Vilans jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vilans jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: , Website: Utrecht, mei 2013

2 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft in beweging...4 Deel 1: Bestuursverslag Algemene beleidsresultaten...5 Missie...5 Strategie...5 Samenwerkingsverbanden...6 Organisatie...6 Samenstelling Raad van Bestuur...7 Jubileum...7 Wetenschap en kennis...7 HRM...8 Planning en control...9 Communicatie...9 Informatiemanagement Activiteiten en resultaten Een ziekte komt zelden alleen Zelfmanagement in de praktijk Kwaliteitscriteria zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Goede zorg voor mensen met dementie beschreven in zorgstandaard Hoe staat jouw zorgketen ervoor? Ketenzorg COPD Noordwest Utrecht verbeterd Reispakket Mentaal welbevinden wijst de weg De nieuwe zorgmedewerker Familieparticipatie hoog op de agenda Zorg Beter met Vrijwilligers Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg levert veel op Vrijheidsbeperking terugdringen Goed werken met het ondersteuningsplan Ze besparen zeeën van tijd en zijn altijd actueel: de Vilans KICK-protocollen Kennisbundels verkleinen gat tussen zorgpraktijk en onderwijs Kenniskringen over de transitie Kennisplein Chronische Zorg ontwikkeld Kennisplein Gehandicaptensector groeit door Zorg voor Beter Kennisplein VVT gelanceerd AllesToegankelijk: overal kunnen komen alles kunnen doen In voor Zorg! helpt zorgorganisaties veranderen Feiten en cijfers Resultaat Vermogen Personeelsbestand Governance Raad van Bestuur Raad van Toezicht Programmaraad Ondernemingsraad Bijlage 1 Overzicht nevenfuncties Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

3 Deel 2: Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting jaarrekening Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Toelichting op de balans Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de winst- en verliesrekening Algemeen Opbrengsten Kosten Overige gegevens Bestemming resultaat VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

4 Voorwoord Vilans blijft in beweging Het jaar 2012 is voor Vilans een bewogen jaar geweest. Aan het begin van het jaar hebben we ons ondernemingsplan voor de jaren vastgesteld. Een plan met ambities! We hebben erin beschreven hoe we nauw willen samenwerken met het veld, met brancheorganisaties en andere stakeholders om in cocreatie de langdurende zorg te verbeteren. Ook hebben we erin vastgelegd dat we een ontwikkeling willen doormaken in de richting van meer privaat gefinancierde opdrachten. Dit heeft alles te maken met teruglopende inkomsten uit overheidssubsidie en fondsen, maar ook met het feit dat we echt willen doen wat het veld ons vraagt en dus graag in opdracht van het veld ons werk doen. In 2012 liep de meerjarige subsidieafspraak met het ministerie van VWS af en kondigde het ministerie een korting op de instellingssubsidie af van 10%. Daarnaast werd de economische crisis steeds voelbaarder. Dat leidde tot minder inkomsten uit fondsen en minder marktinkomsten. We hebben ons dan ook genoodzaakt gezien om een reorganisatie door te voeren waarbij het aantal vaste en tijdelijke formatieplaatsen wordt gereduceerd. Halverwege het jaar aanvaardde een van de twee bestuurders, mw. mr. H.C.M. Wüst, een functie elders. Haar plek is ingevuld door een tijdelijke verandermanager, die Vilans helpt bij de kanteling richting de markt met behoud van onze unieke positie in het veld en ons publieke profiel. Over onze rol zijn we ook in gesprek met het ministerie van VWS en de brancheorganisaties. We bespreken met hen hoe we kunnen samenwerken aan de verbetering van de langdurende zorg. Wij zien daar veel kansen toe. Juist het feit dat er nu zulke fundamentele beslissingen worden genomen over de inrichting van ons zorgstelsel en breder zelfs - de verzorgingsstaat, maakt dat het niet alleen moet gaan over het anders en beter organiseren van de zorg, maar ook om een andere plaats van zorg en ondersteuning in onze samenleving. Het gaat om andere grondbeginselen die een grote omwenteling vragen van medewerkers en organisaties. Vilans wil daar graag een ondersteunende en inspirerende rol in spelen. Prof. dr. H.L.G.R Nies Voorzitter Raad van Bestuur VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

5 Deel 1: Bestuursverslag 1. Algemene beleidsresultaten Missie Bij het opstellen van ons ondernemingsplan voor de jaren hebben we onze missie kort en kernachtig geformuleerd: Samen met het veld ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis. We versnellen en verdiepen de processen die nodig zijn om nieuwe kennis en goede voorbeelden met succes in de praktijk door te voeren. Zo houden we met elkaar de langdurende zorg efficiënt, betaalbaar en van goede kwaliteit. We verbeteren daarmee de kwaliteit van leven van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze missie geeft richting aan onze activiteiten. De ontwikkelingen in het veld, in de politiek en in de financiering van ons werk leiden ertoe dat de manier waarop we onze activiteiten vormgeven en uitvoeren, sterk in beweging is. We oriënteren ons op een toekomst met minder of geen vanzelfsprekende basissubsidie vanuit het ministerie van VWS en met minder andere inkomsten uit publieke middelen zoals fondsen. De komende jaren moeten cliënten, zorgaanbieders, gemeenten, ministeries en brancheverenigingen nauw met elkaar samenwerken om de zorg goed en betaalbaar te houden en om de maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen te bevorderen. Dat gebeurt in een economische situatie die vanuit schaarste dwingt tot keuzes. Vilans wil hierin een rol van betekenis spelen. Strategie Het verslagjaar was het laatste jaar van de meerjaren-subsidieafspraak met VWS. Duidelijk werd dat VWS met ingang van 2013 een korting zou doorvoeren op de instellingssubsidie. Ook de ontwikkelingen bij fondsen zoals ZonMw en de economische ontwikkelingen in het algemeen maakten het noodzakelijk onze strategie aan te scherpen en door te ontwikkelen. Hoe kunnen we de gekozen hybride constructie van een publiek gefinancierd kenniscentrum met marktinkomsten in de toekomst kunnen vormgeven? Hoe kunnen wij andere partijen zoals brancheorganisaties aan ons verbinden als mede-ontwikkelaar en mede-financier? Kunnen we nieuwe markten betreden of nieuw aanbod ontwikkelen? Wat is onze meerwaarde ten opzichte van andere aanbieders van kennis en diensten in de zorg? Dit intensieve oriëntatie- en ontwikkelproces is in 2012 in gang gezet en zal in 2013 leiden tot aangescherpte strategische keuzes en een concretisering daarvan naar de organisatie. Wij blijven ons richten op de drie doelgroepen waar Vilans voor werkt: kwetsbare ouderen mensen met beperkingen chronisch zieken In ons Ondernemingsplan hebben we de lijn ingezet dat we ons richten op vier hoofdthema s die wij in overleg met vertegenwoordigers uit het veld hebben gedefinieerd, te weten: versterken van de mensgerichte zorg / zelfredzaamheid en eigen regie zorgen voor medewerkers in de zorg vergroten van kwaliteit en doelmatigheid toegankelijk en ontvankelijk maken van de samenleving / wijkgericht werken VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

6 Samenwerkingsverbanden Samenwerking rond kennispleinen In de kennispleinen culmineert in zekere zin alles wat Vilans doet. Dat wil zeggen dat we alle kennis en ervaring die we ontwikkelen en opdoen, de methodieken en middelen die we maken, beschikbaar en toegankelijk maken via de kennispleinen. Bij de opzet en invulling van de kennispleinen werkt Vilans samen met andere organisaties. De mate waarin dit gebeurt verschilt. In het kennisplein Gehandicaptensector werkt Vilans samen met de VGN en MEE Nederland. De drie organisaties hebben vier jaar geleden gezamenlijk het initiatief genomen tot het opzetten van dit kennisplein. Zij investeren via geld en menskracht. Het kennisplein Zorg voor Beter VVT is een initiatief van Vilans, ActiZ en ZonMw. Het is in het voorjaar van 2012 gelanceerd. De drie organisaties vormen gezamenlijk de stuurgroep die de sturing op het kennisplein ter hand neemt. In het verslagjaar zijn met ActiZ afspraken gemaakt over medefinanciering van het kennisplein. Het kennisplein Chronische Zorg is in 2012 ontwikkeld en gereed gemaakt voor lancering begin In de eerste lijn is de branche verdeeld in verschillende organisaties en is de rol van de brancheorganisaties anders dan in de beide andere sectoren. Hoewel er zeer positief wordt gereageerd op het kennisplein, is bij dit kennisplein, in tegenstelling tot de beide andere sectorgerichte pleinen, van medefinanciering vanuit de brancheorganisatie (nog) geen sprake. Via cocreatie (crowdsourcing) met mensen uit het veld hebben wij de invulling van het kennisplein gerealiseerd. Stichting Effectieve Zorg Vilans participeert sinds 2012 in de nieuw opgerichte Stichting Effectieve Zorg. Hierin werkt Vilans samen met TNO Management Consultants, TNO CBO, CC Zorgadviseurs en De Moel b.v. om een op de ouderenzorg toegesneden, privaat gefinancierde variant van de lean-methodiek te ontwikkelen en te exploiteren. Vilans ontwikkelt zich hiermee verder op het gebied van doelmatigheid en bedrijfsvoering van het primair proces en kan met de te ontwikkelen instrumenten met name zorgaanbieders in de intramurale ouderenzorg helpen om kwaliteitsmanagement efficiënt in de bedrijfsvoering in te passen. Kwaliteitsinstituut Met het Kwaliteitsinstituut zijn goede afspraken gemaakt over de samenwerking in de komende tijd. Voor de raad van bestuur en management van het instituut heeft Vilans een bijeenkomst georganiseerd over de wijze waarop Vilans met communities werkt en over de ontwikkeling van de organisatie als fusieorganisatie. Tevens heeft het Kwaliteitsinstituut twee projecten gehonoreerd: één om een professionele zorgstandaard Levensvragen te ontwikkelen voor implementatie in de zorgpraktijk. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen gaat deze standaard ontwikkelen in samenwerking met vier zorgorganisaties. Vilans is één van de negen kernpartners en uitvoerder van het Expertisenetwerk. Daarnaast draagt Vilans bij aan de pilot Implementatie Zorgstandaard Dementie. CrossOver Vilans heeft een intentieverklaring getekend om, samen met een aantal andere organisaties op het gebied van arbeid, onderwijs en zorg, te bezien hoe het gedachtengoed van het kennisconsortium CrossOver verder gebracht kan worden. De gezamenlijke inspanningen binnen het consortium richten zich op verbetering van de maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Organisatie De voorspelde terugloop in onze publieke financiering en de voorziene ontwikkelingen in het veld en in het type opdrachten dat wij doen, hebben ertoe geleid dat we in 2012 een aantal zaken anders hebben georganiseerd. De afdelingen Bibliotheek en Documentatie en Training en Opleiding zijn opgeheven en een deel van de werkzaamheden is op een andere wijze in de organisatie belegd. De Thesaurus hebben we VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

7 overgedragen aan Stimulansz, een not-for-profitorganisatie op het terrein van sociale zekerheid, welzijn en zorg. Ook is een aantal vaste en tijdelijke arbeidsplaatsen geschrapt. Het effect van deze reorganisaties, waarbij de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht een belangrijke adviserende c.q. toezichthoudende rol hebben gespeeld, zal deels overigens pas zichtbaar zijn in Verder hebben we het programma Versterking Cliënt en Cliëntsysteem als apart programma opgeheven en de werkzaamheden geïntegreerd in de drie doelgroep-programma s voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Deze programma s werken overigens op de vier genoemde hoofdthema s intensief met elkaar samen. Naast de doelgroep-programma s voert Vilans het grootschalige programma In voor Zorg! uit. Dit programma helpt zorgorganisaties hun werkprocessen efficiënter en effectiever in te richten. Het bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject. In voor zorg! loopt sinds september 2009 en is een initiatief van het ministerie van VWS en Vilans. Inmiddels nemen meer dan vierhonderd organisaties uit de langdurende zorg deel aan In voor zorg!-trajecten. Het voornemen is om de overgang van delen van de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) naar de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en daarmee de overheveling van taken naar de gemeenten vanaf 2013 ook via In voor Zorg! te faciliteren. Samenstelling Raad van Bestuur In het eerste kwartaal van 2012 kondigde bestuurder mevrouw mr. H.C.M. Wüst haar overstap aan naar Woonzorgconcern IJsselheem. De Raad van Toezicht heeft besloten haar vacature naast de heer prof. dr. H.L.G.R Nies in de tweehoofdige Raad van Bestuur niet direct in te vullen, maar eerst op tijdelijke basis een verandermanager aan te stellen om Vilans te helpen bij de strategische ontwikkeling in de nieuwe maatschappelijke context en daarvan afgeleid de toekomstige bestuursstructuur van Vilans vorm te geven. Op 22 mei vond een sfeervol afscheidsfeest plaats voor mevrouw Wüst. Half november is de heer E. Hus begonnen als interim-manager. De heer Nies bekleedt, naast zijn taken als bestuurder van Vilans, sinds 1 januari 2012 voor één dag in de week de Zonnehuisleerstoel Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jubileum In 2012 vierde Vilans zijn vijfjarig bestaan. Een feestelijk ontbijt voor de hele organisatie vormde de aftrap van een lange serie jubileumontbijtjes van Vilansmedewerkers met vertegenwoordigers van het veld in alle sectoren en op allerlei niveaus. Het bleek een verrassende en ongedwongen manier te zijn om contacten te leggen en te verstevigen. Ter gelegenheid van het jubileum zette Vilans nog een aantal andere activiteiten op, waarover meer te lezen is in de paragraaf Communicatie. Wetenschap en kennis Professoraat In november van het verslagjaar hield dr. H.L.G.R Nies onder grote belangstelling zijn inaugurale rede als bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg op de Zonnehuis leerstoel van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Zijn oratie had de titel De zorg ontzorgd/t 1 en ging in op de vraag of het debat over de zorg wel zo zorgelijk moet zijn. Hoezeer is de houdbaarheid in het geding en als dat zo is, doen we wel het juiste om die houdbaarheid te waarborgen? Voorafgaand aan de inaugurale rede vond het minisymposium Wie bepaalt? Zelforganisatie in de zorg plaats, met als sprekers onder anderen prof. dr. Rudi Westendorp, prof. dr. Marjolein Broese van Groenou, prof. dr. Willem Trommel en prof. dr. Martin Boekholdt. 1 VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

8 Promotie Begin 2012 verdedigde mw. M. Minkman, programmaleider Kwaliteit en Innovatie Ouderenzorg, met succes haar proefschrift getiteld Developing Integrated Care. Towards a Development Model for Integrated Care. 2 Dit proefschrift resulteert onder andere in het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK), dat gevalideerd is in de praktijk bij meer dan 80 ketens. Dit is een nieuw kwaliteits- en managementmodel voor ketens, dat een generiek karakter heeft en bruikbaar is bij de implementatie van ketenzorg voor heel diverse doelgroepen. Inmiddels wordt het model onder andere al gebruikt in de CVA-zorg, palliatieve zorg, dementiezorg, zorg voor kwetsbare ouderen, NAH zorg en jeugdzorg. Dr. Minkman won hiermee de internationale Karolinska Medical Management Center/EHMA research award 2012 en werd tweede in de selectie voor de onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement van het Nederlands netwerk voor Kwaliteitsmanagement NNK en tweede bij de TSG Innovatie in Ketenzorg prijs. Tijdens het verslagjaar werkte een aantal medewerkers van Vilans aan een proefschrift. HRM In 2012 heeft de afdeling HRM zich onder meer gericht op de uitvoering van de reorganisaties die hiervoor reeds beschreven zijn. In totaal zijn daarbij 23 formatieplaatsen vervallen. Dit betrof 28 medewerkers, van wie 18 met een vaste aanstelling en 9 met een tijdelijke. Over de plannen voor deze reorganisaties heeft de OR advies uitgebracht. Ook is er een sociaal plan afgesloten met de vakbonden. Het grootste deel van de boventallig verklaarde medewerkers maakt gebruik van de voorzieningen die zijn getroffen voor outplacement en scholing. Het jaar 2012 stond ook in het teken van de afronding van het programma Talent in Beweging, waarover in de volgende paragraaf meer. Alle deelnemers hebben een afrondend gesprek gehad met hun leidinggevende en afspraken gemaakt over de verdere vormgeving van hun ontwikkeling. Door middel van regelmatige bijeenkomsten, ook in het bijzijn van het management, willen wij onze jonge talenten blijven stimuleren. Begin 2012 is onze interne coach gestart. Medewerkers kunnen deze coach onder andere consulteren voor loopbaanvraagstukken, timemanagement, het bewaken van de balans werk/privé enz. In totaal hebben 20 medewerkers gebruik gemaakt van een langer coachingstraject (3-6 gesprekken) bij de interne coach. Begin 2012 is ook het nieuwe werken ingevoerd binnen Vilans. Een projectgroep onder leiding van de bestuurssecretaris heeft gezorgd voor een snelle en gedegen implementatie. Voortdurend investeren in de kennis en vaardigheden van onze medewerkers is noodzakelijk om wendbaar te blijven en snel te kunnen reageren op de vragen van onze opdrachtgevers. Ook in het verslagjaar is er daarom een open opleidingsaanbod gepresenteerd met hierin de trainingen projectmanagement, acquisitievaardigheden, Prezi en blog schrijven. Vanuit HRM is er blijvend aandacht geweest voor het beheersen van ons verzuim. Zo zijn er workshops georganiseerd voor het management in aanwezigheid van de bedrijfsarts, zijn er maandelijks managementrapportages aangeleverd en is verzuim een terugkerend agendapunt in de management-overleggen. Talent in beweging Veertien Vilansmedewerkers hebben in 2012 deelgenomen aan het programma Talent in Beweging. In dit leerprogramma hebben ze gewerkt aan hun talenten en competenties, in het licht van de ambities van het ondernemingsplan van Vilans. Het programma bestond uit een individuele praktijkopdracht en trainings- en intervisiebijeenkomsten. Deelnemers deelden hun leerervaringen met hun collega s en teams. Het programma heeft geresulteerd in een gezamenlijk project van de deelnemers, te weten de opbouw van een netwerk van jonge zorgtalenten in Nederland. Inmiddels heeft dit netwerk 57 leden vanuit de wetenschap, het beleid en de praktijk, verspreid over de ouderenzorg, de zorg voor chronisch zieken en de gehandicaptenzorg. Allen hebben dezelfde missie: het verbeteren van de langdurende zorg. 2 VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

9 Planning en control Sturing op inhoudelijke en financiële resultaten vraagt continue aandacht. Om projectleiders en programmaleiders hierin goed te ondersteunen is in 2012 de begrotings- en rapportagetool Bogetta in gebruik genomen. Met deze Access-applicatie kunnen alle project- en medewerkergegevens continu worden geactualiseerd en zijn altijd actuele gegevens beschikbaar voor medewerkers, projectleiders en programmaleiders. De tool is laagdrempelig doordat bij het bouwen het gebruikersperspectief steeds goed in beeld is geweest. Communicatie Het vijfjarig jubileum vormde de aanleiding voor een campagnematige aanpak van de communicatie, gericht op dialoog met het veld en het vergroten van onze zichtbaarheid. Naast de al genoemde ontbijtbezoekjes verrichtten we nog een aantal andere activiteiten in het kader van het jubileum. Op onze website plaatsten we wekelijks Tips van Vilans. De verspreiding daarvan via sociale media en onze wekelijkse digitale nieuwsbrief Vilans Nieuws werd een succes en trok veel extra bezoekers naar Vilans.nl. Daarom gaan we ook in 2013 door met de tips. Ook organiseerden we de maandelijkse prijsvraag Maak kans op..., waarmee de deelnemer die de beste motivatie stuurde een workshop, publicatie of advies won. Daarnaast hebben we onze producten en diensten beter in beeld gebracht met de verspreiding van de gids Knap Handig en de aanzet gegeven tot het verbeteren van onze website. Het gebruik van sociale media om de dialoog met het veld te versterken, kennis te verspreiden en onze inhoudelijke experts te profileren is flink gestimuleerd en werpt zijn vruchten af. De diverse websites die samen de kennisinfrastructuur van Vilans vormen zijn voorzien van meer mogelijkheden tot cocreatie. We hebben ook geïnvesteerd in onze positionering door op actuele thema s zoals vrijheidsbeperkende maatregelen factsheets en serviceconcepten te maken, waarmee potentiële opdrachtgevers in een oogopslag kunnen zien wat Vilans voor hen kan betekenen om de kwaliteit van de langdurende zorg te verbeteren. Daarnaast is de huisstijl vernieuwd, om recht te doen aan onze behoefte om met lef en trots te communiceren over het maatschappelijke rendement dat ons werk oplevert. Informatiemanagement De kernactiviteit van de afdeling Informatiemanagement is het ontwikkelen en onderhouden van websites. Nieuwe sites die in 2012 zijn ontwikkeld of voorbereid zijn: Zorg voor Beter Kennisplein VVT Kennisplein Chronische Zorg Ingrijpend vernieuwd zijn de sites van: Netwerk levensvragen Zorg Beter met Vrijwilligers Er is een begin gemaakt met de herziening van het redactie- en het publicatieproces voor de KICK-protocollen. Dit wordt in 2013 afgerond. Ook de software voor relatiebeheer, Archie, is uitgerold : de medewerkers zijn getraind in het bijhouden van relaties, het werken met mailings en het vastleggen van het acquisitieproces. Alfresco ten slotte, is ingericht voor het ondersteunen van online communities en de redactie van KICK-protocollen. VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

10 2. Activiteiten en resultaten In 2012 voerde Vilans tientallen projecten uit waarin gewerkt is aan verbetering van de langdurende zorg. Vilans streeft er altijd naar de resultaten zoveel mogelijk openbaar te maken en ten goede te laten komen van de langdurende zorg in het algemeen. Dit hoofdstuk bevat een kleine greep uit de veelheid van projecten uit het jaar Een ziekte komt zelden alleen Van de mensen met een chronische ziekte heeft één derde meerdere chronische aandoeningen: multimorbiditeit. Bij ouderen loopt dit percentage op. Bij tien tot vijftien procent van de patiënten is de situatie zo complex, dat de standaard ziektegerichte benadering, diseasemanagement, niet geschikt is. Voor deze groep past een begeleidingsvorm waarbij een integrale benadering van de diverse ziektebeelden centraal staat, beter. Het Guided Care model is zo n begeleidingsvorm. Het model komt uit de VS en is door Vilans aangepast aan de Nederlandse situatie. In 2012 heeft Vilans vijf huisartsenpraktijken ondersteund bij het leveren van integrale zorg aan chronisch zieken met multimorbiditeit volgens het Guided Care Model. Door de maandelijkse coaching en begeleidingsbijeenkomsten leerden praktijken de zorg slimmer en beter te organiseren. We hebben minder brandjes hoeven blussen, aldus een van de deelnemende huisartsen. We verrichtten ook een procesevaluatie naar de toepasbaarheid, randvoorwaarden en eerste gebruikerservaringen met Guided Care. Daaruit blijkt dat het model helpt de zorg voor mensen met complexe multimorbiditeit beter te organiseren, met als resultaat betere zorg en tevredener patiënten. Daarnaast lijkt het werken met het Guided Care model ook financieel goed te verantwoorden; in sommige gevallen is er veel minder 2 e lijns zorg nodig en kan de medicatie worden verminderd. Omdat de eerste ervaringen met Guided Care in Nederland een succes te noemen zijn, gaat Vilans hiermee in 2013 verder. We zoeken nieuwe huisartsenpraktijken die het model willen implementeren en ontwikkelen samen met verzekeraars en universiteiten een aanpak voor een bredere uitrol. Zelfmanagement in de praktijk Mensen met een chronische ziekte kunnen hun kwaliteit van leven verbeteren als zij hun ziekte goed weten in te passen in hun leven. We noemen dit zelfmanagement. Zorgverleners in de eerste lijn kunnen hun patiënten hierbij ondersteunen. Werken met een individueel zorgplan is een proactieve manier om samen met de patiënt aan zijn gezondheid te werken. Steeds meer verzekeraars stellen dit ook verplicht. Zelfmanagementondersteuning en werken met een individueel zorgplan vragen een coachende rol van zorgverleners als huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten. Vilans ondersteunt Zorggroep Synchroon bij een pilot-traject voor vijf huisartsenpraktijken binnen haar organisatie in de regio Oss-Uden-Veghel, waarin aan deze coachende rol wordt gewerkt, en werkt daarbij samen met ROS Robuust (Regionale Ondersteuning Structuur voor de eerste lijn). Het traject loopt tot november Dan willen we het volgende hebben bereikt: De praktijken hebben een organisatie-brede visie op zelfmanagement. Op basis hiervan selecteren en implementeren zij zelfmanagementinterventies. Werken met een individueel zorgplan diabetes is onderdeel van het dagelijks handelen van de zorgverleners. ROS Robuust kan zelfmanagementondersteuning en werken met een individueel zorgplan overdragen aan andere zorggroepen en collega-ros sen. Aan het einde van het project willen we uitspraken kunnen doen over de effectiviteit van de interventies. Daarom voert IQ Healthcare een wetenschappelijke evaluatie uit. VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

11 Kwaliteitscriteria zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Naar schatting Nederlanders (18- tot 65-jarige thuiswonenden) hebben niet-aangeboren hersenletsel (NAH), veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeval, een tumor of een herseninfarct. Het grootste deel van deze mensen ondervindt er levenslang allerlei problemen door: geheugenstoornis, hoofdpijn, motorische problemen, visuele beperkingen, enzovoort. De zorg voor mensen met NAH is verre van optimaal. NAH wordt niet erkend als chronische aandoening en klachten worden niet altijd in verband gebracht met het hersenletsel. Er is geen aaneengesloten aandacht voor deze mensen; geen zorgketen. Terwijl er bij NAH veel zorgverleners betrokken kunnen zijn: van ziekenhuis en huisarts tot revalidatiecentrum en gezinsbegeleiding in de chronische fase. In opdracht van de SHON, een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties, is Vilans aan de slag gegaan met het formuleren van kwaliteitscriteria voor goede NAH-zorg, waarmee patiënten zelf kunnen beoordelen in hoeverre zij goede zorg krijgen en die zorgverzekeraars en gemeenten kunnen hanteren om goede aanbieders te selecteren. Het project is nog niet afgerond. De voorlopige criteria gaan over: regie over de zorg, effectieve zorg, toegankelijke zorg, continuïteit van zorg, informatie, voorlichting en educatie, emotionele ondersteuning, empathie en respect, patiëntgerichte omgeving, veilige zorg, transparantie van kwaliteit en van kosten. Deze criteria worden besproken met zorgprofessionals uit uiteenlopende disciplines. En ze worden voorgelegd aan een grote groep mensen met NAH en hun naasten. Hoewel de definitieve criteria pas medio 2013 zullen zijn vastgesteld, zijn er nu al professionals die contact opnemen vanwege de wens de criteria al te gaan gebruiken in de eigen organisatie. Dat is een mooie indicatie voor het draagvlak dat we mogen verwachten. Goede zorg voor mensen met dementie beschreven in zorgstandaard Het doel van dit project was om landelijk vaste normen voor dementiezorg te bepalen en deze vast te leggen in een zorgstandaard. In de zomer 2012 hebben we het definitieve concept van de zorgstandaard dementie opgeleverd aan Alzheimer Nederland. De ontwikkeling van de zorgstandaard biedt ondersteuning aan de regionale integrale ketenzorg in aansluiting op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De standaard is gratis te downloaden op onze website. In totaal hebben 1018 mensen dat gedaan. Daarnaast is de standaard uiteraard te downloaden via de site van Alzheimer Nederland. Samen met Alzheimer Nederland hebben we deze zorgstandaard aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS (zie film op De staatssecretaris heeft toegezegd het gebruik van de zorgstandaard als ambassadeur te steunen. Ook Armand Höppener, vicevoorzitter Coördinatieplatform zorgstandaarden, is enthousiast over de zorgstandaard: Deze zorgstandaard is cruciaal, omdat het een verbinding legt tussen cure en care. Het geeft aandacht aan preventie en zelfmanagement. Bovendien geeft de zorgstandaard in deze tijden van onzekerheid houvast aan de doelgroepen. Het geeft ze handvatten om goede zorg te verlenen. Hoe staat jouw zorgketen ervoor? Bij ketenzorg stemmen alle betrokken zorgverleners de zorg af op de behoeften van de cliënt. Ze werken samen in de uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang. De cliënt ontvangt een integraal, kwalitatief passend aanbod op het gebied van zorg en welzijn, zonder last te hebben van muren en belangen tussen organisaties. Met het Ontwikkelingsmodel Ketenzorg (OMK) ondersteunt Vilans ketens en praktijken daarbij. We hebben het theoretische OMK-model vertaald naar een praktische toepassing voor de praktijk en voorbeelden toegevoegd. Met als resultaat de Zelfevaluatie ketenzorg voor ketencoördinatoren en hun ketenpartners. Deze online tool geeft inzicht in hoe de keten ervoor staat. Aan de hand van de resultaten geven we advies aan de ketencoördinatoren hoe zij hun keten verder kunnen ontwikkelen. Ze gaan naar huis met een concreet plan van aanpak. In 2012 hebben we drie palliatieve zorgnetwerken, één jeugdzorgketen, één keten voor kwetsbare ouderen, drie ketens voor zorg aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, vier VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie