Voorwoord Het RTC op de Limburgse kaart zetten Identiteitsoefening 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 4. 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten 5. 2. Identiteitsoefening 5"

Transcriptie

1 Jaaractieplan 2014

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten 5 2. Identiteitsoefening Studiegebiedoverschrijdende acties op Limburgs niveau De Techniek- en Talentcampus Actie rond positieve beeldvorming/imago Werkplekleren en stages Project bedrijven en school Platformfunctie Provincieoverschrijdende activiteiten Studiegebiedoverschrijdende activiteiten op Vlaams niveau VCA uren VDAB 9 3. De werkgroepen De toetsingscommissie De arbeidsmarkt- en omgevingsanalyse Studie vroege schoolverlaters Vlaanderen Knelpuntberoepen kansenberoepen Werkzoekende schoolverlaters 11 in Vlaanderen Limburg 4.4 Provinciale middelen SALK Het streekpact RESOC 12 2

3 5. Aan de slag in Aanbod per studiegebied 6.1 Auto Bouw Handel Hout Koeling en Warmte Lichaamsverzorging Mechanica Elektriciteit Elektriciteit Elektronica Kunststof Lassen Werktuigmachines & Onderhoudstechnieken Personenzorg Toerisme Studiegebiedoverschrijdende acties op Limburgs niveau Studiegebiedoverschrijdende acties op Vlaams niveau 8.1 VCA uren VDAB 44 3

4 Voorwoord De crisis heeft lelijk huis gehouden in de Belgische arbeidsmarkt, vooral Limburg en de provincie Antwerpen springen in het oog. De sluiting van vele bedrijven hebben het economisch weefsel in onze provincie serieus aangetast. Uit het SALK-rapport blijkt dat de sluiting van Ford Genk een economische impact zal hebben op Limburg én Vlaanderen. Het SALK-rapport 1 formuleert een totaalvisie voor Limburg, onderbouwd door concrete voorstellen om het economisch weefsel van Limburg te verstevigen en jobcreatie te versterken op lange termijn. De leidraad hierbij is de Limburgse zeshoek : duurzame jobs creëren, beter opleiden, doelgericht innoveren, ruimer exporteren, sterker ondernemen en gericht ontsluiten. Het RTC werd meermaals vermeld in het rapport om acties te ondernemen rond de scholingsachterstand, ongekwalificeerde uitstroom en de jeugdwerkloosheid te verminderen door competenties van jongeren te versterken. In het rapport is er ook sprake van de T2 campus waar technologie, techniek en talent worden samengebracht in een innovatief onderwijsconcept. Het concept beantwoordt aan de vraag naar meer technologisch personeel en het aantrekkelijk maken van technisch en technologisch onderwijs. Als RTC is het een uitdaging om samen met de Denkgroep Nijverheidsonderwijs Limburg hier in 2014 verder mee aan de slag te gaan. We hebben van de kerngroep die met de ontwikkeling van de Techniek- en Talentcampus bezig is, een mandaat gekregen om te participeren aan het leerplatform om op die manier mee inhoud te geven aan het kenniscentrum. Deze opdracht past eveneens binnen onze beheersovereenkomst en decretale opdracht. Door de jaren heen heeft het RTC waardevolle projecten gerealiseerd, toch werden een aantal hiaten vastgesteld. Samen met het dagelijks bestuur en het team, zijn we op zoek gegaan naar onze identiteit. We hebben kritisch naar onze organisatie gekeken en terug nagedacht op welke manier we onze decretale opdracht zo kwalitatief mogelijk kunnen vervullen, rekening houdend met de maatschappelijke context, de noden van het Limburgs onderwijs en de arbeidsmarkt. In 2014 willen we het RTC verder op de Limburgse kaart zetten en provinciaal verankeren. Dit is reeds merkbaar op verschillende fronten waaronder de inbreng in het Streekpact en samenwerkingsverbanden die we met verschillende partners gaan opzetten. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar onze werkgroepen, die we in 2014 verder zullen omvormen tot adviesgroepen. We gaan al de leden uitdagen om mee na te denken zodat we de T van technologie versterken, niet alleen in de harde, maar ook in de zachte sectoren. Technologie wordt gezien als één van de oplossingsrichtingen om in de naaste toekomst te kunnen voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan o.a. zorg, in een arbeidsmarkt met te weinig beschikbare mensen. Verder hebben we een uitgebreide arbeidsmarkt- en omgevingsanalyse gemaakt, zodat we een goed zicht hebben op de maatschappelijk context waarbinnen we fungeren. De resultaten van deze analyse vormen een goede basis om het jaaractieplan 2014 verder vorm te geven. 1 Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, Expertengroep o.l.v. Herman Daems, februari

5 Het is feit dat we als RTC stapsgewijs een andere koers gaan varen. Samen met het dagelijks bestuur hebben we de afgelopen maanden de tijd genomen om af te stemmen, bij te sturen en voldoende draagvlak te vinden bij de Raad van Bestuur, de Toetsingscommissie, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktactoren. Het jaaractieplan 2014 is een eerste stap die verder zal verstevigd worden om de vernieuwde visie in de toekomst te realiseren. 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten De Raad van Bestuur had een duidelijke opdracht gegeven aan de nieuwe coördinator, gestart in juni 2013, om het RTC op de Limburgse kaart te zetten. Er werden talrijke gesprekken gevoerd in het brede werkveld zowel met onderwijsinstellingen, leden van de werkgroepen, arbeidsmarktactoren, werkgevers en andere relevante partners. We kwamen tot een aantal vaststellingen: Het RTC is onvoldoende gekend in het Limburgse landschap en bedrijfsleven. Onderwijsinstellingen kennen het RTC als geldschieter, maar maken veel te weinig gebruik van de aanwezige inhoudelijke expertise. De werking van de werkgroepen werd meermaals in vraag gesteld. We zijn eind 2013 gestart met een aantal acties die in 2014 verder zullen uitgewerkt worden. Het RTC zullen we verder verankeren in het ruime Limburgse landschap. De acties die we zullen vormgeven, zullen we afstemmen met de verschillende diensten van het Steunpunt Onderwijs zoals het Educatief Centrum, LOOA. Concrete voorbeelden hiervan zijn de afstemming rond de stagebegeleiding met UNI-FORM, de stagedatabank. Ons bestaand educatief materiaal zal zichtbaar zijn in het provinciaal educatief centrum. Voor de arbeidsmarktgerelateerde thema s zullen we de brug slaan met de provinciale dienst Economie & Europa, de VDAB zowel arbeidsmarktregie als de competentiecentra. Andere verankeringen zijn de acties die opgenomen werden in het SALK-rapport,het Streekpact, de samenwerking met de sectororganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere relevante partners. 2. De identiteitsoefening Samen met de Raad van Bestuur, dagelijks bestuur, team en procesbegeleider, hebben we nagedacht hoe we onze decretale opdracht, gelinkt aan de huidige maatschappelijke uitdagingen, zo optimaal en kwalitatief mogelijk kunnen uitvoeren. De krachtlijnen waartoe we gekomen zijn: Als RTC willen we meer inzetten op vernieuwing en innovatie, vertrekkend van de vastgestelde noden van het onderwijs en de arbeidsmarkt. 5

6 We willen projecten financieren voor maximum 3 jaar, met een uitdoofscenario van 2 jaar tenzij de acties voldoende innovatief zijn en/of door voldoende/verschillend aantal scholen gedragen worden. We willen de snijpunten tussen onderwijs en de arbeidsmarkt meer zichtbaar maken, verbinden en faciliteren. We willen evolueren naar een RTC dat fungeert als inspirerende voedingsbodem. De werkgroepen zullen omgevormd worden naar adviesgroepen eventueel geïntegreerd in bestaande (netoverschrijdende) werkgroepen. Werken aan positieve beeldvorming en imago van technische beroepen moet een rode draad vormen doorheen onze gehele werking. De T van technologie willen we in onze acties meer zichtbaar maken, ook in de zachte studiegebieden. Als RTC willen we meer fungeren als katalysator. De bestaande zaken die er zijn willen we ondersteunen in plaats van zelf op de voorgrond te treden, dit kunnen we doen door studiegebied overschrijdende acties mee vorm te geven en dit zowel op lokaal als Vlaamse niveau. 2.1 Studiegebiedoverschrijdende acties op Limburgs niveau De Techniek- en Talentcampus Deze campus zal gevestigd worden op het Thor-park te Waterschei. Het is een campus waar technologie, techniek en talent worden samengebracht in een innovatief onderwijsconcept. Het concept beantwoordt aan de vraag naar meer technologisch personeel en het aantrekkelijk maken van technisch en technologisch onderwijs. Als RTC is het een uitdaging om samen met de adviesgroep Denkgroep Nijverheidsonderwijs Limburg aan de slag te gaan en een pedagogisch luik te ontwikkelen rond het innovatief project. We willen alle Nijverheidsscholen, informeren en betrekken bij het proces. De taak van het onderwijs is en blijft om een degelijke basisvorming te voorzien, de opdracht van de Technologiecampus is om aanvullend te zijn, een vorm van specialisatie. Elke school heeft een bepaalde expertise die mee benut en gelinkt kan worden aan de campus, zodat het een meewaarde vormt voor het volledig technologisch onderwijs in Limburg. Elke Nijverheidsschool kampt met dezelfde problematieken zoals de technologische evolutie die men onvoldoende kan volgen. De afgelopen jaren is er te weinig geïnvesteerd in het Nijverheidsonderwijs. Het is nu een uitgelezen kans om zoveel mogelijk samen te werken en samen iets te realiseren, met respect voor de eigenheid van elke school, partner. Zodat op langere termijn het technische onderwijs een beter imago krijgt. Er moet bijkomend geïnvesteerd worden in leerkrachten. We hebben van de kerngroep die met de ontwikkeling van de Techniek- en Talentcampus bezig is een mandaat gekregen om te participeren aan het leerplatform, zodat we mee inhoud kunnen geven aan het kenniscentrum. 6

7 Deze opdracht past eveneens binnen onze beheersovereenkomst en decretale opdracht. Het project is geslaagd als het een verhaal, vertrekkend vanuit Genkse noden en rekening houdt met lokale accenten en expertise van de verschillende onderwijsinstellingen Acties rond positieve beeldvorming/imago van technische beroepen We willen een beeld schetsen, dat techniek door de jaren heen geëvolueerd is naar een technologische sector die doorweven is in heel onze samenleving. Technologie, wetenschap en innovatie zijn onmisbare bouwstenen in onze samenleving om de welvaart te behouden. De arbeidsmarkt vraagt in alle sectoren profielen van werknemers met een goede technische achtergrond. Kiezen voor BSO/TSO willen we promoten als een positieve keuze. De techniekambassadeurs zijn een diverse groep jongeren uit de 3 de graad, die een 10-tal scholen vertegenwoordigen en techniek promoten in en buiten de school. Naast de techniekambassadeurs ondersteunen we onderstaande acties rond positieve beeldvorming: Woodaward Dag van de technologie Dag van de wetenschap Er zit muziek in logistiek De gouden sleutelhanger Werkplekleren en stages Als RTC stellen we een aantal zaken vast: Werkgevers zijn op zoek naar jongeren die breed inzetbaar zijn. Het onderwijs moet een ruime vorming bieden aan jongeren en een stevige voet in de realiteit van vandaag hebben, wat voor velen het bedrijfsleven zal zijn. Een aantal leerkrachten zijn onvoldoende vertrouwd met het bedrijfsleven. De termen werkplekleren en stages zijn een containerbegrip geworden. Velen zien de bomen door het bos niet meer. In 2014 willen we definiëren wat de mogelijkheden zijn binnen het werkplekleren, stages, Momenteel worden de verschillende termen door elkaar gehaald, wat voor verwarring en onduidelijkheid zorgt. We zullen een nota ontwikkelen met een omschrijving van de 7

8 begrippen die gebruikt worden in zowel het onderwijsarbeidsmarktveld. als Daarnaast zullen we bestaande goede voorbeelden kenbaar maken, werkgevers die ervaring hebben met stages en werkplekleren laten fungeren als rolmodellen. We willen als RTC de brug maken tussen scholen en werkgevers die in de nabije omgeving gelegen zijn, zodat we samen met partners zoals Kenniscentrum Industrie en Onderwijs, VDAB, GTB, een regionale aanpak kunnen opzetten. Samen met UNI-FORM willen we nagaan of we samen met de logistieke sector en gerelateerde partners een link kunnen maken met de bestaande stagedatabank. We willen nieuwe projecten rond werkplekleren opzetten, zowel voor de leerkracht als de leerling is de opgedane ervaring een meerwaarde. Als leerkrachten zelf stage hebben gelopen dan ervaren ze wat er zich afspeelt op de werkvloer en kunnen ze met recente verhalen uit de beroepspraktijk hun lessen verrijken. Een leerkrachtenstage vormt een uitstekende gelegenheid om de relatie tussen onderwijs en bedrijf te versterken. Een bijkomende troef voor leerlingen is dat men zich beter kan oriënteren op een toekomstige job. Door de opgedane werkervaring zal men bij een sollicitatie meer kans maken op een aanwerving Project bedrijven en school Met dit project willen we jongeren interesse laten krijgen in techniek en technologie. Kiezen voor techniek biedt ruime carrièremogelijkheden. Door acties in en buiten de schoolomgeving op te zetten, willen we jongeren enthousiasmeren voor techniek. We stimuleren en versterken de contacten en kennisuitwisseling tussen bedrijf en onderwijs, enthousiasmeren leerkrachten om leerlingen te laten ervaren wat techniek is en hoe uitdagend interessant het kan zijn. Daarnaast sensibiliseren we bedrijven om een aantrekkelijk programma te organiseren voor leerkrachten en leerlingen. In de eerste plaats zoeken we aansluiting bij bestaande initiatieven zoals ondernemers voor de klas, dag van de wetenschap, VIP-ticket voor een sjieke toekomst. 8

9 2.1.5 Platformfunctie Vanuit de aanbevelingen van STEM weten we dat versnipperde acties aan hun doel voorbij schieten. Ook in Limburg stellen we teveel versnippering van middelen en acties vast. Als RTC moeten we een zicht krijgen op het geheel, verbindingen maken en samenwerkingen activeren en stimuleren met als doel krachten te bundelen, kennis en ervaring uit te wisselen. Dit kan alleen door als RTC een betrouwbare partner te zijn en goede relaties op te zetten met alle Limburgse actoren en te vertrekken van bestaande noden en knelpunten. Relevante actoren zijn: Overheid: VDAB, sectororganisaties, Steunpunt Onderwijs (LOOA, UNI-FORM, provinciaal educatief centrum); provinciale dienst Economie & Europa, werkgroep arbeidsmarkt, PRIC, Bedrijfsleven: bedrijven, stagedatabank VKW, Q-stage VOKA, stagehappenings van de UNIZO-stichting Onderwijs en Ondernemen, Kenniscentrum Industrie en Onderwijs Onderwijs- en opleidingsinstanties Onderzoekswereld: de hoge scholen en universiteiten zijn regionaal verankerd en kunnen onderzoek doen vanuit de lokale vragen van scholen en ondernemers. Andere organisatie: Kenniscentrum Industrie en onderwijs (KIO), Cosmodrome, Provincieoverschrijdende activiteiten Soms voldoet het aanbod van RTC Limburg niet aan de noden van sommige scholen. In het JAP 2014 voorzien we een budget, zodat scholen ook, weliswaar beperkt, gebruik kunnen maken van het aanbod van de overige RTC's. Dit moet op voorhand besproken, beargumenteerd en afgestemd worden met RTC Limburg en het desbetreffende RTC. 2.2 Studiegebiedoverschrijdende acties op Vlaams niveau VCA We voorzien didactische ondersteuning bij de voorbereiding van de B-VCA examens voor leerlingen en hulp bij de organisatie van het VCA-examen uren Samen met VDAB zullen we in 2014 inzetten op kwaliteit door het bestaande aanbod te verfijnen. Door in dialoog te gaan met zowel het onderwijs als VDAB streven we ernaar om knelpunten en bezorgdheden om te buigen naar een samenwerking die voor 9

10 iedereen een meerwaarde is, eigenheid en expertise. rekening houdend met ieders 3. De werkgroepen We stellen vast dat de werkgroepen hun doel deels voorbij schieten. dynamiek, er wordt onvoldoende vernieuwend gewerkt. Er is te weinig Op korte termijn willen we hier verandering in brengen. We zijn vooral op zoek naar mensen met een brede visie. Mensen die ruimer denken dan hun eigen organisatie, maar vertrekken vanuit hiaten, toekomstige noden. We willen vooral investeren in acties die een meerwaarde zijn voor het onderwijs en inspelen op de toekomstige noden op de arbeidsmarkt. We gaan al de leden uitdagen om mee na te denken zodat we onder andere de T van technologie versterken niet alleen in de harde maar ook in de zachte sectoren, met een duidelijke link naar bedrijfsrealistische situaties. We kiezen voor een stapsgewijze verandering, we vormen de werkgroep om tot adviesgroepen. We vullen de adviesgroepen aan zodat elke groep uit minimum 8 deelnemers bestaat zodat afwezigheden minder doorwegen. Indien nodig sluiten we aan bij andere overlegorganen zodat we per studiegebied voldoende draagvlak voorzien. De leden van de adviesgroep worden beschouwd als stakeholders en ambassadeurs van onze organisatie. Om versnippering te voorkomen zullen indien nodig adviesgroepen geïntegreerd worden in bestaande overlegorganen. 3.1 De toetsingscommissie De toetsingscommissie wil een actievere rol in onze werking spelen. Hun expertise kan alleen maar een meerwaarde zijn om de bestaande werking inhoudelijk te verstevigen. Tijdens het JAP 2014 zullen we een 3 tal keer samenkomen, zodat we de verschillende acties en stand van zaken kunnen toelichten. De leden van de toetsingscommissie kunnen dan met een kritische maar realistische blik feedback geven op de voortgang van een aantal acties en projecten die op til staan. 4. De arbeidsmarkt- en omgevingsanalyse 4.1 Studie vroege schoolverlaters Vlaanderen 2 Uit de studie van G. Van Landeghem (2010) blijkt dat Vlaanderen zeer heterogeen is. Het fenomeen vroegtijdige schoolverlaters is een lokale problematiek, die dan ook lokaal moet aangepakt worden. Om de problematieken in kaart te brengen is een monitoringsbeleid noodzakelijk, dat zicht geeft op de obstakels. 2 Studie vroege schoolverlaters Vlaanderen in 2010, G. Van Landeghem 10

11 Om de lokale problematiek aan te pakken is een versterking noodzakelijk tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en dit in samenwerking met andere partners. In 2014 zullen we samen met VDAB, centra DBSO/leertijd in Syntra een aantal acties op touw zetten. De acties spelen in op de noden en worden nog verder geconcretiseerd. 4.2 Knelpuntberoepen kansenberoepen Door de huidige economische crisis daalt het aantal knelpuntberoepen, maar er verandert weinig aan de hardnekkige knelpuntberoepen. Er is nog steeds een kwantitatief tekort aan technisch geschoolden, zowel uit het secundair als uit het hoger onderwijs. Beroepen zoals technici blijven op de lijst staan. Ook voor de verschillende bouwberoepen is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Werkgevers hebben het moeilijk om verschillende gespecialiseerde bouwberoepen zoals metsers, stukadoors, dakdekkers in te vullen. Men vindt moeilijk kandidaten met de juiste competenties. Het SALK-rapport zet eveneens in op bepaalde sectoren zoals de bouw, logistiek, industrie, zorg en toerisme. We laten onze acties zoveel mogelijk aansluiten met de aangehaalde sectoren. 4.3 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen Limburg 4 Op 28 mei 2013 werd de studie voorgesteld te Hasselt. studie was er nog een debat. Na de uiteenzetting van de Uit de studie blijkt dat: Limburgse schoolverlaters het moeilijker hebben om aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt dan gemiddeld in Vlaanderen. het aantal kortgeschoolde en ongekwalificeerde schoolverlaters is 13,7 % tegenover 11,7 % in Vlaanderen. In Genk is de toestand minder gunstig. de nijverheidsrichtingen zowel in BSO als TSO goede perspectieven bieden op werk in Limburg. Conclusies van het debat: SALK heeft potentieel voor het Nijverheidsonderwijs in Limburg. Het is noodzakelijk dat we ons onderwijs meer ervaringsgericht en contextgerelateerd maken. Het onderwijs moet zeker aandacht hebben voor niches. Tevens werd er vastgesteld dat er momenteel teveel richtingen zijn, waardoor jongeren voor keuzestress komen te staan. Een andere vaststelling is dat de modernisering zich opdringt op verschillende vlakken. Er is een nood aan creatiever onderwijs en een andere pedagogische aanpak. De bestaande schoolomgevingen en uitrustingen zijn aan vernieuwing toe. 3 Knelpuntberoepen, kansenberoepen, VDAB Werkzoekende Schoolverlaters in Vlaanderen Limburg. Geef je opleiding een STEM, 26 ste studie

12 4.4 Provinciale middelen SALK 5 Op 17 oktober 2013 werd er een presentatie gegeven aan Limburg netwerk(t). Het algemeen kader dat geschetst werd sluit nauw aan bij de doelstellingen van het RTC: Terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom De promotie van technologische opleidingen en beroepen Benutten van het Limburgs talent door het bieden van meer onderwijskansen. Een betere aansluiting van de acties inzake opleiding, vorming en arbeidsmarktregulering bij concrete behoeften van de Limburgse markt met het accent op een gebieds-, sector,- en doelgroepgerichte werking. De sectoren waar men op wil inzetten zijn industrie, logistiek, bouw, zorg en toerisme. We zullen eveneens een actieve rol opnemen met betrekking tot de acties op lange termijn: Versterken van de maakindustrie door het ontwikkelen van de Techniek- en Talentcampus Versterken van logistiek in samenwerking met het Logistiek Platform Limburg Terugdringen ongekwalificeerde uitstroom, een uitbreiding van het stageaanbod in samenwerking met het bedrijfsleven De promotie van technologische opleidingen/beroepen met onder andere de uitbreiding van de LAB-infrastructuur. 4.5 Het streekpact RESOC In het streekpact (voorlopige versie) werden we opgenomen met 5 projectfiches waar we de trekkersrol op ons nemen: Platformfunctie Positieve beeldvorming en imago van technologische beroepen Project bedrijf en school Techniek- en Talentcampus, Denkgroep Nijverheid Limburg Werkplekleren en stages Daarnaast zijn er nog 5 projectfiches waar we vernoemd zijn als actor : Keuzes tijdens schoolloopbanen vanuit talenten (Randstad Diversity) Organisatie van technische modules (Limtec) Dag van de technologie (Limtec) Ontdektechniektalent.be (Looa) Wilskracht (Steunpunt Onderwijs) De finalisatie van het streekpact wordt gerealiseerd in het voorjaar van SALK, provinciale middelen, presentatie aan Limburg netwerk(t) donderdag

13 5. Aan de slag in In Limburg staan we de volgende maanden, jaren voor enorme uitdagingen. Als RTC zijn we ervan overtuigd dat we enkel stappen vooruit kunnen zetten met een duidelijke toekomstvisie, waar we de krachten bundelen met bestaande partners in het werkveld, elk vanuit hun eigen expertise. Er is momenteel teveel versnippering van acties en middelen op de verschillende beleidsniveaus. In plaats van op de voorgrond te treden moeten we als RTC een zicht krijgen op het geheel, verbindingen maken en samenwerkingen activeren en stimuleren, met als doel krachten te bundelen, kennis en ervaring uit te wisselen om de doelstellingen van het RTC te realiseren, dit kan alleen door een geïntegreerde en doorgedreven aanpak. Stapsgewijs willen we evolueren naar een inspirerende voedingsbodem, informeren, verbinden, nieuwe technologieën spotten en andere organisaties die techniek en technologie in een positief daglicht willen stellen ondersteunen. Met zijn allen hebben we hetzelfde doel voor ogen: minder ongekwalificeerde uitstroom, een positief imago van het technisch en beroepsonderwijs met een optimale doorstroming naar de arbeidsmarkt of een studierichting die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Bijlage 1 Onze vernieuwde werking geven we hieronder visueel weer. 6 Visuele voorstelling vernieuwde werking zie bijlage 1 13

14 Lichaamsverzor ging Personenzorg Handel Toerisme Auto Koeling & Warmte Mechanica & Elektriciteit Bouw & Hout VDAB 72 u VCA Advies- groep groep groep groep groep groep groep groep Departement Onderwijs Algemene Vergadering/Raad van Bestuur Dagelijks bestuur Toetsingscommissie Studiegebiedoverschrijdende projecten Techniek -en Talentcampus Positieve beeldvorming en imago Werkplekleren en stages Bedrijven en School Platformfunctie RTC 14

15 6. Aanbod per studiegebied 6.1 Aanbod binnen studiegebied AUTO DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING (# scholen) TIMING FINANCIERING (totaal RTC: ) PROJECT 1: carrosserie Spuitvrij uitdeuken Opleidingsaanbod Intro tot spuitvrij uitdeuken voor leerlingen carrosserie. Éendaagse opleiding op school waarbij het traject van een virtuele ongevalswagen gevolgd wordt vanaf het invullen van het Europees aanrijdingsformulier tot de afhandeling. De leerlingen moeten zowel handmatig als digitaal een prijsofferte maken, deze bespreken met een "Expert" om tenslotte te komen tot een werkplan opmaken. EDUCAM 4 scholen Start 01/01/ RTC: EDUCAM: 3.200

16 PROJECT 2: diagnosecar Scholen krijgen toegang tot moderne auto s met CANbustechnologie, diagnoseapparatuur en technische gegevens van verschillende automerken. Op die manier verwerven de leerlingen de nodige basiscompetenties om bij te blijven in een snel evoluerende sector. Het project is een voortzetting van een bestaand project en zal uitgebreid worden zodat alle scholen kunnen deelnemen. EDUCA RTC NET- WERK FEBIAC 11 scholen (5 extra) Voortzetten en uitbreiding van bestaand aanbod RTC: Partner: nog te bepalen, met de vereiste min. 25% cofinancering PROJECT 3: uitleendienst Canbus + didactisch paneel Door het aankopen van hoogtechnologisch didactisch materiaal en dit ter beschikking te stellen van de scholen, kunnen de scholen het curriculum verwezenlijken met up-to-date uitrusting. We organiseren ook de nodige TTT s zodat er op een didactische/pedagogisch verantwoorde manier wordt gewerkt met het beschikbare materiaal. Scholen waarvan de leerkrachten een TTTsessie gevolgd hebben kunnen gebruik maken van de uitleendienst didactisch materiaal. Volgende materialen zijn beschikbaar: CANbus met oscilloscoop CANbus Connect Didactisch paneel Lucas Nülle sensoren GMTO Scoop CN-ROO 6 scholen Voortzetten van bestaand aanbod 500 RTC: 500(onderhoud) 16

17 PROJECT 4: opleidingstraject HEV Opleiding basiselektriciteit Uit vorige jaren is gebleken dat de basiskennis van elektriciteit bij de leerlingen onvoldoende is. Met dit pilootproject wilt men het slaagkans van de leerlingen vergroten. Dit project bestaat uit didactisch materiaal, opleidingen en afnemen van testen. Als pilootproject gaat dit doorgaan in 3 scholen. 3 scholen 1/1/ RTC: 940 EDUCA: Certificering HEV EDUCAM In dit project wordt een opleiding voor leerlingen voorzien. Aan het einde van de opleiding wordt er een theorie- en praktijkproef voorzien, zodat de verworven kennis kan erkend worden. Scholen kunnen gebruik maken van het didactische bord en de didactische module HEV 11 scholen Voortzetten van bestaand aanbod RTC: 600 EDUCAM:

18 PROJECT 5: gouden sleutelhanger Federauto Vlaanderen organiseert samen met Educam en Mini, een nieuwe editie van de wedstrijd 'de Gouden Sleutelhanger'. Tijdens de wedstrijd strijden leerlingen Autotechniek en Automechanica om de trofee. FEDER- AUTO 11 scholen Nog te bepalen Kosten worden gedragen door externe partner. RTC Limburg biedt ondersteuning in de communicatie naar scholen. Een actie die eveneens past rond het werken aan imago en beeldvorming. RTC: 0 FEDERAUTO:

19 6.2 Aanbod binnen studiegebied BOUW DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING (# scholen) TIMING FINANCIERING (totaal RTC: ) PROJECT 1: veilig werken op hoogte Dagopleiding rond montage, demontage en ombouwen van een allround steiger, een blitz gevelsteiger en een rolsteiger. Perfecte match tussen theorie en praktijk waarbij veiligheidsmaatregelen die gepaard gaan met veilig werken op hoogte een centraal punt vormen. EDUTEC FVB Limburg 14 scholen Voortzetten van bestaand aanbod RTC: FVB: PROJECT 2: dak- en wandisolatiemaquette 2 modules op de dak- en wandisolatiemaquette: Waarom isoleren? Passief isoleren SYNTRA 6 scholen Voortzetten van bestaand aanbod RTC: SYNTRA:

20 PROJECT 3: workshops bouwkunde PXL-TECH Beton maken en testen Megastructures De workshop biedt de leerlingen inzicht in de constructie- en materialenleer. PXL- TECH 6 scholen Voortzetten van bestaand aanbod RTC: PXL-TECH: 65 20

21 6.3 Aanbod binnen studiegebied HANDEL DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING (# scholen) TIMING FINANCIERING (totaal RTC ) PROJECT 1: WMS Met WMS willen we leerlingen kennis laten maken met de logistieke sector. Het is een sector waar er vraag is naar logistiek geschoolde werknemers. De leerlingen krijgen met de case PHLOGISTICS eerst een theoretische inleiding in de magazijnlogistiek en voeren daarna alle activiteiten uit in een bedrijfsrealistisch magazijn INBOUND: aanmaken van een aankooporder en goederenontvangst. Tevens zien ze, door het gestuurd (met scanner) wegzetten van de goederen naar de juiste plaats, de logica van een magazijn. OUTBOUND: aanmaken van een verkooporder, plannen van de picking in het magazijn, zelf picken (met scanner), verpakken en klaarzetten voor verzending. LOGIS PXL e.a RTC: PXL +LOGIS: Al de informatie- en documentenstromen komen tevens uitvoerig aan bod. Het maakt hen duidelijk dat logistiek meer is dan alleen maar goederen verplaatsen. 21

22 We zijn ervan overtuigd dat dit zowel voor de leerlingen alsook de betrokken leerkrachten motiverend werkt. Een extra meerwaarde is dat zowel de leerlingen als leerkrachten ervaren dat logistiek heel wat beroepsmogelijkheden heeft, op die manier krijgt de logistiek een ander imago. In 2014 zal er in samenwerking met Logis, Proudmex (WMS), SAP (ERP) en de PXL (studenten en lesgevers) gewerkt worden aan extra scenario s zodat de case nog meer diepgang krijgt. 22

23 6.4 Aanbod binnen studiegebied HOUT DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING (# scholen) TIMING FINANCIERING (totaal RTC: 8.500) PROJECT 1: parket plaatsen In deze dagopleiding krijgen leerlingen theoretische en praktische kennis: - Voorbereiding ondergrond - Ondergrond-houtsoorten - Plaatsingstechnieken - Schuren en afwerking De opleiding vindt plaats op de eigen school. EDUTEC FVB Limburg 4 scholen Voortzetten van bestaand aanbod RTC: Partners: PROJECT 2: werkplekleren Hotec Een combinatie van opleiding en leren op de werkvloer wordt hier mogelijk gemaakt. Leerlingen kunnen onder begeleiding van de leerkracht kennismaken met het productieproces. HOTEC 6 scholen Voortzetten van bestaand aanbod (+ nieuw project) RTC: HOTEC:

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel EINDRAPPORT ViA-rondetafel 1 inhoud Samenvatting 2 Verslag 5 1. Uitdagingen voor innoverend ondernemen in toerisme 5 2. Filosofie en doelstellingen van de rondetafel 7 3. Opzet van de dag 9 3.1 overzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL

OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL PAGINA 2 OOK TECHNIEKPACT PAGINA 3 OOK TECHNIEKPACT INHOUD VOORWOORD 5 KIEZEN VOOR TECHNIEK 6 NOORD: TECHNIEKLOKAAL IN WINKLER PRINS 8 NOORDVLEUGEL: ICT IN DE

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie