Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht"

Transcriptie

1 Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht 1. HET RECHT OP ARBEID: WERKGELEGENHEIDSBEVORDERING... 2 A. INLEIDING... 2 B. BIJZONDERE ARBEIDSCIRCUITS Gesubsidieerde tewerkstelling Verplichte tewerkstelling... 2 C. BEROEPSOPLEIDING EN -OMSCHOLING, VORMING Leerovereenkomsten Beroepsopleidingsovereenkomsten Beroepsinlevingsovereenkomsten (stagiairs)... 3 D. PREMIES... 3 E. VIA SOCIALE ZEKERHEID Activering van werkloosheidsuitkeringen Vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor werkgever WERKING VAN DE ARBEIDSMARKT... 5 A. WERKAANBOD Publieke arbeidsbemiddeling Private arbeidsbemiddeling Uitzendkrachten Outplacement Buitenlandse werknemers... 7 B. SOLLICITATIE EN SELECTIE Verplichtingen voor de werkgevers Aanbevelingen voor de werkgevers Aanbevelingen voor de sollicitant Voorafgaande gezondheidscontrole DISCRIMINATIEBESTRIJDING... 9 A. ALGEMEEN... 9 B. TOEPASSINGSGEBIED Algemeen Begrip discriminatie... 9 C. RECHTVAARDIGINGSGRONDEN... 9 D. RECHTSBESCHERMING Vorderingsrechten Bescherming bij klacht of vordering Wat kan gevorderd worden? E. BEWIJSLAST IN BURGERLIJKE PROCEDURES F. STRAFRECHTELIJKE SANCTIES Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 1

2 1. Het recht op arbeid: werkgelegenheidsbevordering A. Inleiding Het arbeidsmarktrecht reguleert de toegang tot de arbeidsmarkt. Daarbij is het vooral de bedoeling die toegang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat vloeit voort uit een dubbele bekommermis. Enerzijds heeft iedereen op een individueel niveau recht op een beleid van de overheid inzake werkgelegenheid (art 23, lid 3, 1 Gw.). Anderzijds is de maatschappij als een geheel gebaat bij een hoge werkzaamheidsgraad. En net daar wringt het schoentje: slechts 60% van de actieve bevolking in België werkt. Dat ligt enerzijds aan de lage cijfers in Brussel en Wallonië, maar anderzijds vooral aan de lage tewerkstellingsgraad van 55- plussers (amper 24%). Het aantal langdurig werklozen is ook groot, vooral onder allochtonen. Het arbeidsmarktrecht moet daar iets aan verhelpen, maar de pogingen om te toegang vlotter te maken via regelgeving, leiden vaak net tot het omgekeerde. B. Bijzondere arbeidscircuits 1 Gesubsidieerde tewerkstelling (1) Gesubsidieerde contractuelen Bij gesubsidieerde contractuelen bekomt de werkgever (een openbare dienst) een premie als hij een persoon (een werkloze) aanneemt. Hij is geen werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid verschuldigd. (2) Derde arbeidscircuit Het derde arbeidscircuit houdt in dat de overheid structureel werklozen opnieuw in het arbeidscircuit betrekt door ze te werk te stellen voor projecten van collectief sociaal belang. Dit komt tegenwoordig evenwel minder voor. (3) Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen zijn een uitdovende regeling waarbij werklozen werden ingezet voor klusjes en daarvoor een loon ontving. (4) Dienstencheques Om zwart werk tegen te gaan, bepaalde zwakkere groepen te ondersteunen en werk te creëren, werd in 2001 een systeem van dienstencheques ingevoerd. De gebruiker koopt een cheque van 7 (met een gunstig fiscaal regime), waarme hij bepaalde diensten ( buurtwerken : thuishulp van huishoudelijke aard). De overheid legt 13,50 bij. De werkgever neemt voor de uitvoering werklozen in dienst. Hoewel er effectief banen zijn gecreëerd, zijn deze voor het overgrote tijd tijdelijk en deeltijds. Bovendien bleek het hele systeem te duur en werd de bijdrage van de overheid al teruggeschroefd. 2 Verplichte tewerkstelling Personen van minder dan 26 jaar oud kunnen een startbaanovereenkomst te sluiten. De werkgever is in beginsel verplicht een aantal startbaanovereenkkomsten te sluiten, maar krijgen bepaalde voordelen in ruil. Deze tijdelijke overeenkomst is een soort stage. De nalevering ervan wordt nauweliks gecontroleerd. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 2

3 C. Beroepsopleiding en -omscholing, vorming 1 Leerovereenkomsten Een leerovereenkomst wordt gesloten in het kader van deeltijds onderwijs, waarbij een jongere vanaf 15 jaar deeltijds school volgt en deeltijds werkt. Er bestaan twee soorten: een industriële leerovereenkomst (opleiding tot werknemer) en een middenstandsleerovereenkomst (opleiding tot zelfstandige). 2 Beroepsopleidingsovereenkomsten Het doel van beroepopleidingsovereenkomsten is om werklozen een opleiding te verschaffen die hen betere kansen op de arbeidsmarkt geeft. Deze ontvangen een euro per lesuur dat ze volgen en een vergoeding van verplaatsingskosten. Dat in het kader va de VDAB voor iedereen die daartoe in aanmerking komt. Andere werklozen kunnen ook een individuele beroepsopleiding (IBO) krijgen in een onderneming. Zij krijgen een premie van de VDAB en van de werknemer een vergoeding voor de eventuele productieve arbeid die zij verrichten. De werkgever heeft bepaalde voordelen maar vreemd genoeg vooral verplichtingen. 3 Beroepsinlevingsovereenkomsten (stagiairs) Beroepsopleidingsovereenkomsten zijn stages, in het kader van een opleiding of vrijwillig. Stagiairs ontvangen een bepaalde vergoeding. D. Premies De VDAB geeft subsidies aan werkgevers die bepaalde kansengroepen aanwerven (zoals oudere werknemers). De overheid (soms via de RVA) geeft subsidies aan zowel bedrijven (bijvoorbeeld bepaalde projecten inzake KMO s) en werkzoekenden (bv. een startbonus voor jongeren die een beroepsinlevingsovereenkomst volgen) E. Via sociale zekerheid 1 Activering van werkloosheidsuitkeringen (1) Doorstromingsprogramma s Bij doorstromingsprogramma s stelt de overheid (of een non-profitorganisatie) werklozen te werk voor maatschappelijke noden die niet voldoende ingevuld raken. Het leefloon van deze werklozen wordt aangevuld tot een normaal nettoloon. (2) Sociale inschakelingseconomie De sociale inschakelingseconomie, de vermindering van de sociale bijdragen (en een loonkostentoelage) voor de doelgroep langdurig werkzoekenden heeft tot doel om zeer moeilijk inzetbare werklozen opnieuw in te schakelen in de economie. (3) Plan activa en activa start Dit zijn plannen waarmee de overheid oudere werknemers aan een baan wil helpen, door voor hen de sociale bijdragen voor de werkgever te verminderen. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 3

4 (4) Invoeginterim Er is een principieel verbod van terbeschikkingstelling, maar in het kader van invoegintermin kan een uitzendbureau een arbeidsovereenkomst sluiten met een werkloze, die daarna terbeschikking wordt gesteld van derden. Op die manier moeten deze weer ingeschakeld worden in het arbeidsproces. 2 Vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor werkgever In het kader van het banenplan worden in het kader van een aantal doelstellingen een reeks lastenverlagingen toegekend aan werknemers, met het doel aanwervingen te stimuleren. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 4

5 2. Werking van de arbeidsmarkt A. Werkaanbod 1 Publieke arbeidsbemiddeling De publieke arbeidsbemiddeling is in Vlaanderen een taak van VDAB. 2 Private arbeidsbemiddeling (1) Algemeen Vroeger was private arbeidsbemiddeling verboden door een verdrag van de IAO. Pas in 1997 kwam verandering in (de overheidsdienst vlotte niet steeds), waarna de Vlaamse overheid de private arbeidsmiddeling ook in Vlaanderen mogelijk maakte. Private arbeidsbemiddeling omvat het bijstaan van werknemers bij het zoeken naar werk, en het bijstaan van werkgevers op zoek naar arbeidskrachten het in dienst nemen van werknemers om deze ter beschikking te stellen (uitzendkrachten). Private arbeidsmiddeling is dus in beginsel toegestaan, maar onder voorwaarden: De onderneming moet erkend worden door de minster, na een advies van de SERV De werkzoekende kan klacht indienen Er moet samenwerking zijn met de VDAB (2) Terbeschikkingstelling van werknemers In beginsel is het verboden om werknemers aan te nemen, louter om deze aan derden terbeschikking te stellen (art. 31, lid 1 wet 24 juli 1987). Dat is niet het geval als het gaat om: toegelaten tijdelijke arbeid (met voorafgaandelijke toestemming van de sociale inspectie). Het moet gaan om een uitzonderlijke situatie (art. 32, 1 wet 24 juli 1987): o door samenwerking tussen ondernemingen van eenzelfde economische en financiële entiteit o in verband met het korstondig uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten die een bepaalde beroepskennis vereisen (zoals een sociaal secretariaat). o Om een tewerkstellingsproject (art. 32bis wet 24 juli 1987) Uitzendkrachten 3 Uitzendkrachten (1) Overzicht Bij uitzendarbeid sluit een erkend uitzendbureau een arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht, waarbij die door het uitzendbureau aan een gebruiker tijdelijk ter beschikking wordt gesteld via een aannemingsovereenkomst (cf. art. 7 wet 24 juli 1987). Dit is een uitzondering op het verbod van terbeschikkingstelling van werknemers. Hoewel een uitzendkracht duurde is, is uitzendarbeid flexibeler en moet werkgever niet zelf op zoek gaan naar een werknemer. (2) Arbeidsovereenkomst Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 5

6 De overeenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht wordt onweerlegbaar vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn (art. 8, 1, lid 1 wet 24 juli 1987). Ze moet op schrift zijn opgesteld (art. 8, 1, lid 3 wet 24 juli 1987) en uitdrukkelijk vermelden dat het om uitzendarbeid gaat (art. 8, 1, lid 2 wet 24 juli 1987). Er zijn nog een aantal andere verplichte vermeldingen (art. 9 wet 24 juli 1987). Hoewel een uitzendkracht hetzelfde werk verricht als een vaste werknemer, staan ze toch jurisch niet gelijk. Toch heeft de uitzendkracht recht op hetzelfde loon (art. 10 wet 24 juli 1987). (3) Aannemingsovereenkomst De aannemingsovereenkomst moet eveneens op schrift zijn opgesteld en moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten (art. 17 wet 24 juli 1987). (4) Verplichtingen van de gebruiker De gebruiker moet zorgen dat het arbeidsbeschermingsrecht wordt nageleefd (art. 19 wet 24 juli 1987). Als hij na beëindiging van de aanneminsovereenkomst toch nog doorgaat met de uitzendkracht te werk te stellen, of die gebruikt voor niet toegelaten gevallen (art wet 24 juli 1987), worden de gebruiker en uitzendkracht geacht gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst (art. 20 wet 24 juli 1987). (5) Enkel voor tijdelijke arbeid Uitzendarbeid is maar mogelijk voor tijdelijke arbeid (art. 21 wet 24 juli 1987). Het kan gaan om (art. 1, 1 wet 24 juli 1987): De uitvoering van uitzonderlijk werk (art. 1, 5 wet 24 juli 1987), gedurende maximum 6 maanden Het vervangen van een vaste werknemer (art. 1, 3 wet 24 juli 1987), gedurende maximum zes maanden als er geen vakbondsafgevaardigde is en onder zonder beperking mits toestemming van de afgevaardigde Het opvangen van een tijdelijke vermeerdering van werk Een vierde grond staat onder discusie: instroomkanalen. Daarbij gebruikt de werknemer uitzendarbeid als een soort proeftijd, om dan eventueel de uitzendkracht vast aan te werven. Op grond van het stakingsrecht kunnen uitzendkrachten niet gebruikt worden om stakende werknemers te vervangen. 4 Outplacement Outplacement is een systeem waarbij een derde, een outplacementbureau, een werknemer begeleidt die ontslagen is of met ontslag bedreigd wordt. Op die manier wordt die geholpen om een nieuwe betrekking te vinden. De outplacement wordt verwezenlijkt door twee overeenkomsten: Een dienstenverhuringsovereenkomst tussen outplacementbureau en werkgever Een overeenkomst tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de modaliteiten van het ontslag en de outplacement. Vereist is dus dat de werkgever voorafgaandelijk en schriftelijk zijn toestemming geeft. Dat kan pas op het moment dat het ontslag zeker wordt. De werkgever moet verplicht outplacement aanbieden (anders sancties) aan een werknemer: Van minstens 45 jaar en met minstens 1 jaar anciënniteit Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 6

7 Er moet evenwel voor de overige werknemers eveneens de mogelijkheid zijn om van outplacement te genieten. De outplacement duurt maximum 12 maanden. 5 Buitenlandse werknemers (1) EER: Vrij verkeer van werknemers Voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (EG+vier andere landen) geldt het vrij verkeer van werknemers (art. 39 EG). Dit houdt in: Er mag geen discriminatie op grond van nationaliteit zijn (geen nationaliteitsvoorwaarden) Burgers uit de EER hebben het recht o Op een jobaanbieding te gaan o Zich vrij te verplaatsen o Te verblijven in een andere lidstaat, tijdens en na de tewerkstelling Dat alles geldt ook voor hun gezinsleden. Voor nieuwe lidstaten gelden voor ten langste zeven jaar overgangsmaatregelen, waardoor de personen toch nog aan het klassieke systeem onderworpen zijn. Voorlopig is er, wat België betreft, voor een reeks knelpuntberoepen al geen beperking meer, en is er een versnelde procedure. Ondernemingen uit de nieuwe lidstaten genieten evenwel van vrij verkeer van diensten en mogen in dat kader werknemers uit de nieuwe lidstaten te werk stellen in België. (2) Niet-EER Voor niet-eer inwoners geldt tot op vandaag een principiële immigratiestop, al zijn er vele uitzonderingen. De belangrijkste punten in de wetgeving inzake niet-eer werknemers zijn: De werkgever moet vooraf een arbeidskaart aanvragen en de werkgever moet vooraf een arbeidsvergunning aanvragen. Er mag slechts worden te werk gesteld binnen de perken van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart Een arbeidskaart/-vergunning is slechts mogelijk o Voor onderdanen met wie een verdrag bestaat o Na overlegging van een arbeidsovereenkomst en een geneeskundig getuigschrift. Het niet-naleven van deze voorschriften geeft aanleiding tot strafrechtelijke en administratieve sancties. B. Sollicitatie en selectie 1 Verplichtingen voor de werkgevers CAO nr. 38 somt de verplichtingen van de werkgever op (slechts deze artikels zijn bindend): gelijke behandeling van alle sollicitanten (art. 2bis CAO nr. 35) het dragen van de kosten van selectieprocedure (art. 3 CAO nr. 35) het overhandigen van bewijsschrift in het kader van werklozencontrole (art. 4 CAO nr. 35) teruggave van de bescheiden die de sollicitant aan de werkgever stuurde (art. 5 CAO nr. 35) Het aanvaarden van een kopie van bepaalde documenten (art. 6 CAO nr. 35) Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 7

8 2 Aanbevelingen voor de werkgevers Het geven informatie aan de sollicitant (art. 8 CAO nr. 35) De eerbiediging persoonlijke levenssfeer (al vloeit dat ook uit andere wetten voort) (art. 11 CAO nr. 35) De vertrouwelijke behandeling van gegevens (art. 12 CAO nr. 35) Het beperken van de selectieprocedure (inclusief de proefarbeid) tot een redelijke termijn (art. 12 en 16 CAO nr. 35) Het beperkt houden van de verplaatsingskosten Het is de werkgever niet toegelaten fictieve arbeidsplaatsen te creëren omwille van de publiciteit De bescherming van de persoonlijke levenssfeer komt ook tot uiting in art. 22 Gw. en art. 8.1 EVRM. Dat tweede artikel heeft directe werking en is dan ook toepasbaar in het kader van de sollicitatieprocedure. Daarnaast is er specifieke wetgeving die speelt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. 3 Aanbevelingen voor de sollicitant Ook voor de sollicitant gelden een aantal aanbevelingen (art. 13 CAO nr. 35): te goeder trouw meewerken wanneer die betrekking hebben op de functie, alle nodige gegevens verstrekken over zijn o het beroepsverleden o het studieverleden geen ruchtbaarheid geven aan vertrouwelijke gegevens (art. 14 CAO nr. 35). 4 Voorafgaande gezondheidscontrole Een voorafgaande gezondheidscontrole is verplicht voor werknemers met een veiligheidsfunctie een, functie met verhoogde waakzaamheidsvereiste een activiteit met welbepaald risico een activiteit verbonden aan voedingswaren Daarbuiten is een gezondheidscontrole steeds verboden. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 8

9 3. Discriminatiebestrijding A. Algemeen Naast een reeks Europese regelgeving wordt de discriminatiebestrijdig geregeld in drie wetten van 10 mei 2007: Een wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie Bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen in het kader van het arbeidsrecht Wijzingingen aan de wet bestrijding racisme en xenofobie Ook CAO nr. 38 bevat een gelijkaardige bepaling (cf. supra). Daarnaast zijn er nog reeks specifieke arbeidsrechtelijke bepalingen. Deze regelgeving kwam er omwille het gebrek aan horizontale en feitelijke werking van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. B. Toepassingsgebied 1 Algemeen Het principiële verbod op discriminatie is op van toepassing op alle elementen van het arbeidsrecht. Het gaat onder meer om: De toegang tot de arneid (werkaanbiedingen, selectie- en aanstellingscriteria) Arbeidsvoorwaarden en beloning Beëindiging De wet bevat een rits criteria op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden. Het gaat onder meer om geslacht, ras, leeftijd, genetische eigenschappen, 2 Begrip discriminatie Twee vormen van discriminatie zijn verboden: Directe discriminatie, waarbij een rechtstreeks onderscheid wordt gehanteerd. Dit is verboden tenzij het onderscheid gerechtvaardigd is op grond van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste (iemand zonder handen kan geen onderdelen in elkaar steken), die berust op een legitieme doelstelling en evenredig is. Indirecte discriminatie, waarbij een ogenschijnlijk neutrale maatstaf toch tot een ongerechtvaardigde bijzondere benadeling kan leiden. Dit is verboden, tenzij er een legitiem doel is dat evenredig is met de middelen. Met discriminatie wordt gelijkgesteld: De opdracht tot discriminatie Intimidatie (andere dan pesten op het werk) Het weigeren van een redelijke aanpassing voor gehandicapten C. Rechtvaardigingsgronden Er is een algemene rechtsvaardingsgrond en een specifieke. Algemeen: maatregelen van positieve discriminatie zijn mogelijk: o Bij een manifeste ongelijkheid o Als de maatregel tot doel heeft deze ongelijkheid weg te werken o Als de maatregelen tijdelijk is o En andermans rechten niet onnodig beperkt worden. Specifiek: een direct onderscheid op basis van leeftijd mag als: Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 9

10 o Het objectief en redelijk gerechtvaardigd is door een legitiem doel op vlak van werkgelegenheid en arbeidsmarkt o De middelen passend en noodzakelijk zijn D. Rechtsbescherming 1 Vorderingsrechten Niet alleen het slachtoffer kan vorderen, maar ook: De representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties Het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding Het instituut voor de gelijkheid van mannen en vorderen 2 Bescherming bij klacht of vordering De werkgever mag geen nadelige maatregelen nemen tegenover het slachtoffer of een getuige, tenzij hij bewijst dat de oorzaak vreemd is aan de klacht of vordering. Dit geldt tot twaalf maanden na de klacht en tot drie maanden na de definitieve rechterlijke uitspraak. Bij miskenning van deze regel kan herstel gevorderd worden. Wordt dat geweigerd, is er een schadevergoeding van zes maanden brutoloon of de schade, als die bewezen is. 3 Wat kan gevorderd worden? De nietigverklaring van strijdige handelingen (maar: macht tot ontslag) Een forfaitaire schadevergoeding De staking van bepaalde handelingen (eventueel vergezeld van een schadevergoeding en/of dwangsom) De openbaarmaking van het vonnis E. Bewijslast in burgerlijke procedures Er is een omkering van bewijslast. De verweerder moet aantonen dat er geen discriminatie is zoals aangevoerd. De eiser moet slechts feiten aanvoeren die het bestaan van discriminatie kunnen doen vermoeden, zoals statistieken of bepaalde terugkerende feiten. F. Strafrechtelijke sancties Enkel het aanzetten tot discriminatie is strafbaar, tenzij bij selectie en sollicitatie, waar ook de discriminatie zelf kan bestraft worden. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 10

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Europees Sociaal Handvest. (herzien)

Europees Sociaal Handvest. (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Straatsburg, 3 mei 1996 Preambule De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa, Overwegende dat het doel van de Raad

Nadere informatie

Versterking door verschillen

Versterking door verschillen Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven 4 ACLVB Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland Versie: 1.1, Mar13 na input stakeholder bijeenkomst 4 maart 2013 Naast de Nederlandse relevante

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie