Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld."

Transcriptie

1 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW WPO WBO De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Wet en Geen Informatie voor versie Grondslagen voor deze regeling Geen Wetsfamilie Wet op het primair onderwijs Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Aanpassingsbesluit nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen 2. Bekostigingsbesluit WPO 3. Besluit aanpassing algemene maatregelen van bestuur naar aanleiding van de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht) 4. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO 5. Besluit bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs 7. Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen) 8. Besluit kerndoelen primair onderwijs Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 10. Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Besluit onderwijsvoorrangsgebieden 12. Besluit overgangsmaatregelen b.o Besluit participatiefonds 14. Besluit regionale verwijzingscommissies primair onderwijs 15. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging 16. Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs - en onderzoekpersoneel 17. Besluit trekkende bevolking WPO 18. Besluit vaststelling jaartallen en tijdstip bedoeld in de artikelen 186, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, enz. 19. Besluit vaststelling regeling betaling Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 bij onderwijsinstellingen 20. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen 2 Besluit vervangingsfonds 22. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel 23. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs 24. Bevoegdhedenbesluit WPO 25. Boekhoudvoorschriften WBO 26. Bouwbesluit WBO 27. Formatiebesluit WPO 28. Gewijzigde vaststelling en van de programma's van eisen voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar Huisvestingsbesluit WBO 30. sbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente) 3 Overlegbesluit onderwijspersoneel 32. Rechtspositiebesluit WPO/WEC 33. Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2003 in verband met gebiedswijzigingen 34. Regeling modelprognose basisonderwijs Regeling percentages vergoeding kosten voor vervanging personeel Regeling spreiding zomervakantie Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel 40. Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel 4 Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel 42 Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO

2 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 2 of Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO 43. Vaststelling programma's van eisen w.b.o Vaststellingsbesluit van het jaar, bedoeld in artikel 186, tweede lid, derde volzin, Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, derde volzin, Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, derde volzin, Wet op het voortgezet onderwijs 45. Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen 46. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO enz. (Stelsel van Stichtingsnormen en opheffingsnormen) 47. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (i.v.m. verstrekking van wachtgeldopslag) 48. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen) 49. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering) 50. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO 5 Wijzigingsbesluit Besluit aanvang bekostiging W.V.O., enz. (aanpassing aan de Algemene wet bestuursrecht) 52. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WBO in verband met het formatiebudgetsysteem 53. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen) 54. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (fusie van de scholen voor ligplaatsonderwijs) 55. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit WBO, enz. 56. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992 (formatie voor verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs en de onderwijsassistent) 58. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. 59. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. (verlenging van de aanmeldingstermijn voor overdracht en verzilvering van formatierekeneenheden en doorvergoeding van buitengebruikgestelde permanente dislocaties) 60. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. (verruimen van de onvoorwaardelijk toe te kennen herbezetting ivm uitbreiding van arbeidsduurverkorting en toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen) 6 Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO, enz. 62. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO en Bekostigingsbesluit WPO 63. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO, enz. (onder meer wijziging opslag i.v.m. herbezetting arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen 1998) 64. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO, enz. (verkleining groepsgrootte voor 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen) 65. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel) 66. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (2) (wijziging van hoofdstuk I-H) 67. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (5) 68. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (6) 69. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (formatiebudget) 70. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (schrappen van geneeskundig onderzoek voor benoeming en bezoldiging van herintreders) 7 Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (wijziging schaalstructuur en algemene loonmaatregel per 1 april 1990) [nog niet geldend] 72. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel i.v.m. convenant (verhoging aanvangssalarissen leraren en compensatie-uitkering na-hos-inschaling) 73. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (aanpassing ouderschapsverlof en regeling van een toelage voor de schoolleiding in het basisonderwijs) 74. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (arbeidsduurverkorting 1998) 75. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex - directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap) 76. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (verkorting van carri èrepatronen) 77. Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel 78. Wijzigingsbesluit tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs - en onderzoekpersoneel (BZA) 79. Wijzigingsbesluit tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs - en onderzoekpersoneel (wegnemen belemmeringen opnemen buitengewoon verlof) 80. Wijzigingsbesluit van aantal amvb's ogv WBO en de ISOVSO (vereenvoudiging van het Londo -bekostigingsstelsel) Artikelen die verwijzen naar deze regeling Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003, bijlage: Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen, artikel: Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel: Bekostigingsbesluit WPO, artikel: 5. Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten, artikel: Besluit integratie-uitkering huisvesting onderwijs en verrekening sportterreinen gemeentefonds, artikel: 7. Besluit kerndoelen primair onderwijs 1998, bijlage. 8. Besluit medezeggenschap onderwijs, artikel: C- 9. Besluit onderwijs aan vreemdelingen, artikel: 1, 5 en Besluit onderwijsvoorrangsgebieden, artikel: 1 en 6. 1 Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO, artikel: 1, 11 en Besluit overgangsmaatregelen b.o. 1985, artikel: A 13. Besluit participatiefonds, artikel: 14. Besluit regelen toekennen van ontslaguitkeringen aan buitenlandse onderwijzers, artikel: I. 15. Besluit regionale verwijzingscommissies primair onderwijs, artikel: 16. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, artikel: 34 en Besluit SUWI, artikel: Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs - en onderzoekpersoneel, artikel: 19. Besluit trekkende bevolking WPO, artikel: A 20. Besluit vervangingsfonds, artikel: 2 Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, artikel: 22. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs, artikel: 23. Bevoegdhedenbesluit WPO, artikel: 24. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht, artikel: VI. 25. Experimentenwet onderwijs, artikel: 26. Formatiebesluit WEC, artikel: Formatiebesluit WPO, artikel: 28. Gemeentewet, bijlage. 29. Huisvestingsbesluit WBO, artikel:

3 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 3 of Huisvestingsbesluit WBO, artikel: 30. Inrichtingsbesluit W.V.O., artikel: 3. 3 Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs, artikel: 1 en Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: Leerplichtwet 1969, artikel: Ontwikkelproject opleiden in de school in het primair onderwijs , artikel: 1 en Rechtspositiebesluit WPO/WEC, artikel: 296, 1, 268, 277, 269, 271 en 276; paragraaf: 3 en Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren m.b.t. huisvestingsvoorzieningen b.a.o. en (v.)s.o. 1992, artikel: Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen b.a.o. en (v.)s.o. 1994, artikel: 23, 5 en Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen bao en (v) so 1993, artikel: Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs , artikel: Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs, artikel: 6. 4 Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs afgesloten in 1985, artikel: Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel, artikel: Reïntegratie-instrumenten-besluit Wet REA, artikel: Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs, artikel: 45. Subsidieregeling cursus overblijfen 2002, artikel: 46. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs, artikel: 47. Subsidieregeling outplacement oalt-leraren , artikel: 48. Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren , artikel: 49. subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging, artikel: 50. Uitvoeringsbesluit W.C.B.O., artikel: D.1 5 Vijfde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting schooljaar , artikel: 2; bijlage. 52. Voorwaarden tijdelijke bevoegdheid oalt en taalondersteuning, artikel: 53. Vrijstellingsbesluit Wbp, artikel: Wet gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebied 's -Hertogenbosch, artikel: Wet gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren, artikel: Wet medezeggenschap onderwijs 1992, artikel: 57. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel: Wet op de erkende onderwijsinstellingen, artikel: Wet op de expertisecentra, artikel: 69, 143, 150, 50, 28c, 28b, 8a en Wet op de Onderwijsraad, artikel: 6. 6 Wet op het onderwijstoezicht, artikel: 1 en Wet op het voortgezet onderwijs, artikel: 27, 42b, 42a, 76d, 53b en Wet privatisering ABP, artikel: Wet samenvoeging gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, artikel: Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, artikel: Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, artikel: 9b. 67. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering), artikel: XV en XIV. 68. Wijzigingsbesluit Besluit aanvang bekostiging W.V.O., enz. (aanpassing aan de Algemene wet bestuursrecht), hoofdstuk: Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen), artikel: XI. 70. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit WBO, enz., artikel: XVI. 7 Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (formatiebudget), artikel: V. 72. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht, artikel: XIV Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs, artikel: XII, XIV en XXX. 74. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering), artikel: IV, VI en XII. 75. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen), artikel: II en IX; hoofdstuk: I. 76. Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing), artikel: XIV. 77. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht), artikel: IXE. 78. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden), artikel: V. 79. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo, artikel: V, VII en VA. 80. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (aanpassingen in de bekostigingsstelsels), artikel: V. 8 Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds), artikel: I. 82. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem), artikel: V, VIII, X en XI. 83. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid), artikel: X. 84. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra), artikel: VII, XXXIII, XLII, XLVIII, LV en LV Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen), artikel: IX en XI. 86. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (regeling schoolbegeleiding), artikel: V. 87. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut), artikel: I. 88. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum), artikel: VIII. 89. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen), artikel: VII, XV, XIX en XXVI. 90. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzenden in het onderwijs), artikel: I. 9 Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds), artikel: I. 92. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs), artikel: XXV. 93. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.- v.b.o.), artikel: IV. 94. Ziektewet, artikel: 63.

4 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 4 of 211 Betreft Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 552 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 716 K: samen met O: B: Stb. 1997, 259 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: samen met O: B: Stb. 1998, 738 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 403 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 157 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 620 Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Nieuwe regeling O: O:

5 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 5 of 211 Nieuwe regeling O: Wijziging O: B: Stb. 2003, 49 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 226 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 588 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 215 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 187 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 2003, 49 K: t/m ) Wijziging O: B: Stb. 2003, 56 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 617 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 613 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 209 K: samen met O: B: Stb. 2002, 210 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 59 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 625 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 481 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 649 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 375 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 209 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 496 K: O: B: Stb. 2003, 153 O: B: Stb. 2003, 285 O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2003, 230 O: B: Stb. 2003, 139 O: B: Stb. 2003, 271 O: B: Stb. 2003, 263 O: B: Stb. 2003, 153 O: B: Stb. 2003, 57 O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2003, 25 O: B: Stb. 2002, 633 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 2002, 36 O: B: Stb. 2002, 323 O: B: Stb. 2002, 139 O: B: Stb. 2001, 682 O: B: Stb. 2001, 481 O: B: Stb. 2001, 649 O: B: Stb. 2001, 375 O: B: Stb. 2001, 352 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 2001, 209 O: B: Stb. 2001, 144

6 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 6 of Wijziging O: B: Stb. 2001, 85 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 571 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 515 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 311 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 527 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 445 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 733 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 398 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: samen met O: B: Stb. 1999, 30 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1999, 313 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 111 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 30 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 712 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 398 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 294 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 203 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 337 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 237 K: samen met O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 2001, 85 O: B: Stb. 2000, 571 O: B: Stb. 2000, 515 O: B: Stb. 2000, 311 O: B: Stb. 1999, 527 O: B: Stb. 1999, 445 O: B: Stb. 1998, 733 O: B: Stb. 1998, 398 O: B: Stb. 1999, 313 O: B: Stb. 1999, 111 O: B: Stb. 1999, 40 O: B: Stb. 1998, 712 O: B: Stb. 1998, 398 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 1998, 294 O: B: Stb. 1998, 204 O: B: Stb. 1998, 337 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 1997, 237

7 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 7 of 211 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 776 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 794 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 542 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 252 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 220 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 192 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1997, 162 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 105 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 96 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1997, 63 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 580 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 403 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 402 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 271 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 319 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 318 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 271 K: t/m , t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 157 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 612 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 616 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 319 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 155 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 355 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 319 K: O: B: Stb. 1997, 776 O: B: Stb. 1997, 795 O: B: Stb. 1997, 542 O: B: Stb. 1997, 252 O: B: Stb. 1997, 321 O: B: Stb. 1997, 220 O: B: Stb. 1997, 192 O: B: Stb. 1997, 162 O: B: Stb. 1997, 105 O: B: Stb. 1997, 97 O: B: Stb. 1997, 63 O: B: Stb. 1996, 649 O: B: Stb. 1996, 580 O: B: Stb. 1996, 425 O: B: Stb. 1996, 402 O: B: Stb. 1996, 271 O: B: Stb. 1995, 318 O: B: Stb. 1995, 318 O: B: Stb. 1996, 271 O: B: Stb. 1996, 157 O: B: Stb. 1995, 612 O: B: Stb. 1995, 616 O: B: Stb. 1995, 342 O: B: Stb. 1995, 156 O: B: Stb. 1995, 355 O: B: Stb. 1995, 319

8 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 8 of 211 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 250 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 184 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 420 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 940 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 848 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 640 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 157 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 255 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1994, 389 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: samen met O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 29 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 690 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 650 K: Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 610 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 422 K: samen met O: B: Stb. 1993, 690 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 663 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 587 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: samen met O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 270 K: Wijziging O: B: Stb O: B: Stb. 1995, 250 O: B: Stb. 1995, 184 O: B: Stb. 1994, 420 O: B: Stb. 1994, 940 O: B: Stb. 1994, 848 O: B: Stb. 1994, 641 O: B: Stb. 1996, 157 O: B: Stb. 1994, 469 O: B: Stb. 1994, 389 O: B: Stb. 1994, 262 O: B: Stb. 1994, 30 O: B: Stb. 1993, 693 O: B: Stb. 1993, 693 O: O: B: Stb. 1993, 610 O: B: Stb. 1993, 693 O: B: Stb. 1993, 713 O: B: Stb. 1992, 663 O: B: Stb. 1993, 587 O: B: Stb. 1993, 495 O: B: Stb. 1993, 405 O: B: Stb. 1992, 270 O: B: Stb

9 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 9 of 211 B: Stb. 1993, 253 K: t/m , t/m Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: samen met O: B: Stb. 1993, 405 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 662 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 113 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 113 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 364 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 310 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1992, 245 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1992, 245 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 113 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 98 K: Wijziging O: B: Stb. 1989, 492 K: samen met O: B: Stb. 1991, Wijziging O: B: Stb. 1991, 543 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 361 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 394 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 246 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 216 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 174 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 362 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 361 K: Wijziging O: B: Stb. 1989, 578 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1988, 332 K: B: Stb. 1993, 332 O: B: Stb. 1993, 270 O: B: Stb. 1993, 270 O: B: Stb. 1992, 662 O: B: Stb. 1992, 347 O: B: Stb. 1992, 113 O: B: Stb. 1992, 364 O: B: Stb. 1992, 310 O: B: Stb. 1992, 245 O: B: Stb. 1992, 245 O: B: Stb. 1992, 113 O: B: Stb. 1992, 98 O: B: Stb. 1990, 90 O: B: Stb. 1991, 543 O: B: Stb. 1990, 361 O: B: Stb. 1991, 394 O: B: Stb. 1991, 246 O: B: Stb. 1991, 216 O: B: Stb. 1991, 174 O: B: Stb. 1990, 363 O: B: Stb. 1990, 362 O: B: Stb. 1990, 361 O: B: Stb. 1989, 578 O: B: Stb. 1988, Wijziging O: O:

10 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 10 of Wijziging O: B: Stb. 1987, 611 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 613 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 117 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1986, 719 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 157 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 117 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1986, 719 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1986, 255 K: Tekstplaatsing O: B: Stb. 1986, Wijziging O: B: Stb. 1986, 719 K: Wijziging O: B: Stb. 1986, 255 K: Wijziging O: B: Stb. 1985, 393 K: Wijziging O: B: Stb. 1985, 256 K: Wijziging O: B: Stb. 1984, 653 K: Tekstplaatsing O: B: Stb. 1984, 2 K: Wijziging K: Wijziging O: B: Stb. 1983, 432 K: Nieuwe regeling O: t/m Wijziging O: B: Stb. 1985, 408 K: Wijziging O: B: Stb. 1985, 408 K: Nieuwe regeling O: Nieuwe regeling O: en Zie opm. Artikel 17, Artikel 48, Artikel 169, Artikel 174 Wet van 2 juli 1981, houdende Wet op het basisonderwijs O: B: Stb. 1987, 611 O: B: Stb. 1987, 613 O: B: Stb. 1987, 117 O: B: Stb. 1986, 719 O: B: Stb. 1987, 157 O: B: Stb. 1987, 117 O: B: Stb. 1986, 719 O: B: Stb. 1986, 255 O: B: Stb. 1986, 719 O: B: Stb. 1986, 255 O: B: Stb. 1985, 393 O: B: Stb. 1984, 653 O: B: Stb. 1985, 408 O: B: Stb. 1985, 408 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van

11 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 11 of 211 een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen, gewenst is de afzonderlijke onderwijsvormen kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs samen te voegen tot een onderwijsvorm die gericht is op een doorlopend ontwikkelingsproces van de leerlingen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Informatie bij: Hoofdstuk I Nieuwe regeling O: Hoofdstuk I. Basisonderwijs Informatie bij: Titel I Nieuwe regeling O: Titel I. Algemene bepalingen Informatie bij: Artikel 1 Aanhangig O: - B: - K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 187 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 30 K: Wijziging K O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2003, 139 O: B: Stb. 2003, 263 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 1999, 40

12 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 12 of 211 Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 294 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 580 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 271 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1986, 255 K: Nieuwe regeling O: en Werkt terug tot en met 1 februari O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1998, 294 O: B: Stb. 1996, 580 O: B: Stb. 1996, 271 O: B: Stb. 1994, 262 O: O: B: Stb. 1993, 495 O: B: Stb. 1993, 405 O: B: Stb. 1986, 255 Inwtr. 1) Artikel Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: Onze minister: Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; inspectie of inspecteur: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs; school: een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, tenzij het tegendeel blijkt; basisschool: een school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school voor basisonderwijs; speciale school voor basisonderwijs: een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen; school voor speciaal onderwijs: een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra; school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs: een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra; school voor voortgezet speciaal onderwijs:

13 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 13 of 211 een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra; instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs: een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra; school voor voortgezet onderwijs: een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; openbare school: a. een door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school; b. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 47 in stand gehouden school; dan wel c. een door een stichting als bedoeld in artikel 17 of artikel 48 in stand gehouden school; bijzondere school: door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 48, in stand gehouden school; openbare rechtspersoon: een rechtspersoon die ens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 47; nevenvestiging: deel van een school, dat op de plaats waar het onderwijs wordt gegeven voordat het een deel van de school werd als zelfstandige school functioneerde; bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scholen: voor wat betreft a. een openbare school: 1. het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen; 2. het ens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan; 3. de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47; dan wel 4. de stichting, bedoeld in artikel 17 of artikel 48; b. een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 55; ouders: ouders of voogden; schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend; samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18, tenzij het tegendeel blijkt; personeel: a. de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs en het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs; b. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 33, 34, 37, 38, 52, 53, eerste en tweede lid, 59, eerste tot en met vierde lid, 60 tot en met 62, 64, 68, 138 en 139, voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen; nascholing:

14 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 14 of 211 een vorm van scholing, gegeven aan leden van het personeel om hun kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen direct verband houdend met de uitoefening van hun beroep, voortbouwend op de in de initi ële opleiding verworven aanvangsbekwaamheid te verdiepen en uit te breiden; leerlinggebonden budget: een leerlinggebonden budget voor een leerling als bedoeld in artikel 70a. Informatie bij: Artikel 1a Wijziging O: B: Stb. 2002, 617 K: Nieuw O: B: Stb. 2000, 571 K: O: B: Stb. 2002, 633 O: B: Stb. 2000, 571 Inwtr. 1) en De datum van is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet. Bij Stb.2002/617 is in artikel XXXIV een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. Artikel 1a. Inkomensbegrippen In deze wet wordt onder het gecorrigeerde verzamelinkomen verstaan: het verzamelinkomen, bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, verminderd met: a. indien in het kalenderjaar de zelfstandigenaftrek, bedoeld in artikel 3.76 van de Wet inkomstenbelasting 2001, is toegepast: f 2987; b. indien in het kalenderjaar loon wordt genoten: het hoogste van de uit de toepassing van de volgende onderdelen voortvloeiende bedragen: 1. bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: 12% van dat loon, maar niet minder dan f 263 en niet meer dan f 3538; 2. bij loon uit vroegere dienstbetrekking: f 1073; c. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen kosten van woon -werkverkeer (reiskostenforfait), maar niet meer dan f 2070; d. indien in het kalenderjaar 2000 loon uit dienstbetrekking wordt genoten: het bedrag van de in dat jaar in aanmerking genomen aftrekbare kosten terzake van inkomsten uit arbeid andere dan kosten van woon -werkverkeer, na toepassing van artikel 37, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, verminderd met 12% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in dat jaar, maar met niet minder dan f 263 en met niet meer dan f 3538; e. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen renten van schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen, bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 ; f. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen premies voor lijfrenten, maar niet meer dan f 6179, verminderd met f 2283, maar niet verder dan tot nihil; indien bij de echtgenoot van degene van wie het gecorrigeerd verzamelinkomen wordt berekend geen premies voor lijfrenten in aanmerking genomen zijn, worden de bedragen van f 6179 en f 2283 verhoogd tot f respectievelijk f 4566; g. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van kinderen en pleegkinderen van 27 jaar en ouder, alsmede andere bloed - en aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn, bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel a, onder 2, van de Wet op de inkomstenbelasting In het eerste lid wordt onder loon verstaan loon in de zin van de Wet inkomstenbelasting In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt onder het gecorrigeerde belastbare loon verstaan: het belastbare loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met: a. het hoogste van de uit de toepassing van de volgende onderdelen voortvloeiende bedragen: 1. bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: 12% van dat loon, maar niet minder dan f 263 en niet meer dan f 3538; 2. bij loon uit vroegere dienstbetrekking: f 1073; b. de bedragen bedoeld in het eerste lid, onderdelen c tot en met g. 4. De in het eerste lid, onderdelen c tot en met g, en derde lid, onderdeel b, bedoelde correctieposten worden over het kalenderjaar 2001 voor het geheel in aanmerking genomen, over het kalenderjaar 2002 voor 2/3 deel en over het kalenderjaar 2003 voor 1/3 deel. Over het kalenderjaar 2004 en volgende kalenderjaren worden deze correctieposten niet meer in aanmerking genomen.

15 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 15 of Met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking wordt gelijkgesteld: a. loon genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, anders dan ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen behoudens uitkeringen in verband met bevalling, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ; b. loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Wet financiering loopbaanonderbreking en aanvullingen daarop door degene tot wie de belastingplichtige in dienstbetrekking staat. 6. De inspecteur, onder wie de ouders van leerlingen die aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke vergoeding van vervoerskosten ens artikel 3, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ressorteren voor de heffing van de inkomstenbelasting, bepaalt op verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerlingen waarvan de ouders aanspraak maken op vergoeding van kosten van leerlingenvervoer verblijven, het gecorrigeerde verzamelinkomen of het gecorrigeerde belastbare loon in het desbetreffende jaar van de desbetreffende ouders. 7. De in het zesde lid bedoelde inspecteur verstrekt de gegevens inzake het gecorrigeerde verzamelinkomen of het gecorrigeerde belastbare loon aan het in het zesde lid bedoelde college van burgemeester en wethouders volgens bij of ens algemene maatregel van bestuur te stellen regels. Informatie bij: Artikel Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Nieuwe regeling O: O: B: Stb. 1993, 495 Artikel 2. Doelgroep Het basisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Informatie bij: Artikel 3 Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 552 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Nieuwe regeling O: Wijziging O: B: Stb O: B: Stb Inwtr. 1)

16 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 16 of 211 B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 220 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 355 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 848 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 640 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 29 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 157 K: en Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel Ia van Staatsblad 1998/216 in werking treedt. B: Stb. 2003, 25 O: B: Stb. 2001, 352 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 1997, 321 O: B: Stb. 1997, 220 O: B: Stb. 1995, 355 O: B: Stb. 1994, 848 O: B: Stb. 1994, 641 O: B: Stb. 1994, 30 O: B: Stb. 1993, 495 O: B: Stb. 1987, 157 Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs Schoolonderwijs mag slechts worden gegeven door degene die: a. in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb.1955, 395), b. in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid bedoeld in artikel 186, of van een daarmee ens het derde lid gelijk gesteld bewijs van bekwaamheid, of van een ten aanzien van het door hem te geven onderwijs afgegeven EG -verklaring als bedoeld in de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's dan wel in de Algemene wet erkenning EGberoepsopleidingen, dan wel van Onze minister ens het vierde en het vijfde lid de bevoegdheid heeft verkregen, en c. niet ens rechterlijke uitspraak van het geven van onderwijs is uitgesloten. 2. Het eerste lid onder a en b is niet van toepassing voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. 3. Bij ministeriële regeling kan een buiten Nederland verworven bewijs worden gelijkgesteld met een bewijs van bekwaamheid genoemd in artikel 186. Daarbij kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld. 4. Onze minister kan aan personen die in het bezit zijn van een buiten Nederland behaald bewijs van bekwaamheid, de bevoegdheid tot het geven van schoolonderwijs verlenen. Hij kan daarbij voorwaarden en beperkingen stellen. 5. Onze minister kan in bijzondere gevallen aan personen die niet in het bezit zijn van een bewijs van bekwaamheid, de bevoegdheid tot het geven van het onderwijs bedoeld in artikel 172, eerste lid, verlenen. Hij kan daarbij voorwaarden en beperkingen stellen. Indien betrokkene niet in het bezit is van één van de op grond van artikel 186, zesde lid, aangewezen verklaringen en diploma's met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal, kan Onze minister de bevoegdheid éénmalig en voor ten hoogste 2 jaar verlenen. 6. Ten aanzien van studenten die: a. een duale opleiding aan een hogeschool volgen als bedoeld in artikel 7.7 van de Wet op het hoger onderwijs en

17 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 17 of 211 wetenschappelijk onderzoek leidend tot een getuigschrift dat bij of ens artikel 186 is aangewezen als bewijs van bekwaamheid, en aan die opleiding ten minste 126 studiepunten hebben behaald, dan wel b. aan een universiteit een duale opleiding volgen als bedoeld in artikel 7.7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek leidend tot een getuigschrift als bedoeld onder a,. kan worden afgeweken van de eisen in het eerste lid onder b, met dien verstande dat het tijdelijk dienstverband van de student een periode beslaat die overeenkomt met een volledig dienstverband van vijf maanden. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van studenten die ten minste 116 doch nog geen 126 studiepunten hebben behaald, indien door de desbetreffende hogeschool wordt verklaard dat de student beschikt over met 126 studiepunten vergelijkbare en tevens voor het dienstverband relevante kennis, inzicht en vaardigheden. De toepassing van de vorige volzin vervalt ten aanzien van die student die niet binnen vier weken na aanvang van het dienstverband over 126 studiepunten beschikt. De in artikel 7.7, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedoelde overeenkomst vermeldt tevens de leraar onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken student werkzaamheden van onderwijskundige aard verricht. Informatie bij: Artikel Wijziging O: B: Stb. 2002, 59 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 625 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 481 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 571 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 712 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 794 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 96 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 587 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 157 K: Nieuwe regeling O: en Artikel 4, lid dertien werkt terug tot en met 1 juli O: B: Stb. 2002, 139 O: B: Stb. 2001, 682 O: B: Stb. 2001, 481 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 2000, 571 O: B: Stb. 1998, 712 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1997, 795 O: B: Stb. 1997, 97 O: B: Stb. 1993, 587 O: B: Stb. 1987, 157 Inwtr. 1) Artikel 4. Kosten van leerlingenvervoer Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten. De gemeenteraad stelt daartoe een nadere regeling vast, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

18 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 18 of De regeling maakt geen onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. 3. De regeling eerbiedigt de op godsdienst of levensbeschouwing van de ouders berustende keuze van een school. 4. De regeling voorziet erin dat het vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling passend is. 5. De regeling bepaalt dat de kosten worden vergoed van vervoer over de afstand tussen de woning van de leerling en a. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke basisschool of, indien een leerling op het onderwijs van een speciale school voor basisonderwijs is aangewezen, de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs, b. een andere basisschool of speciale school voor basisonderwijs, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de basisschool onderscheidenlijk speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a, en de ouders met het vervoer naar die andere school instemmen, c. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, indien de ouders met het vervoer naar die speciale school voor basisonderwijs instemmen, of d. een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder c bedoelde samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich zou brengen dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder c, en de ouders met het vervoer naar die andere school instemmen. 6. Bij de toepassing van het vijfde lid worden de afstanden gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg en wordt de keuze van de ouders, bedoeld in het derde lid, in acht genomen. 7. De regeling kan ten aanzien van ouders wier inkomen tezamen meer bedraagt dan bepalen dat slechts bekostiging wordt verstrekt voor zover de kosten van vervoer de kosten van het openbaar vervoer over de door de gemeenteraad op grond van het achtste lid vastgestelde afstand te boven gaan, welke afstand ten hoogste 6 kilometer bedraagt. Bij de berekening van het inkomen wordt uitgegaan van het inkomen in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor bekostiging wordt gevraagd, begint. Voor zover het inkomen is onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting respectievelijk loonbelasting wordt uitgegaan van het gecorrigeerde verzamelinkomen respectievelijk het gecorrigeerde belastbare loon. De kosten van het openbaar vervoer, bedoeld in de eerste volzin, betreffen de kosten van openbaar vervoer die op grond van de zone -indeling in de regeling die is gebaseerd op artikel 27, eerste lid, van de Wet personenvervoer, voor de afstand redelijkerwijs zouden worden gemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan. Ingeval toepassing wordt gegeven aan het tiende lid voorziet de regeling in een overeenkomstig de vierde volzin berekende financi ële bijdrage van de ouders. Het bedrag, bedoeld in de eerste volzin, wordt met ingang van 1 januari 1999 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar, en afgerond op een veelvoud van 450. Het aangepaste bedrag treedt in de plaats van het in de eerste volzin bedoelde bedrag. Indien het inkomen moet worden bepaald over een aan het kalenderjaar 2001 voorafgaand kalenderjaar, wordt in afwijking van de derde volzin uitgegaan van het belastbare inkomen respectievelijk het zuivere loon. 8. De regeling kan bepalen dat geen aanspraak op bekostiging bestaat op grond van de afstand tussen de voor de leerling toegankelijke school en de woning van de leerling, gemeten langs de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. 9. De regeling kan bepalen dat voor een leerling die ouder is dan een bepaalde leeftijd, de aanspraak op bekostiging wordt beperkt tot de kosten van openbaar vervoer, dan wel, indien zulks in redelijkheid kan worden verlangd, een goedkopere wijze van vervoer. In dat geval dient de regeling erin te voorzien, dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in het vierde lid voor die leerlingen voor wie openbaar vervoer ontbreekt en de in de vorige volzin bedoelde goedkopere wijze van vervoer in redelijkheid niet kan worden verlangd. 10. De regeling kan bepalen dat de gemeente, in plaats van bekostiging in geld te geven, het vervoer verzorgt of doet verzorgen. 1 De regeling kan voor leerlingen voor wie de afstand bedoeld in het vijfde lid, meer bedraagt dan 20 kilometer, bepalen dat de hoogte van de bekostiging afhankelijk is van de financiële draag van de ouders, of dat het vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen geschiedt tegen een van de financiële draag van de ouders afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer van de desbetreffende leerling. In dat geval bevat de regeling tevens voorschriften omtrent de bepaling van de financiële draag van de ouders. De eerste volzin is niet van toepassing voor een leerling van een speciale school voor basisonderwijs voor wie geldt dat de afstand tot de dichtstbijzijnde openbare of bijzondere speciale school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt. 12. De regeling kan bepalen dat burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen de bevoegdheid hebben ten gunste van de ouders van de inhoud van de regeling af te wijken.

19 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 19 of Het zevende tot en met negende lid en het elfde lid zijn niet van toepassing op leerlingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Informatie bij: Artikel 4a Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Nieuw O: B: Stb. 1999, 313 K: en Artikel 134 werkt terug tot en met 1 januari 1997 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 1999, 313 Inwtr. 1) Artikel 4a. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven Indien het bevoegd gezag op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van zijn school met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden als bedoeld in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht jegens een leerling van de school, treedt het bevoegd gezag onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur, bedoeld in artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht. 2. Indien uit het overleg, bedoeld in het eerste lid, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een leerling van de school, doet het bevoegd gezag onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 127 juncto artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, en stelt het bevoegd gezag de vertrouwensinspecteur daarvan onverwijld in kennis. Voordat het bevoegd gezag overgaat tot het doen van aangifte, stelt het de ouders van de betrokken leerling, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van de school met taken belaste persoon, hiervan op de hoogte. 3. Indien een personeelslid op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van de school met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een leerling van de school, stelt het personeelslid het bevoegd gezag daarvan onverwijld in kennis. Informatie bij: Artikel 5 Nieuwe regeling O: Vervallen O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 1993, 495 Artikel 5 [Vervallen per ]

20 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 20 of 211 Informatie bij: Artikel 5a Vervallen O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Nieuw O: B: Stb. 1999, 313 K: en Artikel 134 werkt terug tot en met 1 januari 1997 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 1999, 313 Inwtr. 1) Artikel 5a [Vervallen per ] Informatie bij: Artikel 6 Nieuwe regeling O: Wijziging t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 270 K: en Werkt terug tot en met 1 januari O: B: Stb. 1996, 649 O: B: Stb. 1993, 495 Inwtr. 1) Artikel 6. Uitgaven uit de openbare kas Ten laste van een andere openbare kas dan van Rijk en gemeente worden geen scholen in stand gehouden, noch uitgaven voor een school gedaan. Gemeenten doen geen uitgaven voor een niet door de gemeente in stand gehouden school dan ens de wet. Informatie bij: Artikel 7 Nieuwe regeling O: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 208

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

WET EXPERTISE CENTRA WWW.WETKWALITEITVSO.NL

WET EXPERTISE CENTRA WWW.WETKWALITEITVSO.NL WET EXPERTISE CENTRA WWW.WETKWALITEITVSO.NL WET van 15 december 1982, houdende Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 157 Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 683 Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) kent een aantal bepalingen waarbij limitatief is vastgelegd wanneer het onderwijs - gedurende een beperkte tijd en onder

Nadere informatie

Formatiebesluit WEC Page 1 of 35

Formatiebesluit WEC Page 1 of 35 Formatiebesluit WEC Page 1 of 35 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW Geen Geen Officieel

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 323 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs inzake vervanging van de basisvorming door een nieuwe regeling voor de onderbouw (regeling

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: [concept 23 april 2014, versie t.b.v. internetconsultatie] wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs

Nadere informatie

Bekostigingsbesluit WEC Page 1 of 59

Bekostigingsbesluit WEC Page 1 of 59 Bekostigingsbesluit WEC Page 1 of 59 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW Geen Geen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 55 Besluit van 27 januari 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijz...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijz... wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wijzigingswet Wet kinderopg, enz. (wijz... Page 1 of 6 Wijzigingswet Wet kinderopg, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid) (Tekst geldend op: 11-02-2015)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders, nummer 11. 036121 gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 412 Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen

Nadere informatie

Wet op het voortgezet onderwijs Page 1 of 393

Wet op het voortgezet onderwijs Page 1 of 393 Wet op het voortgezet onderwijs Page 1 of 393 (Tekst geldend op: 09-01-2005) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: OCenW Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 194 Wet van 29 april 2010 tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 666 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Nuth;

De raad van de gemeente Nuth; De raad van de gemeente Nuth; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet op het

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 618 Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 192 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23943 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van een aantal andere wetten houdende aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen

Nadere informatie

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: CONCEPT Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de leerlingenzorg in het primair onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2003-I

Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2003-I CVDR Officiële uitgave van Goirle. Nr. CVDR79742_1 27 september 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2003-I TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR7175_1 12 juli 2016 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen Titel 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

e. woning: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft;

e. woning: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft; VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE STEIN 2012 TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a. school: Een basisschool of speciale school voor

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HENGELO

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HENGELO Verordening leerlingenvervoer gemeente Hengelo 1 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HENGELO Titel 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a school:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 606 Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten in verband met de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 245 25 410 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren van

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN 2008

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN 2008 CVDR Officiële uitgave van Ommen. Nr. CVDR232487_1 28 februari 2017 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN 2008 TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen Sector : II Nr. : De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2015, nummer gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14 501 Wijziging van de Overgangswet WVO. (herziening regeling t.a.v. de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2009

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2009 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2009 De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 1 september 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum Titel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. School - een basisschool of speciale school voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 203 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met onder meer de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 251 Wet van 27 april 2006 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 212 26 339 Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 148 Wet van 11 maart 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. 1 Gemiddelde schoolgrootte na samenvoeging BOBOZ + STROOMM.

ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. 1 Gemiddelde schoolgrootte na samenvoeging BOBOZ + STROOMM. BIJLAGE IV ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. In de WPO, afdeling 9 Beëindiging van de bekostiging, is het wettelijk kader vastgelegd voor de beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school dan

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer. Gemeente Sliedrecht 2010

Verordening leerlingenvervoer. Gemeente Sliedrecht 2010 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Sliedrecht 2010 De raad van de gemeente Sliedrecht, gelezen het voorstel van het college, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op

Nadere informatie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld 1 of 266 06/04/26 09:23 AM (Tekst geldend op: 26-04-2006) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling:

Nadere informatie

Lokale regelgeving. Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren

Lokale regelgeving. Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Lokale regelgeving Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Gemeente Buren Officiële naam regeling : Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Citeertitel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Titel 1 Algemene bepalingen

Titel 1 Algemene bepalingen De raad der gemeente Dongeradeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. no.; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hoogeveen

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hoogeveen CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR2794_1 29 maart 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden ( Leusden De raad van de gemeente Leusden, gelezen het voorstel van het college van 8 mei 2012, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijlage Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten (Tekst geldend op: 21-03-2011) Besluit van 31 mei 2010, houdende regels inzake een financiële tegemoetkoming ter zake van uitgaven voor specifieke zorgkosten

Nadere informatie

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 339 Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 24 Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 490 Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Nummer: 190-31 Portefeuillehouder: G. Bekhuis Onderwerp: Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Waterland 2014 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Echt-Susteren 2009

Verordening leerlingenvervoer gemeente Echt-Susteren 2009 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR82113_2 25 november 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Echt-Susteren 2009 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal i Vergaderjaar 1988-1989 Nr. 251 21 101 Regels met betrekking tot de doorstroming en verlaging van de uittredingsleeftijd van onderwijspersoneel (Wet bevordering doorstroming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 319 Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van enkele andere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 74 esluit van 4 februari 2005, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de beëindiging van de bekostiging van het onderwijs in

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 95 Wet van 27 januari 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets

Nadere informatie