Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp"

Transcriptie

1 Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat BN De Rijp Telefoon: Website: Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Wettelijke bepalingen 4 Successen, waar zijn we trots op 5 Onderwijs (o.a. toezichtskader Inspectie Basisonderwijs 2009) 6 Financiën 9 Arbo 12 Personeel 14 Leerlingen 15 Ouders 17 Medezeggenschapraad 18 De nieuwe Brede School 19 Koersplan 20 Afsluiting 22 Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

3 Een woord vooraf Dit is het jaarverslag van de St. Jozefschool uit De Rijp. Dit jaarverslag heeft een tweeledig doel; het informeert geïnteresseerden over het afgelopen schooljaar en er wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. Het bestaat uit verschillende onderdelen die tijdens het schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld. Ook laat het de relatie zien met het Koersplan van Stichting Flore, het schoolplan en de schoolontwikkelingsplannen. Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad en het team gepresenteerd en vervolgens aan het College van Bestuur van Stichting Flore aangeboden. In het schooljaar waren het drukke tijden met extra onderwerpen als nieuwbouw, fusie en Koningsdag. Ik wil het team bedanken voor hun inzet en enthousiasme waarmee ze het afgelopen schooljaar hebben gewerkt. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van onze school: We hopen dat u dit jaarverslag met plezier leest! De Rijp, oktober 2014 Tineke Butter Directeur Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

4 Wettelijke bepalingen Het opstellen van een jaarverslag voor basisscholen is verplicht conform de Wet Goed onderwijs, goed bestuur, die met ingang van 1 augustus 2010 in werking is getreden. Daarin staat dat het schoolbestuur jaarlijks een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar vaststelt (artikel 103, lid 1). Bovendien moet het schoolbestuur, volgens lid 1a van het artikel, over een Code Goed Onderwijsbestuur beschikken. Dat doet Flore. De Code Goed Onderwijsbestuur gaat over de wijze waarop instellingen kunnen omgaan met de aan hen toegekend beleidsruimte. Die ruimte moet op een verantwoorde wijze worden benut en de instelling moet daarbij transparant handelen. Essentieel onderdeel van de Code is de Horizontale Verantwoording naar de omgeving. Tevens is elke school verplicht toe te lichten welke Code Goed Onderwijsbestuur zij gebruikt en hoe deze wordt toegepast in de praktijk. Voor de scholen van Stichting Flore is dit de code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO Raad. De mr heeft geen instemmings- of adviesrecht op het jaarverslag, maar ontvangt dit verslag ter informatie. Het jaarverslag wordt ook aangeboden aan het College van Bestuur van Stichting Flore. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

5 Successen, waar zijn we trots op Op veel zaken zijn we trots dit schooljaar. Een aantal wil ik er noemen: o De mooie scores van het onderwijsleerproces o De organisatie en uitvoering van de luizencontroles o De schrijfdanslessen van juf Els o De Kinderboekenweek o De decoratiecommissie o Circus in groep 3 o Schaatsen op de Meent o De hand- en voetbaltoernooien o De ouders/ verzorgers die ons elk jaar weer helpen met de schoonmaakavonden o De actie voor Ethiopië o De Koningsdag o De koningssportdag samen met de Baanbreker en het koningsontbijt o De Sinterklaasviering o Het kerstdiner en het kerstspel o De actieve Oudervereniging die leuke dingen organiseert o De MR die een goede sparringpartner is o De super draaiende overblijf (TSO) o Onze leerlingen! Dit jaar zijn we vooral trots op Jacintha die zo dapper alles doorstaat. Speciaal dit jaar wil ik de Koningsdag benoemen. Koningsdag Vorig jaar zou ze komen, koningin Beatrix, maar dat ging niet door. Dit jaar hadden we de primeur: de eerste Koningsdag in De Rijp. Bijna een jaar voorbereiding, veel vergaderen, veel veranderen, aanpassen, diverse keren de pers op school, kortom het slurpte tijd. Dan is het eindelijk zover: 26 April De St. Jozefschool was deze dag de verzamelplek voor veel groepen kinderen en volwassenen, dus om 7.00 uur met het team ( de anderen om 8.15 uur)verzamelen op school. Allemaal gescreend, polsbandjes om en klokslag 8.45 uur liepen we richting de route naar ring 2 (zo heet het gebied aan de route, de Koninklijke familie liep in ring 1). Om 9.00 uur stonden we op onze plek. Toen begon het wachten op de Koninklijke bus. Deze arriveerde stipt om uur. De 8 bloemenkinderen, 2 van onze school, onder begeleiding van juf Mieneke, gaven de prinsessen een boeketje, superleuk! Daarna liep de stoet naar de route waar wij met de kleuters en groep 3 (wat waren ze lief) en de kinderen van groep 8 met hun troon stonden. De familie maakte veel praatjes met de kinderen, schudde handen en was gewoon heel aardig. Op de troon van groep 8 hebben ze bijna allemaal (!) hun handtekening gezet, de koning en de koningin voorop, wat een belevenis...ze vervolgden de route (Maxima kreeg nog een handkus van Kees V!) Wij gingen eten en drinken met de hele groep. Het was inmiddels uur. Verder in de route stonden meer kinderen van onze school o.a. bij het Walvislied, de touwslagerij, de vrijmarkt het boekhappen en de streetdance. Om iets na 11 uur werd de route vrijgegeven en konden we met het hele stel weer richting de Jozefschool. Wat was het mooi en wat hebben we genoten! Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

6 Onderwijs ( o.a. Toezichtskader Inspectie Basisonderwijs 2009) Opbrengsten van de school De schoolresultaten zijn voldoende. De inspectie van het Onderwijs heeft op 19 mei 2011 een onderzoek uitgevoerd op aspecten van de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving. Onderzochte indicatoren Opbrengsten Onderwijsleerproces Zorg en begeleiding. Kwaliteitszorg. Conclusie De school kent nauwelijks tekortkomingen op de onderzochte gebieden. Basisarrangement blijft gehandhaafd. De school kent geen tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften Verbeterpunten Tussendoelen formuleren voor kinderen met een eigen leerlijn. Concretere formulering probleemanalyse in de handelingsplannen, zodat de instructie beter wordt afgestemd op de zorgproblematiek. Concretere formulering van de doelen Het definitieve rapport, met de bevindingen van het onderzoek, is ontvangen op 14 december Dit is besproken met het team en de medezeggenschapsraad. Ook is het tijdens de jaarvergadering op school met de ouders gedeeld. In de onderstaande overzichten ziet u de leeropbrengsten midden schooljaar gerelateerd aan de inspectienorm. De interne begeleider maakt hier ieder jaar samen met de betreffende leerkracht en de directie een verslag schoolevaluatie en schoolverbetering van. Hierin worden de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten opgenomen. Er worden analyses en verbeterpunten aan gekoppeld. Een verkorte versie is hieronder opgenomen. Leestechniek groep 3 Leestempo groep 4 Rekenen/ Wiskunde groep 4 Spelling groep 4 Rekenen/ Wiskunde groep 6 Begrijpend lezen groep 6 Spelling groep 6 176,5 75,1 51,0 121,5 87,8 39,7 137, * * Inspectie norm Eindopbrengsten groep 8 Rekenen/ Wiskunde groep 8 Begrijpend lezen groep 8 116,7 70, Inspectienorm De toetsen kwamen gemiddeld niet onder de inspectienorm. De school heeft het basisarrangement van de inspectie ontvangen. * Spelling wordt door de inspectie niet beoordeeld. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

7 De Schoolontwikkeling De beleidsvoornemens voor het schooljaar zijn in het schoolontwikkelingsplan (SOP) beschreven. Drie onderwerpen zijn het afgelopen jaar behandeld. De onderwerpen zijn geëvalueerd met het team en met de MR. Tijdens de jaarvergadering van de OR doet de directie van deze punten ook een kort verslag. Schoolspecifieke beleidsvoornemens: 1. Estafette De school heeft in maart 2012 de methode voor voorgezet technisch lezen: Estafette ingevoerd. Gezien de importantie van het lezen voor de verdere carrière van de leerling was het nodig een methode aan te schaffen. Op school signaleerden we (teveel) leerlingen in aparte leesondersteuningsgroepjes. Na de zomervakantie is de methode in zijn geheel ingevoerd en hebben de leerkrachten er nu ruim een jaar mee gewerkt. Sterke punten zijn dat de leerlingen begeleiding krijgen bij het lezen, er veel aan woordenschat en hardop lezen wordt gedaan. Aandachtpunten zijn of groep 3 (de betere lezers) ook goed op niveau blijven. Verder wordt het vrij lezen gemist. Kijken of daar andere ruimte voor is. Wat zijn de resultaten van de CITO LVS toetsen? Zien we verschil met voorgaande jaren? 2. ICT De ontwikkelingen in de ICT gaan snel. Het is belangrijk dat het team aansluit bij en op de hoogte blijft van deze ontwikkelingen. Dan is het rendement van dit moderne communicatiemiddel het grootst. Dit schooljaar gaan wij nog het digibord nog meer inpassen in de lessen zowel organisatorisch als inhoudelijk. Ook streven wij ernaar dat alle leerkrachten de afgesproken zaken kunnen doen in Parnassys. Wij kijken waar zij tegen aan lopen? Regelmatig kijken de leerkrachten of de website nog up to date is. 3. Fusie Sinds schooljaar wordt er actief gesproken over een fusie met de Baanbreker vanwege o.a. een snel dalend leerlingenaantal op de Baanbreker. Deze fusie gaat daadwerkelijk plaatsvinden als de nieuwe brede school is gerealiseerd (beoogde datum augustus 2015). Vanaf schooljaar is het traject langzaam in gang gezet en gaat dit schooljaar voortvarend door. De scholen zorgen dat het fusietraject en de interne en externe communicatie goed verloopt. De scholen zorgen ervoor dat de teams en de leerlingen meer en meer met elkaar bekend raken. De directies stemmen al zoveel mogelijk gemeenschappelijke zaken af. (cursussen, aanschaf methodes) We bewaken dat het traject zorgvuldig doorlopen wordt. We letten op de geluiden die binnenkomen bij MR, OR, ouders, team, directie, stichting, Gemeente etc. We houden in de gaten dat de ouders voldoende meegenomen worden in het proces. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

8 De evaluatie van de schoolontwikkelingsplannen wordt per punt beschreven. 1. Estafette De methode wordt nu ruim een jaar consequent gebruikt. Dit betekent dat de leerkracht 3 a 4 keer in de week Estafette toepast. De aandacht voor de leerlingen die in de klassen ingedeeld zijn in de derde groep, de zgn. sterke lezers, wordt beter bewaakt. Een keer in de week hebben zij een eigen moment met de leerkracht. Een keer in de week is er een vrij leesmoment. Komend schooljaar gaan wij informeren hoe scholen die ook werken met Estafette, het vrij lezen organiseren. De resultaten van CITO LVS vertonen bij begrijpend lezen een licht stijgende lijn. Dit moet echter goed bewaakt worden. Vervolgafspraken: Wij houden de resultaten van begrijpend lezen nauwlettend in de gaten. 2. ICT Halverwege en eind schooljaar. Het inpassen van het digibord in de lessen gaat steeds beter. Alle leerkrachten zien hier de meerwaarde voor de leerlingen van. De organisatie op school is ook zo dat alle leerkrachten gebruik kunnen maken van het digibord. Door dit vaker te doen word je er ook handiger in. Het digibord blijft wel een middel en geen doel. Het werken met Parnassys is nog niet echt op gang gekomen. De praktische zaken (absenten etc.) lopen wel. Echter inhoudelijk (Cito-toetsen en Handelingsplannen) moet het nog vorm gegeven worden. Dit komt deels door Parnassys, deels door tijdgebrek. Wij werken bv nog met het Cito leerlingvolgsysteem, de grafieken zijn daar duidelijker dan in Parnassys. De leerkrachten gaan steeds beter hun eigen groep beheren. De ICTers in de school nemen hen hier goed in mee. Het kopje nieuws op de website is afgelopen schooljaar goed bijgehouden. Verder hebben wij dit jaar áfscheid genomen van Windows XP. Dit betekende in de praktijk ook dat alle oude computers vervangen moesten worden. Er zijn m.n bij de digiborden en voor de Ib-er en de directie, nieuwe computers aangeschaft. De overige aangeschafte computers waren goede tweedehands computers. Vervolgafspraken: Verder implementeren van zaken in Parnassys. 3. Fusie De plannen voor de bouw van de nieuwe school (waarmee de fusie nauw samenhangt) zijn klaar. De aannemer is bekend en in principe kan de bouw snel starten. De directeur had dit schooljaar twee keer per maand bijeenkomsten met de directeur van de Baanbreker, de algemeen directeur van Stichting Flore en de andere toekomstige participanten in de Brede School. Per 4-6 weken komen de beide MR-en van de St.Jozefschool en de Baanbreker met de directeuren en de algemeen directeur bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Alle deelnemers kunnen dan gesprekspunten inbrengen. Een belangrijk punt dat naar voren is gekomen is de communicatie naar de ouders. Regelmatig krijgen zij nu bericht over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van de Brede School via Digiduif. Deze berichten worden ook geplaatst op de website van de school. De directeur van de nieuwe Brede School is bekend gemaakt: Tineke Butter (nu directeur van de St. Jozefschool). In het kader van de aanstaande fusie was er een tweede gezamenlijke sportdag van Jozef en Baanbreker. Erg succesvol! Ook bij de Koningsdag zijn de scholen gezamenlijk opgetrokken. Vervolgafspraken: De communicatie met elkaar en de ouders goed onderhouden. Steeds een stapje dichter naar een fusie toe bewegen. Nauwe betrokkenheid organiseren bij de nieuw te bouwen Brede School. Uitgeven van een Fusieflits. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

9 Financiën Financiën van de school: De school ontvangt vanuit de overheid via het bestuur een lumpsumbedrag. Hieruit dienen een aantal zaken bekostigd te worden, te weten personeel, klein onderhoud aan het gebouw, leer- en verbruiksmaterialen, ICT en de aanschaf van meubilair. De financiën van de school worden uitgewerkt in de zogenaamde Floreknips. In de schoolknip worden de begroting en realisatie in beeld gebracht die gerelateerd zijn aan de kosten die gemaakt worden in het kader van de schoolorganisatie. In de formatieknip worden de begroting en realisatie in beeld gebracht ten aanzien van personeel. De investeringsknip geeft inzicht in de investeringen op het gebied van de aanschaf van methodes, meubilair en ICT. Hieronder staan de gegevens van de schoolknip en de investeringsknip voor het schooljaar Schoolknip Schoolknip reserve Begin saldo schoolknip reserve Schoolknip inkomsten Begroting schooljaar Schoolknip uitgaven Begroting schooljaar Realisatie Schooljaar Realisatie Schooljaar Verschil Verschil Eindsaldo schoolknip reserve In bovenstaand overzicht komt naar voren dat er meer is uitgegeven dan in eerste instantie begroot was. Dit werd veroorzaakt door een aantal zaken: 1. Er zijn extra kosten gemaakt op het gebied van inzet van personeel namelijk voor personeel dat nog op de payroll stond (van juli). Dit is niet mee begroot in de schoolknip. 2. Er zijn extra kosten gemaakt op het gebied van ICT leermiddelen. De tweedehands computers komen ten laste van de schoolknip en niet ten laste van de investeringsknip. Hiertegenover staan inkomsten van de ouderraad uit het 100 jarig bestaan. 3. Ten aanzien van het onderhoud van de gebouwen was een extra overschrijding. Dit werd veroorzaakt omdat we te maken hebben met een oude school. De school willen wij er toch, totdat we naar de nieuwe school gaan, netjes uit laten. Er is ook meer ingekomen dan begroot. Dit komt o.a. door bijdrages van de ouderraad en overboekingen vanuit de formatieknip. Uiteindelijk is er in de schoolknip iets meer uitgegeven dan begroot. Dit is ten laste gekomen van de schoolknip reserve. Hierdoor is de reserve afgenomen met 949 euro. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

10 Investeringsknip 2014 De investeringsknip is de enige knip die per kalenderjaar wordt weergegeven. Hieronder staat aangegeven wat er in het kalenderjaar 2014 was begroot en tot heden is uitgegeven. Tevens treft u in het overzicht de spaartegoeden aan ten behoeve van de investeringen. Grootboek rekening Beginsaldo spaarpot Spaarbedrag 2014 Budget overheveling 2014 Totaal spaarpot 2014 Investeringen 2014 begroot Onderwijs leerpakket Meubilair & inventaris ICT Totaal vervolg Investeringen 2014 Verschil Begroot eind saldo Huidig saldo spaarpot Gerealiseerd tot heden spaarpot Onderwijsleerpakket Er zijn extra materialen besteld voor de nieuwe methode Estafette. Er is een nieuwe rekenmethode aangeschaft. Meubilair Er is geen meubilair begroot. In schooljaar 2009/ 2010 is er voor de groepen 3 t/m 8 nieuw meubilair aangeschaft. Dit was mogelijk doordat het College van Bestuur een voorschot op de investeringsknip meubilair & inventaris heeft gefiatteerd. Nu is te zien dat het negatieve bedrag (het geleende bedrag) dit jaar is afbetaald. ICT Op het gebied van ICT zijn alleen de noodzakelijke uitgaven begroot. Het geld wordt grotendeels gereserveerd voor aanschaf van nieuwe materialen op het gebied van ICT in het nieuwe schoolgebouw. Wel zorgen wij ervoor dat de school goed gebruik kan blijven maken van de bestaande ICT omgeving. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

11 De Formatie van de school, formatieknip Onderstaande cijfers geven inzicht in de begroting van de uitgaven voor personeel (formatie) en de realisatie in het schooljaar Om onverwachte uitgaven ten aanzien van de formatie op te kunnen vangen is een minimum reserve vastgesteld. Deze is voor de St. Jozefschool Є Begin saldo reserve Begin saldo personele reserve Begroting totaal Realisatie Verschil Inkomsten en uitgaven in schooljaar Begroting Realisatie Verschil Formatie inkomsten Formatie uitgaven Inkomst.- Uitgaven Eind saldo reserve Eind saldo personele reserve Begroting Realisatie Verschil De inkomsten waren hoger dan begroot en ook de uitgaven waren hoger dan begroot. De personele reserve is gedaald met = De verklaring hiervoor is: Er zijn extra kosten gemaakt op het gebied van inzet van personeel. Deze kosten werden gedekt door de reserve in de formatieknip. De kosten zijn ontstaan doordat zwangerschapsverloven de school per saldo iets meer kosten dan dat je als school vergoed krijgt De reserve was verder bestemd om de school zonder combinatiegroepen te kunnen laten draaien. (uitgezonderd groep 1/2). Hiervoor heeft de school rond de 200 leerlingen nodig. De St. Jozefschool heeft tussen de leerlingen en gebruikt dus, om met enkele groepen te kunnen blijven draaien, een deel van de reserve. In de komende jaren zal het leerlingenaantal waarschijnlijk afnemen en daarmee ook de inkomsten. De reserve geeft hier tijdelijk beperkte financiële ruimte. De school zal rekening moeten houden met krimp in de toekomst en de financiële en personele gevolgen daarvan. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

12 ARBO Hier volgt een overzicht van de activiteiten die in het afgelopen schooljaar zijn uitgevoerd betreffende de arbeidsomstandigheden. Overleg over ARBO zaken Arbobeleid is 2 keer in de teamvergadering besproken. Arbobeleid is 1 keer in de MR besproken Arbobeleid is 1 keer met het bestuur besproken De afspraken die gemaakt zijn betroffen de veiligheid van de leerlingen. In een oude school blijf je extra alert. Ook voor het van en naar de gymzaal fietsen en lopen naar Graft gelden strikte regels. De gezondheid van het personeel is besproken. Het verzuim op de St. Jozefschool is laag. Wij werken met elkaar aan een goede onderlinge sfeer. Wij moeten de toenemende papierwinkel in de gaten houden. Dit zorgt voor een toenemende werkdruk. Daar waar nodig en mogelijk neemt de directie maatregelen. De arbeidsomstandigheden De St. Jozefschool is een oude school met een vochtig binnenklimaat. Er is geen gemeenschappelijke ruimte, lange donkere gangen en donkere lokalen. Dit maakt de werkplek niet optimaal. Of dit direct gevolgen heeft voor het welzijn van de werknemers is niet te zeggen. Over deze zaken wordt in het teamoverleg gesproken. De taakuren (niet lesgebonden taken) van elk teamlid worden nauwkeurig in de gaten gehouden en zoveel mogelijk naar rato verdeeld. De sfeer in het team is open. Mocht er door teamleden op een moment een zware druk gevoeld worden bij de taakuitoefening dan is dit goed bespreekbaar. Ook de directie houdt dit nauwlettend in de gaten en neemt, indien nodig, maatregelen bv iemand, tijdelijk ontlasten van een taak, iemand vroeger naar huis sturen Contacten met ArboNed en Risico-inventarisatie en evaluatie De contacten met ArboNed zijn voor het laatst geweest in 2004 na de risico inventarisatie en evaluatie. De adviezen en aanbevelingen uit het Rie zijn opgevolgd door de toenmalige directie. Vanuit het bestuurkantoor wordt regelmatig aandacht gevraagd voor goed personeelsbeleid. (coaching startende leerkrachten, mentorencursus). Contacten met de brandweer De brandweer verleent een gebruiksvergunning. De gebruiksvergunning is verleend in De brandweer houdt periodieke controles op de naleving van de gebruiksvoorwaarden. Er is 2 keer contact geweest met de brandweer o.a. door een gezamenlijke ontruimingsoefening in de gemeente Graft- De Rijp. Registratie van gemelde gevaren Jaarlijks worden alle ruimten en het plein in school geïnspecteerd op risico s en gevaren. Dit schooljaar is dat gebeurd in maart en september Gemelde gevaren: Gevaren kunnen aan de directie gemeld worden. De directie onderneemt actie. Er zijn een aantal meldingen geweest. (losse plank bij het indianenhuisje water onder rubbertegelspel speeltoestel grote plein). Deze zijn door de directie (klussendienst ingeschakeld) opgelost. Registratie van ongevallen op school De school heeft een registratiesysteem voor ongevallen van leerlingen en leerkrachten. Het ongevallenregistratieformulier zit in de mededelingenmap in de personeelskamer. Dit schooljaar waren er diverse kleine ongevallen. 2 keer een ernstiger ongeval (bezoek aan huisarts). Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

13 Ziekteverzuimgegevens van personeel (overzicht ArboNed) De school houdt een ziekteverzuimregistratie bij en probeert door analyse van de gegevens conclusies te trekken voor haar beleid. Het ziekteverzuimpercentage op de St Jozefschool schooljaar was weinig : 1,29 % en derhalve ver onder het landelijk gemiddelde van 5,0 % en het gemiddelde van Stichting Flore 5,24 %. Hieronder ziet u een overzicht van de verzuimcijfers van onze school over de afgelopen 5 jaar: 2009/2010 0,84 % 2010/2011 0, /2012 0, /2013 0, /2014 1,29 Verzuimgegevens van leerlingen (uit Parnassys) Elke dag wordt de absentie van de leerlingen bijgehouden. Deze gegevens worden geregistreerd in de computer en de reden van het verzuim wordt aangegeven. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouders en de leerplichtambtenaar. Ten aanzien van verzuim van leerlingen waren er geen bijzondere punten te vermelden. Er is dit jaar bij geen sprake geweest van ongeoorloofd verzuim. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

14 Personeel Personeelstevredenheid De uitkomsten van de personeelstevredenheidsenquête gehouden in schooljaar : Als belangrijke pluspunten noemden de leerkrachten het werken aan kwaliteit van de school, de ouderbetrokkenheid en de contacten met de leerlingen. Als belangrijkste kritiekpunten noemden zij de werkdruk en de groepsgrootte. In- en uitstroom personeel - uitstroom naar FPU/pensioen: Geen - uitstroom naar outplacement buiten het onderwijs: Geen - uitstroom naar outplacement binnen het onderwijs PO (andere stichting): Geen - uitstroom naar outplacement binnen het onderwijs VO: Geen - uitstroom naar een andere Flore school (binnen de stichting): Geen - instroom via nieuwe benoeming: 1 Wij zijn er trots op dat wij in tijden van landelijke krimp wat betreft de leerlingenaantallen, een nieuwe leerkracht op onze school mochten benoemen. Binnen Stichting Flore waren dat zes nieuwe leerkrachten. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

15 Leerlingen Aantal leerlingen (instroom, uitstroom) Op 1 oktober 2013 was de jaarlijkse leerling-telling Deze is bepalend voor de bekostiging in het schooljaar Onze school telde op 1 oktober leerlingen. Vergeleken met de vorige teldatum, was het leerlingenaantal met 6 toegenomen. Onderstaande tabel laat een vrij stabiel leerlingenaantal voor de St. Jozefschool zien. Gezien de landelijke ontwikkeling, die toch een daling van het leerlingenaantal laat zien, juist in de gemeente Graft- De Rijp, een mooi resultaat prognose leerlingenaantal Uitstroomgegevens naar vervolgonderwijs (adviezen) Uitstroom schooljaar aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Schoolverlaters opdc 1 5 pro , v.m.b.o. kb , ,5 v.m.b.o. g/tl v.m.b.o.tl ,5 1 4,5 v.m.b.o. tl/ h.a.v.o ,5 h.a.v.o , h.a.v.o./v.w.o ,75 1 4, v.w.o De uitstroom naar het VO De voorbereiding op instroom in het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8. In groep 8 wordt de NIO toets gebruikt om het niveau voor het vervolg onderwijs vast te stellen. Daarnaast wordt een Leermotivatietoets afgenomen. We willen u er op wijzen dat de scores alleen in combinatie met andere gegevens beoordeeld kunnen worden. Wij denken dan aan gegevens uit observaties, gesprekken (met kind, ouders, leerkrachten) resultaten van methodegebonden toetsen, entreetoets en Cito-toetsen uit het LVS (leerlingvolgsysteem). Ook de werkhouding, de manier waarop kinderen met leerstof omgaan, de motivatie, de zorgvuldigheid, het tempo enz. worden meegenomen in de adviesvorming. Wij vinden het belangrijk, dat het "hele" kind wordt meegenomen bij de totstandkoming van het advies richting vervolgonderwijs. Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Dit heeft o.a. te maken met de leerling-gewichten die op hun beurt weer zijn gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders. Wij laten alle kinderen aan de NIO toets meedoen. Dit geldt ook voor de kinderen die een advies hebben gekregen voor het Leerwegondersteunend Onderwijs. Rond maart worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en krijgen een advies voor hun kind. Vanuit De St. Jozefschool gaan de meeste kinderen naar de scholen voor voortgezet onderwijs in Purmerend en Alkmaar. Een kleiner percentage gaat naar Bergen. Met deze scholen hebben wij regelmatig contact, ook over de leerlingen. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige leerlingen en blijven op de hoogte van de leervorderingen van onze oud-leerlingen. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

16 Aantal verwijzingen SBAO en SO Dit jaar waren er geen verwijzingen naar het SBAO (speciaal basisonderwijs) en het SO (speciaal onderwijs). De St. Jozefschool is een dorpsschool die de leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs wil geven. Dit betekent dat leerlingen zo lang als mogelijk bij ons op school blijven. Indien blijkt dat dit niet (meer) in het belang van de leerling, de leerkracht of de groep is, dan worden de noodzakelijke stappen gezet tot verwijzing. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

17 Ouders Oudertevredenheid In schooljaar hebben wij een tevredenheidspeiling afgenomen onder de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8, de ouders en het personeel van de school. Met 92 ontvangen reacties van de ouders/ verzorgers en 78 van de leerlingen waren wij zeer tevreden. Zowel de ouders, de leerlingen als de leerkrachten waarderen onze school als goed, met cijfers van respectievelijk 7.7, 8.0 en 8.0 Een samenvatting van de pluspunten en de kritiekpunten vindt u hieronder. De gehele rapportage van zowel de ouders als de leerlingen kunt u op onze website vinden. De waarderingen van de ouders/ verzorgers: Pluspunten van onze school: Kritiekpunten op onze school: 1. duidelijkheid van schoolregels (98%) hygiëne en netheid binnen de school (20%) 2. vakbekwaamheid leerkracht (96% van reacties) begeleiding leerlingen met problemen (20%) 3. omgang leerkracht met de leerlingen (96%) extra mogelijkheden goede leerlingen (16%) 4. sfeer in de klas (96%) aandacht voor pestgedrag (16%) 5. aandacht voor normen en waarden (96%) - 6. sfeer en inrichting schoolgebouw (95%) - 7. speelmogelijkheden op het plein (95%) - 8. mate waarin leraar naar ouders luistert (94% van reacties - 9. inzet en motivatie leerkracht (94% van reacties) rust en orde in de klas (93%) regels, rust en orde op school (93%) informatievoorziening over de school (92%) veiligheid op het plein (91%) aandacht voor gymnastiek (90%) uiterlijk van het gebouw (89%) omgang van de kinderen onderling (89%) huidige schooltijden (89%) gelegenheid om met de directie te praten (89%) veiligheid op weg naar school (88%) aandacht voor taal (88%) opvang bij afwezigheid van de leraar (88%) informatievoorziening over het kind (88%) De waarderingen van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8: Pluspunten van onze school: Kritiekpunten op onze school: 1. uitstapjes met de klas (97%) 1. zitplaats in de klas (50%) 2. het vak handvaardigheid (94%) 2.levensbeschouwlijke vorming, godsdienst (49%) 3. het vak tekenen (91%) aantrekkelijkheid van overblijven (44%) 4. moeilijkheidsgraad computerwerk (88%) 3.het vak taal (28%) 5. samenwerken (86%) - 6. oudertevredenheid (83%) - 7. leren op school (82%) - 8. gymnastiekles (81%) - Wij zijn blij met zo n mooie uitslag. Het onderzoek heeft natuurlijk ook geleid tot een aantal conclusies en verbeterpunten. Wij hebben deze punten opgenomen in o.a. het schoolplan en werken hier regelmatig aan. We informeren hierover in o.a. het Lokaaljournaal. Er zijn geen klachten ingediend bij de directeur of het College van Bestuur van Stichting Flore. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

18 Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad (MR) activiteiten en onderwerpen schooljaar 2013/2014 De St. Jozefschool in De Rijp 'gewoon een bijzondere school'... Dit blijkt ook uit de samenwerking tussen de medezeggenschapsraad (MR) en de directie van de St. Jozefschool. De MR van de St. Jozefschool bestaat uit vier leden: 2 leden die het personeel vertegenwoordigen en 2 leden die de ouders vertegenwoordigen. De MR komt 8 keer per jaar bij elkaar voor regulier intern overleg. De directeur van de St. Jozefschool is hierbij aanwezig als gesprekspartner en adviseur, alles is bespreekbaar en de lijnen zijn kort. Op deze manier wordt het de MR mogelijk gemaakt met erg veel plezier en inzet een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze school. Naast het reguliere interne overleg neemt de MR sinds twee jaar deel aan de projectgroep brede school en fusie. In deze projectgroep wordt intensief overlegd met de Stichting Flore, directie en MR van de Baanbreker en directie St. Jozefschool. Ook dit overleg wordt door de MR als zeer constructief en prettig ervaren. In het afgelopen schooljaar (2013/2014) is met name de inrichting, opzet en veiligheidsaspecten van onze nieuw te bouwen huisvesting aan bod gekomen. Ook is er al heel veel van gedachten gewisseld en afgesproken m.b.t de vele aspecten die de aanstaande fusie tussen de St. Jozefschool en de Baanbreker met zich meebrengt. De belangrijkste onderwerpen waar de MR zich in het schooljaar 2013/2014 mee heeft bezig gehouden zijn: Huisvesting overleg over de inrichting, opzet en veiligheidsaspecten van de nieuw te bouwen brede school Fusie overleg over de a.s. fusie met de Baanbreker Veiligheid overleg met de gemeente Graft-De Rijp over de verkeersveiligheid op verkeersroutes van en naar de nieuw te bouwen brede school Communicatie Financiën bespreken en instemming diverse schoolknippen Speerpunten 2013/2014 Passend Onderwijs, Methode Estafette en ICT-protocol Schoolontwikkelingsplan 2014/2015 bespreken en instemming Vakantieplanning/margedagen MR cursus 2 leden hebben MR cursus gevolgd De verwachte fusiedatum is augustus Daarom zal in het schooljaar 2014/2015 alle zaken rondom het samengaan van de twee scholen veel aandacht krijgen van de MR. Toch blijft ook in het aankomende schooljaar ons uitgangspunt dat, hoe belangrijk de aanstaande fusie ook is, alle zaken met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op de St. Jozefschool en het welzijn van onze kinderen de hoogste prioriteit behoeven. Jurgen Volkstedt Voorzitter MR St. Jozefschool Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

19 De nieuwe Brede School De voorbereiding van de bouw van de nieuwe Brede School vereiste dit schooljaar veel overleg. De stuurgroep bestaande uit Kees Dekker, directeur van de Baanbreker, Siebrand Konst, algemeen directeur van Stichting Flore en Tineke Butter directeur van de St Jozefschool, is elke maand bijeen geweest om zaken betreffende de nieuwe Brede School met elkaar te bespreken. De stuurgroep had elke maand Brede Schooloverleg met de toekomstige gebruikers van de nieuwe Brede School, de gemeente Graft- De Rijp ( en soms ook een lid van de gemeente Alkmaar ) Elke zes weken had zij overleg met de leden van de medezeggenschapsraden van de Baanbreker en de St. Jozefschool. Vanuit de stuurgroep zijn werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen hebben zich bezig gehouden met: verkeer, kleur en interieur, buitenterrein en ICT. De werkgroep verkeer en veiligheid hield zich o.a. bezig met de verkeersveiligheid op de routes van en naar de brede school en de veiligheid in en om het nieuwe gebouw. De werkgroep kleur en interieur heeft de kleuren en materialen voor het nieuwe schoolgebouw uitgezocht. De werkgroep buitenterrein heeft meegewerkt aan het plan voor de invulling van het buitenterrein. Zij hebben o.a. meegedacht over speelmaterialen, speelterreinen, fietsenstallingen en ruimtes voor berging van buitenspeelmateriaal. Het volgende is o.a. in gerealiseerd: 0 Een definitief ontwerp van de nieuw te bouwen Brede School 0 De aanbesteding 0 De keuze van de aannemer die de Brede School gaat bouwen. In de prognose staat dat de nieuwe Brede School in augustus 2015 gerealiseerd gaat worden. Dit betekent voor ons allemaal dat het schooljaar een druk bezet jaar gaat worden. Fusiewerkgroepen maken, gezamenlijke cursussen volgen, gezamenlijke activiteiten ondernemen. Belangrijk is om hierbij de rust te bewaren. De rust bewaren en de kwaliteit van onderwijs die we nu hebben bewaken. Het wordt een spannend jaar. We gaan er voor! Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

20 Koersplan In het koersplan van Stichting Flore zijn de volgende thema s opgenomen Onderwijs passend maken voor iedere leerling, door middel van: - opbrengstgericht werken; - talentontwikkeling van leerlingen en personeel; - ICT; - toekomstbestendige organisatie. Scholen werken met een schoolplan voor 4 jaar, in dit geval het schoolplan Flore scholen stellen jaarlijks, voorafgaand aan het schooljaar, een schoolontwikkelingsplan op. Op basis van de resultaten van de verantwoordingslijnen alsmede input verkregen uit audits (o.a. inspectie, maar ook collegiale visitatie van andere Flore-scholen) wordt een activiteitenplan voor het komende schooljaar opgesteld. Op basis van de specifieke schoolontwikkeling, hebben wij de thema s als volgt opgepakt: Passend onderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is gemaakt in schooljaar In is het profiel bijgesteld. Het schoolonderstuningsprofiel staat op de website zodat de ouders hiervan kennis kunnen nemen. In het nieuwe schooljaar gaan wij als team (samen met het team van de Baanbreker) in het kader van passend onderwijs de cursus ; Handelingsgericht werken volgen. Opbrengst gericht werken Opbrengstgericht werken kenmerkt zich door: het stellen van doelen (het behalen van maximaal leerrendement voor elke leerling); de instructie wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van elk kind; het gebruikmaken van toetsresultaten (meten); analyseren en verklaren (van de toetsresultaten); het vaststellen van de noodzakelijke interventies; evaluatie en zo nodig bijstellen. Op de St. Jozefschool hebben wij afgelopen jaar weer ingezet op lezen en woordenschat. Via de aanschaf van de methode Estafette, integraal voor de groepen 3 t/m 8 willen wij het leesniveau naar een hoger niveau tillen. Wij werken bij de methode Estafette in de klas in 3 groepen. Wij monitoren en evalueren de methodegebonden, - en Cito-toetsen, en stellen zo nodig bij. Wij gaan ervan uit dat wij op deze manier het lees (en taalonderwijs) naar een hoger peil krijgen. Talentontwikkeling De professionaliteit van de leerkracht en de directeur spelen een belangrijke rol bij het realiseren van goed onderwijs, goede onderwijsopbrengsten. Het laten excelleren van leerlingen gaat daarom hand in hand met het laten excelleren van het onderwijzend personeel van Stichting Flore en het daardoor creëren van een optimale onderwijsomgeving. Daarnaast onderstrepen ontwikkelingen als de krapper wordende arbeidsmarkt de noodzaak om geen enkel talent verloren te laten gaan. Op de St. Jozefschool zijn alle leerkrachten geschoold in Taakspel en hebben dat dit schooljaar geborgd. Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen en leerkrachten kunnen dan efficiënter en beter taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Taakspel is een anti pestmethode die voorlopig is goedgekeurd door het ministerie. Definitieve goedkeuringen van methodes zijn door het ministerie nog niet gegeven. Op de St. Jozefschool is dit jaar een jonge zeer talentvolle leerkracht bij stichting Flore in vaste dienst gekomen. In tijden van landelijke krimp is dit zeer bijzonder. Jaarverslag St. Jozefschool De Rijp

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie