Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering"

Transcriptie

1 Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze betrokkenheid vraagt

2 Inleiding Sociaal overleg Arbeidsmarktbeleid Een nieuw loopbaanakkoord Herstructureringsbeleid Activering zoekgedrag en controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden Outplacement Doelgroepenbeleid PWA Sociale economie Dienstencheques Vormings- en opleidingsbeleid Onderwijs en Jongeren Betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Jongeren en onderwijs Vlaamse Sociale Bescherming Kinderbijslagen Fonds voor collectieve uitrusting en diensten (FCUD) Kinderopvang Welzijn en zorg Sectoren Ouderenbeleid Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Armoede Begrotingsbeleid De Vlaamse begroting Bijzondere financieringswet De woonbonus Economie en Innovatie Speerpuntclusterbeleid Vlaams instrumentarium economisch beleid Nieuw industrieel beleid in Vlaanderen Innovatiebeleid

3 Economisch relancebeleid Facilitering buitenlandse investeerders met inclusieve bedrijventerreinen Milieu en energie Energie Distributienetbeheerder Werknemersparticipatie bij het energie- en milieubeleid van de onderneming Mobiliteit

4 Memorandum aan de nieuwe Vlaamse Regering Inleiding Met haar memorandum wenst de Vlaamse regionale van de ACLVB haar leden en externe stakeholders duidelijkheid te verschaffen m.b.t. haar visie over het huidige en toekomstige beleid van de Vlaamse regering. Met betrekking tot de 6 de staatshervorming en de daarmee gepaard gaande nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen, willen we alvast 4 principes naar voren schuiven die als een rode draad doorheen dit memorandum moet gelezen worden : 1. Eerst en vooral willen we dat de Vlaamse sociale partners overal betrokken worden bij de verdere uitwerking en de implementatie van de nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen. Er zijn belangrijke inhoudelijke argumenten om de betrokkenheid van de sociale partners te staven. In het algemeen leveren zij een belangrijke toegevoegde waarde voor het beleid door hun terreinkennis en de verantwoordelijkheid die zij opnemen in het beheer en de uitvoering. Daarnaast bieden zij mede door hun representativiteit een breed draagvlak voor het beleid en vormen zij een stabiliserende factor die bijdraagt tot de continuïteit van het beleid. Overigens zijn er domeinintrinsieke argumenten voor de betrokkenheid van de sociale partners op het vlak van arbeidsmarkt, gezinsbeleid en gezondheids- en ouderenzorg. Van de overgehevelde middelen op het vlak van arbeidsmarkt, gezinnen en gezondheidszorg in het kader van de 6e staatshervorming worden meer dan 80% gefinancierd vanuit de sociale zekerheid. De feitelijkheid dat de overgehevelde middelen in belangrijke mate hun oorsprong vinden in de sociale zekerheid vormt een belangrijk bijkomend argument in het pleidooi van de SERV voor de structurele betrokkenheid van de sociale partners bij de Vlaamse structuren De overheveling van bevoegdheden betekent dat ook de nodige middelen zullen overgeheveld worden naar de Vlaamse regering. Hiervoor werd de financieringswet in het leven geroepen. Zoals de kaarten daar nu liggen blijkt alvast dat de overgehevelde middelen niet alle nieuwe bevoegdheden in Vlaanderen zullen dekken. Er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden. De ACLVB eist alvast van de Vlaamse regering om met de federale overheid te onderhandelen om financiële middelen te ontvangen overeenkomstig de overgedragen bevoegdheden zodat Vlaanderen budgettair gezond blijft om een sociaal beleid te voeren. 3. Nieuwe bevoegdheden vragen bijkomende middelen, maar daarom niet noodzakelijk ook altijd een nieuwe aanpak. Het is niet omdat Vlaanderen nieuwe taken toebedeeld krijgt, dat het beleid dan ook ineens 180 graden moet draaien. Het is vooral belangrijk dat de nieuwe bevoegdheden worden geïntegreerd in de oude bevoegdheden. De overdracht van bevoegdheden is een historische kans om tot een geïntegreerd beleid te komen, dat schittert door efficiëntie en effectiviteit. 1 Uit het SERV-akkoord op hoofdlijnen over de uitvoering van de 6 de Staatshervorming in Vlaanderen 4

5 4. Een laatste, maar daarom niet minder belangrijk principe, is dat de uitwerking van deze staatshervorming vooral sociaal rechtvaardig moet zijn. De uitrol van de zesde staatshervorming mag niet ten koste gaan van werknemers, werkzoekenden en hun gezinnen. Maar we gaan ons in dit memorandum niet enkel toespitsen op de nieuwe bevoegdheden in Vlaanderen. Ook de bestaande bevoegdheden nemen we nog eens onder de loep, en ook daar formuleren we, waar nodig, nieuwe uitdagingen. Op deze manier moet dit memorandum dan ook gelezen worden : voor de bevoegdheden, die voor ons als vakbond behoren tot de corebusiness, formuleren we onze eisen. Betreft het een nieuwe bevoegdheid in kader van de staatshervorming dan geven we aan hoe dit nu georganiseerd wordt en hoe dit volgens de ACLVB moet vertaald worden in het nieuwe Vlaanderen NA de staatshervorming. Als het over een nieuwe bevoegdheid gaat zal dit in de tekst worden aangegeven met : Maar de centrale boodschap van dit memorandum moet vooral duidelijk zijn : we streven naar een nieuw Vlaanderen waar IEDEREEN werk heeft en op een WERKBARE manier werkt! 5

6 Sociaal overleg Door de 6 de staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden en zal bijgevolg ook het overleg en de structuur van Vlaanderen worden aangepast. Voor de ACLVB is dit dan ook een uitgelezen moment om stil te staan bij de huidige werking van het advies- en overleggebeuren in Vlaanderen en eens na te denken over onze toekomstige vertegenwoordigingen en betrokkenheid in de verschillende advies- en overlegorganen in Vlaanderen. De ACLVB heeft ondertussen alvast de oefening gemaakt om te bepalen welke advies- en overlegfora prioritair blijven voor ons als vakbond, en welke fora geen meerwaarde bieden. We willen hiermee de waarde van advies en overleg niet in vraag stellen. Integendeel, overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties onderling, met de regering en andere stakeholders, én het advies aan de Vlaamse regering, blijven belangrijke instrumenten. Als vakbond kunnen we op deze manier immers onze terreinkennis gebruiken en onze verantwoordelijkheid opnemen. Wij hebben concrete voeling met de dagelijkse realiteit. Zo kunnen we maatregelen van het beleid zoveel mogelijk trachten af te stemmen op die realiteit, alsook signalen vanuit het veld opvangen en trachten door te vertalen naar het beleid. Vanuit onze terreinkennis ijveren we mee om tot een zo optimaal mogelijk beleid te komen. Daarnaast zorgen we, door een constante dialoog met onze leden, voor een maatschappelijk draagvlak en kunnen we door onze representativiteit de uiteenlopende behoeften en verwachtingen vanuit de samenleving hard maken bij de beleidsmaker. De focus ligt voor de ACLVB op het sociaal-economisch overleg, waarvan het paritair overleg in de SERV (Sociaal economische raad van Vlaanderen), en het drieledig overleg in VESOC (Vlaams economisch en sociaal overleg Comité) prioritair zijn. De ACLVB vraagt dat : - de nieuwe Vlaamse regering het interprofessioneel sociaal-economisch overleg blijft waarderen en efficiënt gebruiken; - de nieuwe Vlaamse regering het advies en overleg met de sociale partners niet ziet als een verplichting of louter een formaliteit die moet vervuld worden; - terdege rekening wordt gehouden met de adviezen en overlegbesluiten, en hierover meer in dialoog gaat met en feedback geeft aan de Vlaamse sociale partners; - de Vlaamse overheid de advies- en overlegfora waarin zij participeren meer betrekken bij de dossiers, zowel bij de beleidsvoorbereiding als bij de beleidsuitvoering; - het VESOC opnieuw wordt opgewaardeerd als een overlegorgaan, en niet als een forum om enkel een stand van zaken te geven van lopende dossiers); - de nieuwe Vlaamse regering ingaat op de vraag van de sociale partners m.b.t. hun vertegenwoordiging in nieuwe beheersstructuren n.a.v. de overheveling van de bevoegdheden (Vlaamse sociale bescherming, Kind & Gezin, ). - zie verder 6

7 Arbeidsmarktbeleid Een nieuw loopbaanakkoord Het huidige arbeidsmarktbeleid wordt met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Er is het fenomeen van de blijvend hoge ongekwalificeerde uitstroom uit onderwijs en opleiding. Er is de vaststelling dat een (groeiend) aantal vacatures lange tijd of zelfs helemaal niet ingevuld geraken. Er is de vraag naar een hogere werkzaamheid en arbeidsmarktparticipatie, maar ook de vraag naar (meer) werkbaar werk. Competitiviteit en innovatie scherpen de vraag naar de juiste competenties aan. Al deze ontwikkelingen situeren zich tegen de demografische achtergrond van een verdere vergrijzing en ontgroening. In 2012 onderhandelden de sociale partners en de Vlaamse regering een loopbaanakkoord waarin zeer concrete voorstellen werden geformuleerd zodat de werknemers in staat gesteld worden om hun loopbaan proactief op te pakken en sterker te maken. Dit akkoord bevat maatregelen voor jongeren die de overstap maken van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, actielijnen voor werkzoekenden op zoek naar werk, initiatieven voor werknemers die (al dan niet genoodzaakt) van werk (moeten) veranderen, met daarbij speciale aandacht voor de kansengroepen. Prioritair wordt ingezet op het voorkomen van de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs, op de inzetbaarheid van 50-plussers inclusief het meer werkbaar maken van jobs, alsook de sterke uitbreiding van loopbaanbegeleiding. Wat deze laatste actie betreft heeft ook de ACLVB sterk ingezet om deze dienst aan zijn leden aan te bieden. De volgende Vlaamse regering mag van deze focus niet afwijken. Daarom vraagt de ACLVB om een nieuw loopbaanakkoord te negociëren met de sociale partners waarin opnieuw zeer concrete maatregelen worden uitgewerkt om ook in de komende jaren tewerkstelling en meer leefbare loopbanen te creëren. Want uit de recente cijfers van de werkbaarheidsmonitor 2 is gebleken dat de groei van de werkbaarheidsgraad in Vlaanderen bijna helemaal is stilgevallen. Een kleine helft van de werknemers heeft problemen met een of meerdere werkbaarheidsknelpunten. Dat is bijzonder slecht nieuws voor de betrokken werknemers maar ook voor de doelstelling van een hogere werkzaamheid en langer werken. Herstructureringsbeleid Werknemers die slachtoffer zijn van een herstructurering of die getroffen worden door ontslag, worden veelal geconfronteerd met een verouderd CV, terwijl ze vaak heel wat concrete ervaring hebben opgedaan of bepaalde vaardigheden hebben aangeleerd. Om deze te kunnen valoriseren dient meer werk gemaakt te worden van de opmaak van een competentiebilan. We vragen dat de overheid de verdere ontwikkeling hiervan stimuleert en implementeert. In dit kader dienen er eindelijk ook serieuze stappen gezet te worden naar een geïntegreerd EVC 3 - beleid. Dergelijk beleid biedt werknemers de kans om competenties zichtbaar te maken met een 2 Werkbaarheidsmonitor van de SERV EVC = elders / eerder verworven competenties 7

8 formele erkenning. Hierdoor vergroot voor deze werknemers de kans op duurzaam en uitdagend werk. Het einde van de crisis lijkt stilaan in zicht, doch de tewerkstelling blijft nog sterk achterwege. Om die reden moet de Vlaamse Regering krachtig inzetten op volwaardige tewerkstelling, niet enkel binnen sectoren, maar ook over de sectoren heen. De intersectorale mobiliteit (bv. van krimp- naar groeisectoren) moet worden vergemakkelijkt, zoals omschreven in het loopbaanakkoord. Activering zoekgedrag en controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden Vóór de 6 de staatshervorming : De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt ten aanzien van de werkloze om de inspanningen die hij/zij doet om werk te zoeken, te evalueren. Daarnaast is het ook de RVA die op basis van de informatie van de VDAB over het weigeren van vacatures, opleidingen, de werkzoekende kan sanctioneren. De RVA kan dit ook op basis van eigen informatie doen. Na de 6 de staatshervorming : - De gewesten verwerven volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en de daarbij behorende sancties op te leggen. - Het normatief kader voor regelgeving inzake passende betrekking, actief zoekgedrag, administratieve controle en sancties blijft federaal. - De gewesten hebben de mogelijkheid om, tegen betaling, de sanctioneringsbevoegdheid aan de federale overheid (RVA) uit te besteden. - Op basis van Europese richtlijnen zullen er samenwerkingsakkoorden worden gesloten om gemeenschappelijke doelstellingen voor de intensiteit van de begeleiding van werklozen vast te leggen. 4 Samen met de andere Vlaamse sociale partners ondertekende de ACLVB mee het SERV-akkoord over de uitvoering van de 6 de staatshervorming in Vlaanderen. 4 Tekst Institutioneel Akkoord (p29) 8

9 Daarin vragen we dat 5 : - deze bevoegdheden ondergebracht worden bij de VDAB zodat dit de mogelijkheid geeft om te komen tot één coherent proces vanaf de start van de werkloosheid. Begeleiding / ondersteuning en opvolging moeten meer één geheel vormen; - er voldoende beleidsruimte wordt gegeven om de activering van het zoekgedrag te kunnen invullen. Door het feit dat het normatief kader federaal blijft, is het niet duidelijk in hoeverre er een eigen Vlaamse aanpak mogelijk is (bv. de leeftijdsgrens); - de specifieke controle- (sanctionerings)bevoegdheid als een aparte structuur in de schoot van de VDAB wordt georganiseerd. Dit om het principe van een duidelijk en onafhankelijk oordeel te vrijwaren; - er gestreefd wordt naar één coherent beleid en één coherent proces. Daarnaast vraagt de ACLVB nog dat : - er tijdens de controle van het zoekgedrag knipperlichten geïnstalleerd worden om te voorkomen dat er gesanctioneerd moet worden; - er herstelmomenten worden voorzien in het sanctioneringsproces; - de vakbonden hun bijstandsrol kunnen blijven vervullen in de beroepsprocedure; Outplacement Vóór de 6 de staatshervorming : Outplacement is een professionele begeleiding, in opdracht van en (meestal) betaald door de werkgever, die medewerkers naar een nieuwe passende betrekking begeleidt, door middel van een op maat uitgewerkt programma. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 51 van 10 februari 1992 regelt het stelsel wanneer een werkgever er vrijwillig voor kiest outplacement aan te bieden. Daarnaast is het in een aantal gevallen verplicht om outplacement aan te bieden (CAO nr. 82 bis). Dit om te vermijden dat oudere werknemers de arbeidsmarkt voortijdig verlaten. De RVA is verantwoordelijk voor verdere opvolging : - Indien de werkgever verplicht is om outplacement aan te bieden en daarin in gebreke blijft, kan de getroffen werknemer beroep doen op de RVA. De RVA bezorgt hem/haar een outplacementcheque waarmee hij/zij zich kan richten tot een outplacementbureau dat rechtstreeks vergoed wordt door de RVA. - In het kader van een herstructurering is een werkgever sinds 2009 verplicht om alle betrokken werknemers, via een tewerkstellingscel, een outplacementaanbod te doen. Een deel van de kosten hiervoor kan de werkgever recupereren via de RVA. - De werkgever die niet voldoet aan de verplichtingen inzake outplacementbegeleiding, moet aan de RVA een bijdrage betalen. - Het KB van 23 januari 2003 regelt het bedrag van de bijdrage alsook de procedure om via de RVA een outplacement te bekomen. 5 Uit het SERV-akkoord op hoofdlijnen over de uitvoering van de 6 de Staatshervorming in Vlaanderen 9

10 Na de 6 de staatshervorming : Regionalisering outplacement : het arbeidsrecht blijft federaal (inzonderheid CAO nrs. 51 en 82), maar de gewesten worden bevoegd voor de inhoudelijke vereisten die niet in CAO 51 en 82 vastliggen, voor de terugbetaling van outplacementkosten aan de bedrijven en voor het opleggen van sancties aan werkgevers bij gebrek aan outplacement. 6 In het SERV-akkoord vragen we dat : - de overheveling van deze bevoegdheid als opportuniteit wordt gezien om het outplacementbeleid bij te sturen; - de bijsturingen moeten bijdragen tot het wegwerken van drempels en tot een vlotte en snelle her-tewerkstelling; Daarnaast vraagt de ACLVB dat : - de Vlaamse regering aandringt op voldoende beleidsruimte én middelen om bij deze bevoegdheidsoverdracht te kunnen blijven voldoen aan afspraken die federaal werden vastgelegd : het nieuw akkoord betreffende het eenheidstatuut arbeiders-bedienden bepaalt immers dat outplacement wordt veralgemeend voor alle ontslagen werknemers (indien verbrekingsvergoeding of opzegtermijn van minstens 30 weken). De concrete realisatie hiervan ligt echter bij de regio s; - er voor alle outplacementkantoren een kwaliteitslabeling gebeurt door de VDAB om zo het kaf van het koren scheiden te scheiden; 6 Tekst Institutioneel akkoord (p30) 10

11 Doelgroepenbeleid Vóór de 6 de staatshervorming : De federale overheid staat in voor een aantal doelgroepverminderingen op de sociale bijdragen van de werkgevers (voor bv. oudere werknemers, jonge werknemers, langdurig werkzoekenden, ), heeft een aantal tewerkstellingsprogramma s en staat in voor de activering van de uitkeringen bij het volgen van een beroepsopleiding en deelname aan tewerkstellingsprogramma s. Na de 6 de staatshervorming : - Regionalisering van de RSZ-kortingen voor doelgroepen en van de activering werkloosheidsuitkeringen. De bevoegdheid voor de structurele RSZ-verminderingen en de vrijstelling van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing blijft federaal. - De gewesten krijgen de volle bestedingsautonomie voor de budgetten. Ze zullen het overgehevelde budget naar goeddunken kunnen gebruiken voor verschillende vormen van arbeidsmarktbeleid in de brede zin (maatregelen inzake loonkosten, opleiding en begeleiding van werkzoekenden, tewerkstellingsprogramma s, ) - RSZ en RVA blijven de enige administratieve en technische operatoren. - Na de overheveling van deze bevoegdheden zal de federale overheid geen nieuwe doelgroepen meer invoeren maar zal een beslissingsvrijheid behouden i.v.m. de maatregelen m.b.t. de loonkost, die onder haar bevoegdheid blijft vallen. - Overheveling van het Ervaringsfonds 7 naar de gewesten. 8 In het SERV-akkoord worden een aantal krachtlijnen geformuleerd m.b.t. doelgroepkortingen, het gesco-stelsel 9 en de werkhervattingstoeslagen Fonds opgericht in 2001 ter verbetering van de werkgelegenheidsgraad : verhogen tewerkstellingsgraad oudere werknemers door verbetering arbeidsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en -organisatie, via het verlenen van advies en toekennen van toelages. 8 Tekst Institutioneel akkoord (p29-30) 9 GESCO = gesubsidieerde contractueel : Via GESCO projecten wil de Vlaamse Overheid arbeidsplaatsen scheppen in de niet-commerciële sector met het doel langdurige en meestal laaggeschoolde werkzoekenden aan een job te helpen. 10 De werkhervattingstoeslag is een vergoeding ten laste van de RVA, die wordt toegekend als aanvulling op het inkomen van de oudere werkloze die het werk hervat. 11

12 Hiervoor vragen we dat : - voor de doelgroepkortingen wordt geopteerd voor kortingen op de RSZ. Principes van transparantie, eenvoud en het behoud van rechtszekerheid moeten vooropstaan; - voor het gesco-stelsel eerst een grondige bespreking van de maatregel wordt gehouden vooraleer bepaalde beleidsopties worden genomen; - de continuïteit voor de rechthebbende van de werkhervattingstoeslagen gewaarborgd blijft en dat de toeslagen mee de basis dienen te vormen voor een toekomstig structureel en geïntegreerd Vlaams beleid inzake werkzaamheid en werkbaarheid; - de verdere concretisering van het doelgroepenbeleid in Vlaanderen gebeurt in overleg met de sociale partners; - waar op federaal niveau hiervoor interprofessionele en sectorale aansturing bestaat, dit ook op Vlaamse niveau moet worden voorzien. Daarnaast vraagt de ACLVB nog dat : - het doelgroepbeleid in de toekomst niet enkel gericht zal zijn op tewerkstellingsstimuli, maar eveneens op jobcreatie; - naast RSZ-kortingen ook wordt ingezet op activering, bv. door het stimuleren van IBO als een aanbodgerichte activeringstool; - er gestreefd moet worden naar een geïntegreerd doelgroepenbeleid waarbij een deathweight effect wordt vermeden. De inspanningen die hiervoor worden genomen moeten een duidelijke toegevoegde waarde hebben; - in het toekomstige loonkostenbeleid geopteerd wordt voor de combinatie van een (tijdelijke) aanwervingsubsidie (zinvol voor doelgroepen die in het begin minder productief zijn) met een opleidingssubsidie (om te investeren in de productiviteitstoename van de werknemer) 11. Dit om de werkzekerheid en de interne transitiemogelijkheden te vergroten; 11 Zie studie Effectiviteit van loonkostensubsidies Joost Bellens & Sam Coomans (2013) 12

13 PWA De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA s) werden in 1987 door de federale regering opgericht met de bedoeling de vraag naar een aantal activiteiten die door de privésector niet worden aangeboden, samen te brengen met de herinschakeling van werklozen op de arbeidsmarkt. De PWAbevoegdheid wordt in het Institutioneel Akkoord overgeheveld naar de gewesten. Zowel het personeel als de werkingsmiddelen komen over. De werkloosheidsuitkeringen van de PWA ers blijven federaal. De PWA s richten zich op een groep met een eerder zwakke arbeidsmarktpositie. De ACLVB vindt het belangrijk dat de arbeidsmarktmogelijkheden van deze groep voor zover als mogelijk versterkt worden en doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt maximaal wordt nagestreefd. Gezien de grote afstand tot de arbeidsmarkt die heel wat PWA-werknemers kenmerkt, zal goed moeten worden nagegaan welke maatregelen hen in de toekomst kunnen ondersteunen. 12 De ACLVB kan akkoord gaan om het PWA-stelsel te laten uitdoven op voorwaarde dat de beoogde doelgroep opgevangen wordt binnen het bestaande en te ontwikkelen Vlaamse kader (W2 13, LDE 14, Maatwerk 15, ). Er moet worden gekeken welke rol de PWA-vzw s hierbij kunnen spelen. Tot dan is het aangewezen het federale stelsel in Vlaanderen voor deze werknemers verder te zetten. 16 De ACLVB vraagt dat : - Het PWA-stelsel bij een overheveling naar Vlaanderen enkel kan uitdoven indien o de beoogde doelgroepen worden opgevangen; o de doorstroming naar de reguliere economie van deze doelgroepwerknemers het uitgangspunt blijft; o hier aansluiting wordt gezocht met het individuele luik dat in het kader van het maatwerkdecreet nog moet worden uitgewerkt (zie verder). 12 Uit het SERV-akkoord op hoofdlijnen over de uitvoering van de 6 de staatshervorming in Vlaanderen 13 W²: Werk- en Welzijnstrajecten op maat 14 LDE : lokale diensteneconomie 15 Maatwerk : zie verder in het memorandum onder : Sociale economie 16 Uit het SERV-akkoord op hoofdlijnen over de uitvoering van de 6 de staatshervorming in Vlaanderen 13

14 Sociale economie De Vlaamse regering besliste om het landschap van de sociale economie te hervormen met het zgn. Maatwerkdecreet : dit Maatwerkdecreet moet ervoor zorgen dat elke werknemer met een arbeidsbeperking, in functie van zijn/haar afstand tot de arbeidsmarkt, een rugzakje wordt aangeboden met ondersteuning op maat. Op die manier krijgen deze werknemers meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt, zodat zij niet meer alleen in de beschutte en sociale werkplaatsen terecht kunnen, maar ook meer kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Werkgevers die zich hiervoor engageren en personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen zullen hierbij ook ondersteund worden. Een belangrijke voorwaarde in deze hervorming om te kunnen genieten van een rugzakje met steunmaatregelen is dat er een minimum aantal doelgroepwerknemers (5 VTE) in een bedrijf of organisatie aan de slag moet zijn. De nieuwe hervorming van het landschap van de sociale economie en (dus dit Maatwerkdecreet) regelt bijgevolg alleen de collectieve inschakeling. Als het aantal tewerkgestelde doelgroepwerknemers onder dit minimum ligt, dan is er, buiten de bestaande maatregelen, geen apart rugzakje voorzien. De ACLVB vraagt : - dat ook snel het individuele luik van dit systeem wordt uitgewerkt. Juist omdat enkel het collectief aspect werd uitgewerkt, meent de ACLVB dat niet alle bedrijven en niet alle doelgroepen op dezelfde manier kunnen rekenen op ondersteuning. Er kan alleen maar gesproken worden over echt maatwerk als ook het individueel luik aanwezig is, zodat elke doelgroepwerknemer, ongeacht bij welke werkgever hij/zij aan de slag gaat, op de nodige ondersteuning kan rekenen en gebruik kan maken van dat noodzakelijke rugzakje. Dus ook daar waar er minder dan 5 doelgroepwerknemers tewerkgesteld zijn, moet deze ondersteuning mogelijk worden gemaakt. Dan pas kan men spreken van echt "maatwerk"; - dat de beoogde doorstroom, rekening houdend met de mogelijkheden van de werknemer en daar waar het kan, ook effectief gerealiseerd wordt. Bovendien moeten hiervoor de nodige middelen worden voorzien en moet er een terugkeergarantie bestaan mocht het traject toch mislukken.; 14

15 Dienstencheques Het systeem van dienstencheques blijft groeien en moet meer dan ooit beheersbaar gehouden worden. Toch vindt de ACLVB het niet wenselijk om radicale wijzigingen door te voeren. Het aantal gebruikers blijft immers continu stijgen. In Vlaanderen maken meer dan een half miljoen mensen gebruik van dienstencheques (zie tabel 1) : Tabel 1 : Evolutie aantal gebruikers van dienstencheques per gewest Gebruikers Brussel Vlaanderen Wallonië Het rijk jan feb maa apr mei juni juli aug bron : : DCH01 Dit heeft ook een positieve weerslag op de tewerkstelling. In 2011 waren bijna werknemers tewerkgesteld in het dienstenchequesysteem (zie tabel 2), waarvan in Vlaanderen. Tabel 2 : Evolutie aantal dienstencheques-werknemers per regio tussen 2007 en Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal bron : IDEA Consult, eindrapport analyse dienstencheques 15

16 De Vlaamse regionale van de ACLVB heeft samen met de andere Vlaamse sociale partners in een advies onderstreept dat het dienstenchequesysteem blijvend moet inspelen op de initiële doelstellingen : nl. de jobcreatie, het bestrijden van zwart werk en het ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin. Het beleid moet prioritair gericht zijn op de tewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden en herintreders. De sociale partners wensen de lijst met de toegelaten activiteiten niet uit te breiden, en ook op het vlak van de gebruikers mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van de dienstencheques in zorgsituaties niet voor de ACLVB, aangezien dienstencheques geen geschikt middel zijn om te poetsen bij zorgbehoevende cliënten. Daar gaat het niet om comfort maar een dwingende noodzaak. Het dienstenchequepersoneel is hier bovendien onvoldoende voor opgeleid en omkaderd. Het principe van één dienstencheque voor één uur prestatie moet behouden blijven. Maar het systeem moet beheersbaar blijven en meer dan ooit is er nood aan aandacht voor de leefbaarheid van zowel de ondernemingen als de werknemers uit het dienstenchequesysteem. De sector moet verder geprofessionaliseerd worden. Daarom moeten de erkenningsvoorwaarden van alle typen van dienstencheque-ondernemingen onder de loep genomen worden. In het kader van de 6de staatshervorming zal het dienstenchequesysteem worden geregionaliseerd. Vlaanderen krijgt dus hierover de volledige bevoegdheid. Dit heeft uiteraard ook budgettaire consequenties. Reden te meer om ervoor te zorgen dat het budget de huidige behoefte kan dekken, en ervoor te zorgen dat het systeem in de toekomst beheersbaar wordt gehouden. De Vlaamse sociale partners wensen na de bevoegdheidsoverdracht betrokken te worden bij het beheer van het dienstenchequesysteem. De ACLVB vraagt dus dat: - de initiële doelstellingen van het dienstenchequesysteem overeind blijft, nl : de tewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden en herintreders, dus jobcreatie, het bestrijden van zwart werk en het ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin; - de lijst van toegelaten activiteiten én gebruikers niet wordt gewijzigd; - de sector verder wordt geprofessionaliseerd via o.a. de erkenningsvoorwaarden; - bij de overheveling van deze bevoegdheid naar de gewesten de financiële middelen de behoeften dekken; - de sociale partners worden betrokken bij de bevoegdheidsoverdracht in kader van de 6 de staatshervorming; - het principe van één dienstencheque voor één uur prestatie behouden blijft. 16

17 Vormings- en opleidingsbeleid Betaald educatief verlof Vóór de 6 de staatshervorming : Het betaald educatief verlof (BEV) kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De opleidingen die recht geven zijn ofwel beroepsopleidingen ofwel algemene opleidingen. Er hoeft niet noodzakelijk een inhoudelijke band te bestaan tussen de gepresteerde arbeid en de gevolgde opleiding. Onder de algemene opleidingen vallen ook de syndicale vormingen. Zoals blijkt uit onderstaande tabel maken elk jaar ongeveer werknemers gebruik van betaald educatief verlof (zie tabel 3). Tabel 3 : aantal werknemers die een opleiding volgden binnen het kader van het betaald educatief verlof 2002/ / / / / / / / / /2012 Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal Rijk bron : : BEVo4b De bevoegde federale instantie voor het BEV is de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het BEV wordt gefinancierd door een werkgeversbijdrage en door de overheid. Er is een bijzondere RSZ-bijdrage voor de werkgevers van 0,05% op de lonen. Door de overheid wordt een alternatieve financiering voorzien die is vastgelegd in een Koninklijk Besluit. De middelen uit de RSZ-bijdrage en van de overheid worden gestort in een Gemeenschappelijk Fonds BEV dat beheerd wordt door de RVA. De RVA verwerkt de aanvragen tot terugbetaling van de werkgevers en doet ook de uitbetalingen. In alle bevoegdheidsopdrachten m.b.t. vorming, en zeker in het BEV, spelen de sociale partners een aanzienlijke rol. Zo zijn de sociale partners vertegenwoordigd in de beheersorganen van de RVA die het fonds BEV beheert. In de NAR 17 brengen de sociale partners advies uit over de regelgeving m.b.t. het BEV en zijn ze vertegenwoordigd in de erkenningscommissie voor de erkenningen van de opleidingen. Daarnaast nemen de sectorale sociale partners in de paritaire comités beslissingen over de erkenningen van sectorspecifieke vormingen. 17 Nationale Arbeidsraad 17

18 Na de 6 de staatshervorming : Betaald educatief verlof en industrieel leerlingenwezen 18 : het leerlingenwezen gaat naar de gemeenschappen, en het betaald educatief verlof gaat naar de gewesten. M.b.t. het BEV zullen de gewesten met de gemeenschappen een samenwerkingsakkoord moeten sluiten om de opleidingen te organiseren en te erkennen. 19 De gewesten krijgen dus de volledige bevoegdheid over het betaald educatief verlof : regelgevende bevoegdheid, controle- of inspectietaken, erkenningen van verloven, de betaling van toelagen aan de werkgevers. De ACLVB vraagt dat : - bij de overheveling van deze bevoegdheid de kans wordt gegrepen om een volwaardig Vlaams stelsel uit te werken dat minstens evenwaardig is aan het huidige federale stelsel; - er gewerkt wordt aan een integrale en coherente benadering, en dat vormings- en opleidingsmaatregelen worden gestroomlijnd en op elkaar worden afgestemd; - het principe behouden blijft dat het huidig stelsel de werknemers de kans geeft om hun opleiding af te maken, zich professioneel te heroriënteren, bijkomende competenties te verwerven en zich om te scholen; - bijgevolg de algemene opleidingen in aanmerking blijven komen voor BEV en de sociale partners als aanbieder van zulke vormingen deze dienstverlening kunnen verder zetten; - het aantal uren BEV voor de werknemers niet verder wordt ingekrompen; - de traditie van de betrokkenheid van de sociale partners bij het beheer, de erkenningen en de advisering behouden blijft; - de verdere uitwerking van het Vlaams stelsel BEV in overleg gebeurt met de sociale partners. 18 Industrieel leerlingenwezen = het leerlingenstelsel voor werknemersberoepen 19 Tekst Institutioneel Akkoord (p30) 18

19 Opleidingscheques In het kader van levenslang leren kunnen sinds 2003 werknemers opleidingscheques aanvragen om een opleiding te betalen. De werknemer betaalt de helft; de Vlaamse overheid de andere helft. Dit systeem was van bij de start erg succesvol. In 2010 werd de regeling echter verstrengd, wat leidde tot een fikse besparing. Het aantal aangevraagde cheques daalde drastisch, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Grafiek 1 : opleidingscheques werknemers : evolutie van het aantal gehonoreerde en nog openstaande aanvragen naar opleidingcheques voor werknemers van september 2003 tot december 2012, naar opleidingsniveau bron : VRIND 2013 Hoewel we niet blind zijn voor het mattheüseffect (diegenen met het hoogste diploma en het betere loon kiezen het meest voor deze opleidingscheque), blijven we ervan overtuigd dat deze maatregel hoe dan ook verder gestimuleerd moet worden. We vragen dat deze nog sterker wordt ingezet voor die doelgroepen die er het meeste behoefte aan hebben. 19

20 Onderwijs en Jongeren Betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een van de vele klachten op de arbeidsmarkt is dat de opleidingen uit het onderwijs niet (of niet voldoende) afgestemd zijn op de werkelijke noden van de arbeidsmarkt. Al te vaak blijven dit twee werelden die naast elkaar bestaan. Dit heeft ons inziens veel te maken met de bevoegdheden van beide beleidsdomeinen die bij verschillende ministers zijn ondergebracht en elk hun eigen leven leiden. Als ACLVB pleiten we dan ook dat er één minister bevoegd wordt voor het beleidsdomein onderwijs, werk en sociale economie. Alleen dan kan er écht werk gemaakt worden van een coherent loopbaanbeleid waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar beter aanvoelen en aanvullen. Jongeren en onderwijs De samenleving verandert voortdurend en ook binnen het onderwijs verandert er heel wat. Op de schoolbanken leren onze jongeren hoe ze aan de samenleving deelnemen en ontdekken ze de kracht van hun eigen kunnen. Ze leren er hun eigen talenten ontwikkelen en vormen zich tot sterke en rijke persoonlijkheden. Hoewel het Vlaams onderwijs van hoog niveau is, dringen er zich toch een aantal knelpunten op die dringend moeten worden aangepakt. De uitdagingen voor het onderwijs zijn bijgevolg groot: het sociaal milieu waarin jongeren opgroeien heeft een te grote invloed op hun leerresultaten, de overgang naar de arbeidsmarkt is voor vele jongeren problematisch, de vooroordelen rond het ASO, TSO en BSO onderwijs, welbevinden van leerlingen op de schoolbanken, Samen met de andere sociale partners vragen we: - een doordachte en vernieuwende hervorming van het secundair onderwijs binnen een realistische termijn; - grotere inzet op werkplekleren: alzo wordt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd. En jongeren die schoolmoe zijn kunnen op deze manier alsnog een diploma of een attest behalen; - om verworven competenties zichtbaar te maken en te erkennen. Dit is cruciaal in het stimuleren van levenslang en levensbreed leren; - een grondige evaluatie van het stelsel leren en werken. Leren en werken moet uitgroeien tot een krachtige leerweg. 20

21 In het loopbaanakkoord vragen we: - het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters Uit onderstaande tabel blijkt immers dat In ,6% van de jongeren het lager secundair onderwijs verliet zonder enig diploma of kwalificatie. Grafiek 2 : Vroegtijdige schoolverlaters in 2012, internationale vergelijking naar geslacht, in % Bron : VRIND 2013 Daarnaast vraagt de ACLVB om: - arbeidsmarkteducatie verplicht op te nemen in het leerprogramma; - sociale ongelijkheid weg te werken in het onderwijs: financiële drempels moeten weggewerkt worden, maar ook mag een sociaaleconomische achtergrond van een leerling geen invloed hebben op zijn/haar schoolprestaties; - een leerlingenbegeleiding op maat uit te werken, deze vernauwen en verdiepen zodat een meerwaarde wordt gecreëerd voor die jongeren die het nodig hebben; - de verwezenlijking van een jeugdgarantie/youth guarantee: iedereen die jonger is dan 25 en al vier maanden geen opleiding of werk meer heeft, moet een aanbod krijgen voor een kwaliteitsvolle arbeidplaats, opleiding of stage; - de studiebeurzen welvaartsvast te maken, zodat ze kostendekkend zijn in functie van hun doel, en als een volwaardige hefboom fungeren om jongeren te stimuleren verder te studeren; - de functie van klastitularis op te waarderen zodat deze ook de rol van coach voor de individuele leerling kan vervullen; 21

Deze principes werden toegelicht en geïllustreerd door respectievelijk Ellen Van Hertbruggen, Maarten Dedeyne, Suzanne Kwanten en Gert Truyens.

Deze principes werden toegelicht en geïllustreerd door respectievelijk Ellen Van Hertbruggen, Maarten Dedeyne, Suzanne Kwanten en Gert Truyens. De ACLVB wil VOORUIT! Het 26 ste Vlaams Regionaal Comité verduidelijkt de impact van de 6 de staatshervorming voor Vlaanderen en legt alvast een memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering op tafel. Op

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

VR DOC.0408/1BIS

VR DOC.0408/1BIS VR 2017 2804 DOC.0408/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet betreffende Wijk-werken - Principiële goedkeuring

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen

Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 28/05/2016 Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen De Vlaamse Regering heeft vandaag het concept voor

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Sonja Teughels Senior adviseur arbeidsmarktbeleid tel. 02 229

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek Januari 2014 Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Samenvatting standpunt van de Gezinsbond De

Nadere informatie

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers opleidings-

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Vlaanderen laten werken voor meer werk

Vlaanderen laten werken voor meer werk Vleva werkgeverscommunity 1 Vlaanderen laten werken voor meer werk Jan Van Doren, adjunct-directeur Voka-kenniscentrum Symposium, Aktiekomitee Vlaamse sociale zekerheid 21 maart 2009 We komen van ver Jaren

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen West4Work 31 oktober 2017 BACK TO 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen Ann Vermorgen Nationaal Secretaris ACV Setting the scene Welke arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN. Afgesloten op 19 juni 2009

WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN. Afgesloten op 19 juni 2009 WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN Afgesloten op 19 juni 2009 WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN : INTRODUCTIE Situering Herstructureringen zijn een dagelijks fenomeen geworden op onze arbeidsmarkt. Ze roepen steevast

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/109 BERAADSLAGING NR. 17/048 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017 Initiatiefadvies Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut 18 mei 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel. : 02 205 68 68 Fax

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

nr. 23 van JAN HOFKENS datum: 6 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Outplacement - Stand van zaken

nr. 23 van JAN HOFKENS datum: 6 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Outplacement - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 23 van JAN HOFKENS datum: 6 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Outplacement - Stand van zaken Outplacement is het geheel van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Advies. betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

Advies. betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Brussel, 13 maart 2006 130306 Advies inwerkingsbeleid Advies betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Inhoud Inhoud... 2 1.

Nadere informatie

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag Van kinderbijslag tot Groeipakket Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES ***

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, 12.10.1999 MH/FD/LC TUSSENTIJDS ADVIES betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** 2 Na bespreking in de vaste commissie Reglementeringen dd. 22.9.1999, brengt de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 14 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 14 juli A D V I E S Nr. 1.953 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Verplichting tot inschrijving als werkzoekende Kennisgeving van deze verplichting

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de Programmawet (I) van 24 december

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Brussel, 18 november 2009 181109 Advies federaal banenplan Advies betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Het

Nadere informatie

De wortel of de stok?

De wortel of de stok? De wortel of de stok? Joost Bollens Vicky Heylen HIVA KULeuven Sancties Een beetje theorie Bevindingen uit de literatuur België/Vlaanderen Een beetje theorie werkloosheidsuitkering decent society, valnet

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016 JURIDISCHE ACTUA mei 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Varia : Forfaitaire kostenvergoeding buitenland SECTOR NIEUWS INHOUD PC 1 Wet Werkbaar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/096 BERAADSLAGING NR. 15/036 VAN 2 JUNI 2015 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie