d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden en aanpassen van homepages. d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. e. schriftelijk: Communicatie per post of per (u krijgt altijd een ontvangstbevestiging, zo niet dan is uw e- mail niet ontvangen). f. mondeling: In gesproken woorden uitgedrukt; niet schriftelijk (tet-a-tet of per telefoon). g. ShowU: Alle bedrijfsonderdelen en handelsnamen vallend onder het bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onder nummer geregistreerde eenmanszaak ShowU (o.a. ShowU Design, ShowU Hosting, ShowU Domains, LKA Webdesign, Gadgets Now, Coolgadget en Giftshop Online) vertegenwoordigd door natuurlijk persoon de heer L.K. Anderson. h. opdrachtgever: Natuurlijk of rechtspersoon die het contract mondeling of schriftelijk bevestigd heeft. i. partij: Opdrachtgever of ShowU j. partijen: Opdrachtgever en ShowU k. producten/diensten: De producten en diensten die ShowU aanbiedt, onderhoudt en beheert. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domeinnaam, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende services, producten en diensten.

2 l. domeinnaam: Daar waar domeinnaam gebruikt wordt, wordt één of meerdere domeinnamen bedoeld. Een domeinnaam is een naam van een computernetwerk (een domein) via welke bijvoorbeeld via internet een website op te roepen is. m. Overeenkomst: Elke wederzijdse mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen ShowU en de opdrachtgever. Hieronder valt ook het bestellen via het contact formulier op de website van ShowU. n. Project: Het proces van het bouwen van een website, het proces van he aanmaken van hosting of een het proces van het aanvragen van domeinnaam 2. TOEPASSELIJKHEID a. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met ShowU van welke aard ook, ook indien producten, services, goederen en/of diensten niet specifiek in deze voorwaarden zijn omschreven. b. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor ShowU niet bindend en niet van toepassing. 3. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN ACCEPTATIE a. Alle offertes en prijsopgaven welke door ShowU gedaan worden zijn vrijblijvend en gratis, behalve indien door ShowU schriftelijk anders is vermeld. Dit kan zich voordoen indien er om expliciete (technische) uitleg gewenst is. b. Een aanbieding of offerte gedaan door ShowU heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld, ingaande op de datum die vermeld staat op de offerte (type- en drukfouten voorbehouden). Wijzigingen in offertes zijn niet mogelijk, wanneer er zich andere omstandigheden voordoen zal er een nieuwe offerte aangevraagd moeten worden. c. Wijzigingen m.b.t. tot de overeenkomst zijn pas geldig op het moment dat zowel ShowU als de opdrachtgever hiervoor een aanvullende overeenkomst hebben gesloten.

3 4. AANVANG VAN DE OVEREENKOMST a. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: - het (online) offerte- of bestelformulier is ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever; - ontvangen en bevestigd door ShowU; (bij een bestelling via de website van ShowU wordt uw IP nummer opgeslagen) b. Een bestelling is altijd definitief en onherroepelijk, met uitzondering van het gestelde in artikel 14e. Bij een annulatie worden annulatiekosten in rekening gebracht. ShowU dient zich dan pas aan haar verplichtingen te voldoen indien alle benodigde papieren, evenals alle te vorderen bedragen in het bezit zijn van ShowU en/of op de financiële rekening van ShowU zijn bijgeschreven (giro t.n.v. ShowU te Tilburg). c. Bij de huur van een domein dienen tevens de eventuele setupkosten, de eerste jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van ShowU (giro t.n.v. ShowU te Tilburg). Indien de registratie een domeinnaam met een Nederlandse extensie betreft dient opdrachtgever tevens alle eventueel benodigde documenten voor de Stichting Internet Domein Registratie Nederland (SIDN) aan ShowU te doen toekomen. d. Het staat ShowU vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. e. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden (zie ook artikel 3c). 5. DUUR EN BEËINDIGING a. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden tenzij anders overeengekomen. Deze termijn wordt steeds stilzwijgend verlengd met een even grote termijn als oorspronkelijk tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen. Voor sommige domeinnamen geldt een minimum termijn van 24 maanden. In dit geval staat dit duidelijk aangegeven worden op de website van ShowU b. De overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd tegen het einde van de minimumduur van de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee maanden. c. Facturering geschiedt per jaar, tenzij anders overeengekomen. d. ShowU kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens ShowU niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. e. ShowU heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

4 f. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 heeft ShowU het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale - wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen - aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden - opdrachtgever (illegale) warez of mp3's verspreid - opdrachtgever ongevraagde s verstuurd ('spammen') g. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zwaarbelastende (background) processen te draaien of warez/mp3's of andere verboden of aanstootgevende pagina's op de servers te plaatsen. Spamming is nooit toegelaten. Misbruik zal automatisch inhouden dat de betreffende accounts worden verwijderd van de servers zonder verdere melding hieraan voorafgaand en zonder enige vorm van schadevergoeding en/of restitutie op wat voor wijze dan ook. Indien u van mening bent dat dergelijke processen en/of sites op de servers worden gebezigd, kunt u een sturen naar: 6. LEVERING EN LEVERINGSTIJD a. Plaatsing van een website geschiedt altijd zo spoedig mogelijk na aanlevering van gegevens en promotiemateriaal. Alvorens de website geplaatst wordt, zal er een proefwebsite online geplaatst worden, welke door de opdrachtgever gecontroleerd dient te worden., of op een later af te spreken tijdstip. b. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd met de opdrachtgever. In geval van overmacht aan de zijde van ShowU zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Zowel ShowU, als de opdrachtgever hebben dan geen verplichtingen meer aan elkaar. c. Bij aanvraag, registratie of verhuizing van een domein is ShowU afhankelijk van derden, daarom dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken (alhoewel normaal gesproken domeinnamen binnen één of enkele dagen actief zullen zijn). Verhuizing van uw domeinnaam kan, afhankelijk van omstandigheden en derde partijen, langer duren. 7. OVERMACHT a. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. (van Dale: dwang waardoor de aansprakelijkheid voor iems doen of laten wordt opgeheven) b. ShowU is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst kan in dit geval in overleg worden ontbonden.

5 8 DATA/ VERKEER Het data/ verkeer is daar waar dit is aangegeven onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker (fair use policy), indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd of een toeslag krijgen op het extreme gebruik. U ontvangt hiervan altijd eerst een waarschuwing. Wij brengen opdrachtgever op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/ verkeer, of anderszins het hoge verbruik in te perken. Een en ander in overleg met ShowU, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 48 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van of gerelateerd aan ShowU. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is ShowU gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. 9. WEBDESIGN a. Het staat ShowU vrij om het creëren, aanpassen of updaten van websites uit te besteden aan derden, indien zij daar reden toe ziet. b. ShowU is niet verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen, danwel op de hoogte te houden van veranderingen aangaande webdesign, zolang opdrachtgever hiervan geen, of weinig hinder ondervindt. 10. DOMAINS a. Het staat ShowU vrij om, om wat voor reden dan ook, al dan niet tijdelijk, een of meerdere van haar domeinnaamregistraties uit te besteden aan derden, indien zij dit noodzakelijk acht. b. Het staat ShowU vrij om veranderingen door te voeren, om wat voor reden dan ook, aangaande wat voor door haar geboden domeinnamen dan ook. c. ShowU is niet verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen, danwel op de hoogte te houden van veranderingen aangaande wat voor domeinnaam of domeinnaamregistratie dan ook, zolang opdrachtgever hiervan geen, of weinig hinder ondervindt. 11. HOSTING a. ShowU Hosting vallend onder ShowU is reseller van hostingpaketten. De opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de algemene voorwaarden en condities van externe bedrijven. Deze zullen door ShowU, op aanvraag, gratis worden verstrekt aan opdrachtgever.

6 b. Tenzij anders overeengekomen, blijven de domeinnamen geregistreerd door ShowU, eigendom van ShowU (dit is o.a. het geval bij particuliere.nl domeinnamen, welke onder licentie aan opdrachtgever in bruikleen wordt gegeven). De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de domeinnaam aangaande zijn overeenkomst met ShowU te verhuizen naar de servers van derden mits hij aan zijn betalingsverplichting(en) jegens ShowU heeft voldaan en mits de hiervoor verschuldigde administratiekosten (deze kosten zijn gelijk aan één jaar domeinregistratiekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen) op de financiële rekening van ShowU (giro t.n.v. ShowU te Tilburg) zijn bijgeschreven. Indien dit het geval is, is ShowU verplicht medewerking te verlenen aan opdrachtgever aangaande de verhuizing danwel de eigendomsoverdracht van de domeinnaam. c. In geval van verhuizing of eigendomsoverdracht van een of meerdere domeinnamen van opdrachtgever, dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor alle administratieve, juridische en overige handelingen die hiervoor noodzakelijk zijn. Tevens dient opdrachtgever alle kosten hieruit voortvloeiend, of hieraan gerelateerd te voldoen. ShowU kan nimmer, op wat voor wijze dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor wat voor kosten dan ook, gerelateerd aan de verhuizing of de verandering van eigendomsrecht van de betreffende domeinnaam. d. ShowU is niet verplicht om op haar paketten, op wat voor manier ook, support te geven danwel aanvullende diensten te verlenen, tenzij anders vermeld. e. Het staat ShowU vrij om veranderingen door te voeren, om wat voor reden dan ook, aangaande webhosting. Hiervan zal altijd schriftelijk melding worden gemaakt. f. ShowU is niet verplicht de opdrachtgever op de hoogte te stellen, danwel op de hoogte te houden van veranderingen aangaande webhosting, zolang opdrachtgever hiervan geen, of weinig hinder ondervindt. g. Het versturen van ongevraagde berichten (het zogenoemde 'spammen') is nooit toegestaan en zonder meer een reden voor ShowU om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddelijke ingang te beëindigen, opdrachtgever heeft dan nimmer recht op wat voor schadevergoeding dan ook. Alle 'spam' kunt u melden op h. (Illegale) Warez, Mp3's etc. zijn niet toegestaan en zonder meer een reden voor ShowU om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddelijke ingang te beëindigen, opdrachtgever heeft dan nimmer recht op wat voor schadevergoeding dan ook. i. ShowU Hosting is gerelateerd aan Budget Webhosting en zal als zodanig geregeld een beroep doen op hun helpdesk. 12. UPDATES a. Onder updates wordt verstaan het aanpassen of aanvullen van bestaande homepages binnen uw door ShowU onderhouden website en binnen redelijke grenzen. Indien een update buitengewoon veel tijd vergt, kan en zal ShowU hiervoor een vergoeding vragen. Deze vergoedingen zullen over een langere periode worden opgespaard om uiteindelijk uiterlijk één jaar na de afronding gefactureerd te worden. Dit uitsluitend en in alle redelijkheid ter beoordeling van ShowU. b. Updates dienen digitaal, per cd-rom. dvd of ander digitale opslagmedia of per aangeleverd te worden. Indien niet digitaal aangeleverd, kan en zal ShowU voor het digitaliseren van de informatie een extra vergoeding vragen.

7 13. PRIJZEN a. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW (omzetbelasting), en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. b. ShowU heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Beide partijen verliezen op dat moment alle verplichtingen aan elkaar omtrent de verbroken overeenkomst. 14. BETALINGSVOORWAARDEN a. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt (mondeling of schriftelijk). De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van ShowU, voor zover dit binnen de verantwoordelijkheid van ShowU valt en met uitzondering van overmacht situaties. b. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. c. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per termijn vooraf te worden voldaan per factuur. Zo niet, dan behoudt ShowU het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen (zie artikel 19). De vergoeding voor andere kosten worden tevens gefactureerd op het moment dat deze zich voordoen. d. De annulatiekosten per opdracht zijn minimaal 25% van het overeengekomen factuurbedrag voor die opdracht, exclusief eventuele overeengekomen korting(en) of mindering(en) op het factuurbedrag, vermeerderd met de gemaakte kosten voor die opdracht. Dit uitsluitend en in alle redelijkheid, ter beoordeling van ShowU. Een annulatie dient uiterlijk binnen 24 uur, op een duidelijke manier, bij ShowU schriftelijk te zijn gemeld. Indien er geen van te voren afgesproken factuurbedrag is. Zal minimaal 100,- worden gefactureerd eventueel verhoogd in verhouding met het aantal reeds gewerkte uren aan het project. e. ShowU stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst deze dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum o.v.v. het factuurnummer. f. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim (zie artikel 19).

8 g. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 10 dagen na de datum op de factuur schriftelijk aan ShowU kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal ShowU een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag en indien nodig het factuurbedrag corrigeren of bevestigen. Deze kennisgeving zal binnen 2 werkdagen volgen. Indien de factuur zoals verstuurd correct blijkt te zijn blijft de uiterste betalingsdatum (vermeld op de factuur) onverminderd van kracht. h. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van overmaking op de financiële rekening van ShowU (giro t.n.v. ShowU te Tilburg), via betaaldienst PayPal of via een persoonlijk overhandigde contante betaling. i. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet op tijd worden betaald, behoudt ShowU zich het recht een vertragingsrente in rekening te brengen die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van betaling van de factuur. j. Indien abusievelijk een hoger bedrag gestort wordt, dan dient ShowU het teveel betaalde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop het bedoelde bedrag zal worden geretourneerd. k. Alle betalingen van opdrachtgever aan ShowU dienen binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van ShowU (giro t.n.v. ShowU te Tilburg), op de PayPal rekening of persoonlijk overhandigd te zijn in contanten. l. Indien opdrachtgever nalatig blijft de verschuldigde bedragen aan ShowU te voldoen, kan en zal ShowU de vordering uit handen geven, hetgeen opdrachtgever verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten. 15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN a. Het is opdrachtgever toegestaan de op de ShowU site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zogenaamde freeware), te downloaden en te gebruiken. b. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "sharaware") te respecteren en vrijwaart ShowU van enige aanspraak. 16. EIGENDOMSVOORBEHOUD Al het door ShowU vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van ShowU tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het copyright en eigendomsrecht van websites gemaakt door ShowU blijft eigendom van ShowU, deze wordt geen eigendom van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wijzigingen in het ontwerp (daaronder valt dus niet de inhoud) zijn niet toegestaan zonder toestemming van ShowU.

9 17. AANSPRAKELIJKHEID a. ShowU is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar ShowU weinig of geen invloed op kan uitoefenen. ShowU kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met ShowU of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ShowU. b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ShowU slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ShowU voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. c. Opdrachtgever vrijwaart ShowU voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van ShowU. d. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. ShowU kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. ShowU is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. e. ShowU is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van, door de opdrachtgever aangeleverd, promotiemateriaal. f. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die ShowU mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. g. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan ShowU. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die ShowU als gevolg daarvan lijdt. h. Coulance-werkzaamheden kunnen nimmer enige verplichting wat dan ook ten aanzien van ShowU scheppen en geschiedden altijd uitsluitend en volledig voor risico van de opdrachtgever. 18. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij met uitzondering van de in de algemene voorwaarden van ShowU beschreven artikelen.

10 19. BUITENGEBRUIKSTELLING a. ShowU heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens ShowU niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. ShowU zal de opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van ShowU kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. b. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door ShowU gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan. c. ShowU heeft het recht te leveren diensten tijdelijk op te schorten en/of produkten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien (onderhouds-) werkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het opschorten van diensten en/of het tijdelijk buiten gebruik stellen van produkten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van ShowU voor door opdrachtgever mogelijk geleden schade, direct of indirect, van welke aard dan ook. Van derglijke opschortingen worden indien mogelijk zo ver mogelijk van te voren kennisgeving gedaan. 20. RECLAME a. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 10 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ShowU vervalt. b. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden binnen 10 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van ShowU. c. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. d. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op. 21. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN a. ShowU behoudt zich te allen tijde het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen.

11 c. Opdrachtgever dient zich op te hoogte te stellen danwel op de hoogte te houden van alle veranderingen en aanvullingen aangaande de beschreven artikelen binnen deze voorwaarden. Bestaande klanten krijgen melding van wijzigingen in de algemene voorwaarden. d. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 22. RETOURZENDINGEN a. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ShowU nimmer verplicht eventuele retourzendingen van opdrachtgever te accepteren. b. Door het accepteren van een retourzending erkent ShowU niet de door opdrachtgever opgegeven grond voor betreffende retourzending. Het risico van retourgezonden goederen blijft berusten bij opdrachtgever. 23. VERTROUWELIJKHEID, BEVEILIGING EN PRIVACY a. Opdrachtgever staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van ShowU ontvangen informatie, geheim zal blijven, indien ShowU heeft aangegeven dat de verstrekte informatie vertrouwelijk van aard is. b. ShowU voert een strikt privacy beleid, dat wil zeggen dat de gegevens van opdrachtgever niet door ons aan derden worden verstrekt, tenzij opdrachtgever aan ShowU hiervoor duidelijk toestemming heeft gegeven of een bevoegd functionaris een expliciet gerechtelijk bevel overlegt voor inzage van de gegevens van opdrachtgever. Zie ook onze privacy policy. c. Opdrachtgever en ShowU staan er ten opzichte van elkaar voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daar onder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistratie gesteld, in acht zijn genomen. Zowel opdrachtgever als ShowU zullen voor een adequate beveiliging van persoonsregistratie zorg dragen. d. Opdrachtgever vrijwaart ShowU voor alle aanspraken van derden die mogelijk worden ingesteld wegens schending aan de Wet persoons-registratie en/of wettelijke bewaartermijnen.

12 24. GARANTIE a. Gedurende een periode van maximaal 30 dagen na ter beschikking telling zal ShowU naar beste vermogen eventuele materiaal en fabricagefouten in de door ShowU geleverde diensten en producten alsmede in de onderdelen die door ShowU in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ShowU zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden hierbij eigendom van ShowU. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buitenkomende oorzaken of externe factoren zoals ondeskundige aanpassingen, of indien opdrachtgever zonder toestemming van ShowU wijzigingen in de layout of in onderdelen die door ShowU in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. b. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van garantie zullen door ShowU in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven. c. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is ShowU niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de resultaten van diensten op het gebied van computerservices, automatische informatie verwerking en/of het bewerken van gegevens met behulp van door ShowU beheerde producten en diensten. 25. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ShowU en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. b. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. Algemene voorwaarden MT4You 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. 1.2. Producten en

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tesink & Koenderink Webdesign wordt gesloten. 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tironweb

Algemene Voorwaarden Tironweb Algemene Voorwaarden Tironweb Tironweb 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tironweb wordt gesloten. 1.2 Producten

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor QuicklyConnected / QC-hosting niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor QuicklyConnected / QC-hosting niet bindend en niet van toepassing. 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van QuicklyConnected / QC-hosting wordt gesloten. 1.2. Producten en diensten

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor paradise hosting.nl niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor paradise hosting.nl niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Paradisehosting.nl wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Catsburg Automatisering

Algemene voorwaarden Catsburg Automatisering Algemene voorwaarden Catsburg Automatisering 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Catsburg Automatisering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden DE SHOPSHOP Internet Services

Leveringsvoorwaarden DE SHOPSHOP Internet Services Leveringsvoorwaarden DE SHOPSHOP Internet Services 1. Definities 1. DE SHOPSHOP Internet Services, hierna te noemen DE SHOPSHOP: handelsnaam van Pleasure Providers VOF t.b.v. aanvraag, registratie en hosting

Nadere informatie

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008.

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Dot72 wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Dot72 wordt gesloten. Algemene voorwaarden Dot72 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Dot72 wordt gesloten. 1.2. Producten en diensten

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ACW-IT

Algemene voorwaarden ACW-IT Algemene voorwaarden ACW-IT 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van ACW-IT wordt gesloten. 1.2. Producten en

Nadere informatie

Wij leveren oplossingen. ICT helpt ons daarbij. SST Software B.V. Algemene voorwaarden

Wij leveren oplossingen. ICT helpt ons daarbij. SST Software B.V. Algemene voorwaarden SST Software B.V. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Gebruiker: SST Software B.V. (hierna te noemen: SST ), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland, onder nummer 08178465. b.

Nadere informatie

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST Pagina 2 van 7 Inhoudstafel 1. Specifieke bepalingen en omschrijving van de overeenkomst... 3 2. Duur en beëindiging... 3 3. Levering en leveringstijd... 4 4. Overmacht...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. KvK: 34179885 btw: NL 2178.46.464 B01. v1.0 2014 Sadara Internet 1/5

Algemene Voorwaarden. KvK: 34179885 btw: NL 2178.46.464 B01. v1.0 2014 Sadara Internet 1/5 Algemene Voorwaarden KvK: 34179885 btw: NL 2178.46.464 B01 v1.0 2014 Sadara Internet 1/5 1. Definities 1.1- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten

Nadere informatie

Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden

Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden Hieronder vindt U de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met BeVisual. Door het aangaan van een relatie met BeVisual zijn alle betrekkingen tussen BeVisual

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Future-Hosting wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Finanstratie/SSM niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Finanstratie/SSM niet bindend en niet van toepassing. 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Finanstratie of handelend onder de handelsnaam van Sweet Soul Media wordt

Nadere informatie

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e- mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van FlexxNL.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e- mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van FlexxNL. 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van FlexxNL wordt gesloten. 1.2. Producten en diensten van FlexxNL: De door

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van 2B Support wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van 2B Support wordt gesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN 2B SUPPORT 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van 2B Support wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

HOSTSLIM ALGEMENE VOORWAARDEN

HOSTSLIM ALGEMENE VOORWAARDEN HOSTSLIM ALGEMENE VOORWAARDEN Op alle diensten van HostSlim B.V. zijn haar algemene voorwaarden van kracht. Eventueel aanwezige (inkoop) voorwaarden van de klant worden dan ook nadrukkelijk verworpen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van R-WebDesign wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Juiste Vorm wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011 Artikel 1: Definities 1.1 DOTMADESHOP: DOTMADESHOP staat

Nadere informatie

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Cees & Co niet bindend en niet van toepassing.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Cees & Co niet bindend en niet van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Webpoort B.V., handelend onder de naam Cees & Co

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten 1. Definities Amsterdam, 29 mei 2004 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden In dit document vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Miix. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Miix, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WindhoosNL - Consument

Algemene voorwaarden WindhoosNL - Consument Algemene voorwaarden WindhoosNL - Consument 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WindhoosNL wordt gesloten.

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden zakelijk 1. Overeenkomst De overeenkomst tussen de klant en VelzArt internet & automatisering zal altijd schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Hierop kan worden terug gevallen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Windhoos Servers

Algemene voorwaarden Windhoos Servers Algemene voorwaarden Windhoos Servers 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Windhoos Servers wordt gesloten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 -

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk. Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl

Algemene voorwaarden. Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk. Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl Algemene voorwaarden Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl Artikel 1. Definities 1.1 Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blue Rose Webdesign Versie 2-29 september 2010

Algemene Voorwaarden Blue Rose Webdesign Versie 2-29 september 2010 Algemene Voorwaarden Blue Rose Webdesign Versie 2-29 september 2010 1 Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Blue

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.0)

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.0) STUDIO 23 - ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. () 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions

Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van CueDesign IT Solutions, verder te noemen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Versie 2.0 per 1-6-2013

Leveringsvoorwaarden Versie 2.0 per 1-6-2013 Leveringsvoorwaarden Versie 2.0 per 1-6-2013 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van NOW-Design wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Allroundhosting ('Hosting faciliteiten') 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Allroundhosting ('Hosting faciliteiten') 1. Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Allroundhosting ('Hosting faciliteiten') 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prioserve Internetdiensten

Algemene voorwaarden Prioserve Internetdiensten Algemene voorwaarden Prioserve Internetdiensten 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Prioserve Internetdiensten

Nadere informatie

Alle betrekkingen tussen Patula en haar opdrachtgevers zijn onderworpen aan de hier volgende leverings- en verkoopvoorwaarden.

Alle betrekkingen tussen Patula en haar opdrachtgevers zijn onderworpen aan de hier volgende leverings- en verkoopvoorwaarden. Algemene voorwaarden Patula (t.b.v. webdesign en services) Patula Heuvelstraat 3 5391EP Nuland Alle betrekkingen tussen Patula en haar opdrachtgevers zijn onderworpen aan de hier volgende leverings- en

Nadere informatie

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Veamed.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per  bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Veamed. 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Veamed wordt gesloten. 1.2. Producten en diensten van Veamed: De door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

van Wijhe Consultancy

van Wijhe Consultancy van Wijhe Consultancy Tel.: 06-511 828 79 Fax.: 084-88 35 696 KVK. Nr. : 06091834 De Veluwe en Twente Bel.Nr.: NL 107686016 B01 E-mail: Internet: info@vanwijhecons.nl www.vanwijhecons.nl Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MCH MEDIA wordt gesloten. 2. Producten en diensten

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor To The Point Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor To The Point Webdesign niet bindend en niet van toepassing. To The Point Webdesign betalings- en leveringsvoorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasbaarheid 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken,

Nadere informatie

VII. Duur en beëindiging

VII. Duur en beëindiging Algemene voorwaarden Taartjes van An is een eenmanszaak, gevestigd te Nunspeet, Kuntzestraat 128, 8071 KR, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Harderwijk, onder nummer: 8095802

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities

Artikel 1 - Definities Algemene Leveringsvoorwaarden LaatR.IT (opgesteld 14-01-2008) LaatR.IT is gevestigd te Veghel en ingeschreven bij de KvK voor Oost-Brabant onder nummer 1721 4652. De specifieke voorwaarden zijn op al onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dissplay Online

Algemene voorwaarden Dissplay Online Algemene voorwaarden Dissplay Online 1. Definities 1.1. Dissplay Online dan wel dissplayonline.com: handelend onder de naam Dissplay Online, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel. 1.2. Opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Definities

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WICHER SOLUTIONS wordt gesloten. 2. Producten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES 2. TOEPASSELIJKHEID 3. AANBIEDING 4. PRIJZEN

Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES 2. TOEPASSELIJKHEID 3. AANBIEDING 4. PRIJZEN Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES Trendo Communicatie & Webdesign: de eenmanszaak Trendo Communicatie & Webdesign, gevestigd en kantoorhoudende in Asten, hierna ook wel Trendo genoemd; Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van wordt gesloten. 2. Producten en diensten van :

Nadere informatie

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Graphic Solutions

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Graphic Solutions Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Graphic Solutions De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden voor iedere overeenkomst met Graphic Solutions. Door het aangaan van een relatie met Graphic Solutions

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. Artikel 3 Offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. Artikel 3 Offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden van Noud Kessels Webdesign & Artwork (hierna te noemen: NKW&A ) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

IMforYou Pascalweg 23 3225 LE Hellevoetsluis. Telefoon: 0181 74 50 26. Email: info@imforyou.nl Website: www.imforyou.nl. Algemene Voorwaarden IMforYou

IMforYou Pascalweg 23 3225 LE Hellevoetsluis. Telefoon: 0181 74 50 26. Email: info@imforyou.nl Website: www.imforyou.nl. Algemene Voorwaarden IMforYou Algemene Voorwaarden IMforYou 1. Definities 1.1. Diensten en producten van IMforYou: internet marketing (waaronder zoekmachine optimalisatie, zoekmachine adverteren, content marketing, social media, website

Nadere informatie

2. Het ondertekenen van een door Online Marketing Assistent uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Online Marketing Assistent.

2. Het ondertekenen van een door Online Marketing Assistent uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Online Marketing Assistent. Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Online Marketing Assistent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Online Marketing Assistent,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MarketingMakkers

Algemene voorwaarden MarketingMakkers Algemene voorwaarden MarketingMakkers Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van MarketingMakkers. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door MarketingMakkers,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign.

Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign. Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign. 1. Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van BlackWebDesign wordt gesloten.

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van BlackWebDesign wordt gesloten. Algemene Voorwaarden BlackWebDesign. Artikel 1 - Definities 1. Opdrachtgever: l c WebDesign @b Blacka De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van 1.2 Dienst(en): de

Nadere informatie

[Algemene voorwaarden]

[Algemene voorwaarden] [Algemene voorwaarden] PivvenIT Wederik 50 3401 LZ IJsselstein 26 maart 2015 2/8 Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling PivvenIT: PivvenIT V.O.F. te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Allron Web-Hosting

Algemene voorwaarden Allron Web-Hosting Algemene voorwaarden Allron Web-Hosting In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Water Mediatechnologie 1. Definities 2. Toepasselijkheid voorwaarden 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Van de Water Mediatechnologie 1. Definities 2. Toepasselijkheid voorwaarden 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Voorwaarden Van de Water Mediatechnologie In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

1. Definities. 2. Toepasselijkheid

1. Definities. 2. Toepasselijkheid 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Slimix of een der bedrijven die onder een der handelsnamen wordt gedreven

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Jverboven

Algemene Voorwaarden van Jverboven Algemene Voorwaarden van Jverboven 1. Algemene bepalingen 1.1 Jverboven gevestigd aan de Snoekstraat 27, 3920 te Lommel, België. 1.2 Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKT-web In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen,

Algemene Voorwaarden MKT-web In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, Algemene Voorwaarden MKT-web In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Digitalex

Algemene voorwaarden Digitalex Algemene voorwaarden Digitalex KvK 69850445, gevestigd te Nieuwe Niedorp Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Digitalex. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven 1. Definities Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LouwersOnline of een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1.

Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1. Definities. 2. Toepasselijkheid

1. Definities. 2. Toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden IMW, Internet Marketing Webdesign. IMW, Internet Marketing Webdesign is een handelsnaam van H. Verberne-Kamsteeg, gevestigd en kantoorhoudende aan de Albert Verweylaan 138,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie