Rapport Beoordeling update release DOT (RZ13c)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Beoordeling update release DOT (RZ13c)"

Transcriptie

1 Rapport Beoordeling update release DOT (RZ13c) Beoordeling wijzigingen in prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 april 2013 maart 2013

2

3 Inhoud 1. Inleiding Context Oplevering updaterelease DBC-pakket 2013 (RZ13b) Leeswijzer 6 2. Beoordeling wijzigingen in productstructuur DOT Inleiding Wijzigingen overige zorgproducten Wijzigingen zorgactiviteiten 8 3. Beoordeling kostentarieven DOT Inleiding Wijzigingen kostentarieven kaakchirurgie Wijzigingen kostentarieven verloskunde Wijzigingen kostentarieven IVF/ICSI 9 4. Beoordeling honorariumtarieven DOT Inleiding Totstandkoming productiedataset losdeclarabele producten Onjuistheden in de berekende opschaalfactor Gecorrigeerd bestand en compensatie 12 Bijlage 1: Gebruikersdocument DBC-Onderhoud deel 1 13 Bijlage 2: Gebruikersdocument DBC-Onderhoud deel

4 4

5 1. Inleiding 1.1 Context In 2011 is DOT als prestatie- en tariferingsysteem vastgesteld voor de medisch specialistische zorg per Gezien de grote impact van deze wijzigingen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (verder NZa) op een duidelijke en transparante wijze vastgelegd welke onderwerpen de komende jaren worden opgepakt om de productstructuur DOT en de tarieven verder te verbeteren. In november 2011 is daarom de doorontwikkelagenda DOT vastgesteld, waarna in november 2012 een update van deze doorontwikkelagenda is gepubliceerd. Deze agenda bevat onderwerpen die vanuit het publieke oogpunt minimaal uitgevoerd dienen te worden op de korte en middellange termijn om de productstructuur en tarieven DOT te verbeteren. In 2012 zijn door de NZa twee updatereleases vastgesteld: een eerste updaterelease per 1 mei 2012 (RZ12c) en een updaterelease per 1 september 2012 (RZ12d). De updatereleases bestaan uit wijzigingen ten behoeve van uitvalreductie, wijzigingen in overige zorgproducten en tussentijdse aanpassingen van specifieke kosten- en honorariumtarieven. Vervolgens is op 25 september 2012 het DBC-pakket 2013 (RZ13a) vastgesteld door de NZa, waarin fundamentele (beleidsrijke) wijzigingen in de productstructuur en tarieven zijn doorgevoerd welke per 1 januari 2013 zullen ingaan. Tot slot is op 20 november een update van het DBC-pakket 2013 vastgesteld, met wijzigingen die nog voor inwerkingtreding van het DBC-pakket 2013 zijn doorgevoerd. Per 1 april 2013 zal de NZa een aantal wijzigingen doorvoeren in de DBC-pakket Deze wijzigingen zijn door DBC-Onderhoud (verder DBC-O) uitgewerkt en verwerkt in de updaterelease RZ13c (verder RZ13c). In dit rapport beschrijft de NZa de wijzigingen in, en haar beoordeling van, deze release als basis voor de formele besluitvorming over de RZ13c door de Raad van Bestuur van de NZa. 1.2 Oplevering updaterelease DBC-pakket 2013 (RZ13b) In februari heeft DBC-O de updaterelease RZ13c bij de NZa opgeleverd inclusief verantwoording. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: 1. Gebruikersdocument deel 1, wijzigingenoverzicht 2. Gebruikersdocument deel 2, verantwoording tarieven 3. Zorgactiviteiten Tabel met toelichting 4. Tarieven Tabel met toelichting 5. Afsluitregeltabel en toelichting 6. Ondersteunerhonoraria B-segment 7. Registratiedrieluik met toelichting 8. Aanspraak Code Tabel met toelichting 9. Boombestanden (Grouper) 10. Referenties (Grouper) DBC-O heeft bij het pakket RZ13c twee gebruikersdocumenten opgeleverd. De gebruikersdocumenten vormen gezamenlijk de verantwoording van DBC-O bij de updaterelease RZ13c. In het gebruikersdocument deel 1 wordt een overzicht gegeven van alle wijzigingen in het pakket RZ13c. Het gebruikersdocument deel 2 beschrijft de wijzigingen in de tarieven. Deze documenten zijn als bijlage bij dit rapport toegevoegd (zie bijlage 1 en 2). Na afstemming met partijen in het Technisch Overleg DOT van 29 januari 2013 en een schriftelijke ronde medio februari 2013 heeft de NZa voornemens op 5 5

6 maart 2013 de updaterelease DOT RZ13c en de bijbehorende regelgeving vastgesteld. 1.3 Leeswijzer In dit rapport wordt de beoordeling van de updaterelease RZ13c weergegeven. In deze beoordeling ligt de focus op een drietal aspecten: Beoordeling wijzigingen in productstructuur DOT (hoofdstuk 2) Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen in de productstructuur 2013 ten opzichte van het reeds vastgestelde pakket RZ13b. Beoordeling kostendelen tarieven DOT (hoofdstuk 3) In dit hoofdstuk worden de kostendelen van de tarieven toegelicht en beoordeeld, die zijn gewijzigd ten opzichte van de release RZ13b. Beoordeling honorariumdelen tarieven DOT (hoofdstuk 4) Dit hoofdstuk bevat een toelichting op en beoordeling van de wijzigingen in de honorariumdelen van de tarieven ten opzicht van het reeds vastgestelde pakket RZ13b. In deze updaterelease vinden geen grote aanpassingen in de beleidsregel en regeling plaats; vandaar dat er in deze beoordeling geen apart hoofdstuk aan beleidsontwikkelingen DOT is gewijd. De volgende bijlagen zijn opgenomen bij het rapport: Bijlage 1: Gebruikersdocument DBC-O deel 1 Bijlage 2: Gebruikersdocument DBC-O deel 2 6

7 2. Beoordeling wijzigingen in productstructuur DOT 2.1 Inleiding Gezien de recente vaststelling van de beleidsrijke release voor 2013 (RZ13a) en de updaterelease RZ13b, is de scope van de updaterelease RZ13c beperkt. Het doel van deze release is om lichte aanvullingen en wijzigingen door te voeren op het DBC-pakket Wat betreft wijzigingen in de productstructuur gaat het hierbij om wijzigingen in overige zorgproducten en wijzigingen in zorgactiviteiten. 2.2 Wijzigingen overige zorgproducten De grootste wijziging betreft het toevoegen van nieuwe prestaties voor add-ons dure en weesgeneesmiddelen. In deze paragraaf worden zowel de wijzigingen in de prestaties voor add-ons dure en weesgeneesmiddelen toegelicht, als wijzigingen in bijlage 5 bij de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (verder add-on lijst). Er zijn zeven stofnamen en/of indicaties positief beoordeeld op basis van de aanvraagprocedure add-on geneesmiddelen. De add-ons bij deze geneesmiddelen en indicaties zijn declarabel per 1 april Het gaat om de volgende stofnamen en indicaties bij dure geneesmiddelen: Abatacept: behandeling van matig-ernstige tot ernstige reumatoïde artritis bij volwassen patiënten met onvoldoende respons op eerdere therapie met één of meer Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARD's) inclusief methotrexaat (MTX) of een tumornecrosefactor (TNF)-alfa-remmer. Bevacizumab: in combinatie met carboplatine en gemcitabine, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met een eerste teruggekeerde platina-sensitieve epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-receptor binden. Crizotinib: behandeling bij volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch lymfoom kinase) -positief, gevorderd/gemetastaseerd nietkleincelliq Iongcarcinoom (NSCLC). Pemetrexed: geïndiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom anders dan overwegend plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie geen progressie heeft vertoond. Het betreft de volgende stofnamen en indicaties bij weesgeneesmiddelen: Brentuximab vedotin: Behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd of refractair CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) na autologe stamceltransplantatie (ASCT) of na ten minste twee eerdere therapieën wanneer ASCT of combinatiechemotherapie geen behandeloptie is. Brentuximab vedotin: Behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd of refractair systemisch anaplastisch grootcellig lymfoom (salcl). Decitabine: Behandeling van volwassen patiënten van 65 jaar en ouder met nieuw-gediagnosticeerde de novo of secundaire acute myeloïde leukemie (AML) volgens de classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet in aanmerking komen voor standaard inductiechemotherapie. Tevens zijn er add-ons voor twee stofnamen beëindigd per 1 april 2013, aangezien deze stofnamen niet meer geregistreerd zijn. Dit betreft de stofnamen alemtuzumab en paclitaxel. In 2013 zijn (een selectie van) oncolytica en groeihormonen overgeheveld vanuit het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS) naar het ziekenhuiskader. In de aangepaste tariefbeschikking DOT (TB/CU ) bij updaterelease RZ13b is voor enkele specifieke add-ons dure geneesmiddelen (stofnamen adalimumab, 7

8 etanercept, inflimab, somatropine) als declaratiebepaling toegevoegd dat deze ook in rekening kunnen worden gebracht bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake is van een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd én in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel. Dit conform de nadere voorwaarden van deze geneesmiddelen in het GVS. 1 In de updaterelease RZ13c is deze indicatie opgenomen op de add-on lijst en zijn de specifieke off-label indicaties die onder deze algemene bepaling vallen, verwijderd. Voor somatropines geldt dat de geregistreerde indicaties per merknaam verschillen. De NZa heeft in de release RZ13a en RZ13b voor deze stofnaam daarom de indicaties specifiek per merknaam benoemd in de add-on lijst. In de RZ13c heeft de NZa voor de somatropines de indicaties op stofnaamniveau toegevoegd, conform de omschrijving van de nadere voorwaarden in het GVS Wijzigingen zorgactiviteiten De belangrijkste wijziging in zorgactiviteiten heeft betrekking op de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Met ingang van 2013 wordt de GRZ overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als onderdeel van de RZ13a is ook de productstructuur en bijbehorende regelgeving van de GRZ voor 2013 definitief vastgesteld op 25 september Na vaststelling zijn enkele specifieke vraagstukken voor de GRZ naar voren gekomen. 2 Het resterende vraagstuk heeft betrekking op de situatie dat een patiënt in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg verblijft, maar de overdracht van de medisch specialist naar de specialist ouderengeneeskunde nog niet heeft plaats gevonden (er is nog sprake van een ziekenhuisindicatie). Volgens het College voor zorgverzekeringen (CVZ) zijn deze verpleegdagen onderdeel van het medisch specialistisch behandeltraject en is er dus sprake van ziekenhuisverplaatste zorg (in de GRZ instelling) onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist uit het ziekenhuis. Deze dagen zullen via onderlinge dienstverlening tussen ziekenhuis en revalidatie-instelling verrekend moeten worden en worden vastgelegd in het DBC-zorgproduct van het ziekenhuis. Het DBC-zorgproduct voor GRZ start pas als onder verantwoording van de specialist ouderengeneeskunde het klinische behandeltraject GRZ is gestart. In de RZ13c heeft de NZa de zorgactiviteit Verpleegdag met ziekenhuisindicatie binnen instelling geriatrische revalidatiezorg (en definitie) beschikbaar gesteld voor deze specifieke dagen zodat deze als registratie/verreken eenheid kan dienen. Deze zorgactiviteit kan door de instelling voor medisch specialistische zorg naast een reguliere verpleegdag worden vastgelegd. De instelling voor geriatrische revalidatiezorg kan deze zorgactiviteit ook registeren, maar mag hiernaast geen reguliere verpleegdag vastleggen. De zorgactiviteit is niet producttyperend en niet los declarabel. 1 Zie ook circulaire CI/12/106c Ontwikkelingen en besluiten DOT van 20 december Zie ook rapport Beoordeling updaterelease DOT 2013 (RZ13b) van november

9 3. Beoordeling kostentarieven DOT 3.1 Inleiding De wijzigingen in de kostentarieven DOT in deze updaterelease RZ13c hebben betrekking op de overige zorgproducten kaakchirurgie en verloskunde en de DBCzorgproducten IVF/ICSI. Deze wijzigingen worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen beschreven. 3.2 Wijzigingen kostentarieven kaakchirurgie In de DBC-tarieventabellen blijken onjuiste maximumtarieven te zijn opgenomen voor de honoraria kaakchirurgie. Dit betreft de overige zorgproducten kaakchirurgie (beginnend met code 23). Er is ten onrechte een dubbel mutatiepercentage over de tarieven afgeslagen. De honorariumtarieven kaakchirurgie worden per 1 april 2013 naar het juiste niveau gebracht, met daar bovenop een toeslag ter compensatie van de eerste drie maanden van Wijzigingen kostentarieven verloskunde Voor vijf overige zorgproducten prenatale screening blijkt een te hoog maximumtarief te zijn vastgesteld. Het betreft de zorgproducten met codes , , , , Hier is ten onrechte het honorarium integraal opgenomen in het kostendeel en eveneens als los honorariumdeel. Deze tarieven worden ook per 1 april 2013 worden aangepast en in lijn gebracht met de tariefbeschikking verloskunde (TB/CU ). 3.4 Wijzigingen kostentarieven IVF/ICSI De NZa is voornemens om in de updaterelease RZ13c de kostendelen van de tarieven van de DBC-zorgproducten voor IVF/ICSI versneld te herijken per 1 april In januari 2013 is er door DBC-O een onderzoek uitgevoerd naar de daling van de RZ13b-tarieven voor IVF / ICSI-zorgproducten (diagnosecode F21) binnen zorgproductgroep Infertiliteit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is de NZa voornemens om een versnelde herijking van de tarieven voor IVF/ICSI door te voeren per 1 april 2013, onder voorbehoud van nader onderzoek naar de aangeleverde kostprijzen. 9

10 10

11 4. Beoordeling honorariumtarieven DOT 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de beleidsmatige achtergrond beschreven op de wijzigingen in de honorariumtarieven ten opzichte van de reeds in werking getreden tarieven op 1 januari De wijzigingen in de tarieven zijn het gevolg van een geconstateerde aperte onjuistheid in de productiedataset. Omdat deze onjuistheid aanpassing behoeft, heeft DBC-Onderhoud ten behoeve van de correctierelease RZ13c een nieuwe BKZ-uitlijning uitgevoerd. Dit maakt dat een groot aantal honorariumtarieven per 1 april 2013 verhoogd zijn. Tegelijkertijd is een opslag verwerkt in de tarieven ter compensatie voor de gederfde omzet in de periode 1 januari tot 31 maart Totstandkoming productiedataset losdeclarabele producten In het toelichtingsdocument op de honorariumtariefberekening 3 is aandacht besteed aan de totstandkoming van de productiedataset voor de berekening van de honorariumtarieven. Gelet op het feit dat de tarieven gebaseerd zijn op een rondrekening van het productievolume met de beschikbare budgettaire middelen, is de volledigheid van de productiedataset van belang. De productiedataset van de tariefberekening bestaat uit drie onderdelen, namelijk de poortproductie, ondersteunersproductie en de losdeclarabele productie. De losdeclarabele productiedataset bevat bijvoorbeeld de intensive care producten en producten die op verzoek van eerstelijns zorgaanbieders wordt geleverd. Er zijn aanwijzingen dat de losdeclarabele producten onvolledig aan het DIS worden aangeleverd. Om een zo reëel mogelijke inschatting van het productievolume te maken, wordt DIS niet als enige bron gehanteerd voor wat betreft de totstandkoming van het losdeclarabele productiebestand. Als beschreven in paragraaf van het toelichtingsdocument op de tariefberekening wordt de losdeclarabele productie bij geschat op basis van een middeling met declaratiecijfers van Vektis. Dit leidt tot een generiek bepaalde opschaalfactor op de productieaantallen in het DIS, zodat een volledig productiebestand voor de tariefberekening gecreëerd wordt. Bij de bepaling van de opschaalfactor wordt een aantal stappen doorlopen. Allereerst dienen de specialismen kaakchirurgie, consultatieve psychiatrie, klinische genetica en revalidatiegeneeskunde uitgesloten te worden van de berekening, aangezien voor deze specialismen geen honorariumtarief berekend wordt. Als tweede dienen beide bronnen dezelfde scope aan instellingen te bevatten, namelijk de instellingen die meegenomen zijn in de tariefberekening. Ten behoeve van de opschaalfactor wordt de productiedataset DIS vervolgens vermenigvuldigd met de in dat jaar geldende tarieven 4, aangezien de declaratiecijfers van Vektis op omzetniveau zijn verzameld. Tot slot wordt een knip gemaakt tussen de productie van specialisten in dienstverband en vrijgevestigde maatschappen. 3 Het rapport Toelichting op de honorariumberekening DBC-zorgproducten 2013, versie november 2013, is te vinden op de website van de NZa. 4 Voor de honorariumtarieven DOT 2012 betrof dit de tarieven uit 2009 en voor de honorariumtarieven DOT 2013 de tarieven

12 4.3 Onjuistheden in de berekende opschaalfactor Onlangs kwam echter een aantal bevindingen naar voren waaruit blijkt dat de berekende factor niet correct is. In de bepaling van de opschaalfactor ten behoeve van de honorariumtarieven DOT 2013 blijken de specialismen kaakchirurgie, consultatieve psychiatrie, klinische genetica en revalidatiegeneeskunde meegenomen te zijn in de Vektis dataset. Omdat deze specialismen wel uitgesloten zijn in de productiedataset DIS 2010, valt de opschaalfactor te hoog uit. Daarnaast blijkt dat de DIS productiedataset, ten behoeve van de bepaling van de opschaalfactor, vermenigvuldigd is met de tarieven uit 2009 in plaats van de tarieven uit Deze tarieven zijn vanwege de in dat jaar doorgevoerde specialismen specifieke korting over het algemeen lager, waardoor de opschaalfactor te laag uitvalt. Hoewel beide aspecten een tegengesteld effect hebben op de hoogte van de factor, heeft dit er onder de streep toe geleid dat de factor lager uit had moeten uitvallen. 4.4 Gecorrigeerd bestand en compensatie De NZa heeft een gecorrigeerde compensatiefactor berekend en toegepast op de productiedataset voor los declarabele producten. Met inbegrip van deze dataset is de uitlijning ten behoeve van de release RZ13c opnieuw uitgevoerd. Hoewel de factor generiek bepaald wordt, is het effect op de tarieven per specialisme verschillend. Immers verschilt het aandeel losdeclarabele productie ten opzichte van de totale productie per specialisme. De grootste effecten treden op bij de ondersteunende specialismen en de specialismen die betrokken zijn bij de intensive care. Voor alle overige specialismen is de tariefstijging kleiner dan 1 procent. Door deze correctie zijn de tarieven met ingang van 1 april 2013 op het juiste niveau bepaald. De NZa heeft er tegelijkertijd voor gekozen om de gederfde omzet over de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013 te compenseren in de tarieven in de RZ13c. Dit maakt dat in de tarieven een specialismen specifieke compensatie verwerkt is die van toepassing is tot en met 31 december Feitelijk zijn de tarieven hierdoor met materieel terugwerkende kracht gecorrigeerd vanaf 1 januari In de tariefberekening voor 2014 wordt deze compensatie vanzelfsprekend niet meer doorgevoerd. 12

13 Bijlage 1: Gebruikersdocument DBC-Onderhoud deel 1 Deze bijlage is als losse bijlage te downloaden via de website Bijlage 2: Gebruikersdocument DBC-Onderhoud deel 2 Deze bijlage is als losse bijlage te downloaden via de website 13

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 15 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scope en uitsluitingen, mijlpalen... 4 2.1 Binnen de scope... 4 2.2 Buiten de scope...

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1

Gebruikersdocument deel 1 Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingen DBC-pakket Versie 20130305 Ingangsdatum 1 april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2 Inhoud RZ13c... 5 2.1 Wijzigingen grouper...

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 De wijzigingen...

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON USTEKINUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling (met terugwerkende kracht) 1 januari 2016 6 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065 Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON OLAPARIB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 maart 2015 26 februari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 2

Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De wijzigingen... 4 3 Kostentarieven... 5 3.1 Heraanlevering

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 februari 2015 30 januari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b)

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Beoordeling prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 januari 2014 november 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering updaterelease DOT-pakket

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2028-02 1 januari 2015 22 december 2014 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk. Inleiding

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk. Inleiding Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) instellingen voor geriatrische revalidatiezorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/12/86c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/12/86c Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Congres Implementatie DBC-pakket 2014

Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mark de Rijter 2 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Ruim 400 deelnemers Ochtend én middagprogramma Per sector 4 parallelsessies Twitter mee: #DBCpakket2014

Nadere informatie

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel Zorgactiviteiten 2015 Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel 2 Inhoud Wijzigingen release RZ15a - Projecten en individuele verzoeken Vooruitblik release RZ15b Handboek zorgactiviteiten

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2015 22 juli 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2016 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130425 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2016 18 november 2015 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2017 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 0900 770 70 70 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14c)

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14c) Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14c) Beoordeling wijzigingen prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 juni 2014 mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering updaterelease

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65839 7 december 2016 Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017 Nummer: TB/REG-17620-02 Datum

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten

Nadere informatie

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701 Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek 2012 v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Dit document licht toe hoe de aanspraak en machtigingen zijn verwerkt

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie juli 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Proces 6 3. Tariefberekening op hoofdlijnen 7 4. Bepaling macrokader honorarium 2014 8 5. Productie 9 6. Toegekende

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg

Bijlage 1 bij beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg Bijlage 1 bij beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg In hoofdstuk III Tarieven van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten van het integrale tarief van dbc-zorgproducten en overige

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst 19 september 2011 Inhoudsopgave 1. Evaluatie Memo 19 juli 2011 2. Tariefberekening DOT 2013 Memo 13 september 2011 2 Evaluatie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 8111 BHAE/mveme/CI/09/33c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 8111 BHAE/mveme/CI/09/33c Aan de besturen van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) radiotherapeutische centra (090) revalidatiecentra

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130606 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Memo Representativiteit honoraria DOT 2013

Memo Representativiteit honoraria DOT 2013 Memo Representativiteit honoraria DOT 2013 Aan Leden van de klankbordgroep honorariumcomponent medisch specialisten Van Telefoonnummer E-mailadres Project honorariumtarieven DOT Onderwerp Datum Representativiteit

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Informatiedocument: LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Voor Medisch specialisten / Ziekenhuizen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer AWB 13/901

College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer AWB 13/901 ECLI:NL:CBB:2013:278 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 19-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer AWB 13/901 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Proceskostenveroordeling

Nadere informatie

Artikel 1. Reikwijdte...2 Artikel 2. Doel van de beleidsregel...2

Artikel 1. Reikwijdte...2 Artikel 2. Doel van de beleidsregel...2 BELEIDSREGEL Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Reikwijdte...2 Artikel 2. Doel van de beleidsregel...2 Artikel 3. Artikel 4. Begripsbepalingen...2 Kostprijsmodel

Nadere informatie

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU oktober september 2015

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU oktober september 2015 PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON PEMBROLIZUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2054-01 1 oktober 2015 14 september 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU februari januari 2016

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU februari januari 2016 PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON SECUKINUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2081-01 1 februari 2016 28 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Met 2011 als referentiejaar, kunnen we iets over de volledigheid van DIS zeggen.

Met 2011 als referentiejaar, kunnen we iets over de volledigheid van DIS zeggen. Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan Waarvan 1 nov. 1 dec. (DOT) GRZ Aantal actieve 2.758 2.770 Aantal actieve 1.090 1.080 705 176 Aantal actieve 54 54 Totaal 3.902 3.904 705 176 Sommige

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648 Aan het bestuur van: algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); epilepsie-instellingen (040); dialysecentra (060); audiologische centra (070); radiotherapeutische

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 2

Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Scope... 3 2 Kostentarieven... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Achtergrond kostprijsaanpassingen

Nadere informatie

Bijlage bij beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

Bijlage bij beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Bijlage bij beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg In hoofdstuk III Tarieven van de beleidsregel zijn de uitgangspunten van het integrale tarief van DBC-zorgproducten en overige

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten. Implementatiecongres DBC-pakket september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam

Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten. Implementatiecongres DBC-pakket september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten Implementatiecongres DBC-pakket 4 september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam Programma 2 Welkom Verkorting doorlooptijd (VDLT): achtergrondinformatie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, april 2017 (Olumiant) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 april 2017 4 april 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 1 Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de Regeling risicoverevening 2014. In de risicoverevening

Nadere informatie

Tarieven medisch specialisten 2011

Tarieven medisch specialisten 2011 Toelichting op tariefbeschikkingen Tarieven medisch specialisten 2011 Nederlandse Zorgautoriteit november 2010 2 1. Inleiding De honorariumtarieven 2011 bevatten een korting vanwege de door de minister

Nadere informatie

Aan de besturen van de:

Aan de besturen van de: Aan de besturen van de: algemene ziekenhuizen (010) categorale instellingen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) klinisch genetische centra (390) en zorgverzekeraars.

Nadere informatie

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Informatiedocument: Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Ondersteunende specialismen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, van toepassing.

Nadere informatie

Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017

Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017 Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017 NVZ symposium Informatie bijeenkomst add-on geneesmiddelenbeleid 2017 16 september 2016 Margot Overgaag, NZa Inhoud Achtergrond De veranderingen Redenen

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17356 27 augustus 2012 Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 17 augustus 2012, MC-U-3125844,

Nadere informatie

Toelichting op de honorariumberekening DOT 2012. Definitieve versie ter publicatie van het DOTpakket

Toelichting op de honorariumberekening DOT 2012. Definitieve versie ter publicatie van het DOTpakket Toelichting op de honorariumberekening DOT 2012 Definitieve versie ter publicatie van het DOTpakket november 2011 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Honorariumberekening op hoofdlijnen 3. BKZ bedragen per specialisme

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013

Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013 Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013 Versie 1.0 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wijzigingen ten opzichte van 2 e go RZ13d... 4 2.1 Wijzigingsverzoeken ingediend na 2 e go RZ13d...

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20151119 Ingangsdatum 1 januari 2016 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting v20151119 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Voor wie is dit document

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR 139334-208253 Bij brief van 7 augustus 2015, die is ingekomen bij de NZa op 10 augustus 2015, is door Nysingh advocaten namens de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) (hierna:

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Registratie en aanlevering kostprijzen geriatrische revalidatiezorg

Registratie en aanlevering kostprijzen geriatrische revalidatiezorg Regeling Registratie en aanlevering kostprijzen geriatrische revalidatiezorg Op grond van artikel 36, 61 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109. Ingangsdatum tabel: 20100101

Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109. Ingangsdatum tabel: 20100101 Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109 Ingangsdatum tabel: 20100101 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 VOOR WIE IS DIT DOCUMENT BEDOELD...3 1.2 WAT IS DE FUNCTIE VAN DE TABEL...3 1.3 ALGEMENE

Nadere informatie

Handleiding release RZ16a. Versie

Handleiding release RZ16a. Versie Handleiding release RZ16a Versie 20150701 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Release RZ16a... 4 2.1 Nieuwe lay-out... 4 2.2 Nieuwe opzet Releaseproducten... 4 2.3 Nieuwe driedeling Releaseproducten... 4

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310 Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, november 2017 (ambtshalve) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vastelling 1 november 2017 23 oktober 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, mei 2017 (op aanvraag) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 mei 2017 21 april 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 137 2 januari 2015 Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz 16 december 2014 REGELING CA-NR-1551a Ingevolge

Nadere informatie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. Versie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. Versie Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel Versie 20121120 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3

Nadere informatie

Tariefberekening. DBC-implementatiecongres 2016

Tariefberekening. DBC-implementatiecongres 2016 Tariefberekening DBC-implementatiecongres 2016 Agenda 1. Uitgangspunten tariefberekening 2. Kostprijsaanlevering 3. Beoordeling op de kostprijzen 4. Conversieberekening 5. Tariefberekening 2016 6. Max-maximumtarieven

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 5 1.1 Achtergrond RZ15a... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het verzoek ontvangen een uitvoeringstoets

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON PERTUZUMAB Nederlandse Zorgautoriteit Nummer TB/CU-2062-01 Datum inwerkingtreding 1 december 2015 Datum vaststelling 30 november 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, februari 2017 (op aanvraag) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 februari 2017 24 januari 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

Op weg naar verbeterde kostprijzen grz

Op weg naar verbeterde kostprijzen grz Op weg naar verbeterde kostprijzen grz Richtlijnen voor inrichting financiële administratie 2013 Versie 1.0 12 december 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De richtlijnen... 4 2.1 Toerekening indirecte

Nadere informatie

Verantwoording toetsing add-on geneesmiddelen. Bijlage bij beoordelingsrapport RZ14b

Verantwoording toetsing add-on geneesmiddelen. Bijlage bij beoordelingsrapport RZ14b Verantwoording toetsing add-on geneesmiddelen Bijlage bij beoordelingsrapport RZ14b november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Methodiek 7 2.1 Informatieverzoek 7 2.2 Meegenomen instellingen 7 2.3

Nadere informatie

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 Nascholing Netwerk Verpleegkundig Specialisten 11:45 12:15 Drs. A.J. (Arjan) Kouwen Senior Adviseur / Onderzoeker Adviesgroep Procesverbetering

Nadere informatie

Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012

Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012 Memo Onderwerp Datum Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012 Met ingang van 2013 zal geriatrische revalidatiezorg (GRZ) opgenomen worden in het Besluit

Nadere informatie

01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF. Specialistische geneesmiddelen. GVS en ziekenhuisfinanciering. Aanspraak en financiering

01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF. Specialistische geneesmiddelen. GVS en ziekenhuisfinanciering. Aanspraak en financiering 01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF Specialistische geneesmiddelen GVS en ziekenhuisfinanciering Aanspraak en financiering Declaratietitels en budgetruimte Thema Nieuwsbrief Specialistische geneesmiddelen

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten Klankbordgroep bijeenkomst 6b. 11 augustus 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten Klankbordgroep bijeenkomst 6b. 11 augustus 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten Klankbordgroep bijeenkomst 6b 11 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Opening 2. Vervolg presentatie NZa A) Referentie voor beoordeling B) Medisch specialisten werkzaam

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE

RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. De aanvulling hierop is medio november uitgebracht, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten de wijzigingen

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON CERITINIB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2044-01 1 juli 2015 30 juni 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen Zorginstituut Nederland DBC-Onderhoud

OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen Zorginstituut Nederland DBC-Onderhoud Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Bepaling BKZ aandelen per medisch specialisme 1. Inleiding Dit memo dient ter voorbereiding op de 4 de klankbordgroepbijeenkomst

Nadere informatie

Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017

Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017 Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017 NZa-congres: 'Van beleid naar praktijk', 22 september 2016 Margot Overgaag, NZa Annette Heinen, Care Together Inhoud Achtergrond De veranderingen Redenen

Nadere informatie