De MATRIX reglement Participatiefonds PO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De MATRIX reglement Participatiefonds PO 2013-2014"

Transcriptie

1 De MATRIX reglement Participatiefonds PO Dyade P&O Advies, d.d. 5 juni 2013, door drs W. (Wilma) Rijndorp-Kreft, dhr R. (Ronald) van Rooijen, mevr. S. (Sandra) Huijs, mvr.h. (Hanneke) Westening Inleiding Het Reglement Participatiefonds is met ingang van het schooljaar sterk gewijzigd. Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindiginggronden uit de CAO voor het primair onderwijs de basis van het Reglement. Door in het Reglement aan te sluiten op de CAO PO is direct helder welke beëindiginggrond van toepassing is met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de documenten die het Participatiefonds verwacht. Dit zorgt in het reglement Participatiefonds voor 56 soorten beëindiginggronden in het bijzonder onderwijs en 59 soorten beëindiginggronden in het openbaar onderwijs. In deze veelheid aan informatie is het lastig snel de informatie te vinden die noodzakelijk is voor beantwoording van vragen van schoolbesturen. Ook ontbreekt er een totaaloverzicht over de beëindiginggronden. De toets van het Participatiefonds is een toets achteraf. Het is van belang vooraf de juiste stappen te nemen zodat er achteraf, bij het vergoedingsverzoek Participatiefonds, geen problemen en kosten ontstaan. Vanwege de ondoorzichtigheid van het reglement is besloten schoolbesturen in interne medewerkers va Dyade Dienstverlening Onderwijs te ondersteunen door het schematisch weergegeven welke hoofdsoorten en ondersoorten ontslag er zijn. Voorts zijn een aantal opvallende zaken uit het nieuwe reglement aangehaald. Deze notitie voorziet hierin. In onderstaande tabel een schematisch overzicht van de ontslagredenen versus het initiatief voor het ontslag (eigen verzoek, wederzijds goedvinden, initiatief werkgever) en de artikelnummers behorende bij het reglement Participatiefonds In de linkertabel de artikelnummers voor het bijzonder onderwijs. Aan de rechterkant de artikelnummers voor het openbaar onderwijs. 1

2 Schematische indeling artikelnummers Reglement Participatiefonds PO Dyade P&O Advies V = vast T = tijdelijk Voorwaarden reglement Participatiefonds Voorwaarden reglement Participatiefonds Ontslag wegens Bijzonder onderwijs Eigen verzoek werknemer Wederzijds goedvinden Initiatief werkgever Eigen verzoek 4-1 (V) 4-16 (T) Dringende reden 4-2 (V) 4-17(T) Openbaar onderwijs Eigen verzoek werknem er 5-1 (V) 5-17 (T) Wederzijds goedvinden Initiatief werkgever Toelichting Geen vergoeding PF mogelijk, wel UWV en PF informeren. Ontbinding Arbeidsovereenkomst Kantonrechter 4-3 (V) Besluit kantonrechter, 4.3 Onbekwaamheid/ongeschiktheid 4-4 (V) 4-9 (V) 4-19 (T) 5-11 (V) 5-4 (V) 5-19 (T) Ziekte/arbeidsongeschiktheid 4-5 (V) 4-11 (V) 5-10 (V) 5-3 (V) < 35% Ziekte/arbeidsongeschiktheid 4-20 (T) 5-18 (T) tijdelijke medewerker Gewichtige omstandigheden: kwalitatieve fricties 4-6 (V) 4-12 (V) 4-21 (T) 5-13 (V) 5-9 (V) 5-23 (T) Andere met name genoemde gewichtige omstandigheden 4-7 (V) 4-13 (V) 4-22 (T) 5-12 (V) 5-5 (V), 5-20 (T) vrijheidsstraf 5-6 (V), 5-21 (T) opzettelijk verstr. onjuiste/onvoll. inf 5-8 (V), 5-24 (T) Andere gew red 5-7 (V) 5-22 (T) Plichtsverzuim 4-8 (V) 4-18 (T) Geen vacature na afloop 4-10 (V) 5-2 (V) buitengewoon verlof Tussentijdse beëindiging 4-14 (T) 5-14 (T) Anders onmogelijk om onderwijs te verzorgen of taken uit te voeren Belang instelling/onderwijs 2

3 Leerwerkovereenkomst LIO Einde Leerwerkovereenkomst LIO 4-23 (T) 5-25 (T) Einde Leerwerkovereenkomst OIO 4-24 (T) 5-26 (T) Niet meewerken aan re-integratie ART 20a BZA 4-15 (V) 4-26 (T) 5-15 (V) 5-28 (T), 5-39 (T) Ontbreken onderwijsbevoegdheid, of omdat enig wettelijke bepaling zich daartegen verzet 4-25 (T) 5-27 (T) Afspraken bij aanvang dienstverband Beëindiging vervanging (T) (T) Opheffen betrekking (formatie) Ontslagbeleid 4-38 (V) 4-45 (V) 4-52 (T) 5-47(V) 5-40 (V) 5-54 (T) Opheffen betrekking (formatie) formatie werkgelegenheidsbeleid 4-39 (V) 4-46 (V) 4-53 (T) 5-48 (V) 5-41 (V) 5-55 (T) Opheffing betrekking vanwege 4-40 (V) 4-47 V) 5-49 (V) 5-42 (V) reorganisatie Opheffing betrekking vanwege einde Gemeentelijke bijdrage IDbanen (werkgevers met ontslagbeleid) Opheffing betrekking schoonmaakpersoneel, daling materiële bekostiging Opheffen betrekking Centrale Dienst Opheffing betrekking bij einde/daling landelijke subsidie ontslagbeleid 4-54 (T) 5-56 (T) 4-37 (V) 4-44 (V) 5-53 (V) 5-46 (V) 4-41 (V) 4-48 (V) 4-55 (T) 4-42 (V) 4-49 (V) 4-56 (T) 4-43 (V) 4-50 (V) 4-51 (T) 5-50 (V) 5-43 (V) 5-57(T) 5-51 (V) 5-44 (V) 5-58 (T) 5-52 (V) 5-45 (V) 5-59 (T) Let op: - ontslag op basis van wederzijds goedvinden of via kantonrechter kan niet bij tijdelijke dienstverbanden; - ontslag ID-medewerker kan alleen bij werkgevers met ontslagbeleid. Er hoeft bij dit ontslag niet gezocht te worden naar werk bij een andere werkgever; - ook vervangingen moeten nu gemeld worden. Dit betekent dat u de aktes van betreffende medewerkers tijdig paraat moeten hebben; - de loonkosten gemoeid met het ontslag van werknemer(s) moet gelijk of lager zijn dan de ontslagruimte. Omdat deeltijdontslag niet mogelijk is in het onderwijs betekent dit dat een schoolbestuur bij een geringe ontslagruimte geen afvloeiing kan realiseren. 3

4 Vergoedingsverzoeken De procedure vergoedingsverzoeken is opgenomen in hoofdstuk 3 van het Reglement. Indienen via de module vergoedingsverzoeken via de website van het Participatiefonds (www.participatiefonds.nl). Begin mei 2013 hebben de schoolbesturen die bij het Participatiefonds zijn aangesloten een brief van het Participatiefonds gekregen. In deze brief stond een activeringscode voor de werkgeversportaal waarmee u vanaf 20 mei 2013 vergoedingsverzoeken dient in te dienen en de vraag om een persoon binnen het bestuur toestemming te geven om het indienen van vergoedingsverzoeken mogelijk te maken en het account te beheren. Indien u derhalve uw vergoedingsverzoeken bijvoorbeeld door Dyade laat verzorgen dient uw beheerder ook een Dyade medewerker te autoriseren voor het werkgeversportaal. De termijnen voor werkgevers voor het inleveren van aanvullende informatie en voor het fonds voor besluitvorming zijn gewijzigd van 6 weken naar 8 weken. In het reglement wordt een termijn voor indienen van een vergoedingsverzoek niet genoemd. Bij navraag bij het Participatiefonds is gebleken dat er niet meer verplicht gemeld hoeft te worden bij het fonds. Wij adviseren u echter wel actief een vergoedingsverzoek te doen indien u verwacht dat betreffende medewerker een WW-aanvraag zal indienen. Vanwege achterstanden bij de behandeling van aanvragen door het Participatiefonds kan een verzoek om inlichtingen over een ontslag van het Participatiefonds pas na enkele jaren wordt toegestuurd aan u door het Participatiefonds. Veelal is de informatie over het ontslag dan lastiger te vinden wat de risico s voor schoolbesturen op betaling van de uitkeringskosten vergroot. Wij adviseren bij een verwachte WWaanvraag van een medewerker actief een vergoedingsverzoek Participatiefonds in te dienen in de periode van 1 maand voor tot 1 maand na de ontslagdatum van de medewerker. Er is een nieuw element. Het is op grond van artikel 3-20 mogelijk voorafgaand een toets re-integratieactiviteiten aan te vragen bij het Participatiefonds en wel indien een werkgever andere dan in het reglement Participatiefonds opgenomen instrumenten heeft aangeboden aan een werknemer om elders een werkkring te verwerven. Het advies wordt uiterlijk binnen 16 weken verstrekt door het Participatiefonds. Inspanningsverplichting/ Voorwaarden De structuur van de inspanningsverplichting is als volgt: Voorwaarde 1 => werkgever heeft de reden voor beëindiging dienstverband/niet voortzetten tijdelijk dienstverband aan werknemer kenbaar gemaakt. Voorwaarde 2 => werkgever heeft zich ingespannen om werknemer te behouden voor zijn eigen functies. Voorwaarde 3 => werkgever heeft zich ingespannen om werknemer te behouden voor de organisatie. Voorwaarde 4 => werkgever heeft werknemer hulp geboden bij het vinden van een werkkring elders. Hiernaast gelden er per soort ontslag de nodige inspanningsverplichtingen. Via modelverklaringen, ondertekend door werkgever en werknemer kan gevolg worden gegeven aan de specifieke inspanningsverplichting voor het soort ontslag. Mocht de medewerker niet willen tekenen dan is er per artikel aangegeven wat de werkgever aan moet leveren om te bewijzen dat hij de werknemer wel heeft betrokken bij de te ondertekenen verklaring. Modelverklaringen De volgende modelverklaringen zijn beschikbaar: - modelverklaring gesprekkencyclus; - modelverklaring gesprekkencyclus bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; - modelverklaring herplaatsingsonderzoek; 4

5 - model verklaring aanbod ondersteuning extern; - modelbrief verlengd aanbod ondersteuning extern; - model verklaring daling bekostiging van werkgelegenheidsbeleid; - modelverklaring overgangsbepaling ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie; - modelverklaring herplaatsingsonderzoek bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Outplacement In het vorig reglement was een minimumbedrag outplacement opgenomen van Daarbij gold dat outplacement voor minder kon indien werd voldaan aan een aantal voorwaarden. In het reglement is de definitie van outplacement aangepast aan deze voorwaarden. Bij outplacement in de zin van het Reglement Participatiefonds dient er sprake te zijn van een; - planmatige begeleiding - door een derde - van een met ontslag bedreigde werknemer bij het verwerven van een reguliere betrekking elders, - waarbij een brede oriëntatie op de arbeidsmarkt - en een wezenlijke financiële inspanning van de werkgever kenmerkend zijn. De bedragen voor ingekochte activiteiten/outplacement (zie voor mogelijkheden activiteiten de verklaring 'aanbod ondersteuning extern') zijn in het reglement in verband gebracht met de duur van het dienstverband. a. minstens 500,-- bij een tijdelijk dienstverband van minder dan 6 maanden; b. minstens 1.000,-- bij een tijdelijk dienstverband van 6 maanden of langer; c. minstens 3.000,-- bij een vast dienstverband van 10 jaar of korter; d. minstens 4.000,-- bij een vast dienstverband langer dan 10 jaar maar korter dan 20 jaar; e. minstens 5.000,-- bij een vast dienstverband van 20 jaar of langer. Daarbij is nog een belangrijk nieuw element toegevoegd. Indien de werknemer niet ingaat op het aanbod van outplacement dan dient de werkgever de medewerker een herhaald aanbod te doen voor ondersteuning bij het verwerven van een werkkring buiten de eigen organisatie tot drie maanden na de eerste dag van werkeloosheid van de werknemer. Bewijslast inzake outplacement is altijd een lastige geweest. Het reglement Participatiefonds verstrekt nu diverse modelverklaringen die gebruikt kunnen worden als bewijslast. Let wel het aanbod voor outplacement moet voor de einddatum van het dienstverband zijn gedaan. Inzake outplacement biedt Agens, partner van Dyade, een gevarieerd aanbod aan mogelijkheden toegespitst op het Primair Onderwijs en de voorwaarden van het reglement Participatiefonds. Klanten van Dyade ontvangen een korting. Meer informatie hierover vindt u op de website en op de pagina voordeelservice in het Dyade Magazine. 5

6 Loonkostentool Participatiefonds Bij ontslagen vanaf 1 augustus 2013 dient gebruik te worden gemaakt van de tool van het Participatiefonds, de loonkostentool. Deze digitale tool van het Participatiefonds maakt voor de werkgever de vergelijking van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden en berekent de loonkosten van werknemers van wie het dienstverband niet is voortgezet of eindigt. Dyade Advies baseert zich op de eisen Participatiefonds en kan voorafgaand aan een vergoedingsverzoek prognoses doorrekenen om de ontslagruimte vooraf te bepalen. Dit voorkomt verrassingen achteraf. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband (voorheen uitgesteld ontslag) Definitie uitgestelde beëindiging dienstverband Participatiefonds: een dienstverband dat niet is beëindigd of een tijdelijk dienstverband dat is voortgezet per de datum waarop de daling van de rijksbekostiging en financiële bijdragen van derden voor personeel is gedaald, maar waarvan de beëindiging of het niet voortzetten met één jaar is uitgesteld. In dit geval maakt de werkgever een vergelijking van de personele inkomsten over drie schooljaren op in zijn verantwoording. Vervanging Ook beëindiging van een aanstelling ter vervanging dient gemeld te worden als het ontslagen personeelslid een ontslaguitkering aanvraagt. Het betreft uitsluiten aanstellingen ter vervanging in onderstaande situaties. 1. Ziekteverlof als bedoeld in het Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid Onderwijspersoneel (BZA); 2. Schorsing als bedoeld in de artikelen 3.13 tot en met 3.17 en 4.11 tot en met 4.16 CAO-PO. 3. Gecompenseerd vakantieverlof indien het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de vrouwelijke werknemer gedeeltelijk samenvalt met de verlofperiode in de zomervakantie, zoals deze wordt vastgesteld in de Regeling spreiding zomervakanties van het ministerie van OCW, wordt dit voor maximaal 3 weken gecompenseerd (artikel CAO-PO). 4. Verlof dat door het bevoegd gezag met toepassing van artikel 8.6 CAO-PO opnieuw wordt verleend. 5. Betaald dan wel onbetaald buitengewoon verlof (artikelen 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12, 8.13 en 8.15 CAO-PO). 6. Buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 8.18 CAO-PO voor zover verleend met behoud van salaris. 7. Betaald dan wel onbetaald ouderschapsverlof (artikelen 8.19, 8.20 en 8.21 CAO-PO). 8. Verlof wegens zwangerschap en/of bevalling. 9. Studieverlof van de leraar die gebruik maakt van het Scholingsfonds als bedoeld in het Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland van 1 juli Is er een andere reden voor vervanging dan kunt u deze niet als beëindiging vervangingsaanstelling melden bij het Participatiefonds. Afvloeiingsvolgorde Er zijn soms nog vragen over de afvloeiingsvolgorde. Bijvoorbeeld over het wel niet meenemen van tijdelijke medewerkers. Hierbij de definitie van het Participatiefonds. Definitie afvloeiingsvolgorde Participatiefonds: de volgorde waarin werknemers conform hoofdstuk 10.4 van de CAO PO voor afvloeiing in aanmerking komt. Hierin is tevens het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband betrokken. Hoofdregel is dat eerst alle werknemers met een tijdelijk dienstverband dienen te zijn afgevloeid voordat het dienstverband van werknemers met een vast dienstverband kan worden beëindigd. 6

7 Let op, dit houdt ook in de beëindiging van payrollcontracten, detacheringen, uitzendwerk en dergelijke op het moment dat een ontslag van een personeelslid in het RDDF wordt geëffectueerd. Gedurende het RDDF-jaar kunnen payroll of andersoortige contracten doorlopen. Bij ontslag van medewerkers die in het RDDF zijn geplaatst dienen echter eerst of tegelijkertijd deze contracten te worden beëindigd. Opheffing betrekking/formatief ontslag Nieuw in het reglement is dat ontslag wegens formatieterugloop in het in het ene schooljaar ten opzichte van het voorgaand schooljaar, de ontslagruimte, alleen mag worden benut voor een bedrag wat gelijk aan of lager is dan het bedrag van de ontslagruimte. Voorheen werd gesteld dat omdat deeltijdontslag niet toegestaan is in het onderwijs, een werkgever een medewerker mag ontslaan die meer kost dan de ontslagruimte. Nu is dat dus niet meer zo! De werkgever mag de volgorde van aanbieden van ontslagen vanwege formatieve redenen zelf bepalen. Aan het vergoedingsverzoek wordt toegevoegd een onderbouwing of de juiste medewerker voor ontslag is aangemeld. Er is voorts een volgorde in aftrek van reeds doorgevoerde ontslagen (en van in dienst houden en in dienst nemen van medewerkers) van de ontslagruimte. Zie voorts de specifieke artikelnummers opheffing betrekking in het reglement voor een nadere toelichting op de eisen die worden gesteld aan het ontslag Kwalitatieve fricties Als definitie van kwalitatieve fricties hanteert het Participatiefonds: het ten koste van werknemers met een bepaalde functie vrijmaken van formatieruimte ten behoeve van werknemers met een andere functie omdat het naar het oordeel van de werkgever anders onmogelijk wordt het gevraagde onderwijs te verzorgen of de verlangde taken uit te voeren. Reorganisatie Wanneer is er sprake van een reorganisatie? Op basis van jurisprudentie is de opheffing van een functie en daardoor ontslag van één medewerker al een reorganisatie. In geval van reorganisatie moeten ook schoolbesturen met ontslagbeleid met de bonden komen tot een sociaal plan. Het reglement Participatiefonds zegt over reorganisatie het volgende. Definitie reorganisatie Participatiefonds: een verandering in de organisatie van één of meer scholen of een centrale dienst, waaronder ook begrepen de opheffing van bestaande en/of de introductie van nieuwe functies, die gepaard gaan met ingrijpende personele gevolgen. Sociaal Plan Een sociaal plan wordt geaccepteerd door het fonds indien het door de werkgever en door tenminste drie van de vier vakcentrales ondertekend is conform artikel 10.3 de CAO PO. Inwerkintreding en overgangsregeling Het reglement loopt van 1 augustus 2013 tot 31 juli Dit betekent dat ontslagen die aan het einde van dit schooljaar doorgevoerd worden onder het nieuwe reglement vallen. Er is een overgangsbepaling opgenomen in artikel 6:3; Een werkgever die een vergoedingsverzoek indient voor een dienstverband dat op 1 augustus 2013 wordt beëindigd, voldoet aan de voorwaarde ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie als hij blijkens de verklaring overgangsbepaling ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie heeft voldaan aan de inspanningsverplichting uit categorie IV, zoals genoemd in artikel 4.4. en artikel , van het Reglement Participatiefonds voor het schooljaar

8 Zie voorts Hoofdstuk 1 van het reglement Participatiefonds voor de overige algemene bepalingen. Bewaren dossier Volgens artikel 3-21 reglement Participatiefonds moet de werkgever de dossiers van ex-werknemer 5 jaar bewaren. Dyade Advies besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Desondanks dragen wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve vermeldingen. 8

REGLEMENT 2013-2014 Publicatiedatum Staatscourant :31 juli 2013 Ingangsdatum :1 augustus 2013 1

REGLEMENT 2013-2014 Publicatiedatum Staatscourant :31 juli 2013 Ingangsdatum :1 augustus 2013 1 REGLEMENT 2013-2014 Publicatiedatum Staatscourant :31 juli 2013 Ingangsdatum :1 augustus 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 12 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het primair onderwijs

Reglement Participatiefonds voor het primair onderwijs Reglement Participatiefonds voor het primair onderwijs Schooljaar 2013-2014 Publicatiedatum: 15 april Datum inwerkingtreding: 16 april Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen PARAGRAAF 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN

Nadere informatie

LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013

LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013 LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013 1. Aanleiding In 2013 is een nieuwe CAO PO vastgesteld. In deze CAO zijn een aantal zaken omtrent benoemingen en verplichtingen

Nadere informatie

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : Ingangsdatum : 1 februari 2015 1

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : Ingangsdatum : 1 februari 2015 1 REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : Ingangsdatum : 1 februari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie Paragraaf 2.1

Nadere informatie

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

REGLEMENT Publicatiedatum Staatscourant : 5 augustus 2016 Ingangsdatum : 1 augustus

REGLEMENT Publicatiedatum Staatscourant : 5 augustus 2016 Ingangsdatum : 1 augustus REGLEMENT 2016-2017 Publicatiedatum Staatscourant : 5 augustus 2016 Ingangsdatum : 1 augustus 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

REGLEMENT 2015-2016 Publicatiedatum Staatscourant : XX september 2016 Ingangsdatum : 1 augustus 2015 1

REGLEMENT 2015-2016 Publicatiedatum Staatscourant : XX september 2016 Ingangsdatum : 1 augustus 2015 1 REGLEMENT 2015-2016 Publicatiedatum Staatscourant : XX september 2016 Ingangsdatum : 1 augustus 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Ingangsdatum : 1 augustus 2017

Ingangsdatum : 1 augustus 2017 REGLEMENT 2017-2018 Ingangsdatum : 1 augustus 2017 1 Inhoud 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 9 PARAGRAAF 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN... 9 Artikel 1 Begripsbepalingen... 9 2 PREMIE... 12 PARAGRAAF 2.1 VERPLICHTING TOT

Nadere informatie

REGLEMENT. Stichting BWGS. Schooljaar

REGLEMENT. Stichting BWGS. Schooljaar REGLEMENT Stichting BWGS Schooljaar 2014-2015 Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs Datum inwerkingtreding: 1 augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN:

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN: MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS nummer: Naam : en verklaren dat ze meerdere gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Tijdens de gesprekken zijn tenminste de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de door

Nadere informatie

reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013

reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013 reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013 REGLEMENT Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012 2013 INHOUD Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011 2012

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011 2012 Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011 2012 Inhoud Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2010 2011 2 Toelichting voor het schooljaar 2011 2012 4 D E E L 1 Algemene

Nadere informatie

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN:

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN: MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS nummer: Naam werknemer: BSN: en werknemer verklaren dat ze meerdere gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Tijdens de gesprekken zijn tenminste de volgende onderwerpen aan

Nadere informatie

REGLEMENT. Stichting BWGS. Schooljaar

REGLEMENT. Stichting BWGS. Schooljaar REGLEMENT Stichting BWGS Schooljaar 2016-2017 Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs Datum inwerkingtreding: 1 augustus 2016 Inhoudsopgave pagina Wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

REGLEMENT. Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013

REGLEMENT. Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013 REGLEMENT Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013 INHOUD Wijzigingenten opzichte van schooljaar 2011 2012 2 Toelichting voor het schooljaar 2012 2013 3 DEEL 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Inhoud pagina Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2 Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Hoofdstuk II Premie Artikel

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND

OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND I. CONTRACTANTEN Algemene gegevens: Naam samenwerkingsverband: WSNS Noordoost Friesland (hierna swv) Aantal basisscholen: 41 Aantal speciale basisscholen:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15445 25 juli 2012 Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013 Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2008 2009 Inhoud Wijzigingen t.o.v. schooljaar 2007-2008 2 Toelichting voor het schooljaar 2008-2009 4 D E E L 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2009 2010 Inhoud Wijzigingen t.o.v. schooljaar 2008 2009 2 Toelichting voor het schooljaar 2009 2010 4 D E E L 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Eigen wachtgelders

Notitie. Inleiding. Eigen wachtgelders Notitie Van : Directeur HRM Aan : AMT Datum : November 2013 Onderwerp : Beleid omtrent eigen wachtgelders Doel : Ter kennisgeving Opgesteld door : Marja van den Ouden/ Linda Nolst Trenite Kopie aan : Bestuur

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever 105186/105192/105226/105227 - Bezwaar tegen ontslag uit ID-betrekking; PO Bezwaren tegen besluit van de werkgever d.d. 7 november 2011 om de aanstelling wegens opheffing van de betrekking te beëindigen

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Naar de naleving van artikel 138 lid 1 WPO (eigen wachtgelders) bij de Stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek Agora Utrecht, mei 2016 Nummer: 4841966

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2008 2009 Inhoud Wijzigingen t.o.v. schooljaar 2007-2008 2 Toelichting voor het schooljaar 2008-2009 4 D E E L 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015??

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Versie 3* Inleiding Vanaf 2015 zijn een aantal wetten en regelingen gepubliceerd die gevolgen hebben voor het bepaalde in de cao PO

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Het voordeel voor een bestuur is dat zij na de contractperiode geen wachtgeld- en herbenoemingsverplichtingen heeft. De werkgever kan na iedere

Het voordeel voor een bestuur is dat zij na de contractperiode geen wachtgeld- en herbenoemingsverplichtingen heeft. De werkgever kan na iedere Sociaal reglement als alternatief: Een overzicht van het ontslagbeleid in het onderwijs Door Wilma Rijndorp en John Aarts (adviseurs Dyade Advies) Het regeerakkoord biedt een doorzicht naar een eenvoudiger

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs Werk en inkomen voortgezet onderwijs Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs AOb Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs 2 Steeds meer docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Het Vervangingsfonds onder de lumpsumfinanciering

Het Vervangingsfonds onder de lumpsumfinanciering Het Vervangingsfonds onder de lumpsumfinanciering De invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs heeft ook consequenties voor het Vervangingsfonds. Scholen voor primair onderwijs blijven

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012 Workshop Actualiteiten Ontslagrecht Karen Beijerman, 4 september 2012 Misvattingen over ontslag Bij ontslag krijg je altijd veel geld mee Een opzegtermijn in contract betekent dat de werkgever altijd kan

Nadere informatie

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Ontslag Onderdirektoraat Juridische en Internationale Zaken Secretariaat Ontslagcommissie Wagenwegstraat no.22 Paramaribo-Suriname Tel.:475241/471940

Nadere informatie

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Verkadefabriek te 's-hertogenbosch vrijdag 5 juni 2009 1 Onderwerpen Stappenplan volgens de Taskforce Keuze werkgeverschap

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs Werk en inkomen primair onderwijs Tijdelijk werk in het primair onderwijs 2 Steeds meer leraren en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po) hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk

Nadere informatie

Bij de beoordeling van het beroep zal worden uitgegaan van de volgende vaststaande feiten.

Bij de beoordeling van het beroep zal worden uitgegaan van de volgende vaststaande feiten. UITSPRAAK van de Commissie van Beroep voor het gereformeerd onderwijs (hierna: de Commissie), ingesteld op grond van artikel 60 van de Wet op het Primair Onderwijs, inzake: S., appellant, gemachtigde:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2005 2006 Inhoud Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2004 2005 2 Toelichting voor het schooljaar 2005 2006 4 DEEL 1 DEEL 2

Nadere informatie

Commissie als bedoeld in artikel 12.1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO)

Commissie als bedoeld in artikel 12.1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO) COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. De Commissie van Beroep is bevoegd. Nu stellig te verwachten is dat in 2016 afgevloeid dient te worden met toepassing

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106978 - De plaatsing van de schoonmaker-functie in het rddf is juist omdat de functiegroep schoonmaak vanwege formatietekort wordt opgeheven. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te E, appellante,

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper 18.05.16 Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen whitepaper In dit whitepaper: Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015, is het voor werkgevers

Nadere informatie

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Datum: 17 oktober 2007 Ons kenmerk: 07333/ES/lb/eg Betreft: Wijzigingsblad notitie Terugkeerbegeleiding Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen 104967 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De werknemer is 50% arbeidsongeschikt en de werkgever ontslaat hem voor 0,5 fte. De werkgever heeft ter zitting gesteld dat de ontslagbeslissing

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950

Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950 Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Voorwaarden 3 Artikel

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

ontslagrecht managen van de uitstroom beëindigen dienstverband Hand-out managen van de uitstroom.

ontslagrecht managen van de uitstroom beëindigen dienstverband Hand-out managen van de uitstroom. managen van de uitstroom ontslag dreigt ontslagrecht ontslagbescherming Burgerlijk Wetboek Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (1945) beëindigen dienstverband bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar

Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2006 2007 Inhoud Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2005 2006 2 Toelichting voor het schooljaar 2006 2007 4 D e e l 1 D e e

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 106285/106286/106287 Beroepen (3) tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking;. Werkneemster is ontslagen op grond van opheffing van de betrekking als bedoeld in artikel 3.8 lid 3 cao

Nadere informatie

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel? Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel? Versie 4, d.d. 10 september 2015, drs W. (Wilma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m. drs B.(Bianca) Brouwer, drs W.(Willemien) Bakker, senior

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: Ontslagprocedure *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.19 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 4 (incl. bijlage van 2 pag.) Aantal bijlagen: 1 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1551

ECLI:NL:CRVB:2017:1551 ECLI:NL:CRVB:2017:1551 Instantie Datum uitspraak 11-04-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1071 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

UITSPRAAK. inzake: R., appellante, gemachtigde: mr. P.P. Klokkers, advocaat te Amsterdam, tegen

UITSPRAAK. inzake: R., appellante, gemachtigde: mr. P.P. Klokkers, advocaat te Amsterdam, tegen UITSPRAAK van de Commissie van Beroep voor het gereformeerd onderwijs (hierna: de Commissie), ingesteld op grond van artikel 60 van de Wet op het Primair Onderwijs, inzake: R., appellante, gemachtigde:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Aanstellings- en ontslagbeleid

Aanstellings- en ontslagbeleid Katern Aanstellings- en ontslagbeleid Primair onderwijs 14 2 Aanstellings- en ontslagbeleid VOS/ABB 2 Aanstellings- en ontslagbeleid Primair onderwijs Bezoekadres: Polanerbaan 15, Woerden Postadres: Postbus

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie