krimp een steeds kritischer bedrijfsproces. De resultaatontwikkeling in de voorafgaande jaren en ook in 2013, wordt daarnaast beïnvloed door incidentele baten zoals onder andere AWBZ-gelden en opbrengsten uit hoofde van contractactiviteiten. Deze derde geldstroom heeft de afgelopen jaren aan omvang en belang gewonnen en draagt bij aan (extra) kwaliteit van het onderwijs. De extra opbrengsten stellen eisen aan de AO-IB. De aanwending heeft in alle gevallen een incidenteel karakter. In de resultaatontwikkeling per school wordt op grond van het bovenstaande toenemend een tweedeling zichtbaar. Een aantal scholen realiseert een positief exploitatieresultaat vanwege incidenteel hogere opbrengsten en vanwege autonome groei. Het betreft met name de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Daartegenover staat een groep van scholen waar door krimp en sluipende bezuinigingen de bedrijfsvoering steeds meer onder druk komt te staan. De beperkte bedrijfsmatige ruimte zet het behoud van kwaliteit van onderwijs in de betrokken scholen onder druk. In mei 2013 zijn de formatiekaders voor schooljaar vastgesteld. Op basis van een voorziene afbouw van formatie geldt een externe formatiestop per 1 januari Het Bestuurformatieplan voor Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken gaat uit van inzet van 216,0 fte en is daarmee vrijwel ongewijzigd gebleven ten opzichte van schooljaar Het bestuurformatieplan voor Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking gaat uit van inzet van 648,2 fte. Er is sprake van formatieverschuivingen tussen de scholen en diensten. Een aantal scholen bouwt formatie af vanwege de terugloop van leerlingaantallen (met name de scholen voor Speciaal Onderwijs), ten gunste van een formatiegroei van de scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast anticipeert het bestuurformatieplan op een afbouw van Dienstverlening door middel van

10 10 van 46 een taakstellende ombouw van formatie van 10 fte. Voor een evenwichtige personeelsbezetting is personele mobiliteit cruciaal. Het gemiddeld ziekteverzuim over schooljaar bedraagt 6,1%. Zowel het verzuim van Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken( ,5%) als van Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking ( ,9%) vertoont een opwaartse trend. 2.3 Treasurybeleid 2013 De financiële markten zijn in 2013 als uiterst onzeker te karakteriseren. Binnen de Europese Unie is nog geen structureel houdbare oplossing gevonden voor de effecten van de schulden- en bankencrisis. Er is sprake van een vertrouwenscrisis, versterkt door een economische recessie. In 2012 is besloten een actief beleggingsbeleid vooralsnog uit te stellen gezien de onzekere financiële markten. De liquiditeit is geheel in rekening courant en deposito spaarvorm aangehouden. De Onderwijsspecialisten zijn niet in het bezit van derivaten of andere vormen van financiële beleggingsproducten. Voor korte termijn liquiditeitsbehoefte (korter dan 1 jaar) is gemiddeld 1,5 miljoen in rekening couranten aangehouden. De overige liquiditeit is in spaartegoeden aangehouden. Deposito s zijn verspreid over Rabobank, ABN AMRO en ING. De treasury commissie heeft in haar periodieke vergaderingen de marktontwikkeling gevolgd en haar beleid daarop afgestemd. 2.4 Toekomstige ontwikkelingen Beide Stichtingen binnen De Onderwijsspecialisten kennen een sluitende begroting voor 2014 met een gering overschot. end voor de bedrijfsvoering en de begroting in 2014 is: De druk op de overheidsfinanciën heeft repercussies op de bekostiging van het speciaal onderwijs. De onzekerheid over de bekostiging en effecten van wet- en regelgeving neemt toe. Voorbeelden daarvan zijn het nieuwe bekostigingsstelsel Passend Onderwijs, doordecentralisatie van gebouwinstandhouding, AWBZ en persoonsgebonden budget, de Wet Participatie en voortzetting van Europese stimuleringsmaatregelen op het gebied van arbeidstoeleiding. De financiële effecten van het meerjarig programma Passend Onderwijs worden in 2014 voor het eerst zichtbaar. De gelden voor leerlinggebonden begeleiding in het MBO worden per 1 augustus 2014 overgeheveld naar het MBO. De structurele overdracht per 1 augustus 2014 bedraagt 1,2 miljoen. Het verlies aan opbrengsten in 2014 bedraagt 0,5 miljoen. Daarnaast zal in 2014 in een (beperkt) aantal gevallen gebruik gemaakt worden van de vrijwillige optingout regeling. LGF middelen en personeel worden op basis hiervan overgedragen aan de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Tot slot houden de REC s per 1 augustus 2014 op te bestaan. Een aantal financieringsregelingen vervallen hierdoor, met een totale financiële impact van 0,25 miljoen. Op grond van demografische- en maatschappelijke ontwikkelingen daalt het aantal leerlingen en is een verdere daling van leerlingaantallen te voorzien. In de regio Noordwest Veluwe, Oost- Gelderland (cluster 3) en SO Arnhem (cluster 4) worden de gevolgen van deze ontwikkelingen

11 11 van 46 zichtbaar. Daarbij komt dat de instroomleeftijd van leerlingen toeneemt, waardoor de leeftijdsopbouw onevenwichtiger (minder Speciaal Onderwijs, meer Voortgezet Speciaal Onderwijs) wordt en de onzekerheid over in- en uitstroom toeneemt. Een aantal scholen is door hun schaalgrootte kwetsbaar. De beperkte bekostiging vormt een rem op de ambitie. Intensivering van samenwerking tussen scholen om kosten te beperken c.q. kwaliteit te borgen moet worden onderzocht. De bekostiging is (nog) geen belemmering voor het realiseren van een goede onderwijskwaliteit. Er kan geen aanspraak meer gedaan worden op tussentijdse bekostiging bij instroom van leerlingen. De groeiregeling is vervallen, met nog een eenmalige toepassing per 16 januari Daarom is besloten om een bovenschools egalisatiefonds groei & krimp te vormen. De interne bekostiging per school vindt plaats op basis van de voorlopige prognose van de teldatum 1 oktober van het lopende schooljaar. Het verschil in bekostiging tussen t-1 & t=o wordt in geval van krimp gedoteerd aan het egalisatiefonds groei & krimp en ten behoeve van groeifinanciering onttrokken aan het egalisatiefonds. De gemiddelde personeelskosten stijgen, o.a. door vergrijzing, harder dan de bekostiging, waardoor sprake is van sluipende bezuinigingen. Ten aanzien van de personele bekostiging wordt uitgegaan van een beperkte daling van de gemiddelde personele loonsom (GGL). Ten aanzien van de materiële bekostiging geldt dat de Londo-vergoeding (lees Rijksvergoeding) stijgt met 1,41% ten opzichte van De indexatie is naar verwachting niet toereikend voor de prijsstijging ten opzichte van 2013 (waaronder btw effecten). De scholen van Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking zijn in 2014 volledig eigen risicodrager voor het ziekteverzuim. De vrijgevallen premie voor het Vervangingsfonds is gereserveerd voor vervangingskosten bij ziekte. De scholen van Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken hebben de kosten van ziektevervanging verzekerd middels aansluiting bij het Vervangingsfonds. Opteren voor eigen risicodragerschap voor deze scholen wordt in de loop van 2014 overwogen. Op grond van aanbestedingen in 2013 zijn de kosten ten aanzien van arbodienstverlening en schoonmaakonderhoud lager begroot. Aanbesteding van kantoor- en onderwijsmiddelen wordt voorbereid voor 2014 en zal mogelijk leiden tot een verlaging van de kosten (landelijke benchmarks tonen prijsverlagingen tot 40% bij gebundelde aanbesteding). De incidentele opbrengsten uit contractactiviteiten zijn in 2014 substantieel. Uit hoofde van ESF projecten wordt in ,1 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd. Vanwege AWBZ ondersteuning wordt in ,9 miljoen aan gelden ontvangen en besteed. Deze incidentele opbrengsten zijn resultaat neutraal begroot.

12 12 van Verslag Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem e.o. In paragraaf 1.5, 1.6 en 1.7 wordt expliciet gesproken over Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken. Zij vormt het bevoegd gezag voor de volgende scholen: De Ommezwaai, SO Arnhem Briant College, VSO Arnhem De Vaart, SO Oosterbeek Vierbeek College, VSO Oosterbeek De Fonkel, SO Ede Vester College, VSO Ede Terugblik 2013 Financiële eindresultaten 2013 De Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken sluiten 2013 af met een batig saldo van en voegen dit resultaat toe aan de algemene reserves. De op het eerste gezicht zeer positieve resultaatontwikkeling wordt geflatteerd door een nagekomen bate vanwege het zogenaamde Herfstakkoord van Deze nagekomen bate werd voor het eerst in november 2013 toegekend en zal in latere jaren alsnog tot besteding zal komen. Wordt afgezien van deze eenmalige bate dan is 2013 afgesloten met een overschot van Het eindresultaat ligt in lijn met de begroting 2013 en de resultaatprognoses en wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De bedrijfsmatige beheersing en de financiële eindresultaten van Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken zijn tevredenstellend. De rentabiliteit van de instelling toont de afgelopen jaren een stabiel verloop en ontwikkelt zich conform verwachting. De vermogenspositie van Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken is sterk verbeterd de afgelopen drie jaar en verhoudt zich tot de landelijke normen. De administratieve organisatie en interne controle maatregelen (AO-IB) dragen bij aan een valide bedrijfsmatige beheersing. Accountant Ernst & Young kwalificeert deze als toereikend (bron managementletter 2013).

13 13 van Vermogenspositie Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken Kapitalisatiefactor Het balanstotaal van Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken per 31 december 2013 bedraagt 6,7 miljoen. Daarvan maakt een vordering op het Ministerie van OC&W ad 0,9 miljoen deel uit vanwege nog te ontvangen voorschotten op toegekende subsidies. Deze dient in mindering te worden gebracht op het balanstotaal. Het geschoonde balanstotaal ultimo 2013 bedraagt daarmee 5,8 miljoen. De totale baten in 2013 bedragen 17,6 miljoen. De kapitalisatiefactor 2013 bedraagt 5,8 miljoen/ 17,6 miljoen is 33% (2012; 27%). Dit is 13 procentpunten hoger dan de ondergrens van de commissie Don. Solvabiliteit In de volgende grafiek wordt het verloop van de solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) toegelicht. Verloop solvabiliteit 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% Solvabiliteitsfactor Norm 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Na de daling in 2010, vanwege de aangezegde bezuinigingen op Speciaal Onderwijs en leerlinggebonden financiering (LGF), is de solvabiliteit weer toegenomen. Door een verlenging van de balans daalt de solvabiliteit in De solvabiliteit ligt boven de kritische ondergrens van 20%, zoals geformuleerd door de commissie Don.

14 14 van 46 Noodzakelijke financiële buffer uit hoofde van budgetbeheer In het kader van het strategisch beleidsplan en is voor de organisatie een risicoscan uitgevoerd. Op basis daarvan is bepaald dat het weerstandsvermogen 10% van de totale jaarinkomsten dient te bedragen. De belangrijkste risico s betreffen de volgende aandachtsvelden (met daaraan toegevoegd het streefpercentage buffervermogen): - Daling leerlingaantallen 3,5% - Arbeidsconflicten 1,5% - Risico op overige baten 1,5% - Financieel management 1,0% - Overheidsmaatregelen 2,5% Totaal percentage buffervermogen 10,0 % Op grond van het risicoprofiel van de organisatie is als bufferfunctie een eigen vermogen van 1,7 miljoen minimaal noodzakelijk. De algemene reserve ultimo 2013 voldoet nog niet aan deze norm (9,6%). Liquiditeit De current ratio ligt boven de kritische ondergrens van één, maar is nog altijd minder dan de normwaarde van 1,5. Het verloop is als volgt weer te geven: Verloop Current Ratio 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 Current ratio Norm 0,60 0,40 0,20 0,

15 15 van Begroting 2014 De begroting 2014 sluit af met een bate van Die bate valt uiteen in een gering tekort over de 2 e helft van schooljaar van -/ en een overschot over de 1 e helft van schooljaar Dat impliceert dat bij ongewijzigd beleid schooljaar in zijn geheel een evenwichtige exploitatie kent en afsluit met een overschot. Het tekort in schooljaar is toe te schrijven aan tussentijdse uitbreiding van personele formatie vanwege instroom van leerlingen gedurende het schooljaar. De kosten en baten 2014 van Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken zijn als volgt samen te vatten: Begroting schooljaar '13-'14 periode januarijuli Begroting schooljaar '14-'15 Begroting 2014 Begroting 2013 periode augustusdecember jaarbasis basis herziening aug Opbrengsten Rijksbijdrage Overige Personeelskosten Overige personeelskosten Pamb Afschrijvingen Huisvestingskosten Overige instellingslasten Vakgroepen Resultaat gewone bedrijfsvoering Bijzondere baten Bijzondere lasten Resultaat

16 16 van Continuiteitsparagraaf Met betrekking tot de financiële verwachtingen voor de komende drie (verslag)jaren zijn een tweetal ontwikkelingen bepalend, te weten terugloop van leerlingen en de stelselwijziging Passend Onderwijs. Deze ontwikkelingen leiden de komende jaren tot een om- en afbouwdoelstelling. De effecten van krimp, Passend Onderwijs en bezuinigingen van de Rijksoverheid leiden tot een daling van de Rijksbijdrage en afbouw van werkgelegenheid. Het meerjaren formatiekader gaat uit van het volgende scenario met betrekking tot de ontwikkeling van leerlingaantallen en passend onderwijs in : Krimp leerlingaantallen (bron Arbeidsplatform PO) Arnhem -6% Zuidwest Veluwe -3 ¼% Landelijk -4% Passend Onderwijs Per 1 augustus 2014 overdracht van MBO gelden op basis van opting out. Vrijwillige opting out regeling 1 augustus Overdracht LGF naar samenwerkingsverbanden uiterlijk 1 augustus Dit scenario leidt de komende drie jaar tot een afbouw van 53 fte. De afbouw op totaal niveau kan worden gerealiseerd op basis van natuurlijk verloop c.q. afbouw van de flexibele schil. Op basis van herplaatsing binnen het regulier onderwijs, afbouw van payroll contracten en pensionering zal de komende drie jaar 28 fte worden afgebouwd. Het resterende deel van de afbouwdoelstelling, groot 26 fte, kan op basis van het resterende deel van de flexibele schil en de vervangingsruimte worden gerealiseerd. Het flexibele deel van de formatie bedraagt potentieel 33 fte. De Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken streeft naar instandhouding van de werkgelegenheidsgarantie. Bij het handhaven van het werkgelegenheidsbeleid (en daarmee van de werkgelegenheidsgarantie voor medewerkers met een vaste aanstelling) gelden drie risico s: 1. Bij afbouw van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en interne herplaatsing moet sprake zijn van een match tussen vereiste en beschikbare kwalificaties en competenties. Gezien de omvang van de afbouwdoelstelling is frictie bij herplaatsing onvermijdelijk. 2. De herplaatsingsmogelijkheden en arbeidsmarktperspectieven voor met name paramedische en administratieve functies zijn slecht. Mobiliteit van deze functiegroep vraagt een sociaal plan. 3. Afbouw van tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan leiden tot meerkosten vanwege (B)WW verplichtingen.

17 17 van 46 De risico s kunnen ertoe leiden dat de werkgelegenheidsgarantie in het gedrang komt. De werkgelegenheidsgarantie zal daarom twee keer per jaar geëvalueerd worden. De Onderwijsspecialisten besteden in de planning & control cyclus expliciet aandacht aan risicomanagement. De administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen zijn er op gericht de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De effecten van de stelselwijziging Passend Onderwijs en een daling van het aantal leerlingen leidt tot de volgende meerjaren balans- en exploitatieprognose: 31 december december december december 2016 Materiële vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Rijksbijdrage Overige baten Personeelskosten Materiële kosten Resultaat

18 18 van 46 De solvabiliteit en kapitalisatiefactor zullen de komende drie jaar ruimschoots blijven voldoen aan de minimale normwaarden. Deze ontwikkelen zich als volgt: 31 december december december 2015 Solvabiliteit 24% 26% 31% 39% Kapitalisatiefactor 33% 32% 32% 29% 31 december 2016 Arnhem, juni 2014 College van Bestuur De Onderwijsspecialisten Wim Ludeke, Voorzitter Hennie Loeffen, Lid

19 19 van 46 3 Jaarrekening 3.1 Grondslagen voor waardering Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem e.o. vormt het bevoegd gezag van de volgende scholen, die gezamenlijk naar buiten treden als De Onderwijsspecialisten: Brinnummer Locatie Adres 01JE De Ommezwaai Doorwerthlaan 2, 6825 EX ARNHEM De Ommezwaai Reigerstraat 11, 6823 EA ARNHEM 01JE01 De Fonkel Jachtlaan 14, 6713 KM EDE 03IJ Vierbeek College Utrechtseweg 312, 6862 BC OOSTERBEEK Vierbeek College Wijnand van Arnhemweg 1, 6862 XM OOSTERBEEK 23GK Briant College Bakenbergseweg 76, 6814 MK ARNHEM Briant College Bethaniënstraat 250, 6826 TJ ARNHEM 23GK05 Vester College Hendrik Stafweg 2, 6712 EA EDE Van De Onderwijsspecialisten maken tevens deel uit het organisatieonderdeel ambulante begeleiding, gevestigd aan de Honigkamp 44, 6712 EA te Arnhem en het centrale bestuursbureau (Bestuursbureau en Centrale Directie), gevestigd aan de Vossenstraat 6, 6811 JL te Arnhem Presentatie De jaarrekening is opgesteld conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn Jaarverslag Onderwijs RJ Waardering van de materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende activa, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De activeringsgrens van de investeringen bedraagt 500. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

20 20 van 46 Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven: Overzicht afschrijvingstermijnen Jaren Alarminstallatie 10 Audiovisuele middelen 5 Automatisering 4 Automatisering (infrastructuur) 10 Kantoormeubilair 10 Lesmethoden 8 Machines en hulpmiddelen 10 Overige inventaris 10 Schoolmeubilair 15 Investeringssubsidies worden toegerekend op basis van afschrijving. De verkregen investeringssubsidies worden als langlopende schuld verantwoord Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd (statisch) tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan 12 maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde Eigen Vermogen Het eigen vermogen wordt onderverdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves worden gevormd voor specifieke doeleinden bestemd door het bevoegd gezag Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde De onderhoudsvoorziening wordt gevormd ter egalisatie van de kosten. De voorziening is onderbouwd middels een meerjaren onderhoudsplan tot In het najaar van 2012 is het meerjaren onderhoudsplan herijkt. De voorziening spaarverlof is gevormd in verband met verplichtingen die samenhangen met het sparen van verlofuren. Deze zijn op basis van het werkelijke uurloon van de medewerkers voor 100% opgenomen.

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Datum 27 mei 2014. Pagina 1 van 46. Kenmerk 1405-0271. Jaarverslag 2013. De Onderwijsspecialisten

Datum 27 mei 2014. Pagina 1 van 46. Kenmerk 1405-0271. Jaarverslag 2013. De Onderwijsspecialisten 1 van 46 Jaarverslag 2013 De Onderwijsspecialisten 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 3 2. Bestuursverslag 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Planning & Control 7 2.3 Treasurybeleid 2013 9 2.4 Toekomstige

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2014 1 van 43 Definitief Financiële verantwoording 2014 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 43 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 3 2. Bestuursverslag 6 2.1

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond concept Jaarrekening 2015 FAM! EXPERTISECENTRUM VOOR VROUWENVRAAGSTUKKEN te Roermond Inhoudsopgave jaarrekening 2015 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2015 4 Exploitatierekening over 2015

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2014 1 van 50 Financiële verantwoording 2014 De Onderwijsspecialisten 2 van 50 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 3 2. Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning & Control 9 2.3 Treasurybeleid

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2016 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER 2016 na resultaatbestemming ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015 Immateriële Vaste Activa Immateriële Vaste Activa 1 141.473 33.000 Vaste Activa Materiële vaste activa 2 30.219

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 Opgesteld door: FZ/P&C mei 2015

JAARSTUKKEN 2014 Opgesteld door: FZ/P&C mei 2015 JAARSTUKKEN 2014 Opgesteld door: FZ/P&C mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 4 Jaarrekening: - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn JAARVERSLAG 2016 Coöperatie SWV 25-05 U.A. te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 34 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 36

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie