In deze BZ Onderwijsrecht de volgende onderwerpen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze BZ Onderwijsrecht de volgende onderwerpen:"

Transcriptie

1 September 2011 BZ Onderwijsrecht Het onderwijs is constant in beweging. De regeldruk is hoog. De Praktijkgroep Onderwijs van Boels Zanders Advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. In de Praktijkgroep Onderwijs zijn alle kantoorspecialisaties vertegenwoordigd. Tweemaal per jaar brengen we een digitale nieuwsbrief uit om u te informeren over diverse onderwijsjuridische actualiteiten. Wilt u hierover een inhouse presentatie bij uw instelling, dan verzorgen wij deze graag voor u. Heeft u een vraag aan de Praktijkgroep Onderwijs? Bel dan met onze contactpersoon Nicole Niessen +31(0) of mail naar Onderwijsrecht. In deze BZ Onderwijsrecht de volgende onderwerpen: Wet fusietoets in het onderwijs: 1 oktober 2011 Heeft uw instelling fusieplannen? Op 1 oktober 2011 treedt de Wet fusietoets in het onderwijs in werking. De fusietoets gaat gelden in alle onderwijssectoren, voor zowel bestuurlijke fusies als scholen- of instellingsfusies. Fuserende instellingen moeten een fusie-effectrapportage Crisis- en herstelwet óók voor onderwijsgebouwen De Crisis- en herstelwet, van kracht sinds 30 maart 2010, beoogt het bespoedigen van planologische en vergunningsprocedures voor projecten van "maatschappelijke betekenis" waaronder onderwijsgebouwen en het inperken van de beroepsmogelijkheden voor tegenstanders daarvan. De procedurele snelkookpan is het projectuitvoeringsbesluit. De wet vervalt op 1 januari 2014, wees er op tijd bij!

2 (FER) maken en voor fusies is de voorafgaande toestemming van de minister van OCW vereist. Wat komt daar zoal bij kijken? DBFMO biedt kansen en voordelen Design, Build, Finance, Maintain and Operate. De DBFMO is sterk in opkomst, juist ook in het onderwijs. Bij deze vergaande vorm van integrale aanbesteding worden de verschillende delen van het bouwproces en de "levenscyclus" van het gebouw in één langlopende overeenkomst gegund aan één commerciële partij. Wij schetsen de voordelen en specifieke aandachtspunten. Harmonisering van het ambtenaren- en arbeidsrecht Wat betekent de voorgenomen harmonisering van het ambtenaren- en arbeidsrecht voor onderwijsinstellingen? Het ambtenarenrecht zal waarschijnlijk verdwijnen, het civiele arbeidsrecht blijft mogelijk ongewijzigd. De voorgestelde wijzigingen lijken uitsluitend consequenties te hebben voor het openbaar onderwijs, daarvoor geldt nu het ambtenarenrecht. lees verder> Rechtsbescherming in het hoger onderwijs Sinds 1 september 2010 is vanwege de Wet versterking besturing het stelsel van rechtsbescherming in het hoger onderwijs ingrijpend gewijzigd. Het is een aanzienlijke vereenvoudiging voor de student die zijn recht wil halen ten opzichte van de onderwijsinstelling, zowel de openbare als de bijzondere. Wat houden de veranderingen in voor hogescholen en universiteiten? Ontslagvergoeding in het onderwijs van de baan? Eind 2010 veroorzaakte de minister van OCW veel onrust in onderwijsland. Zij verkondigde dat een ontslagvergoeding voor onderwijzend personeel in het kader van een minnelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt gezien als onrechtmatig gebruik van overheidsmiddelen. Medio 2011 heeft zij haar eerdere standpunt genuanceerd. Wat is de huidige stand van zaken? Pagina 2/11

3 Ruim baan voor hoofddoekverbod bijzondere scholen? Het Don Bosco College in Volendam mag van het hof te Amsterdam een hoofddoekdragende leerlinge weigeren. Gelet op het doel van de school is de eis om zich te onthouden van het dragen van een hoofddoek als zichtbare uiting van het islamitische geloof, nodig voor de verwezenlijking van haar rooms-katholieke grondslag. De bijzondere school krijgt meer speelruimte dan verwacht. Klik hier voor de digitale Onderwijsbrochure Pagina 3/11

4 Wet fusietoets in het onderwijs: 1 oktober 2011 De Wet fusietoets in het onderwijs treedt op 1 oktober 2011 in werking. De fusietoets gaat gelden in alle onderwijssectoren, voor zowel bestuurlijke fusies als scholen- of instellingsfusies. Bij een bestuurlijke fusie gaan enkel de besturen samen om één overkoepelend bestuur te vormen. Bij een scholen- of instellingsfusie worden de scholen of instellingen zelf daadwerkelijk samengevoegd tot één school of instelling. Voor fusies wordt, behoudens enkele uitzonderingen in het primair onderwijs, de voorafgaande toestemming vereist van de minister van OCW. Zo worden schaal en diversiteit in het onderwijs gereguleerd door een controle op de fusiebesluitvorming van school- en instellingsbesturen. In alle gevallen, óók voor niet-toetsplichtige fusies, wordt een fusie-effectrapportage (FER) verplicht. De FER moet onder meer inzicht verschaffen in de motieven en alternatieven voor de fusie, het tijdpad, de effecten op de onderwijskeuzevrijheid, kosten en baten alsook personele gevolgen. De FER minimumvereisten zijn in de wet vastgelegd. Medezeggenschapsorganen van bij de fusie betrokken instellingen hebben instemmingsrecht. De invoering van deze fusieregels komt voort uit de onvrede over de grote en vaak steeds groter wordende schaal van onderwijsinstellingen. De wetgever beseft evenwel dat er ook goede redenen kunnen bestaan om juist te fuseren. De motieven voor een fusie verschillen sterk per onderwijssector. In krimpregio's zijn veel fusiebewegingen in met name het primair en voortgezet onderwijs gaande om de spreiding, kwaliteit en diversiteit van het onderwijsaanbod op peil te houden. Voor hogescholen en universiteiten is de reden voor een (bestuurlijke) fusie veeleer gelegen in de wens om internationaal beter te kunnen concurreren. Een (te) grote schaal kan ook negatieve effecten hebben. De grote problemen bij Inholland hebben onderwijsfusies in een kwaad daglicht gezet en er smeult meer. Het Alternatief Voor Vakbond dreigt samen met de Vereniging Beter Onderwijs Nederland de Hogeschool van Amsterdam met een enquêteprocedure voor de Ondernemingskamer van het hof te Amsterdam. Hoge huisvestingskosten zouden afbreuk doen aan de onderwijskwaliteit. Ook is er onvrede over de bestuurlijke fusie in 2003 tussen de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Het is overigens de vraag of de vakbond een enquêteprocedure kan instellen tegen de hogeschool. Op 25 juli 2011 is in navolging van de Wet fusietoets de "Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs" gepubliceerd die ook per 1 oktober 2011 in werking treedt. Deze regeling stelt een Adviescommissie in die de minister moet adviseren over voorgenomen fusies. Zij bevat tevens regels om de redenen voor een voorgenomen fusie te beoordelen, rekening houdend met sectorspecifieke omstandigheden. Het is van belang om bij de invulling van een FER zich goed rekenschap te geven van deze beleidsregels. Voor juridisch advies inzake het fusieproces kunt u zich wenden tot de Praktijkgroep Onderwijs. terug > Pagina 4/11

5 DBFMO biedt kansen en voordelen Design, build, finance, maintain and operate, oftewel: ontwerpen, bouwen, financieren/verhuren, onderhouden en beheren. Bij deze vergaande vorm van integrale aanbesteding worden de verschillende delen van het bouwproces en de "levenscyclus" van het gebouw in één langlopende overeenkomst gegund aan één commerciële partij die vaak samenwerkt met derden. DBFMO is voor veel instellingen relatief nieuw, maar DBFMO en varianten daarop zijn in opkomst, juist ook in het onderwijs. DBFMO leent zich uitstekend voor (multifunctionele) nieuwbouw die start als leergebouw voor de behoefte van nu en relatief eenvoudig kan worden aangepast aan de geprognotiseerde behoefte over 20 jaar. DBFMO biedt een duurzaam en passend antwoord op demografische krimp. Voordelen zijn dat kennis en kunde (van onder andere ontwerpen en bouwen) bij marktpartijen optimaal worden benut doordat geen gedetailleerd bestek wordt voorgeschreven, maar wordt aanbesteed op basis van een gewenst eindresultaat. De marktpartij mag daarnaast zelf bedenken hoe dat eindresultaat het beste kan worden bereikt. Risico's van bijvoorbeeld budgetoverschrijdingen en vertragingen liggen vooral bij de marktpartij (die daar doorgaans het beste mee om kan gaan). Er wordt met slechts één marktpartij gecontracteerd. Tenslotte biedt DBFMO langdurige zekerheid over alle gebouwgebonden kosten. Dit kan betekenen dat een onderwijsinstelling ook in een recessie - zonder voorafgaande eigen bankfinanciering toch nieuwbouw kan laten realiseren of tot renovatie van bestaande bouw kan overgaan én dat daarbij actuele duurzaamheidsdoelstellingen worden gehaald. Maak wel goede afspraken over de planning, budgetten, aansprakelijkheden en mogelijkheden om de "samenwerking" voortijdig te beëindigen. Wij zijn u daarbij graag van dienst. terug > Ontslagvergoeding in het onderwijs van de baan? Als de arbeidsovereenkomst van onderwijzend personeel wordt beëindigd, heeft de betreffende werknemer over het algemeen recht op een (bovenwettelijke) uitkering. Kan dan gesteld worden dat deze uitkering voldoende is en de betreffende werknemer daarnaast geen aanvullende ontslagvergoeding mag ontvangen op kosten van het rijk via de onderwijsbekostiging? De minister van OCW neemt in haar brief van 6 december 2010 aan de PO- en VO-raad het standpunt in dat een ontslagvergoeding kan worden gezien als onrechtmatig gebruik van overheidsmiddelen en derhalve niet is toegestaan. Althans, indien deze vergoeding niet volgt uit een rechterlijke uitspraak (ontbindingsbeschikking) of niet wordt aangewend ter dekking van de kosten van outplacement. Na hevige protesten heeft de minister haar standpunt op 21 juni 2011 genuanceerd. Naast de situaties waarin er een rechterlijke uitspraak ligt of de kosten van outplacement worden Pagina 5/11

6 vergoed, kunnen zich ook andere individuele omstandigheden voordoen die een ontslagvergoeding rechtvaardigen vanuit het oogpunt van efficiënt omgaan met overheidsmiddelen of kwaliteitsbeleid. Het treffen van een ontslagregeling kan namelijk in bepaalde gevallen goedkoper zijn dan een inhoudelijke procedure bij de rechtbank of een lang en moeizaam verbetertraject. Aan het treffen van een minnelijke regeling stelt de minister diverse voorwaarden. Het bevoegd gezag dient in elk individueel geval een zorgvuldige afweging te maken. De ontslagbeslissing moet goed zijn onderbouwd. De minister verwacht dat werkgevers in het onderwijs een gedegen HRM-beleid voeren. Slecht beleid mag niet worden afgekocht met een (dure) regeling. Ook mag de ontslagvergoeding niet bovenmatig zijn. Een vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule is hiervoor het uitgangspunt. Indien er sprake is van een weloverwogen en goed onderbouwde beslissing en de kosten die daaruit voortvloeien niet bovenmatig zijn, zo stelt de minister, zal er geen aanleiding zijn om over te gaan tot het terugvorderen van de bekostiging. Tot zover is het bijgestelde standpunt van de minister duidelijk en biedt het voldoende mogelijkheden voor maatwerk. Maar problematisch blijft dat volgens de minister een extra voorziening in de vorm van een ontslagvergoeding in principe niet nodig is indien de werknemer aanspraak kan maken op een (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering. Dit standpunt is niet geheel nieuw. In de (lagere) rechtspraak kan de rechter bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding ook rekening houden met een (bovenwettelijke) uitkering die de werknemer ontvangt. Zo heeft de kantonrechter te Nijmegen op 3 mei jongstleden nog geoordeeld dat de werknemer géén ontslagvergoeding ontvangt nu deze voor een periode van 8,5 jaar een omvangrijke bovenwettelijke uitkering krijgt en de onderwijsinstelling eigenrisicodrager is. De minister heeft haar brief van 6 december 2010 genuanceerd. Maar de relatie tussen (bovenwettelijke) uitkering en ontslagvergoeding blijft complex en zal per individueel geval moeten worden bezien. Ons advies is dan ook uiterst zorgvuldig te handelen bij het treffen van een ontslagregeling. De achtergrond en inhoud van de regeling alsook de hoogte van de vergoeding moeten steeds goed worden onderbouwd. Wij helpen u graag. terug > Ruim baan voor hoofddoekverbod bijzondere scholen? Het Don Bosco College te Volendam mag een hoofddoekdragende leerlinge weigeren. Op 6 september 2011 oordeelt het hof te Amsterdam dat gelet op het doel van de school, de eis om zich te onthouden van het dragen van een hoofddoek als zichtbare uiting van het islamitische geloof, nodig is voor de verwezenlijking van haar rooms-katholieke grondslag. Het hof bekrachtigt daarmee het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter te Haarlem van 4 april Pagina 6/11

7 In deze uitspraken krijgt de vrijheid van richting, neergelegd in artikel 23 lid 2 Grondwet en artikel 7 lid 2 Algemene Wet Gelijke Behandeling, een grotere speelruimte dan in het Maimonides-arrest (1988) van de Hoge Raad. Daarin stelt de Hoge Raad strenge eisen voor aan de toelating van leerlingen te stellen beperkingen op grond van de bijzondere grondslag van de school, in casu het joodse geloof volgens de richtlijnen van de Halacha. Volgens het standaardwerk "Selectie bij toegang tot het onderwijs" onder redactie van P.W.A. Huisman en P.J.J. Zoontjens (2010) zijn de Maimonides-criteria maatgevend. Tot voor kort. Samengevat houden de Maimonides-criteria het volgende in: er is sprake van een vast, op religieuze gronden berustend beleid, dat wil zeggen een consistent aan de richting van de school ontleend toelatingsbeleid en het bevoegd gezag kan aantonen dat er een logisch verband is tussen doel en grondslag van de school enerzijds en de gestelde (toelatings)eisen anderzijds; het beleid is consequent gericht op het handhaven van de eigen identiteit; de (toelatings)eisen gelden voor iedereen gelijkelijk. Zouden de Maimonides-criteria zijn toegepast op de Volendamse zaak, dan had de school bakzeil gehaald. Zo is ook het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling van 7 januari 2011: er is geen sprake van een consistent en consequent beleid, de school discrimineert. Het Don Bosco College startte daarop het kort geding. Het Hof stelt, gelijk de (kanton)rechter in eerste instantie, de vrijheid van richting van de school voorop. Daaruit vloeit voort dat de school voorwaarden mag stellen aan de deelname aan het onderwijs, welke eisen gelet op het doel van de instelling nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag. Van die grondslag blijkt in casu voldoende uit de statuten van de stichting, het informatieboekje, de schoolgids, het schoolreglement, de activiteiten van het college en uit de naam. Volgens het Hof staat willekeur niet bij voorbaat vast als er geen beleid is of als van vastgelegd beleid wordt afgeweken. Ook doet het niet ter zake dat op een andere school van dezelfde katholieke stichting wel hoofddoeken zijn toegestaan. En evenmin dat op dezelfde school jaren eerder wel hoofddoeken zijn getolereerd. Terwijl volgens het Maimonides-arrest cruciaal is hoe strikt de school is in het uitdragen en bewaken van haar geloof, stelt het hof "of het College in de praktijk niet strikt katholiek is, staat niet ter beoordeling van de rechter". De beoordeling van wat nodig is voor de verwezenlijking van de godsdienstige grondslag, komt volgens het hof in beginsel toe aan het schoolbestuur zelf. Tenzij er sprake is van willekeur. Het gros van de bijzondere scholen ziet overigens een tolerante houding ten opzichte van andere godsdiensten en hun geloofsuitingen als kenmerkend voor het eigen geloof. De hoofddoekkwestie speelt niet alleen ten aanzien van leerlingen, maar ook ten aanzien van leerkrachten. De discussie daarover is niet ten einde met deze uitspraak van het Hof. Wij houden u op de hoogte. terug> Pagina 7/11

8 Crisis- en herstelwet óók voor onderwijsgebouwen Een van de maatregelen van ons vorige kabinet om de economische crisis te bestrijden is de Crisis- en herstelwet. Deze wet, van kracht sinds 30 maart 2010, beoogt onder meer het bespoedigen van planologische en vergunningsprocedures voor projecten van "maatschappelijke betekenis" alsmede het inperken van de beroepsmogelijkheden voor tegenstanders daarvan. Dit alles om sneller te kunnen starten met de realisatie van de betreffende projecten. Bij de vaststelling van de categorieën van projecten van maatschappelijke betekenis (in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet) heeft de wetgever ook onderwijsgebouwen als zodanig aangewezen. Hiermee komen de procedurele voordelen van de Crisis- en herstelwet dus ook ten goede aan de realisatie van onderwijsgebouwen, doch niet zonder meer. De voordelen van de Crisis- en herstelwet zijn alleen van toepassing indien de realisatie mogelijk wordt met behulp van een "projectuitvoeringsbesluit" als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 van deze wet. Dit is een door de gemeenteraad te nemen planologisch besluit waarin alle benodigde vergunningen zijn gebundeld. De voordelen van de Crisis- en herstelwet zijn dus niet weggelegd voor projecten van maatschappelijke betekenis indien deze mogelijk worden via een reguliere procedure (een bestemmingsplanprocedure en/of een omgevingsvergunning). Het projectuitvoeringsbesluit bevat aanzienlijke voordelen die leiden tot een zeer snelle procedure. Deze voordelen zijn: alle benodigde besluiten voor de realisatie van het project (zoals een kap-, sloop-, monumenten- of uitwegvergunning) worden ondergebracht in het projectuitvoeringsbesluit (de procedurele snelkookpan); het besluit wordt eerst als ontwerp ter inzage gelegd; na vaststelling staat alleen nog beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; dit beroep moet binnen 6 maanden tot een uitspraak leiden. Op ruim 1 jaar tijd kan de hele procedure, inclusief een beroep bij de Raad van State, zijn doorlopen en dus leiden tot een onherroepelijk besluit. Dit is met name van belang voor onderwijsinstellingen die geen risico's wensen te nemen met het beginnen van de bouwactiviteiten zolang het besluit nog niet onherroepelijk is. Het projectuitvoeringsbesluit moet worden genomen door de gemeenteraad en kan niet gedelegeerd worden aan het college burgemeester en wethouders. Dit vergt in de fase van vaststelling van het besluit een strakke agendering. Daartegenover staat dat onderwijsgebouwen doorgaans politiek minder gevoelig liggen. Met name initiatieven voor zogenaamde multifunctionele accommodaties, waarin naast onderwijs ook andere maatschappelijke functies in de zin van het Besluit crisis- en herstelwet worden gehuisvest (kinderopvang, maatschappelijk werk, bibliotheek etc.), worden veelal warm onthaald. Resteert de mogelijke koudwatervrees die een gemeente ervan kan weerhouden om het niet alledaagse traject van het projectuitvoeringsbesluit te bewandelen. Met goede Pagina 8/11

9 advisering en voorbereiding kan deze vrees echter worden omgezet in een snelle procedure en dus een snelle realisatie. Althans tot 1 januari 2014 wanneer de Crisis- en herstelwet weer vervalt. Wees er dus op tijd bij! terug> Harmonisering van het ambtenaren- en arbeidsrecht Al jaren wordt gediscussieerd over het verdwijnen van het ambtenarenrecht, dan wel het harmoniseren van het ambtenaren- en arbeidsrecht tot één uniform rechtsstelsel. Dit heeft lange tijd een ietwat "slapend" bestaan geleid, maar nu lijkt de politieke wil tot harmonisatie er toch echt te zijn. Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat het ambtenarenrecht als zodanig wordt afgeschaft en dat het wordt gelijkgetrokken met het arbeidsrecht. Voor de overgang van werk naar werk moeten voor ambtenaren dezelfde voorwaarden gaan gelden als voor werknemers in de private sector. Hoewel het nu waarschijnlijk is dat het ambtenarenrecht als zodanig komt te vervallen, is nog onduidelijk hoe het nieuwe rechtsstelsel zal komen te luiden. Zal ook het "gewone" civiele arbeidsrecht worden gewijzigd of niet? In het regeerakkoord is niet opgenomen dat het huidige (civiele) ontslagrecht zal worden aangepast. Het kabinet wil dit blijkbaar intact laten. Het ambtenarenrecht zal dus mogelijk gaan verdwijnen. Het arbeidsrecht blijft naar onze verwachting ongewijzigd. Wat betekent dit nu voor het onderwijs? Het lijkt erop dat de voorgestelde wijzigingen uitsluitend gevolgen zullen hebben voor het openbaar onderwijs. Hieronder vallen diverse openbare scholengemeenschappen voor primair en voortgezet onderwijs, maar ook enkele universiteiten. Voor de instellingen binnen het openbaar onderwijs geldt momenteel namelijk, wel met enkele uitzonderingen, het ambtenarenrecht. Als het ambtenarenrecht inderdaad op de schop gaat, komt de bestuursrechtelijke procedure voor het openbaar onderwijs te vervallen. Deze wordt vervangen door een civielrechtelijke procedure en het civiele arbeidsrecht wordt van toepassing. Voor het bijzonder onderwijs geldt nu reeds het civiele ontslagrecht, zonder dat preventieve ontslagtoestemming is vereist. De vraag is dan ook of er voor het bijzonder onderwijs veel zal veranderen op gebied van het ontslagrecht. Gezien het standpunt van de meerderheid van de Tweede Kamer lijkt de kans daarop klein. Het ziet er dus naar uit dat het ambtenarenrecht op niet al te lange termijn zal worden afgeschaft. De bestuursrechtelijke procedure voor openbare onderwijsinstellingen, voor zover zij ambtenaren in dienst hebben, komt dan te vervallen. Hoe dit verder concreet zal worden ingevuld en welke gevolgen dit voor onderwijsinstellingen zal hebben, is nog niet volledig duidelijk. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en Pagina 9/11

10 stellen u daarvan op de hoogte. terug> Rechtsbescherming in het hoger onderwijs Sinds 1 september 2010 is ten gevolge van de Wet versterking besturing het stelsel van rechtsbescherming in het hoger onderwijs ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen komen neer op een aanzienlijke vereenvoudiging voor de student die zijn recht wil halen ten opzichte van de onderwijsinstelling, zowel de openbare als de bijzondere. Er is bij iedere instelling één centraal loket (art. 7.59a WHW) waar de student terecht kan met alle mogelijke kwesties. Of het nu gaat om een bejegeningsklacht, een vrijstellingsbesluit of een examengeschil. Het is vervolgens aan de instelling om voor deze uiteenlopende kwesties de juiste procedure in gang te zetten: de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie, de geschillen(advies)commissie, de examencommissie of het college van beroep voor de examens (CBE). Ook de externe rechtsbescherming is geüniformeerd. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) is de hoger onderwijsrechter in eerste en enige instantie. De burgerlijke rechter fungeert als vangnet voor kwesties van privaatrechtelijke aard. Verbetering en uniformering van de rechtsbescherming van de student zijn de motieven geweest voor herziening van het stelsel. Onder het oude stelsel moest de student eerst zelf nagaan tot welk orgaan van de instelling hij zich zou moeten wenden met een specifiek geschil. Greep hij mis, dan was dat voor zijn rekening en risico. Ook liet de wet veel ruimte voor verschillen tussen openbare en bijzondere instellingen, eenduidigheid was er niet. Het onderscheid tussen openbaar en bijzonder hoger onderwijs had verder gevolgen voor de toegang tot de rechtspraak. In welke gevallen was de (bijzondere) bestuursrechter bevoegd en in welke gevallen de burgerlijke rechter? Studenten zouden door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Waar de wetswijzigingen tegemoet (willen) komen aan de noden van de student, hebben de instellingen vragen over de implementatie ervan. Volgens de wet is het centrale loket een doorgeefluik (front office), andere interne voorzieningen verzorgen de procedurele en inhoudelijke behandeling (back office). Binnen de kaders van de wet zoeken instellingen naar een efficiënte taakverdeling tussen "front" en "back". Deze afstemming vergt maatwerk. De wijzigingen van het rechtsbeschermingstelsel dwingen tot aanpassingen van de interne regelingen en de communicatie daarover aan de studenten. Een voorbeeld. De wetgever heeft voor alle examenbesluiten van examinator c.q. examencommissie gekozen voor eerst administratief beroep bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) en vervolgens beroep bij het CBHO. Het CBHO vermeldt in haar brochure dat zowel de student als de examinator c.q. examencommissie beroep mogen instellen tegen het besluit van het CBE. Dit is een misslag. Artikel 7.66 lid 1 WHW kent, in afwijking van het gangbare bestuursprocesrecht, dit recht alléén toe aan de student. Dit is bekrachtigd in de uitspraak van het CBHO van 18 augustus 2011 in de casus Examencommissie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam tegen CBE van de Vrije Universiteit. De brochure van het CBHO wordt aangepast. Pagina 10/11

11 Voor uw vragen over het nieuwe stelsel van rechtsbescherming kunt u bij ons terecht, de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak volgen wij nauwgezet. terug> Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Pagina 11/11

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 95 Wet van 27 januari 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 824 Evaluatie wet Versterking besturing Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 november 2014 onderwerp Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 zaakkenmerk Inleiding Voor u ligt de

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De beoogde bestuurlijke

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Voorgenomen fusie basisschool Romero en openbare basisschool Nieuwenrooy

Voorgenomen fusie basisschool Romero en openbare basisschool Nieuwenrooy Collegevoorstel Inleiding Op 16 januari 2013 heeft het schoolbestuur van Stichting Scala een Fusie Effect Rapportage (FER) aangeboden aan de gemeente. In deze FER wordt de fusie tussen de rooms-katholieke

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING Bijlage ALGEMENE TOELICHTING 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en gemeente. In de coördinatieregeling voor de gemeente

Nadere informatie

Stichting Onderwijsgeschillen. mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder. NVOR, 30 november 2012

Stichting Onderwijsgeschillen. mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder. NVOR, 30 november 2012 Stichting Onderwijsgeschillen mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder NVOR, 30 november 2012 Kerntaken Stichting Onderwijsgeschillen Vormgeving geschillenregeling in het onderwijs: geschillencommissies

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

Klachten over het onderwijs?

Klachten over het onderwijs? Klachten over het onderwijs? Waar kun je terecht Inspectie van het Onderwijs Onderwerpen in deze brochure: Wat te doen bij klachten over het onderwijs? Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Toepassing gemeentelijke

Nadere informatie

Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten

Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten versie 1.0 K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd Jos Janssen, Mei 2014 1 Bezwaar en Beroep Jeugdwet Van recht op zorg naar jeugdhulpplicht In het wetsvoorstel

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO 106770-15.06 Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van de rooms-katholieke basisschool A te

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 3 juni 2010 Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding In onderstaande aanmeldingsprocedure zijn alle wettelijke bepalingen omtrent de aanmelding opgenomen. De aanmeldingsprocedure is als volgt: - Ouders dienen hun kind minimaal

Nadere informatie

Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, gemeente Oosterhout

Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, gemeente Oosterhout Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam], wonende te [woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam], wonende te [woonplaats], appellant, Zaaknummer : 2014/005 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Lubberdink en Van der Spoel Datum uitspraak : 11 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Beoordeling tentamen, deskundigheid,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Wisselen van school 1. Toelating

Wisselen van school 1. Toelating Wisselen van school Er kunnen verschillende redenen zijn om met uw kind van school te veranderen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school of zelfs een conflict. Waar

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Recent heeft de voorzieningenrechter s-hertogenbosch een uitspraak gedaan waarin een ontslag tijdens proeftijd centraal stond,

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Op grond van de verstrekte informatie concludeert het CBP dat de FAD voornemens is het Protocol op een aantal punten te wijzigen.

Op grond van de verstrekte informatie concludeert het CBP dat de FAD voornemens is het Protocol op een aantal punten te wijzigen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl Besluit inzake de verklaring omtrent de

Nadere informatie

5 gewijzigde ontslagregels die impact hebben op werkgevers. Wees goed voorbereid! whitepaper

5 gewijzigde ontslagregels die impact hebben op werkgevers. Wees goed voorbereid! whitepaper 18.05.16 5 gewijzigde ontslagregels die impact hebben op werkgevers Wees goed voorbereid! whitepaper In dit whitepaper: De komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft geleid tot vele veranderingen,

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/2012 1

Jaarverslag 2011/2012 1 Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2011/2012 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 9 MEI 2013 Herengracht 551 Contactpersoon: 1017 BW Amsterdam Ellen Soerjatin T 020 530 5200 E ellen.soerjatin@steklaw.com

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Werkgevers kunnen nu nog kiezen of ze gebruik willen maken van de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers echter verplicht

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/047 Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Verheij Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en

Zaaknummer : CBHO 2015/047 Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Verheij Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Zaaknummer : CBHO 2015/047 Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Verheij Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Juridische Hogeschool Avans - Fontys Trefwoorden : beoordeling

Nadere informatie

Zaaknummers : CBHO nrs. 93/69 t/m 93/73

Zaaknummers : CBHO nrs. 93/69 t/m 93/73 Zaaknummers : CBHO nrs. 93/69 t/m 93/73 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 5 januari 1994 Partijen : Appellanten tegen Christelijke Hogeschool Noord-Nederland Trefwoorden : bevoegdheid voorzitter

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Actualiteiten onderwijs

Actualiteiten onderwijs Actualiteiten onderwijs Oktober 2011 Inleiding Wet fusietoets in het onderwijs In deze uitgave treft u een overzicht aan van belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen binnen het onderwijs. Met deze bijdrage

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:CRVB:2017:73 Instantie Datum uitspraak 04-01-2017 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1380 WSF Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten Arbeidsrecht Matchpoint@Work 28 november 2012 mr. C.A.F. Haans advocaat T +31 164 70 71 72 F +31 164 70 71 11 c.haans@boz.haansadvocaten.nl 1 Haans Advocaten - Vestigingen in Bergen op Zoom

Nadere informatie

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9 Onderwerp: Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Schiermonnikoog, 22 april 2003 Aan de Gemeenteraad Toelichting

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

1 Behoud van de laatste school in het dorp binnen het huidige bestuur

1 Behoud van de laatste school in het dorp binnen het huidige bestuur Bijlage 1 opties behoud laatste school in een dorp In deze bijlage schets ik opties voor het behoud van de laatste school in een dorp binnen het huidige bestuur (1) en opties voor het behoud van de laatste

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:3205

ECLI:NL:RBOBR:2017:3205 ECLI:NL:RBOBR:2017:3205 Instantie Datum uitspraak 12-06-2017 Datum publicatie 21-06-2017 Zaaknummer 17_175 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Omgevingsrecht Eerste

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat Ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20906 2500 EX Den Haag datum 12 maart 2008 contactpersoon mw. mr. R.M. Driessen doorkiesnummer 070-361 9852 faxnummer 070-361 9746 e-mail

Nadere informatie

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 bijlage(n)

Nadere informatie

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland Voorgesteld raadsbesluit: het Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014 Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Inleiding Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen. De LBS is de commissie als bedoeld in

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden van Vliet Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten April 2011 7 april 2009 2 April 2011 - Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden 3 April 2011

Nadere informatie

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: de hogeschool), verweerder.

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: de hogeschool), verweerder. Zaaknummer : 2013/249 Rechter(s) : mrs. Troostwijk, Lubberdink, Borman Datum uitspraak : 9 mei 2014 Partijen : Appellant tegen CvB Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bedreigingsgevaar, belangenafweging,

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Inleiding TenneT is bezig om dwars door Nederland verschillende nieuwe 380 kvhoogspanningsverbindingen te realiseren. Eigenaren, pachters,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming 1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van

Nadere informatie

Holding De Basis en Primus

Holding De Basis en Primus Aan de commissie Saza Van Het college van benw Datum 12 januari 2016 Holding De Basis en Primus Notitie ten behoeve van de consultatie van de commissie Saza van 1 februari 2016 betreffende de Holding De

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

LEIDRAAD KLEDING OP SCHOLEN

LEIDRAAD KLEDING OP SCHOLEN LEIDRAAD KLEDING OP SCHOLEN Inleiding De laatste tijd is er veel publiciteit geweest rond scholen die hun leerlingen verboden gezichtsbedekkende kleding of een hoofddoek te dragen. Uit de discussies die

Nadere informatie

Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders)

Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders) SAMENVATTING 104469 - Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders) GMR heeft geweigerd in te stemmen met het voornemen om voor alle teamleiders, ongeacht

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Samenvatting: Inleiding: Op 15 december 2006 is op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat 14 te Oudheusden.

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad

3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad Klokkenluiders en ondernemingsraad 3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad Alexander Briejer & Miranda Koevoets 1. Inleiding De klokkenluidersproblematiek heeft in literatuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht).

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht). Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710756 Ag nr. : Datum : 17-02-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710756 Ag nr. : Datum : 17-02-09 0710756 Ag nr. : Datum : 17-02-09 Onderwerp Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel / Procedure op overeenstemming gericht overleg. Voorstel De gewijzigde Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS BOB10/003 VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS Aan de raad, 1. Wijziging modelverordening De Verordening tot wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Raadsvoorstel Inleiding Het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Enkele daarmee samenhangende wetswijzigingen hebben een relatie met het leerlingenvervoer. Deze wijzigingen en de afstemming

Nadere informatie

U I T S P R A A K 10 136

U I T S P R A A K 10 136 U I T S P R A A K 10 136 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Advies raadscommissie Voor D66, SP en ChristenUnie/SGP is dit een debatpunt en voor de overige fracties een hamerstuk.

Advies raadscommissie Voor D66, SP en ChristenUnie/SGP is dit een debatpunt en voor de overige fracties een hamerstuk. No.214521-1 Emmeloord, 29 juli 2014. Onderwerp Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling plangebied Emmeloord Smedingplein (locatie AH) Voorgenomen besluit raad 1. Het plangebied Emmeloord Smedingplein

Nadere informatie

Rb. Noord-Holland, , HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem. Tijdelijke omgevingsvergunning

Rb. Noord-Holland, , HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem. Tijdelijke omgevingsvergunning Rb. Noord-Holland, 31-12-2013, HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem Tijdelijke omgevingsvergunning Tijdelijke omgevingsvergunning Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn

Nadere informatie

BELEIDSREGEL INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING MET ACTIVITEIT BOUWEN HELMOND 2012

BELEIDSREGEL INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING MET ACTIVITEIT BOUWEN HELMOND 2012 Jaar: 2012 Nummer: 43 Besluit: B&W 12 juni 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING MET ACTIVITEIT BOUWEN HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond Gelet op

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2015/293 en 2015/293.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 12 januari 2016 Partijen : Appellant en Haagse Hogeschool Trefwoorden : bindend negatief studieadvies BNSA duidelijkheid

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie