Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat"

Transcriptie

1 Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

2 Over de handleiding Deze Laser MFP-gebruikershandleiding bevat informatie die u nodig hebt om het apparaat in gebruik te nemen en de meegeleverde software te installeren. De handleiding bevat verder gedetailleerde informatie over het gebruik van het apparaat als printer, scanner, kopieermachine en faxapparaat, over het onderhoud en over de manier waarop problemen met het apparaat kunnen worden opgelost. In deze gebruikershandleiding leest u hoe u een USB-flashdrive in combinatie met uw apparaat gebruikt om documenten te scannen en op te slaan en om documenten af te drukken die op de USB-flashdrive zijn opgeslagen. In deze handleiding vindt u tevens een basisbeschrijving van de multifunctionele toepassing SmarThru. Met SmarThru kunt u afbeeldingen scannen en bewerken, en scannen om te kopiëren. Met SmarThru kunt u ook gescande afbeeldingen openen op de computer en vervolgens en. De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De onderneming is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van de hantering of het gebruik van het apparaat. Copyright Centronics is een handelsmerk van Centronics Data Computer Corporation. IBM en IBM PC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. PCL en PCL 6 zijn handelsmerken van Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. TrueType is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. Adobe, Adobe PhotoDeluxe en Adobe Photoshop zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven of organisaties. i

3 Veiligheidsinformatie Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht. Veiligheid tijdens gebruik In deze handleiding worden de volgende belangrijke symbolen gebruikt: WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen indien de aanwijzingen niet worden gevolgd. VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte of minder ernstige verwondingen of materiële schade indien de aanwijzingen niet worden gevolgd. WAARSCHUWING: Steek het netsnoer rechtstreeks in een stopcontact en gebruik nooit een verlengsnoer. Trek de netstekker uit (door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken) als het netsnoer of de stekker slijtage of beschadigingen vertonen. Om gevaarlijke elektrische schokken of blootstelling aan laserstraling te vermijden, mag u geen andere kleppen of schroeven verwijderen dan deze die in de handleiding zijn vermeld. In de volgende gevallen dient u de stroom uit te schakelen en de netstekker uit te trekken (door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken): U hebt iets gemorst in het apparaat. U vermoedt dat het apparaat moet worden gecontroleerd of hersteld. De externe behuizing van het apparaat is beschadigd. Verbrand geen gemorste of gebruikte toner. Tonerstof kan ontbranden als het wordt blootgesteld aan een open vlam. U kunt gebruikte tonercassettes afgeven bij onze erkende dealers. Werp de houder met gebruikte toner weg volgens de lokale voorschriften. Zorg dat zich geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en spuitbussen bevinden in nabijheid van het apparaat. Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. ii

4 VOORZICHTIG: Bescherm het apparaat tegen vocht of nat weer, zoals regen en sneeuw. Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Tijdens het verplaatsen van het apparaat moet u erop letten dat het netsnoer niet wordt beschadigd als het onder het apparaat terechtkomt. Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer als u de netstekker uit het stopcontact wilt trekken. Let op dat paperclips, nietjes of andere kleine metalen voorwerpen niet in het apparaat vallen. Bewaar (gebruikte of niet-gebruikte) toner en de tonerfles buiten het bereik van kinderen. Let op dat u zich niet snijdt aan scherpe randen wanneer u het apparaat opent om vastgelopen papier of originelen te verwijderen. Om milieuredenen mag u het apparaat of de gebruikte tonercassettes niet weggooien met het huisafval. U kunt deze afgeven bij een erkende dealer. De binnenkant van het apparaat kan zeer heet zijn. Raak geen onderdelen aan die zijn voorzien van het etiket oplopen. (heet oppervlak). Doet u dit wel, dan kunt u verwondingen Voeding Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Veiligheid inzake ozonproductie Dit apparaat genereert ozon tijdens gebruik. Normaal is de hoeveelheid ozon veilig voor de gebruiker. Ventileer de ruimte als u ozon ruikt. Voor fax of telefoon Als u uw telefoonapparaat gebruikt, moeten deze basisveiligheidsmaatregelen altijd in acht worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en lichamelijk letsel te verminderen. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water (bijv. vlakbij een badkuip, wasbekken of aanrecht, in een vochtige kelder of naast een zwembad). Gebruik geen telefoon tijdens een onweer. Er bestaat dan enige kans op elektrische schokken ten gevolge van blikseminslag. Gebruik geen telefoon in de buurt van een gaslek om het lek te melden. Gebruik alleen een telefoonsnoer met een doorsnede van 26 AWG of hoger. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Laserveiligheid: Dit apparaat wordt beschouwd als een laserapparaat van klasse 1. Het bevat een AlGaAslaserdiode met een vermogen van 5 milliwatt en een golflengte van nanometer. Het volgende label bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Voorzichtig Als u het apparaat niet bedient zoals beschreven in deze handleiding, of als u wijzigingen aanbrengt aan het apparaat, kan dit leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. iii

5 Voor Noord-Amerika CDRH-voorschriften Deze apparatuur vervult de vereisten van 21 CFR subhoofdstuk J voor laserproducten van klasse 1. Het bevat een AlGaAs-laserdiode met een vermogen van 5 milliwatt en een golflengte van nanometer. Deze apparatuur zendt geen gevaarlijke straling uit aangezien de straal volledig wordt afgeschermd tijdens elk gebruik en onderhoud door de klant. Waarschuwing Als u het apparaat niet bedient zoals beschreven in deze handleiding, of als u wijzigingen aanbrengt aan het apparaat, kan dit leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. iv

6 Verklaring van overeenstemming Mededeling voor gebruikers in landen van de Europese Economische Ruimte Dit product is in overeenstemming met de essentiële vereisten en bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 inzake radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. Mededeling voor gebruikers die toegang hebben tot een analoog openbaar telefoonnet in landen van de Europese Economische Ruimte Dit apparaat is ontworpen om een verbinding te kunnen maken met analoge openbare telefoonnetten in alle landen van de Europese Economische Ruimte. De compatibiliteit met lokale openbare telefoonnetten is afhankelijk van software-instellingen. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u dit apparaat naar een ander land verhuist. In geval van problemen neemt u in eerste instantie contact op met uw servicevertegenwoordiger. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L : de CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het Internet op de volgende URL: IS 2020S : de CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het Internet op de volgende URL: Correcte afvoer van dit product (elektrisch en elektronisch afvalmateriaal) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Deze markering op het product of de bijbehorende documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de gebruiksduur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval. Voorkom mogelijke milieuverontreiniging of gezondheidsriciso s als gevolg van ongecontroleerde afvoer van afval en scheid dit product van andere soorten afval en lever het in bij een recyclingstation zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Huishoudelijke gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht, of met de lokale overheid voor meer informatie over de wijze en locatie waar ze dit product milieuveilig kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers kunnen contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden in het koopcontract raadplegen. Dit product moet gescheiden van ander bedrijfsafval worden afgevoerd. v

7 Positie van labels met de tekst WAARSCHUWING en VOORZICHTIG Dit apparaat is voorzien van labels voor WAARSCHUWING en VOORZICHTIG op de hieronder afgebeelde plaatsen. In het belang van de veiligheid dient u de aanwijzingen te volgen en het apparaat te hanteren zoals aangegeven. * Dit label wordt aangebracht op delen die heet kunnen worden. Let erop dat u deze delen niet aanraakt. In overeenstemming met IEC gebruikt dit apparaat de volgende symbolen voor de hoofdstroomschakelaar: betekent STROOM AAN. betekent STROOM UIT. vi

8 MEDEDELING Mededeling voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika Mededeling: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van klasse B, zoals deze zijn vastgelegd in Deel 15 van de FCC-regels en -vereisten. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in de woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien het niet overeenkomstig de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, voor radiocommunicatie schadelijke interferentie veroorzaken. Er kan niet worden gegarandeerd dat bij een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat u kunt controleren door het apparaat in en uit te schakelen, kunt u de interferentie trachten te elimineren via een of meer van de volgende stappen: kies een andere richting voor de ontvangstantenne of verplaats de antenne; vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger; sluit het apparaat aan op een andere lichtnetgroep dan het toestel waarvan de ontvangst wordt gestoord; Roep de hulp in van de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus. Let op Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke voorschriften, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer de toestemming heeft om het apparaat te gebruiken. Mededeling over de Telephone Consumer Protection Act (alleen van kracht in de VS) Volgens de Telephone Consumer Protection Act van 1991 is het wettelijk verboden om een bericht te verzenden via een computer of ander elektronisch apparaat, inclusief faxapparaten, tenzij in de bovenmarge of ondermarge van elke verzonden pagina of op de eerste pagina van het verzonden bericht duidelijk de volgende informatie wordt vermeld: de datum en het tijdstip van verzending, een identificatie van het bedrijf, de entiteit of het individu dat/die het bericht verzendt, en het telefoonnummer van het apparaat, het bedrijf, de entiteit of het individu dat/die het bericht verzendt. (Het opgegeven telefoonnummer mag geen 900-nummer zijn of een ander nummer waarvoor hogere communicatiekosten moeten worden betaald dan voor lokale of interlokale gesprekken.) Zie Apparaat-id instellen in deze handleiding als u deze informatie in uw faxapparaat wilt programmeren. Voer de beschreven stappen uit om de bedrijfsnaam en het telefoonnummer voor dit toestel of het bedrijf in te voeren. Deze informatie wordt samen met uw document verzonden door de functie FAXKOP. Vergeet niet om naast deze informatie ook de datum en de tijd in het apparaat te programmeren. vii

9 USA FCC-vereisten 1.Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 68 van de FCC-regels en -vereisten die werden aangenomen door de ACTA. Op dit apparaat bevindt zich een label dat naast andere informatie ook een product-id bevat in de indeling US:AAAEQ##TXXXXX. Dit nummer moet op verzoek worden meegedeeld aan de telefoonmaatschappij. 2.Dit apparaat gebruikt de RJ11C USOC-aansluiting. 3.De stekker en aansluiting waarmee dit apparaat wordt aangesloten op het lokale stroom- en telefoonnet moeten voldoen aan Deel 68 van de FCC-regels en -vereisten die zijn aangenomen door de ACTA. Dit apparaat wordt geleverd met een telefoonsnoer en een modulaire stekker conform de voorschriften. Het apparaat is ontworpen om te worden aangesloten op een compatibele modulaire aansluiting die eveneens conform de voorschriften is. Zie de installatieaanwijzingen voor meer informatie. 4.Het REN (Ringer Equivalence Number) wordt gebruikt om te bepalen hoeveel apparaten mogen worden aangesloten op een telefoonlijn. Als het aantal REN s op een telefoonlijn te groot is, is het mogelijk dat de apparaten niet overgaan wanneer een oproep binnenkomt. In de meeste, maar niet alle regio s, mag het totale aantal REN s niet groter zijn dan vijf (5,0). Neem contact op met de lokale telefoonmaatschappij als u zeker wilt zijn van het aantal apparaten dat mag worden aangesloten op een lijn, zoals bepaald door het totale aantal REN s. Het REN voor dit product is deel van de product-id met de notatie US:AAAEQ##TXXXXX. De cijfers die worden voorgesteld door ## vormen het REN zonder decimaalteken (bijv. 03 is een REN van 0,3). 5.Als het apparaat schade aan het telefoonnet veroorzaakt, zal de telefoonmaatschappij u vooraf waarschuwen dat het mogelijk nodig is om de dienstverlening tijdelijk stop te zetten. Indien een voorafgaande kennisgeving praktisch gezien niet haalbaar is, zal de telefoonmaatschappij de klant zo snel mogelijk waarschuwen. Men zal u ook meedelen dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de FCC indien u van mening bent dat dit nodig is. 6.De telefoonmaatschappij kan haar faciliteiten, apparatuur, operaties of procedures wijzigen, wat een invloed kan hebben op de werking van het apparaat. Als dit gebeurt, zal de telefoonmaatschappij u vooraf informeren zodat u de nodige aanpassingen kunt uitvoeren om te vermijden dat de dienstverlening wordt onderbroken. 7.Als u problemen ondervindt met dit apparaat en u het wilt laten herstellen, of als u informatie wenst over de garantie, neemt u contact op met de afdeling Ondersteuning van Ricoh (in de VS te bereiken op het gratis nummer FASTFIX). Als het apparaat schade aan het telefoonnet veroorzaakt, kan de telefoonmaatschappij u vragen om het apparaat los te koppelen tot het probleem verholpen is. 8.In geval van problemen met de werking van het apparaat (vastlopen van documenten en kopieën, communicatiefouten) raadpleegt u het deel Problemen oplossen in deze handleiding. 9.Voor aansluitingen op een party line -service gelden staatstarieven. Neem contact op met de State Public Utility Commission, Public Service Commission of Corporation Commission voor informatie. ALS U NOODNUMMERS PROGRAMMEERT EN/OF EEN NOODNUMMER KIEST OM TE TESTEN: 1.Blijf aan de lijn en leg kort uit waarom u belt voordat u ophangt. 2.Doe dit tijdens de daluren (bijv. s morgens vroeg of s avonds laat). viii

10 CANADA Het Ringer Equivalence Number is een indicatie van het maximum aantal apparaten dat mag worden aangesloten op een telefooninterface. U kunt een willekeurige combinatie van apparaten aansluiten op een telefooninterface mits de som van de REN s van alle apparaten niet groter is dan 5. Dit product voldoet aan de geldende technische specificaties van Industry Canada. Opmerking: Dit digitale apparaat van klasse B is in overeenstemming met Canadian ICES-003. ix

11 x

12 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: INLEIDING Bijzondere functies Plaats van de onderdelen Voorkant Achterkant Functies bedieningspaneel Hoofdstuk 2: AAN DE SLAG Uitpakken Geschikte plaats kiezen Tonercassette plaatsen Papier laden Aansluiten Apparaat aanzetten De taal van het display wijzigen Apparaat-ID instellen Tekens invoeren met de cijfertoetsen De datum en tijd instellen De kloknotatie instellen Papierformaat en -type instellen Geluid instellen Luidspreker, beltoon, toetstoon en waarschuwingstoon Luidsprekervolume Spaarstanden Energiebesparende modus Spaarstand van de scannerlamp Info over de software Functies van het printerstuurprogramma De software onder Windows installeren Systeemeisen Software installeren voor afdrukken via een lokale printer Software installeren voor afdrukken via een netwerk SmarThru 4 installeren Software herstellen Software verwijderen Installatie van MFP-stuurprogramma ongedaan maken De installatie van SmarThru ongedaan maken Het stuurprogramma van de netwerkscanner verwijderen Het programma Set IP Het programma Set IP installeren Het programma Set IP gebruiken Het hulpprogramma Printerinstellingen gebruiken xi

13 Hoofdstuk 3: PAPIER Afdrukmateriaal kiezen Papiersoort, invoerbronnen en capaciteit Richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal Papier laden In de standaardlade In de multifunctionele lade Papier vel voor vel invoeren Uitvoer kiezen Afdrukken via de vooruitvoer (bedrukte zijde omlaag) Afdrukken via de achteruitvoer (bedrukte zijde omhoog) Hoofdstuk 4: AFDRUKTAKEN Documenten afdrukken onder Windows Afdruktaak annuleren Printerinstellingen Het tabblad Lay-out Tabblad Papier Tabblad Grafisch Tabblad Extra Het tabblad Info Tabblad Printer Favorieten De Help-functie Verschillende pagina s afdrukken op één vel papier Posters afdrukken Document aan een geselecteerd papierformaat aanpassen Documenten vergroot of verkleind afdrukken Watermerk afdrukken Bestaand watermerk gebruiken Nieuw watermerk maken Watermerk bewerken Watermerk verwijderen Overlay afdrukken Wat is een overlay? Een nieuwe overlay aanmaken Een overlay gebruiken Overlay verwijderen Hoofdstuk 5: KOPIËREN xii Papier laden om te kopiëren De papierlade selecteren Een document voorbereiden Kopiëren vanaf de glasplaat Kopiëren via de automatische documentinvoer Kopieerinstellingen wijzigen Tonersterkte Origineel type

14 Verkleinen/vergroten Aantal exemplaren Speciale kopieerfuncties Klonen Kopie invoegen Automatisch aanpassen Tweezijdig kopiëren /4 op 1 vel Poster Standaardkopieerinstellingen wijzigen Time-out instellen Hoofdstuk 6: SCANNEN Basisinformatie over scannen Scannen van het bedieningspaneel naar een toepassing Scannen met SmarThru Helpaanwijzingen op het scherm Scannen via het WIA-stuurprogramma Scannen naar een USB-flashdrive Scannen met Netwerkscanbeheer Over Netwerkscanbeheer De optie Netwerkscanbeheer instellen Scannen met Netwerkscanbeheer Time-out voor Netwerkscanbeheer instellen Scannen met Netwerkscanbeheer gebruiken Een scanner toevoegen Een scanner verwijderen Eigenschappen instellen Scannen met Netwerkscanbeheer Pictogrammen voor de scanner Hoofdstuk 7: FAXEN De faxinstellingen wijzigen Beschikbare faxinstellingen Een document plaatsen De papierlade selecteren De documentresolutie aanpassen Een fax automatisch verzenden Een fax handmatig verzenden Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen Verzendbevestiging Automatisch opnieuw kiezen Informatie over ontvangstmodi Papier plaatsen voor het ontvangen van faxen Automatisch ontvangen in de Fax-modus Handmatig ontvangen in de Tel-modus Automatisch ontvangen in de Ant/Fax-modus xiii

15 Handmatige ontvangst met een extra telefoontoestel Faxen ontvangen in de DRPD-modus Faxberichten ontvangen in het geheugen Directkiesnummers Een directkiesnummer opslaan Een fax verzenden via een directkiesnummer Snelkiesnummers Een snelkiesnummer opslaan Een fax verzenden via een snelkiesnummer Groepsnummers Een groepsnummer instellen Groepsnummers bewerken Een fax verzenden via een groepsnummer (verzending naar meerdere nummers) Een nummer in het geheugen zoeken Van A tot Z zoeken in het geheugen Zoeken naar een specifieke beginletter Een telefoonlijst afdrukken Faxen rondzenden Een uitgestelde fax verzenden Een prioritair faxbericht verzenden Documenten toevoegen aan een uitgesteld faxbericht Een uitgestelde fax annuleren De veilige-ontvangstmodus gebruiken Rapporten afdrukken Geavanceerde faxinstellingen gebruiken Instellingen wijzigen Geavanceerde faxinstellingen Hoofdstuk 8: ONDERHOUD Geheugen wissen Het apparaat reinigen Buitenkant reinigen Binnenkant reinigen De scanner reinigen Tonercassette onderhouden Toner opnieuw verdelen De tonercassette vervangen De tonermelding instellen Drum reinigen Het bericht Toner op negeren meldingen instellen Het tabblad Apparaat Instellingen Contactgegevens instellen xiv

16 Hoofdstuk 9: PROBLEMEN OPLOSSEN Vastgelopen documenten verwijderen Papierstoring in het invoergedeelte Papierstoring in het uitvoergedeelte Document vastgelopen bij de rol Papierstoringen verhelpen In lade In de optionele lade In het fixeergebied of rond de tonercassette In het papieruitvoergebied In de multifunctionele lade Tips om papierstoringen te vermijden Foutmeldingen oplossen Overige problemen oplossen Papierinvoerproblemen Afdrukproblemen Afdrukkwaliteitsproblemen Kopieerproblemen Scanproblemen Faxproblemen Afdrukproblemen in netwerk oplossen Algemene problemen Problemen met Windows Problemen met Network Scan Hoofdstuk 10: USB-FLASHDRIVE Over USB-flashdrives Een USB-flashdrive installeren Scannen naar een USB-flashdrive Scannen met de standaardinstellingen Scannen met uw eigen instellingen De USB-flashdrive beheren De standaardinstellingen wijzigen Een afbeeldingsbestand verwijderen De USB-flashdrive formatteren De USB-geheugenstatus weergeven Afdrukken vanaf de USB-flashdrive Een back-up maken van de gegevens Bijlage A: UW APPARAAT GEBRUIKEN IN EEN NETWERK Een lokaal gedeeld apparaat instellen... A.2 Onder Windows 98/Me... A.2 Onder Windows NT 4.0/2000/XP... A.3 Een netwerkapparaat instellen... A.4 Netwerkparameters configureren via het bedieningspaneel... A.4 xv

17 Bijlage B: APPARAATOPTIES INSTALLEREN DIMM-geheugen installeren... B.2 Printergeheugen verwijderen... B.4 Een optionele lade installeren... B.5 Lade 2 instellen in de printereigenschappen... B.7 Bijlage C: SPECIFICATIES Algemene specificaties... C.2 Specificaties scanner en copier... C.3 Specificaties van de printer... C.4 Specificaties van de fax... C.5 Papierspecificaties... C.6 Overzicht... C.6 Ondersteunde papierformaten... C.7 Richtlijnen voor het gebruik van papier... C.8 Papierspecificaties... C.9 Papieruitvoercapaciteit... C.9 Omgeving voor opslaan van papier... C.9 xvi

18 1 INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van dit multifunctionele apparaat. Met dit apparaat kunt u afdrukken, kopiëren, scannen en faxen! In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan: Bijzondere functies Plaats van de onderdelen

19 Bijzondere functies Uw nieuwe apparaat beschikt over bijzondere functies die de afdrukkwaliteit verhogen. U kunt: Afdrukken met een hoge snelheid en uitstekende kwaliteit U kunt afdrukken op maximaal 1200 dpi. Zie pagina 4.8. Uw printer drukt papier van A4-formaat en Letter-formaat af met een snelheid van respectievelijk 20 of 22 ppm (pagina s per minuut). Verschillende papiersoorten verwerken De multifunctionele lade kan worden gebruikt voor papier met briefhoofd, enveloppen, etiketten, transparanten, aangepaste papierformaten, briefkaarten en zwaar papier. De multifunctionele lade voor 50 vellen kan worden gebruikt voor gewoon papier. De standaardlade voor 250 vellen (lade 1) en de optionele lade voor 250 vellen (lade 2) kunnen worden gebruikt voor papier van A4- of Letter-formaat. Professionele documenten maken Watermerken afdrukken. U kunt uw documenten aanpassen met woorden zoals Vertrouwelijk. Zie pagina Posters afdrukken. De tekst en afbeeldingen op elke pagina van uw document worden vergroot en afgedrukt op verschillende vellen die u kunt samenvoegen tot een poster. Zie pagina Tijd en geld besparen U kunt meerdere pagina s op één vel afdrukken om papier te besparen. U kunt voorbedrukte formulieren en briefhoofden gebruiken op gewoon papier. Zie Overlay afdrukken op pagina 4.21 Deze printer bespaart stroom door het stroomverbruik aanzienlijk te verlagen wanneer er niet wordt afgedrukt. 1.2 INLEIDING

20 Internationaal ENERGY STAR -programma voor kantoorapparatuur Het internationale ENERGY STAR -programma voor kantoorapparatuur moedigt energiebesparing aan door energiezuinige computers en andere kantoorapparatuur te bevorderen. Het programma steunt de ontwikkeling en verspreiding van producten die uitgerust zijn met energiebesparingsfuncties. Het is een open programma waaraan fabrikanten op vrijwillige basis deelnemen. Het programma richt zich op producten zoals computers, beeldschermen, printers, faxapparaten, kopieermachines, scanners en multifunctionele apparaten. Energy Star-standaarden en -logo's zijn internationaal uniform. 1 De printercapaciteit vergroten Deze printer heeft een geheugen van 32 MB, dat kan worden uitgebreid tot 160 MB. U kunt uw printer uitbreiden met een optionele lade voor 250 vellen. Dankzij deze lade hoeft u minder vaak papier bij te vullen. Via een netwerkinterface kunt u afdrukken in een netwerk. Afdrukken onder verschillende besturingssystemen U kunt afdrukken onder Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP. Uw printer wordt geleverd met zowel een USB- als een parallelle interface. De parallelle poort is niet in alle landen beschikbaar. U kunt ook een netwerkinterface gebruiken. Gebruik een USB-flashdrive Als u in het bezit bent van een USB-flashdrive, kunt u deze op verschillende manieren gebruiken.. U kunt op dit apparaat documenten scannen en deze op de USB-flashdrive opslaan. U kunt gegevens die op de USB-flashdrive zijn opgeslagen rechtstreeks op dit apparaat afdrukken. U kunt de USB-flashdrive vanaf dit apparaat beheren. U kunt een back-up maken van gegevens en de backupbestanden terugzetten in het geheugen van dit apparaat. INLEIDING 1.3

21 Plaats van de onderdelen Hieronder ziet u waar de belangrijkste onderdelen van het apparaat zich bevinden: Voorkant Automatische documentinvoer (ADF) Documentgeleiders Documentinvoerlade Documentklep Documentuitvoerlade Poort voor USB-flashdrive Glasplaat Bedieningspaneel Uitvoerlade voorzijde (bedrukte kant omlaag) Voorklep Tonercassette Papieruitvoer uitbreiding Papierniveau-indicatie Papierlade (lade 1) Multifunctionele lade Optionele papierlade (lade 2) 1.4 INLEIDING

22 Achterkant 1 Achterklep Klep moederbord Uitvoer achterzijde (bedrukte kant omhoog) Aan/Uit-schakelaar Netsnoeraansluiting Netwerkpoort Parallelle aansluiting USB-aansluiting Lijnaansluiting Aansluiting EXT Aansluiting kabel lade 2 INLEIDING 1.5

23 Functies bedieningspaneel 1 2 S C A N N E N 3 K O P I Ë R E N 4 5 Veelgekozen faxnummers opslaan en kiezen door slechts enkele toetsen in te drukken. Snelkiesnummers toekennen aan de cijfers 21 tot en met 40. Een lijst met pc-programma s weergeven waarnaar een afbeelding kan worden gescand. Maak deze scanlijst met het hulpprogramma Printerinstellingen dat bij dit apparaat wordt geleverd. U kunt tevens documenten scannen en opslaan op de USB-flashdrive en opgeslagen documenten beheren als de flashdrive op de USB-poort van het apparaat is aangesloten. Zie Hoofdstuk 10, Een USB-flashdrive installeren. Helderheid instellen voor de documenten van de huidige kopieeropdracht. Hiermee selecteert u het documenttype voor de huidige kopieertaak. Hiermee kunt u het aantal kopieën selecteren. Hiermee kunt u speciale kopieerfuncties kiezen, zoals Klonen, Set samenstellen, Automatisch passend maken, Dubbelzijdig, Meerdere pagina s per vel (2 of 4) en Poster. Hiermee maakt u een kopie kleiner of groter dan het origineel. Hier ziet u de status van het apparaat en eventuele aanwijzingen tijdens het gebruik. Gaat aan als de tonercassette leeg is. Bladeren door de opties van het geselecteerde menuonderdeel. 1.6 INLEIDING

24 Hiermee bevestigt u het op het display geselecteerde item. 1 Hiermee activeert u de menumodus en bladert u door de beschikbare menu s. 5 Hiermee keert u terug naar het hoogste menuniveau. Hiermee onderbreekt u een bewerking. In de stand-bymodus kunt u hiermee de kopieeropties (zoals de helderheid, het type document, het kopieerformaat en het aantal exemplaren) wissen/annuleren. Hiermee start u een taak. 6 Hiermee kiest u een nummer of voert u alfanumerieke tekens in. Hiermee kunt u een faxnummer invoeren, en de geheugenstatus en faxontvangstmodus weergeven. Hiermee kunt u de resolutie van de documenten voor de huidige faxtaak aanpassen. 7 F A X E N Hiermee kunt u een fax verzenden naar verschillende nummers. Hiermee kunt u vaak gebruikte faxnummers opslaan onder een snelkiesnummer of groepsnummer van 1 of 2 cijfers, zodat u deze faxnummers snel kunt kiezen. U kunt de opgeslagen nummers hiermee ook bewerken. Hiermee kunt u de telefoonlijst van het apparaat afdrukken. Hiermee kiest u het laatste nummer opnieuw (stand-bymodus), of voegt u een pauze in een faxnummer in (bewerkingsmodus). Hiermee opent u de telefoonlijn. 8 Hiermee kunt u bestanden die op een USBflashdrive zijn opgeslagen rechtstreeks afdrukken als de flashdrive op de USB-poort aan de voorzijde van het apparaat is aangesloten. INLEIDING 1.7

25 AANTEKENINGEN 1.8 INLEIDING

26 2 AAN DE SLAG In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe u het apparaat kunt installeren. In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan: Het apparaat instellen Uitpakken Tonercassette plaatsen Papier laden Aansluiten Apparaat aanzetten Apparaat instellen De taal van het display wijzigen Apparaat-ID instellen De datum en tijd instellen Papierformaat en -type instellen Geluid instellen Spaarstanden Software installeren Info over de software De software onder Windows installeren Software herstellen Software verwijderen Het programma Set IP Het hulpprogramma Printerinstellingen gebruiken

27 Het apparaat instellen Uitpakken 1 Haal het apparaat en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende items aanwezig zijn: Tonercassette (beginvoorraad) Netsnoer * Telefoonsnoer * (alleen voor Noord-Amerika en China) Beknopte installatiehandleiding Handleiding voor het bedieningspaneel Veiligheidsinformatie Cd-rom ** Merkplaatje *** *Mogelijk zien het netsnoer en het telefoonsnoer er anders uit dan op de afbeelding. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht. **Op de cd-rom staan de printerstuurprogramma s, de scannerstuurprogramma s, de tools Set IP en Printer Settings, de software SmarThru, de handleiding en het programma Adobe Acrobat Reader. ***Is in sommige regio s mogelijk al op het apparaat aangebracht. N.B. Onderdelen kunnen per land verschillen. Gebruik het telefoonsnoer dat bij uw apparaat is geleverd. Als u toch een telefoonsnoer van een andere leverancier wilt gebruiken, mag de dikte van dit snoer maximaal AWG #26 bedragen. Steek het netsnoer alleen in een geaard stopcontact. 2.2 AAN DE SLAG

28 2 Verwijder zorgvuldig alle verpakkingstape van de voorkant, achterkant en zijkanten van het apparaat. 2 Tape 3 Trek voorzichtig aan het scanvergrendelingslabel totdat het loskomt uit het apparaat. De scanvergrendelingsschakelaar beweegt hierdoor automatisch naar de VOORSTE (ontgrendelde) stand. Scanvergrendelingslabel OPMERKING: Als u het apparaat verplaatst of langere tijd niet meer denkt te zullen gebruiken, beweegt u de vergrendelingsschakelaar op de aangegeven manier naar de ACHTERSTE (vergrendelde) stand. Pas nadat de schakelaar weer is ontgrendeld, kunt u documenten scannen of kopiëren. AAN DE SLAG 2.3

29 Geschikte plaats kiezen Kies een vlakke, stabiele ondergrond met voldoende ruimte voor luchtcirculatie. Zorg ervoor dat u kleppen en laden gemakkelijk kunt openen. Plaats de printer niet in direct zonlicht of vlakbij een warmte- of koudebron zoals een kachel, CV-radiator, airco of luchtverfrisser. Plaats de printer niet op de rand van een bureau of tafel! Vrije ruimte Voorkant: 482,6 mm (voldoende ruimte om de papierlade te kunnen verwijderen) Achterkant: 100 mm (voldoende ruimte voor ventilatie) Rechts: 100 mm Links: 100 mm (voldoende ruimte voor ventilatie) 2.4 AAN DE SLAG

30 Tonercassette plaatsen 1 Open de klep aan de voorkant. 2 2 Haal de tonercassette (beginvoorraad) uit de verpakking. Schud de cassette voorzichtig vijf of zes keer om de toner te verdelen. Door goed te schudden haalt u de meeste afdrukken uit de cassette. NB: Krijgt u per ongeluk toner op uw kleding, veeg dit dan af met een droge doek en was de kleding in koud water. Was het niet met warm water, want dan zal de toner zich vastzetten in de stof. Om beschadiging te vermijden, mag u de tonercassette niet langer dan enkele minuten blootstellen aan licht. Bedek de cassette met een blad papier als u deze meer dan enkele minuten in het licht laat liggen. Raak de groene onderkant van de tonercassette niet aan. Gebruik de hendel op de cassette en vermijd zo dat u dit gebied aanraakt. AAN DE SLAG 2.5

31 3 Houd de cassette vast aan de handgreep. Breng de cassette langzaam aan in de opening van de machine. De nokken aan de zijkanten van de cassette en de bijbehorende groeven in het apparaat voeren de cassette naar de juiste positie totdat deze volledig op haar plaats klikt. Groef Nok 4 Sluit de klep aan de voorkant. Controleer of de klep goed dichtzit. OPMERKING: Als u tekst afdrukt met een dekking van 5% kunt u ongeveer of pagina s afdrukken met een tonercassette. (3.500 pagina s voor de startcassette die bij het apparaat wordt geleverd). 2.6 AAN DE SLAG

32 Papier laden De papierlade kan maximaal 250 vellen gewoon papier van 75 g/m² bevatten. Zo doet u een stapeltje papier in het apparaat: 2 1 Open de papierlade en verwijder deze uit de printer. 2 Waaier het papier uit om vellen die aan elkaar zitten los te maken. Maak er vervolgens op een vlakke ondergrond een rechte stapel van. 3 Plaats de stapel in de papierlade. De zijde waarop u wilt afdrukken komt omlaag te liggen. OPMERKING: Als u een ander papierformaat wilt aanbrengen, moet u de papiergeleiders aanpassen. Voor details, zie pagina 2.9. AAN DE SLAG 2.7

33 4 Let op de papierlimietmarkering aan beide binnenzijden van de lade. Als u teveel papier in het magazijn doet, kan het papier vastlopen. 5 Plaats de papierlade en schuif deze terug in de printer. OPMERKING: nadat u papier in de lade hebt geplaatst, moet u het apparaat instellen op het desbetreffende papiertype en -formaat. Zie pagina 2.21 voor kopiëren en faxen, of pagina 4.6 voor afdrukken vanaf een computer. Afdrukinstellingen die via het printerstuurprogramma zijn ingesteld, krijgen voorrang op de instellingen via het bedieningspaneel. 2.8 AAN DE SLAG

34 De maat van het papier in de lade wijzigen Als u extra lang papier in het magazijn laadt, bijvoorbeeld van het formaat Legal, moet u de lengtegeleider op de papierlengte instellen. 1 Druk op de vergrendeling van de papierlengtegeleider om deze te ontgrendelen en schuif de geleider volledig uit zodat de volledige lengte van de papierlade kan worden gebruikt. 2 2 Knijp nadat u het papier in de lade hebt aangebracht de lengtegeleider in en schuif deze terug tot de stapel papier net wordt aangeraakt. Stel bij papierformaten die kleiner dan Letter zijn de voorste papierlengtegeleider zo in dat deze de stapel papier net aanraakt. AAN DE SLAG 2.9

35 3 Knijp de breedtegeleider in zoals wordt aangegeven in de afbeelding en schuif deze tegen de stapel papier aan totdat de zijkant van de stapel net wordt aangeraakt. N.B. Zorg ervoor dat de breedtegeleider niet zo strak tegen het afdrukmateriaal aan zit dat het bol gaat staan. Als u de breedtegeleider niet aanpast, kan het papier vastlopen AAN DE SLAG

36 Aansluiten 1 Steek het ene uiteinde van het telefoonsnoer in de stekkerbus LINE op het apparaat en het andere uiteinde in de wandstekkerbus. 2 Naar de stekkerbus in de wand Als u het apparaat wilt gebruiken om zowel faxberichten als telefoongesprekken te ontvangen, moet u een telefoon en/of een antwoordapparaat aansluiten. AAN DE SLAG 2.11

37 OPMERKING: As u in het Verenigd Koninkrijk een driedraadse telefoon of een driedraads antwoordapparaat (shuntdraad, oudere apparatuur) aansluit op de EXT-aansluiting van het apparaat, zal de externe apparatuur niet rinkelen wanneer een oproep binnenkomt, omdat het apparaat is ontworpen om te werken met de nieuwste technologie. Om deze incompatibiliteit te vermijden, gebruikt u een tweedraadse telefoon of een tweedraads antwoordapparaat (nieuwere apparatuur) AAN DE SLAG

38 2 Sluit een USB-kabel aan op de USB-connector van het apparaat. 2 Naar de USB-poort van uw computer Als u het apparaat met de parallelle aansluiting van de computer wilt verbinden, hebt u een IEEE 1284 parallelle printerkabel nodig (niet meegeleverd). Druk de metalen klemmetjes in de groeven op de kabelstekker. Naar de parallelle poort N.B. U hoeft maar één van de bovenvermelde kabels aan te sluiten. Gebruik de parallelle kabel en de USB-kabel niet tegelijkertijd. Als u een USB-kabel gebruikt, moet u werken met Windows 98/ Me/2000/XP. AAN DE SLAG 2.13

39 Als u een netwerkkabel wilt gebruiken, steekt u een uiteinde van de ethernetkabel (UTP-kabel met RJ.45-stekker) in de poort voor het ethernetnetwerk op het apparaat en het andere uiteinde in een netwerk-lan-aansluiting. Naar de netwerk-lan-aansluiting OPMERKING: U kunt de netwerkparameters configureren via het bedieningspaneel; zie pagina A AAN DE SLAG

40 Apparaat aanzetten 1 Sluit het netsnoer aan op de netspanningsaansluiting aan de achterkant van het apparaat en steek de stekker in een geaard stopcontact. 2 2 Druk op de aan/uit-schakelaar om het apparaat aan te zetten. De melding Opwarmen... even geduld aub verschijnt in het display. Naar een stopcontact Zie voor informatie over het instellen van een andere taal voor het display pagina WAARSCHUWING: tijdens het gebruik kan het fixeergebied in het apparaat zeer heet worden. Zorg dat u uw vingers niet brandt wanneer u in dit gedeelte bezig bent. AAN DE SLAG 2.15

41 Apparaat instellen De taal van het display wijzigen De in het display gebruikte taal kunt u als volgt wijzigen: 1 Druk op Menu tot op de bovenste regel van het display App. instellen verschijnt. 2 Druk op of tot op de onderste regel van het display Taal verschijnt. 3 Druk op Enter. De huidige instelling verschijnt op de onderste regel van het display. 4 Druk op of tot de gewenste taal op het display verschijnt. 5 Druk op Enter om de selectie op te slaan. 6 Druk op Wissen/Stop om terug te keren naar de standbymodus AAN DE SLAG

42 Apparaat-ID instellen In sommige landen bent u wettelijk verplicht om op iedere uitgaande fax uw faxnummer te vermelden. De apparaat-id omvat uw telefoonnummer en (bedrijfs)naam, en wordt afgedrukt bovenaan op elke pagina die u faxt. 2 1 Druk op Menu tot op de bovenste regel van het display App. instellen verschijnt. De eerste menuoptie Id apparaat verschijnt op de onderste regel. 2 Druk op Enter. In het display wordt u gevraagd om het faxnummer in te voeren. Als er al een nummer is ingesteld, wordt dit weergegeven. 3 Voer uw faxnummer in met de cijfertoetsen. OPMERKING: als u een verkeerd cijfer intoetst, drukt u op het laatste cijfer te verwijderen. om 4 Druk op Enter als het nummer in het display correct is. U wordt gevraagd om een ID in te voeren. 5 Geef uw (bedrijfs)naam in met de cijfertoetsen. U kunt met de cijfertoetsen alfanumerieke tekens invoeren en u kunt speciale tekens invoeren door op 0 te drukken. Zie voor informatie over het invoeren van alfanumerieke tekens met de cijfertoetsen Tekens invoeren met de cijfertoetsen op pagina Als u een paar keer na elkaar hetzelfde teken wilt invoeren (bijv. FF, AA, 777), toetst u het eerste teken in, verplaatst u de cursor met de toets naar rechts en voert u het volgende teken in. Als u een spatie wilt invoegen in de naam, drukt u op de cursor een plaats te laten overslaan. 6 Druk op Enter als de naam in het display correct is. 7 Druk op Wissen/Stop om terug te keren naar de standbymodus. om AAN DE SLAG 2.17

43 Tekens invoeren met de cijfertoetsen Het komt uiteraard nogal eens voor dat u namen en nummers wilt invoeren, bijvoorbeeld uw (bedrijfs)naam en faxnummer wanneer u het apparaat instelt. Als u snelkiesnummers of groepsnummers van 1, 2 of 3 cijfers opslaat, kunt u ook de bijbehorende namen invoeren. Om alfanumerieke tekens in te voeren, gaat u als volgt te werk: 1 Als u gevraagd wordt om een letter in te voeren, zoekt u de toets met het gewenste teken. Druk een aantal keren op deze toets tot het gewenste teken in het display verschijnt. Voorbeeld: voor de letter O, drukt u een paar keer op 6 (de toets met het label MNO ). Elke keer dat u op 6 drukt, verschijnt op het display een andere letter: M, N, O en tot slot 6. U kunt ook speciale tekens invoeren (spatie, plusteken, enz.). Zie voor meer informatie Letters en cijfers op de toetsen op pagina Als u nog meer letters wilt invoeren, herhaalt u stap 1. Als de volgende letter op dezelfde toets staat, verplaatst u de cursor met de toets naar rechts en drukt u op de toets met de gewenste letter. De cursor gaat naar rechts en het volgende teken verschijnt in het display. Als u een spatie wilt invoeren, drukt u tweemaal op 1. 3 Als u klaar bent met het invoeren van letters, drukt u op Enter AAN DE SLAG

44 Letters en cijfers op de toetsen Toets Toegewezen cijfers, letters of tekens 1 1 Spatie 2 A B C 2 3 D E F G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 7 8 T U V 8 9 W X Y Z ,.? / * # & 0 Cijfers of namen wijzigen Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd in een nummer of een naam, drukt u op om het laatste teken te verwijderen. Voer vervolgens het juiste cijfer of de juiste letter in. Een pauze invoegen Bij sommige telefooncentrales moet u eerst een toegangscode (bijvoorbeeld een 9) intoetsen en vervolgens wachten tot u een tweede kiestoon hoort. In dergelijke gevallen moet u een pauze invoegen in het telefoonnummer. U kunt een pauze vastleggen wanneer u directkiesnummers of snelkiesnummers instelt. Om een pauze in te voegen, drukt u op Opn./Pauze tijdens het invoeren van het telefoonnummer. In het display wordt de pauze aangegeven door. AAN DE SLAG 2.19

45 De datum en tijd instellen De huidige datum en tijd worden weergegeven op het display wanneer het apparaat stand-by staat. Bij dit apparaat worden de datum en tijd afgedrukt op al uw faxberichten. OPMERKING: als de stroomtoevoer naar het apparaat wordt onderbroken, moet u de datum en tijd opnieuw instellen zodra de stroomtoevoer weer is hersteld. 1 Druk op Menu tot op de bovenste regel van het display App. instellen verschijnt. 2 Druk op of tot op de onderste regel Datum en Tijd verschijnt en druk vervolgens op Enter. 3 Voer de juiste tijd en datum in met de cijfertoetsen. Maand = 01 ~ 12 Dag = 01 ~ 31 Jaar = vier cijfers vereist Uur = 01 ~ 12 (12-uursnotatie) 00 ~ 23 (24-uursnotatie) Minuut = 00 ~ 59 OPMERKING: de datumnotatie verschilt van land tot land. U kunt ook de pijltoetsen ( of ) gebruiken om de cursor te verplaatsen naar het cijfer dat u wilt veranderen, om vervolgens een nieuw cijfer in te voeren. 4 Om VM of NM te selecteren voor de 12-uursnotatie, drukt u op of of een cijfertoets. Als de cursor niet onder de AM- of PM-indicator staat, kunt u de cursor onmiddellijk naar de indicator verplaatsen door op of te drukken. U kunt de klok ook instellen op de 24-uursnotatie. 01:00 PM wordt dan weergegeven als 13:00. Voor details, zie pagina Als de tijd en datum in het display correct zijn, drukt u op Enter. Als u een verkeerd cijfer invoert, hoort u een pieptoon en gaat het apparaat niet naar de volgende stap. Als dit gebeurt, voert u gewoon het juiste cijfer opnieuw in AAN DE SLAG

46 De kloknotatie instellen U kunt uw apparaat zo instellen dat de tijd wordt weergegeven in de 12-uursnotatie of de 24-uursnotatie. 1 Druk op Menu tot op de bovenste regel van het display App. instellen verschijnt. 2 Druk op of tot op de onderste regel Klok instellen verschijnt en druk op Enter. De ingestelde notatie wordt weergegeven. 2 3 Druk op of om de andere notatie te selecteren en druk vervolgens op Enter om uw keuze op te slaan. 4 Druk op Wissen/Stop om terug te keren naar de standbymodus. Papierformaat en -type instellen Nadat u papier in de papierlade, de standaardpapierlade 1, de multifunctionele lade of de optionele lade 2 hebt gedaan, moet u het papierformaat en -type instellen met de toetsen van het bedieningspaneel. Deze instellingen hebben betrekking op de kopieer- en faxmodus. Als u afdrukt vanaf een computer, selecteert u het papierformaat en -type in het desbetreffende programma. 1 Druk op Menu. Op de bovenste regel van het display verschijnt Papier inst.. 2 Druk op of tot Papierformaat op de onderste regel verschijnt en druk vervolgens op Enter om naar de menuoptie te gaan. De eerste menuoptie ( Invoer ) wordt weergegeven op de onderste regel. Als de optionele lade 2 is geïnstalleerd, verschijnt Grootte lade 1 op de onderste regel. 3 Blader met de pijltoetsen ( of ) naar de papierlade die u wilt gebruiken, en druk op Enter. 4 Blader met de pijltoetsen ( of ) naar het papierformaat dat u gebruikt, en druk op Enter om het op te slaan. 5 Druk op Hoogste Niv.. AAN DE SLAG 2.21

47 6 Blader met naar Papiersoort en druk op Enter om toegang te krijgen tot de menuoptie. 7 Blader met de pijltoetsen ( of ) naar het papiertype dat u gebruikt, en druk op Enter om het op te slaan. 8 Druk op Wissen/Stop om terug te keren naar de standbymodus. Geluid instellen U kunt de volgende geluidsinstellingen aanpassen: Luidspreker: u kunt de geluiden van de telefoonlijn via de luidspreker (bijv. de kiestoon of faxtoon) in- of uitschakelen. Als deze optie is ingesteld op Com, blijft de luidspreker ingeschakeld tot er een verbinding is met het andere apparaat. Belvolume: u kunt het belvolume aanpassen. Toetstoon: als deze optie is ingesteld op Aan, hoort u een toon telkens wanneer u op een toets drukt. Alarmtoon: u kunt de waarschuwingstoon in- of uitschakelen. Als deze optie is ingesteld op Aan, hoort u een waarschuwingstoon wanneer er een fout optreedt of wanneer een faxverbinding wordt beëindigd. Met de toets Hand. Kiezen kunt u het volume aanpassen. Luidspreker, beltoon, toetstoon en waarschuwingstoon 1 Druk op Menu tot op de bovenste regel van het display Geluid/Volume verschijnt. 2 Druk op of om door de opties te bladeren. Druk op Enter als de gewenste geluidsinstelling verschijnt. 3 Druk op of om de gewenste status of het gewenste volume weer te geven voor de geselecteerde optie. De selectie verschijnt op de onderste regel van het display. Voor het volume van de beltoon kunt u Uit, Lg, Mid en Hoog selecteren. De instelling Uit betekent dat de beltoon is uitgeschakeld. Het apparaat werkt normaal, ook als de beltoon uitgeschakeld is AAN DE SLAG

48 4 Druk op Enter om de gekozen optie vast te leggen. Hierna verschijnt de volgende geluidsoptie. 5 Herhaal indien nodig de stappen 2 tot en met 4. 6 Druk op Wissen/Stop om terug te keren naar de standbymodus. 2 Luidsprekervolume 1 Druk op Hand. Kiezen. U hoort een kiestoon uit de luidspreker. 2 Druk op of tot het gewenste volume is bereikt. In het display wordt het huidige volume weergegeven. 3 Druk op Hand. Kiezen om de wijziging op te slaan en terug te keren naar de stand-bymodus. OPMERKING: u kunt het volume van de luidspreker alleen wijzigen als de telefoonlijn is aangesloten. AAN DE SLAG 2.23

49 Spaarstanden Energiebesparende modus Als u de energiebesparende modus inschakelt, gebruikt het apparaat minder energie zolang er geen gebruik van wordt gemaakt. U kunt deze stand inschakelen en aangeven hoe lang het apparaat na afloop van een afdrukopdracht moet wachten voor het zijn energiegebruik verlaagt. 1 Druk op Menu tot App. instellen verschijnt op de bovenste regel van het display. 2 Druk op of tot op de onderste regel van het display Slaapstand verschijnt. Druk op Enter. 3 Druk op of tot op de onderste regel Aan verschijnt en druk vervolgens op Enter. Als u Uit kiest, wordt de energiebesparende modus uitgeschakeld. 4 Druk op of tot de gewenste tijdinstelling verschijnt. U kunt kiezen tussen 5, 10, 15, 30 en 45 (minuten). 5 Druk op Enter om de selectie op te slaan. 6 Druk op Wissen/Stop om terug te keren naar de standbymodus. Spaarstand van de scannerlamp Met deze spaarstand verlengt u de levensduur van de scannerlamp. De lamp van de scanner onder de glasplaat gaat automatisch uit wanneer deze niet in gebruik is. Zo verbruikt u minder stroom en gaat de lamp langer mee. Als u een scantaak start, gaat de lamp automatisch aan na een korte opwarmtijd. U kunt instellen hoe lang het apparaat na afloop van een scantaak moet wachten voordat de energiebesparende modus wordt geactiveerd. 1 Druk op Menu tot App. instellen verschijnt op de bovenste regel van het display. 2 Druk op of tot op de onderste regel van het display En.besp. scan. verschijnt. Druk op Enter AAN DE SLAG

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel Naslagkaart Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier plaatst in de laden voor 250 en 550 vel en de handmatige invoer. Het bevat tevens informatie over het

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Over de bedieningsaanwijzingen Dit apparaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding FAX-2820 FAX-2920 U moet eerst alle hardware instellen, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze Installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling van deze machine. Installatiehandleiding

Nadere informatie

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen DX-C200 Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze handleiding

Nadere informatie

Speciale afdrukmethoden en - materialen

Speciale afdrukmethoden en - materialen Speciale afdrukmethoden en - materialen In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Automatisch dubbelzijdig afdrukken zie pagina 16. Handmatig dubbelzijdig afdrukken zie pagina 19. Transparanten

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u met de voorgestelde oplossing het probleem niet verhelpt. Taak is niet afgedrukt of de verkeerde tekens zijn afgedrukt. Controleer of Gereed wordt

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. ABC DEF Menu's GHI

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Papier plaatsen in Lade 1 (MPT) voor enkelzijdig afdrukken" op pagina 2-9 "Papier plaatsen in laden 2-5 voor enkelzijdig afdrukken"

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

De universeellader accepteert papier met de volgende afmetingen: breedte 69,85 mm tot 229 mm. lengte 127 mm tot 355,6 mm

De universeellader accepteert papier met de volgende afmetingen: breedte 69,85 mm tot 229 mm. lengte 127 mm tot 355,6 mm De universeellader is geschikt voor papier van diverse formaten en soorten, zoals transparanten, briefkaarten, memokaarten en enveloppen. Deze lade is handig als u enkelzijdig wilt afdrukken op papier

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit Printerproblemen Een aantal printerproblemen is eenvoudig te verhelpen. Als de printer niet reageert, controleer dan eerst of: de printer is ingeschakeld; het netsnoer is aangesloten op het stopcontact;

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Laser-MFP Naslagkaart Kopiëren Snel kopiëren documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Gebruik in plaats plaatst, moet u de papiergeleiders

Nadere informatie

1 Haal de printer en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: Installatiehandleiding

1 Haal de printer en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: Installatiehandleiding 06-3130-DU-SETUP.book Page 1 Friday, May 23, 2003 4:55 PM INHOUD Stap 1: Uitpakken... 1 Een geschikte plaats voor de printer kiezen... 2 Stap 2: Kennismaken met uw printer... 3 Voorkant... 3 Achterkant...

Nadere informatie

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Aan de slag Juni 2002 www.lexmark.com Conformiteit met de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) Dit product voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het materiaal waarop u afdrukt te kiezen en dit materiaal op de juiste wijze te laden. (Zie de suggesties in Tips ter voorkoming van papierstoringen.)

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

LET OP KANS OP LETSEL:

LET OP KANS OP LETSEL: Pagina 1 van 19 Help bij afdrukken Papier in de lade voor 250 vel of 550 vel plaatsen LET OP KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Naslaggids M276 Kopieerkwaliteit optimaliseren De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar: Aut. selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Papier plaatsen in lade 1 (MPT)' op pagina 2-12 'Papier plaatsen in de laden 2-5' op pagina 2-17 'De nietmachine gebruiken' op pagina

Nadere informatie

Berichten op het voorpaneel

Berichten op het voorpaneel en op het voorpaneel In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Statusberichten" op pagina 4-61 "Foutberichten en waarschuwingen" op pagina 4-62 Het voorpaneel van de printer biedt informatie en hulp

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Verwijder alle beschermende materialen. De afbeeldingen in deze handleiding zijn voor een soortgelijk model. Hoewel deze kunnen afwijken van uw model, is de methode van gebruik hetzelfde. Verwijder

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Naslagkaart Wordt gekopieerd Kopieën maken Snel kopiëren 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op. 4 Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, raakt u Finish the Job (Taak voltooien) aan

Nadere informatie

Speciaal afdrukmateriaal

Speciaal afdrukmateriaal In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Automatisch dubbelzijdig afdrukken zie pagina 10. Handmatig dubbelzijdig afdrukken zie pagina 12. Transparanten zie pagina 15. Enveloppen zie pagina

Nadere informatie

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Naslaggids M575 Een opgeslagen taak afdrukken Volg de onderstaande procedure om een taak af te drukken die in het apparaatgeheugen is opgeslagen. 1. Raak in het beginscherm

Nadere informatie

Handleiding met informatie

Handleiding met informatie Handleiding met informatie Pagina 1 van 1 Handleiding met informatie Er is een groot aantal handleidingen beschikbaar om u te helpen de MFP en de functies ervan te begrijpen. Met behulp van deze pagina

Nadere informatie

Universeellader vullen

Universeellader vullen De universeellader is geschikt voor afdrukmedia van diverse formaten en soorten, zoals transparanten en enveloppen. Deze lade is handig als u enkelzijdig wilt afdrukken op papier met een briefhoofd, gekleurd

Nadere informatie

BP20N/BP20. Gebruikshandleiding

BP20N/BP20. Gebruikshandleiding BP20N/BP20 Gebruikshandleiding Neem deze handleiding zorgvuldig door voor u het toestel in gebruikneemt en houd het bij als referentiemateriaal. Gelieve de veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Bedieningspaneel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Dynamic balance. www.develop.eu. Snelgids. ineo 3301P

Dynamic balance. www.develop.eu. Snelgids. ineo 3301P Dynamic balance www.develop.eu Snelgids ineo 3301P Inhoudsopgave 1 Omgaan met de printer... 2 Het bedieningspaneel van de printer gebruiken... 2 De kleuren van de slaapknop and het indicatorlampje begrijpen...

Nadere informatie

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het materiaal waarop u afdrukt te kiezen en dit materiaal op de juiste wijze te laden. (Zie de suggesties in Tips voor het voorkomen van papierstoringen.)

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Verwijder alle beschermende materialen. De afbeeldingen in deze handleiding zijn voor een soortgelijk model. Hoewel deze kunnen afwijken van uw model, is de methode van gebruik hetzelfde. Het

Nadere informatie

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603 Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie Multifunctioneel model LP-2050-MF Printermodel LP-2050 Snelle referentiegids U00123351603 Inleiding Uw printer is een Teriostar LP-2050-serie breedformaatprinter.

Nadere informatie

Kopiëren...5. Kopieën maken...5. Taakonderbreking...6 Een kopieertaak annuleren en...7. Voorbereiden op het per verzenden...

Kopiëren...5. Kopieën maken...5. Taakonderbreking...6 Een kopieertaak annuleren en...7. Voorbereiden op het per  verzenden... Naslagkaart Inhoudsopgave Kopiëren...5 Kopieën maken...5 Snel kopiëren...5 Kopiëren via de ADF...5 Kopiëren via de glasplaat...5 Taakonderbreking...6 Een kopieertaak annuleren...6 Een kopieertaak annuleren

Nadere informatie

Kopiëren. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer

Kopiëren. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer Kopiëren Dit hoofdstuk omvat: Eenvoudige kopieertaken op pagina 3-2 Kopieeropties aanpassen op pagina 3-3 Basisinstellingen op pagina 3-4 Afbeeldingsaanpassingen op pagina 3-9 Aanpassingen aan de positie

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunctionele kleurenprinter

Bedieningspaneel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Beschikbare apps kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Voor meer informatie over apps en functies raadpleegt u de Handleiding voor de gebruiker. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Laserprinter HL-1030/1240/1250/1270N Installatiehandleiding Lees deze handleiding voordat u de printer gaat gebruiken aandachtig door. U dient eerst de hardware op te stellen en de driver te installeren,

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 2.5. Voordat u de Fiery EX4112/4127 gebruikt, moet u een kopie maken van deze Versienotities

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Handleiding voor afdrukkwaliteit

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 1 van 7 Handleiding voor afdrukkwaliteit Veel problemen met de afdrukkwaliteit kunnen worden opgelost door supplies of printeronderdelen te vervangen die bijna het einde van hun levensduur hebben

Nadere informatie

HP LaserJet P2050-serie-printer. Paper and Print Media Guide

HP LaserJet P2050-serie-printer. Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2050-serie-printer Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2050-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4050 http://nl.yourpdfguides.com/dref/901693

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4050 http://nl.yourpdfguides.com/dref/901693 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MFP kleur systemen Aanteken vel Het Bedieningspaneel Functie paneel Functietoetsen Geeft de keuze om te wisselen tussen de functies: Kopiëren - Doc. Server Faxen - Printen - Scannen

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

HP LaserJet P2030-serie-printer. Paper and Print Media Guide

HP LaserJet P2030-serie-printer. Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2030-serie-printer Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2030-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

7 3/4 envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) X X. 9 envelop 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) X X

7 3/4 envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) X X. 9 envelop 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) X X Pagina van 5 Help afdrukmat. Papierformaten die door de printer worden ondersteund Opmerking: Wanneer u afdrukt op papier dat minder dan 0 mm (8,3 inch) breed is, is het mogelijk dat de printer na verloop

Nadere informatie

AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen Handelsmerken Belangrijke opmerking Definities van opmerkingen In deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. AirPrint

Gebruikershandleiding. AirPrint Gebruikershandleiding AirPrint VOORWOORD We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

Nadere informatie

Printerinstellingen wijzigen 1

Printerinstellingen wijzigen 1 Printerinstellingen wijzigen 1 U kunt de instellingen van de printer wijzigen met de toepassingssoftware, het Lexmark printerstuurprogramma, het bedieningspaneel of het bedieningspaneel op afstand van

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding Dit is een Nederlandstalige beknopte handleiding. Instructies voor andere talen zijn te vinden op onze website, www.bakkerelkhuizen.com.

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen Printerinstellingen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen op pagina 1-14 Energiebesparing activeren op pagina 1-15 Bestandsbeveiligingssysteem

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhoud

Onderhoud. Onderhoud Onderhoud In deze sectie wordt het volgende besproken: Inkt toevoegen op pagina 7-32 De afvallade legen op pagina 7-36 De onderhoudskit vervangen op pagina 7-39 Het mes voor het losmaken van papier reinigen

Nadere informatie

Een kopie maken. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Bedieningspaneel AOD. Glasplaat

Een kopie maken. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Bedieningspaneel AOD. Glasplaat Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Een kopie maken Startpagina Functies Opdrachtstatus Aanraakscherm Start Alle wissen Stoppen. Plaats uw documenten met de beeldzijde omhoog in de invoerlade van de. Pas de

Nadere informatie

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking september 2015 Concept Carol Esmeijer

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking september 2015 Concept Carol Esmeijer Sato CG4 Labelprinter Sato CG4 koppelen Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 22 september 2015 Concept Carol Esmeijer Inleiding U kunt Compad Bakkerij koppelen aan de onder meer

Nadere informatie

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding RollerMouse Free3 Wireless Gebruikershandleiding Inhoud van de doos 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. Twee korte toetsenbordsteunen 3. Twee lange toetsenbordsteunen 4. Draadloze ontvanger 5. USB 2.0-kabeladapter

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING Brother Kleurenkalibratie via het web GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 VEREISTEN 2 WERKING 3 ALGEMENE 4 HET 5 DE 6 FABRIEKSINSTELLINGEN Inhoudsopgave INLEIDING 2 3 Aanbevollen papiier voor gebruiik tiijjdens de

Nadere informatie

Lade 5 (optioneel) Lade 6 (invoegmodule) (optioneel) Bedieningspaneel. Afwerkeenheid voor grote volumes (optioneel) Bedieningspaneel

Lade 5 (optioneel) Lade 6 (invoegmodule) (optioneel) Bedieningspaneel. Afwerkeenheid voor grote volumes (optioneel) Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Apparaatoverzicht Apparaatoverzicht Toepassingen Afhankelijk van de configuratie van uw apparaat, heeft u de beschikking over het volgende: 8 Kopiëren E-mailen Internetfax Serverfax

Nadere informatie

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel Hulp krijgen Voor informatie/assistentie, raadpleegt u het volgende: Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het gebruik van de Xerox 4595. Ga voor online hulp naar: www.xerox.com Klik op de

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebieden waar het papier kan vastlopen

Gebieden waar het papier kan vastlopen De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig de afdrukmedia te kiezen en deze media op de juiste manier te laden. Mocht het papier toch vastlopen, voer dan de stappen uit die in dit gedeelte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Bijvoegsel

Bedieningshandleiding Bijvoegsel Bedieningshandleiding Bijvoegsel Snijmachine Product Code: 891-Z01 Lees dit document voordat u de machine gebruikt. Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen. Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Online Handleiding Start

Online Handleiding Start Online Handleiding Start Klik op "Start". Inleiding Deze handleiding beschrijft de printerfuncties van de e-studio6 multifunctionele digitale systemen. Voor informatie over de volgende onderwerpen raadpleeg

Nadere informatie

ABCDE ABCDE ABCDE. Handleiding voor afdrukkwaliteit. Problemen met afdrukkwaliteit opsporen. Onregelmatigheden in de afdruk

ABCDE ABCDE ABCDE. Handleiding voor afdrukkwaliteit. Problemen met afdrukkwaliteit opsporen. Onregelmatigheden in de afdruk Pagina 1 van 8 Handleiding voor afdrukkwaliteit U kunt veel problemen met de afdrukkwaliteit verhelpen door supplies of printeronderdelen te vervangen die bijna het einde van hun levensduur hebben bereikt.

Nadere informatie

Media laden. Afdrukken. Afdrukmaterialen. Toebehoren. Problemen oplossen. Beheer

Media laden. Afdrukken. Afdrukmaterialen. Toebehoren. Problemen oplossen. Beheer In de volgende tabellen wordt beschreven welk afdrukmateriaal u kunt gebruiken en in welke hoeveelheden. Ook vindt u hier informatie over de wijze waarop u de media in de lade of lader moet plaatsen. Klik

Nadere informatie

WorkCentre 3119. Gebruikershandleiding 705N00022

WorkCentre 3119. Gebruikershandleiding 705N00022 WorkCentre 3119 Gebruikershandleiding 705N00022 2006 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing dient slechts ter informatie. Alle informatie hierin kan zonder voorafgaand bericht

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Over deze printer. Printeroverzicht 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Over deze printer. Printeroverzicht 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Over deze printer Bedieningspaneel Papierstop Voorklep Printeroverzicht 1 Optionele lade voor dubbelzijdig afdrukken Standaardlade voor 250 vel Uitvoerlade en bovenklep Ontgrendelingshendel Optionele invoerlade

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie