Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp"

Transcriptie

1 Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat BN De Rijp Telefoon: Website: Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Wettelijke bepalingen 4 Successen, waar zijn we trots op 5 Onderwijs (o.a. toezichtskader Inspectie Basisonderwijs 2009) 6 Financiën 9 Arbo 12 Personeel 14 Leerlingen 15 Ouders 17 Medezeggenschapraad 18 De nieuwe Brede School 19 Koersplan 20 Afsluiting 22 Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

3 Een woord vooraf Dit is het jaarverslag van de St. Jozefschool uit De Rijp. Dit jaarverslag heeft een tweeledig doel; het informeert geïnteresseerden over het afgelopen schooljaar en er wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. Het bestaat uit verschillende onderdelen die tijdens het schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld. Ook laat het de relatie zien met het Koersplan van Stichting Flore, het schoolplan en de schoolontwikkelingsplannen. Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad en het team gepresenteerd en vervolgens aan het College van Bestuur van Stichting Flore aangeboden. In het schooljaar waren het drukke tijden met extra onderwerpen als nieuwbouw, fusie en Koningsdag. Ik wil het team bedanken voor hun inzet en enthousiasme waarmee ze het afgelopen schooljaar hebben gewerkt. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van onze school: We hopen dat u dit jaarverslag met plezier leest! De Rijp, oktober 2014 Tineke Butter Directeur Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

4 Wettelijke bepalingen Het opstellen van een jaarverslag voor basisscholen is verplicht conform de Wet Goed onderwijs, goed bestuur, die met ingang van 1 augustus 2010 in werking is getreden. Daarin staat dat het schoolbestuur jaarlijks een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar vaststelt (artikel 103, lid 1). Bovendien moet het schoolbestuur, volgens lid 1a van het artikel, over een Code Goed Onderwijsbestuur beschikken. Dat doet Flore. De Code Goed Onderwijsbestuur gaat over de wijze waarop instellingen kunnen omgaan met de aan hen toegekend beleidsruimte. Die ruimte moet op een verantwoorde wijze worden benut en de instelling moet daarbij transparant handelen. Essentieel onderdeel van de Code is de Horizontale Verantwoording naar de omgeving. Tevens is elke school verplicht toe te lichten welke Code Goed Onderwijsbestuur zij gebruikt en hoe deze wordt toegepast in de praktijk. Voor de scholen van Stichting Flore is dit de code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO Raad. De mr heeft geen instemmings- of adviesrecht op het jaarverslag, maar ontvangt dit verslag ter informatie. Het jaarverslag wordt ook aangeboden aan het College van Bestuur van Stichting Flore. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

5 Successen, waar zijn we trots op Op veel zaken zijn we trots dit schooljaar. Een aantal wil ik er noemen: o De mooie scores van het onderwijsleerproces o De organisatie en uitvoering van de luizencontroles o De schrijfdanslessen van juf Els o De Kinderboekenweek o De decoratiecommissie o Circus in groep 3 o Schaatsen op de Meent o De hand- en voetbaltoernooien o De ouders/ verzorgers die ons elk jaar weer helpen met de schoonmaakavonden o De actie voor Ethiopië o De Koningsdag o De koningssportdag samen met de Baanbreker en het koningsontbijt o De Sinterklaasviering o Het kerstdiner en het kerstspel o De actieve Oudervereniging die leuke dingen organiseert o De MR die een goede sparringpartner is o De super draaiende overblijf (TSO) o Onze leerlingen! Dit jaar zijn we vooral trots op Jacintha die zo dapper alles doorstaat. Speciaal dit jaar wil ik de Koningsdag benoemen. Koningsdag Vorig jaar zou ze komen, koningin Beatrix, maar dat ging niet door. Dit jaar hadden we de primeur: de eerste Koningsdag in De Rijp. Bijna een jaar voorbereiding, veel vergaderen, veel veranderen, aanpassen, diverse keren de pers op school, kortom het slurpte tijd. Dan is het eindelijk zover: 26 April De St. Jozefschool was deze dag de verzamelplek voor veel groepen kinderen en volwassenen, dus om 7.00 uur met het team ( de anderen om 8.15 uur)verzamelen op school. Allemaal gescreend, polsbandjes om en klokslag 8.45 uur liepen we richting de route naar ring 2 (zo heet het gebied aan de route, de Koninklijke familie liep in ring 1). Om 9.00 uur stonden we op onze plek. Toen begon het wachten op de Koninklijke bus. Deze arriveerde stipt om uur. De 8 bloemenkinderen, 2 van onze school, onder begeleiding van juf Mieneke, gaven de prinsessen een boeketje, superleuk! Daarna liep de stoet naar de route waar wij met de kleuters en groep 3 (wat waren ze lief) en de kinderen van groep 8 met hun troon stonden. De familie maakte veel praatjes met de kinderen, schudde handen en was gewoon heel aardig. Op de troon van groep 8 hebben ze bijna allemaal (!) hun handtekening gezet, de koning en de koningin voorop, wat een belevenis...ze vervolgden de route (Maxima kreeg nog een handkus van Kees V!) Wij gingen eten en drinken met de hele groep. Het was inmiddels uur. Verder in de route stonden meer kinderen van onze school o.a. bij het Walvislied, de touwslagerij, de vrijmarkt het boekhappen en de streetdance. Om iets na 11 uur werd de route vrijgegeven en konden we met het hele stel weer richting de Jozefschool. Wat was het mooi en wat hebben we genoten! Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

6 Onderwijs ( o.a. Toezichtskader Inspectie Basisonderwijs 2009) Opbrengsten van de school De schoolresultaten zijn voldoende. De inspectie van het Onderwijs heeft op 19 mei 2011 een onderzoek uitgevoerd op aspecten van de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving. Onderzochte indicatoren Opbrengsten Onderwijsleerproces Zorg en begeleiding. Kwaliteitszorg. Conclusie De school kent nauwelijks tekortkomingen op de onderzochte gebieden. Basisarrangement blijft gehandhaafd. De school kent geen tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften Verbeterpunten Tussendoelen formuleren voor kinderen met een eigen leerlijn. Concretere formulering probleemanalyse in de handelingsplannen, zodat de instructie beter wordt afgestemd op de zorgproblematiek. Concretere formulering van de doelen Het definitieve rapport, met de bevindingen van het onderzoek, is ontvangen op 14 december Dit is besproken met het team en de medezeggenschapsraad. Ook is het tijdens de jaarvergadering op school met de ouders gedeeld. In de onderstaande overzichten ziet u de leeropbrengsten midden schooljaar gerelateerd aan de inspectienorm. De interne begeleider maakt hier ieder jaar samen met de betreffende leerkracht en de directie een verslag schoolevaluatie en schoolverbetering van. Hierin worden de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten opgenomen. Er worden analyses en verbeterpunten aan gekoppeld. Een verkorte versie is hieronder opgenomen. Leestechniek groep 3 Leestempo groep 4 Rekenen/ Wiskunde groep 4 Spelling groep 4 Rekenen/ Wiskunde groep 6 Begrijpend lezen groep 6 Spelling groep 6 176,5 75,1 51,0 121,5 87,8 39,7 137, * * Inspectie norm Eindopbrengsten groep 8 Rekenen/ Wiskunde groep 8 Begrijpend lezen groep 8 116,7 70, Inspectienorm De toetsen kwamen gemiddeld niet onder de inspectienorm. De school heeft het basisarrangement van de inspectie ontvangen. * Spelling wordt door de inspectie niet beoordeeld. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

7 De Schoolontwikkeling De beleidsvoornemens voor het schooljaar zijn in het schoolontwikkelingsplan (SOP) beschreven. Drie onderwerpen zijn het afgelopen jaar behandeld. De onderwerpen zijn geëvalueerd met het team en met de MR. Tijdens de jaarvergadering van de OR doet de directie van deze punten ook een kort verslag. Schoolspecifieke beleidsvoornemens: 1. Estafette De school heeft in maart 2012 de methode voor voorgezet technisch lezen: Estafette ingevoerd. Gezien de importantie van het lezen voor de verdere carrière van de leerling was het nodig een methode aan te schaffen. Op school signaleerden we (teveel) leerlingen in aparte leesondersteuningsgroepjes. Na de zomervakantie is de methode in zijn geheel ingevoerd en hebben de leerkrachten er nu ruim een jaar mee gewerkt. Sterke punten zijn dat de leerlingen begeleiding krijgen bij het lezen, er veel aan woordenschat en hardop lezen wordt gedaan. Aandachtpunten zijn of groep 3 (de betere lezers) ook goed op niveau blijven. Verder wordt het vrij lezen gemist. Kijken of daar andere ruimte voor is. Wat zijn de resultaten van de CITO LVS toetsen? Zien we verschil met voorgaande jaren? 2. ICT De ontwikkelingen in de ICT gaan snel. Het is belangrijk dat het team aansluit bij en op de hoogte blijft van deze ontwikkelingen. Dan is het rendement van dit moderne communicatiemiddel het grootst. Dit schooljaar gaan wij nog het digibord nog meer inpassen in de lessen zowel organisatorisch als inhoudelijk. Ook streven wij ernaar dat alle leerkrachten de afgesproken zaken kunnen doen in Parnassys. Wij kijken waar zij tegen aan lopen? Regelmatig kijken de leerkrachten of de website nog up to date is. 3. Fusie Sinds schooljaar wordt er actief gesproken over een fusie met de Baanbreker vanwege o.a. een snel dalend leerlingenaantal op de Baanbreker. Deze fusie gaat daadwerkelijk plaatsvinden als de nieuwe brede school is gerealiseerd (beoogde datum augustus 2015). Vanaf schooljaar is het traject langzaam in gang gezet en gaat dit schooljaar voortvarend door. De scholen zorgen dat het fusietraject en de interne en externe communicatie goed verloopt. De scholen zorgen ervoor dat de teams en de leerlingen meer en meer met elkaar bekend raken. De directies stemmen al zoveel mogelijk gemeenschappelijke zaken af. (cursussen, aanschaf methodes) We bewaken dat het traject zorgvuldig doorlopen wordt. We letten op de geluiden die binnenkomen bij MR, OR, ouders, team, directie, stichting, Gemeente etc. We houden in de gaten dat de ouders voldoende meegenomen worden in het proces. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

8 De evaluatie van de schoolontwikkelingsplannen wordt per punt beschreven. 1. Estafette De methode wordt nu ruim een jaar consequent gebruikt. Dit betekent dat de leerkracht 3 a 4 keer in de week Estafette toepast. De aandacht voor de leerlingen die in de klassen ingedeeld zijn in de derde groep, de zgn. sterke lezers, wordt beter bewaakt. Een keer in de week hebben zij een eigen moment met de leerkracht. Een keer in de week is er een vrij leesmoment. Komend schooljaar gaan wij informeren hoe scholen die ook werken met Estafette, het vrij lezen organiseren. De resultaten van CITO LVS vertonen bij begrijpend lezen een licht stijgende lijn. Dit moet echter goed bewaakt worden. Vervolgafspraken: Wij houden de resultaten van begrijpend lezen nauwlettend in de gaten. 2. ICT Halverwege en eind schooljaar. Het inpassen van het digibord in de lessen gaat steeds beter. Alle leerkrachten zien hier de meerwaarde voor de leerlingen van. De organisatie op school is ook zo dat alle leerkrachten gebruik kunnen maken van het digibord. Door dit vaker te doen word je er ook handiger in. Het digibord blijft wel een middel en geen doel. Het werken met Parnassys is nog niet echt op gang gekomen. De praktische zaken (absenten etc.) lopen wel. Echter inhoudelijk (Cito-toetsen en Handelingsplannen) moet het nog vorm gegeven worden. Dit komt deels door Parnassys, deels door tijdgebrek. Wij werken bv nog met het Cito leerlingvolgsysteem, de grafieken zijn daar duidelijker dan in Parnassys. De leerkrachten gaan steeds beter hun eigen groep beheren. De ICTers in de school nemen hen hier goed in mee. Het kopje nieuws op de website is afgelopen schooljaar goed bijgehouden. Verder hebben wij dit jaar áfscheid genomen van Windows XP. Dit betekende in de praktijk ook dat alle oude computers vervangen moesten worden. Er zijn m.n bij de digiborden en voor de Ib-er en de directie, nieuwe computers aangeschaft. De overige aangeschafte computers waren goede tweedehands computers. Vervolgafspraken: Verder implementeren van zaken in Parnassys. 3. Fusie De plannen voor de bouw van de nieuwe school (waarmee de fusie nauw samenhangt) zijn klaar. De aannemer is bekend en in principe kan de bouw snel starten. De directeur had dit schooljaar twee keer per maand bijeenkomsten met de directeur van de Baanbreker, de algemeen directeur van Stichting Flore en de andere toekomstige participanten in de Brede School. Per 4-6 weken komen de beide MR-en van de St.Jozefschool en de Baanbreker met de directeuren en de algemeen directeur bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Alle deelnemers kunnen dan gesprekspunten inbrengen. Een belangrijk punt dat naar voren is gekomen is de communicatie naar de ouders. Regelmatig krijgen zij nu bericht over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van de Brede School via Digiduif. Deze berichten worden ook geplaatst op de website van de school. De directeur van de nieuwe Brede School is bekend gemaakt: Tineke Butter (nu directeur van de St. Jozefschool). In het kader van de aanstaande fusie was er een tweede gezamenlijke sportdag van Jozef en Baanbreker. Erg succesvol! Ook bij de Koningsdag zijn de scholen gezamenlijk opgetrokken. Vervolgafspraken: De communicatie met elkaar en de ouders goed onderhouden. Steeds een stapje dichter naar een fusie toe bewegen. Nauwe betrokkenheid organiseren bij de nieuw te bouwen Brede School. Uitgeven van een Fusieflits. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

9 Financiën Financiën van de school: De school ontvangt vanuit de overheid via het bestuur een lumpsumbedrag. Hieruit dienen een aantal zaken bekostigd te worden, te weten personeel, klein onderhoud aan het gebouw, leer- en verbruiksmaterialen, ICT en de aanschaf van meubilair. De financiën van de school worden uitgewerkt in de zogenaamde Floreknips. In de schoolknip worden de begroting en realisatie in beeld gebracht die gerelateerd zijn aan de kosten die gemaakt worden in het kader van de schoolorganisatie. In de formatieknip worden de begroting en realisatie in beeld gebracht ten aanzien van personeel. De investeringsknip geeft inzicht in de investeringen op het gebied van de aanschaf van methodes, meubilair en ICT. Hieronder staan de gegevens van de schoolknip en de investeringsknip voor het schooljaar Schoolknip Schoolknip reserve Begin saldo schoolknip reserve Schoolknip inkomsten Begroting schooljaar Schoolknip uitgaven Begroting schooljaar Realisatie Schooljaar Realisatie Schooljaar Verschil Verschil Eindsaldo schoolknip reserve In bovenstaand overzicht komt naar voren dat er meer is uitgegeven dan in eerste instantie begroot was. Dit werd veroorzaakt door een aantal zaken: 1. Er zijn extra kosten gemaakt op het gebied van inzet van personeel namelijk voor personeel dat nog op de payroll stond (van juli). Dit is niet mee begroot in de schoolknip. 2. Er zijn extra kosten gemaakt op het gebied van ICT leermiddelen. De tweedehands computers komen ten laste van de schoolknip en niet ten laste van de investeringsknip. Hiertegenover staan inkomsten van de ouderraad uit het 100 jarig bestaan. 3. Ten aanzien van het onderhoud van de gebouwen was een extra overschrijding. Dit werd veroorzaakt omdat we te maken hebben met een oude school. De school willen wij er toch, totdat we naar de nieuwe school gaan, netjes uit laten. Er is ook meer ingekomen dan begroot. Dit komt o.a. door bijdrages van de ouderraad en overboekingen vanuit de formatieknip. Uiteindelijk is er in de schoolknip iets meer uitgegeven dan begroot. Dit is ten laste gekomen van de schoolknip reserve. Hierdoor is de reserve afgenomen met 949 euro. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

10 Investeringsknip 2014 De investeringsknip is de enige knip die per kalenderjaar wordt weergegeven. Hieronder staat aangegeven wat er in het kalenderjaar 2014 was begroot en tot heden is uitgegeven. Tevens treft u in het overzicht de spaartegoeden aan ten behoeve van de investeringen. Grootboek rekening Beginsaldo spaarpot Spaarbedrag 2014 Budget overheveling 2014 Totaal spaarpot 2014 Investeringen 2014 begroot Onderwijs leerpakket Meubilair & inventaris ICT Totaal vervolg Investeringen 2014 Verschil Begroot eind saldo Huidig saldo spaarpot Gerealiseerd tot heden spaarpot Onderwijsleerpakket Er zijn extra materialen besteld voor de nieuwe methode Estafette. Er is een nieuwe rekenmethode aangeschaft. Meubilair Er is geen meubilair begroot. In schooljaar 2009/ 2010 is er voor de groepen 3 t/m 8 nieuw meubilair aangeschaft. Dit was mogelijk doordat het College van Bestuur een voorschot op de investeringsknip meubilair & inventaris heeft gefiatteerd. Nu is te zien dat het negatieve bedrag (het geleende bedrag) dit jaar is afbetaald. ICT Op het gebied van ICT zijn alleen de noodzakelijke uitgaven begroot. Het geld wordt grotendeels gereserveerd voor aanschaf van nieuwe materialen op het gebied van ICT in het nieuwe schoolgebouw. Wel zorgen wij ervoor dat de school goed gebruik kan blijven maken van de bestaande ICT omgeving. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

11 De Formatie van de school, formatieknip Onderstaande cijfers geven inzicht in de begroting van de uitgaven voor personeel (formatie) en de realisatie in het schooljaar Om onverwachte uitgaven ten aanzien van de formatie op te kunnen vangen is een minimum reserve vastgesteld. Deze is voor de St. Jozefschool Є Begin saldo reserve Begin saldo personele reserve Begroting totaal Realisatie Verschil Inkomsten en uitgaven in schooljaar Begroting Realisatie Verschil Formatie inkomsten Formatie uitgaven Inkomst.- Uitgaven Eind saldo reserve Eind saldo personele reserve Begroting Realisatie Verschil De inkomsten waren hoger dan begroot en ook de uitgaven waren hoger dan begroot. De personele reserve is gedaald met = De verklaring hiervoor is: Er zijn extra kosten gemaakt op het gebied van inzet van personeel. Deze kosten werden gedekt door de reserve in de formatieknip. De kosten zijn ontstaan doordat zwangerschapsverloven de school per saldo iets meer kosten dan dat je als school vergoed krijgt De reserve was verder bestemd om de school zonder combinatiegroepen te kunnen laten draaien. (uitgezonderd groep 1/2). Hiervoor heeft de school rond de 200 leerlingen nodig. De St. Jozefschool heeft tussen de leerlingen en gebruikt dus, om met enkele groepen te kunnen blijven draaien, een deel van de reserve. In de komende jaren zal het leerlingenaantal waarschijnlijk afnemen en daarmee ook de inkomsten. De reserve geeft hier tijdelijk beperkte financiële ruimte. De school zal rekening moeten houden met krimp in de toekomst en de financiële en personele gevolgen daarvan. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

12 ARBO Hier volgt een overzicht van de activiteiten die in het afgelopen schooljaar zijn uitgevoerd betreffende de arbeidsomstandigheden. Overleg over ARBO zaken Arbobeleid is 2 keer in de teamvergadering besproken. Arbobeleid is 1 keer in de MR besproken Arbobeleid is 1 keer met het bestuur besproken De afspraken die gemaakt zijn betroffen de veiligheid van de leerlingen. In een oude school blijf je extra alert. Ook voor het van en naar de gymzaal fietsen en lopen naar Graft gelden strikte regels. De gezondheid van het personeel is besproken. Het verzuim op de St. Jozefschool is laag. Wij werken met elkaar aan een goede onderlinge sfeer. Wij moeten de toenemende papierwinkel in de gaten houden. Dit zorgt voor een toenemende werkdruk. Daar waar nodig en mogelijk neemt de directie maatregelen. De arbeidsomstandigheden De St. Jozefschool is een oude school met een vochtig binnenklimaat. Er is geen gemeenschappelijke ruimte, lange donkere gangen en donkere lokalen. Dit maakt de werkplek niet optimaal. Of dit direct gevolgen heeft voor het welzijn van de werknemers is niet te zeggen. Over deze zaken wordt in het teamoverleg gesproken. De taakuren (niet lesgebonden taken) van elk teamlid worden nauwkeurig in de gaten gehouden en zoveel mogelijk naar rato verdeeld. De sfeer in het team is open. Mocht er door teamleden op een moment een zware druk gevoeld worden bij de taakuitoefening dan is dit goed bespreekbaar. Ook de directie houdt dit nauwlettend in de gaten en neemt, indien nodig, maatregelen bv iemand, tijdelijk ontlasten van een taak, iemand vroeger naar huis sturen Contacten met ArboNed en Risico-inventarisatie en evaluatie De contacten met ArboNed zijn voor het laatst geweest in 2004 na de risico inventarisatie en evaluatie. De adviezen en aanbevelingen uit het Rie zijn opgevolgd door de toenmalige directie. Vanuit het bestuurkantoor wordt regelmatig aandacht gevraagd voor goed personeelsbeleid. (coaching startende leerkrachten, mentorencursus). Contacten met de brandweer De brandweer verleent een gebruiksvergunning. De gebruiksvergunning is verleend in De brandweer houdt periodieke controles op de naleving van de gebruiksvoorwaarden. Er is 2 keer contact geweest met de brandweer o.a. door een gezamenlijke ontruimingsoefening in de gemeente Graft- De Rijp. Registratie van gemelde gevaren Jaarlijks worden alle ruimten en het plein in school geïnspecteerd op risico s en gevaren. Dit schooljaar is dat gebeurd in maart en september Gemelde gevaren: Gevaren kunnen aan de directie gemeld worden. De directie onderneemt actie. Er zijn een aantal meldingen geweest. (losse plank bij het indianenhuisje water onder rubbertegelspel speeltoestel grote plein). Deze zijn door de directie (klussendienst ingeschakeld) opgelost. Registratie van ongevallen op school De school heeft een registratiesysteem voor ongevallen van leerlingen en leerkrachten. Het ongevallenregistratieformulier zit in de mededelingenmap in de personeelskamer. Dit schooljaar waren er diverse kleine ongevallen. 2 keer een ernstiger ongeval (bezoek aan huisarts). Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

13 Ziekteverzuimgegevens van personeel (overzicht ArboNed) De school houdt een ziekteverzuimregistratie bij en probeert door analyse van de gegevens conclusies te trekken voor haar beleid. Het ziekteverzuimpercentage op de St Jozefschool schooljaar was weinig : 1,29 % en derhalve ver onder het landelijk gemiddelde van 5,0 % en het gemiddelde van Stichting Flore 5,24 %. Hieronder ziet u een overzicht van de verzuimcijfers van onze school over de afgelopen 5 jaar: 2009/2010 0,84 % 2010/2011 0, /2012 0, /2013 0, /2014 1,29 Verzuimgegevens van leerlingen (uit Parnassys) Elke dag wordt de absentie van de leerlingen bijgehouden. Deze gegevens worden geregistreerd in de computer en de reden van het verzuim wordt aangegeven. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouders en de leerplichtambtenaar. Ten aanzien van verzuim van leerlingen waren er geen bijzondere punten te vermelden. Er is dit jaar bij geen sprake geweest van ongeoorloofd verzuim. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

14 Personeel Personeelstevredenheid De uitkomsten van de personeelstevredenheidsenquête gehouden in schooljaar : Als belangrijke pluspunten noemden de leerkrachten het werken aan kwaliteit van de school, de ouderbetrokkenheid en de contacten met de leerlingen. Als belangrijkste kritiekpunten noemden zij de werkdruk en de groepsgrootte. In- en uitstroom personeel - uitstroom naar FPU/pensioen: Geen - uitstroom naar outplacement buiten het onderwijs: Geen - uitstroom naar outplacement binnen het onderwijs PO (andere stichting): Geen - uitstroom naar outplacement binnen het onderwijs VO: Geen - uitstroom naar een andere Flore school (binnen de stichting): Geen - instroom via nieuwe benoeming: 1 Wij zijn er trots op dat wij in tijden van landelijke krimp wat betreft de leerlingenaantallen, een nieuwe leerkracht op onze school mochten benoemen. Binnen Stichting Flore waren dat zes nieuwe leerkrachten. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

15 Leerlingen Aantal leerlingen (instroom, uitstroom) Op 1 oktober 2013 was de jaarlijkse leerling-telling Deze is bepalend voor de bekostiging in het schooljaar Onze school telde op 1 oktober leerlingen. Vergeleken met de vorige teldatum, was het leerlingenaantal met 6 toegenomen. Onderstaande tabel laat een vrij stabiel leerlingenaantal voor de St. Jozefschool zien. Gezien de landelijke ontwikkeling, die toch een daling van het leerlingenaantal laat zien, juist in de gemeente Graft- De Rijp, een mooi resultaat prognose leerlingenaantal Uitstroomgegevens naar vervolgonderwijs (adviezen) Uitstroom schooljaar aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Schoolverlaters opdc 1 5 pro , v.m.b.o. kb , ,5 v.m.b.o. g/tl v.m.b.o.tl ,5 1 4,5 v.m.b.o. tl/ h.a.v.o ,5 h.a.v.o , h.a.v.o./v.w.o ,75 1 4, v.w.o De uitstroom naar het VO De voorbereiding op instroom in het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8. In groep 8 wordt de NIO toets gebruikt om het niveau voor het vervolg onderwijs vast te stellen. Daarnaast wordt een Leermotivatietoets afgenomen. We willen u er op wijzen dat de scores alleen in combinatie met andere gegevens beoordeeld kunnen worden. Wij denken dan aan gegevens uit observaties, gesprekken (met kind, ouders, leerkrachten) resultaten van methodegebonden toetsen, entreetoets en Cito-toetsen uit het LVS (leerlingvolgsysteem). Ook de werkhouding, de manier waarop kinderen met leerstof omgaan, de motivatie, de zorgvuldigheid, het tempo enz. worden meegenomen in de adviesvorming. Wij vinden het belangrijk, dat het "hele" kind wordt meegenomen bij de totstandkoming van het advies richting vervolgonderwijs. Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Dit heeft o.a. te maken met de leerling-gewichten die op hun beurt weer zijn gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders. Wij laten alle kinderen aan de NIO toets meedoen. Dit geldt ook voor de kinderen die een advies hebben gekregen voor het Leerwegondersteunend Onderwijs. Rond maart worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en krijgen een advies voor hun kind. Vanuit De St. Jozefschool gaan de meeste kinderen naar de scholen voor voortgezet onderwijs in Purmerend en Alkmaar. Een kleiner percentage gaat naar Bergen. Met deze scholen hebben wij regelmatig contact, ook over de leerlingen. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige leerlingen en blijven op de hoogte van de leervorderingen van onze oud-leerlingen. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

16 Aantal verwijzingen SBAO en SO Dit jaar waren er geen verwijzingen naar het SBAO (speciaal basisonderwijs) en het SO (speciaal onderwijs). De St. Jozefschool is een dorpsschool die de leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs wil geven. Dit betekent dat leerlingen zo lang als mogelijk bij ons op school blijven. Indien blijkt dat dit niet (meer) in het belang van de leerling, de leerkracht of de groep is, dan worden de noodzakelijke stappen gezet tot verwijzing. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

17 Ouders Oudertevredenheid In schooljaar hebben wij een tevredenheidspeiling afgenomen onder de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8, de ouders en het personeel van de school. Met 92 ontvangen reacties van de ouders/ verzorgers en 78 van de leerlingen waren wij zeer tevreden. Zowel de ouders, de leerlingen als de leerkrachten waarderen onze school als goed, met cijfers van respectievelijk 7.7, 8.0 en 8.0 Een samenvatting van de pluspunten en de kritiekpunten vindt u hieronder. De gehele rapportage van zowel de ouders als de leerlingen kunt u op onze website vinden. De waarderingen van de ouders/ verzorgers: Pluspunten van onze school: Kritiekpunten op onze school: 1. duidelijkheid van schoolregels (98%) hygiëne en netheid binnen de school (20%) 2. vakbekwaamheid leerkracht (96% van reacties) begeleiding leerlingen met problemen (20%) 3. omgang leerkracht met de leerlingen (96%) extra mogelijkheden goede leerlingen (16%) 4. sfeer in de klas (96%) aandacht voor pestgedrag (16%) 5. aandacht voor normen en waarden (96%) - 6. sfeer en inrichting schoolgebouw (95%) - 7. speelmogelijkheden op het plein (95%) - 8. mate waarin leraar naar ouders luistert (94% van reacties - 9. inzet en motivatie leerkracht (94% van reacties) rust en orde in de klas (93%) regels, rust en orde op school (93%) informatievoorziening over de school (92%) veiligheid op het plein (91%) aandacht voor gymnastiek (90%) uiterlijk van het gebouw (89%) omgang van de kinderen onderling (89%) huidige schooltijden (89%) gelegenheid om met de directie te praten (89%) veiligheid op weg naar school (88%) aandacht voor taal (88%) opvang bij afwezigheid van de leraar (88%) informatievoorziening over het kind (88%) De waarderingen van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8: Pluspunten van onze school: Kritiekpunten op onze school: 1. uitstapjes met de klas (97%) 1. zitplaats in de klas (50%) 2. het vak handvaardigheid (94%) 2.levensbeschouwlijke vorming, godsdienst (49%) 3. het vak tekenen (91%) aantrekkelijkheid van overblijven (44%) 4. moeilijkheidsgraad computerwerk (88%) 3.het vak taal (28%) 5. samenwerken (86%) - 6. oudertevredenheid (83%) - 7. leren op school (82%) - 8. gymnastiekles (81%) - Wij zijn blij met zo n mooie uitslag. Het onderzoek heeft natuurlijk ook geleid tot een aantal conclusies en verbeterpunten. Wij hebben deze punten opgenomen in o.a. het schoolplan en werken hier regelmatig aan. We informeren hierover in o.a. het Lokaaljournaal. Er zijn geen klachten ingediend bij de directeur of het College van Bestuur van Stichting Flore. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

18 Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad (MR) activiteiten en onderwerpen schooljaar 2013/2014 De St. Jozefschool in De Rijp 'gewoon een bijzondere school'... Dit blijkt ook uit de samenwerking tussen de medezeggenschapsraad (MR) en de directie van de St. Jozefschool. De MR van de St. Jozefschool bestaat uit vier leden: 2 leden die het personeel vertegenwoordigen en 2 leden die de ouders vertegenwoordigen. De MR komt 8 keer per jaar bij elkaar voor regulier intern overleg. De directeur van de St. Jozefschool is hierbij aanwezig als gesprekspartner en adviseur, alles is bespreekbaar en de lijnen zijn kort. Op deze manier wordt het de MR mogelijk gemaakt met erg veel plezier en inzet een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze school. Naast het reguliere interne overleg neemt de MR sinds twee jaar deel aan de projectgroep brede school en fusie. In deze projectgroep wordt intensief overlegd met de Stichting Flore, directie en MR van de Baanbreker en directie St. Jozefschool. Ook dit overleg wordt door de MR als zeer constructief en prettig ervaren. In het afgelopen schooljaar (2013/2014) is met name de inrichting, opzet en veiligheidsaspecten van onze nieuw te bouwen huisvesting aan bod gekomen. Ook is er al heel veel van gedachten gewisseld en afgesproken m.b.t de vele aspecten die de aanstaande fusie tussen de St. Jozefschool en de Baanbreker met zich meebrengt. De belangrijkste onderwerpen waar de MR zich in het schooljaar 2013/2014 mee heeft bezig gehouden zijn: Huisvesting overleg over de inrichting, opzet en veiligheidsaspecten van de nieuw te bouwen brede school Fusie overleg over de a.s. fusie met de Baanbreker Veiligheid overleg met de gemeente Graft-De Rijp over de verkeersveiligheid op verkeersroutes van en naar de nieuw te bouwen brede school Communicatie Financiën bespreken en instemming diverse schoolknippen Speerpunten 2013/2014 Passend Onderwijs, Methode Estafette en ICT-protocol Schoolontwikkelingsplan 2014/2015 bespreken en instemming Vakantieplanning/margedagen MR cursus 2 leden hebben MR cursus gevolgd De verwachte fusiedatum is augustus Daarom zal in het schooljaar 2014/2015 alle zaken rondom het samengaan van de twee scholen veel aandacht krijgen van de MR. Toch blijft ook in het aankomende schooljaar ons uitgangspunt dat, hoe belangrijk de aanstaande fusie ook is, alle zaken met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op de St. Jozefschool en het welzijn van onze kinderen de hoogste prioriteit behoeven. Jurgen Volkstedt Voorzitter MR St. Jozefschool Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

19 De nieuwe Brede School De voorbereiding van de bouw van de nieuwe Brede School vereiste dit schooljaar veel overleg. De stuurgroep bestaande uit Kees Dekker, directeur van de Baanbreker, Siebrand Konst, algemeen directeur van Stichting Flore en Tineke Butter directeur van de St Jozefschool, is elke maand bijeen geweest om zaken betreffende de nieuwe Brede School met elkaar te bespreken. De stuurgroep had elke maand Brede Schooloverleg met de toekomstige gebruikers van de nieuwe Brede School, de gemeente Graft- De Rijp ( en soms ook een lid van de gemeente Alkmaar ) Elke zes weken had zij overleg met de leden van de medezeggenschapsraden van de Baanbreker en de St. Jozefschool. Vanuit de stuurgroep zijn werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen hebben zich bezig gehouden met: verkeer, kleur en interieur, buitenterrein en ICT. De werkgroep verkeer en veiligheid hield zich o.a. bezig met de verkeersveiligheid op de routes van en naar de brede school en de veiligheid in en om het nieuwe gebouw. De werkgroep kleur en interieur heeft de kleuren en materialen voor het nieuwe schoolgebouw uitgezocht. De werkgroep buitenterrein heeft meegewerkt aan het plan voor de invulling van het buitenterrein. Zij hebben o.a. meegedacht over speelmaterialen, speelterreinen, fietsenstallingen en ruimtes voor berging van buitenspeelmateriaal. Het volgende is o.a. in gerealiseerd: 0 Een definitief ontwerp van de nieuw te bouwen Brede School 0 De aanbesteding 0 De keuze van de aannemer die de Brede School gaat bouwen. In de prognose staat dat de nieuwe Brede School in augustus 2015 gerealiseerd gaat worden. Dit betekent voor ons allemaal dat het schooljaar een druk bezet jaar gaat worden. Fusiewerkgroepen maken, gezamenlijke cursussen volgen, gezamenlijke activiteiten ondernemen. Belangrijk is om hierbij de rust te bewaren. De rust bewaren en de kwaliteit van onderwijs die we nu hebben bewaken. Het wordt een spannend jaar. We gaan er voor! Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

20 Koersplan In het koersplan van Stichting Flore zijn de volgende thema s opgenomen Onderwijs passend maken voor iedere leerling, door middel van: - opbrengstgericht werken; - talentontwikkeling van leerlingen en personeel; - ICT; - toekomstbestendige organisatie. Scholen werken met een schoolplan voor 4 jaar, in dit geval het schoolplan Flore scholen stellen jaarlijks, voorafgaand aan het schooljaar, een schoolontwikkelingsplan op. Op basis van de resultaten van de verantwoordingslijnen alsmede input verkregen uit audits (o.a. inspectie, maar ook collegiale visitatie van andere Flore-scholen) wordt een activiteitenplan voor het komende schooljaar opgesteld. Op basis van de specifieke schoolontwikkeling, hebben wij de thema s als volgt opgepakt: Passend onderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is gemaakt in schooljaar In is het profiel bijgesteld. Het schoolonderstuningsprofiel staat op de website zodat de ouders hiervan kennis kunnen nemen. In het nieuwe schooljaar gaan wij als team (samen met het team van de Baanbreker) in het kader van passend onderwijs de cursus ; Handelingsgericht werken volgen. Opbrengst gericht werken Opbrengstgericht werken kenmerkt zich door: het stellen van doelen (het behalen van maximaal leerrendement voor elke leerling); de instructie wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van elk kind; het gebruikmaken van toetsresultaten (meten); analyseren en verklaren (van de toetsresultaten); het vaststellen van de noodzakelijke interventies; evaluatie en zo nodig bijstellen. Op de St. Jozefschool hebben wij afgelopen jaar weer ingezet op lezen en woordenschat. Via de aanschaf van de methode Estafette, integraal voor de groepen 3 t/m 8 willen wij het leesniveau naar een hoger niveau tillen. Wij werken bij de methode Estafette in de klas in 3 groepen. Wij monitoren en evalueren de methodegebonden, - en Cito-toetsen, en stellen zo nodig bij. Wij gaan ervan uit dat wij op deze manier het lees (en taalonderwijs) naar een hoger peil krijgen. Talentontwikkeling De professionaliteit van de leerkracht en de directeur spelen een belangrijke rol bij het realiseren van goed onderwijs, goede onderwijsopbrengsten. Het laten excelleren van leerlingen gaat daarom hand in hand met het laten excelleren van het onderwijzend personeel van Stichting Flore en het daardoor creëren van een optimale onderwijsomgeving. Daarnaast onderstrepen ontwikkelingen als de krapper wordende arbeidsmarkt de noodzaak om geen enkel talent verloren te laten gaan. Op de St. Jozefschool zijn alle leerkrachten geschoold in Taakspel en hebben dat dit schooljaar geborgd. Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen en leerkrachten kunnen dan efficiënter en beter taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Taakspel is een anti pestmethode die voorlopig is goedgekeurd door het ministerie. Definitieve goedkeuringen van methodes zijn door het ministerie nog niet gegeven. Op de St. Jozefschool is dit jaar een jonge zeer talentvolle leerkracht bij stichting Flore in vaste dienst gekomen. In tijden van landelijke krimp is dit zeer bijzonder. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

Bouwen aan perspectief, samen op weg naar morgen.

Bouwen aan perspectief, samen op weg naar morgen. Bouwen aan perspectief, samen op weg naar morgen. Fusie St. Jozef en de Baanbreker Graft en de Rijp Stichting Flore Versie november 2012 Verantwoording Het College van Bestuur van Stichting Flore heeft

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aandachtspunten naar aanleiding van de oudertevredenheidspeiling

Plan van aanpak. Aandachtspunten naar aanleiding van de oudertevredenheidspeiling Plan van aanpak Aandachtspunten naar aanleiding van de oudertevredenheidspeiling Resultaten Oudertevredenheidspeiling Wij evalueren de tevredenheid van ouders, medewerkers en leerling cyclisch. In 2014

Nadere informatie

Jaarverslag Willibrordschool

Jaarverslag Willibrordschool Opgesteld door: Anita Kraakman 10PN Oktober 2015 Terugblik op het schooljaar 2014-2015 Jaarverslag Willibrordschool Jaarverslag Willibrordschool 2014-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

Jaarverslag. De Balein. Schooljaar

Jaarverslag. De Balein. Schooljaar Jaarverslag De Balein Schooljaar 2016-2017 RKBS De Balein Jan Ploegerlaan 1a 1483 VR De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: welkom@debalein.nl Website: www.debalein.nl Inhoudsopgave Een woord vooraf 4 Wettelijke

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 In de maand maart hebben alle ouders en de leerlingen van de groepen 5 t/m8 de kans gekregen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen.

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Tevredenheids peilingen Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Ouders 10 positieve punten 1.Uiterlijk van het gebouw 96%84% 2.Sfeer en inrichting schoolgebouw 94%89% 3.Hygiëne en netheid binnen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Enige tijd geleden heeft onze school BS St Jozefschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 170941

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Inleiding Wat een genot om als leerling een locatie van de Netwerkschool te bezoeken! En wat een heerlijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Zeester Plaats : Vlieland BRIN-nummer : 03DJ Onderzoeksnummer : 127105 Datum schoolbezoek : 13 september 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

R.K.B.S. De Palster Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K.B.S. De Palster Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K.B.S. De Palster Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 79% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 86% van

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Samenvatting. BS Elckerlyc/ Gennep. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Elckerlyc/ Gennep. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc Enige tijd geleden heeft onze school BS Elckerlyc deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 BS De Vlierboom Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden BS De Vlierboom Percentage BS De Vlierboom Percentage Alle scholen Algemeen Onlangs hebben de ouders van BS De Vlierboom meegedaan

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

Samenvatting. BS Christoffel/ Gendringen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel

Samenvatting. BS Christoffel/ Gendringen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel BS Christoffel/ Gendringen Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel Enige tijd geleden heeft onze school BS Christoffel deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Liborius/ Dinxperlo. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius

Samenvatting. BS Sint Liborius/ Dinxperlo. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius BS Sint Liborius/ Dinxperlo Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Liborius deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 2013-2014. 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014

JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 2013-2014. 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014 JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014 2013-2014 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Omdat de Vaart 5 jaar bestaat zult ook foto s uit

Nadere informatie

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 SKO De Zwerm 1 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord van de Voorzitter 3 1. De Missie van De Zwerm 4 2. De visie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog SBO De Regenboog/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010 Breda Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 76 ouders/verzorgers hebben

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Samenvatting. Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Rotterdamse Montessorischool Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2014-2015 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2014 2015 Datum 1-10-2015 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL Plaats : Sebaldeburen BRIN-nummer : 09HB Onderzoeksnummer : 117591 Datum schoolbezoek : 5 november 2009 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL Plaats : Krimpen aan de Lek BRIN-nummer : 06AZ Onderzoeksnummer : 118665 Datum schoolbezoek : 23 maart Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Wissel Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19VB Onderzoeksnummer : 126646 Datum schoolbezoek : 19 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 14GU Onderzoeksnummer : 123227 Datum schoolbezoek : 4 juli 2011 Rapport

Nadere informatie