Vilans jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vilans jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: , Website: Utrecht, mei 2013

2 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft in beweging...4 Deel 1: Bestuursverslag Algemene beleidsresultaten...5 Missie...5 Strategie...5 Samenwerkingsverbanden...6 Organisatie...6 Samenstelling Raad van Bestuur...7 Jubileum...7 Wetenschap en kennis...7 HRM...8 Planning en control...9 Communicatie...9 Informatiemanagement Activiteiten en resultaten Een ziekte komt zelden alleen Zelfmanagement in de praktijk Kwaliteitscriteria zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Goede zorg voor mensen met dementie beschreven in zorgstandaard Hoe staat jouw zorgketen ervoor? Ketenzorg COPD Noordwest Utrecht verbeterd Reispakket Mentaal welbevinden wijst de weg De nieuwe zorgmedewerker Familieparticipatie hoog op de agenda Zorg Beter met Vrijwilligers Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg levert veel op Vrijheidsbeperking terugdringen Goed werken met het ondersteuningsplan Ze besparen zeeën van tijd en zijn altijd actueel: de Vilans KICK-protocollen Kennisbundels verkleinen gat tussen zorgpraktijk en onderwijs Kenniskringen over de transitie Kennisplein Chronische Zorg ontwikkeld Kennisplein Gehandicaptensector groeit door Zorg voor Beter Kennisplein VVT gelanceerd AllesToegankelijk: overal kunnen komen alles kunnen doen In voor Zorg! helpt zorgorganisaties veranderen Feiten en cijfers Resultaat Vermogen Personeelsbestand Governance Raad van Bestuur Raad van Toezicht Programmaraad Ondernemingsraad Bijlage 1 Overzicht nevenfuncties Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

3 Deel 2: Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting jaarrekening Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Toelichting op de balans Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de winst- en verliesrekening Algemeen Opbrengsten Kosten Overige gegevens Bestemming resultaat VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

4 Voorwoord Vilans blijft in beweging Het jaar 2012 is voor Vilans een bewogen jaar geweest. Aan het begin van het jaar hebben we ons ondernemingsplan voor de jaren vastgesteld. Een plan met ambities! We hebben erin beschreven hoe we nauw willen samenwerken met het veld, met brancheorganisaties en andere stakeholders om in cocreatie de langdurende zorg te verbeteren. Ook hebben we erin vastgelegd dat we een ontwikkeling willen doormaken in de richting van meer privaat gefinancierde opdrachten. Dit heeft alles te maken met teruglopende inkomsten uit overheidssubsidie en fondsen, maar ook met het feit dat we echt willen doen wat het veld ons vraagt en dus graag in opdracht van het veld ons werk doen. In 2012 liep de meerjarige subsidieafspraak met het ministerie van VWS af en kondigde het ministerie een korting op de instellingssubsidie af van 10%. Daarnaast werd de economische crisis steeds voelbaarder. Dat leidde tot minder inkomsten uit fondsen en minder marktinkomsten. We hebben ons dan ook genoodzaakt gezien om een reorganisatie door te voeren waarbij het aantal vaste en tijdelijke formatieplaatsen wordt gereduceerd. Halverwege het jaar aanvaardde een van de twee bestuurders, mw. mr. H.C.M. Wüst, een functie elders. Haar plek is ingevuld door een tijdelijke verandermanager, die Vilans helpt bij de kanteling richting de markt met behoud van onze unieke positie in het veld en ons publieke profiel. Over onze rol zijn we ook in gesprek met het ministerie van VWS en de brancheorganisaties. We bespreken met hen hoe we kunnen samenwerken aan de verbetering van de langdurende zorg. Wij zien daar veel kansen toe. Juist het feit dat er nu zulke fundamentele beslissingen worden genomen over de inrichting van ons zorgstelsel en breder zelfs - de verzorgingsstaat, maakt dat het niet alleen moet gaan over het anders en beter organiseren van de zorg, maar ook om een andere plaats van zorg en ondersteuning in onze samenleving. Het gaat om andere grondbeginselen die een grote omwenteling vragen van medewerkers en organisaties. Vilans wil daar graag een ondersteunende en inspirerende rol in spelen. Prof. dr. H.L.G.R Nies Voorzitter Raad van Bestuur VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

5 Deel 1: Bestuursverslag 1. Algemene beleidsresultaten Missie Bij het opstellen van ons ondernemingsplan voor de jaren hebben we onze missie kort en kernachtig geformuleerd: Samen met het veld ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis. We versnellen en verdiepen de processen die nodig zijn om nieuwe kennis en goede voorbeelden met succes in de praktijk door te voeren. Zo houden we met elkaar de langdurende zorg efficiënt, betaalbaar en van goede kwaliteit. We verbeteren daarmee de kwaliteit van leven van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze missie geeft richting aan onze activiteiten. De ontwikkelingen in het veld, in de politiek en in de financiering van ons werk leiden ertoe dat de manier waarop we onze activiteiten vormgeven en uitvoeren, sterk in beweging is. We oriënteren ons op een toekomst met minder of geen vanzelfsprekende basissubsidie vanuit het ministerie van VWS en met minder andere inkomsten uit publieke middelen zoals fondsen. De komende jaren moeten cliënten, zorgaanbieders, gemeenten, ministeries en brancheverenigingen nauw met elkaar samenwerken om de zorg goed en betaalbaar te houden en om de maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen te bevorderen. Dat gebeurt in een economische situatie die vanuit schaarste dwingt tot keuzes. Vilans wil hierin een rol van betekenis spelen. Strategie Het verslagjaar was het laatste jaar van de meerjaren-subsidieafspraak met VWS. Duidelijk werd dat VWS met ingang van 2013 een korting zou doorvoeren op de instellingssubsidie. Ook de ontwikkelingen bij fondsen zoals ZonMw en de economische ontwikkelingen in het algemeen maakten het noodzakelijk onze strategie aan te scherpen en door te ontwikkelen. Hoe kunnen we de gekozen hybride constructie van een publiek gefinancierd kenniscentrum met marktinkomsten in de toekomst kunnen vormgeven? Hoe kunnen wij andere partijen zoals brancheorganisaties aan ons verbinden als mede-ontwikkelaar en mede-financier? Kunnen we nieuwe markten betreden of nieuw aanbod ontwikkelen? Wat is onze meerwaarde ten opzichte van andere aanbieders van kennis en diensten in de zorg? Dit intensieve oriëntatie- en ontwikkelproces is in 2012 in gang gezet en zal in 2013 leiden tot aangescherpte strategische keuzes en een concretisering daarvan naar de organisatie. Wij blijven ons richten op de drie doelgroepen waar Vilans voor werkt: kwetsbare ouderen mensen met beperkingen chronisch zieken In ons Ondernemingsplan hebben we de lijn ingezet dat we ons richten op vier hoofdthema s die wij in overleg met vertegenwoordigers uit het veld hebben gedefinieerd, te weten: versterken van de mensgerichte zorg / zelfredzaamheid en eigen regie zorgen voor medewerkers in de zorg vergroten van kwaliteit en doelmatigheid toegankelijk en ontvankelijk maken van de samenleving / wijkgericht werken VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

6 Samenwerkingsverbanden Samenwerking rond kennispleinen In de kennispleinen culmineert in zekere zin alles wat Vilans doet. Dat wil zeggen dat we alle kennis en ervaring die we ontwikkelen en opdoen, de methodieken en middelen die we maken, beschikbaar en toegankelijk maken via de kennispleinen. Bij de opzet en invulling van de kennispleinen werkt Vilans samen met andere organisaties. De mate waarin dit gebeurt verschilt. In het kennisplein Gehandicaptensector werkt Vilans samen met de VGN en MEE Nederland. De drie organisaties hebben vier jaar geleden gezamenlijk het initiatief genomen tot het opzetten van dit kennisplein. Zij investeren via geld en menskracht. Het kennisplein Zorg voor Beter VVT is een initiatief van Vilans, ActiZ en ZonMw. Het is in het voorjaar van 2012 gelanceerd. De drie organisaties vormen gezamenlijk de stuurgroep die de sturing op het kennisplein ter hand neemt. In het verslagjaar zijn met ActiZ afspraken gemaakt over medefinanciering van het kennisplein. Het kennisplein Chronische Zorg is in 2012 ontwikkeld en gereed gemaakt voor lancering begin In de eerste lijn is de branche verdeeld in verschillende organisaties en is de rol van de brancheorganisaties anders dan in de beide andere sectoren. Hoewel er zeer positief wordt gereageerd op het kennisplein, is bij dit kennisplein, in tegenstelling tot de beide andere sectorgerichte pleinen, van medefinanciering vanuit de brancheorganisatie (nog) geen sprake. Via cocreatie (crowdsourcing) met mensen uit het veld hebben wij de invulling van het kennisplein gerealiseerd. Stichting Effectieve Zorg Vilans participeert sinds 2012 in de nieuw opgerichte Stichting Effectieve Zorg. Hierin werkt Vilans samen met TNO Management Consultants, TNO CBO, CC Zorgadviseurs en De Moel b.v. om een op de ouderenzorg toegesneden, privaat gefinancierde variant van de lean-methodiek te ontwikkelen en te exploiteren. Vilans ontwikkelt zich hiermee verder op het gebied van doelmatigheid en bedrijfsvoering van het primair proces en kan met de te ontwikkelen instrumenten met name zorgaanbieders in de intramurale ouderenzorg helpen om kwaliteitsmanagement efficiënt in de bedrijfsvoering in te passen. Kwaliteitsinstituut Met het Kwaliteitsinstituut zijn goede afspraken gemaakt over de samenwerking in de komende tijd. Voor de raad van bestuur en management van het instituut heeft Vilans een bijeenkomst georganiseerd over de wijze waarop Vilans met communities werkt en over de ontwikkeling van de organisatie als fusieorganisatie. Tevens heeft het Kwaliteitsinstituut twee projecten gehonoreerd: één om een professionele zorgstandaard Levensvragen te ontwikkelen voor implementatie in de zorgpraktijk. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen gaat deze standaard ontwikkelen in samenwerking met vier zorgorganisaties. Vilans is één van de negen kernpartners en uitvoerder van het Expertisenetwerk. Daarnaast draagt Vilans bij aan de pilot Implementatie Zorgstandaard Dementie. CrossOver Vilans heeft een intentieverklaring getekend om, samen met een aantal andere organisaties op het gebied van arbeid, onderwijs en zorg, te bezien hoe het gedachtengoed van het kennisconsortium CrossOver verder gebracht kan worden. De gezamenlijke inspanningen binnen het consortium richten zich op verbetering van de maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Organisatie De voorspelde terugloop in onze publieke financiering en de voorziene ontwikkelingen in het veld en in het type opdrachten dat wij doen, hebben ertoe geleid dat we in 2012 een aantal zaken anders hebben georganiseerd. De afdelingen Bibliotheek en Documentatie en Training en Opleiding zijn opgeheven en een deel van de werkzaamheden is op een andere wijze in de organisatie belegd. De Thesaurus hebben we VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

7 overgedragen aan Stimulansz, een not-for-profitorganisatie op het terrein van sociale zekerheid, welzijn en zorg. Ook is een aantal vaste en tijdelijke arbeidsplaatsen geschrapt. Het effect van deze reorganisaties, waarbij de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht een belangrijke adviserende c.q. toezichthoudende rol hebben gespeeld, zal deels overigens pas zichtbaar zijn in Verder hebben we het programma Versterking Cliënt en Cliëntsysteem als apart programma opgeheven en de werkzaamheden geïntegreerd in de drie doelgroep-programma s voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Deze programma s werken overigens op de vier genoemde hoofdthema s intensief met elkaar samen. Naast de doelgroep-programma s voert Vilans het grootschalige programma In voor Zorg! uit. Dit programma helpt zorgorganisaties hun werkprocessen efficiënter en effectiever in te richten. Het bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject. In voor zorg! loopt sinds september 2009 en is een initiatief van het ministerie van VWS en Vilans. Inmiddels nemen meer dan vierhonderd organisaties uit de langdurende zorg deel aan In voor zorg!-trajecten. Het voornemen is om de overgang van delen van de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) naar de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en daarmee de overheveling van taken naar de gemeenten vanaf 2013 ook via In voor Zorg! te faciliteren. Samenstelling Raad van Bestuur In het eerste kwartaal van 2012 kondigde bestuurder mevrouw mr. H.C.M. Wüst haar overstap aan naar Woonzorgconcern IJsselheem. De Raad van Toezicht heeft besloten haar vacature naast de heer prof. dr. H.L.G.R Nies in de tweehoofdige Raad van Bestuur niet direct in te vullen, maar eerst op tijdelijke basis een verandermanager aan te stellen om Vilans te helpen bij de strategische ontwikkeling in de nieuwe maatschappelijke context en daarvan afgeleid de toekomstige bestuursstructuur van Vilans vorm te geven. Op 22 mei vond een sfeervol afscheidsfeest plaats voor mevrouw Wüst. Half november is de heer E. Hus begonnen als interim-manager. De heer Nies bekleedt, naast zijn taken als bestuurder van Vilans, sinds 1 januari 2012 voor één dag in de week de Zonnehuisleerstoel Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jubileum In 2012 vierde Vilans zijn vijfjarig bestaan. Een feestelijk ontbijt voor de hele organisatie vormde de aftrap van een lange serie jubileumontbijtjes van Vilansmedewerkers met vertegenwoordigers van het veld in alle sectoren en op allerlei niveaus. Het bleek een verrassende en ongedwongen manier te zijn om contacten te leggen en te verstevigen. Ter gelegenheid van het jubileum zette Vilans nog een aantal andere activiteiten op, waarover meer te lezen is in de paragraaf Communicatie. Wetenschap en kennis Professoraat In november van het verslagjaar hield dr. H.L.G.R Nies onder grote belangstelling zijn inaugurale rede als bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg op de Zonnehuis leerstoel van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Zijn oratie had de titel De zorg ontzorgd/t 1 en ging in op de vraag of het debat over de zorg wel zo zorgelijk moet zijn. Hoezeer is de houdbaarheid in het geding en als dat zo is, doen we wel het juiste om die houdbaarheid te waarborgen? Voorafgaand aan de inaugurale rede vond het minisymposium Wie bepaalt? Zelforganisatie in de zorg plaats, met als sprekers onder anderen prof. dr. Rudi Westendorp, prof. dr. Marjolein Broese van Groenou, prof. dr. Willem Trommel en prof. dr. Martin Boekholdt. 1 VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

8 Promotie Begin 2012 verdedigde mw. M. Minkman, programmaleider Kwaliteit en Innovatie Ouderenzorg, met succes haar proefschrift getiteld Developing Integrated Care. Towards a Development Model for Integrated Care. 2 Dit proefschrift resulteert onder andere in het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK), dat gevalideerd is in de praktijk bij meer dan 80 ketens. Dit is een nieuw kwaliteits- en managementmodel voor ketens, dat een generiek karakter heeft en bruikbaar is bij de implementatie van ketenzorg voor heel diverse doelgroepen. Inmiddels wordt het model onder andere al gebruikt in de CVA-zorg, palliatieve zorg, dementiezorg, zorg voor kwetsbare ouderen, NAH zorg en jeugdzorg. Dr. Minkman won hiermee de internationale Karolinska Medical Management Center/EHMA research award 2012 en werd tweede in de selectie voor de onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement van het Nederlands netwerk voor Kwaliteitsmanagement NNK en tweede bij de TSG Innovatie in Ketenzorg prijs. Tijdens het verslagjaar werkte een aantal medewerkers van Vilans aan een proefschrift. HRM In 2012 heeft de afdeling HRM zich onder meer gericht op de uitvoering van de reorganisaties die hiervoor reeds beschreven zijn. In totaal zijn daarbij 23 formatieplaatsen vervallen. Dit betrof 28 medewerkers, van wie 18 met een vaste aanstelling en 9 met een tijdelijke. Over de plannen voor deze reorganisaties heeft de OR advies uitgebracht. Ook is er een sociaal plan afgesloten met de vakbonden. Het grootste deel van de boventallig verklaarde medewerkers maakt gebruik van de voorzieningen die zijn getroffen voor outplacement en scholing. Het jaar 2012 stond ook in het teken van de afronding van het programma Talent in Beweging, waarover in de volgende paragraaf meer. Alle deelnemers hebben een afrondend gesprek gehad met hun leidinggevende en afspraken gemaakt over de verdere vormgeving van hun ontwikkeling. Door middel van regelmatige bijeenkomsten, ook in het bijzijn van het management, willen wij onze jonge talenten blijven stimuleren. Begin 2012 is onze interne coach gestart. Medewerkers kunnen deze coach onder andere consulteren voor loopbaanvraagstukken, timemanagement, het bewaken van de balans werk/privé enz. In totaal hebben 20 medewerkers gebruik gemaakt van een langer coachingstraject (3-6 gesprekken) bij de interne coach. Begin 2012 is ook het nieuwe werken ingevoerd binnen Vilans. Een projectgroep onder leiding van de bestuurssecretaris heeft gezorgd voor een snelle en gedegen implementatie. Voortdurend investeren in de kennis en vaardigheden van onze medewerkers is noodzakelijk om wendbaar te blijven en snel te kunnen reageren op de vragen van onze opdrachtgevers. Ook in het verslagjaar is er daarom een open opleidingsaanbod gepresenteerd met hierin de trainingen projectmanagement, acquisitievaardigheden, Prezi en blog schrijven. Vanuit HRM is er blijvend aandacht geweest voor het beheersen van ons verzuim. Zo zijn er workshops georganiseerd voor het management in aanwezigheid van de bedrijfsarts, zijn er maandelijks managementrapportages aangeleverd en is verzuim een terugkerend agendapunt in de management-overleggen. Talent in beweging Veertien Vilansmedewerkers hebben in 2012 deelgenomen aan het programma Talent in Beweging. In dit leerprogramma hebben ze gewerkt aan hun talenten en competenties, in het licht van de ambities van het ondernemingsplan van Vilans. Het programma bestond uit een individuele praktijkopdracht en trainings- en intervisiebijeenkomsten. Deelnemers deelden hun leerervaringen met hun collega s en teams. Het programma heeft geresulteerd in een gezamenlijk project van de deelnemers, te weten de opbouw van een netwerk van jonge zorgtalenten in Nederland. Inmiddels heeft dit netwerk 57 leden vanuit de wetenschap, het beleid en de praktijk, verspreid over de ouderenzorg, de zorg voor chronisch zieken en de gehandicaptenzorg. Allen hebben dezelfde missie: het verbeteren van de langdurende zorg. 2 VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

9 Planning en control Sturing op inhoudelijke en financiële resultaten vraagt continue aandacht. Om projectleiders en programmaleiders hierin goed te ondersteunen is in 2012 de begrotings- en rapportagetool Bogetta in gebruik genomen. Met deze Access-applicatie kunnen alle project- en medewerkergegevens continu worden geactualiseerd en zijn altijd actuele gegevens beschikbaar voor medewerkers, projectleiders en programmaleiders. De tool is laagdrempelig doordat bij het bouwen het gebruikersperspectief steeds goed in beeld is geweest. Communicatie Het vijfjarig jubileum vormde de aanleiding voor een campagnematige aanpak van de communicatie, gericht op dialoog met het veld en het vergroten van onze zichtbaarheid. Naast de al genoemde ontbijtbezoekjes verrichtten we nog een aantal andere activiteiten in het kader van het jubileum. Op onze website plaatsten we wekelijks Tips van Vilans. De verspreiding daarvan via sociale media en onze wekelijkse digitale nieuwsbrief Vilans Nieuws werd een succes en trok veel extra bezoekers naar Vilans.nl. Daarom gaan we ook in 2013 door met de tips. Ook organiseerden we de maandelijkse prijsvraag Maak kans op..., waarmee de deelnemer die de beste motivatie stuurde een workshop, publicatie of advies won. Daarnaast hebben we onze producten en diensten beter in beeld gebracht met de verspreiding van de gids Knap Handig en de aanzet gegeven tot het verbeteren van onze website. Het gebruik van sociale media om de dialoog met het veld te versterken, kennis te verspreiden en onze inhoudelijke experts te profileren is flink gestimuleerd en werpt zijn vruchten af. De diverse websites die samen de kennisinfrastructuur van Vilans vormen zijn voorzien van meer mogelijkheden tot cocreatie. We hebben ook geïnvesteerd in onze positionering door op actuele thema s zoals vrijheidsbeperkende maatregelen factsheets en serviceconcepten te maken, waarmee potentiële opdrachtgevers in een oogopslag kunnen zien wat Vilans voor hen kan betekenen om de kwaliteit van de langdurende zorg te verbeteren. Daarnaast is de huisstijl vernieuwd, om recht te doen aan onze behoefte om met lef en trots te communiceren over het maatschappelijke rendement dat ons werk oplevert. Informatiemanagement De kernactiviteit van de afdeling Informatiemanagement is het ontwikkelen en onderhouden van websites. Nieuwe sites die in 2012 zijn ontwikkeld of voorbereid zijn: Zorg voor Beter Kennisplein VVT Kennisplein Chronische Zorg Ingrijpend vernieuwd zijn de sites van: Netwerk levensvragen Zorg Beter met Vrijwilligers Er is een begin gemaakt met de herziening van het redactie- en het publicatieproces voor de KICK-protocollen. Dit wordt in 2013 afgerond. Ook de software voor relatiebeheer, Archie, is uitgerold : de medewerkers zijn getraind in het bijhouden van relaties, het werken met mailings en het vastleggen van het acquisitieproces. Alfresco ten slotte, is ingericht voor het ondersteunen van online communities en de redactie van KICK-protocollen. VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

10 2. Activiteiten en resultaten In 2012 voerde Vilans tientallen projecten uit waarin gewerkt is aan verbetering van de langdurende zorg. Vilans streeft er altijd naar de resultaten zoveel mogelijk openbaar te maken en ten goede te laten komen van de langdurende zorg in het algemeen. Dit hoofdstuk bevat een kleine greep uit de veelheid van projecten uit het jaar Een ziekte komt zelden alleen Van de mensen met een chronische ziekte heeft één derde meerdere chronische aandoeningen: multimorbiditeit. Bij ouderen loopt dit percentage op. Bij tien tot vijftien procent van de patiënten is de situatie zo complex, dat de standaard ziektegerichte benadering, diseasemanagement, niet geschikt is. Voor deze groep past een begeleidingsvorm waarbij een integrale benadering van de diverse ziektebeelden centraal staat, beter. Het Guided Care model is zo n begeleidingsvorm. Het model komt uit de VS en is door Vilans aangepast aan de Nederlandse situatie. In 2012 heeft Vilans vijf huisartsenpraktijken ondersteund bij het leveren van integrale zorg aan chronisch zieken met multimorbiditeit volgens het Guided Care Model. Door de maandelijkse coaching en begeleidingsbijeenkomsten leerden praktijken de zorg slimmer en beter te organiseren. We hebben minder brandjes hoeven blussen, aldus een van de deelnemende huisartsen. We verrichtten ook een procesevaluatie naar de toepasbaarheid, randvoorwaarden en eerste gebruikerservaringen met Guided Care. Daaruit blijkt dat het model helpt de zorg voor mensen met complexe multimorbiditeit beter te organiseren, met als resultaat betere zorg en tevredener patiënten. Daarnaast lijkt het werken met het Guided Care model ook financieel goed te verantwoorden; in sommige gevallen is er veel minder 2 e lijns zorg nodig en kan de medicatie worden verminderd. Omdat de eerste ervaringen met Guided Care in Nederland een succes te noemen zijn, gaat Vilans hiermee in 2013 verder. We zoeken nieuwe huisartsenpraktijken die het model willen implementeren en ontwikkelen samen met verzekeraars en universiteiten een aanpak voor een bredere uitrol. Zelfmanagement in de praktijk Mensen met een chronische ziekte kunnen hun kwaliteit van leven verbeteren als zij hun ziekte goed weten in te passen in hun leven. We noemen dit zelfmanagement. Zorgverleners in de eerste lijn kunnen hun patiënten hierbij ondersteunen. Werken met een individueel zorgplan is een proactieve manier om samen met de patiënt aan zijn gezondheid te werken. Steeds meer verzekeraars stellen dit ook verplicht. Zelfmanagementondersteuning en werken met een individueel zorgplan vragen een coachende rol van zorgverleners als huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten. Vilans ondersteunt Zorggroep Synchroon bij een pilot-traject voor vijf huisartsenpraktijken binnen haar organisatie in de regio Oss-Uden-Veghel, waarin aan deze coachende rol wordt gewerkt, en werkt daarbij samen met ROS Robuust (Regionale Ondersteuning Structuur voor de eerste lijn). Het traject loopt tot november Dan willen we het volgende hebben bereikt: De praktijken hebben een organisatie-brede visie op zelfmanagement. Op basis hiervan selecteren en implementeren zij zelfmanagementinterventies. Werken met een individueel zorgplan diabetes is onderdeel van het dagelijks handelen van de zorgverleners. ROS Robuust kan zelfmanagementondersteuning en werken met een individueel zorgplan overdragen aan andere zorggroepen en collega-ros sen. Aan het einde van het project willen we uitspraken kunnen doen over de effectiviteit van de interventies. Daarom voert IQ Healthcare een wetenschappelijke evaluatie uit. VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

11 Kwaliteitscriteria zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Naar schatting Nederlanders (18- tot 65-jarige thuiswonenden) hebben niet-aangeboren hersenletsel (NAH), veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeval, een tumor of een herseninfarct. Het grootste deel van deze mensen ondervindt er levenslang allerlei problemen door: geheugenstoornis, hoofdpijn, motorische problemen, visuele beperkingen, enzovoort. De zorg voor mensen met NAH is verre van optimaal. NAH wordt niet erkend als chronische aandoening en klachten worden niet altijd in verband gebracht met het hersenletsel. Er is geen aaneengesloten aandacht voor deze mensen; geen zorgketen. Terwijl er bij NAH veel zorgverleners betrokken kunnen zijn: van ziekenhuis en huisarts tot revalidatiecentrum en gezinsbegeleiding in de chronische fase. In opdracht van de SHON, een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties, is Vilans aan de slag gegaan met het formuleren van kwaliteitscriteria voor goede NAH-zorg, waarmee patiënten zelf kunnen beoordelen in hoeverre zij goede zorg krijgen en die zorgverzekeraars en gemeenten kunnen hanteren om goede aanbieders te selecteren. Het project is nog niet afgerond. De voorlopige criteria gaan over: regie over de zorg, effectieve zorg, toegankelijke zorg, continuïteit van zorg, informatie, voorlichting en educatie, emotionele ondersteuning, empathie en respect, patiëntgerichte omgeving, veilige zorg, transparantie van kwaliteit en van kosten. Deze criteria worden besproken met zorgprofessionals uit uiteenlopende disciplines. En ze worden voorgelegd aan een grote groep mensen met NAH en hun naasten. Hoewel de definitieve criteria pas medio 2013 zullen zijn vastgesteld, zijn er nu al professionals die contact opnemen vanwege de wens de criteria al te gaan gebruiken in de eigen organisatie. Dat is een mooie indicatie voor het draagvlak dat we mogen verwachten. Goede zorg voor mensen met dementie beschreven in zorgstandaard Het doel van dit project was om landelijk vaste normen voor dementiezorg te bepalen en deze vast te leggen in een zorgstandaard. In de zomer 2012 hebben we het definitieve concept van de zorgstandaard dementie opgeleverd aan Alzheimer Nederland. De ontwikkeling van de zorgstandaard biedt ondersteuning aan de regionale integrale ketenzorg in aansluiting op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De standaard is gratis te downloaden op onze website. In totaal hebben 1018 mensen dat gedaan. Daarnaast is de standaard uiteraard te downloaden via de site van Alzheimer Nederland. Samen met Alzheimer Nederland hebben we deze zorgstandaard aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS (zie film op De staatssecretaris heeft toegezegd het gebruik van de zorgstandaard als ambassadeur te steunen. Ook Armand Höppener, vicevoorzitter Coördinatieplatform zorgstandaarden, is enthousiast over de zorgstandaard: Deze zorgstandaard is cruciaal, omdat het een verbinding legt tussen cure en care. Het geeft aandacht aan preventie en zelfmanagement. Bovendien geeft de zorgstandaard in deze tijden van onzekerheid houvast aan de doelgroepen. Het geeft ze handvatten om goede zorg te verlenen. Hoe staat jouw zorgketen ervoor? Bij ketenzorg stemmen alle betrokken zorgverleners de zorg af op de behoeften van de cliënt. Ze werken samen in de uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang. De cliënt ontvangt een integraal, kwalitatief passend aanbod op het gebied van zorg en welzijn, zonder last te hebben van muren en belangen tussen organisaties. Met het Ontwikkelingsmodel Ketenzorg (OMK) ondersteunt Vilans ketens en praktijken daarbij. We hebben het theoretische OMK-model vertaald naar een praktische toepassing voor de praktijk en voorbeelden toegevoegd. Met als resultaat de Zelfevaluatie ketenzorg voor ketencoördinatoren en hun ketenpartners. Deze online tool geeft inzicht in hoe de keten ervoor staat. Aan de hand van de resultaten geven we advies aan de ketencoördinatoren hoe zij hun keten verder kunnen ontwikkelen. Ze gaan naar huis met een concreet plan van aanpak. In 2012 hebben we drie palliatieve zorgnetwerken, één jeugdzorgketen, één keten voor kwetsbare ouderen, drie ketens voor zorg aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, vier VILANS mei 2013 / Vilans Jaarverslag

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging 1 Inleiding Dit document gaat over het implementeren van de zelfredzaamheid in de wijk. TMZ heeft een visie op zelfredzaamheid gevormd die gebaseerd is op de wet

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND Samenwerken en verder Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND 1. Werkt u in de palliatieve zorg of in de dementiezorg of beiden? 2.

Nadere informatie

Nieuwe werkterreinen

Nieuwe werkterreinen Nieuwe werkterreinen Door vrijwilligers bij uw organisatie te betrekken, verrijkt u uw organisatie. Vrijwilligerswerk in de zorg is dan ook niet nieuw. Maar de behoeften en vragen van cliënten veranderen

Nadere informatie

Handreiking. Samen aan de slag met kennisbundels

Handreiking. Samen aan de slag met kennisbundels Handreiking Samen aan de slag met kennisbundels Opdrachtgever: Calibris Plaats: Bunnik Datum: 17 december 2013 Auteur: Annelies Bannink Calibris, 2013 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

VGN Kennisbeleid

VGN Kennisbeleid VGN Kennisbeleid 2016-2018 VGN Kennisbeleid 2016-2018 VGN-publicatie: 716.248 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Waarom en hoe 5 3 Onze uitdagingen 6 3.1 Professionals in vernieuwde zorg 6 32 Voldoende goed geschoolde

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Vacature Senior medewerker Innovatie. afdeling Innovatie & Onderzoek. 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613)

Vacature Senior medewerker Innovatie. afdeling Innovatie & Onderzoek. 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613) Vacature Senior medewerker Innovatie afdeling Innovatie & Onderzoek 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613) Inleiding Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, staat voor de uitdaging om meer innovatief

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

toonaangevend in toezicht

toonaangevend in toezicht toonaangevend in toezicht Toonaangevend in toezicht De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor een een verantwoordelijk

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules VOOR WIE IS DEZE CRITERIAWAAIER? - Deze criteriawaaier is opgesteld voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de GGz. Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules Vanuit een cliënten- en

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Samenwerkingsplannen Community Support. Kwaliteiten & kansen voor de positie van de cliënt.

Samenwerkingsplannen Community Support. Kwaliteiten & kansen voor de positie van de cliënt. Samenwerkingsplannen Community Support Kwaliteiten & kansen voor de positie van de cliënt. Samenwerkingsplannen bij Community Support Kwaliteiten & kansen voor de positie van de cliënt. Drs. Marjolein

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat van de kwaliteit van bestaan

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Seksualiteit en seksueel misbruik (deel 1,2,3) Sturen op aanpak seksueel misbruik (deel 4)

1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Seksualiteit en seksueel misbruik (deel 1,2,3) Sturen op aanpak seksueel misbruik (deel 4) Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

LEERGANG DEMENTIEZORG ONTMOET DE EXPERT

LEERGANG DEMENTIEZORG ONTMOET DE EXPERT Opgeven voor deze leergang kan nog tot 1 augustus LEERGANG DEMENTIEZORG ONTMOET DE EXPERT PRAKTIJK ONTMOET WETENSCHAP DE ZORG VOOR DEMENTERENDEN IS JE VAK. JE STAAT ER ELKE DAG MIDDENIN: ALS PROFESSIO

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurende zorg Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? Vilans helpt mee Hoe staat je organisatie ervoor? Kom erachter hoe het staat met vrijheidsbeperking

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter. Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter. Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

In voor Mantelzorg. Uitvloeisel Motie van der Staaij

In voor Mantelzorg. Uitvloeisel Motie van der Staaij In voor Mantelzorg Samenwerking: Vilans en Movisie Financiering: VWS Uitvloeisel Motie van der Staaij Doel: samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers verbeteren in en vanuit zorgorganisaties

Nadere informatie

Omgaan met levensvragen van ouderen. Kwaliteitsstandaard voor de langdurige zorg

Omgaan met levensvragen van ouderen. Kwaliteitsstandaard voor de langdurige zorg Omgaan met levensvragen van ouderen Kwaliteitsstandaard voor de langdurige zorg Omgaan met levensvragen van ouderen Kwaliteitsstandaard voor de langdurige zorg Oudere mensen beoordelen de zorg die ze krijgen

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. 2. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

Aanbiedingsformulier. 2. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg 1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 VGN KK GZ patientenversie elke dag beter_omslag VGN KK GZ patienteninfo elke dag beter 2. Zorgvraag/aandoening(en)

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

PROJECT DE OUDER WORDENDE CLIËNT / aanmelding

PROJECT DE OUDER WORDENDE CLIËNT / aanmelding PROJECT DE OUDER WORDENDE CLIËNT / aanmelding Mensen worden steeds ouder, ook de mensen met een beperking. Ouder worden raakt alle aspecten van het leven en stelt andere eisen aan de zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Meer ruimte voor de mantelzorger. Spreker: Berber Wesseling i.s.m. Ellen Dijkman, Esther

Meer ruimte voor de mantelzorger. Spreker: Berber Wesseling i.s.m. Ellen Dijkman, Esther Meer ruimte voor de mantelzorger Spreker: Berber Wesseling i.s.m. Ellen Dijkman, Esther van Limbeek, Alie Gijsbertsen, Klaaske Vercouteren, Gerdien van der Breggen Datum: Gluren bij de buren 7 oktober

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Professionaliteit verankerd. Kwaliteit van de professional in de schijnwerpers

Professionaliteit verankerd. Kwaliteit van de professional in de schijnwerpers Professionaliteit verankerd Kwaliteit van de professional in de schijnwerpers Kwaliteit van de professional leidt tot kwaliteit in meedoen Professionaliteit verankerd Kwaliteit van de professional in de

Nadere informatie

OVER HET PROGRAMMA. ZonMw financiert het programma (Zorg voor Beter)

OVER HET PROGRAMMA. ZonMw financiert het programma (Zorg voor Beter) OVER HET PROGRAMMA Kennis verbinden aan de praktijk CBO en Vilans organiseren i.s.m met andere partners (zoals het Trimbos Instituut) leernetwerken, werkplaatsen en andere activiteiten Vanuit het Kennisplein

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg Chronische ziekten De maatschappelijke opgave Inhoud Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid Preventie in de zorg Aanpak diabetes 25 oktober 2007 Eric Koster Toename chronische aandoeningen

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Strategische koers Vilans

Samen werken aan betere zorg. Strategische koers Vilans Samen werken aan betere zorg Strategische koers Vilans 2015-2018 Inhoud Voorwoord 3 1 Wij zijn Vilans 4 2 De zorg verandert 7 3 Onze koers 5 pijlers 12 4 Samengevat 18 2 Het zal niemand ontgaan. De langdurende

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie