Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht"

Transcriptie

1 Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht 1. HET RECHT OP ARBEID: WERKGELEGENHEIDSBEVORDERING... 2 A. INLEIDING... 2 B. BIJZONDERE ARBEIDSCIRCUITS Gesubsidieerde tewerkstelling Verplichte tewerkstelling... 2 C. BEROEPSOPLEIDING EN -OMSCHOLING, VORMING Leerovereenkomsten Beroepsopleidingsovereenkomsten Beroepsinlevingsovereenkomsten (stagiairs)... 3 D. PREMIES... 3 E. VIA SOCIALE ZEKERHEID Activering van werkloosheidsuitkeringen Vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor werkgever WERKING VAN DE ARBEIDSMARKT... 5 A. WERKAANBOD Publieke arbeidsbemiddeling Private arbeidsbemiddeling Uitzendkrachten Outplacement Buitenlandse werknemers... 7 B. SOLLICITATIE EN SELECTIE Verplichtingen voor de werkgevers Aanbevelingen voor de werkgevers Aanbevelingen voor de sollicitant Voorafgaande gezondheidscontrole DISCRIMINATIEBESTRIJDING... 9 A. ALGEMEEN... 9 B. TOEPASSINGSGEBIED Algemeen Begrip discriminatie... 9 C. RECHTVAARDIGINGSGRONDEN... 9 D. RECHTSBESCHERMING Vorderingsrechten Bescherming bij klacht of vordering Wat kan gevorderd worden? E. BEWIJSLAST IN BURGERLIJKE PROCEDURES F. STRAFRECHTELIJKE SANCTIES Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 1

2 1. Het recht op arbeid: werkgelegenheidsbevordering A. Inleiding Het arbeidsmarktrecht reguleert de toegang tot de arbeidsmarkt. Daarbij is het vooral de bedoeling die toegang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat vloeit voort uit een dubbele bekommermis. Enerzijds heeft iedereen op een individueel niveau recht op een beleid van de overheid inzake werkgelegenheid (art 23, lid 3, 1 Gw.). Anderzijds is de maatschappij als een geheel gebaat bij een hoge werkzaamheidsgraad. En net daar wringt het schoentje: slechts 60% van de actieve bevolking in België werkt. Dat ligt enerzijds aan de lage cijfers in Brussel en Wallonië, maar anderzijds vooral aan de lage tewerkstellingsgraad van 55- plussers (amper 24%). Het aantal langdurig werklozen is ook groot, vooral onder allochtonen. Het arbeidsmarktrecht moet daar iets aan verhelpen, maar de pogingen om te toegang vlotter te maken via regelgeving, leiden vaak net tot het omgekeerde. B. Bijzondere arbeidscircuits 1 Gesubsidieerde tewerkstelling (1) Gesubsidieerde contractuelen Bij gesubsidieerde contractuelen bekomt de werkgever (een openbare dienst) een premie als hij een persoon (een werkloze) aanneemt. Hij is geen werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid verschuldigd. (2) Derde arbeidscircuit Het derde arbeidscircuit houdt in dat de overheid structureel werklozen opnieuw in het arbeidscircuit betrekt door ze te werk te stellen voor projecten van collectief sociaal belang. Dit komt tegenwoordig evenwel minder voor. (3) Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen zijn een uitdovende regeling waarbij werklozen werden ingezet voor klusjes en daarvoor een loon ontving. (4) Dienstencheques Om zwart werk tegen te gaan, bepaalde zwakkere groepen te ondersteunen en werk te creëren, werd in 2001 een systeem van dienstencheques ingevoerd. De gebruiker koopt een cheque van 7 (met een gunstig fiscaal regime), waarme hij bepaalde diensten ( buurtwerken : thuishulp van huishoudelijke aard). De overheid legt 13,50 bij. De werkgever neemt voor de uitvoering werklozen in dienst. Hoewel er effectief banen zijn gecreëerd, zijn deze voor het overgrote tijd tijdelijk en deeltijds. Bovendien bleek het hele systeem te duur en werd de bijdrage van de overheid al teruggeschroefd. 2 Verplichte tewerkstelling Personen van minder dan 26 jaar oud kunnen een startbaanovereenkomst te sluiten. De werkgever is in beginsel verplicht een aantal startbaanovereenkkomsten te sluiten, maar krijgen bepaalde voordelen in ruil. Deze tijdelijke overeenkomst is een soort stage. De nalevering ervan wordt nauweliks gecontroleerd. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 2

3 C. Beroepsopleiding en -omscholing, vorming 1 Leerovereenkomsten Een leerovereenkomst wordt gesloten in het kader van deeltijds onderwijs, waarbij een jongere vanaf 15 jaar deeltijds school volgt en deeltijds werkt. Er bestaan twee soorten: een industriële leerovereenkomst (opleiding tot werknemer) en een middenstandsleerovereenkomst (opleiding tot zelfstandige). 2 Beroepsopleidingsovereenkomsten Het doel van beroepopleidingsovereenkomsten is om werklozen een opleiding te verschaffen die hen betere kansen op de arbeidsmarkt geeft. Deze ontvangen een euro per lesuur dat ze volgen en een vergoeding van verplaatsingskosten. Dat in het kader va de VDAB voor iedereen die daartoe in aanmerking komt. Andere werklozen kunnen ook een individuele beroepsopleiding (IBO) krijgen in een onderneming. Zij krijgen een premie van de VDAB en van de werknemer een vergoeding voor de eventuele productieve arbeid die zij verrichten. De werkgever heeft bepaalde voordelen maar vreemd genoeg vooral verplichtingen. 3 Beroepsinlevingsovereenkomsten (stagiairs) Beroepsopleidingsovereenkomsten zijn stages, in het kader van een opleiding of vrijwillig. Stagiairs ontvangen een bepaalde vergoeding. D. Premies De VDAB geeft subsidies aan werkgevers die bepaalde kansengroepen aanwerven (zoals oudere werknemers). De overheid (soms via de RVA) geeft subsidies aan zowel bedrijven (bijvoorbeeld bepaalde projecten inzake KMO s) en werkzoekenden (bv. een startbonus voor jongeren die een beroepsinlevingsovereenkomst volgen) E. Via sociale zekerheid 1 Activering van werkloosheidsuitkeringen (1) Doorstromingsprogramma s Bij doorstromingsprogramma s stelt de overheid (of een non-profitorganisatie) werklozen te werk voor maatschappelijke noden die niet voldoende ingevuld raken. Het leefloon van deze werklozen wordt aangevuld tot een normaal nettoloon. (2) Sociale inschakelingseconomie De sociale inschakelingseconomie, de vermindering van de sociale bijdragen (en een loonkostentoelage) voor de doelgroep langdurig werkzoekenden heeft tot doel om zeer moeilijk inzetbare werklozen opnieuw in te schakelen in de economie. (3) Plan activa en activa start Dit zijn plannen waarmee de overheid oudere werknemers aan een baan wil helpen, door voor hen de sociale bijdragen voor de werkgever te verminderen. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 3

4 (4) Invoeginterim Er is een principieel verbod van terbeschikkingstelling, maar in het kader van invoegintermin kan een uitzendbureau een arbeidsovereenkomst sluiten met een werkloze, die daarna terbeschikking wordt gesteld van derden. Op die manier moeten deze weer ingeschakeld worden in het arbeidsproces. 2 Vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor werkgever In het kader van het banenplan worden in het kader van een aantal doelstellingen een reeks lastenverlagingen toegekend aan werknemers, met het doel aanwervingen te stimuleren. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 4

5 2. Werking van de arbeidsmarkt A. Werkaanbod 1 Publieke arbeidsbemiddeling De publieke arbeidsbemiddeling is in Vlaanderen een taak van VDAB. 2 Private arbeidsbemiddeling (1) Algemeen Vroeger was private arbeidsbemiddeling verboden door een verdrag van de IAO. Pas in 1997 kwam verandering in (de overheidsdienst vlotte niet steeds), waarna de Vlaamse overheid de private arbeidsmiddeling ook in Vlaanderen mogelijk maakte. Private arbeidsbemiddeling omvat het bijstaan van werknemers bij het zoeken naar werk, en het bijstaan van werkgevers op zoek naar arbeidskrachten het in dienst nemen van werknemers om deze ter beschikking te stellen (uitzendkrachten). Private arbeidsmiddeling is dus in beginsel toegestaan, maar onder voorwaarden: De onderneming moet erkend worden door de minster, na een advies van de SERV De werkzoekende kan klacht indienen Er moet samenwerking zijn met de VDAB (2) Terbeschikkingstelling van werknemers In beginsel is het verboden om werknemers aan te nemen, louter om deze aan derden terbeschikking te stellen (art. 31, lid 1 wet 24 juli 1987). Dat is niet het geval als het gaat om: toegelaten tijdelijke arbeid (met voorafgaandelijke toestemming van de sociale inspectie). Het moet gaan om een uitzonderlijke situatie (art. 32, 1 wet 24 juli 1987): o door samenwerking tussen ondernemingen van eenzelfde economische en financiële entiteit o in verband met het korstondig uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten die een bepaalde beroepskennis vereisen (zoals een sociaal secretariaat). o Om een tewerkstellingsproject (art. 32bis wet 24 juli 1987) Uitzendkrachten 3 Uitzendkrachten (1) Overzicht Bij uitzendarbeid sluit een erkend uitzendbureau een arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht, waarbij die door het uitzendbureau aan een gebruiker tijdelijk ter beschikking wordt gesteld via een aannemingsovereenkomst (cf. art. 7 wet 24 juli 1987). Dit is een uitzondering op het verbod van terbeschikkingstelling van werknemers. Hoewel een uitzendkracht duurde is, is uitzendarbeid flexibeler en moet werkgever niet zelf op zoek gaan naar een werknemer. (2) Arbeidsovereenkomst Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 5

6 De overeenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht wordt onweerlegbaar vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn (art. 8, 1, lid 1 wet 24 juli 1987). Ze moet op schrift zijn opgesteld (art. 8, 1, lid 3 wet 24 juli 1987) en uitdrukkelijk vermelden dat het om uitzendarbeid gaat (art. 8, 1, lid 2 wet 24 juli 1987). Er zijn nog een aantal andere verplichte vermeldingen (art. 9 wet 24 juli 1987). Hoewel een uitzendkracht hetzelfde werk verricht als een vaste werknemer, staan ze toch jurisch niet gelijk. Toch heeft de uitzendkracht recht op hetzelfde loon (art. 10 wet 24 juli 1987). (3) Aannemingsovereenkomst De aannemingsovereenkomst moet eveneens op schrift zijn opgesteld en moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten (art. 17 wet 24 juli 1987). (4) Verplichtingen van de gebruiker De gebruiker moet zorgen dat het arbeidsbeschermingsrecht wordt nageleefd (art. 19 wet 24 juli 1987). Als hij na beëindiging van de aanneminsovereenkomst toch nog doorgaat met de uitzendkracht te werk te stellen, of die gebruikt voor niet toegelaten gevallen (art wet 24 juli 1987), worden de gebruiker en uitzendkracht geacht gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst (art. 20 wet 24 juli 1987). (5) Enkel voor tijdelijke arbeid Uitzendarbeid is maar mogelijk voor tijdelijke arbeid (art. 21 wet 24 juli 1987). Het kan gaan om (art. 1, 1 wet 24 juli 1987): De uitvoering van uitzonderlijk werk (art. 1, 5 wet 24 juli 1987), gedurende maximum 6 maanden Het vervangen van een vaste werknemer (art. 1, 3 wet 24 juli 1987), gedurende maximum zes maanden als er geen vakbondsafgevaardigde is en onder zonder beperking mits toestemming van de afgevaardigde Het opvangen van een tijdelijke vermeerdering van werk Een vierde grond staat onder discusie: instroomkanalen. Daarbij gebruikt de werknemer uitzendarbeid als een soort proeftijd, om dan eventueel de uitzendkracht vast aan te werven. Op grond van het stakingsrecht kunnen uitzendkrachten niet gebruikt worden om stakende werknemers te vervangen. 4 Outplacement Outplacement is een systeem waarbij een derde, een outplacementbureau, een werknemer begeleidt die ontslagen is of met ontslag bedreigd wordt. Op die manier wordt die geholpen om een nieuwe betrekking te vinden. De outplacement wordt verwezenlijkt door twee overeenkomsten: Een dienstenverhuringsovereenkomst tussen outplacementbureau en werkgever Een overeenkomst tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de modaliteiten van het ontslag en de outplacement. Vereist is dus dat de werkgever voorafgaandelijk en schriftelijk zijn toestemming geeft. Dat kan pas op het moment dat het ontslag zeker wordt. De werkgever moet verplicht outplacement aanbieden (anders sancties) aan een werknemer: Van minstens 45 jaar en met minstens 1 jaar anciënniteit Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 6

7 Er moet evenwel voor de overige werknemers eveneens de mogelijkheid zijn om van outplacement te genieten. De outplacement duurt maximum 12 maanden. 5 Buitenlandse werknemers (1) EER: Vrij verkeer van werknemers Voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (EG+vier andere landen) geldt het vrij verkeer van werknemers (art. 39 EG). Dit houdt in: Er mag geen discriminatie op grond van nationaliteit zijn (geen nationaliteitsvoorwaarden) Burgers uit de EER hebben het recht o Op een jobaanbieding te gaan o Zich vrij te verplaatsen o Te verblijven in een andere lidstaat, tijdens en na de tewerkstelling Dat alles geldt ook voor hun gezinsleden. Voor nieuwe lidstaten gelden voor ten langste zeven jaar overgangsmaatregelen, waardoor de personen toch nog aan het klassieke systeem onderworpen zijn. Voorlopig is er, wat België betreft, voor een reeks knelpuntberoepen al geen beperking meer, en is er een versnelde procedure. Ondernemingen uit de nieuwe lidstaten genieten evenwel van vrij verkeer van diensten en mogen in dat kader werknemers uit de nieuwe lidstaten te werk stellen in België. (2) Niet-EER Voor niet-eer inwoners geldt tot op vandaag een principiële immigratiestop, al zijn er vele uitzonderingen. De belangrijkste punten in de wetgeving inzake niet-eer werknemers zijn: De werkgever moet vooraf een arbeidskaart aanvragen en de werkgever moet vooraf een arbeidsvergunning aanvragen. Er mag slechts worden te werk gesteld binnen de perken van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart Een arbeidskaart/-vergunning is slechts mogelijk o Voor onderdanen met wie een verdrag bestaat o Na overlegging van een arbeidsovereenkomst en een geneeskundig getuigschrift. Het niet-naleven van deze voorschriften geeft aanleiding tot strafrechtelijke en administratieve sancties. B. Sollicitatie en selectie 1 Verplichtingen voor de werkgevers CAO nr. 38 somt de verplichtingen van de werkgever op (slechts deze artikels zijn bindend): gelijke behandeling van alle sollicitanten (art. 2bis CAO nr. 35) het dragen van de kosten van selectieprocedure (art. 3 CAO nr. 35) het overhandigen van bewijsschrift in het kader van werklozencontrole (art. 4 CAO nr. 35) teruggave van de bescheiden die de sollicitant aan de werkgever stuurde (art. 5 CAO nr. 35) Het aanvaarden van een kopie van bepaalde documenten (art. 6 CAO nr. 35) Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 7

8 2 Aanbevelingen voor de werkgevers Het geven informatie aan de sollicitant (art. 8 CAO nr. 35) De eerbiediging persoonlijke levenssfeer (al vloeit dat ook uit andere wetten voort) (art. 11 CAO nr. 35) De vertrouwelijke behandeling van gegevens (art. 12 CAO nr. 35) Het beperken van de selectieprocedure (inclusief de proefarbeid) tot een redelijke termijn (art. 12 en 16 CAO nr. 35) Het beperkt houden van de verplaatsingskosten Het is de werkgever niet toegelaten fictieve arbeidsplaatsen te creëren omwille van de publiciteit De bescherming van de persoonlijke levenssfeer komt ook tot uiting in art. 22 Gw. en art. 8.1 EVRM. Dat tweede artikel heeft directe werking en is dan ook toepasbaar in het kader van de sollicitatieprocedure. Daarnaast is er specifieke wetgeving die speelt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. 3 Aanbevelingen voor de sollicitant Ook voor de sollicitant gelden een aantal aanbevelingen (art. 13 CAO nr. 35): te goeder trouw meewerken wanneer die betrekking hebben op de functie, alle nodige gegevens verstrekken over zijn o het beroepsverleden o het studieverleden geen ruchtbaarheid geven aan vertrouwelijke gegevens (art. 14 CAO nr. 35). 4 Voorafgaande gezondheidscontrole Een voorafgaande gezondheidscontrole is verplicht voor werknemers met een veiligheidsfunctie een, functie met verhoogde waakzaamheidsvereiste een activiteit met welbepaald risico een activiteit verbonden aan voedingswaren Daarbuiten is een gezondheidscontrole steeds verboden. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 8

9 3. Discriminatiebestrijding A. Algemeen Naast een reeks Europese regelgeving wordt de discriminatiebestrijdig geregeld in drie wetten van 10 mei 2007: Een wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie Bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen in het kader van het arbeidsrecht Wijzingingen aan de wet bestrijding racisme en xenofobie Ook CAO nr. 38 bevat een gelijkaardige bepaling (cf. supra). Daarnaast zijn er nog reeks specifieke arbeidsrechtelijke bepalingen. Deze regelgeving kwam er omwille het gebrek aan horizontale en feitelijke werking van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. B. Toepassingsgebied 1 Algemeen Het principiële verbod op discriminatie is op van toepassing op alle elementen van het arbeidsrecht. Het gaat onder meer om: De toegang tot de arneid (werkaanbiedingen, selectie- en aanstellingscriteria) Arbeidsvoorwaarden en beloning Beëindiging De wet bevat een rits criteria op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden. Het gaat onder meer om geslacht, ras, leeftijd, genetische eigenschappen, 2 Begrip discriminatie Twee vormen van discriminatie zijn verboden: Directe discriminatie, waarbij een rechtstreeks onderscheid wordt gehanteerd. Dit is verboden tenzij het onderscheid gerechtvaardigd is op grond van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste (iemand zonder handen kan geen onderdelen in elkaar steken), die berust op een legitieme doelstelling en evenredig is. Indirecte discriminatie, waarbij een ogenschijnlijk neutrale maatstaf toch tot een ongerechtvaardigde bijzondere benadeling kan leiden. Dit is verboden, tenzij er een legitiem doel is dat evenredig is met de middelen. Met discriminatie wordt gelijkgesteld: De opdracht tot discriminatie Intimidatie (andere dan pesten op het werk) Het weigeren van een redelijke aanpassing voor gehandicapten C. Rechtvaardigingsgronden Er is een algemene rechtsvaardingsgrond en een specifieke. Algemeen: maatregelen van positieve discriminatie zijn mogelijk: o Bij een manifeste ongelijkheid o Als de maatregel tot doel heeft deze ongelijkheid weg te werken o Als de maatregelen tijdelijk is o En andermans rechten niet onnodig beperkt worden. Specifiek: een direct onderscheid op basis van leeftijd mag als: Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 9

10 o Het objectief en redelijk gerechtvaardigd is door een legitiem doel op vlak van werkgelegenheid en arbeidsmarkt o De middelen passend en noodzakelijk zijn D. Rechtsbescherming 1 Vorderingsrechten Niet alleen het slachtoffer kan vorderen, maar ook: De representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties Het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding Het instituut voor de gelijkheid van mannen en vorderen 2 Bescherming bij klacht of vordering De werkgever mag geen nadelige maatregelen nemen tegenover het slachtoffer of een getuige, tenzij hij bewijst dat de oorzaak vreemd is aan de klacht of vordering. Dit geldt tot twaalf maanden na de klacht en tot drie maanden na de definitieve rechterlijke uitspraak. Bij miskenning van deze regel kan herstel gevorderd worden. Wordt dat geweigerd, is er een schadevergoeding van zes maanden brutoloon of de schade, als die bewezen is. 3 Wat kan gevorderd worden? De nietigverklaring van strijdige handelingen (maar: macht tot ontslag) Een forfaitaire schadevergoeding De staking van bepaalde handelingen (eventueel vergezeld van een schadevergoeding en/of dwangsom) De openbaarmaking van het vonnis E. Bewijslast in burgerlijke procedures Er is een omkering van bewijslast. De verweerder moet aantonen dat er geen discriminatie is zoals aangevoerd. De eiser moet slechts feiten aanvoeren die het bestaan van discriminatie kunnen doen vermoeden, zoals statistieken of bepaalde terugkerende feiten. F. Strafrechtelijke sancties Enkel het aanzetten tot discriminatie is strafbaar, tenzij bij selectie en sollicitatie, waar ook de discriminatie zelf kan bestraft worden. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 10

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1 INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007........................................ 1 I. Inleiding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 38 BIS VAN 29 OKTOBER 1991, NR. 38

Nadere informatie

DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING

DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING Anne RAHMÉ Frank HENDRICKX Othmar VANACHTER Aline VAN BEVER intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD. v HOOFDSTUK

Nadere informatie

Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen

Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen 1. ALGEMEEN... 2 2. COLLECTIEF ONTSLAG... 3 A. BEGRIP... 3 B. REGELING... 3 C. SANCTIE... 3 3. SLUITING VAN ONDERNEMING... 4 A. BEGRIP... 4 B. REGELING... 4 4. OVERDRACHT

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Internationaal werkgeverschap CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Mr. R.A.M. Blaakman/AWVN Senior adviseur internationaal Juridische Zaken 14-6-2011 #479440 1 Hebben jullie in de sector te maken met

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld

Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Gezond, gehandicapt of chronisch ziek; alle mensen hebben in principe recht op gelijke behandeling. Dat staat in de Grondwet.

Nadere informatie

NATIONALE AHBEIDSRAAD

NATIONALE AHBEIDSRAAD KONINKRIJK BELGIË NATIONALE AHBEIDSRAAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR, 38. --------------~-----~---------~-------~ Zitting van dinsdag 6 december 1983. ------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG.

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG. Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Voorstel van wet Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht Stuk 367 (1992-1993) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITITNG 1992-1993 15 JUNI 1993 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer E. Schuermans C.S. - houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

Opdracht 2: Vacature

Opdracht 2: Vacature Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Sociale wetgeving Opdracht 2: Vacature CAMPUS Geel Jasper De Kinderen Yoran Peeters Academiejaar 2013-2014 Inleiding Tijdens een sollicitatie

Nadere informatie

ADVIES Nr 08 / 2002 van 11 februari 2002.

ADVIES Nr 08 / 2002 van 11 februari 2002. ADVIES Nr 08 / 2002 van 11 februari 2002. O. Ref. : 10 / A / 2001 / 051 / 018 BETREFT : Advies uit eigen beweging betreffende de verwerking van persoonsgegevens door particuliere uitzendkantoren. De Commissie

Nadere informatie

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel INHOUDSTAFEL 1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel Artikel 60 7 en Artikel 61 van de OCMW-wet Artikel 60 7 1 1. Enkele algemene beschouwingen rond de tewerkstelling in toepassing

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel 1 Geen verplichte verzekering Maar ruim verspreid. Talrijke problemen in praktijk:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Het discriminatieverbod en redelijke aanpassingen

Het discriminatieverbod en redelijke aanpassingen Het discriminatieverbod en redelijke aanpassingen Integraal gebaseerd op de presentatie van Annelies D Espallier op de ontmoetingsdag van het SIHO voor de aanspreekpunten op 13/06/2013. Annelies D Espallier

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE

TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE STUDIE TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE INZAKE WONINGHUUR OVERZICHT RAPPORT Summier overzicht van bestaande wetgeving die met dit thema verband houdt en de daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Inhoudstafel VOORWOORD... HET EENHEIDSSTATUUT... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE. iii. Jan LEYSEN. Inge DERDE

Inhoudstafel VOORWOORD... HET EENHEIDSSTATUUT... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE. iii. Jan LEYSEN. Inge DERDE iii Inhoudstafel VOORWOORD.......................................... i Jan LEYSEN HET EENHEIDSSTATUUT................................... 1 DE EERSTE KRIJTLIJNEN VAN EEN REVOLUTIE Inge DERDE Inleiding...................................................

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling de Europese Raad Onderwerp Richtlijn 2000/43/EG houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming Datum 29 juni 2000 Copyright and

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Ann Taghon Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse Snelnieuws Sociaal recht www.venvlaw.be Onderwerp Nieuwe wet ter bestrijding van discriminatie Datum 21 maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/156 BERAADSLAGING NR. 15/056 VAN 1 SEPTEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Sonja Teughels Senior adviseur arbeidsmarktbeleid tel. 02 229

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Inleiding De sociale partners van de uitzendsector zijn van oordeel dat de instroom van migrerende

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt Bijlage 2 gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse

Nadere informatie

BLZ. 1/..(totaal) De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt

BLZ. 1/..(totaal) De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt Bijlage 2 gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Voorkeursbeleid Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Als een werkgever een diverse samenstelling van zijn personeelsbestand nastreeft, heeft hij daarvoor enkele instrumenten ter beschikking. Te denken

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie Zwangerschapsdiscriminatie. Zwangerschap, moederschap en arbeid.............. Gelijke behandeling begint hier! Casus: Kinderwens...................................... Een journalistieke medewerkster is

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 38 BIS VAN 29 OKTOBER 1991, NR. 38

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Verantwoordelijke uitgever : Grégor Chapelle, Anspachlaan 65-1000 Brussel - 02/2014 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast.

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast. ADVIES NR 44 VAN 22 MEI 2001 VAN DE VASTE COMMISSIE ARBEID VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OMTRENT HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD,

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET Stuk 199 (19881989) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAA D ZITTING 1988-1989 20 APRIL 1989 VOORSTEL VAN DECREET - van mevrouw M. De Meyer - houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 78/2013 van 11 december 2013 Betreft: aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om een netwerkverbinding tot

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

8 MEI 2002. Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt (1)

8 MEI 2002. Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt (1) Publicatie Belgisch Staatsblad: 2002-07-26 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 8 MEI 2002 Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt (1) Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Vragen rond discriminatie in het dienstenchequesysteem

Vragen rond discriminatie in het dienstenchequesysteem Vragen rond discriminatie in het dienstenchequesysteem Véronique Pertry & Bart Martel 28 mei 2015 RECHTSVERHOUDINGEN IN HET DIENSTENCHEQUESYSTEEM (Erkende) dienstenchequeonderneming Overeenkomst Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 Geacht lid In de nieuwsbrief van deze maand besteden we aandacht aan de nieuwe barema s die vanaf oktober gelden in het PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie