1. Ondertekeningsbevoegdheid. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Ondertekeningsbevoegdheid. Inhoud"

Transcriptie

1 Inhoud 1. Ondertekeningsbevoegdheid Professionele deskundigheid Stimuleringsfinanciering: Onderaanneming BTW Kwaliteitslabel Loopbaancheques: Overcompensatie: Ondertekeningsbevoegdheid Wie moet het luik ondertekeningsbevoegdheid ondertekenen? Is het de algemeen directeur of de persoon die met het loopbaanbegeleidingsdossier bezig is? De mandaataanvraag moet ondertekend worden door de persoon (of personen) die bevoegd is om de onderneming te binden voor de uitvoering van deze opdracht. Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid kunnen verwijzen naar statuten en publicaties in het staatsblad om de ondertekeningsbevoegdheid aan te tonen. Waar de statuten voorzien dat meerdere bestuurders of mandatarissen een volmacht of verbintenis moeten ondertekenen, moeten in de aanvraagdocumenten alle vereiste handtekeningen zijn opgenomen. De bestuurders of mandatarissen kunnen eveneens een volmacht ondertekenen voor de indiener van de aanvraag. Deze volmacht wordt dan toegevoegd aan de mandaataanvraag.

2 2. Professionele deskundigheid Bedoelt men bij de professionele deskundigheid: de anciënniteit van de betrokken medewerker of de betrokken onderneming? Het mandaat wordt toegekend aan een onderneming/organisatie (op ondernemingsnummer). De te bewijzen deskundigheid geldt op organisatieniveau: de organisatie moet aantonen dat een deskundige die aan de voorwaarden voldoet fulltime (FT) beschikbaar is. De deskundigheid op zich is bijgevolg nominatief aan te tonen. Dit kan 1 FT zijn of meerdere deeltijdse voor zover is aangetoond dat zij gezamenlijk een FT permanentie verzorgen in de organisatie. Indien een onderaannemer wordt ingezet om de deskundigheid aan te tonen, moeten de engagementen van die onderaannemer ook ondubbelzinnig zijn en evenzeer de FT beschikbaarheid van de deskundigheid garanderen. Er wordt gevraagd naar relevante aantoonbare werkervaring op het vlak van loopbaanbegeleiding, coaching, outplacement of werkzoekendenbegeleiding. Moeten de cv s van al onze medewerkers opgestuurd worden of is het voldoende dit te bewijzen voor 1FTE? Ja, 1 FTE volstaat, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. De zaakvoerder, exploitant of verantwoordelijke van de onderneming of haar aangestelden of lasthebbers beschikken over een beroepservaring van tenminste drie jaar in de sector van loopbaanbegeleiding, loopbaanoriëntatie of - coaching, outplacement of werkzoekendenbegeleiding. De ervaring van minimum één FT equivalent is voldoende. Tenzij meerdere medewerkers voor één FT equivalent borg staan. Dan dient voor elke medewerker drie jaar ervaring bewezen te worden en dus het portfolio voor elke betrokken medewerker ingevuld te worden. Indien de deskundigheid geheel of deels wordt aangetoond op basis van de inzet van een medewerker in een onderaanneming, moet de aanvrager aantonen dat de samenwerking contractueel is vastgelegd en voor welke tijdsbesteding en tijdsduur. Dit kan aangetoond worden door bijvoeging van de onderaannemingsovereenkomst. Bovendien wordt in dat geval ook een portfolio voor deze onderaannemer ingevuld. Ook ikv stimuleringsfinanciering volstaat, in analogie met bovenstaande, twee jaar ervaring te bewijzen van minimum één FT equivalent. Indien de betrokken deskundige niet langer beschikbaar is, zullen andere medewerkers die voldoen aan de voorwaarden minstens een FTE permanentie kunnen verzorgen conform de voorwaarden. Over welke competenties moet ik als loopbaanbegeleider beschikken om een mandaat aan te vragen? Er worden geen specifieke competenties gevraagd. De onderneming toont haar professionele deskundigheid op het vlak van loopbaanbegeleiding aan in de portfolio. De zaakvoerder, exploitant of verantwoordelijke van de onderneming of haar aangestelden of lasthebbers beschikken daarvoor over een beroepservaring van tenminste drie jaar in de sector van loopbaanbegeleiding, loopbaanoriëntatie of -coaching, outplacement of werkzoekendenbegeleiding. Volstaat het om dit onderdeel in te vullen als meerdere personen in onze organisatie voldoen aan de voorwaarde van meer dan drie jaar ervaring? Of moet ik dan ook het onderdeel hierboven invullen? Welke bewijsstukken moet ik hiervoor aanvoeren? Het formulier moet nominatief voor een of meerdere medewerkers ingevuld worden om de FTE beschikbaarheid aan te tonen. U mag dit aantonen voor meer dan 1 VTE, niet voor minder. Een gedetailleerde portfolio bevat o.a. volgende bewijsstukken: een functieomschrijving, een cv, referenties,

3 3. Stimuleringsfinanciering: Wat als een klant bij het eerste pakket niet tot een kansengroep behoort maar bij aanvang van het tweede pakket wel (bv 50+)? Krijgt het centrum waarbij de klant het tweede pakket volgt stimuleringsfinanciering? Ja Wat als een burger, die tot een kansengroep behoort, zijn twee pakketten bij verschillende loopbaancentra volgt, kan het tweede centrum dan aanspraak maken op de stimuleringsfinanciering? Neen. Tenzij het eerste centrum de drempel van de 30% bereik kansengroepers niet haalt. (Dit wordt op jaarbasis berekend - de afrekening gebeurt telkens in december) - Is de 150 stimuleringsfinanciering ook onderhevig aan BTW? De jaarlijks stimuleringsfinanciering toegewezen door de VDAB aan het loopbaanbegeleidingscentrum betreft een werkingstoelage die NIET aan btw onderworpen is. Bijgevolg kan ook hiervoor geen factuur worden opgemaakt aan de VDAB. Hier kan eventueel wel een afrekening/verzoek tot betaling worden overgemaakt aan de VDAB. Deze stimuleringsfinanciering moet ook niet in de btw-aangifte van het loopbaanbegeleidingscentrum gerapporteerd worden. 4. Onderaanneming Kan de kost van onderaannemers/freelancers integraal als personeelskost opgenomen worden? Alle bewijsbare en toewijsbare kosten voor de opdracht kunnen in rekening gebracht worden voor zover zij marktconform zijn en proportioneel zijn toegewezen aan de uitvoering van de opdracht. De VDAB kan bijkomende richtlijnen uitvaardigen om de transparantie van de kostenstructuur te verhogen. De personeelskosten maken formeel deel uit van de pakketprijs. Er kunnen van VDAB geen andere kosten teruggevorderd worden dan de pakketprijs. Maakt de tegemoetkoming op vlak van pensioenplannen daar ook deel van uit? Zijn er bij de berekening van personeelskost plafonds ingesteld? Kan dit bij controle ter plaatse meegedeeld / vastgesteld worden en ook een terugbetaling inhouden? Zie antwoord vorige vraag Moeten de verklaringen betreffende onderaanneming al bij het dossier gevoegd worden of mag dit achteraf? Hoe vollediger het dossier bij aanvraag, hoe beter. Indien deze onderaannemers niet gekend zijn bij de aanvraag van het mandaat, bezorg je het document onderaannemingsverklaring voorafgaand aan de inzet van de onderaannemers. Deze onderaannemingsverklaring moet er wel van in het begin bij zijn als de expertise van de onderaannemer ingezet wordt als bewijs van deskundigheid. Moet ik als onderaannemer ook een mandatering aanvragen? Niet noodzakelijk. Indien de onderaannemers zich willen inschrijven onder het mandaat van een gemandateerde organisatie hebben zij ofwel een eigen mandaat, of voegen ze de onderaannemingsovereenkomst toe. Moet de onderaannemer dezelfde deskundigheid aantonen of is het voldoende dat de hoofdorganisatie voldoende ervaring heeft? De onderaannemer moet voldoen aan de mandaatvoorwaarden, enkel voor het kwaliteitslabel kan hij zich beroepen op het mandaat van de gemandateerde organisatie waarvoor hij in onderaanneming

4 werkt. Concreet betekent dit dat de onderaannemer niet noodzakelijk de FTE voor een mandaataanvraag moet aantonen, maar minstens voor de tijd dat hij wordt ingeschakeld. Aangezien het gemandateerde loopbaancentrum eindverantwoordelijke is, kan aanvaard worden dat de onderaannemer niet over voldoende deskundigheid beschikt op voorwaarde en indien kan aangetoond worden dat de FT deskundigheid ook FT toegankelijk is voor de onderaannemer. We raden echter aan onderaannemers in te schakelen die wel over relevante deskundigheid beschikken. Kunnen onderling regio gebonden afspraken gemaakt worden om de doelgroep per regio af te bakenen? Kunnen onderlinge doelgroep specifieke afspraken gemaakt worden om de doelgroep af te bakenen? De klant kiest vrij waar hij zijn loopbaanbegeleiding wil volgen. Het is de gemandateerde organisatie toegestaan zich te richten naar specifieke doelgroepen. Het is echter niet toegestaan om een begeleidingsvraag te weigeren op basis van discriminerende drempels, noch om het aanbod op de regionale of doelgroep specifieke markt te beperken door onderlinge afspraken te maken tussen gemandateerde organisaties. Ik ben een éénmanszaak, kan ik mij ook laten mandateren? Ja, indien u voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het Besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2013 aangaande loopbaanbegeleiding. Wat met grotere bedrijven met meerdere vestigingen? Moeten wij één mandateringsdossier indienen met meerdere vestigingsmogelijkheden, of een dossier per vestiging? De aanvraag gebeurt op ondernemingsnummer. Dus in principe het hoofdbureau, tenzij het met franchise is. Als freelancers voor ons werken, ontvangen wij dan de volle 550 euro voor 4 gesprekken. Betekent dat met andere woorden dat we achteraf ook geen terugvordering krijgen omdat klanten begeleid door freelancers alleen vergoed worden via kostenvergoeding. VDAB betaalt 550 als pakketprijs (indien een loopbaancentrum BTW plichtig is, een verhoogd bedrag) ongeacht of zij zelf de prestaties leveren of deze geleverd worden door een freelancer. 5. BTW Is onze vergoeding (vergoeding voor het aanbieden van loopbaanbegeleiding) onderworpen aan btw? Ja, de btw-vrijstelling voor onderwijs (artikel 44, 3, 4 van het Belgisch btw-wetboek) geldt immers enkel wanneer (i) de verstrekker niet systematisch het maken van winst beoogt en geen winsten uitkeert en (ii) de opleiding als school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding of herscholing kwalificeert. De loopbaanbegeleidingssessies kwalificeren eerder als adviesverlenende diensten die niet beantwoorden aan de definitie van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding of herscholing waardoor bovenvermelde btw-vrijstelling niet van toepassing is. Hierdoor is de vergoeding onderworpen aan 21% btw. Wat is het precieze bedrag van de btw en waarop wordt dit berekend (maatstaf van heffing)? De belastbare vergoeding omvat alles wat het loopbaanbegeleidingscentrum als tegenprestatie ontvangt van de particulier of een derde. In casu is dit alles wat het loopbaanbegeleidingscentrum ontvangt van de uitgever van de loopbaanbegeleidingscheques, Edenred, bij de inning van de loopbaancheque. Dit omvat de eigen bijdrage van de particulier (40 EUR), alsook op de subsidie van de VDAB (maximaal 625,50 EUR): samen 665,50 EUR (bedrag inclusief btw) voor de volledige loopbaanbegeleiding van 4 uur. De maatstaf van heffing voor btw-doeleinden bedraagt in dit geval dus maximaal 550 EUR (i.e. 665,50 EUR / 1,21) per pakket loopbaanbegeleiding. De btw die door het centrum middels de btw-aangifte zal

5 moeten worden afgedragen bedraagt dan maximaal 115,50 EUR (i.e. 550 EUR x 21%). In het rooster 03 van de periodieke btw-aangifte van het centrum moet in bovenstaand geval 550 EUR worden opgenomen en in het rooster 54 een bedrag van 115,50 EUR. Moeten wij een factuur uitreiken? Zoja, aan wie? Nee, de prestaties inzake loopbaanbegeleiding worden immers verricht voor particulieren. Hiervoor bestaat geen verplichting tot facturatie. Het is voldoende dat: een afrekening/verzoek tot betaling wordt uitgereikt aan de particulier waarin vermeld staat dat de loopbaanbegeleiding werd of moet worden voldaan met een loopbaanbegeleidingscheque een afrekening/verzoek tot betaling wordt uitgereikt aan Edenred (40 EUR + 625,50 EUR). Deze documenten zijn verder niet aan formele vormvoorwaarden onderworpen. Wenst het centrum toch een btw-conforme factuur uit te reiken aan de particulier, dan moet deze factuur de volledige maatstaf van heffing (maximaal 550 EUR) en de daarover verschuldigde btw (maximaal 115,50 EUR) vermelden. Gezien de mogelijke verwarring die hieromtrent kan ontstaan (i.e. de particulier moet namelijk niet het volledig gefactureerde bedrag te betalen, maar slechts 40 EUR inclusief btw), adviseren wij het centrum om geen factuur uit te reiken. Het centrum kan in geen geval facturen uitreiken aan Edenred, noch aan de VDAB, aangezien er in die relaties geen belastbare handelingen plaatsvinden; dit betreffen louter financiële verrichtingen. Is de jaarlijkse stimuleringsfinanciering onderworpen aan BTW? De jaarlijks stimuleringsfinanciering toegewezen door de VDAB aan het loopbaanbegeleidingscentrum betreft een werkingstoelage die niet aan btw onderworpen is. Bijgevolg kan ook hiervoor geen factuur worden opgemaakt aan de VDAB. Hier kan eventueel wel een afrekening/verzoek tot betaling worden overgemaakt aan de VDAB. Deze stimuleringsfinanciering moet ook niet in de btw-aangifte van het loopbaanbegeleidingscentrum gerapporteerd worden. Boekhoudkundig moet tegenover elke betaling een factuur staan. Edenred bezorgt geen facturen. Wat moeten we doen? De prestaties inzake loopbaanbegeleiding worden verricht voor particulieren. Hiervoor bestaat geen verplichting tot facturatie. Het is voldoende dat: een afrekening/verzoek tot betaling wordt uitgereikt aan de particulier waarin vermeld staat dat de loopbaanbegeleiding werd of moet worden voldaan met een loopbaanbegeleidingscheque en een afrekening/verzoek tot betaling wordt uitgereikt aan Edenred (40 EUR + 625,50 EUR - Dit gebeurt in de vorm van het ingeven van prestaties in de registratiemodule van VDAB). Deze documenten zijn verder niet aan formele vormvoorwaarden onderworpen. De aangifte van de BTW gebeurt niet op basis van de facturatie, maar op basis van de incassering. In de praktijk is dit het verzoek tot betaling aan de particulier en/of aan Edenred. In tegenstelling tot de factuur zijn er voor een verzoek tot betaling geen vormvoorschriften. Het is dus afdoende dat het loopbaancentrum zijn inkomsten ingeeft. Als verklaring hiervoor telt het aantal uren loopbaanbegeleidingen per maand. (BTW werkt via maandaangifte). Het centrum kan dit stofferen met de overzichtscijfers ter beschikking gesteld door VDAB. Dit kan dus voorafgaan aan de datum van de bankafschriften. De maatstaf van heffing voor btw-doeleinden bedraagt per pakket 550 EUR (i.e. 665,50 EUR / 1,21). De btw die door het centrum middels de btw-aangifte zal moeten worden afgedragen bedraagt dan maximaal 115,50 EUR (i.e. 550 EUR x 21%). In het rooster 03 van de periodieke btw-aangifte van het centrum moet in bovenstaand geval 550 EUR worden opgenomen en in het rooster 54 een bedrag van 115,50 EUR.

6 6. Kwaliteitslabel Bij wie kan ik terecht voor inhoudelijke vragen rond het (opstap)label van ESF? U kan contact opnemen met Erik Conings, , 0476/ , Moet de opstaplabel al goedgekeurd zijn door ESF bij aanvraag van het mandaat? Het opstaplabel is geen kwaliteitslabel. De raad van bestuur besliste, in het kader van heroriëntatie van de ESF werking kwaliteitscertificaten, om de ESF opstap voor beperkte tijd en duur gelijk te stellen aan het ESF kwaliteitslabel (maximum 1 jaar tot het behalen van een nieuw certificaat). Een mandaataanvraag die slechts de bewijsvoering van een aanvraag van een kwaliteitscertificaat bevat, kan pas positief geadviseerd worden nadat het betreffende certificaat werd toegekend. Kan u nu al meer info geven over de KMO-portefeuille norm ( KMOP-norm)? Kwaliteitsnorm voor het verlenen van diensten die het ondernemerschap bevorderen. Sinds hanteert Agentschap Ondernemen (AO) voor de KMO portefeuille een nieuwe erkenningsprocedure voor private dienstverleners. Voor de pijlers opleiding, advies, strategisch advies en advies voor internationaal ondernemen werd de nieuwe erkenningsprocedure uitgewerkt. Dienstverleners die erkend willen worden voor de nieuwe pijler coaching moeten verschijnen voor de jury van AO. De nieuwe erkenningsprocedure houdt in dat een onafhankelijk auditbureau bij de kandidaat dienstverlener nagaat of deze kwaliteitsvol werkt en beantwoordt aan de nieuwe KMO portefeuille norm (KMOP norm). De dienstverlener moet, volgens de nieuwe norm, voldoen aan 6 basisvereisten: Activiteit (opleiding of advies) Bewijs van ervaring Klantentevredenheid Kennis kmo-portefeuille Integriteit Domein specifieke vereisten Of de dienstverlener voldoet aan de norm, hangt af in hoeverre hij beantwoordt aan deze basisvereisten en de daaraan gekoppelde indicatoren (+/- 50). Een erkenning binnen de KMOP norm is 5 jaar geldig. Een erkenning op basis van een jurygesprek voldoet geenszins aan de KMOP norm. Zie Kan de onderaannemer zich beroepen op het kwaliteitslabel van de hoofdaannemer? Ja, mits ondertekening van de verplichte onderaannemingsverklaring. De hoofdaannemer draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van het mandaat. 7. Loopbaancheques: Worden wij als centrum per pakket of per uur uitbetaald? per uur Hoe lang duurt de uitbetaling van de cheques nadat we MLP hebben ingevuld? Edenred zal de loopbaancentra tweewekelijks uitbetalen. Indien je als loopbaancentra consequent

7 registreert, zal hier dus een minimum van vertraging op zitten. De stimuleringsfinanciering zal jaarlijks berekend en uitbetaald worden. 8. Overcompensatie: Wat gebeurt er als men bij controle ter plaatse vaststelt dat er meer of minder winst wordt gemaakt? Als er bv. 12 % winst zou behaald worden door efficiëntie verhoging moeten er dan bij de eind-of tussenafrekening 6 % terug betaald worden? Of is die 6 % enkel gebruikt om een objectief bedrag samen te stellen van wat een begeleiding werkelijk kost? De berekening van de loopbaancheque in het desbetreffende BVR is de basis waarop de overheid een raming heeft gemaakt van de kosten voor loopbaanbegeleiding. Er is slechts sprake van overcompensatie zoals bedoeld in het Besluit van de Europese Commissie (hierna het BEC) wanneer de opbrengsten hoger zijn dan deze geraamde kosten inclusief een redelijke winst. Aangezien zowel de aanschafprijs als de compensatie voor de loopbaandienstverlener vastgelegd zijn, zal de opbrengst nooit deze geraamde kost overschrijden, is er bijgevolg geen sprake van overcompensatie en zal er dus ook niet teruggevorderd worden. Indien een loopbaancentrum met een andere kostenstructuur de dienstverlening kan verzekeren en minder kosten maakt dan wat de overheid heeft geraamd en daardoor meer winst maakt, is er sprake van efficiëntiewinst. Efficiëntiewinst moet conform het BEC niet worden teruggevorderd. Het spreekt echter voor zich dat wanneer de lagere kosten een gevolg zijn van een uitvoering die niet voldoet aan de voorwaarden van de opdracht, de betaalde compensatie geheel of gedeeltelijk zal worden teruggevorderd. Het BEC voorziet dat de overheid minstens om de 3 jaar controleert of de betaalde compensaties aan de voorwaarden van de richtlijn voldoen. Bij die controle kan zoals hierboven vermeld geen sprake zijn van overcompensatie en terugvordering zoals bedoeld in het BEC. Maar indien blijkt dat de geraamde kosten hoger zijn dan de werkelijke kosten of de berekening van de redelijke winst moet herzien worden, is een actualisatie van de compensatiebedragen voor de verdere dienstverlening onvermijdelijk. Met andere woorden, het gevolg zou kunnen zijn dat de pakketprijs aangepast wordt in de toekomst.

FAQ S GEMANDATEERDE CENTRA

FAQ S GEMANDATEERDE CENTRA Inhoudsopgave 1. Positionering... 2 2. Loopbaancheques... 2 3. Opleidingscheques... 6 4. Stimuleringsfinanciering:... 7 5. Onderaanneming... 7 6. BTW... 9 7. Kwaliteitslabel... 11 8. Overcompensatie...

Nadere informatie

VR DOC.0769/1BIS

VR DOC.0769/1BIS VR 2017 1407 DOC.0769/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

VR DOC.0769/2BIS

VR DOC.0769/2BIS VR 2017 1407 DOC.0769/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal onderzoeken? Graag een overzicht van de laatste vier jaar, opgesplitst per jaar.

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal onderzoeken? Graag een overzicht van de laatste vier jaar, opgesplitst per jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 34 van BART VAN MALDEREN datum: 9 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Controles In opvolging van mijn vraag

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110-F003-140512 Gemeentebestuur Oosterzele dienst Financiën Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E-mail: financien@oosterzele.be

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110 F003 160224 Gemeentebestuur Oosterzele t.a.v. de begeleidende ambtenaar Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E mail: onthaal@oosterzele.be

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool ZEEGEWENNING VAN MARITIEME STUDENTEN AFDELING DEK EN MACHINE TIJDENS DE GROTE VAKANTIE 2016 (KB 19.12.12) Onder volgende modaliteiten kunnen maritieme studenten worden aangeworven aan boord van zeeschepen

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

VR 2013 2903 DOC.0264/2BIS

VR 2013 2903 DOC.0264/2BIS VR 2013 2903 DOC.0264/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting

Nadere informatie

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaancheques - Stand van zaken Sinds 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: M V Straat en nummer:... Postcode:...Gemeente:.. Rijksregisternummer:... Geboortedatum:. Moedertaal:..Nationaliteit:... Telefoonnummer:

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN doc_0_g.c_nl_kosten_v3.0_20081028.doc 28 oktober 2008 Algemene Procedures Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 OVERZICHT PROCEDURES... 3 3

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S W A T M O E T U D O E N O M A A N T E S L U I T E N? U zal hieronder enkele formulieren vinden die

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

Economische werkloosheid bedienden

Economische werkloosheid bedienden Economische werkloosheid bedienden Overzicht basisvoorwaarden Januari 2016 Sinds 1 januari 2012 heeft de economische werkloosheid voor bedienden een definitief karakter gekregen. In deze infonota leest

Nadere informatie

Tot de doelgroep van dit besluit behoren de auditief gehandicapten die:

Tot de doelgroep van dit besluit behoren de auditief gehandicapten die: BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 20 JULI 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het [Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap] de kosten van bijstand door [tolken voor doven

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren

Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren Gemeentebestuur Vleteren Dienst jeugd en sport Veurnestraat 4 8640 Vleteren 057/400 901 Jeugd_sport@vleteren.be www.vleteren.be Ontvangstdatum:

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: rechtspersoon

Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: rechtspersoon Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: rechtspersoon ANB-35-150609 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Gegevens Aanvrager. In geval van vereniging of organisatie. De maatschappelijke zetel zoals vermeld in het Staatsblad. Naam van de

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Verenigingen en projecten Gemeente Sint-Gillis. Projectoproep Aanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Verenigingen en projecten Gemeente Sint-Gillis. Projectoproep Aanvraagformulier Gemeente Sint-Gillis Subsidieaanvraag voor een vereniging of een project Projectoproep 2010 Aanvraagformulier Naam van de aanvrager of vereniging: Titel van het project: Aantal bijlagen: Dossiernummer

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Pagina 1 van 5

Algemene bepalingen. Pagina 1 van 5 Bijlage: Gedragscode voor deelnemers aan loopbaanbegeleiding die door gemandateerde dienstverleners toegepast moet worden bij de uitvoering van de opdracht als vermeld in artikel 5, 1, tweede lid, 6 Algemene

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Aanvraagformulier werkingssubsidies gemeenschapsvormende projecten Berchem

Aanvraagformulier werkingssubsidies gemeenschapsvormende projecten Berchem Datum././. Aanvraagformulier werkingssubsidies gemeenschapsvormende projecten Berchem Vul dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in en bezorg het samen met de nodige documenten aan de cultuurantenne

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen In het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een toelageregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via het jeugdsportfonds.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 oktober 2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

De KMO-portefeuille is een belangrijk subsidiekanaal voor kmo s. Sinds 1 april 2016 werd de KMO-portefeuille hervormd.

De KMO-portefeuille is een belangrijk subsidiekanaal voor kmo s. Sinds 1 april 2016 werd de KMO-portefeuille hervormd. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 217 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Oneigenlijk gebruik De KMO-portefeuille

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE SUBSIDIE HANDLEIDING OM U OP WEG TE HELPEN BIJ UW AANVRAAG

KMO-PORTEFEUILLE SUBSIDIE HANDLEIDING OM U OP WEG TE HELPEN BIJ UW AANVRAAG KMO-PORTEFEUILLE SUBSIDIE HANDLEIDING OM U OP WEG TE HELPEN BIJ UW AANVRAAG Kmo-portefeuille subsidie Kmo-portefeuille: subsidie voor advies en opleiding De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Gegevens over het begrotingsjaar en de werkingsperiode. Identificatiegegevens

Gegevens over het begrotingsjaar en de werkingsperiode. Identificatiegegevens Aanvraag van een bijzondere subsidie in het kader van de thematische oproep tot de erkende diensten Ondersteuningsplan (DOP) voor het indienen van een projectvoorstel in samenspraak met de erkende diensten

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie Reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 Artikel 1. Doelgroep Via het reglement Impulssubsidies innovatieve projecten

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

FAQ loopbaanbegeleiding versie 23/06/2016 12:03 vragen en opmerkingen: regie+lbb@vdab.be

FAQ loopbaanbegeleiding versie 23/06/2016 12:03 vragen en opmerkingen: regie+lbb@vdab.be FAQ loopbaanbegeleiding versie 23/06/2016 12:03 vragen en opmerkingen: regie+lbb@vdab.be Afkortingen & definities... 2 Disclaimer... 3 1 Algemeen... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Geen begeleidingen... 4 2

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN In dit reglement hebben onderstaande termen de vermelde betekenis: Toelage: iedere financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag van een detachering

Aanvraag van een detachering Aanvraag van een detachering Agentschap voor Onderwijsdiensten Cel Detacheringen (kamer 3M10) Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL Tel. 02 553 90 08 1F3C8D-001962-02-080609 In

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder:

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder: Reglement voor het verkrijgen van een toelage voor initiatieven van Antwerpse handelaarsverenigingen in het kader van wegenwerken in de stad Antwerpen. Stad Antwerpen voorziet in een financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ERKENDE OFFICIALS 2015

VERGOEDINGEN ERKENDE OFFICIALS 2015 VERGOEDINGEN ERKENDE OFFICIALS 2015 Sinds 2014 krijgen de erkende officials die actief zijn op een VLP-wedstrijd een onkostenvergoeding door de Vlaamse Liga Paardensport. Er bestaat een convenant met FOD

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN 1 Toepassingsgebied GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN versie 1 januari 2013 Deze nota is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de vergoedingen aan

Nadere informatie