VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren"

Transcriptie

1 VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur Deliverable 3.1: Requirementsanalyse infrastructuur Definitieve versie Datum: Auteur: Frank van de Kamp

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Wat betekent infrastructuur? Analyse Welke systemen moeten worden ondergebracht? OTAP Welke resources zijn er nodig voor beheer? Uitbesteden of zelf doen? Kostenanalyse Deliverable 3.1

3 1 SAMENVATTING Werkpakket 3 heeft tot doel om te komen tot een keuze van de technische, organisatorische en financiële opmaak van de centrale ICT-infrastructuur voor voortgangstoetsing. Deliverable 3.1 richt zich op een requirementsanalyse voor deze infrastructuur. In een uitgebreide analyse is gekeken naar: - de huidige situatie: welke bestaande systemen zijn er; - welke systemen komen erbij ten behoeve van het ICB-systeem; - welke onderdelen levert dat in totaal op en hoe kunnen deze worden geconsolideerd; Aangezien de definitieve keuze voor een ICB-systeem nog gemaakt moet worden, zijn de specificaties hiervan gebaseerd op een schatting. Ook is er nagedacht over de inrichting van een OTAP (Ontwikkel, Test, Acceptatie, Productie) omgeving. Deze inrichting heeft een aantal voordelen: - ontwikkelomgeving is dubbele functie: o onderhoud aan VOSYS blijft gewaarborgd door de installatie van de oude ontwikkelsoftware; o nieuw te ontwikkelen software kan met nieuwe 64-bit ontwikkelsoftware; - test en acceptatieomgeving kan worden gebruikt voor testwerkzaamheden zonder de live systemen te raken; - productieomgeving moet toch al worden ingericht: hier worden alle live systemen ondergebracht. Vervolgens is stilgestaan bij de afweging uitbesteden of zelf doen. Er is geconstateerd dat, gezien de huidige markt, het niet meer rendabel is om zelf hard- en software aan te schaffen en te gaan beheren. Externe partijen hebben zich gespecialiseerd in het beheren van andermans systemen en/of diensten. Het ontzorgt: één vaste prijs voor schaalbare rekencapaciteit inclusief beheer en personeelskosten, zonder de hoge aanschafkosten. Een bijkomend voordeel is dat de externe partijen gebruik maken van virtuele machines, en zo de meteen in de behoefte aan een virtuele 32-bit machine voor VOSYS kan worden voldaan. Derhalve is gekozen om kant-en-klare (virtuele) machines af te nemen bij een externe partij in plaats van ze zelf aan te schaffen en te gaan beheren. Tot slot is er een inschatting gedaan voor wat betreft de kosten van de infrastructuur. Aangezien er is gekozen voor uitbesteding, zal er een vast bedrag per server per jaar betaald worden. Daardoor zijn de kosten redelijk constant, en daarnaast op voorhand redelijk goed in te schatten. In totaal worden 7 virtuele machines benodigd, die tegen gemiddeld 1000 per jaar kunnen worden afgenomen. Hier komt nog een eenmalig een klein bedrag bij aan Client Access Licenses voor het gebruik van VOSYS via Remote Desktop Services, naar schatting ongeveer Deliverable 3.1

4 2 INLEIDING Werkpakket 3 heeft tot doel om te komen tot een keuze van de technische, organisatorische en financiële opmaak van de centrale ICT-infrastructuur voor voortgangstoetsing. Deliverable 3.1 richt zich op een requirementsanalyse voor deze infrastructuur. In deze analyse wordt gekeken naar in ieder geval de volgende punten: 1. Welke (bestaande) systemen moeten worden ondergebracht? 2. Welke technische eisen stellen deze systemen aan de infrastructuur? 3. Welke eisen stelt de gekozen ICB oplossing? 4. Besteden we zaken uit, of doen we het zelf? Op basis van deze requirements wordt daarnaast nauwkeurige beschrijving gegeven van de gewenste infrastructuur. Aangezien dit document moet worden opgeleverd voordat er een definitieve keuze is gemaakt inzake een ICB oplossing, worden de requirements van het toekomstige ICB systeem geformuleerd op basis van inschatting. Tot slot wordt een overzicht / inschatting gegeven over de kosten van deze technische infrastructuur. Ook in dit opzicht vormen de nog onbekende specificaties en requirements van het ICB systeem een onzeker factor. De uiteindelijke kosten voor de infrastructuur kan worden beïnvloed door de uiteindelijke keuze. In dit document wordt niet stilgestaan bij de inrichting van deze infrastructuur. Deze zal in werkpakket 4 worden uitgewerkt en uitgevoerd. De verdeling van de bestaande systemen en diens componenten verderop in dit document is op basis van inschatting en kan tijdens de uitvoering van werkpakket 4 veranderen. 4 Deliverable 3.1

5 3 WAT BETEKENT INFRASTRUCTUUR? Binnen de ICT wordt het woord "infrastructuur" gebruikt voor de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het elektronische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren. 1 Een ICT-infrastructuur dient dus vooral als basisvoorziening om een bepaalde dienst te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld de opslag van data of het aansturen van alle telefoonverkeer). Infrastructuur bestaat enerzijds uit hardwarematige IT-componenten, zoals bijvoorbeeld een datacenter vol met servers, netwerkapparatuur en bekabeling, en anderzijds uit software die nodig is om bepaalde diensten en programmatuur te laten functioneren. De infrastructuur zal straks een platform zijn om bestaande of nieuwe systemen onder te brengen. Indien er in dit document wordt gesproken over infrastructuur, dan wordt hier de technische infrastructuur mee bedoeld. 4 ANALYSE De requirements voor een centrale infrastructuur zijn te verdelen in 2 soorten: 1. Requirements voor de hard- en software (de fysieke materialen); 2. Requirements voor bemensing en kennis die nodig is om de infrastructuur draaiende te houden. In paragraaf 5.1 zal worden gekeken naar de requirements voor hard- en software, in 5.2 zal worden beschreven welke resources nodig zijn in de vorm van bemensing en kennis. 5.1 Welke systemen moeten worden ondergebracht? De infrastructuur zal onderdak bieden aan de bestaande systemen, te weten VOSYS en ProF, en het nog te selecteren ICB-systeem. Deze 3 systemen samen vormen straks de IT-ondersteuning voor de voortgangstoetsing binnen, maar ook buiten de ivtg. Om in kaart te brengen welke hardwarecomponenten er straks ondergebracht moeten worden in de infrastructuur, is per systeem gekeken naar de onderdelen: VOSYS: O01 O02 Vosys Database Een Oracle database met daarin: - tabellen; - users (gebruikersnaam/wachtwoord combinaties); - packages (procedures in SQL) die nodig zijn voor de werking van de Vosys client 2 (zie onderdeel O02); - indexen. De database draait op een Windows server die wordt gehost door ICTS, de interne ICT dienst van de Universiteit Maastricht. Vosys client De Vosys client, geprogrammeerd in Visual Studio 2003, gebruik makend van het.net platform 1.1 met C# als programmeertaal. Besturingssysteem: Microsoft Windows. 1 Bron: 2 Een client (Engels) is een computerprogramma dat met een zogeheten server communiceert. 5 Deliverable 3.1

6 O03 O04 O05 O06 O07 MS Access Applicatie voor CAD Een front-end applicatie in MS Access, die via een 32 bits ODBC koppeling met de Oracle database communiceert. Besturingssysteem: Microsoft Windows. MS Access Applicatie voor RED Een front-end applicatie in MS Access, die via een 32 bits ODBC koppeling met de Oracle database communiceert. Besturingssysteem: Microsoft Windows. Vosys Rep(orter) Een in Delphi 5 ontwikkelde softwaremodule die via een 32bit ODBC koppeling communiceert met de Oracle database. Besturingssysteem: Microsoft Windows. Vosys Exporter Een in Delphi 5 ontwikkelde softwaremodule die via een 32bit ODBC koppeling communiceert met de Oracle database. Besturingssysteem: Microsoft Windows. TAB to XML Converter Een in Delphi 5 ontwikkelde softwaremodule die via een 32bit ODBC koppeling communiceert met de Oracle database. Besturingssysteem: Microsoft Windows. De hierboven beschreven onderdelen en hun onderlinge verband worden weergegeven in afbeelding 1: Afbeelding 1: Vosys Topologie (de pijlen geven de datastromen en hun richting aan) 6 Deliverable 3.1

7 ProF: F02 Import-rekenmodule Een in Perl ontwikkelde module voor het importeren van VOSYS-data. Voor de berekeningen maakt het gebruik van het pakket Project-R. Besturingssysteem: Microsoft Windows. F03 Werkdatabase Een MySQL database, draaiende op een Linux server. F04 Feedbackdatabase Een MySQL database, draaiende op een Linux server. F05 Gebruikersomgeving Een in PHP en de open-source architectuur Casco ontwikkelde omgeving, draaiende op een Linux server. F06 SurfFederatie-toegang Een door SurfNet ontwikkeld en beheerd systeem dat studenten en medewerkers van aangesloten instellingen in staat stelt om, op de daarvoor geschikt gemaakte applicaties, in te loggen met hun instellingswachtwoord. Deze hoeft niet op de infrastructuur te worden ondergebracht. ICB-systeem (nog niet geheel bekend) - Een database-server - Een webserver; -? Het is niet vereist om elke server op een aparte (virtuele) machine te laten draaien. Dit biedt voordelen, omdat meerdere onderdelen zo samen binnen 1 (virtuele) machine kunnen worden geïnstalleerd. Zo kunnen bijvoorbeeld onderdelen die draaien op een Windows besturingssysteem samen worden geïnstalleerd op 1 Windows server. Ook de ProF database en webserver, die nu ook samen op een Linux-server draaien, kunnen straks worden gecombineerd. De rekenmodule van ProF, die draait op een Windows besturingssysteem, en slechts 4 maal per jaar (na de toetsen) wordt gebruikt voor de berekeningen, hoeft niet apart te staan maar kan worden gecombineerd met een andere component. Het combineren of onderbrengen van meerdere onderdelen op 1 systeem heet consolideren. Deze consolidatie heeft echter ook nadelen. Zo kunnen 2 database- of webservers prima naast elkaar draaien, maar als (één van) beide(n) sterk wordt belast kan dat invloed hebben op de prestatie en beschikbaarheid van (alle) onderdelen op die machine. Door een mogelijke groei van het gebruik van het systeem, ten gevolge van bijvoorbeeld het toetreden van een nieuwe faculteit tot de ivtg, of de afname van diensten door buitenlandse organisaties, kan de belasting van de systemen sterk toenemen. Om de stabiliteit en de beschikbaarheid te waarborgen kan er verandering optreden in de combinatie van onderdelen. Zo kan het gebeuren dat een onderdeel op een aparte server wordt ondergebracht. De verdeling van de onderdelen wordt dus in dit project gedaan op basis van het huidige gebruik van de systemen. De belasting van het nog te selecteren ICB-systeem, welke is ingeschat op ca. 200 gebruikers, is hierin meegenomen. 7 Deliverable 3.1

8 5.2 OTAP Om veranderingen in het systeem, welke nodig zijn voor (preventief) onderhoud of voor het oplossen van storingen, te kunnen doen zonder dat dit invloed heeft op het functioneren van de systeem en/of het gebruik ervan door de gebruikers is het raadzaam om veranderingen of updates aan een systeem eerst te testen in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de live omgeving. Mocht er namelijk iets mis gaan, dan heeft dit geen invloed op de echte systemen. Een omgeving die voorziet in zowel de ontwikkelsystemen als ook in een al dan niet geïsoleerde kopie van de live omgeving wordt een OTAP omgeving genoemd. OTAP staat voor: - Ontwikkel: In de ontwikkelomgeving wordt de (verandering aan de) software voor een website, computerprogramma of besturingssysteem gemaakt cq. geprogrammeerd; - Test: De testomgeving is een omgeving die zo veel mogelijk lijkt op de echte systemen die dagelijks worden gebruikt. Om te kunnen zien of een verandering het gewenste effect heeft, en geen onvoorziene bijwerkingen vertoont, wordt een in de ontwikkelomgeving geproduceerd stukje software hier getest; - Acceptatie: Indien de tests zoals gepland verlopen, wordt de software in de acceptatieomgeving geïnstalleerd zodat de gebruikers ermee kunnen testen en hun feedback kunnen geven op de veranderingen; - Productie: In de productieomgeving staan de live systemen, waarmee de gebruikers hun dagdagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Pas als de gebruikers tijdens de acceptatie akkoord gaan met de verandering wordt de software uitgerold (geïnstalleerd) op de productieomgeving. Oorspronkelijk komt deze opzet uit de softwareontwikkeling, maar is steeds vaker in de grotere ICTomgevingen te vinden. In de infrastructuur die binnen dit project opgeleverd gaat worden, worden deze omgevingen voor een deel ingericht: Ontwikkelomgeving Om het bestaande systeem VOSYS te kunnen blijven beheren, kan het voorkomen dat er veranderingen moeten worden gedaan aan de programmacode. Die moeten worden gedaan met het softwarepakket waarmee VOSYS is gemaakt: Microsoft Visual Studio Daarom is het van belang dat dit softwarepakket, dat ook moet draaien op een 32-bit besturingssysteem, wordt opgenomen in de ontwikkelomgeving. Ook het pakket Delphi 5, waarmee enkele losse modules zoals VOSYS Rep en VOSYS Exporter zijn gemaakt, dient te worden opgenomen in deze omgeving. Daarnaast wordt er ontwikkelsoftware geïnstalleerd voor het ontwikkelen van 64-bit applicaties, omdat dit de nieuwe standaard wordt en zodoende de nog te ontwikkelen applicaties toekomstbestendig zijn. Hiervoor is de keuze gevallen op RAD Studio XE2 van Embarcadero. Deze vereist een 64-bit besturingssysteem. Doordat de oude software op een 32 bit systeem moet blijven draaien, terwijl de nieuwe software juist een 64-bit systeem vereist, zijn er dus 2 virtuele machines nodig. 8 Deliverable 3.1

9 Daardoor ziet de ontwikkelomgeving er zo uit: Testomgeving Zoals eerder beschreven is het belangrijk dat de omgeving waarbinnen wordt getest, zo veel mogelijk lijkt op de echte omgeving, namelijk de productieomgeving. Daarom is besloten om, indien er testwerkzaamheden gedaan moeten worden, een kopie van de productieomgeving te creëren. Door het gebruik van virtuele machines is het kopiëren (klonen) van één of meerdere systemen een koud kunstje. Het spreekt voor zich dat deze dienst met de externe hosting-partij afgestemd moet worden. Dit houdt namelijk in dat we tijdelijk een aantal extra machines afnemen bij deze partij. Na de testwerkzaamheden wordt de tijdelijke omgeving weer opgeruimd (verwijderd). Financieel is dit een gunstige constructie. De kosten voor een permanente OTAP omgeving zijn niet gering en op deze manier betalen we enkel voor de periode dat we de extra machines nodig hebben. Het is belangrijk dat het beschikbaar stellen van deze extra machines goed met de externe partij wordt afgestemd. Het is goed mogelijk dat wij als klant/gebruiker deze machines zelf kunnen aanvragen/aanmaken middels een webgebaseerde beheersmodule. Indien dit niet het geval is, is het denkbaar dat de extra machines tijdig bij de externe partij worden aangevraagd, zodat ze bij werkzaamheden op tijd beschikbaar zijn. Voor een ontwerp van de testomgeving, zie afbeelding 1 onder productieomgeving. Acceptatieomgeving Ook voor de acceptatiefase zullen we gebruik maken van de tijdelijke kopie van de productieomgeving. Indien noodzakelijk worden gebruikers van de systemen worden gevraagd om de verandering(en) te testen. Voor een ontwerp van de acceptatieomgeving, zie afbeelding 1 onder productieomgeving. 9 Deliverable 3.1

10 Productieomgeving De onder 5.1 genoemde systemen zijn samen de productieomgeving. Op basis van de eerder beschreven verdeling en consolidatie van componenten en rekenkracht, ziet het ontwerp van de productieomgeving er als volgt uit: Afbeelding 1: Ontwerp voor technische infrastructuur in de productieomgeving Dit ontwerp kan dus door toename van gebruik en dus belasting van het systeem, dan wel door andere samenwerkingsverbanden, worden herzien en opnieuw worden ingericht. 10 Deliverable 3.1

11 5.3 Welke resources zijn er nodig voor beheer? De resources die nodig zijn voor een centrale infrastructuur bestaan dus niet alleen uit technische spullen, maar ook uit een of meerdere personen die in staat zijn om de hard- en software te beheren. Beheer betekent zowel het oplossen als het voorkomen van problemen. In de praktijk bestaat het beheer dus zowel uit het oplossen van storingen en incidenten als het uitvoeren van preventieve handelingen. Een aantal handelingen die bij beheer aan bod komen zijn onder andere: - patching (installeren van (Windows) updates); - backup; - oplossen van incidenten en storingen; - (preventieve) vervanging van hardwareonderdelen; - Monitoring van systemen (bijv. op beschikbaarheid), verbindingen (bijvoorbeeld de internetconnectie met de buitenwereld) en/of processen (bijv. het backup-proces) De hoeveelheid werk is evenredig aan de omvang van de infrastructuur. In kleine omgevingen is het beheer vaak niet eens een dagtaak, en worden enkele personen belast met de verschillende beheerstaken, waarbij 1 persoon vaak meerdere taken op zich neemt. In grote omgevingen kan het voorkomen dat meerdere FTE s zich bezig houden met één specifieke beheerstaak. 5 UITBESTEDEN OF ZELF DOEN? Dat een bedrijf of instelling niet meer al haar IT zaken in eigen beheer heeft is de normaalste zaak van de wereld, en is meer regel dan uitzondering. Door de opkomst van cloud-computing (een computationele stijl waarbij ICT schaalbare en elastische mogelijkheden biedt die worden geleverd als dienst aan externe klanten via het gebruik van internettechnologie 3 ) en SaaS (Software as a Service), nemen steeds meer bedrijven of instellingen een dienst af bij een dienstverlener. Laatstgenoemde, meestal een externe partij, is gespecialiseerd in het soort dienst dat wordt aangeboden, en heeft daardoor de kennis en capaciteit om meerdere bedrijven hetzelfde werk en vaak de bijbehorende zorgen uit handen te nemen. Doordat het beheren de nodige kosten met zich mee brengt (denk bij een aantal servers aan beveiliging, koeling, blussing en onderhoud) is het financieel vaak gunstiger om de dienst uit te besteden of af te nemen, dan om hem zelf te beheren. Voorbeelden hiervan zijn: - Het beheer van de -servers door een externe partij; - Het beheer van de WAN-verbinding (netwerk tussen meerdere vestigingen van 1 bedrijf) door een externe partij; - Het uitbesteden van telefonie (mobiel en vast) door een telecomprovider. Bij afname van een dienst wordt bijna altijd in een zogenaamde SLA (Service Level Agreement) vastgelegd welke dienst tegen welke prijs wordt afgenomen. Hierbij worden specificaties als prijs, beschikbaarheid, kwaliteit, volume en ondersteuning beschreven. Deze SLA s zorgen ervoor dat de afnemer krijgt waarvoor hij betaalt. Deze externe partijen, ook wel hosting-partijen of hosting-providers genoemd, hebben bijna altijd de beschikking over grote datacenters (zelf in eigendom, of een zaal gehuurd in een groot datacenter) waarin een groot aantal servers worden beheerd. Door de opkomst van de virtualisatie kunnen er in een datacenter veel meer servers worden ingericht en beheerd dan dat er fysieke servers aanwezig zijn. De afnemer, het bedrijf dat een server huurt of afneemt, weet vaak niet eens of de server die hij ter beschikking heeft een fysieke of een virtuele server is. Dit is vaak niet eens interessant, omdat men een bepaalde capaciteit afneemt voor een bepaalde prijs. Hoe deze capaciteit wordt bereikt en gewaarborgd is een zorg voor de aanbieder, niet voor de afnemer. Gezien de wens om een centrale ICT-infrastructuur in te richten, verdient het niet de voorkeur om zelf als ivtg een aantal servers aan te schaffen en in richten om de nodige systemen te kunnen draaien. 3 Bron: 11 Deliverable 3.1

12 De combinatie van locatie en het gemak van uitbesteden heeft geleid tot de keuze om de benodigde servers af te nemen bij een externe partij. Deze keuze is bovendien erg gunstig voor het onderbrengen van VOSYS. Het onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van het in deliverable 2.1 gedefinieerde actiepunt A01: onderzoek naar 32/64 bit probleem, heeft uitgewezen dat alle (32-bits) gebruikersmodules van VOSYS (de standalone applicaties bij de gebruiker op de PC draaien) het beste kunnen worden ondergebracht op een 32-bits virtuele server. Doordat deze virtueel is, is er geen hardwareafhankelijkheid, en is de noodzaak voor 32-bits hardware daardoor niet meer van toepassing. In deliverable 2.3 zal dit verder worden toegelicht. Eventuele SLA s, met daarin beschreven welk beschikbaarheidsniveau nodig is, worden uitgewerkt en vastgelegd in werkpakket 4, de implementatie van de infrastructuur. Omdat er geen businesskritische applicaties zullen draaien op de infrastructuur leert een inschatting op dit moment dat er derhalve niet gekozen gaat worden voor onnodig zware monitoring/redundantie. Dit betekent niet dat de beschikbaarheid en stabiliteit van de omgeving onbelangrijk is, maar dat er gezocht wordt naar een goede balans tussen beschikbaarheid en kosten hiervoor. 6 KOSTENANALYSE Door het afnemen van een aantal virtuele machines betalen we een vaste prijs per machine. Deze prijs is inclusief alle kosten voor beheer (zie 6.3 voor meer details) en licenties voor een besturingssysteem, bijvoorbeeld Windows Server 2008 van Microsoft. De kosten per server op jaarbasis variëren van 500 tot 1500, afhankelijk van de opties die erbij worden genomen. Denk hierbij aan meerdere SLA mogelijkheden, variaties op beheer en monitoring etc. Gemiddeld genomen kan er voor 1000 per jaar een prima server worden ingekocht. De kosten voor de totale infrastructuur (O en P omgeving) komen dan op 7 * 1000 = 7000 per jaar, inclusief beheer en eventuele licenties. Voor het gebruik van VOSYS komen hier nog extra kosten bij. VOSYS wordt via Remote Desktop Services (voorheen Terminal Server) beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Dit houdt kortweg in dat meerdere gebruikers op de server inloggen en gebruik maken van de daarop geïnstalleerde applicaties. Deze manier van werken vereist een zogenaamde Client Access License, meestal afgekort tot CAL. Deze CAL s zijn er in 2 soorten 4 : - User-CAL: per gebruiker; handig bij bijvoorbeeld een vaste bezetting maar verschillende werkpleklocaties; - Device-CAL: per computer/apparaat; handig bij bijvoorbeeld wisselende bezetting maar vaste werkplekken. Omdat er in ons geval minder gebruikers zullen zijn dan computer van waaruit gewerkt kan worden, is de aanschaf van een user-cal per gebruiker het meest gunstig. Naar schatting zullen dit ongeveer 5 gebruikers zijn. De kosten voor een pakket van 5 user-cal s bedragen ca Deze kosten zijn eenmalig Deliverable 3.1

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3.4 Approved Aangemaakt op: 28-10-2015 8:11:01 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Productbeschrijving In deze productbeschrijving van Evy komen de volgende aspecten aan bod: - Evy modules - Onze Partner Previder - Back-Up - Security & Privacy - Duurzaamheid

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

VirtualBox: hoe werkt het?

VirtualBox: hoe werkt het? VirtualBox: hoe werkt het? Handleiding van Auteur: ReD123NaX Oktober 2014 VirtualBox: hoe werkt het? In deze nieuwsbrief ga ik wat vertellen over virtualisatie. Virtualisatie is dé uitkomst wanneer je

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Automatisering gemeente Utrecht

Automatisering gemeente Utrecht Automatisering gemeente Utrecht (AUTO) Dienstencatalogus Dienstverlening externe huurders Stadskantoor ) Dienstverlening : Datacenter ruimte U wilt zelf voor uw ICT-infrastructuur zorg dragen en deze volledig

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Profin migratie naar Terminal Server. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin migratie naar Terminal Server. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin migratie naar Terminal Server Cervus Automatisering BV Stappenplan: 1. Virtuele harddisk maken voor de Profin data 2. Map structuur maken: Prog, Client en Profdata 3. Inhoud Program Files\Profin

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Persbericht IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Igel beschouwt cloud computing als een kernelement in een nieuwe golf van outsourcing, een golf waarvan vooral het MKB zal gaan

Nadere informatie

Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer

Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer Organisatie Dekker Zevenhuizen is in Nederland marktleider op het gebied

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

VOORSTELLING OFFICECLOUD -hosted desktop-

VOORSTELLING OFFICECLOUD -hosted desktop- idocta BVBA Roger Vansteenbruggestraat 123 8790 Waregem Tel: 056/614 604 - www@idocta.be idocta helpt bedrijven bij het intelligent beheren van documenten en data. VOORSTELLING OFFICECLOUD -hosted desktop-

Nadere informatie

Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak!

Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak! Patrick Scholte & Albert Dennis Janssen Anneveld Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak! Agenda Even voorstellen De Rabobank Problemen met omgevingen Oorzaken Aanpak Verdere ontwikkelingen

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP. IBIS mobile

TECHNISCH ONTWERP. IBIS mobile TECHNISCH ONTWERP Author: CMD 2A dt Kyril Herkelman Version: 0.1 Date: 26 January 2006 APPLICATIE...3 SERVER SIDE EISEN...5 CLIENTSIDE EISEN ALGEMEEN...6 CLIENTSIDE EISEN DOELGROEP...6 DATABASES...6 DEVELOPMENT...7

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Wij de werkzaamheden u het resultaat!

Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Bloemenlaan 21 2292 DA Wateringen Tel: 0174-220365 Emailadres: info@entersite.nl Internet: www.entersite.nl Inleiding Vele bedrijven

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC?

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC? Korte omschrijving van dit practicum We zullen spelenderwijze ervaren wat enkele van de virtualisatietechnieken inhouden. We gaan aan de slag met een freeware applicatie voor het aanbieden van een gevirtualiseerde

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Janjoris van der Lei. Gedelegeerd bestuurder LCP nv. E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater.

Janjoris van der Lei. Gedelegeerd bestuurder LCP nv. E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater. Janjoris van der Lei Gedelegeerd bestuurder LCP nv E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater Start Overzicht probleem Deel oplossingen Toekomstige oplossingen Wat doen

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Beheerders én gebruikers van Respect Zorggroep Scheveningen ervaren de voordelen van servervirtualisatie én applicatievirtualisatie

Beheerders én gebruikers van Respect Zorggroep Scheveningen ervaren de voordelen van servervirtualisatie én applicatievirtualisatie Beheerders én gebruikers van Respect Zorggroep Scheveningen ervaren de voordelen van servervirtualisatie én applicatievirtualisatie Organisatie Respect Zorggroep Scheveningen (kortweg Respect Zorggroep)

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie