Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht"

Transcriptie

1 Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht 1. HET RECHT OP ARBEID: WERKGELEGENHEIDSBEVORDERING... 2 A. INLEIDING... 2 B. BIJZONDERE ARBEIDSCIRCUITS Gesubsidieerde tewerkstelling Verplichte tewerkstelling... 2 C. BEROEPSOPLEIDING EN -OMSCHOLING, VORMING Leerovereenkomsten Beroepsopleidingsovereenkomsten Beroepsinlevingsovereenkomsten (stagiairs)... 3 D. PREMIES... 3 E. VIA SOCIALE ZEKERHEID Activering van werkloosheidsuitkeringen Vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor werkgever WERKING VAN DE ARBEIDSMARKT... 5 A. WERKAANBOD Publieke arbeidsbemiddeling Private arbeidsbemiddeling Uitzendkrachten Outplacement Buitenlandse werknemers... 7 B. SOLLICITATIE EN SELECTIE Verplichtingen voor de werkgevers Aanbevelingen voor de werkgevers Aanbevelingen voor de sollicitant Voorafgaande gezondheidscontrole DISCRIMINATIEBESTRIJDING... 9 A. ALGEMEEN... 9 B. TOEPASSINGSGEBIED Algemeen Begrip discriminatie... 9 C. RECHTVAARDIGINGSGRONDEN... 9 D. RECHTSBESCHERMING Vorderingsrechten Bescherming bij klacht of vordering Wat kan gevorderd worden? E. BEWIJSLAST IN BURGERLIJKE PROCEDURES F. STRAFRECHTELIJKE SANCTIES Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 1

2 1. Het recht op arbeid: werkgelegenheidsbevordering A. Inleiding Het arbeidsmarktrecht reguleert de toegang tot de arbeidsmarkt. Daarbij is het vooral de bedoeling die toegang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat vloeit voort uit een dubbele bekommermis. Enerzijds heeft iedereen op een individueel niveau recht op een beleid van de overheid inzake werkgelegenheid (art 23, lid 3, 1 Gw.). Anderzijds is de maatschappij als een geheel gebaat bij een hoge werkzaamheidsgraad. En net daar wringt het schoentje: slechts 60% van de actieve bevolking in België werkt. Dat ligt enerzijds aan de lage cijfers in Brussel en Wallonië, maar anderzijds vooral aan de lage tewerkstellingsgraad van 55- plussers (amper 24%). Het aantal langdurig werklozen is ook groot, vooral onder allochtonen. Het arbeidsmarktrecht moet daar iets aan verhelpen, maar de pogingen om te toegang vlotter te maken via regelgeving, leiden vaak net tot het omgekeerde. B. Bijzondere arbeidscircuits 1 Gesubsidieerde tewerkstelling (1) Gesubsidieerde contractuelen Bij gesubsidieerde contractuelen bekomt de werkgever (een openbare dienst) een premie als hij een persoon (een werkloze) aanneemt. Hij is geen werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid verschuldigd. (2) Derde arbeidscircuit Het derde arbeidscircuit houdt in dat de overheid structureel werklozen opnieuw in het arbeidscircuit betrekt door ze te werk te stellen voor projecten van collectief sociaal belang. Dit komt tegenwoordig evenwel minder voor. (3) Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen zijn een uitdovende regeling waarbij werklozen werden ingezet voor klusjes en daarvoor een loon ontving. (4) Dienstencheques Om zwart werk tegen te gaan, bepaalde zwakkere groepen te ondersteunen en werk te creëren, werd in 2001 een systeem van dienstencheques ingevoerd. De gebruiker koopt een cheque van 7 (met een gunstig fiscaal regime), waarme hij bepaalde diensten ( buurtwerken : thuishulp van huishoudelijke aard). De overheid legt 13,50 bij. De werkgever neemt voor de uitvoering werklozen in dienst. Hoewel er effectief banen zijn gecreëerd, zijn deze voor het overgrote tijd tijdelijk en deeltijds. Bovendien bleek het hele systeem te duur en werd de bijdrage van de overheid al teruggeschroefd. 2 Verplichte tewerkstelling Personen van minder dan 26 jaar oud kunnen een startbaanovereenkomst te sluiten. De werkgever is in beginsel verplicht een aantal startbaanovereenkkomsten te sluiten, maar krijgen bepaalde voordelen in ruil. Deze tijdelijke overeenkomst is een soort stage. De nalevering ervan wordt nauweliks gecontroleerd. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 2

3 C. Beroepsopleiding en -omscholing, vorming 1 Leerovereenkomsten Een leerovereenkomst wordt gesloten in het kader van deeltijds onderwijs, waarbij een jongere vanaf 15 jaar deeltijds school volgt en deeltijds werkt. Er bestaan twee soorten: een industriële leerovereenkomst (opleiding tot werknemer) en een middenstandsleerovereenkomst (opleiding tot zelfstandige). 2 Beroepsopleidingsovereenkomsten Het doel van beroepopleidingsovereenkomsten is om werklozen een opleiding te verschaffen die hen betere kansen op de arbeidsmarkt geeft. Deze ontvangen een euro per lesuur dat ze volgen en een vergoeding van verplaatsingskosten. Dat in het kader va de VDAB voor iedereen die daartoe in aanmerking komt. Andere werklozen kunnen ook een individuele beroepsopleiding (IBO) krijgen in een onderneming. Zij krijgen een premie van de VDAB en van de werknemer een vergoeding voor de eventuele productieve arbeid die zij verrichten. De werkgever heeft bepaalde voordelen maar vreemd genoeg vooral verplichtingen. 3 Beroepsinlevingsovereenkomsten (stagiairs) Beroepsopleidingsovereenkomsten zijn stages, in het kader van een opleiding of vrijwillig. Stagiairs ontvangen een bepaalde vergoeding. D. Premies De VDAB geeft subsidies aan werkgevers die bepaalde kansengroepen aanwerven (zoals oudere werknemers). De overheid (soms via de RVA) geeft subsidies aan zowel bedrijven (bijvoorbeeld bepaalde projecten inzake KMO s) en werkzoekenden (bv. een startbonus voor jongeren die een beroepsinlevingsovereenkomst volgen) E. Via sociale zekerheid 1 Activering van werkloosheidsuitkeringen (1) Doorstromingsprogramma s Bij doorstromingsprogramma s stelt de overheid (of een non-profitorganisatie) werklozen te werk voor maatschappelijke noden die niet voldoende ingevuld raken. Het leefloon van deze werklozen wordt aangevuld tot een normaal nettoloon. (2) Sociale inschakelingseconomie De sociale inschakelingseconomie, de vermindering van de sociale bijdragen (en een loonkostentoelage) voor de doelgroep langdurig werkzoekenden heeft tot doel om zeer moeilijk inzetbare werklozen opnieuw in te schakelen in de economie. (3) Plan activa en activa start Dit zijn plannen waarmee de overheid oudere werknemers aan een baan wil helpen, door voor hen de sociale bijdragen voor de werkgever te verminderen. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 3

4 (4) Invoeginterim Er is een principieel verbod van terbeschikkingstelling, maar in het kader van invoegintermin kan een uitzendbureau een arbeidsovereenkomst sluiten met een werkloze, die daarna terbeschikking wordt gesteld van derden. Op die manier moeten deze weer ingeschakeld worden in het arbeidsproces. 2 Vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor werkgever In het kader van het banenplan worden in het kader van een aantal doelstellingen een reeks lastenverlagingen toegekend aan werknemers, met het doel aanwervingen te stimuleren. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 4

5 2. Werking van de arbeidsmarkt A. Werkaanbod 1 Publieke arbeidsbemiddeling De publieke arbeidsbemiddeling is in Vlaanderen een taak van VDAB. 2 Private arbeidsbemiddeling (1) Algemeen Vroeger was private arbeidsbemiddeling verboden door een verdrag van de IAO. Pas in 1997 kwam verandering in (de overheidsdienst vlotte niet steeds), waarna de Vlaamse overheid de private arbeidsmiddeling ook in Vlaanderen mogelijk maakte. Private arbeidsbemiddeling omvat het bijstaan van werknemers bij het zoeken naar werk, en het bijstaan van werkgevers op zoek naar arbeidskrachten het in dienst nemen van werknemers om deze ter beschikking te stellen (uitzendkrachten). Private arbeidsmiddeling is dus in beginsel toegestaan, maar onder voorwaarden: De onderneming moet erkend worden door de minster, na een advies van de SERV De werkzoekende kan klacht indienen Er moet samenwerking zijn met de VDAB (2) Terbeschikkingstelling van werknemers In beginsel is het verboden om werknemers aan te nemen, louter om deze aan derden terbeschikking te stellen (art. 31, lid 1 wet 24 juli 1987). Dat is niet het geval als het gaat om: toegelaten tijdelijke arbeid (met voorafgaandelijke toestemming van de sociale inspectie). Het moet gaan om een uitzonderlijke situatie (art. 32, 1 wet 24 juli 1987): o door samenwerking tussen ondernemingen van eenzelfde economische en financiële entiteit o in verband met het korstondig uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten die een bepaalde beroepskennis vereisen (zoals een sociaal secretariaat). o Om een tewerkstellingsproject (art. 32bis wet 24 juli 1987) Uitzendkrachten 3 Uitzendkrachten (1) Overzicht Bij uitzendarbeid sluit een erkend uitzendbureau een arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht, waarbij die door het uitzendbureau aan een gebruiker tijdelijk ter beschikking wordt gesteld via een aannemingsovereenkomst (cf. art. 7 wet 24 juli 1987). Dit is een uitzondering op het verbod van terbeschikkingstelling van werknemers. Hoewel een uitzendkracht duurde is, is uitzendarbeid flexibeler en moet werkgever niet zelf op zoek gaan naar een werknemer. (2) Arbeidsovereenkomst Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 5

6 De overeenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht wordt onweerlegbaar vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn (art. 8, 1, lid 1 wet 24 juli 1987). Ze moet op schrift zijn opgesteld (art. 8, 1, lid 3 wet 24 juli 1987) en uitdrukkelijk vermelden dat het om uitzendarbeid gaat (art. 8, 1, lid 2 wet 24 juli 1987). Er zijn nog een aantal andere verplichte vermeldingen (art. 9 wet 24 juli 1987). Hoewel een uitzendkracht hetzelfde werk verricht als een vaste werknemer, staan ze toch jurisch niet gelijk. Toch heeft de uitzendkracht recht op hetzelfde loon (art. 10 wet 24 juli 1987). (3) Aannemingsovereenkomst De aannemingsovereenkomst moet eveneens op schrift zijn opgesteld en moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten (art. 17 wet 24 juli 1987). (4) Verplichtingen van de gebruiker De gebruiker moet zorgen dat het arbeidsbeschermingsrecht wordt nageleefd (art. 19 wet 24 juli 1987). Als hij na beëindiging van de aanneminsovereenkomst toch nog doorgaat met de uitzendkracht te werk te stellen, of die gebruikt voor niet toegelaten gevallen (art wet 24 juli 1987), worden de gebruiker en uitzendkracht geacht gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst (art. 20 wet 24 juli 1987). (5) Enkel voor tijdelijke arbeid Uitzendarbeid is maar mogelijk voor tijdelijke arbeid (art. 21 wet 24 juli 1987). Het kan gaan om (art. 1, 1 wet 24 juli 1987): De uitvoering van uitzonderlijk werk (art. 1, 5 wet 24 juli 1987), gedurende maximum 6 maanden Het vervangen van een vaste werknemer (art. 1, 3 wet 24 juli 1987), gedurende maximum zes maanden als er geen vakbondsafgevaardigde is en onder zonder beperking mits toestemming van de afgevaardigde Het opvangen van een tijdelijke vermeerdering van werk Een vierde grond staat onder discusie: instroomkanalen. Daarbij gebruikt de werknemer uitzendarbeid als een soort proeftijd, om dan eventueel de uitzendkracht vast aan te werven. Op grond van het stakingsrecht kunnen uitzendkrachten niet gebruikt worden om stakende werknemers te vervangen. 4 Outplacement Outplacement is een systeem waarbij een derde, een outplacementbureau, een werknemer begeleidt die ontslagen is of met ontslag bedreigd wordt. Op die manier wordt die geholpen om een nieuwe betrekking te vinden. De outplacement wordt verwezenlijkt door twee overeenkomsten: Een dienstenverhuringsovereenkomst tussen outplacementbureau en werkgever Een overeenkomst tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de modaliteiten van het ontslag en de outplacement. Vereist is dus dat de werkgever voorafgaandelijk en schriftelijk zijn toestemming geeft. Dat kan pas op het moment dat het ontslag zeker wordt. De werkgever moet verplicht outplacement aanbieden (anders sancties) aan een werknemer: Van minstens 45 jaar en met minstens 1 jaar anciënniteit Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 6

7 Er moet evenwel voor de overige werknemers eveneens de mogelijkheid zijn om van outplacement te genieten. De outplacement duurt maximum 12 maanden. 5 Buitenlandse werknemers (1) EER: Vrij verkeer van werknemers Voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (EG+vier andere landen) geldt het vrij verkeer van werknemers (art. 39 EG). Dit houdt in: Er mag geen discriminatie op grond van nationaliteit zijn (geen nationaliteitsvoorwaarden) Burgers uit de EER hebben het recht o Op een jobaanbieding te gaan o Zich vrij te verplaatsen o Te verblijven in een andere lidstaat, tijdens en na de tewerkstelling Dat alles geldt ook voor hun gezinsleden. Voor nieuwe lidstaten gelden voor ten langste zeven jaar overgangsmaatregelen, waardoor de personen toch nog aan het klassieke systeem onderworpen zijn. Voorlopig is er, wat België betreft, voor een reeks knelpuntberoepen al geen beperking meer, en is er een versnelde procedure. Ondernemingen uit de nieuwe lidstaten genieten evenwel van vrij verkeer van diensten en mogen in dat kader werknemers uit de nieuwe lidstaten te werk stellen in België. (2) Niet-EER Voor niet-eer inwoners geldt tot op vandaag een principiële immigratiestop, al zijn er vele uitzonderingen. De belangrijkste punten in de wetgeving inzake niet-eer werknemers zijn: De werkgever moet vooraf een arbeidskaart aanvragen en de werkgever moet vooraf een arbeidsvergunning aanvragen. Er mag slechts worden te werk gesteld binnen de perken van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart Een arbeidskaart/-vergunning is slechts mogelijk o Voor onderdanen met wie een verdrag bestaat o Na overlegging van een arbeidsovereenkomst en een geneeskundig getuigschrift. Het niet-naleven van deze voorschriften geeft aanleiding tot strafrechtelijke en administratieve sancties. B. Sollicitatie en selectie 1 Verplichtingen voor de werkgevers CAO nr. 38 somt de verplichtingen van de werkgever op (slechts deze artikels zijn bindend): gelijke behandeling van alle sollicitanten (art. 2bis CAO nr. 35) het dragen van de kosten van selectieprocedure (art. 3 CAO nr. 35) het overhandigen van bewijsschrift in het kader van werklozencontrole (art. 4 CAO nr. 35) teruggave van de bescheiden die de sollicitant aan de werkgever stuurde (art. 5 CAO nr. 35) Het aanvaarden van een kopie van bepaalde documenten (art. 6 CAO nr. 35) Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 7

8 2 Aanbevelingen voor de werkgevers Het geven informatie aan de sollicitant (art. 8 CAO nr. 35) De eerbiediging persoonlijke levenssfeer (al vloeit dat ook uit andere wetten voort) (art. 11 CAO nr. 35) De vertrouwelijke behandeling van gegevens (art. 12 CAO nr. 35) Het beperken van de selectieprocedure (inclusief de proefarbeid) tot een redelijke termijn (art. 12 en 16 CAO nr. 35) Het beperkt houden van de verplaatsingskosten Het is de werkgever niet toegelaten fictieve arbeidsplaatsen te creëren omwille van de publiciteit De bescherming van de persoonlijke levenssfeer komt ook tot uiting in art. 22 Gw. en art. 8.1 EVRM. Dat tweede artikel heeft directe werking en is dan ook toepasbaar in het kader van de sollicitatieprocedure. Daarnaast is er specifieke wetgeving die speelt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. 3 Aanbevelingen voor de sollicitant Ook voor de sollicitant gelden een aantal aanbevelingen (art. 13 CAO nr. 35): te goeder trouw meewerken wanneer die betrekking hebben op de functie, alle nodige gegevens verstrekken over zijn o het beroepsverleden o het studieverleden geen ruchtbaarheid geven aan vertrouwelijke gegevens (art. 14 CAO nr. 35). 4 Voorafgaande gezondheidscontrole Een voorafgaande gezondheidscontrole is verplicht voor werknemers met een veiligheidsfunctie een, functie met verhoogde waakzaamheidsvereiste een activiteit met welbepaald risico een activiteit verbonden aan voedingswaren Daarbuiten is een gezondheidscontrole steeds verboden. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 8

9 3. Discriminatiebestrijding A. Algemeen Naast een reeks Europese regelgeving wordt de discriminatiebestrijdig geregeld in drie wetten van 10 mei 2007: Een wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie Bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen in het kader van het arbeidsrecht Wijzingingen aan de wet bestrijding racisme en xenofobie Ook CAO nr. 38 bevat een gelijkaardige bepaling (cf. supra). Daarnaast zijn er nog reeks specifieke arbeidsrechtelijke bepalingen. Deze regelgeving kwam er omwille het gebrek aan horizontale en feitelijke werking van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. B. Toepassingsgebied 1 Algemeen Het principiële verbod op discriminatie is op van toepassing op alle elementen van het arbeidsrecht. Het gaat onder meer om: De toegang tot de arneid (werkaanbiedingen, selectie- en aanstellingscriteria) Arbeidsvoorwaarden en beloning Beëindiging De wet bevat een rits criteria op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden. Het gaat onder meer om geslacht, ras, leeftijd, genetische eigenschappen, 2 Begrip discriminatie Twee vormen van discriminatie zijn verboden: Directe discriminatie, waarbij een rechtstreeks onderscheid wordt gehanteerd. Dit is verboden tenzij het onderscheid gerechtvaardigd is op grond van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste (iemand zonder handen kan geen onderdelen in elkaar steken), die berust op een legitieme doelstelling en evenredig is. Indirecte discriminatie, waarbij een ogenschijnlijk neutrale maatstaf toch tot een ongerechtvaardigde bijzondere benadeling kan leiden. Dit is verboden, tenzij er een legitiem doel is dat evenredig is met de middelen. Met discriminatie wordt gelijkgesteld: De opdracht tot discriminatie Intimidatie (andere dan pesten op het werk) Het weigeren van een redelijke aanpassing voor gehandicapten C. Rechtvaardigingsgronden Er is een algemene rechtsvaardingsgrond en een specifieke. Algemeen: maatregelen van positieve discriminatie zijn mogelijk: o Bij een manifeste ongelijkheid o Als de maatregel tot doel heeft deze ongelijkheid weg te werken o Als de maatregelen tijdelijk is o En andermans rechten niet onnodig beperkt worden. Specifiek: een direct onderscheid op basis van leeftijd mag als: Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 9

10 o Het objectief en redelijk gerechtvaardigd is door een legitiem doel op vlak van werkgelegenheid en arbeidsmarkt o De middelen passend en noodzakelijk zijn D. Rechtsbescherming 1 Vorderingsrechten Niet alleen het slachtoffer kan vorderen, maar ook: De representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties Het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding Het instituut voor de gelijkheid van mannen en vorderen 2 Bescherming bij klacht of vordering De werkgever mag geen nadelige maatregelen nemen tegenover het slachtoffer of een getuige, tenzij hij bewijst dat de oorzaak vreemd is aan de klacht of vordering. Dit geldt tot twaalf maanden na de klacht en tot drie maanden na de definitieve rechterlijke uitspraak. Bij miskenning van deze regel kan herstel gevorderd worden. Wordt dat geweigerd, is er een schadevergoeding van zes maanden brutoloon of de schade, als die bewezen is. 3 Wat kan gevorderd worden? De nietigverklaring van strijdige handelingen (maar: macht tot ontslag) Een forfaitaire schadevergoeding De staking van bepaalde handelingen (eventueel vergezeld van een schadevergoeding en/of dwangsom) De openbaarmaking van het vonnis E. Bewijslast in burgerlijke procedures Er is een omkering van bewijslast. De verweerder moet aantonen dat er geen discriminatie is zoals aangevoerd. De eiser moet slechts feiten aanvoeren die het bestaan van discriminatie kunnen doen vermoeden, zoals statistieken of bepaalde terugkerende feiten. F. Strafrechtelijke sancties Enkel het aanzetten tot discriminatie is strafbaar, tenzij bij selectie en sollicitatie, waar ook de discriminatie zelf kan bestraft worden. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 10

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1 INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007........................................ 1 I. Inleiding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 38 BIS VAN 29 OKTOBER 1991, NR. 38

Nadere informatie

Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen

Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen 1. ALGEMEEN... 2 2. COLLECTIEF ONTSLAG... 3 A. BEGRIP... 3 B. REGELING... 3 C. SANCTIE... 3 3. SLUITING VAN ONDERNEMING... 4 A. BEGRIP... 4 B. REGELING... 4 4. OVERDRACHT

Nadere informatie

DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING

DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING Anne RAHMÉ Frank HENDRICKX Othmar VANACHTER Aline VAN BEVER intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD. v HOOFDSTUK

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 21/10/2014

Datum van inontvangstneming : 21/10/2014 Datum van inontvangstneming : 21/10/2014 Vertaling C-432/14-1 Zaak C-432/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 september 2014 Verwijzende rechter: Conseil de prud hommes de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Onderteken dit contract en stuur het binnen de 14 dagen

Onderteken dit contract en stuur het binnen de 14 dagen Onderteken dit contract en stuur het binnen de 14 dagen via mail naar: vacatures@vdab.be per fax naar: +32 2 508 38 98 of per post naar: VDAB - Servicelijn Keizerslaan 11 1000 Brussel 'MIJN VDAB'-Werving-

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS ------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

NATIONALE AHBEIDSRAAD

NATIONALE AHBEIDSRAAD KONINKRIJK BELGIË NATIONALE AHBEIDSRAAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR, 38. --------------~-----~---------~-------~ Zitting van dinsdag 6 december 1983. ------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de Programmawet (I) van 24 december

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Internationaal werkgeverschap CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Mr. R.A.M. Blaakman/AWVN Senior adviseur internationaal Juridische Zaken 14-6-2011 #479440 1 Hebben jullie in de sector te maken met

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld

Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Gezond, gehandicapt of chronisch ziek; alle mensen hebben in principe recht op gelijke behandeling. Dat staat in de Grondwet.

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht Stuk 367 (1992-1993) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITITNG 1992-1993 15 JUNI 1993 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer E. Schuermans C.S. - houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG.

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG. Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Voorstel van wet Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013 JAARVERSLAG INTERNE PREVENTIEDIENST Jaarverslag interne preventiedienst Elke werkgever dient een interne dienst voor preventie en bescherming te hebben. De preventieadviseur wordt

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.342 ------------------------------ Zitting van donderdag 15 maart 2001 Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/096 BERAADSLAGING NR. 15/036 VAN 2 JUNI 2015 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

Gender en welzijn op het werk

Gender en welzijn op het werk Gender en welzijn op het werk Wetgevend kader Instituutvoorde gelijkheidvan vrouwen en mannen FOD WASO 03/10/2016 2 Inhoud 1. Inleiding: genderdiscriminatie Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Opdracht 2: Vacature

Opdracht 2: Vacature Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Sociale wetgeving Opdracht 2: Vacature CAMPUS Geel Jasper De Kinderen Yoran Peeters Academiejaar 2013-2014 Inleiding Tijdens een sollicitatie

Nadere informatie

Ontdek het inschakelingscontract

Ontdek het inschakelingscontract Ontdek het inschakelingscontract De nieuwe maatregel van de Brusselse regering om jongeren aan het werk te zetten 29 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Context 2. Doelstellingen van de maatregel 3. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel 1 Geen verplichte verzekering Maar ruim verspreid. Talrijke problemen in praktijk:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Erkende dienstenchequebedrijven moeten verzekerd zijn en de sociale wetgeving toepassen, maar ook andere verplichtingen betreffende

Nadere informatie

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit COLLECTIEF ONTSLAG FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 OVERZICHT Algemene inleiding Begripsomschrijving

Nadere informatie

TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE

TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE STUDIE TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE INZAKE WONINGHUUR OVERZICHT RAPPORT Summier overzicht van bestaande wetgeving die met dit thema verband houdt en de daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel INHOUDSTAFEL 1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel Artikel 60 7 en Artikel 61 van de OCMW-wet Artikel 60 7 1 1. Enkele algemene beschouwingen rond de tewerkstelling in toepassing

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Ann Taghon Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse Snelnieuws Sociaal recht www.venvlaw.be Onderwerp Nieuwe wet ter bestrijding van discriminatie Datum 21 maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Het discriminatieverbod en redelijke aanpassingen

Het discriminatieverbod en redelijke aanpassingen Het discriminatieverbod en redelijke aanpassingen Integraal gebaseerd op de presentatie van Annelies D Espallier op de ontmoetingsdag van het SIHO voor de aanspreekpunten op 13/06/2013. Annelies D Espallier

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Inleiding De sociale partners van de uitzendsector zijn van oordeel dat de instroom van migrerende

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Inhoudstafel VOORWOORD... HET EENHEIDSSTATUUT... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE. iii. Jan LEYSEN. Inge DERDE

Inhoudstafel VOORWOORD... HET EENHEIDSSTATUUT... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE. iii. Jan LEYSEN. Inge DERDE iii Inhoudstafel VOORWOORD.......................................... i Jan LEYSEN HET EENHEIDSSTATUUT................................... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE Inge DERDE Inleiding...................................................

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

12/02/2015. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan. 1.

12/02/2015. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan. 1. 1 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan 2 1. 1 3 1.1. Verdrag en richtlijn Artikel 157 van het Verdrag van Rome (ratio legis + direct horizontaal

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

VAKBONDSORGANISATIES:

VAKBONDSORGANISATIES: De inzet van proactieve opsporingsinstrumenten zoals praktijktesten om discriminatie op te sporen, vast te stellen en te vervolgen: wat denken de vakbonden? Gebruiken of niet? Het platform #praktijktestennu

Nadere informatie

ADVIES Nr 08 / 2002 van 11 februari 2002.

ADVIES Nr 08 / 2002 van 11 februari 2002. ADVIES Nr 08 / 2002 van 11 februari 2002. O. Ref. : 10 / A / 2001 / 051 / 018 BETREFT : Advies uit eigen beweging betreffende de verwerking van persoonsgegevens door particuliere uitzendkantoren. De Commissie

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Stichting EJ van de Arbeid

Stichting EJ van de Arbeid Stichting EJ van de Arbeid.... 1.. VERKLARING GELIJKE BEHANDELING OP DE ARBEIDSMARKT december 1998 Publikatienr. 9/98 Colof on Uitgave: Stichting van de Arbeid Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 SEXIES VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TYPE-ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDARBEID,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 SEXIES VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TYPE-ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDARBEID, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 SEXIES VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TYPE-ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDARBEID, SOCIALE DOCUMENTEN EN DEFINITIEVE AFREKENING VAN DE BELONING GEWIJZIGD BIJ

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Richtlijn tot instelling algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep

Richtlijn tot instelling algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep Richtlijn tot instelling algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011 betreffende de gedragscode ter preventie van discriminatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011 betreffende de gedragscode ter preventie van discriminatie Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011 betreffende de gedragscode ter preventie van discriminatie HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 03/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) tot uitbreiding van

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt Bijlage 2 gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse

Nadere informatie

BLZ. 1/..(totaal) De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt

BLZ. 1/..(totaal) De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt Bijlage 2 gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse

Nadere informatie