Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld."

Transcriptie

1 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW WPO WBO De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Wet en Geen Informatie voor versie Grondslagen voor deze regeling Geen Wetsfamilie Wet op het primair onderwijs Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Aanpassingsbesluit nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen 2. Bekostigingsbesluit WPO 3. Besluit aanpassing algemene maatregelen van bestuur naar aanleiding van de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht) 4. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO 5. Besluit bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs 7. Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen) 8. Besluit kerndoelen primair onderwijs Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 10. Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Besluit onderwijsvoorrangsgebieden 12. Besluit overgangsmaatregelen b.o Besluit participatiefonds 14. Besluit regionale verwijzingscommissies primair onderwijs 15. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging 16. Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs - en onderzoekpersoneel 17. Besluit trekkende bevolking WPO 18. Besluit vaststelling jaartallen en tijdstip bedoeld in de artikelen 186, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, enz. 19. Besluit vaststelling regeling betaling Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 bij onderwijsinstellingen 20. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen 2 Besluit vervangingsfonds 22. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel 23. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs 24. Bevoegdhedenbesluit WPO 25. Boekhoudvoorschriften WBO 26. Bouwbesluit WBO 27. Formatiebesluit WPO 28. Gewijzigde vaststelling en van de programma's van eisen voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar Huisvestingsbesluit WBO 30. sbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente) 3 Overlegbesluit onderwijspersoneel 32. Rechtspositiebesluit WPO/WEC 33. Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2003 in verband met gebiedswijzigingen 34. Regeling modelprognose basisonderwijs Regeling percentages vergoeding kosten voor vervanging personeel Regeling spreiding zomervakantie Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel 40. Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel 4 Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel 42 Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO

2 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 2 of Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO 43. Vaststelling programma's van eisen w.b.o Vaststellingsbesluit van het jaar, bedoeld in artikel 186, tweede lid, derde volzin, Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, derde volzin, Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, derde volzin, Wet op het voortgezet onderwijs 45. Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen 46. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO enz. (Stelsel van Stichtingsnormen en opheffingsnormen) 47. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (i.v.m. verstrekking van wachtgeldopslag) 48. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen) 49. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering) 50. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO 5 Wijzigingsbesluit Besluit aanvang bekostiging W.V.O., enz. (aanpassing aan de Algemene wet bestuursrecht) 52. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WBO in verband met het formatiebudgetsysteem 53. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen) 54. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (fusie van de scholen voor ligplaatsonderwijs) 55. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit WBO, enz. 56. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992 (formatie voor verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs en de onderwijsassistent) 58. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. 59. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. (verlenging van de aanmeldingstermijn voor overdracht en verzilvering van formatierekeneenheden en doorvergoeding van buitengebruikgestelde permanente dislocaties) 60. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. (verruimen van de onvoorwaardelijk toe te kennen herbezetting ivm uitbreiding van arbeidsduurverkorting en toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen) 6 Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO, enz. 62. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO en Bekostigingsbesluit WPO 63. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO, enz. (onder meer wijziging opslag i.v.m. herbezetting arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen 1998) 64. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO, enz. (verkleining groepsgrootte voor 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen) 65. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel) 66. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (2) (wijziging van hoofdstuk I-H) 67. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (5) 68. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (6) 69. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (formatiebudget) 70. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (schrappen van geneeskundig onderzoek voor benoeming en bezoldiging van herintreders) 7 Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (wijziging schaalstructuur en algemene loonmaatregel per 1 april 1990) [nog niet geldend] 72. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel i.v.m. convenant (verhoging aanvangssalarissen leraren en compensatie-uitkering na-hos-inschaling) 73. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (aanpassing ouderschapsverlof en regeling van een toelage voor de schoolleiding in het basisonderwijs) 74. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (arbeidsduurverkorting 1998) 75. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex - directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap) 76. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (verkorting van carri èrepatronen) 77. Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel 78. Wijzigingsbesluit tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs - en onderzoekpersoneel (BZA) 79. Wijzigingsbesluit tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs - en onderzoekpersoneel (wegnemen belemmeringen opnemen buitengewoon verlof) 80. Wijzigingsbesluit van aantal amvb's ogv WBO en de ISOVSO (vereenvoudiging van het Londo -bekostigingsstelsel) Artikelen die verwijzen naar deze regeling Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003, bijlage: Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen, artikel: Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel: Bekostigingsbesluit WPO, artikel: 5. Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten, artikel: Besluit integratie-uitkering huisvesting onderwijs en verrekening sportterreinen gemeentefonds, artikel: 7. Besluit kerndoelen primair onderwijs 1998, bijlage. 8. Besluit medezeggenschap onderwijs, artikel: C- 9. Besluit onderwijs aan vreemdelingen, artikel: 1, 5 en Besluit onderwijsvoorrangsgebieden, artikel: 1 en 6. 1 Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO, artikel: 1, 11 en Besluit overgangsmaatregelen b.o. 1985, artikel: A 13. Besluit participatiefonds, artikel: 14. Besluit regelen toekennen van ontslaguitkeringen aan buitenlandse onderwijzers, artikel: I. 15. Besluit regionale verwijzingscommissies primair onderwijs, artikel: 16. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, artikel: 34 en Besluit SUWI, artikel: Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs - en onderzoekpersoneel, artikel: 19. Besluit trekkende bevolking WPO, artikel: A 20. Besluit vervangingsfonds, artikel: 2 Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, artikel: 22. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs, artikel: 23. Bevoegdhedenbesluit WPO, artikel: 24. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht, artikel: VI. 25. Experimentenwet onderwijs, artikel: 26. Formatiebesluit WEC, artikel: Formatiebesluit WPO, artikel: 28. Gemeentewet, bijlage. 29. Huisvestingsbesluit WBO, artikel:

3 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 3 of Huisvestingsbesluit WBO, artikel: 30. Inrichtingsbesluit W.V.O., artikel: 3. 3 Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs, artikel: 1 en Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: Leerplichtwet 1969, artikel: Ontwikkelproject opleiden in de school in het primair onderwijs , artikel: 1 en Rechtspositiebesluit WPO/WEC, artikel: 296, 1, 268, 277, 269, 271 en 276; paragraaf: 3 en Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren m.b.t. huisvestingsvoorzieningen b.a.o. en (v.)s.o. 1992, artikel: Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen b.a.o. en (v.)s.o. 1994, artikel: 23, 5 en Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen bao en (v) so 1993, artikel: Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs , artikel: Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs, artikel: 6. 4 Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs afgesloten in 1985, artikel: Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel, artikel: Reïntegratie-instrumenten-besluit Wet REA, artikel: Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs, artikel: 45. Subsidieregeling cursus overblijfen 2002, artikel: 46. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs, artikel: 47. Subsidieregeling outplacement oalt-leraren , artikel: 48. Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren , artikel: 49. subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging, artikel: 50. Uitvoeringsbesluit W.C.B.O., artikel: D.1 5 Vijfde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting schooljaar , artikel: 2; bijlage. 52. Voorwaarden tijdelijke bevoegdheid oalt en taalondersteuning, artikel: 53. Vrijstellingsbesluit Wbp, artikel: Wet gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebied 's -Hertogenbosch, artikel: Wet gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren, artikel: Wet medezeggenschap onderwijs 1992, artikel: 57. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel: Wet op de erkende onderwijsinstellingen, artikel: Wet op de expertisecentra, artikel: 69, 143, 150, 50, 28c, 28b, 8a en Wet op de Onderwijsraad, artikel: 6. 6 Wet op het onderwijstoezicht, artikel: 1 en Wet op het voortgezet onderwijs, artikel: 27, 42b, 42a, 76d, 53b en Wet privatisering ABP, artikel: Wet samenvoeging gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, artikel: Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, artikel: Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, artikel: 9b. 67. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering), artikel: XV en XIV. 68. Wijzigingsbesluit Besluit aanvang bekostiging W.V.O., enz. (aanpassing aan de Algemene wet bestuursrecht), hoofdstuk: Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen), artikel: XI. 70. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit WBO, enz., artikel: XVI. 7 Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (formatiebudget), artikel: V. 72. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht, artikel: XIV Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs, artikel: XII, XIV en XXX. 74. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering), artikel: IV, VI en XII. 75. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen), artikel: II en IX; hoofdstuk: I. 76. Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing), artikel: XIV. 77. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht), artikel: IXE. 78. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden), artikel: V. 79. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo, artikel: V, VII en VA. 80. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (aanpassingen in de bekostigingsstelsels), artikel: V. 8 Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds), artikel: I. 82. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem), artikel: V, VIII, X en XI. 83. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid), artikel: X. 84. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra), artikel: VII, XXXIII, XLII, XLVIII, LV en LV Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen), artikel: IX en XI. 86. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (regeling schoolbegeleiding), artikel: V. 87. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut), artikel: I. 88. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum), artikel: VIII. 89. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen), artikel: VII, XV, XIX en XXVI. 90. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzenden in het onderwijs), artikel: I. 9 Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds), artikel: I. 92. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs), artikel: XXV. 93. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.- v.b.o.), artikel: IV. 94. Ziektewet, artikel: 63.

4 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 4 of 211 Betreft Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 552 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 716 K: samen met O: B: Stb. 1997, 259 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: samen met O: B: Stb. 1998, 738 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 403 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 157 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 620 Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Nieuwe regeling O: O:

5 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 5 of 211 Nieuwe regeling O: Wijziging O: B: Stb. 2003, 49 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 226 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 588 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 215 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 187 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 2003, 49 K: t/m ) Wijziging O: B: Stb. 2003, 56 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 617 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 613 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 209 K: samen met O: B: Stb. 2002, 210 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 59 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 625 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 481 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 649 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 375 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 209 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 496 K: O: B: Stb. 2003, 153 O: B: Stb. 2003, 285 O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2003, 230 O: B: Stb. 2003, 139 O: B: Stb. 2003, 271 O: B: Stb. 2003, 263 O: B: Stb. 2003, 153 O: B: Stb. 2003, 57 O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2003, 25 O: B: Stb. 2002, 633 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 2002, 36 O: B: Stb. 2002, 323 O: B: Stb. 2002, 139 O: B: Stb. 2001, 682 O: B: Stb. 2001, 481 O: B: Stb. 2001, 649 O: B: Stb. 2001, 375 O: B: Stb. 2001, 352 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 2001, 209 O: B: Stb. 2001, 144

6 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 6 of Wijziging O: B: Stb. 2001, 85 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 571 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 515 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 311 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 527 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 445 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 733 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 398 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: samen met O: B: Stb. 1999, 30 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1999, 313 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 111 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 30 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 712 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 398 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 294 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 203 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 337 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 237 K: samen met O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 2001, 85 O: B: Stb. 2000, 571 O: B: Stb. 2000, 515 O: B: Stb. 2000, 311 O: B: Stb. 1999, 527 O: B: Stb. 1999, 445 O: B: Stb. 1998, 733 O: B: Stb. 1998, 398 O: B: Stb. 1999, 313 O: B: Stb. 1999, 111 O: B: Stb. 1999, 40 O: B: Stb. 1998, 712 O: B: Stb. 1998, 398 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 1998, 294 O: B: Stb. 1998, 204 O: B: Stb. 1998, 337 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 1997, 237

7 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 7 of 211 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 776 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 794 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 542 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 252 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 220 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 192 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1997, 162 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 105 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 96 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1997, 63 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 580 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 403 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 402 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 271 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 319 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 318 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 271 K: t/m , t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 157 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 612 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 616 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 319 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 155 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 355 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 319 K: O: B: Stb. 1997, 776 O: B: Stb. 1997, 795 O: B: Stb. 1997, 542 O: B: Stb. 1997, 252 O: B: Stb. 1997, 321 O: B: Stb. 1997, 220 O: B: Stb. 1997, 192 O: B: Stb. 1997, 162 O: B: Stb. 1997, 105 O: B: Stb. 1997, 97 O: B: Stb. 1997, 63 O: B: Stb. 1996, 649 O: B: Stb. 1996, 580 O: B: Stb. 1996, 425 O: B: Stb. 1996, 402 O: B: Stb. 1996, 271 O: B: Stb. 1995, 318 O: B: Stb. 1995, 318 O: B: Stb. 1996, 271 O: B: Stb. 1996, 157 O: B: Stb. 1995, 612 O: B: Stb. 1995, 616 O: B: Stb. 1995, 342 O: B: Stb. 1995, 156 O: B: Stb. 1995, 355 O: B: Stb. 1995, 319

8 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 8 of 211 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 250 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 184 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 420 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 940 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 848 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 640 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 157 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 255 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1994, 389 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: samen met O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 29 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 690 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 650 K: Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 610 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 422 K: samen met O: B: Stb. 1993, 690 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 663 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 587 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: samen met O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 270 K: Wijziging O: B: Stb O: B: Stb. 1995, 250 O: B: Stb. 1995, 184 O: B: Stb. 1994, 420 O: B: Stb. 1994, 940 O: B: Stb. 1994, 848 O: B: Stb. 1994, 641 O: B: Stb. 1996, 157 O: B: Stb. 1994, 469 O: B: Stb. 1994, 389 O: B: Stb. 1994, 262 O: B: Stb. 1994, 30 O: B: Stb. 1993, 693 O: B: Stb. 1993, 693 O: O: B: Stb. 1993, 610 O: B: Stb. 1993, 693 O: B: Stb. 1993, 713 O: B: Stb. 1992, 663 O: B: Stb. 1993, 587 O: B: Stb. 1993, 495 O: B: Stb. 1993, 405 O: B: Stb. 1992, 270 O: B: Stb

9 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 9 of 211 B: Stb. 1993, 253 K: t/m , t/m Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: samen met O: B: Stb. 1993, 405 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 662 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 113 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 113 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 364 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 310 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1992, 245 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1992, 245 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 113 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 98 K: Wijziging O: B: Stb. 1989, 492 K: samen met O: B: Stb. 1991, Wijziging O: B: Stb. 1991, 543 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 361 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 394 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 246 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 216 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 174 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 362 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 361 K: Wijziging O: B: Stb. 1989, 578 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1988, 332 K: B: Stb. 1993, 332 O: B: Stb. 1993, 270 O: B: Stb. 1993, 270 O: B: Stb. 1992, 662 O: B: Stb. 1992, 347 O: B: Stb. 1992, 113 O: B: Stb. 1992, 364 O: B: Stb. 1992, 310 O: B: Stb. 1992, 245 O: B: Stb. 1992, 245 O: B: Stb. 1992, 113 O: B: Stb. 1992, 98 O: B: Stb. 1990, 90 O: B: Stb. 1991, 543 O: B: Stb. 1990, 361 O: B: Stb. 1991, 394 O: B: Stb. 1991, 246 O: B: Stb. 1991, 216 O: B: Stb. 1991, 174 O: B: Stb. 1990, 363 O: B: Stb. 1990, 362 O: B: Stb. 1990, 361 O: B: Stb. 1989, 578 O: B: Stb. 1988, Wijziging O: O:

10 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 10 of Wijziging O: B: Stb. 1987, 611 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 613 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 117 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1986, 719 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 157 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 117 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1986, 719 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1986, 255 K: Tekstplaatsing O: B: Stb. 1986, Wijziging O: B: Stb. 1986, 719 K: Wijziging O: B: Stb. 1986, 255 K: Wijziging O: B: Stb. 1985, 393 K: Wijziging O: B: Stb. 1985, 256 K: Wijziging O: B: Stb. 1984, 653 K: Tekstplaatsing O: B: Stb. 1984, 2 K: Wijziging K: Wijziging O: B: Stb. 1983, 432 K: Nieuwe regeling O: t/m Wijziging O: B: Stb. 1985, 408 K: Wijziging O: B: Stb. 1985, 408 K: Nieuwe regeling O: Nieuwe regeling O: en Zie opm. Artikel 17, Artikel 48, Artikel 169, Artikel 174 Wet van 2 juli 1981, houdende Wet op het basisonderwijs O: B: Stb. 1987, 611 O: B: Stb. 1987, 613 O: B: Stb. 1987, 117 O: B: Stb. 1986, 719 O: B: Stb. 1987, 157 O: B: Stb. 1987, 117 O: B: Stb. 1986, 719 O: B: Stb. 1986, 255 O: B: Stb. 1986, 719 O: B: Stb. 1986, 255 O: B: Stb. 1985, 393 O: B: Stb. 1984, 653 O: B: Stb. 1985, 408 O: B: Stb. 1985, 408 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van

11 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 11 of 211 een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen, gewenst is de afzonderlijke onderwijsvormen kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs samen te voegen tot een onderwijsvorm die gericht is op een doorlopend ontwikkelingsproces van de leerlingen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Informatie bij: Hoofdstuk I Nieuwe regeling O: Hoofdstuk I. Basisonderwijs Informatie bij: Titel I Nieuwe regeling O: Titel I. Algemene bepalingen Informatie bij: Artikel 1 Aanhangig O: - B: - K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 187 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 30 K: Wijziging K O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2003, 139 O: B: Stb. 2003, 263 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 1999, 40

12 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 12 of 211 Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 294 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 580 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 271 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1986, 255 K: Nieuwe regeling O: en Werkt terug tot en met 1 februari O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1998, 294 O: B: Stb. 1996, 580 O: B: Stb. 1996, 271 O: B: Stb. 1994, 262 O: O: B: Stb. 1993, 495 O: B: Stb. 1993, 405 O: B: Stb. 1986, 255 Inwtr. 1) Artikel Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: Onze minister: Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; inspectie of inspecteur: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs; school: een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, tenzij het tegendeel blijkt; basisschool: een school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school voor basisonderwijs; speciale school voor basisonderwijs: een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen; school voor speciaal onderwijs: een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra; school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs: een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra; school voor voortgezet speciaal onderwijs:

13 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 13 of 211 een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra; instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs: een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra; school voor voortgezet onderwijs: een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; openbare school: a. een door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school; b. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 47 in stand gehouden school; dan wel c. een door een stichting als bedoeld in artikel 17 of artikel 48 in stand gehouden school; bijzondere school: door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 48, in stand gehouden school; openbare rechtspersoon: een rechtspersoon die ens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 47; nevenvestiging: deel van een school, dat op de plaats waar het onderwijs wordt gegeven voordat het een deel van de school werd als zelfstandige school functioneerde; bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scholen: voor wat betreft a. een openbare school: 1. het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen; 2. het ens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan; 3. de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47; dan wel 4. de stichting, bedoeld in artikel 17 of artikel 48; b. een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 55; ouders: ouders of voogden; schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend; samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18, tenzij het tegendeel blijkt; personeel: a. de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs en het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs; b. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 33, 34, 37, 38, 52, 53, eerste en tweede lid, 59, eerste tot en met vierde lid, 60 tot en met 62, 64, 68, 138 en 139, voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen; nascholing:

14 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 14 of 211 een vorm van scholing, gegeven aan leden van het personeel om hun kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen direct verband houdend met de uitoefening van hun beroep, voortbouwend op de in de initi ële opleiding verworven aanvangsbekwaamheid te verdiepen en uit te breiden; leerlinggebonden budget: een leerlinggebonden budget voor een leerling als bedoeld in artikel 70a. Informatie bij: Artikel 1a Wijziging O: B: Stb. 2002, 617 K: Nieuw O: B: Stb. 2000, 571 K: O: B: Stb. 2002, 633 O: B: Stb. 2000, 571 Inwtr. 1) en De datum van is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet. Bij Stb.2002/617 is in artikel XXXIV een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. Artikel 1a. Inkomensbegrippen In deze wet wordt onder het gecorrigeerde verzamelinkomen verstaan: het verzamelinkomen, bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, verminderd met: a. indien in het kalenderjaar de zelfstandigenaftrek, bedoeld in artikel 3.76 van de Wet inkomstenbelasting 2001, is toegepast: f 2987; b. indien in het kalenderjaar loon wordt genoten: het hoogste van de uit de toepassing van de volgende onderdelen voortvloeiende bedragen: 1. bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: 12% van dat loon, maar niet minder dan f 263 en niet meer dan f 3538; 2. bij loon uit vroegere dienstbetrekking: f 1073; c. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen kosten van woon -werkverkeer (reiskostenforfait), maar niet meer dan f 2070; d. indien in het kalenderjaar 2000 loon uit dienstbetrekking wordt genoten: het bedrag van de in dat jaar in aanmerking genomen aftrekbare kosten terzake van inkomsten uit arbeid andere dan kosten van woon -werkverkeer, na toepassing van artikel 37, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, verminderd met 12% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in dat jaar, maar met niet minder dan f 263 en met niet meer dan f 3538; e. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen renten van schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen, bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 ; f. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen premies voor lijfrenten, maar niet meer dan f 6179, verminderd met f 2283, maar niet verder dan tot nihil; indien bij de echtgenoot van degene van wie het gecorrigeerd verzamelinkomen wordt berekend geen premies voor lijfrenten in aanmerking genomen zijn, worden de bedragen van f 6179 en f 2283 verhoogd tot f respectievelijk f 4566; g. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van kinderen en pleegkinderen van 27 jaar en ouder, alsmede andere bloed - en aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn, bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel a, onder 2, van de Wet op de inkomstenbelasting In het eerste lid wordt onder loon verstaan loon in de zin van de Wet inkomstenbelasting In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt onder het gecorrigeerde belastbare loon verstaan: het belastbare loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met: a. het hoogste van de uit de toepassing van de volgende onderdelen voortvloeiende bedragen: 1. bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: 12% van dat loon, maar niet minder dan f 263 en niet meer dan f 3538; 2. bij loon uit vroegere dienstbetrekking: f 1073; b. de bedragen bedoeld in het eerste lid, onderdelen c tot en met g. 4. De in het eerste lid, onderdelen c tot en met g, en derde lid, onderdeel b, bedoelde correctieposten worden over het kalenderjaar 2001 voor het geheel in aanmerking genomen, over het kalenderjaar 2002 voor 2/3 deel en over het kalenderjaar 2003 voor 1/3 deel. Over het kalenderjaar 2004 en volgende kalenderjaren worden deze correctieposten niet meer in aanmerking genomen.

15 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 15 of Met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking wordt gelijkgesteld: a. loon genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, anders dan ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen behoudens uitkeringen in verband met bevalling, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ; b. loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Wet financiering loopbaanonderbreking en aanvullingen daarop door degene tot wie de belastingplichtige in dienstbetrekking staat. 6. De inspecteur, onder wie de ouders van leerlingen die aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke vergoeding van vervoerskosten ens artikel 3, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ressorteren voor de heffing van de inkomstenbelasting, bepaalt op verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerlingen waarvan de ouders aanspraak maken op vergoeding van kosten van leerlingenvervoer verblijven, het gecorrigeerde verzamelinkomen of het gecorrigeerde belastbare loon in het desbetreffende jaar van de desbetreffende ouders. 7. De in het zesde lid bedoelde inspecteur verstrekt de gegevens inzake het gecorrigeerde verzamelinkomen of het gecorrigeerde belastbare loon aan het in het zesde lid bedoelde college van burgemeester en wethouders volgens bij of ens algemene maatregel van bestuur te stellen regels. Informatie bij: Artikel Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Nieuwe regeling O: O: B: Stb. 1993, 495 Artikel 2. Doelgroep Het basisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Informatie bij: Artikel 3 Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 552 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Nieuwe regeling O: Wijziging O: B: Stb O: B: Stb Inwtr. 1)

16 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 16 of 211 B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 220 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 355 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 848 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 640 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 29 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 157 K: en Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel Ia van Staatsblad 1998/216 in werking treedt. B: Stb. 2003, 25 O: B: Stb. 2001, 352 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 1997, 321 O: B: Stb. 1997, 220 O: B: Stb. 1995, 355 O: B: Stb. 1994, 848 O: B: Stb. 1994, 641 O: B: Stb. 1994, 30 O: B: Stb. 1993, 495 O: B: Stb. 1987, 157 Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs Schoolonderwijs mag slechts worden gegeven door degene die: a. in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb.1955, 395), b. in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid bedoeld in artikel 186, of van een daarmee ens het derde lid gelijk gesteld bewijs van bekwaamheid, of van een ten aanzien van het door hem te geven onderwijs afgegeven EG -verklaring als bedoeld in de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's dan wel in de Algemene wet erkenning EGberoepsopleidingen, dan wel van Onze minister ens het vierde en het vijfde lid de bevoegdheid heeft verkregen, en c. niet ens rechterlijke uitspraak van het geven van onderwijs is uitgesloten. 2. Het eerste lid onder a en b is niet van toepassing voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. 3. Bij ministeriële regeling kan een buiten Nederland verworven bewijs worden gelijkgesteld met een bewijs van bekwaamheid genoemd in artikel 186. Daarbij kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld. 4. Onze minister kan aan personen die in het bezit zijn van een buiten Nederland behaald bewijs van bekwaamheid, de bevoegdheid tot het geven van schoolonderwijs verlenen. Hij kan daarbij voorwaarden en beperkingen stellen. 5. Onze minister kan in bijzondere gevallen aan personen die niet in het bezit zijn van een bewijs van bekwaamheid, de bevoegdheid tot het geven van het onderwijs bedoeld in artikel 172, eerste lid, verlenen. Hij kan daarbij voorwaarden en beperkingen stellen. Indien betrokkene niet in het bezit is van één van de op grond van artikel 186, zesde lid, aangewezen verklaringen en diploma's met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal, kan Onze minister de bevoegdheid éénmalig en voor ten hoogste 2 jaar verlenen. 6. Ten aanzien van studenten die: a. een duale opleiding aan een hogeschool volgen als bedoeld in artikel 7.7 van de Wet op het hoger onderwijs en

17 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 17 of 211 wetenschappelijk onderzoek leidend tot een getuigschrift dat bij of ens artikel 186 is aangewezen als bewijs van bekwaamheid, en aan die opleiding ten minste 126 studiepunten hebben behaald, dan wel b. aan een universiteit een duale opleiding volgen als bedoeld in artikel 7.7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek leidend tot een getuigschrift als bedoeld onder a,. kan worden afgeweken van de eisen in het eerste lid onder b, met dien verstande dat het tijdelijk dienstverband van de student een periode beslaat die overeenkomt met een volledig dienstverband van vijf maanden. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van studenten die ten minste 116 doch nog geen 126 studiepunten hebben behaald, indien door de desbetreffende hogeschool wordt verklaard dat de student beschikt over met 126 studiepunten vergelijkbare en tevens voor het dienstverband relevante kennis, inzicht en vaardigheden. De toepassing van de vorige volzin vervalt ten aanzien van die student die niet binnen vier weken na aanvang van het dienstverband over 126 studiepunten beschikt. De in artikel 7.7, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedoelde overeenkomst vermeldt tevens de leraar onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken student werkzaamheden van onderwijskundige aard verricht. Informatie bij: Artikel Wijziging O: B: Stb. 2002, 59 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 625 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 481 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 571 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 712 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 794 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 96 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 587 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 157 K: Nieuwe regeling O: en Artikel 4, lid dertien werkt terug tot en met 1 juli O: B: Stb. 2002, 139 O: B: Stb. 2001, 682 O: B: Stb. 2001, 481 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 2000, 571 O: B: Stb. 1998, 712 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1997, 795 O: B: Stb. 1997, 97 O: B: Stb. 1993, 587 O: B: Stb. 1987, 157 Inwtr. 1) Artikel 4. Kosten van leerlingenvervoer Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten. De gemeenteraad stelt daartoe een nadere regeling vast, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

18 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 18 of De regeling maakt geen onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. 3. De regeling eerbiedigt de op godsdienst of levensbeschouwing van de ouders berustende keuze van een school. 4. De regeling voorziet erin dat het vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling passend is. 5. De regeling bepaalt dat de kosten worden vergoed van vervoer over de afstand tussen de woning van de leerling en a. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke basisschool of, indien een leerling op het onderwijs van een speciale school voor basisonderwijs is aangewezen, de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs, b. een andere basisschool of speciale school voor basisonderwijs, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de basisschool onderscheidenlijk speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a, en de ouders met het vervoer naar die andere school instemmen, c. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, indien de ouders met het vervoer naar die speciale school voor basisonderwijs instemmen, of d. een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder c bedoelde samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich zou brengen dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder c, en de ouders met het vervoer naar die andere school instemmen. 6. Bij de toepassing van het vijfde lid worden de afstanden gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg en wordt de keuze van de ouders, bedoeld in het derde lid, in acht genomen. 7. De regeling kan ten aanzien van ouders wier inkomen tezamen meer bedraagt dan bepalen dat slechts bekostiging wordt verstrekt voor zover de kosten van vervoer de kosten van het openbaar vervoer over de door de gemeenteraad op grond van het achtste lid vastgestelde afstand te boven gaan, welke afstand ten hoogste 6 kilometer bedraagt. Bij de berekening van het inkomen wordt uitgegaan van het inkomen in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor bekostiging wordt gevraagd, begint. Voor zover het inkomen is onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting respectievelijk loonbelasting wordt uitgegaan van het gecorrigeerde verzamelinkomen respectievelijk het gecorrigeerde belastbare loon. De kosten van het openbaar vervoer, bedoeld in de eerste volzin, betreffen de kosten van openbaar vervoer die op grond van de zone -indeling in de regeling die is gebaseerd op artikel 27, eerste lid, van de Wet personenvervoer, voor de afstand redelijkerwijs zouden worden gemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan. Ingeval toepassing wordt gegeven aan het tiende lid voorziet de regeling in een overeenkomstig de vierde volzin berekende financi ële bijdrage van de ouders. Het bedrag, bedoeld in de eerste volzin, wordt met ingang van 1 januari 1999 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar, en afgerond op een veelvoud van 450. Het aangepaste bedrag treedt in de plaats van het in de eerste volzin bedoelde bedrag. Indien het inkomen moet worden bepaald over een aan het kalenderjaar 2001 voorafgaand kalenderjaar, wordt in afwijking van de derde volzin uitgegaan van het belastbare inkomen respectievelijk het zuivere loon. 8. De regeling kan bepalen dat geen aanspraak op bekostiging bestaat op grond van de afstand tussen de voor de leerling toegankelijke school en de woning van de leerling, gemeten langs de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. 9. De regeling kan bepalen dat voor een leerling die ouder is dan een bepaalde leeftijd, de aanspraak op bekostiging wordt beperkt tot de kosten van openbaar vervoer, dan wel, indien zulks in redelijkheid kan worden verlangd, een goedkopere wijze van vervoer. In dat geval dient de regeling erin te voorzien, dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in het vierde lid voor die leerlingen voor wie openbaar vervoer ontbreekt en de in de vorige volzin bedoelde goedkopere wijze van vervoer in redelijkheid niet kan worden verlangd. 10. De regeling kan bepalen dat de gemeente, in plaats van bekostiging in geld te geven, het vervoer verzorgt of doet verzorgen. 1 De regeling kan voor leerlingen voor wie de afstand bedoeld in het vijfde lid, meer bedraagt dan 20 kilometer, bepalen dat de hoogte van de bekostiging afhankelijk is van de financiële draag van de ouders, of dat het vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen geschiedt tegen een van de financiële draag van de ouders afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer van de desbetreffende leerling. In dat geval bevat de regeling tevens voorschriften omtrent de bepaling van de financiële draag van de ouders. De eerste volzin is niet van toepassing voor een leerling van een speciale school voor basisonderwijs voor wie geldt dat de afstand tot de dichtstbijzijnde openbare of bijzondere speciale school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt. 12. De regeling kan bepalen dat burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen de bevoegdheid hebben ten gunste van de ouders van de inhoud van de regeling af te wijken.

19 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 19 of Het zevende tot en met negende lid en het elfde lid zijn niet van toepassing op leerlingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Informatie bij: Artikel 4a Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Nieuw O: B: Stb. 1999, 313 K: en Artikel 134 werkt terug tot en met 1 januari 1997 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 1999, 313 Inwtr. 1) Artikel 4a. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven Indien het bevoegd gezag op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van zijn school met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden als bedoeld in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht jegens een leerling van de school, treedt het bevoegd gezag onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur, bedoeld in artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht. 2. Indien uit het overleg, bedoeld in het eerste lid, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een leerling van de school, doet het bevoegd gezag onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 127 juncto artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, en stelt het bevoegd gezag de vertrouwensinspecteur daarvan onverwijld in kennis. Voordat het bevoegd gezag overgaat tot het doen van aangifte, stelt het de ouders van de betrokken leerling, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van de school met taken belaste persoon, hiervan op de hoogte. 3. Indien een personeelslid op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van de school met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een leerling van de school, stelt het personeelslid het bevoegd gezag daarvan onverwijld in kennis. Informatie bij: Artikel 5 Nieuwe regeling O: Vervallen O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 1993, 495 Artikel 5 [Vervallen per ]

20 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 20 of 211 Informatie bij: Artikel 5a Vervallen O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Nieuw O: B: Stb. 1999, 313 K: en Artikel 134 werkt terug tot en met 1 januari 1997 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 1999, 313 Inwtr. 1) Artikel 5a [Vervallen per ] Informatie bij: Artikel 6 Nieuwe regeling O: Wijziging t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: en Werkt terug tot en met 1 januari O: B: Stb. 1996, 649 O: B: Stb. 1993, 495 Inwtr. 1) Artikel 6. Uitgaven uit de openbare kas Ten laste van een andere openbare kas dan van Rijk en gemeente worden geen scholen in stand gehouden, noch uitgaven voor een school gedaan. Gemeenten doen geen uitgaven voor een niet door de gemeente in stand gehouden school dan ens de wet. Informatie bij: Artikel 7 Nieuwe regeling O: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 208

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

WET EXPERTISE CENTRA WWW.WETKWALITEITVSO.NL

WET EXPERTISE CENTRA WWW.WETKWALITEITVSO.NL WET EXPERTISE CENTRA WWW.WETKWALITEITVSO.NL WET van 15 december 1982, houdende Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Formatiebesluit WEC Page 1 of 35

Formatiebesluit WEC Page 1 of 35 Formatiebesluit WEC Page 1 of 35 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW Geen Geen Officieel

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: [concept 23 april 2014, versie t.b.v. internetconsultatie] wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) kent een aantal bepalingen waarbij limitatief is vastgelegd wanneer het onderwijs - gedurende een beperkte tijd en onder

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijz...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijz... wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wijzigingswet Wet kinderopg, enz. (wijz... Page 1 of 6 Wijzigingswet Wet kinderopg, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid) (Tekst geldend op: 11-02-2015)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders, nummer 11. 036121 gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 666 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: CONCEPT Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen Sector : II Nr. : De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2015, nummer gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van

Nadere informatie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld 1 of 266 06/04/26 09:23 AM (Tekst geldend op: 26-04-2006) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden ( Leusden De raad van de gemeente Leusden, gelezen het voorstel van het college van 8 mei 2012, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Nummer: 190-31 Portefeuillehouder: G. Bekhuis Onderwerp: Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Waterland 2014 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14 501 Wijziging van de Overgangswet WVO. (herziening regeling t.a.v. de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 245 25 410 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 319 Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van enkele andere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 339 Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 95 Wet van 27 januari 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 559 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 588 Wet van 29 december 2008 tot bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B.M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging Bestemd

Nadere informatie

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 18 Agendapunt: 9 De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. gelet op de artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs; de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1995 1996 Nr. 77a 24 222 Regels met betrekking tot de oprichting van de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (Wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ;

De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ; De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ; gelezen het voorstel van het college van 22 februari 2011, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 61 Besluit van 16 januari 1996, houdende wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992 in verband met het vervallen van de bodem voor vakonderwijs

Nadere informatie

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging OCW Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2005, nr. VO/F-2005/42026, houdende de berekening

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 464 Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond

Nadere informatie

B8170.K-2 1 OCW 22106

B8170.K-2 1 OCW 22106 Besluit van tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Op de voordracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 661 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs ES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 875 Wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014

Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 0 Inhoud: blz Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Paragraaf 2 Paragraaf 3 Paragraaf 4 Paragraaf 5 Bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 154 Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 640 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 74 Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 541 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 281 Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 336 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 935 Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 310 25 770 Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met ingang van het studiejaar

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 999 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 411 Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr. MO/2008/2759;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr. MO/2008/2759; Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagbelastingen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 567 Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2010, nr. PO/FenV/193500, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

In de afgelopen tijd hebben zich enkele situaties voorgedaan die het noodzakelijk maken de verordening aan te passen.

In de afgelopen tijd hebben zich enkele situaties voorgedaan die het noodzakelijk maken de verordening aan te passen. RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer Vergadering 2012-29 10 mei 2012 registratienummer portefeuillehouder 12248 C.P. van Velzen behandelend ambtenaar doorkiesnummer Patricia Hoogervorst 0252-783

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 maart 2008, nr. PO/BenB/08/ 7214, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 279 Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie