(Format voor) Beleidsplan Arbeidsmobiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Format voor) Beleidsplan Arbeidsmobiliteit"

Transcriptie

1 (Format voor) Beleidsplan Arbeidsmobiliteit Proeftuin Work in Progress, april 2014 I. ALGEMENE INLEIDING 1. Kader Op 25 april 2013 besloot het FCB-bestuur het initiatief in de regio Rotterdam- Rijnmond om gezamenlijk te werken aan zowel mobiliteit van medewerkers uit de kinderopvang als aan het behouden van de kwaliteit voor de kinderopvang, te benoemen als FCB-proeftuin. Daarmee startte een verkenningstocht door vertegenwoordigers van KindeRdam, Kern Randstad Kinderopvang, Komkids en Peuter & Co naar mogelijkheden om samen talenten te behouden voor de branche, waarin de volgende doelen werden geformuleerd: 1. Praktisch doel: oplossing voor bezettingsproblemen: handjes vanuit de invalpool 2. Strategisch doel: Bevorderen en behouden van werkgelegenheid op alle niveaus (in de regio) samenwerking van organisaties: kinderopvang onderling, kinderopvang en peuterspeelzalen en onderwijs professionalisering: kwaliteitsslag onder pedagogisch medewerkers 3. Ideologisch doel: talent behouden voor de branche In dezelfde periode startten kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, primair onderwijs, jeugdzorg en de beroepsopleidingen in de regio Rotterdam-Rijnmond de ontwikkeling van een stadsregionaal sectorplan om toekomstige samenwerking voor de jeugd tot 12 jaar vorm te geven 1. Hoewel de bereidheid en noodzaak tot samenwerking groot zijn, concludeerden de organisaties in de proeftuin dat de prioriteit ligt bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid in de eigen organisatie. Deze conclusie werd mede ingegeven door financiële en praktische knelpunten in de uitwisseling van personeel. In dit beleidsplan legt iedere organisatie individueel haar eigen doelstellingen en uitgangspunten voor arbeidsmobiliteit (verder genoemd: mobiliteit) vast. Die vormen de basis voor zowel interne mobiliteit als samenwerking op het gebied van externe mobiliteit. De opbouw van het beleidsplan is in de proeftuin tot stand gekomen. 2. Definitie van mobiliteit Voor mobiliteit zijn verschillende definities te formuleren: 1. De mate waarin medewerkers bereid en in staat zijn binnen de arbeidsmarkt te veranderen van functie, van werkgever, van beroep, van regio, van sector of een combinatie van deze aspecten. 2. Het vermogen van medewerkers om zich mentaal, functioneel en geografisch te willen verplaatsen t.b.v. zichzelf en t.b.v. de organisatie. 3. Het vermogen van de organisatie om in te spelen op veranderingen in de markt en arbeidsmobiliteit van medewerkers te bevorderen en ondersteunen. Met deze definities wordt aangetoond dat mobiliteit meer dan een beweging op zich is. Het vraagt van mensen dat zij ook de attitude hebben om in beweging te komen, waarbij de beweging niet alleen ten gunste van de organisatie is maar ook van zichzelf. 1 Stadsregionaal Sectorplan Rotterdam Rijnmond, concept

2 Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid is het samenhangend geheel van regelingen en instrumenten dat erop gericht is medewerkers in beweging te krijgen, waarbij de focus zowel intern als extern gericht kan zijn. Het doel is medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden waarbij persoonlijke en organisatiedoelstellingen zoveel mogelijk samenvallen. 3. Vormen van mobiliteit en beleidsinstrumenten Mobiliteitsbeleid moet in dienst staan van de organisatie, de kwaliteit van het personeel en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Kwaliteit en innovatie zijn de drijfveren. De ene keer ligt het accent van het beleid op het oplossen van formatietekorten (instroom) of boventalligheid, terwijl het de andere keer gaat om het uit oogpunt van goed personeelsbeleid bieden van loopbaankansen aan het personeel. Vragen die daarbij een rol spelen: is er een korte termijnprobleem, vraagt het een korte termijn oplossing, of gaat het om beleid op de langere termijn? Gaat het om beleid gericht op het individu, op specifieke groepen of op alle personeelsleden? Bij verschillende vormen van mobiliteit horen verschillende beleidsinstrumenten: 1. Operationele mobiliteit 2. Instrumentele mobiliteit 3. Strategische mobiliteit 4. Loopbaanplanning Uiteraard is dit theoretisch onderscheid tussen deze vier typen mobiliteit vooral bedoeld om het denken over mobiliteit te structureren. Er zal meestal sprake moeten zijn van combinaties van instrumenten c.q. van varianten (maatwerk). Zo'n integrale aanpak is eigenlijk niets anders dan actief personeelsbeleid. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid komen vooral operationele en instrumentele mobiliteit aan de orde. Bij verzuimpreventie (motivatie, voorkomen van stress, fit houden van de organisatie, kansen bieden aan mensen) komen daarnaast ook de instrumenten onder strategische mobiliteit en loopbaanplanning meer in beeld. 1. Operationele mobiliteit Curatief, gericht op inkrimping, gericht op vertrek van individuen. Iemand (vaak met naam en toenaam) moet op korte termijn/onder tijdsdruk weg uit de organisatie. Het organisatiebelang staat voorop. Disfunctioneren, disciplinaire problemen en verstoorde verhoudingen zijn meestel de aanleiding. In veel situaties ligt het initiatief zodanig bij werkgever dat dwang wordt toegepast (wat meestal contraproductief werkt, in tegenstelling tot duidelijkheid). outplacement (vaak met hulp van extern bureau) herplaatsing ontslag sollicitatiehulp en zoekbegeleiding afkoopsom / vertrekpremie 2. Instrumentele mobiliteit Curatief, gericht op individu, niet gedwongen, wel functioneel voor zowel individu als organisatie. Zowel het individu als de organisatie heeft belang bij mobiliteit op korte termijn. Denk hierbij aan (pedagogisch) medewerkers die niet goed (meer) functioneren, overduidelijk niet erg lekker in hun vel zitten of meer capaciteiten hebben dan hun functie vraagt (onderbenutting = stress!). Er zullen ook mensen zijn die op zich niet slecht functioneren maar wel last hebben van motivatieproblemen omdat ze eigenlijk iets volslagen anders zouden willen gaan doen. Door gebrek aan urgentie wordt hier vaak te weinig beleid op gemaakt. Het initiatief tot instrumentele mobiliteit ligt meestal bij werkgever. Toch betreft het situaties die op korte termijn urgent kunnen worden. outplacement 2

3 herplaatsing (om)scholing soepel omgaan met opzeggingstermijnen e.d. mobiliteitsbanken 3. Strategische mobiliteit Preventief van aard, en doorgaans gericht op het totale personeelsbestand of een specifieke doelgroep. Duidelijk langetermijnbeleid vanuit HRM. Het gaat hier om het creëren van mogelijkheden voor personeelsleden om zich te oriënteren op andere werkzaamheden of een andere werkgever. Het initiatief ligt doorgaans bij de werkgever. Dit om op lange termijn burn-out of bore-out verschijnselen of demotivatie te voorkomen, of mensen zicht te geven op verticale mobiliteit (meestal hogere functie) in de toekomst. De organisatie zelf heeft er meestal alleen indirect belang bij, hoewel een gezonde doorstroom vernieuwing binnen de organisatie bevordert. wisselwerk stages detachering job-rotation tussen organisaties voor kinderopvang/peuterspeelzaalwerk taakroulatie sabbats- en opfrisverlof 4. Loopbaanplanning Gericht op het eigen personeel, voorwaardenscheppend op de (middel)lange termijn; heeft vaak kwaliteitsverhogende effecten voor het personeelsbestand. Doel is niet zozeer vertrek als wel het stimuleren van loopbaankansen. Interventies zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling, verdieping en verbreding van competenties. Loopbaanplanning is zeker niet gebaseerd op korte-termijn problematiek en moet gekoppeld zijn aan strategische personeelsplanning. Kan vaak gebaseerd worden op het eenvoudigweg optimaal gebruik maken van bestaande mogelijkheden van personeelsbeleid. Het initiatief ligt zelden alleen bij de werkgever. management development nascholingbeleid faciliteitenregeling voor deskundigheidsbevordering, vakbondsactiviteiten etc. interimvervulling stages taak- en functiedifferentiatie (denk aan inzet talenten) taakroulatie 4. Voorwaarden voor mobiliteitsbeleid De volgende factoren zijn noodzakelijk voor de invoering van mobiliteitsbeleid en de positieve beïnvloeding van de effecten ervan: 1. Mobiliteitsbeleid moet bijdragen aan de organisatiedoelstellingen 2. Mobiliteitsbeleid moet worden (uit)gedragen door management en leidinggevenden 3. Strategische personeelsplanning 4. Een cultuur gericht op groei en beweging met het bijbehorende vermogen om hiervoor eigen verantwoordelijkheid te dragen 5. Integratie van mobiliteitsbeleid in het overige HRM-beleid 6. Mobiliteit begint bij werving en selectie Deze voorwaarden worden in het beleidsplan voor elke organisatie individueel uitgewerkt. 3

4 II BELEIDSPLAN MOBILITEIT 1. Inleiding De kinderopvang wordt geconfronteerd met een fikse vraaguitval. Dit betekent dat de organisaties locaties sluiten, zich heroriënteren op de klantvraag en het aanbod, medewerkers herplaatsen, flexibiliteit vragen van medewerkers (in plaats en tijd) en noodgedwongen afscheid moeten nemen van medewerkers. Door het afspiegelingsprincipe zien zij talentvolle pedagogisch medewerkers verdwijnen en worden zij nadrukkelijker geconfronteerd met blijvende medewerkers die niet -voldoende- toegerust zijn op de eisen die de functie stelt. Tot op heden is dat getolereerd. Zittende medewerkers met onvoldoende competenties vormen het grootste knelpunt als het gaat om mobiliteit en flexibiliteit. De uitdaging is nu deze laatste groep te mobiliseren en de eerste groep te behouden voor de organisatie of de branche. In dit beleidsplan worden daarvoor uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd, passend bij de visie en missie van de organisatie, toekomstverwachtingen en mogelijkheden van de organisatie en de medewerkers. Gezien de huidige problemen wordt voorrang gegeven aan interne mobiliteit: alle bewegingen van medewerkers binnen de eigen organisatie, ongeacht of dit binnen of buiten de eigen functie of organisatieonderdeel is. 2. Beschrijving organisatie 1. Beschrijving organisatie 2. Beschrijving gevolgen krimp voor de organisatie 3. Beschrijving sterkten en zwakten Belemmerende factoren Vanuit de medewerker Een te afwachtende houding van management en medewerker (geen mobiliteitscultuur) Onzekerheid over loopbaankansen op de reguliere arbeidsmarkt Geen relatie tussen mobiliteit en levensfasen van medewerkers Stimulerende factoren Vanuit de medewerker Zicht op en bekendheid met de actuele vraag naar personeel op de interne en externe arbeidsmarkt Levensfasegericht personeelsbeleid (van baanzekerheid op korte termijn naar werkzekerheid op lange termijn) Vertalen van de innerlijke drijfveren naar andere werkvelden buiten de eigen organisatie Aandacht voor het ontwikkelen van meer (generieke) arbeidsmarktcompetenties Vanuit de organisatie Structurering en bedrijfsvoering Een te geringe mobiliteitscultuur Het functielandschap, te weinig leermogelijkheden voor medewerkers in wisselende werksettings Rechtspositie, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden Verschillende BV s met verschillende CAO s Ontoereikend leiderschap Vanuit de organisatie Strategische personeelsplanning, match tussen een vaste en flexibele inzet van menselijk kapitaal Strategisch personeelsbeleid (in-, door- en uitstroombeleid gekoppeld aan de strategische doelen van de organisatie en met duidelijke mobiliteitsafspraken Regionale samenwerking m.b.t. uitwisseling vacatures, stagemogelijkheden, detachering Management met visie, daadkracht en passende competenties 4

5 3. Visie en missie van de organisatie op Kinderopvang / peuterspeelzaalwerk / integrale kindcentra personeelsbeleid: personeelsontwikkeling en planning 4. Doelstellingen van mobiliteitsbeleid Formuleren (SMART) voor de eigen organisatie 5. Instrumenten van mobiliteitsbeleid Beschrijving gebruik competentiescan (AMN Talentscan): 1. Vaststellen noodzakelijke competenties van medewerkers basis: competenties van pedagogisch medewerker propositioneel: extra competenties die gevraagd worden in bepaalde propositie (specialisme) 2. Formuleren en vaststellen beleid m.b.t. medewerkers die niet (kunnen) voldoen aan de eisen (bv. gerichte scholing en training, naar transferium, dossier opbouwen en ontslagprocedure) 3. Uitvoeren competentiescan (nulmeting) 4. Afspraken met medewerker voor verbetering en bespreken consequenties bij niet voldoen 5. Op vooraf afgesproken tijdstip: evaluatie met herhaling scan en beoordelingsgesprek Beschrijving andere instrumenten van mobiliteitsbeleid die worden gebruikt. 6. Stappenplan om mobiliteitsbeleid binnen jaar te effectueren MT/ directie stellen mobiliteitsbeleid vast Managers en leidinggevenden worden getraind in instrumenten van mobiliteitsbeleid Invoering competentiescan Bronvermelding Driessen HRM Stichting Panta Rhei Whitepaper Mobiliteit (download) Mobiliteit bij Panta Rhei (download) 5

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Wilmar Schaufeli In dit hoofdstuk staan we stil bij duurzame inzetbaarheid vanuit het gezichtspunt van de werknemer. Wat houdt duurzame

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een handreiking voor meer intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo ESF 2007

Nadere informatie

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN Een onderzoek naar mogelijkheden om boventallig personeel te behouden voor het primair onderwijs november 2012 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie