SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA. Projectplan Transvita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA. Projectplan Transvita 200415 1"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA Projectplan Transvita

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting 2 Wat is onze missie en visie? 3 Wat zijn onze doelstellingen? 4 Waarom doen we dit? 5 Wat gaan we samen doen? 6 Hoe geven we dit vorm en in welke fase? 7 Wat zijn de randvoorwaarden? 8 Begroting 9 Evaluatie en borging 10 Gegevens regio Projectplan Transvita

3 1. Inleiding en samenvatting Inleiding In eerste instantie 12 schoolbesturen in Midden-Nederland, aangesloten bij Partners In Onderwijs (PIO), hebben het initiatief genomen om te komen tot verdergaande samenwerking op het terrein van personeelsvoorziening, mobiliteitsbeleid, loopbaanbeleid en duurzame inzetbaarheid. Op 15 december 2014 hebben zij een startverklaring getekend in het kader van de subsidieregeling Regionale Transfer Centra (RTC) van het Sectorplan Primair Onderwijs (PO). Na die datum hebben zich nog een zestal schoolbesturen in de regio bij dit initiatief aangesloten. Op 2 februari heeft de Stuurgroep van het sectorplan een subsidie beschikbaar gesteld voor de plan- en onderzoeksfase van de RTC-vorming van 3 maanden. Belangrijkste product in deze fase is dit Plan van Aanpak voor de inrichting en vormgeving van het RTC. Andere schoolbesturen in de regio, GMR-en van de deelnemende besturen en vakbonden zijn reeds, of worden op korte termijn, geïnformeerd over dit initiatief. Na vaststelling van dit Plan van Aanpak zal nader overleg plaatsvinden met de GMR-en en de vakbonden. Samenvatting Dit projectplan beschrijft een samenwerkingsvoorstel tussen deelnemende besturen dat zorgt voor: - Behoud van werkgelegenheid en het bevorderen van mobiliteit in de regio; - Passende inzet van vervangers, binnen de kaders van de WWZ; - Optimaal gebruik maken van de (extra)ruimte voor professionalisering en duurzame ontwikkeling (vitaliteit), die wordt geboden door de nieuwe CAO PO, met bijzondere aandacht voor de positie van vervangers; - Versterking van het loopbaanperspectief voor het personeel, ook op lange termijn; - Waarborgen van de duurzame inzetbaarheid van het personeel; - Wanneer mogelijk instroom van jonde leerkrachten; - Voorkomen instroom in de WW van minimaal 60 fte. Een nieuw op te zetten regionaal transfercentrum, genaamd Transvita gaat zich richten op het behoud van personeel, de instroom van jonge leerkrachten, loopbaanbegeleiding van betrokkenen en het stimuleren van mobiliteit en vitaliteit. Uitgangspunt bij herplaatsing en mobiliteit is vrijwilligheid. Transvita opereert als gezamenlijke (virtuele) school en is onlosmakelijk verbonden met de overkoepelende gezamenlijke vervangingsdienst; de PIO-invalpool. In hoofdlijnen gaat Transvita zorgen voor: - Het laten doorstromen van vrijwillig mobielen en boventalligen, o.a. door het creëren van een schil met vaste poolers die vervangingswerkzaamheden uitvoeren, het beheren van een mobiliteitsdatabank en het opzetten van een vacaturedatabank. - De inzet van haar medewerkers via PiO-personeel (de gezamenlijke invalpool) door middel van de inzet van boventalligen en vaste poolers in een eerste schil en de inzet van jonge leerkrachten in een 2e schil. Daardoor wordt gedwongen uitstroom van personeel voorkomen, een efficiënte inzet van personeel gewaarborgd en wordt instroom in de ww vermeden; - Loopbaanbegeleiding van de medewerkers van Transvita; - Outplacement, begeleiding van werk naar werk; - Het bevorderen van instroom, begeleiding en doorstroom van jonge leerkrachten. Inzet van jonge leerkrachten vindt in eerste instantie plaats als vervanger tot er doorstroom naar reguliere formatie plaatsheeft; - Het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers door aandacht te besteden aan gezamenlijk vitaliteit(sbeleid). Projectplan Transvita

4 Op basis van de huidige deelname is er een bijdrage per bestuur begroot van 3,84 per leerling per jaar. Gedurende de subsidiabele periode die loopt van februari 2015 tot augustus 2016 is een totale bijdrage per bestuur begroot op 1,80 per leerling. Tegenover de bijdrage voor de kosten van Transvita staat een duidelijke kostenbesparing voor de deelnemende besturen wegens: - Hogere dekkingsgraad vaste poolers door schaalgrootte Transvita (minder leegloop); - Tijdelijke contracten kunnen vaker wel worden verlengd (plaatsing als vaste pooler bij Transvita). Dit spaart de kosten van de onder de nieuwe wetgeving verplichte transitievergoedingen uit; - Minder kosten te maken door de besturen om risico s ww-claim af te dekken (minder payrollers, uitzendkrachten, etc. nodig op bijvoorbeeld tijdelijke vacatures); - Minder kosten ww-claims wegens minder uitstroom richting ww; - Kosten outplacement worden duidelijk gereduceerd; - De kosten om risico s van krimp te reduceren hoeven niet of in mindere mate te worden gemaakt; - Loopbaanbegeleiding van vaste poolers wordt overgenomen, dit spaart aanzienlijk tijd / geld; - Kosten vacature-invulling (werving) en intern mobiliteitsbeleid nemen af, Transvita neemt dit immers over; - Besparing op juridische kosten bij het afscheid nemen van personeel, besparing van kosten die gemaakt worden bij het plaatsen van medewerkers in het rddf, besparing kosten die gemaakt worden bij ontslagprocedures. Projectplan Transvita

5 2. Wat is onze missie en Visie? De autonome ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt (afname werkgelegenheid) en de ontwikkelingen van het overheidsbeleid (o.a. Wet Werk en Zekerheid) stellen de schoolbesturen in de regio voor een enorme opgave. Als samenwerkende schoolbesturen willen we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de personele gevolgen van deze ontwikkelingen. Daarom willen wij ons, met behoud van bestuurlijke autonomie, inzetten voor regionale samenwerking. Label voor dit gezamenlijk initiatief in de regio Midden-Nederland is: Transvita. Perspectief voor de langere termijn is één regionaal centrum voor een gezamenlijk, kwantitatief (transfer) en kwalitatief (vitaal), arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. Dat gezamenlijke beleid moet leiden tot voldoende en gekwalificeerd personeel in de regio. Op deze wijze willen de samenwerkende schoolbesturen invulling geven aan goed werkgeverschap. Professioneel personeelsbeleid zien wij als een noodzakelijk voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, nu en in de toekomst. Op die manier kunnen we investeren in een duurzame ontwikkeling van onze kinderen. Een groot deel van de samenwerkende schoolbesturen heeft, via de gezamenlijke invalpool van PiO, al ervaring opgedaan met regionale samenwerking. Deze schoolbesturen zijn toe aan een volgende ontwikkelingsfase, waarin zij zich vooral willen richten op het leiden van personeel naar duurzame banen. Samenwerking, met de daarbij horende schaalvergroting, biedt de mogelijkheid om het plannen van de flexibele schil vele malen efficiënter te laten plaatsvinden, waardoor het rendement hoger ligt. De vervangingsvraag (incl. ouderschapsverlof en cao verlof) bedraagt uit ervaringscijfers jaarlijks tussen de 8-10%. Hoe groter de schaal hoe beter de fluctuaties kunnen worden opgevangen. Alleen een grote pool biedt meer kansen op efficiency, risicobeheersing, opvang van pieken en dalen en kostenbeheersing. Ervaringscijfers uit de praktijk wijzen uit dat bij een samenwerking tussen verschillende besturen waarbij de totale medewerker-omvang minimaal fte s bedraagt, een inzetpercentage van % haalbaar is. Waarom lukt dit: Opvang van pieken en dalen in de aanvragen worden beter opgevangen. Door een grotere spreiding over een groter gebied zijn er minder pieken en dalen ( statistisch gegeven ). Hoe groter het volume hoe meer spreiding hier mogelijk is. Bij oplossingen in kleinere samenwerkingsverbanden of alleen op bestuursniveau wordt een gemiddelde inzet van 75-80% gehaald! Uit onderzoek blijkt dat samenwerking vanaf 60 scholen pas financieel aantrekkelijk wordt. Het op individueel bestuursniveau inrichten van een transfercentrum, vervangingspool is zodoende een duurdere en meer risicovolle variant. *Bron: PON notitie, schaal en omvang van een flexpool, feb. 2015, Fred Ruijling Projectplan Transvita

6 3. Wat zijn onze doelstellingen? Voor de initiatiefnemers zijn overkoepelende doelstellingen van dit project: Duurzame ontwikkeling en efficiënte inzet van het personeel (alle geledingen) en werving en behoud van voldoende en gekwalificeerd personeel, ook op de langere termijn, met als speerpunt de jonge leerkrachten. In het verlengde hiervan zijn onze, meer concrete, doelstellingen voor dit project: a. Behoud van werkgelegenheid in de regio, het voorkomen van instroom in de WW van minimaal 60 fte; b. Waar mogelijk instroom van jonge leerkrachten; c. Bevorderen van mobiliteit in de regio (incl. de stedelijke gebieden); d. Passende inzet van vervangers, binnen de kaders van de WWZ; e. Optimaal gebruik maken van de (extra) ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (professionalisering) en duurzame ontwikkeling (vitaliteit), die wordt geboden door de nieuwe CAO PO, met bijzondere aandacht voor de positie van vervangers; f. Versterking van het loopbaanperspectief voor het personeel, ook op lange termijn; g. Waarborgen van de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Projectplan Transvita

7 4. Waarom doen we dit? De samenwerkende schoolbesturen willen via inrichting van een RTC een passend antwoord zoeken op de daling van de werkgelegenheid ten gevolge van de leerlingendaling (krimp) en op de gevolgen van de WWZ en andere ontwikkelingen in het overheids- en onderwijsbeleid. Deze paragraaf bevat een analyse van de arbeidsmarktontwikkelingen in de regio en een beschrijving van de gevolgen van de WWZ en andere relevante beleidsontwikkelingen voor het primair onderwijs. Arbeidsmarktanalyse regio Midden-Nederland De regio Midden-Nederland omvat de RPA-regio s Utrecht-Midden en Eemland 1. Op een enkele uitzondering na vallen alle scholen van de samenwerkende schoolbesturen binnen deze RPA-regio s. Ontwikkeling basisgeneratie Een goede indicatie voor het werkgelegenheidsperspectief in de regio is de ontwikkeling van de basisgeneratie en, in het verlengde daarvan, van de leerlingenaantallen. Landelijk neemt in de periode de basisgeneratie af met ca personen. Regionaal zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van de basisgeneratie. Tabel 1: Ontwikkeling van de basisgeneratie Mutatie RPA Eemland (-3%) RPA Utrecht midden (excl. stad) (-8%) RPA Utrecht-Midden en Eemland (-6%) Stad Utrecht (+10%) Totaal Midden-Nederland (-2%) Bron: Referentieraming OCW In de regio Midden-Nederland (excl. stad Utrecht) is sprake van een daling van de basisgeneratie met cumulatief personen (zie tabel 1). De afname van de basisgeneratie in Eemland (-3%) is relatief gematigd in vergelijking met Utrecht-Midden (excl. stad Utrecht). De ontwikkeling in de stad Utrecht is, met een toename van 2942 personen, sterk afwijkend. Indien de stad Utrecht wel in de cijfers wordt meegenomen, is, per saldo, sprake van een daling met personen. De ontwikkeling van de basisgeneratie in de verschillende gemeenten binnen regio Midden- Nederland is grafisch weergegeven in onderstaande landkaart. 1 Enkele scholen van de deelnemende schoolbesturen bevinden zich in de RPA Rijnland (Alblasserwaard) en in RPA De Vallei (Foodvalley). Het betreft ca leerlingen in Projectplan Transvita

8 Kaart 1:Ontwikkeling basisgeneratie regio Midden-Nederland (index 2013=100%) Ontwikkeling van de leerlingenaantallen Tussen 2013 en 2019 neemt de leerlingenpopulatie landelijk af van personen in 2013 tot personen in 2018, een daling met personen (3%). In tabel 2 is de leerlingenontwikkeling in de regio Midden-Nederland weergeven. Tabel 2: Leerlingenontwikkeling regio Midden-Nederland mutatie RPA Eemland (-4%) RPA Utrecht-Midden (excl. Stad Utrecht) (-9%) Stad Utrecht (11%) Totaal (-3%) Bron: Scenariomodel PO 2 Het beeld van de leerlingenontwikkeling komt, grosso modo, overeen met dat van de basisgeneratie. Tegenover een daling in Eemland en, met name, Utrecht-Midden (excl. stad Utrecht) staat een toename in de Stad Utrecht. De mutatie in het aantal leerlingen in de regio is uitgebreider weergegeven in grafiek 1. Daarbij is ook de leerlingenontwikkeling bij de deelnemende schoolbesturen in kaart gebracht. 2 Basis voor de ramingen met het scenariomodel is 1 oktober De gegevens uit het scenariomodel zijn excl. SBao en (V)SO. Projectplan Transvita

9 Grafiek 1: Mutatie aantal leerlingen (cumulatief), Eemland Utrecht-Midden (excl. Stad Utrecht) Totaal Stad Utrecht RTC Uit de grafiek kan worden opgemaakt dat in de regio Midden-Nederland sprake is van een daling van het aantal leerlingen met ca (3%) in de periode De verschillen binnen de regio zijn aanzienlijk. In RPA Utrecht-Midden (excl. stad) is sprake van een afname van het aantal leerlingen van ca (9%), terwijl in de RPA Eemland het aantal leerlingen daalt met ca (4%). Tegenover deze leerlingendaling in de regio staat een toename van het aantal leerlingen in de stad Utrecht van ca (11%). Deze ontwikkeling vertaalt zich in een daling van de werkgelegenheid in de regio en bij de deelnemende schoolbesturen. Voor een overzicht van de huidige personele bezetting van de deelnemende schoolbesturen, zie bijlage 2. Projectplan Transvita

10 In tabel 3 is opgenomen de daling van de formatie bij de deelnemende schoolbesturen, per functiecategorie voor de periode Tabel 3: Mutatie berekende formatie deelnemende schoolbesturen, (fte) Directie -6,2-11,6-17,9-22,4-26,6 OOP -5,9-12,7-19,4-24,1-28,5 OP -61,7-123,4-190,0-238,5-282,3 Totaal -73,8-147,7-227,2-285,0-337,3 Bron: Scenariomodel PO Uit deze tabel blijkt dat de berekende formatie van de deelnemende schoolbesturen in schooljaar daalt met ca. 75 fte. Dit aantal verdubbelt zich in schooljaar In schooljaar is sprake van een terugloop van de formatie met ca. 325 fte ten opzichte van schooljaar Beperking WW-instroom met 60 fte Voorwaarde voor toekenning van subsidie voor de startfase is, onder andere, dat wordt aangetoond dat met de inrichting van een RTC voor 60 fte WW-instroom kan worden voorkomen. Voor de berekening van de boventalligheid is vanuit het sectorplan PO een standaardberekeningsmethodiek aangereikt. De verwachte boventalligheid in de regio is berekend per peildatum 1 augustus Bij de berekeningen is uitgegaan van de beschikbare financiële middelen bekostiging, inkomsten versus verplichtingen. Op basis van deze gegevens is de vaste formatie bepaald (FTE) en het aantal FTE dat boventallig gaat worden. Bij deze bepaling van de boventalligheid wordt het aantal FTE verminderd met het aantal te verwachten regulier gepensioneerden op basis van de pensioengerechtigde leeftijd. De resultaten van deze berekening zijn opgenomen in tabel 4, Tabel 4: Daling formatie en pensioneringen deelnemende schoolbesturen, (fte) Directie -11,6-17,9 OOP -12,7-19,4 OP -123,4-190 Totaal boventalligheid incl. pensioneringen -147,7-227,2 Pensioneringen 36,76 76,98 Totaal boventalligheid excl. Pensioneringen -110,94-150,22 Bron: Scenariomodel PO (boventalligheid) en gegevens deelnemende besturen (pensioneringen) Deze tabel laat zien dat er voldoende boventalligheid ontstaat om de oplossing in de vorm van een RTC. te laten renderen. Projectplan Transvita

11 Kwalitatieve aspecten Naast de dalende formatieruimte als gevolg van de krimp en het tegengaan van instroom in de ww, zijn er een aantal andere meer kwalitatieve redenen om de mogelijkheden voor inrichting van een RTC. Deze komen hierna aan bod. Wet Werk en Zekerheid De WWZ heeft grote gevolgen voor de wijze waarop het personeelsbeleid bij schoolbesturen (benoeming/aanstelling en ontslag) kan worden ingericht. De wijzigingen in de wet- en regelgeving betreffen de volgende zaken: a. De Ketenbepaling wijzigt: - Het aantal tijdelijke contracten wordt gemaximeerd op 3 in een keten van maximaal 24 maanden (incl. onderbrekingen. Een 4 e contract is automatisch een contract voor onbepaalde tijd; - Als een keten van minimaal twee tijdelijke contracten de maximale termijn van 24 maanden overschrijdt, ontstaat er een vast contract; - Eén tijdelijke overeenkomst die langer duurt dan 24 maanden blijft mogelijk; - Arbeidscontracten worden samengeteld indien zij elkaar opvolgen binnen 6 maanden; - Afwijking van bij cao van de nieuwe ketenbepaling is alleen mogelijk wanneer dit noodzakelijk is vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering. In dat geval kan het aantal tijdelijke contracten worden uitgebreid tot 6 en de maximale termijn tot 48 maanden. b. Voor een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet, wanneer dit niet wordt verlengd, een aanzegtermijn van minimaal 1 maand in acht worden genomen. c. In een arbeidsovereenkomst (nuluren- of oproepcontract) mag worden opgenomen dat er tijdens de eerste 6 maanden geen loondoorbetalingsplicht is. Uitzonderingen, bij cao, zijn maar beperkt mogelijk. d. Er wordt per 1 juli 2015 een nieuw systeem binnen het ontslagrecht ingevoerd. Daarbij zijn er vier ontslagroutes: 1. de medewerker stemt in met zijn ontslag, of er wordt een beëindigingsovereenkomst afgesloten (wederzijds goedvinden); 2. bedrijfseconomische redenen of ziekte (toestemming UWV); 3. redenen gelegen in de persoon van de medewerker (ontbinding kantonrechter); 4. proeftijd en dringende reden (opzeggen zonder toestemming UWV). e. Voor werknemers van 18 jaar of ouder die 2 jaar of meer in dienst zijn geweest, moet bij ontslag, in veel gevallen een transitievergoeding worden verstrekt, ook bij einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. f. De ontslagbescherming van payrollwerknemers wordt gelijkgetrokken met die van regulier personeel. De WWZ heeft, zoals aangegeven, grote gevolgen voor het personeelsbeleid (benoeming en ontslag) van schoolbesturen. Specifieke gevolgen zijn er voor het beleid bij vervanging in verband met ziekte, zwangerschap- en bevallingsverlof en ander cao-verlof. De mogelijkheden voor het aanbieden van tijdelijke contracten wordt sterk beperkt. De risico s voor het schoolbestuur bij payrolling nemen (verder) toe. Projectplan Transvita

12 Vervangingspool Van de 18 deelnemende schoolbesturen zijn er 15,5 aangesloten bij de PiO-invalpool. De inrichting van c.q., aansluiting bij een bestaande invalpool, kan een passend antwoord zijn op de invoering van de WWZ. Naarmate de schaalgrootte van de vervangingspool toeneemt kunnen meer vervangers in vaste dienst worden genomen en kan het risico beter worden gespreid. De mogelijkheden om boventallig personeel vast in de vervangingspool te plaatsen en onderling te laten circuleren, worden vergroot. Loopbaan en mobiliteit De scherpere regelgeving rondom ontslag zijn aanleiding om ook op het terrein van mobiliteitsbeleid mogelijkheden voor verdergaande samenwerking te onderzoeken. Onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding die bij ontslag verschuldigd is voor personeel dat 2 jaar of meer bij een schoolbestuur in dienst is geweest, ook bij een aanstelling voor bepaalde tijd. Via samenwerking bij mobiliteitsbeleid kunnen gedwongen ontslagen zoveel als mogelijk worden voorkomen en kan het personeel een beter loopbaanperspectief worden geboden. CAO PO Lopende CAO: In de lopende CAO PO is een belangrijke moderniseringsslag gemaakt. De seniorenregeling is afgeschaft en vervangen door een regeling Duurzame Inzetbaarheid voor al het personeel. Daarnaast is een regeling voor professionalisering afgesproken, met een aanvullende voorziening voor jonge/ startende leraren. Dit biedt een ruimere basis voor een beleid gericht op duurzame ontwikkeling en vitaliteit, waarop wij als samenwerkende schoolbesturen willen inzetten. Los van deze cao-afspraken is er in het (overheidsbeleid veel aandacht voor professionalisering. Relevant hierbij zijn onder andere de ontwikkelingen rondom het leraren- en schoolleidersregister. Nieuwe CAO 2015 e.v.: Schoolbesturen zijn nog volop bezig met de implementatie van de huidige cao (o.a. overlegmodel). De agenda voor een nieuwe CAO is relatief smal. De PO-Raad zet in op een flexibeler inzet van personeel, ook van regulier (vast) personeel als (een deel van het) antwoord op de WWZ. De vakbonden willen afspraken maken over de professionalisering van vervangers. De PO- Raad zet daarnaast in op versobering van de (bovenwettelijke) regelingen. Als samenwerkende schoolbesturen volgen wij de ontwikkelingen aan de CAO-tafel nauwgezet. Afspraken die daar worden gemaakt leiden, mogelijk, tot aanpassing van het projectplan. Projectplan Transvita

13 5. Wat gaan we samen doen? De samenwerkende schoolbesturen willen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor: - De gevolgen van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de regio; - De ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel in de regio. Zij willen hier invulling aan geven door: - Gezamenlijk een lange termijnvisie te ontwikkelen op het arbeidsmarktbeleid in de regio; - De PiO-invalpool doorontwikkelen; - (Daarbij) gebruik maken van de mogelijkheden die er al zijn binnen de bestaande netwerken in de regio, zoals Partners in Onderwijs, netwerk P&O en Samenwerkingsverband PiOinvalpool; - Een transfer- en mobiliteitscentrum oprichten waarbij ook loopbaanbegeleiding plaatsvindt; - Een gezamenlijke aanpak met betrekking tot duurzame inzetbaarheid / vitaliteit ontwikkelen. Projectplan Transvita

14 Scenario Transvita Het regionaal transfercentrum (Transvita) gaat zich, deels in samenwerking met PiO-personeel, richten op het beheer van de vervangingsvraag door een vaste pool van boventalligen en/of daartoe aan te stellen poolers, behoud van personeel, instroom van jonge leerkrachten en het stimuleren van mobiliteit en vitaliteit. Het transfercentrum opereert als gezamenlijke (virtuele) school en is onlosmakelijk verbonden met de gezamenlijke vervangingsdienst; de PIO-invalpool. Hierna wordt nader ingegaan op de praktische inrichting van de PiO-invalpool en van Transvita. Projectplan Transvita

15 PiO-invalpool (vervangingen) De PiO-invalpool is reeds meerdere jaren actief binnen de regio en verzorgt per 1 augustus 2015 voor 39 besturen de Vervangingen. Partners in Onderwijs Piopersoneel coördinatie inval aangesloten besturen RTC Transvita Transvitavacaturebank Mobiliteits centrum Duurzame inzetbaarheid PiO-invalpool losse schil Vervangingscarrousel Begeleiding leerkrachten door werkgever Transvita vaste kern van leerkrachten Begeleiding leerkrachten door Transvita De software van de vervangingsmanager wordt aangepast met een Wet Werk en Zekerheidsmodule. De dienstverlening van de PiO-invalpool aan de besturen is als volgt: De besturen die zijn aangesloten bij het RTC plaatsen al hun vervangingen bij de PiO-invalpool. Deze worden in eerste instantie opgelost vanuit een gezamenlijke vaste kern van leerkrachten. Dit is de 1 e schil. De vaste poolers kunnen in dat geval werken bij alle aan Transvita deelnemende besturen. De overige aanvragen van de besturen worden vanuit de losse schil van invalleerkrachten ingevuld. (vervangingscarrousel). Dit is de 2 e schil. Vanuit de te vormen vervangingscarrousel kunnen talentvolle leerkrachten doorstromen naar de vaste invalpool. Daardoor biedt de vervangingscarrousel mogelijkheden voor de Pabo-afgestudeerden. Om die reden wordt de relatie met de Pabo versterkt. De verbinding met Transvita is aantrekkelijk voor pas afgestudeerden. De PiO-invalpool beheert indien gewenst de pool van vaste medewerkers van een individueel bestuur wat niet deelneemt aan het RTC. Deze pool van vaste medewerkers kan in dat geval slechts worden ingezet bij het bestuur waar de vaste pooler een aanstelling heeft. Naast de inzet van eigen poolleerkrachten zorgt de PiO-invalpool voor het surplus aan vervangingen voor deze besturen vanuit de losse schil van de vervangingscarrousel. Een aantal besturen maakt alleen gebruik van de vervangingscarrousel. Deze besturen hebben geen eigen pool en zijn ook niet aangesloten bij het RTC. De PiO-invalpool staat open voor de instroom van nieuwe schoolbesturen in de huidige regio. Daarnaast kunnen besturen die aanpalend zijn instromen. Hierdoor kan de optie van het in stand houden van een vervangingscarrousel verder worden uitgebouwd. Ook voor deze besturen staat deelname aan het RTC Transvita open. Projectplan Transvita

16 Transvita Inleiding Transvita gaat zorgdragen voor mobiliteit, loopbaanbegeleiding en vitaliteit. In hoofdlijnen betekent dit: - het laten doorstromen van boventalligen en vrijwillig mobielen, o.a. door het creëren van een schil met vaste poolers die vervangingswerkzaamheden uitvoeren, het beheren van een mobiliteitsdatabank en het opzetten van een vacaturedatabank. Daarmee wordt ww-instroom vermeden; - Inzet van haar medewerkers via PiO-personeel (de invalpool) door middel van de inzet van boventalligen en vaste poolers als eerste schil en de inzet van jonge leerkrachten (als invaller/vervanger) als 2 e schil. Daardoor wordt gedwongen uitstroom van personeel voorkomen, een efficiënte inzet van personeel gewaarborgd en wordt instroom in de ww vermeden; - Loopbaanbegeleiding van haar medewerkers. Daarmee worden de ontwikkelings-mogelijkheden voor het personeel in de regio vergroot; - Outplacement, begeleiding van werk naar werk. Ook daarmee wordt ww-instroom vermeden; - Het bevorderen van instroom (via samenwerking met pabo s), begeleiding en doorstroom van jonge leerkrachten. Inzet van jonge leerkrachten vindt in eerste instantie plaats als vervanger (via PiO-personeel) tot er doorstroom naar reguliere formatie plaatsheeft. Ook daarmee wordt ww-instroom vermeden; - Het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers door aandacht te besteden aan gezamenlijk vitaliteit(sbeleid). Uitgangspunt bij herplaatsing en mobiliteit is vrijwilligheid. Indien je medewerkers dwingt om zich aan te sluiten bij Transvita zorgt dit voor onoverkomelijke juridische complicaties en voor kwaliteitsverlies doordat je te maken krijgt met onwelwillende medewerkers. Dit lijkt een nadeel maar de praktijk wijst uit dat je de doelstellingen haalt als je het systeem opzet op basis van vrijwillige mobiliteit. Gedwongen mobiliteit is in deze benadering het sluitstuk (ultimum remedium) van de aanpak. Virtuele school Transvita is een fysieke, centraal in de regio gelegen locatie (zonder klaslokalen) van waaruit de dienstverlening plaatsvindt. Er vindt coördinatie plaats van alle activiteiten binnen Transvita door het aanstellen van een kwartiermaker. Eerste schil van vaste poolers Waarom richten we met elkaar een vaste pool in? Het oplossen van alle vervangingsaanvragen met alleen een vervangingscarrousel is slechts een kwantitatieve oplossing voor vervangingsaanvragen. Het werken met een vaste schil van leerkrachten zorgt voor een kwalitatieve oplossing voor de vervangingsaanvragen. Projectplan Transvita

17 Door met elkaar samen te werken bij het inrichten van een vaste schil wordt het door de volumevergroting gemakkelijker om te komen tot een hoog inzetpercentage. Als individueel bestuur ben je veel afhankelijker van de vervangingsvraag van je eigen organisatie. Vanuit de praktijk van de reeds bestaande samenwerking PON-primair (Achterhoek) is overduidelijk gebleken dat het inzetpercentage door samenwerking hoger is dan bij een individueel bestuur. Binnen Transvita wordt een schil gecreëerd met vaste poolers vanuit de deelnemende besturen. Deze vaste poolers gaan vervangingswerkzaamheden uitvoeren bij de deelnemende besturen tot dat er zich geschikte vacatureruimte voordoet bij een van de aangesloten besturen of daarbuiten. Deze schil kan in ieder geval per bestuur worden gevuld voor 4% van het eigen medewerkersbestand. Een gezamenlijke grootschalige aanpak van vervangingen leert dat er zonder risico een schil van vaste poolers van 4% van het medewerkersbestand kan worden gevormd. Een bestuur kan er voor kiezen om meer dan 4% van haar medewerkersbestand onder te brengen in de eerste schil maar zal dan een bepaald (gecalculeerd) risico lopen dat niet alle capaciteit kostenneutraal kan worden ingezet op vervangingen. Eerst worden de vaste poolers uit de 4% groep ingezet, vervolgens de vaste poolers uit de > 4% groep. Het individuele bestuur is dus vrij om meer dan 4% van haar medewerkersbestand onder te brengen bij Transvita maar blijft in dat geval individueel verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van het niet volledig kunnen inzetten van al haar vaste poolers. Indien er geen of onvoldoende medewerkers in de vaste pool worden aangeleverd door de deelnemende besturen kan de vaste pool worden aangevuld met jonge leerkrachten vanuit de PiO invalpool. Ook tijdelijke vacatures kunnen worden voorzien vanuit de eerste schil van vaste poolers waardoor het vaak niet meer noodzakelijk is om de (dure) payroll-constructie te gebruiken. Centrale digitale vacature- en mobiliteitsbank Binnen Transvita wordt er met een digitale databank gewerkt waarin het personeel inclusief de mobiliteitskandidaten en de vacatures worden geregistreerd en beheerd. Het personeel in de digitale databank bestaat uit de vaste poolers vanuit de eerste schil maar ook uit de vrijwillige mobiliteitskandidaten van de aangesloten besturen. Vaste poolers die worden aangesteld vanuit een situatie van boventalligheid worden in principe niet aangewezen. De boventalligheid wordt opgelost door voldoende vrijwillige mobiliteit vanuit het bestuur dat te maken heeft met boventalligheid. Daarnaast is er een koppeling met het bestand van de PiOinvalpool waardoor de jonge leerkrachten uit het bestand van de PiO-invalpool kunnen worden toegevoegd aan het Transvita-bestand. Deze koppeling is noodzakelijk omdat de jonge leerkrachten zo kunnen doorstromen naar de Transvita totdat er een doorstroom naar een vacature wordt bewerkstelligd. PiO-personeel zorgt er voor dat de medewerkers van Transvita worden ingezet op vervangingen bij de aangesloten besturen. Om het project te laten slagen is het een voorwaarde dat er bij Transvita leerkrachten werken die voldoende gekwalificeerd zijn. Om de kwaliteit van het bestand te kunnen garanderen is het daarom noodzakelijk om er voor te zorgen dat de instroom van het personeel bij Transvita beschikt over de bekwaamheidseisen waaraan de leraar dient te voldoen (tenminste basisbekwaam). Een (boventallige) medewerker die bij zijn of haar bestuur een negatieve beoordeling heeft gehad of zich in een functionerings- of verbetertraject bevindt, kan zodoende niet werken bij Transvita. Als extra check hiervoor kan een kwaliteits- of competentieonderzoek worden overwogen. In de ontwikkelfase dienen we nader te bekijken of er een kwaliteits- of competentiecheck dient te worden uitgevoerd om tot Transvita te worden toegelaten. Er zijn diverse (digitale) tools op de markt die hiervoor geschikt zijn. Projectplan Transvita

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM HET GROENE HART. Projectplan RTC het Groene Hart 2015 1

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM HET GROENE HART. Projectplan RTC het Groene Hart 2015 1 PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM HET GROENE HART Projectplan RTC het Groene Hart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en samenvatting... 3 2. Wat is onze missie en visie?... 4 3. Wat zijn onze doelstellingen?...

Nadere informatie

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM. Projectplan RTC Midden Brabant 2015 1

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM. Projectplan RTC Midden Brabant 2015 1 PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM Projectplan RTC Midden Brabant 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en samenvatting... 3 2. Wat zijn onze ambities?... 4 3. Wat zijn onze doelstellingen?... 5 4. Waarom

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

Brochure voor schoolbesturen

Brochure voor schoolbesturen Brochure voor schoolbesturen Deze brochure is geschreven voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs in de regio Rotterdam Rijnmond, die meer willen weten over het Mobiliteitscentrum MCPO Rijnmond. Algemeen

Nadere informatie

Brochure voor Schoolbesturen

Brochure voor Schoolbesturen Brochure voor Schoolbesturen Deze brochure is geschreven voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs in de regio Rijnmond, die meer willen weten over het Mobiliteitscentrum MCPO Rijnmond. Algemeen Het

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren

Kaderregeling Vierslagleren Kaderregeling Vierslagleren Inleiding Het (dreigend) verlies van een generatie jonge leraren is een groot arbeidsmarktknelpunt in het po. Met name door dalende leerlingenaantallen wordt het steeds moeilijker

Nadere informatie

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs 28 september 2016 1. Inleiding Stichting Katholiek primair onderwijs Roosendaal is een schoolbestuur met 20 scholen voor primair onderwijs met o.a. 1

Nadere informatie

brochure Transvita voor schoolbesturen Transvita

brochure Transvita voor schoolbesturen Transvita brochure Transvita voor schoolbesturen Transvita Transvita samen vitaal door verandering Deze brochure is geschreven voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs in de regio Midden Nederland, die zich

Nadere informatie

RTC, samenwerking en medezeggenschap

RTC, samenwerking en medezeggenschap RTC, samenwerking en medezeggenschap Hayo Bohlken Rayonbestuurder Algemene Onderwijsbond Onderwerpen Oprichting Regionale Transfercentra Voor- en nadelen RTC Personeelsbeleid RTC Medezeggenschap bij toetreding/opstart

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Roosje van Leer rleer@stamm.nl 06 12603953 Assen, 25 november 2013 Programma 13.30 13. 40 Welkom en inleiding Eric van Oosterhout, dagvoorzitter

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Brochure voor leerkrachten

Brochure voor leerkrachten Brochure voor leerkrachten Deze brochure is geschreven voor (aanstaande) leerkrachten in het Primair Onderwijs in de regio Rijnmond, die meer willen weten over het werken bij de schoolbesturen van het

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Fred Ruijling, voormalig rector, interim-manager, verandermanager, projectleider mobiliteit bij het PON (cao-onderhandelaar, belangenbehartiger VOS/ABB) 13

Nadere informatie

Vervangingsbeleid CBO Meilân naar aanleiding van de Wet Werk en Zekerheid

Vervangingsbeleid CBO Meilân naar aanleiding van de Wet Werk en Zekerheid Vervangingsbeleid CBO Meilân naar aanleiding van de Wet Werk en Zekerheid Status: vastgesteld CvB na instemming GMR Datum: 27 juni 2016 Versie 0.2 Auteur: S. Seffinga 1 Inhoudsopgave Inleiding.... 3 1.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Brochure voor nieuwe flexpool leerkrachten

Brochure voor nieuwe flexpool leerkrachten Brochure voor nieuwe flexpool leerkrachten Deze brochure is geschreven voor (aanstaande) leerkrachten in het Primair Onderwijs in de regio Rijnmond, die meer willen weten over het werken bij de schoolbesturen

Nadere informatie

Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen. Praktische en financiële ondersteuning voor werkgevers in het primair onderwijs

Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen. Praktische en financiële ondersteuning voor werkgevers in het primair onderwijs Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen Praktische en financiële ondersteuning voor werkgevers in het primair onderwijs Ondersteuning door samen te werken Samen aan de slag voor het onderwijs van

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs... Inleiding Voor het voorgezet onderwijs (vo) is de verwachting dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in een aantal vakken, de

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

PROJECTPLAN TRANSFERCENTRUM ONDERWIJSPERSONEEL DRENTHE (TOP-DRENTHE)

PROJECTPLAN TRANSFERCENTRUM ONDERWIJSPERSONEEL DRENTHE (TOP-DRENTHE) PROJECTPLAN TRANSFERCENTRUM ONDERWIJSPERSONEEL DRENTHE (TOP-DRENTHE) Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen Zonder collectiviteit is het ieder voor zich. Wat daar van komt, weten we: Weinig goeds

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Slotconferentie van het project Sectorplan PO Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen

Slotconferentie van het project Sectorplan PO Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen Slotconferentie van het project Sectorplan PO Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen Overzicht workshops 1. Op reis door het handboek RTC, wat is het en hoe werkt het? 2. RTC in de praktijk

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

Notitie instellen vervangingspool

Notitie instellen vervangingspool Werkveld Onderwerp Datum Steller Personele zaken Vervangingspool 24 januari 2012 J. Timmermans Notitie instellen vervangingspool Januari 2012 Notitie instellen vervangingspool Inhoudsopgave 1. Notitie

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs. voortgezet onderwijs. In vaste dienst, tenzij

Werk en inkomen. Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs. voortgezet onderwijs. In vaste dienst, tenzij voortgezet onderwijs Werk en inkomen Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen vast werk (voor onbepaalde tijd) en tijdelijk werk (bepaalde tijd). De laatste

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

REGIONALE TRANSFERCENTRA. Samenwerken voor goed werkgeverschap

REGIONALE TRANSFERCENTRA. Samenwerken voor goed werkgeverschap REGIONALE TRANSFERCENTRA Samenwerken voor goed werkgeverschap Deelname aan het RTC verruimt mijn blik. Ik ontdek meer mogelijk heden voor de mobiliteit van mijn personeel. Marcel Hermens, Zeister Schoolvereeniging

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs Steeds meer docenten werken in het mbo met een flexibel contract. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015 Kennis-event Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten 3 februari 2015 Agenda Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur CAO Flexkrachten, equal pay Vragen? Leonie Belonje Director

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Kaderregeling Vervangingsbeleid

Kaderregeling Vervangingsbeleid Kaderregeling Vervangingsbeleid Versie 1.2. December 2016 Geldig per 1 januari 2017 Status Voorlopige vaststelling College van Bestuur 07 november 2016 Positief advies werkgroep Cao 24 oktober 2016 Positief

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Aanleiding In het afgelopen schooljaar 2010-2011 is O2A5 geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. Deze krimp had tot gevolg dat er voor één

Nadere informatie

SECTORPLAN PO 1 PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM

SECTORPLAN PO 1 PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM SECTORPLAN PO 1 PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM Provincie Groningen Personeel in Perspectief 1. Wat is onze missie en Visie Waarom Personeel in Perspectief? Het primair onderwijs in de provincie

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Voorlichting Cao (R)PO 2016-2017

Voorlichting Cao (R)PO 2016-2017 Voorlichting Cao (R)PO 2016-2017 Inhoud Achtergrond bij onderhandelingen Proces en positie eigen Cao Reformatorisch PO Openbaar en bijzonder onderwijs Inhoud: - Loonontwikkeling - Ketenbepaling en vervangingsbeleid

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

Presentatie Greenport Arnhem-Nijmegen juni 2015

Presentatie Greenport Arnhem-Nijmegen juni 2015 Presentatie Greenport Arnhem-Nijmegen juni 2015 AB Oost Bestaat 52 jaar De AB organisaties werken samen maar opereren autonoom Een coöperatie van en voor leden AB Oost richt zich primair op Agri & Food

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

Workshop Vervangingsbeleid PO-raad

Workshop Vervangingsbeleid PO-raad Workshop Vervangingsbeleid PO-raad Workshop Vervangingsbeleid juni 2016 Programma > 1. Korte kennismaking > 2. Aanleiding > 3. De inhoud van het Vervangingsbeleid - Uitgangspunten => Wat vindt u belangrijk

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders FAQ Schoolbesturen en schoolleiders Vraag Aanmelding en voorwaarden Antwoord 1 Kan het (voortgezet) speciaal onderwijs ook deelnemen aan VierSlagLeren? Ja, de regeling geldt voor het hele primair onderwijs,

Nadere informatie

Den Haag, 1 december 2014-1 -

Den Haag, 1 december 2014-1 - Den Haag, 1 december 2014-1 - Agenda 11.05 uur 11.45 uur Deel 1: Wet Werk en Zekerheid in relatie tot externe inhuur - Arbeidscontract - Ketenbepaling - Wijzigingen ABU CAO 11.45 uur 12.00 uur Pauze 12.00

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Workshop invalleerkrachten september 2015

Workshop invalleerkrachten september 2015 Workshop invalleerkrachten september 2015 Programma 14:45 15:00 15:15 16:15 16:45 17:00 Inloop met koffie en thee Opening door John Wind Werken als invaller bij de VCOG Ontwikkeling van de invalpool, CAO

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

SECTORPLAN PO. Colofon. Mei 2016 Uitvoerders sectorplan PO Arbeidsmarktplatform PO, Participatiefonds en Vervangingsfonds

SECTORPLAN PO. Colofon. Mei 2016 Uitvoerders sectorplan PO Arbeidsmarktplatform PO, Participatiefonds en Vervangingsfonds Colofon Mei 2016 Uitgever: Onderzoek: Uitvoerders sectorplan PO Arbeidsmarktplatform PO, Participatiefonds en Vervangingsfonds Ecorys Dr. Sjerp van der Ploeg Linda Dominguez Alvarez MSc Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 juli 2016 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief 11 juli 2016 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Wanneer heeft een invaller recht op een vast contract? Hoe worden zieke personeelsleden vervangen? Wat zijn de gevolgen voor vervangingen binnen De Ziep? Welke vervangingen

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie