RUP. Olieberg. Toelichtingsnota + mer - SCRPL17095

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUP. Olieberg. Toelichtingsnota + mer - SCRPL17095"

Transcriptie

1 RUP Olieberg Toelichtingsnota + mer - SCRPL17095 Sweco Belgium nv i.o.v. gemeente Oostrozebeke november 2017

2 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer Revisie Datum Auteur(s) adres RUP Olieberg Toelichtingsnota Onderzoek-tot-m.e.r a november 2017 Sil Goossens Gecontroleerd door Sil Goossens Paraaf gecontroleerd Goedgekeurd door Griet van Waes Paraaf goedgekeurd Contact Sweco Belgium NV Elfjulistraat 43 B-9000 Gent / 1 /

3 Inhoud 1 INLEIDING 1 Juridische bepalingen RUP 2 Opbouw van de toelichtingsnota 2 2 ANALYSE Ruimtelijke context 7 Ligging en onmiddellijke omgeving van Het RUP 7 Algemene Ruimtelijke kenmerken 7 Bestaande structuren Planningscontext 11 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 11 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (+ addendum 2014) 11 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oostrozebeke 13 Richtinggevend gedeelte 13 Relevante bindende bepalingen 15 Decreet Grond- en pandenbeleid 16 Vernietiging deel decreet 16 Bindend sociaal objectief 16 Relatie provinciaal reservepakket Sociaal wonen 17 Verwezenlijking van bescheiden woonaanbod Juridische context 19 Bestemmingsplannen en verkavelingen 19 water 19 Wegenis 20 Inventaris bouwkundig erfgoed 21 3 VISIE Kritische lezing van de opgave en site 25 Inleidende Lezing van de opgave Visie 27 Gefaseerd aansnijden 27 Inbreidingsgerichtheid 27 Groene dooradering 27 Bestendigen zonevreemde woningen 27 Woningbouw 27 Containerpark 28 Diversiteit aan woontypes 28 Deelplannen 2 en Inrichtingsschets 29 Basisregels 29 Fasering vs. inrichting 29 Ontsluiting 29 Diversiteit aan woontypes 29 Diversiteit aan woontypes vs. Diversiteit aan publieke ontmoetingsplaatsen 30 Dichtheid 30 Ontsluiting en parkeren 30 Sociaal wonen 30 Kwaliteitsbewaking Structuurschets 31 4 TECHNISCHE BEPALINGEN Watertoets 35 Waterloop 35 Watertoetskaarten 35 Drainage 35 Waterwingebieden 36 Zoneringsplan 36 Signaalgebiedenkaart Relatie met HAG 37 INLEIDEND 37 AFWEGING Ruimtebalans en op te heffen voorschriften 40 / 2 /

4 Ruimtebalans 40 Compensatiebalans HAG 42 Verdeling en balans woonprojectzone + Woonreservegebied 42 Op te heffen voorschriften Planbaten/Planschade 44 GEBRUIKERSSCHADE/COMPENSATIE 44 PLANBATEN/PLANSCHADE Plan-mer plicht en Veiligheidsrapportering 44 Resultaten plan-mer-plicht 45 Resultaten Veiligheidsrapportering 48 ONDERZOEK TOT MER Inleiding 53 Adviesvraag SCRPL Toetsing plan-mer-plicht 56 DABM 56 Noodzaak tot passende beoordeling 56 Plan MER-plichtig 56 Besluit Situering van het plan 57 Geografische situering van het plan 57 Beschrijving van het plangebied 57 Juridisch- en beleidsmatige context 57 Geplande ontwikkelingen 57 Doelstellingen en visie van het RUP 57 Vertaling in het RUP 57 Informatie uit beschikbare studies Overwogen, maar verworpen alternatieven 58 Nulalternatief 58 Locatiealternatieven 58 Inrichtingsalternatieven Milieueffecten-kwetsbaarheid 60 Kwetsbaarheid van het gebied 60 Aard van het plan 62 Resulterende scoping Milieueffecten - milieubeoordeling 63 Disciplines bodem en water 63 Discipline fauna en flora 65 Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 66 Discipline mens-socio-organisatorische aspecten en mensveiligheid 67 Mobiliteit 68 Cumulatieve effecten 70 Eindconclusies 70 KAARTENBUNDEL 72 / 3 /

5 Inleiding 1 Inleiding Met de opmaak van het RUP Olieberg, wordt een antwoord gegeven aan de behoefte aan bijkomende woningen als uitwerking van een actie in het GRS en in het kader van de woonbehoeftestudie van Oostrozebeke. Het RUP bestaat uit drie plangebieden. Een eerste plangebied is opgenomen voor de inrichting van bijkomende woningen aan de rand van de kern van Oostrozebeke. Hierbij wordt een gefaseerde kwalitatieve inrichting nagestreefd met aandacht voor mobiliteit, relatie met omliggend openruimte gebied en integratie van groen en publieke ruimte. Deze gronden zijn momenteel gedeeltelijk gelegen in agrarisch gebied. Een tweede en derde plangebied zorgen voor een planologische ruil tussen woongebied/woonuitbreidingsgebied en agrarisch gebied, teneinde de ruimtebalans met betrekking tot agrarische functiezones in evenwicht te houden. Het huidig gebruik van de gronden blijft ongewijzigd / 1 /

6 Inleiding JURIDISCHE BEPALINGEN RUP De opdracht bestaat uit de opmaak van een RUP, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (M.B. 27/03/2009), en latere wijzigingen, de uitvoeringsbesluiten en de ter zake door de Vlaamse Regering en het agentschap Ruimte Vlaanderen verstrekte richtlijnen, rekening houdend met de gemeentelijke ruimtelijke structuur. Artikel van de codex ruimtelijke ordening bepaalt de inhoud van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), met name: een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer; een weergave van de feitelijke en juridische toestand; de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is; in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; in voorkomend geval een overzicht van de conclusie van: het planmilieueffectenrapport; de passende beoordeling; het ruimtelijk veiligheidsrapport; andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten; in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. Volgens artikel worden de RUP s opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Oostrozebeke is op 23 maart 2006 bij Besluit van de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd en is in zitting van 09 februari 2006 definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Oostrozebeke. Het RUP dient te kaderen in de gewenste ruimtelijke structuur van GRS, het RSV en het PRS. OPBOUW VAN DE TOELICHTINGSNOTA Dit RUP heeft hoofdzakelijk tot doel enkele inbreidingsprojecten en een uitbreiding voor het bestaand zorgcentrum ruimtelijk te ordenen. Deelgebieden 2 en 3 worden aangewend als compensatiegebied voor de agrarische bestemming die ingenomen wordt binnen deelgebied 1. Deze toelichtingsnota wordt, naast deze inleiding - opgebouwd uit drie grote delen: Analyse Hier geven wij een duidelijk zicht op de afbakeningsgrens en de omliggende structuren van het plangebied. Verder geven we de relevante planningscontext voor op de verschillende beleidsniveaus. De juridische context geeft eerste randvoorwaarden voor het plan. Visie met visieverhaal en structuurschets Hierbij denken we via de opdrachtsomschrijving en via onderzoek van de bestaande bebouwde en onbebouwde structuren na over een juiste formulering voor het behoud van het huidig karakter bij de verdere ontwikkeling van het gebied. We besluiten met een weergave van de manier van doorvertalen in een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften Milieutoetsen en technische bepalingen ten gevolge van het RUP In dit deel geven we de conclusies van de watertoets en het onderzoek tot mer (indien voltooid) weer, evenals de ruimtebalans en de op te heffen voorschriften. De toelichtingsnota en het onderzoek tot mer vormen tijdens de mer- procedure één geheel. In het onderzoek tot mer wordt waar nodig verwezen naar de relevante hoofdstukken uit de toelichtingsnota, die in deze fase nog beperkt blijft als visienota. / 2 /

7 Analyse 2 Analyse / 3 /

8 Analyse Situering binnen de gemeente / 4 /

9 Analyse Situering op topografische kaart / 5 /

10 Analyse 1 Situering deelplangebied 1 op het luchtfoto 2 3 Situering deelplangebieden 2 en 3 op het luchtfoto / 6 /

11 Analyse 2.1 Ruimtelijke context De topografische kaart en luchtfoto geven duidelijk de algemene ruimtelijke kenmerken en onmiddellijke omgeving van het RUP weer. We geven hieronder ook een korte beschrijving weer. LIGGING EN ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN HET RUP Het ruimtelijk uitvoeringsplan situeert zich aan de zuidoostelijke rand van de gemeente Oostrozebeke, grenzend aan de dorpskern van het hoofddorp Oostrozebeke. Het plangebied van het RUP Olieberg is opgedeeld in 3 deelgebieden. Het deelplangebied 1 ligt bevat tussen de Kalbergstraat, de Halfweghuisstraat, de achterzijde van de percelen grenzend aan Rozenbergstraat, de Veldstraat en de Ballingstraat. Het totale terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 25.5 ha. Deelplangebied 2 ligt bevat tussen de Waterstraat in het noordoosten, een aangrenzende, private landbouwweg langs de oostelijke grens, een private toegangsweg langsheen de noordwestelijke grens, en de eigendomsgrens tussen de zuidelijk gelegen hoeve en het aanpalende industriegebouw. Deelplangebied 2 omvat ongeveer 2,8 ha. Deelplangebied 3 heeft een oppervlakte van ongeveer 2,5 ha en wordt in het zuiden en zuidoosten begrensd door de waterstraat, in het noorden wordt dit deelgebied afgebakend door de perceelsgrenzen langs de hoogspanningsleiding (grenzend aan de woonwijk driehoek). ALGEMENE RUIMTELIJKE KENMERKEN Deelplangebied 1 ligt aan de rand van dorpskern van het hoofddorp Oostrozebeke en bevat deels woningbouw, economische bedrijvigheid en deels agrarische structuren. Het betreft een aangetast gebied in de onmiddelijke omgeving van enkele gemeentelijke voorzieningen. Geen van alle aanwezige infrastructuren of functies lijkt ruimtelijk samen te hangen of ligt verweven binnen een groter geheel. We kunnen het plangebied indelen in verschillende ruimtelijk structuren met al dan niet verschillende functies: Aan de noordelijke grens, langs de Kalbergstraat bevindt zich open en gesloten woningbouw met max. 2 bouwlagen en een derde bouwlaag onder hellend dak. Ditzelfde ruimtelijk beeld ervaren we aan de zuidelijke grens langsheen de eerste helft van de Veldstraat hier treffen we eveneens landbouw gebruik aan. Gekoppeld aan de Kalbergstraat, binnen het plangebied sluiten 3 doodlopende woonstraten (Meibosstraat, OLV-Straat en Wijk Kalberg) aan die, samen met enkele verkavelingen, een relatief geïsoleerde woonzone vormen. De bouwvormen binnen deze zone zijn hoofdzakelijk beperkt tot 1 bouwlaag met 1 bouwlaag in zadeldak. Langsheen de westelijke grens, binnen de plangrenzen (zijnde de Halfweghuisstraat) treffen we enkele alleenstaande woningen aan. Aan de westelijke grens van de Halfweghuisstraat, buiten het plangebied bevindt zich, het Woon- en Zorgcentrum Rozenberg. Hoewel de verscheidene woonblokken in het noorden en noordoosten van het plangebied vrijwel ruimtelijk geisoleerd zijn van hun directe omgeving, worden ze nog steeds verbonden door middel van voetgangersdoorsteken. De oost-westverbinding maakt nog deel uit van een historische voetweg die de kapel van OLV van Halle verbindt met de dorpskern. Het centrale deel van het plangebied wordt gekenmerkt door land- en tuinbouwactiviteiten. Ook de grootste oppervlakte van de site Olieberg ten noordoosten van het plangebied is ingevuld met akkerlanden en weilanden. Het zijn ingesloten open-ruimtes die vrij moeilijk ontsloten kunnen worden. Van landschappelijke waarden, landschapselementen of visueel aantrekkelijke zichten is binnen het plangebied weinig sprake. Kleinschalige afperkingen en/of inperkingen hebben de ruimte als geheel versnipperd en opgedeeld in afzonderlijk entiteiten zonder samenhang. / 7 /

12 Analyse Deelplangebied 2 is gelegen op ruim een kilometer ten zuidwesten van deelplangebied 1. Het sluit aan een groter agrarisch gebied, gelegen ten zuiden van de dorpskern. Het plangebied zelf is hoofdzakelijk ingevuld met bouwland en een bijhorende hoeve, in het uiterste zuiden van het plangebied. De open agrarische ruimte strekt zich buiten het plangebied verder uit in zuidoostelijke richting terwijl het in het noorden grenst aan een verkavelde woonwijk en in het westen en het zuiden aan metaalverwerkende bedrijven. Deelplangebied 3 is gelegen op ruim een kilometer ten zuiden van deelplangebied 1 en ongeveer 100m ten oosten van deelplangebied 2. Het betreft een deelzone van een groter agrarisch gebied, gelegen ten zuiden van de dorpskern. Het plangebied zelf is hoofdzakelijk ingevuld met bouwland. De open agrarische ruimte strekt zich buiten het plangebied verder uit in zuidelijke en zuidoostelijke richting terwijl het in het noorden grenst aan een verkavelde woonwijk. Ten westen van het gebied (tussen deelplangebied 3 en 2) is nog een perceel bouwland gelegen, dit deel wordt niet mee opgenomen in het plangebied. / 8 /

13 Analyse BESTAANDE STRUCTUREN In deze paragraaf worden de structuren besproken aan de hand van een fotorapportage. Foto 1 voetwegen en kapel centraal in het deelplangebied 1 Foto 2 noordelijk gelegen woonverkaveling deelplangebied 1 Foto 3 centrale open ruimte en voetwegen deelplangebied 1 Foto 4 braakligggende zone in de woonverkaveling binnen deelplangebied 1 Foto 5 centraal gelegen boomkwekerij deelplangebied 1 Foto 6 Open ruimte deelplangebied 2 / 9 /

14 Analyse Ruimtelijk structuurplan provincie West-Vlaanderen / 10 /

15 Analyse 2.2 Planningscontext Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Oostrozebeke is gelegen in buitengebied. De gemeente ligt juist binnen het stedelijk netwerk op Vlaams niveau regio Kortrijk. De doelstellingen van het RSV voor het buitengebied zijn: het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, natuur, bos, wonen en werken op het niveau van het buitengebied) het tegengaan van de versnippering van het buitengebied het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied (wonen, verzorgende activiteiten) het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch systeem het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (+ addendum 2014) In het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie West- Vlaanderen is Oostrozebeke gesitueerd binnen de deelruimte Middenruimte. De Middenruimte omvat de stedelijke gebieden Roeselare, Tielt en Torhout. Deze driehoek wordt in het westen begrensd door de rug van Westrozebeke, in het noorden door de overgang zandleem-zandstreek en in het zuiden door de Leievallei. Voor de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur wordt Oostrozebeke geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp in het buitengebied. Deze moet structuurondersteunend optreden voor wonen en werken en een bovenlokale, verzorgende rol uitoefenen. Binnen gewenste structuur landschap binnen de gemeente zijn het nieuwe landschap van het Land van Roeselare-Tielt en het stadslandschap van Oostrozebeke geselecteerd als landschapseenheden. Bij de nieuwe landschappen zijn bestaande structuren onder invloed van grootschalige ingrepen uitgewist. Stadslandschappen zijn sterk vergelijkbaar met de stedelijke gebieden. De randzone van deze gebieden, waar stad en open ruimte geconfronteerd worden met elkaar, behoeft een specifieke benadering in beleid. De Mandelvallei wordt geselecteerd als structurerend element en het gebied tussen Ingelmunster en Oostrozebeke, alsook het gebied tussen Wielsbeke en Oostrozebeke zijn geselecteerd zijn als open-ruimteverbinding. Het beleid is gericht op om versnippering tegen te gaan zodat de verbindingsfunctie standhoudt. De structurerende elementen moeten de visuele kwaliteit en herkenbaarheid behouden en versterken. Naar de gewenste ruimtelijke agrarische structuur ligt Oostrozebeke in een gebied met een intensief gedifferentieerde agrarische structuur. Hier komt een grotere menging voor van diverse soorten landbouwbedrijven, zowel grondgebonden als grondloos. De draagkracht van de ruimte moet hier het uitgangspunt zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden en vernieuwing van de landbouw. Om diverse redenen kan een optimale verwevenheid gewenst zijn tussen de grondgebonden en grondloze landbouw. Het ruimtelijk beleid moet de nodige maatregelen nemen om deze verwevenheid te ondersteunen en om de infrastructuur te optimaliseren met respect voor de landschappelijke waarden. Het is belangrijk dat er op lokaal niveau, lokale bouwvrije zones aangeduid worden, waar de grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager voorkomt in kleinere aaneengesloten gebieden en waar geen enkele vorm van bijkomende bebouwing wordt toegestaan. Dit is vooral noodzakelijk in de intensief gedifferentieerde agrarische cultuur. Het aanduiden van deze zones is een taak die voor de gemeenten is weggelegd. Naar de gewenste ruimtelijke structuur voor verkeer en vervoer zijn de N382 en de N357 oorspronkelijk geselecteerd als secundaire wegen, categorie I, doch is deze selectie ondertussen achterhaald en wordt het verkeer van de N357 (N50 (Ingelmunster) naar de aansluiting met N382), als secundaire verbinding, afgewikkeld naar de N382 waardoor het tracé een lokale weg wordt. Deze aanpassing is vastgelegd in het Provinciaal RUP N382 (definitief goedgekeurd op 28 juni 2004). Het kanaal Roeselare-Leie is geselecteerd als bevaarbare waterweg die niet tot het hoofdwaterwegennet behoort. Er zijn geen andere belangrijke uitspraken relevant voor het plangebied. / 11 /

16 Analyse Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oostrozebeke / 12 /

17 Analyse Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oostrozebeke Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Oostrozebeke is op 23 maart 2006 bij Besluit van de deputatie goedgekeurd en is in zitting van 09 februari 2006 definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Oostrozebeke. RICHTINGGEVEND GEDEELTE Gewenste woon- en leefstructuur Binnen de gewenste woon- en leefstructuur gaat men uit van een gebiedsgericht beleid. Concreet betekent dit dat er in de kern van Oostrozebeke meer ontwikkelingmogelijkheden voor wonen moeten zijn dan in open ruimtegebied. Een gedifferentieerd ruimtelijk beleid werd uitgewerkt voor de verschillende beleidscategorieën. Het belangrijkste ruimtelijk beleidselement met betrekking tot het plangebied was het bepalen van de meest optimale locatie voor bijkomende woongelegenheden buiten de contouren van de bestaande nederzettingsstructuur. De Site Olieberg, in het noordoostelijke deel van het plangebied werd door middel van eliminatie vooropgesteld als beste optie. Immers is de Olieberg-site gelegen ten oosten en aansluitend bij de kern van Oostrozebeke. De site kan niet als zuiver inbreidingsgebied worden gezien, maar het betreft een aangetast gebied, dat bovendien onmiddellijk aansluit bij de kern. De zone is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de gemeentelijke voorzieningen, vooral het OCMW en het bejaardentehuis zijn een troef. Momenteel is deze zone agrarisch gebied binnen het gewestplan doch wordt het niet actief gebruikt voor de landbouw. Het gebied wordt relatief goed ontsloten. De site is deels eigendom van de gemeente. Het woonuitbreidingsgebied langsheen de Waterstraat met een oppervlakte van ca. 1,7ha wordt omgezet naar openruimtegebied. Dit gebied wordt niet ontwikkeld daar het te perifeer gelegen is ten opzichte van het centrum en de ontwikkeling ervan het openruimtegebied tussen Oostrozebeke en Wielsbeke zou aantasten. Het gebied heeft momenteel een landbouwfunctie. Ook werd nagedacht over de geschikte locatie voor een containerpark en gemeentelijke loods, omdat de gemeente nog niet beschikt over een plaats waar bepaalde huishoudelijke afvalstromen selectief ingezameld worden. In het onderzoek vanuit de WVI is gebleken, na vergelijking van de verschillende alternatieven, dat de locatie in de Ballingstraat, gelegen in het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan, de beste oplossing biedt. Het GRS is niet actueel, intussen bestaat het BPA en is de site reeds gerealiseerd. Gewenste ruimtelijk-economische structuur Betreffende gewenste ruimtelijk-economische structuur wil men een optimale integratie van niet-storende economische activiteiten in het woongebied. Oostrozebeke beschikt over een goed uitgerust handelsapparaat met bovenlokale aantrekkingskracht. Wil men de draagkracht van het centrum behouden en versterken, dan is concentratie en differentiatie van het handelsaanbod in het centrum van Oostrozebeke het streefdoel. Het is van belang dat de ruimtelijke segregatie van allerlei functies en activiteiten in het hoofddorp wordt tegengegaan. De gemeente Oostrozebeke beschikt niet over een lokaal bedrijventerrein. Het GRS is niet actueel; momenteel beschikt Oostrozebeke wel over lokaal bedrijventerrein Gouden Appel aan de N382). De zones voor industrie en ambachten zijn allemaal ingenomen door aldaar gevestigde bedrijven en zijn goed bezet. Door de stijging en tewerkstelling in de secundaire sector is er een grote vraag naar nieuwe bedrijventerreinen en deze kan niet opgevangen worden binnen de bestaande juridisch vastgelegde gebieden. De ruimtelijke verwevenheid strookt in sommige gevallen niet met de wooneisen. Voor dergelijke bedrijven moet gedacht worden aan een eventuele overplaatsing naar een lokaal bedrijventerrein. Ook de natuurlijke, landschappelijke of milieutechnische kwaliteiten van bepaalde open-ruimtes maken dat een aantal niet aan de omgeving gebondeneconomische activiteiten niet verder kunnen ontwikkeld worden. Afhankelijk van hun ruimtelijke impact, activiteit op zich, en eventuele grondgebondenheid moet per bedrijf uitgemaakt worden of zij kunnen blijven bestaan met of zonder mogelijkheden tot uitbreiding of zich moeten herlokaliseren. / 13 /

18 Analyse Gewenste verkeers- en vervoersstructuur Het mobiliteitsplan van Oostrozebeke wordt als bron gebruikt: Het gemeentelijk wegennet wordt bepaald door de west-oostas N357, die de hoofdkern van Oostrozebeke middendoor snijdt. Het tracé Ingelmunster steenweg-hoogstraat-markt-wielsbekestraat is geselecteerd als lokale ontsluitingsweg voor de gemeente (IIa) na de definitieve goedkeuring van het PRUP N382, die het doorgaand verkeer nu via de N382 stuurt. Ook het vrachtverkeer naar de bedrijvenzones mag niet langer door de kern rijden. De N382 is nu de verkeersdrager van het gebied Waregem-Tielt en wordt ontwikkeld om het verkeer te geleiden. De herinrichting van de N357 als hoofdstraat in de bebouwde kom gebeurt in functie van verkeersleefbaarheid. Door een herinrichting moet vermeden worden dat de N357 een doorgaande functie blijft behouden. Met de aanleg van de N382 wordt het noord-zuidverkeer, namelijk in de Meulebeksteenweg (lokale ontsluitingsweg IIa), Tieltsteenweg (lokaleontsluitingsweg IIb) -Kerkstraat-G.Gezellestraat en Stationsstraat, ook afgebouwd. Deze straten worden in de bebouwde kom heringericht als zone 30-gebieden. Er zijn reeds poorten aangelegd bij het begin van de bebouwde zone in de Meulebekesteenweg, Tieltsesteenweg en Stationsstraat als snelheidsremmers. Ook hier geldt vrachtverbod. Het voetgangersverkeer en fietsverkeer moeten gestimuleerd worden in de vorm van functionele en recreatieve verbindingen. De conflicten die in en door het verkeer ontstaan tussen de bewoner en de bezoeker, de voetganger en de fietser en het rijdend verkeer, moeten worden opgelost door op verschillende wijzen voorrang te bieden aan de voetgangers. Het centrum en de omliggende woongebieden zijn in eerste instantie voetgangersdomeinen. Binnen het plangebied bevindt zich, volgens de selectie van de het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een lokale aanvullende route, immers langsheen de Ballingstraat. Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur De gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur in en rondom het plangebied is gefixeerd op de Mandelvallei en de zijbeken die fungeren als groene corridors in het open-ruimtegebied. Binnen de ontwikkelingsopties valt ook een geïntegreerd waterbeleid. Met betrekking tot het plangebied zijn er geen natuurverbindingsgebieden, noch open-ruimtecorridors aanwezig. Wel kunnen zich in de bebouwde omgeving aan aantal stepping stones bevinden die een beperkte ecologische waarde hebben, maar vooral een esthetische, recreatieve, sociale en landschappelijke functie herbergen. Door deze gebieden met omliggende groenzones te verbinden ontstaat een sluitend geheel van groengebieden en/of open ruimtegebieden tussen de Mandelvallei en het achterland. Een belangrijk aandachtspunt is de algemene waterbeheersing. Dit betekent ondermeer het tegengaan van overstromingsproblemen en zorgen voor maximale infiltratie door het vermijden van grootschalige monoliete verhardingen bij het opwaarderen of herinrichten van bestaande of ontwikkelen van nieuwe woningen, bedrijven, parkings, verkeers- of recreatieve infrastructuren, Gewenste agrarische structuur Op gebied van gewenste agrarische structuur bevindt het plangebied zich in het begin van de langgerekte strook agrarisch gebied in het zuidoosten van de gemeente. Het gebied heeft een belangrijke economischfunctionele kwaliteit voor de landbouw. In een aantal multifunctionele agrarische productiegebieden komen zowel grondgebonden en grondloze agrarische activiteiten voor, als niet-agrarische functies: wonen, werken en infrastructuur. Door de sterke multifunctionaliteit en versnippering van deze gebiedsdelen door het voorkomen van een bepaalde clustering van constructies is de open indruk sterk gereduceerd en hebben de segmenten een aangetast karakter. Naast het behoud en de ontwikkeling van landbouw, waarbij onder meer voldoende flexibiliteit wordt gewaarborgd voor bodemgebruik door (intensieve) grondgebonden teelten, zal veel aandacht dienen te gaan naar het in evenwicht houden van de agrarische / niet agrarische activiteiten. Bestaande activiteiten kunnen er uitbreiden, mits ze verenigbaar zijn met de omgeving. Nieuwgrondgebonden en niet-grondgebonden landbouwactiviteiten zijn mogelijk, evenals het bouwen van serres en koepels, voor zover ze verenigbaar zijn met de omgeving. In dit gebied kunnen flexibele bedrijfsstijlen ontwikkeld worden, bijvoorbeeld bedrijfssites met zowel een landbouwfunctie als een beperkte recreatief/ toeristische functie. / 14 /

19 Analyse Gewenste recreatieve structuur Inzake de gewenste recreatieve structuur zijn de belangrijkste sport- en recreatieterreinen in de kern geconcentreerd, in het Gemeentelijk Sportcentrum de Mandelmeersen, achter het Gemeenteplein. Daarnaast worden een aantal recreatieve wandelroutes uitgewerkt langs gebieden met belangrijke landschappelijke waarde. Tenslotte zijn er door de aanwezigheid van het kanaal in de gemeente potenties voor watersportrecreatie. Binnen of in de korte nabijheid van het plangebied bevinden zich, buiten de lokale fietsroutes en wandelwegen, geen noemenswaardige potenties voor recreatieve ontwikkeling, die de bovenstaande overstijgen of evenaren. Opties relevant voor site Olieberg Volgende optie die relevant zijn voor de site Olieberg worden voorgesteld voor de hoofdkern Oostrozebeke: De hoofdkern wordt ruimtelijk afgebakend. Percelen met zonevreemde woningen die aansluiten aan een erkend woongebied krijgen quasi dezelfde rechten als de woningen binnen juridisch vastgestelde woongebieden. Bij die herbestemming is het in geen geval de bedoeling om een bijkomend juridisch aanbod te creëren. Het creëren van nieuwe bouwpercelen is uitgesloten. Er wordt een woonbeleid uitgewerkt gericht op verdichting, woningdifferentiatie en vernieuwbouw. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar sociale huisvesting, waterbeheersing en karakteristieke gebouwen (en eventuele herbestemming). De bestaande woonuitbreidingsgebieden worden herbestemd naar een open-ruimtefunctie (in hoofdzaak agrarisch gebied). Ter compensatie worden de behoefte aan bijkomende sociale woongelegenheden gelokaliseerd in de site Olieberg. Opmerking - De compensatiegebieden opgenomen in het RUP staan in principe los van deze uitspraak, maar werden opgenomen ter compensatie van het HAG-gebied. De compensatie waarover sprake in het GRS dient niet te worden doorgevoerd in één beweging, dit zou trouwens de complexiteit van het dossier te veel vergroten. De uitspraak uit het GRS wordt hiermee echter niet teniet gedaan, maar blijft wel geldig. De aanwezige adviserende instanties op de plenaire vergadering gaan akkoord met deze werkwijze. De ontwikkeling van de site Olieberg is een strategisch project voor de gemeente. Het is een gebied van ongeveer 10 ha die op het gewestplan momenteel als agrarisch gebied is ingekleurd. Het betreft een aangetast gebied in de onmiddellijke omgeving van een aantal gemeentelijke voorzieningen. De gemeente wil dit gebied aansnijden voor het opvangen van de behoefte aan bijkomende (sociale) woongelegenheden. Met volgende basisuitgangspunten moet bij de ontwikkeling van het gebied rekening gehouden worden: logische, inbreidingsgerichte en realistische fasering, aandacht voor het aspect sociale huisvesting en versterken van de groene dooradering. Voor dit sub-deelgebied wordt een GRUP opgemaakt. Volgende elementen wil de gemeente concreet realiseren: Voorzien in de behoefte aan bijkomende woongelegenheden; sociale woongelegenheden (2ha binnen deze planperiode) voorzieningen voor zorgbehoevenden. (op te richten door het OCMW) en een (beperkte) klassieke verkaveling. Het ontwikkelen van deze woningen zal gefaseerd verlopen. Voor de ontwikkeling van dit gebied moet gedeeltelijk beroep gedaan worden op het provinciaal reservepakket. Opmerking - Er was eerder een tegenstrijdigheid tussen het GRS en het grond- en pandendecreet omtrent de mogelijke aansnijding van twee hectare voor sociale woningbouw. De typevoorschriften uit het decreet grond- en pandenbeleid dienden te worden gehanteerd. Er moesten dus normen worden vastgelegd inzake bescheiden en sociale woningen, waardoor het niet meer mogelijk was om 100% sociale woningen vast te leggen via een RUP omwille van de maximumnormen in het decreet grond- en pandenbeleid. Door de gedeeltelijke vernietiging van het decreet is er geen tegenstrijdigheid meer tussen het GRS en de wetgeving en kan de 100% sociale woningen wel opgenomen worden in dit RUP. RELEVANTE BINDENDE BEPALINGEN Acties Opstellen van een gefaseerd, gebiedsgericht RUP in functie van de nederzettingsstructuur voor de omgeving Olieberg en dit voor zover de eerdere BPAprocedure daartoe niet is gefinaliseerd. Opmaak van een gebiedsgericht gemeentelijk RUP voor herbestemming van het woonuitbreidingsgebied gelegen langs de Waterstraat (ca. 1,7 ha). / 15 /

20 Analyse Decreet Grond- en pandenbeleid Het decreet Grond- & Pandenbeleid van 27 maart 2009 trad in werking op 1 september 2009 en heeft gevolgen voor nieuwe woonontwikkelingen. Het decreet moet betaalbaar wonen beter mogelijk maken. Er wordt gevraagd dat lokale besturen aantoonbare initiatieven nemen om het aanbod aan sociale huur-, koopwoningen en sociale kavels te verhogen, onder meer door de eigen gronden daarvoor te gebruiken en het in bepaalde gevallen- verplicht opleggen van sociale lasten. Het decreet kan worden opgedeeld in twee grote blokken. Enerzijds zijn er maatregelen die het aanbod aan sociale woningen fors laten stijgen en anderzijds omvat het ontwerp van decreet tal van fiscale stimuli die het aandeel aan verwaarloosde of verkrotte woningen drastisch laten dalen. In Boek 4 van het decreet worden de maatregelen beschreven die zullen ingezet worden om betaalbaar wonen te kunnen realiseren: VERNIETIGING DEEL DECREET Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 7 november 2013 de regeling betreffende de sociale lasten uit het decreet grond- en pandenbeleid. Bij beschikking van 18 december 2013 heeft het Hof de vernietiging uitgebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de socialelastenregeling. Meer in het bijzonder worden de bepalingen vernietigd inzake de gewestelijke en gemeentelijke normen sociaal woonaanbod, de normen sociaal woonaanbod in plangebied en de gebiedsspecifieke typebepaling voor RUP s waarin werd voorzien in een sociaal woonaanbod. Het Grondwettelijk Hof vernietigde ten slotte ook bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die onlosmakelijk verbonden zijn met de socialelastenregeling. Het gaat meer in het bijzonder om de weigering van een vergunning wegens onverenigbaarheid met normen sociaal woonaanbod en het verval van de vergunning met sociale last. BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF Eén van die maatregelen voorziet in een sociaal objectief per gemeente. Dit objectief legt een aantal te realiseren sociale woningen op per gemeente voor de periode , deze periode werd verlengd tot Gemeenten die hun sociaal objectief bereikt hebben of geen sociaal objectief toebedeeld kregen, kunnen met een woonbeleidsconvenant alsnog een aantal sociale huurwoningen realiseren, indien zij dit willen. Dit woonbeleidsconvenant moet met de Vlaamse overheid aangegaan worden. Hieronder wordt het richtcijfer voor het aantal sociale huurwoningen weergegeven voor de gemeente Oostrozebeke: Huishoudens op 01 januari Sociaal huuraanbod volgens de nulmeting 104 Aandeel sociaal huuraanbod volgens de nulmeting 3.53% Stap 1: De Provinciale Verdeling voor West- 49 Vlaanderen Stap 2: Bijkomende inhaalbeweging behoudens 0 afwijkingen (richtcijfer voor 2025) Het richtcijfer dat bekomen wordt, is afhankelijk van het aantal huishoudens en het huidige sociale huuraanbod in de gemeente. Op deze manier werd het sociaal huuraanbod gelijkmatig verdeeld over de verschillende gemeenten. Op 1/1/2017 waren er 134 gerealiseerde sociale huurwoningen: een netto-aangroei van 30 woningen. Daarnaast waren er nog 75 woningen in uitvoering en geen woningen op de meerjaren- of de korte termijnplanning. Het BSO zal dus behaald worden eens deze woningen verhuurd worden. Om dit sociaal objectief te realiseren, werden normen opgelegd voor nieuwe bouwprojecten. Dit is echter geschrapt uit het decreet. De overige bepalingen blijven bestaan, waaronder het bindend sociaal objectief, het gemeentelijk actieprogramma en de regeling inzake het bescheiden woonaanbod / 16 /

21 Analyse RELATIE PROVINCIAAL RESERVEPAKKET SOCI- AAL WONEN Gezien de site als kerngericht inbreidingsproject kan worden aanschouwd en het gemeentelijk aanbod aan sociale woongelegenheden ten tijde van het GRS minder dan 15% bedroeg, werd vodaan om in aanmerking te komen voor het reservepakket. VERWEZENLIJKING VAN BESCHEIDEN WOON- AANBOD vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of een bouwheer wiens project aansluit op andere, door dezelfde verkavelaar of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan. Het decreet Grond-en pandenbeleid (art paragraaf 1/1, eerste lid) geeft aan dat het RUP uitdrukkelijk de bescheiden norm van 40% moet opleggen. Deze 40% geldt voor zowel (semi-)publieke als voor private eigenaars. In het decreet wordt er gestreefd naar een verwezenlijking van minimumpercentages van bescheiden woonaanbod. Bescheiden woonaanbod is het aanbod aan kavels en woningen, met uitsluiting van het sociaal woonaanbod, dat bestaat uit: kavels met een oppervlakte van ten hoogste 500m² woonhuizen met een bouwvolume van ten hoogste 550m³ overige woongelegenheden met een bouwvolume van ten hoogste 240m³. Er worden normen opgelegd voor de volgende soorten projecten (idem sociaal woningaanbod): verkavelingen van ten minste 10 loten bestemd voor woningbouw, of met een grondoppervlakte groter dan 5000m², ongeacht het aantal loten groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste 10 woongelegenheden ontwikkeld worden de bouw of herbouw van appartementsgebouwen warbij ten minste 50 appartementen gecreëerd worden verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten voor de bouw of herbouw van appartementsgebouwen die niet voldoen aan de drie bovenvermelde voorwaarden, maar waarvoor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige Vanaf de bekendmaking van een gemeentelijk bericht waaruit blijkt dat het bindend sociaal objectief verwezenlijkt is, kan afgezien worden van het opleggen van een percentage sociaal woonaanbod, of kan een lager percentage gehanteerd worden. Hier lijkt een verlaging niet wenselijk noch aangewezen, aangezien de gemeente aangeeft dat betaalbaar wonen van groot belang blijft. Gezien het aandeel woonuitbreidingsgebied omgezet naar woongebied in het plangebied enkel en alleen mogelijk gemaakt wordt vanuit de provinciale reserve van 2ha zal deze oppervlakte verplicht ingevuld worden met sociale woningbouw (hetgeen ook kan worden gezien als bescheiden woonaanbod). De verkavelaar/bouwheer kan deze last verwezenlijken door: uitvoering in natura de voor het vooropgestelde bescheiden woonaanbod vereiste gronden aan een sociale woonorganisatie of een openbaar bestuur door te verkopen verhuring van binnen een verkaveling of een bouwproject verwezenlijkte woningen aan een sociaal verhuurkantoor door middel van een storting van een bijdrage. / 17 /

22 Analyse Tabel 1 // juridische context Type plan In het plangebied Aangrenzend Gewestplannen Het plangebied maakt deel uit van het gewestplan Roeselare-Tielt (KB van 17 december 1979). APA/BPA/RUP BPA Ballingen BPA Dorp Oost Verkavelingen VK 2009/12 (5.00/37010/1013.2): Kalbergstraat 100; : Kalbergstraat ; VK 1980/05 ( ): Meibosstraat; VK 1991/06 (5/37010/1049.2): De Plaets; VK 2014/04: sectie E nr. 306/S4; : Kalbergstraat ; VK 2009/07: Walstraat; VK 1982/05 ( ): Veldstraat; VK 2009/06; VK 2004/02 (5.00/37010/1078.1): Veldstraat 101, 101A en 103 Nvt. Ruilverkavelingen Geen Nvt. Gewestwegen Geen Geen Buurtwegen/voetwegen/historische waterlopen Bevaarbare waterlopen VHA Onbevaarbare waterlopen VHA voetweg n 69 is gelegen binnen plangebied 1 voetweg nr. 70 is gelegen in plangebied nr. 3 in plangebied 2 zijn er historische grachten aanwezig op de kaart van de buurtwegen. Geen Geen Buurtwegen nrs.2,6,28,29 liggen allen aan de rand van het plangebied. Geen Geen Overstromingsgevoelige gebieden Recent overstroomde gebieden Neen, het overstromingsgebied van de Mandel bevindt zich niet in, of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied, er is wel een mogelijk overstromingsgevoelige deeltje met minimale afmetingen in deelgebied 1, deze is verwaarloosbaar. Geen Geen Signaalgebieden Geen Geen Beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten Inventaris bouwkundig erfgoed Geen Woning Zonneweelde (ref ) en kapel in de Onze Lieve Vrouwestraat (ref ) gelegen in deelplangebied 1, zijn beiden vastgestelde bouwkundige relicten, opgenomen in in de inventaris bouwkundig erfgoed. Geen Nvt. Landschapsatlas Geen Nvt. Vogelrichtlijngebieden Geen Geen Habitatrichtlijngebieden Geen Geen Ramsargebied Geen Geen Herbevestigd agrarisch gebied (HAG) Het overgrote deel van plangebied 1 is gelegen in HAG Plangebieden 2 en 3 grenzen langs de zuidzijde aan HAG / 18 /

23 Analyse 2.3 Juridische context De tabel geeft een duidelijke samenvattend beeld van de juridische context. Hieronder iets meer uitleg over de betreffende juridische structuren. Voor de kaarten wordt verwezen naar het plan juridische toestand en watertoets. BESTEMMINGSPLANNEN EN VERKAVELINGEN De percelen binnen deelplangebied 1 zijn volgens het gewestplan bestemd als woongebied, woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied. Deelplangebieden 2 en 3 zijn gelegen binnen de bestemmingszones woongebied en woonuitbreidingsgebied. Het bijzonder plan van aanleg (BPA) 'Ballingen' van 9 maart 2006, gelegen in het oosten van deelplangebied 1 geeft een bestemming aan de zone, gelegen in de Ballingstraat voor het gemeentelijk containerpark en openbare voorzieningen ten behoeve van de gemeentelijke technische buitendiensten. De zone bevat ook een bouwvrije strook, bestemd voor de aanleg van een groenbuffer, ter inkleding binnen de omgeving. Binnen deelplangebied 1 zijn verschillende verkavelingen gelegen: 1. VK 2009/12 (5.00/37010/1013.2): Kalbergstraat 100; : Kalbergstraat ; 3. VK 1980/05 ( ): Meibosstraat; 4. VK 1991/06 (5/37010/1049.2): De Plaets; 5. VK 2014/04: sectie E nr. 306/S4; : Kalbergstraat ; 7. VK 2009/07: Walstraat; 8. VK 1982/05 ( ): Veldstraat; 9. VK 2009/06; 10. VK 2004/02 (5.00/37010/1078.1): Veldstraat 101, 101A en 103 WATER Centraal in het plangebied is er een heel klein deel mogelijks overstromingsgevoelig. Op de buurwegenkaart is in deelplangebied 2 een duidelijke grachtenstructuur aanwezig. Zie watertoets / 19 /

24 Analyse WEGENIS Er zijn geen gewestwegen gelegen in het plangebied, Deelplangebied 1 wordt doorkruist door voetweg n 69. Er zijn verschillende buurtwegen aangrenzend aan deelplangebied 1 gelegen. De huidige wegen die hiermee overeenkomen worden niet mee opgenomen in het plangebied. Deelplangebied 3 wordt doorkruist door voetweg n 70 Zie ook plannen juridische en bestaande toestand Afbakening deelplangebieden binnen gewestplan Roeselare-Tielt en BPA Ballingen / 20 /

25 Analyse INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle in de Onze- Lieve-Vrouwestraat Gelegen binnen deelplangebied 1 en vastgesteld als bouwkundig erfgoed op de inventaris met volgende beschrijving: O.-L.-Vrouwestraat z.nr. Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle, gelegen op de z.g. "Olieberg", uitloper van de "Kalberg", op het einde van een landweggetje. Gebouwd in 1957 cf. jaarsteen en gerestaureerd in Opgetrokken in bruine baksteen, onder zadeldak (zwarte pannen) met ijzeren kruis op de nok. Witbeschilderde voor- en achtergevel met steunberen geïnspireerd op de regionalistische stijl. Rondom rond geplaveide stoep omgeven door plantsoenen. Brede toegangsdeur onder steekboog en met geblokte omlijsting. Interieur. Rechthoekige ruimte onder vlak gewelf en aan koorzijde verlicht door rechthoekige zijvensters. Altaar en erachter in de koormuur beeldnis met eikenhouten beeld van Maria van de hand van beeldhouwer Decochez (Lembeek). Woning Zonneweelde Gelegen binnen deelplangebied 1 en vastgesteld als bouwkundig erfgoed op de inventaris met volgende beschrijving: Halfweghuisstraat nr. 47. Vrijstaande woning z.g. "ZONNEWEELDE" cf. smeedijzeren opschrift, gelegen in een tuin. Rode baksteenbouw onder schilddaken (zwarte, mechanische pannen) uit de jaren Dubbelhuis van twee bouwlagen en met oplopende erker in de zijgevel. Rechthoekige vensters met bewaard schrijnwerk en glas-in-lood. Tuin van de straat gescheiden door een bakstenen muurtje en toegankelijk via een metalen hekken. Bron: / 21 /

26 Analyse / 22 /

27 3 Visie Vanuit een kritische lezing van de opdracht en de huidige invulling op de site worden de knelpunten en potenties benoemd. Deze vormen randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De globale visie op het gebied wordt verduidelijkt door samenvoegen van deze ideeën tot een sterke bestemmingsvisie op lange termijn. Nadien resulteert deze visie in een structuurschets en aanzet tot voorschriften. / 23 /

28 Visie / 24 /

29 Visie 3.1 Kritische lezing van de opgave en site We analyseren het gebied en zijn omgeving vanuit een kritische lezing van de opgave en de site INLEIDENDE LEZING VAN DE OPGAVE De opgave wordt grotendeels gevormd door de kwalitatieve nieuwe wooninvulling. Bijkomende aspecten die hier onlosmakelijk deel van uitmaken is het feit dat we om te streven naar een kwalitatieve nieuwe wooninvulling: een menging van woonvormen en van gebouwentypologieën moeten voorzien zodanig dat een gemengde woonwijk voor een groot doelpubliek wordt ontwikkeld. Deze woonwijk moet worden ingebed in de bestaande structuur van de ruimere omgeving. Hiervoor moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor langzaam verkeer. De ontsluiting van de zone gebeurt via bestaande en nieuwe wegen. Langsheen deze bestaande wegen kunnen door deze ingreep bijkomende woongelegenheden worden ontwikkeld, waardoor de ordening van een ruimere zone beter wordt georganiseerd. Bovendien staat het publiek domein op die manier in functie van de ruimere omgeving. Aangezien de site aan de rand van de kern van Oostrozebeke is gelegen, is het van belang een kwalitatieve overgang naar de open ruimte te creëren. Integratie van groen en behoud van zichten naar de open ruimte brengen een meerwaarde aan de beleving van de site. een openbare groene ruimte ingericht met integratie van de bestaande kapel. Als overgang naar de open ruimte dient de inrichting afgestemd te worden op deze open ruimte. De behoefte aan bijkomende woningen kan best slechts geleidelijk aan worden ingevuld. Iedere fase moet op zich als een geheel kunnen werken en voldoende waardevolle kenmerken inhouden. Bij iedere fase blijft de bereikbaarheid voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor langzaam verkeer behouden, wordt een gedeelte van het openbaar groen aangelegd en wordt een gelijkaardige woondichtheid gerealiseerd. In een tweede en derde deelplangebied zal een herbestemming gekoppeld worden van woongebied en woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied, teneinde de ruimtebalans met betrekking tot agrarische functiezones in evenwicht te houden. Het huidig gebruik van de gronden blijft ongewijzigd. / 25 /

30 Visie Volgorde van fasering wordt niet overgenomen Inplanting van uitbreiding zorgsite wordt niet overgenomen Inmiddels is deze site gerealiseerd Structuurschets Olieberg (bron GRS) Ontwikkelingen binnen woonbestemming / 26 /

31 Visie 3.2 Visie Bij de concrete uitwerking van de site Olieberg, als locatie voor nieuwe woongelegenheid, wordt uitgegaan van de doelstellingen zoals omschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De concrete uitwerking hieronder van de visie voor site Olieberg vertrekt dan ook duidelijk vanuit deze doelstellingen. GEFASEERD AANSNIJDEN In het GRS wordt opgenomen dat de site een oppervlakte heeft van ongeveer 10 ha, waarvan 2,5 ha open ruimte blijft. De resterende 7,5 ha kan gefaseerd worden ontwikkeld met als eerste fase het bestaand woongebied in combinatie met het reservepakket van de provincie i.f.v. sociaal wonen. Om bijkomende tweede fase te kunnen aansluiten is momenteel kan momenteel nog geen behoefte worden aangetoond. In het GRS wordt hierbij een fasering van het westen (aansluitend bij de woonkern van Oostrozebeke) naar het oosten vooropgesteld. Het RUP stelt nog een bijkomende mogelijkheid tot fasering voorop, nl. starten vanuit het noordelijk gedeelte en zo verder ontwikkelen naar het zuiden toe. Op die manier zal, indien in eerste instantie slechts een deel van het gebied wordt ontwikkeld, deze ontwikkeling toch aansluiten bij de bestaande woonkern én kan een meer optimaal gebruik van de bestaande wegen worden bekomen (in tegenstelling tot ontwikkelen van het westen naar het oosten zoals in het GRS). De Onze-Lieve-Vrouwestraat zal naast de Rozenbergstraat een bijkomende ontsluiting worden vanaf de eerste fase. INBREIDINGSGERICHTHEID Bij de invulling van het gebied worden de percelen, die het dichtst aansluiten bij de bestaande bebouwing, en aansluiting geven aan het nog niet ingevuld woongebied eerst verkaveld. Concreet betekent dit dat de site vanaf de oksel (in het noordwesten) richting oosten wordt ontwikkeld. De inplanting van het containerpark en de gemeentelijke loods zijn uitzonderingen. GROENE DOORADERING Tijdens de verschillende ontwikkelingsfases zal steeds rekening gehouden worden met de groene inrichting van de publieke ruimte. Deze ruimte zal zich manifesteren binnen de site in de vorm van pleinen, publieke parkjes, doorzichten, bomenrijen, poelen, wandel- en fietspaden, enz. BESTENDIGEN ZONEVREEMDE WONINGEN De zonevreemde woningen, gelegen in het westen van het plangebied, zijn in huidige toestand reeds gelegen op een locatie die langs verschillende zijden omringd is met ingerichte woonbestemmingen. De nieuwe inplantingen die het RUP voor ogen heeft, versterkt dit alleen maar. Het is ruimtelijk aanvaardbaar dat deze zonevreemde woningen meer rechten krijgen dan de zonevreemde basisrechten. WONINGBOUW De kans wordt aangegrepen om een gebied, aansluitend aan de kern en door zijn ligging tussen omliggende bebouwing niet in open ruimte gelegen, aan te snijden. Het aandeel sociale woningen = het aandeel woonuitbreidingsgebied dat volgens het reservepakket van de provincie mag worden omgezet naar sociale woningbouw, nl. 2ha gehouden. Enkele gebieden, gelegen binnen woonbestemming op het gewestplan (zie figuur hiernaast) hebben de mogelijkheid om te worden aangesneden en worden mee opgenomen in de woonprojectzone. Ook het aandeel wonen uit de compensatiegebieden wordt mee opgenomen in de woonprojectzone. Binnen dit RUP zullen enkele randvoorwaarden worden opgesteld in de stedenbouwkundige voorschriften die de mogelijke inrichting zoveel mogelijk zal sturen: Percentage groeninrichting Ontsluitingsmogelijkheden Gewenst inrichting Voorzieningen voor zorgbehoevenden: Aansluitend bij het woon- en zorgcentrum Rozenberg en de bestaande woningen van het OCMW, wordt een uitbreidingszone voorzien voor zorgbehoevenden. Het indicatief inrichtingsvoorstel zoals opgenomen in het GRS wordt hierbij niet letterlijk gevolgd. Op die / 27 /

32 Visie manier wordt er een groot aaneengesloten gedeelte gereserveerd voor het voorzien van woningen. CONTAINERPARK De geldende BPA Ballingstraat waaruit het bestaande containerpark en gemeentelijke loods op de gemeentelijke site in de Ballingstraat, wordt geïntegreerd binnen dit RUP i.f.v. administratieve vereenvoudiging. DIVERSITEIT AAN WOONTYPES Vanuit het provinciaal en Vlaams beleid wordt sterk ingezet op een goede mix aan woontypes. Het is niet omdat de zone wordt voorbehouden voor sociale woningbouw, dat er geen diversiteit aan woontypes en woonvormen kan gecreëerd worden. Het risico op een eiland-effect is te doorbreken door voldoende gelaagdheid in te bouwen in de woonwijk. Dit streven naar een mix aan woonvormen dient ambitieuzer te zijn dan louter het voorzien van een mix aan open, halfopen en gesloten bebouwing. DEELPLANNEN 2 EN 3 Wat betreft de deelplannen ter hoogte van de Waterstraat, wordt uitbreiden van de zone voor agrarisch gebied ter hoogte van het bestaand landbouwbedrijf en het niet aan te snijden woonuitbreidingsgebied vooropgesteld. Visieschets Olieberg / 28 /

33 Visie 3.3 Inrichtingsschets BASISREGELS Deze visie wordt uitgewerkt in een inrichtingschets. Volgende basisregels worden gehanteerd: Percentage groen / plein i.f.v. ontmoeting Minimum 15 wo/ha, max. % meergezinswonen Er wordt voorzien in grote aaneengesloten kwalitatieve groenzones (eventueel in combinatie met de wegenis), waarbij ruimte is om eventuele waterbuffering in onder te brengen. Er dient gestreefd te worden naar een mix van woonvormen/bouwvormen, waarbij ook alternatieve en vernieuwende bouwvormen plaats moeten krijgen. FASERING VS. INRICHTING Er moeten enkele nuances gegeven worden bij het indicatief inrichtingsplan. DIVERSITEIT AAN WOONTYPES Bijkomend aan het verschil open/halfopen/gesloten bebouwing, dient binnen de wijk ook voorzien worden in alternatieve woonvormen: collectieve woonvormen, zoals samenhuizen, maar ook zorgwonen met semi private groenruimte. Er kan voorzien worden in woonvormen specifiek voor alleenstaanden. Woonvormen opgebouwd volgens specifieke duurzame principes, zoals passiefbouw, Woonvormen specifiek gebouwd volgens het principe levenslang wonen/aanpasbaar wonen/aangepast wonen. Meergezinswonen en meergebruikerswonen met ruimte voor verschillende doelgroepen. Onder de vorm van gestapelde woningbouw met private tuinen. Gezien het opleggen van dergelijke voorschriften de vrije indeling van het gebied beknotten, kiezen we er in het RUP voor om bij elke aanvraag een algemeen inrichtingsplan te vragen, waarin deze vraag tot voorzien in diversiteit aan woontypes is opgenomen. Het plangebied waarvoor deze inrichtingschets is opgemaakt kan niet in één beweging worden omgezet naar een woonproject en bovendien zal de invulling in verschillende fasen gebeuren. Toch moet steeds gestreefd worden naar een inrichting met dezelfde principes zoals op dit inrichtingsplan. We gaan uit van het principe om een percentage groen in de voorschriften op te leggen per invulling van het plangebied. Het schema op deze pagina geeft weer welke gevolgen dit heeft. Het percentage groen zal per deelgebied berekend worden. ONTSLUITING Bij de inrichting moet steeds rekening gehouden worden met een goede ontsluiting. Indien alles gerealiseerd wordt moet het plangebied minimum ontsloten worden door twee ontsluitingen. Dit wordt vertaald naar grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. / 29 /

34 Visie DIVERSITEIT AAN WOONTYPES VS. DIVERSI- TEIT AAN PUBLIEKE ONTMOETINGSPLAATSEN Bijkomend kan ook vanuit een gediversifieerde inrichting van het openbaar domein gestimuleerd worden om andere woontypes en woonvormen te gaan voorzien: Buurtboomgaard Speelpark/speeltuin/speelveld/speelplein Buurtterras Zo worden in het indicatief inrichtingsplan ook volgende woonvormen vooropgesteld: Grotere parkwoningen voor jonge gezinnen met kinderen gekoppeld met kleine tuin, maar waarvan de tuin rechtstreeks gekoppeld is aan een speelpark of speelgroen Woningen zonder tuin rechtstreeks gekoppeld aan een publieke boomgaard, principe woon-gaard Speelpleinwoningen voor gezinnen met kinderen rondom en gericht naar een publiek speelpleintje. Zijtuinwoningen voor percelen met een minder goede oriëntatie. Woningen gericht naar en gekoppeld aan de open ruimte. Parkwoningen + speelgroen DICHTHEID De woonprojectzone heeft een totale oppervlakte van m² m² m² of 3,8 ha. Gezien de ligging van Oostrozebeke in buitengebied, wordt gestreefd naar een dichtheid tussen 15 en 25 woningen/ha, of een invulling van het gebied met woningen. Het reservegebied voor woonprojectzone telt 2,54 ha. De inrichtingsschets i.f.v. de totale zone blijft binnen deze dichtheden en vult het gebied met ca. 135 woongelegenheden. ONTSLUITING EN PARKEREN Basisprincipe voor het gebied is een goede aansluiting op de omliggende woonstructuren en ontsluitingsstructuren. Om voldoende parkeerplaatsen te voorzien wordt een parkeernorm van min. 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid opgelegd. Dit kan gediversifieerd worden i.f.v. collectieve woonvormen en/of zorgwoonvormen (cfr. autodelen). In functie van een goede ontsluiting wordt een rooilijnbreedte i.f.v. openbaar domein van 9m gevraagd bij de toegang tot het gebied. SOCIAAL WONEN De woonprojectzone beslaat niet enkel bestaand landbouwgebied, maar ook enkele bestaande woonbestemmingen. Vanuit de provinciale reserve wordt 2ha aangewend i.f.v. sociale woningbouw. Gezien bij het compenseren van het HAG gebied een deel woongebied wordt geschrapt, zal dit aandeel juridisch woonbod binnen het plangebied worden opgenomen. Dit aandeel (ca. 0,5 ha) zal hierbij ook i.f.v. sociale woningbouw worden aangewend. Het deel van de woonprojectzone dat i.f.v. sociale woningbouw zal staan, wordt aangeduid met een overdruk. HAG Het aandeel HAG is groot, maar een groot gedeelte hiervan is momenteel niet in landbouwgebruik. Voor het gedeelte, momenteel wel in landbouwgebruik wordt een compensatie voorzien (zie paragraaf omtrent HAG bij de decretale bepalingen) Wonen aan een boomgaard woon-gaard KWALITEITSBEWAKING De kwaliteitsbewaking bij de ontwikkeling van het projectgebied zeer belangrijk zal zijn, zeker in geval van meerdere ontwikkelaars. De gemeente zal hierbij een coördinerende rol spelen. / 30 /

35 Visie 3.4 Structuurschets / 31 /

36 Visie / 32 /

37 Technische bepalingen 4 Technische bepalingen ten gevolge van het RUP In dit deel geven we de conclusies van de watertoets en de merscreening weer, evenals de ruimtebalans en de op te heffen voorschriften. / 33 /

38 Technische bepalingen Watertoets overstromingsgevoelige gebieden Watertoets erosiegevoelige gebieden Watertoets gevoeligheid voor grondwaterstroming / 34 /

39 Technische bepalingen 4.1 Watertoets De watertoets geeft voor het plangebied een overzicht van de watertoetskaarten; waaruit duidelijk de gevoeligheden naar grondwater, infiltratie, erosie, afwatering, drainage naar voor komen. Hierbij aansluitend wordt de ligging van het plangebieden op de zoneringskaart en signaalkaart besproken. Zie voor de kaarten ook bijlage kaartenbundel WATERLOOP Geen, op de buurtwegenkaart is in deelplangebied 2 wel een grachtenstructuur aanwezig. WATERTOETSKAARTEN Het RUP is niet gelegen binnen mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, binnen het plangebied zijn geen zones aangeduid als een risicozone voor overstromingen of een recent overstroomd gebied. Binnen de grenzen van deelplangebied 1 merken we enkele minimale zones op die overstroombaar zijn vanuit afspoelend exces hemelwater. Aangezien het slechts om een beperkte zone gaat, zijn er weinig tot geen effecten te verwachten voor het plangebied. De bodemoppervlakte binnen het plangebied is niet erosiegevoelig, met uitzondering van een uiterst dunne strook in het oosten van deelplangebied 1. Alle deelplangebieden zijn ingekleurd als matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) volgens de watertoetskaart. aangezien door het RUP de bestaande natuurwaarden verder beschermd en uitgebreid worden, aangezien dit RUP een groot aantal nieuwe ontwikkelingen behelst, maar het aandeel bijkomende bebouwing en verharding beperkt wordt door het opleggen van afstanden tot de perceelsgrenzen, maximaal te bebouwen en verharden oppervlaktes enz., aangezien er bij de stedenbouwkundige voorschriften duidelijk is opgenomen dat het respecteren van de principes inzake integraal waterbeheer één van de beoordelingscriteria is, aangezien een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden getoetst aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 oktober 2004) en alle latere wijzigingen, kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect van deze planoptie conform de bepalingen inzake integraal waterbeheer beperkt is. DRAINAGE De meest gevoelige bodems zijn diegene met drainageklassen f, g, h of i. In dit plangebied gaat het om zandgronden met klasse b, c, d en e, er komen dus geen gevoelige gronden voor. / 35 /

40 Technische bepalingen WATERWINGEBIEDEN Binnen het plangebied of de omgeving komen geen waterwingebieden of bijhorende beschermingszones voor ZONERINGSPLAN Het deelplangebied 1 is voor het grootste gedeelte gelegen in centraal gebied en dus aangesloten op de riolering. Centraal in deelplangebied 1 zijn de bestaande woningen gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied De niet ingevulde gebieden kunnen ook aangesloten worden op de rioleringen rondom. SIGNAALGEBIEDENKAART Er zijn geen signaalgebieden gelegen binnen het plangebied. / 36 /

41 Technische bepalingen 4.2 Relatie met HAG INLEIDEND Een gedeelte van deelplangebied 1 werd herbevestigd als agrarisch gebied (kortweg HAG). Het gebied is reeds versnipperd, deels bebouwd en heeft een lagere landbouwwaardering. In de omzendbrief RO 2010/01 wordt gesteld dat de Vlaamse overheid de opties in de herziening van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen die een planologische aanpassing van de beleidsmatig herbevestigde agrarische gebieden inhouden voldoende terughoudend zal beoordelen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt om de bestemming van een herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde planningsinitiatief, de nodige acties opneemt om het planologisch evenwicht te herstellen. Prioriteit gaat daarbij naar acties om zonevreemde landbouw zone-eigen te maken (waarbij niet-agrarische bestemmingen in landbouwgebruik herbestemd worden naar agrarisch gebied), verder planologische ruil genoemd. Deelplangebieden 2 en 3 hebben wel landbouwgebruik en grenzen aan landbouwgebied met zeer hoge waardering. Deze twee gebieden vormen compensatiegebieden/ruilgebieden voor een gedeelte van het HAG van deelplangebied 1 Afwijken van dat algemeen uitgangspunt planologische ruil kan enkel mits uitdrukkelijke en grondige motivatie door de initiatiefnemer (bv. omdat het om een plan gaat gericht op het zone-eigen maken van een bestaande vergunde zonevreemde toestand...). Niet het gehele gebied, gelegen in herbevestigd agrarisch gebied wordt gecompenseerd. Een deel van het plangebied is echter momenteel niet in landbouwgebruik, maar heeft een gebruik i.f.v. een woonbestemming. Het RUP geeft deze niet in landbouwgebruik zijnde gebieden een zone-eigen karakter door ze om te zetten naar een woonbestemming. Hierbij dient wel te worden genuanceerd dat een gedeelte niet onmiddellijk wordt omgezet naar een woonbestemming, maar dit wel kan krijgen in nabestemming. In totaal blijft er zo ca. 5,23 ha te compenseren HAG over, waarvoor binnen dit RUP ook een compensatiegebied werd voorzien. AFWEGING Er dient een afdoende afweging ten aanzien van de agrarische structuur te gebeuren. Elementen die in deze verantwoording zeker aan bod moeten komen zijn: onderzoek naar alternatieve locaties onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen. Onderzoek naar de alternatieve locaties: De ontwikkeling van de site Olieberg is opgenomen in het GRS als strategisch project voor de gemeente. / 37 /

42 Technische bepalingen Site Olieberg werd in het GRS door middel van eliminatie vooropgesteld als de meest optimale locatie voor bijkomende woongelegenheden buiten de contouren van de bestaande nederzettingsstructuur. In datzelfde GRS wordt ook gesteld dat de woonuitbreidingsgebieden als alternatieve locatie niet gewenst zijn om aan te snijden, gezien hun ligging. Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur De site kan niet als zuiver inbreidingsgebied worden gezien, maar het betreft een aangetast gebied, onmiddellijk aansluitend bij de kern van Oostrozebeke. OCMW kern Het gebied wordt relatief goed ontsloten en is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de gemeentelijke voorzieningen waarbij vooral de ruimtelijke samenhang met het OCMW en het bejaardentehuis belangrijk is. De site is bovendien deels eigendom van de gemeente. Momenteel is deze zone agrarisch gebied binnen het gewestplan doch wordt het grotendeels niet tot weinig actief gebruikt voor de landbouw (grasland, aardappelen), in tegenstelling tot de compensatiegebieden, waarvan één gebied zelfs een landbouwbedrijf met huiskavel bevat. Het gaat om een zone met een lagere landbouwwaardering. (zie ook kaarten landbouwwaardering in bijlage bij merscreening). / 38 /

43 Technische bepalingen grasland grasland geen gebruik aardappelen ander gebruik ander gebruik Landbouwgebruik 2016 (bron geopunt). Onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw: De delen van de zone met effectief landbouw gebruik (zij het niet actief) worden gecompenseerd. Er wordt voor gekozen om het ruimtelijk aansluitend gedeelte landbouwgebied, die ruimtelijk meer deel uitmaakt van omliggend openruimte gebied, in landbouwbestemming te behouden. De inpassing in het landschap dient op een adequate manier te gebeuren (inplanting, materiaal- en kleurgebruik, vormgeving, adequate beplanting, ) Lichthinder zal maximaal beperkt worden De nog aanwezig landbouwers zullen billijk vergoed worden. / 39 /

44 Technische bepalingen 4.3 Ruimtebalans en op te heffen voorschriften De ruimtebalans wordt hieronder weergegeven. Net als een balans tussen de compensatiegebieden en deelplangebied 1. Ook wordt verduidelijkt hoe het aandeel woonuitbreidingsgebied uit de compensatiegebieden wordt vertaald in de woonprojectzone. RUIMTEBALANS Deelplangebied 1 Gewestplan bestemming Oppervlakte m² RUP bestemming Oppervlakte m² Woongebied (incl. landelijk karakter) Zone voor ééngezinswoningen Zone voor wegenis 7589 Woonprojectzone zonder overdruk Zone voor voet- en fietswegen 535 Zone voor bouwvrij agrarisch gebied (sliver) 2000 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen (sliver) 403 Agrarisch gebied Zone voor gemeenschapsvoorzieningen 7767 Zone voor ééngezinswoningen (bestendiging tuinen bij delen van woonpercelen in woongebied en/of in verkaveling, ) 7302 Zone voor ééngezinswoningen (met overdruk woonkorrel) 9434 Woonprojectzone met overdruk sociaal wonen Provinciale reserve Ruil met woongebied Gewestplanbestemming landbouwgebied + Overdrukzone reservegebied woonproject Bouwvrij agrarisch gebied Zone voor voet- en fietswegen 689 TOTAAL / 40 /

45 Technische bepalingen BPA bestemming Oppervlakte m² RUP bestemming deelplangebied 1 Oppervlakte m² Zone voor openbare wegenis 357 Zone voor wegenis 357 Zone voor gemeentelijk containerpark Zone voor gemeentelijk containerpark en gemeentelijke technische diensten Bufferstrook Bufferzone Zone voor groenscherm 357 Zone voor Groenscherm 357 TOTAAL Deelplangebied 2 Gewestplan bestemming Oppervlakte m² RUP bestemming Oppervlakte m² Woongebied 5123 Zone voor agrarische activiteiten 5123 Woonuitbreidingsgebied Zone voor agrarische activiteiten TOTAAL Deelplangebied 3 Gewestplan bestemming Oppervlakte m² RUP bestemming Oppervlakte m² Woonuitbreidingsgebied Zone voor agrarische activiteiten TOTAAL / 41 /

46 Technische bepalingen COMPENSATIEBALANS HAG Hieronder wordt de ruimtebalans voor het Herbevestigd Agrarisch Gebied met landbouwgebruik of zonder gebruik weergegeven. In volgende paragraaf 4.3 Relatie met HAG wordt deze compensatie uitvoerig gemotiveerd. HAG in landbouwgebruik (of zonder gebruik) Oppervlakte ha Compensatie HAG ( WON naar LDB) Oppervlakte ha HAG in landbouwgebruik naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen 0,77 Deelplangebied 2 woon- en woonuitbreidingsgebied 2,68 HAG in landbouwgebruik naar woonprojectzone HAG behoud + overdruk nabestemming woonprojectzone 2,43 Deelplangebied 3 woonuitbreidingsgebied 2,56 2,03 TOTAAL 5,23 5,24 VERDELING EN BALANS WOONPROJECTZONE + WOONRESERVEGEBIED De woonprojectzone beslaat niet enkel landbouwgebied, maar ook enkele woongebieden, ook bij de compensatiegebieden is er een gedeelte woongebied aanwezig, waarvoor een planologische ruil wordt doorgevoerd. Woonprojectzone + woonreserve Opp m² Huidige bestemming Opmerking Woonprojectzone met overdruk. sociaal wonen Agrarisch gebied Provinciale reserve +GRS compensatie alle WUG s 5122 Ruil met woongebied deelplangebied 2 Woonprojectzone zonder overdruk Woongebied Gewestplanbestemming landbouwgebied met overdrukzone reservegebied woonproject Agrarisch gebied Slechts aansnijdbaar bij nieuwe behoefte GRS compensatie alle WUG s / 42 /

47 Technische bepalingen OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN Oostrozebeke is gelegen in het gewestplan Roeselare-Tielt (KB van 17 december 1979).De volgende bestemmingen van het gewestplan, die terug te vinden zijn in het plangebied, worden opgeheven: Woongebied Woongebied met landelijk karakter Agrarisch gebied woonuitbreidingsgebied Volgende bestemmingen uit BPA Ballingen (KA 9 maart 2006) worden opgeheven: Zone voor openbare wegenis Zone voor gemeentelijk containerpark. Bufferstrook Zone voor groenscherm. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet de vernietiging van de verkavelingsplannen en bijhorende verkavelingsvoorschriften van volgende verkavelingen binnen het plangebied: 1. VK 2009/12 (5.00/37010/1013.2): Kalbergstraat 100; : Kalbergstraat ; 3. VK 1980/05 ( ): Meibosstraat; 4. VK 1991/06 (5/37010/1049.2): De Plaets; 5. VK 2014/04: sectie E nr. 306/S4; : Kalbergstraat ; 7. VK 2009/07: Walstraat; 8. VK 1982/05 ( ): Veldstraat; 9. VK 2009/06; 10. VK 2004/02 (5.00/37010/1078.1): Veldstraat 101, 101A en 103 / 43 /

48 Technische bepalingen 4.5 Planbaten/Planschade Volgens art van de Codex Ruimtelijke Ordening dd. 27 maart 2009, dient in een RUP een register te worden opgenomen, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in art , een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. GEBRUIKERSSCHADE/COMPENSATIE Er zijn geen gebieden binnen het plangebied die mogelijks aanleiding kunnen geven tot kapitaalschade/gebruikersschade/compensatie. PLANBATEN/PLANSCHADE Het register planbaten/planschade/compensatie wordt grafisch voorgesteld (zie plannenbundel). Dit plan is het register, zoals bedoeld in artikel , eerste lid, 7 en 8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie. De regeling over de planschade is te vinden in artikel en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De percelen die aanspraak kunnen maken op planbaten, planschade of compensatie zijn aangeduid op bijgevoegd plan: De te ontwikkelen zone centraal in het plangebied van deelplan 1 en de zonevreemde woningen ten noorden ervan kunnen theoretisch mogelijk aanspraak maken op planbaten. De percelen in deelplannen 2 en 3 kunnen mogelijk aanspraak maken op planschade. Andere mogelijke planschade betreft slivers. De overige perceelsgedeeltes van het deelplan 1 die op het plan zijn aangeduid, betreffen kleine correcties ten opzichte van het gewestplan waarbij een aantal perceelsgedeeltes kunnen aanspraak maken op planbaten en andere op planschade. 4.6 Plan-mer plicht en Veiligheidsrapportering Hierna worden de resultaten van respectievelijk de plan-merplicht en de RVR-toets toegevoegd. / 44 /

49 Technische bepalingen RESULTATEN PLAN-MER-PLICHT / 45 /

50 Technische bepalingen / 46 /

51 Technische bepalingen / 47 /

52 Technische bepalingen RESULTATEN VEILIGHEIDSRAPPORTERING / 48 /

53 Technische bepalingen / 49 /

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A,

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, 1 BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, herziening en uitbreiding 2 1. SITUERING VAN HET BPA Het Bpa is gesitueerd in de deelgemeente Dadizele, ten zuidwesten van de kerk en de Marktplaats, meer bepaald ten zuiden

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN MEISE Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Meise 1 september 2006 167 Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie voorschriften art.0: algemene bepalingen VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie 0.1. verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig grup De

Nadere informatie

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 Situering : De projectzone opgenomen in voorliggend dossier is gelegen op de grens tussen de stad Kortrijk

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste Maart 2014, definitieve vaststelling Dit document wordt opgemaakt in opdracht van Stad Harelbeke

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

INHOUD 1. SITUERING VAN HET BPA 2. PLANOLOGISCHE CONTEXT 3. PLANOPVATTING 4. MOTIVERING EN PLANOLOGISCHE TOETS 5. PROCEDUREVERLOOP

INHOUD 1. SITUERING VAN HET BPA 2. PLANOLOGISCHE CONTEXT 3. PLANOPVATTING 4. MOTIVERING EN PLANOLOGISCHE TOETS 5. PROCEDUREVERLOOP INHOUD 1. SITUERING VAN HET BPA 2. PLANOLOGISCHE CONTEXT 3. PLANOPVATTING 4. MOTIVERING EN PLANOLOGISCHE TOETS 5. PROCEDUREVERLOOP WVI - 6/08/2012 BPA HOF VAN WINGENE MEMORIE VAN TOELICHTING 1 WVI - 6/08/2012

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

BPA ZUSSEN: situering plangebied

BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: analyse plangebied 7,15ha BPA ZUSSEN: analyse plangebied bestaande woningen 40 woningen 10 open bebouwing (ca. 5-6 are per

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Bindende bepalingen Identificatienummer : 00287314/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

RUP Budingen Dorp Zoutleeuw. Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan

RUP Budingen Dorp Zoutleeuw. Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan RUP Budingen Dorp Zoutleeuw Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan 1 bijsturing referentieontwerp na overleg 2 juli 2009 2 Opbouw RUP 1 toelichtingsnota 2 deelrup s - herbestemming

Nadere informatie

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GRS LIERDE BINDEND GEDEELTE I INHOUD 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1. WOON- EN LEEFSTRUCTUUR 2 1.2. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 3 1.3.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Workshop C Van advies naar waterparagraaf

Workshop C Van advies naar waterparagraaf Workshop C Van advies naar waterparagraaf Mark Cromheecke Directie Ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen Robin De Smedt Departement RWO Kracht van het advies Verplicht/niet verplicht Bindend/niet bindend Motiveringsplicht

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 14 juli 2016 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy leden Besluit

Nadere informatie

RUP Vinkhoek - ontwerp

RUP Vinkhoek - ontwerp RUP Vinkhoek - ontwerp toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Oostrozebeke Ernest Brengierstraat 6 8780 Oostrozebeke Grontmij Vlaanderen Gent, december 2011 Pagina 1 van 77 Pagina

Nadere informatie

aadde d d e nnd d u m

aadde d d e nnd d u m addendum Inleiding Naar aanleiding van het verzoek tot raadpleging voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) de Vloei werden een aantal adviezen ontvangen. De adviezen van het agentschap Ruimte

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9-1030 Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gent X P2A9746

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

RUP Beverlo Centrum. Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen

RUP Beverlo Centrum. Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen RUP Beverlo Centrum Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen 1 Inhoud Vooraf: wat is een RUP? Waarom een RUP? Bestaande toestand en ruimtelijke analyse Visie: algemeen

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warandestraat

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warandestraat 17 18 Fotoreportage figuur 4 Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warandestraat 9 2 Weergave van de feitelijke en juridische toestand 2.1 Bebouwing 2.1.1 Bouwtypologie & functies In het plangebied

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

RUP Beverlo centrum. Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern. versterking. Dorpskern

RUP Beverlo centrum. Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern. versterking. Dorpskern RUP Beverlo centrum Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern Dorpskern versterking Vooraf: wat is een RUP? Ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning Gewestplan legt bestemmingen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

1. Inleiding Bindende selecties en categorisering van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3

1. Inleiding Bindende selecties en categorisering van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3 Bindend deel Inhoud 1. Inleiding...2 1.1. Inhoud en werkwijze van het bindend deel... 2 1.1.1. Decreet op de ruimtelijke ordening (18 mei 1999)...2 1.1.2. Leeswijzer...2 1.2. Doorwerking van het gemeentelijk

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016 VCRO & Omgevingstrein 2016 1. Ruimtelijk rendement 2. Zorgwonen 3. Ruimte voor ondernemen 4. Watergevoelige openruimtegebieden 5. Reservatiestroken

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Nazareth

Ruimtelijk structuurplan Nazareth Ruimtelijk structuurplan Nazareth Deel 3 : Bindend gedeelte IN OPDRACHT VAN HET GEMEENTEBESTUUR NAZARETH DECEMBER 2002 1 INHOUDSTAFEL 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1 Open ruimte structuur 2 1.2 Woon-

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 februari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Planologisch attest Rijmenants nv te Wuustwezel

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015 Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar 15 januari 2015 1 Vorselaar 2 de kleinste gemeente van de provincie 7700 inwoners tussen 2 autosnelwegen, geen gewestweg 1 woonkern en 2 KMO-zones 2 Aanleiding RUP

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL 7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL ART.7.0. BASISRECHTEN Deze cluster situeert zich binnen de perimeter noordelijke en oostelijke open ruimte. De zonevreemde woningen zijn gelegen in ruimtelijk kwetsbaar

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

BPA NR. 121 BINNENSTAD DEEL ZUID - GEDEELTELIJKE WIJZIGING

BPA NR. 121 BINNENSTAD DEEL ZUID - GEDEELTELIJKE WIJZIGING TOELICHTINGSNOTA Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning RUP nr. 121 Binnenstad deel ZUID - gedeeltelijke wijziging Toelichtingsnota BPA NR. 121 BINNENSTAD DEEL ZUID - GEDEELTELIJKE WIJZIGING

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Ruimtelijk uitvoeringsplan Dorpskern Laar. Informatievergadering 27 februari 2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan Dorpskern Laar. Informatievergadering 27 februari 2014 Ruimtelijk uitvoeringsplan Dorpskern Laar Informatievergadering 27 februari 2014 Situering plangebied Doelstellingen RUP Nieuw buurtplein Locatie voor kleinschalige appartementen Plaats voor handelszaken

Nadere informatie

Infovergadering woensdag 15 september 2010

Infovergadering woensdag 15 september 2010 Infovergadering woensdag 15 september 2010 RUP Mussenhoeve 1 Overzicht Verwelkoming Koen T Sijen, burgemeester Situering Ria Van Den Heuvel, schepen ruimtelijke ordening Voorstelling RUP Etienne Symens,

Nadere informatie

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse Codex RO (VCRO) geeft ondermeer aan welke de decretale mogelijkheden zijn rond vergunbaarheid.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

M O T I VAT I E N O T A

M O T I VAT I E N O T A M O T I VAT I E N O T A Provincie: Locatie: Dossier: Dossiernummer: Vlaams-Brabant Sint-Pieters-Leeuw Wegen-, riolerings- en omgevingswerken project bedrijvenzone Ruysbroeckveld - wijziging 1 I40001 1.

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. MUNSTERBOS ALS GROTE EENHEID NATUUR...

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN UITDAGINGEN WONEN ECONOMIE STEDELIJKE VOORZIENINGEN OPEN RUIMTE LANDBOUW Bruto -taakstelling

UITGANGSPUNTEN UITDAGINGEN WONEN ECONOMIE STEDELIJKE VOORZIENINGEN OPEN RUIMTE LANDBOUW Bruto -taakstelling UITDAGINGEN WONEN Bruto -taakstelling Aftopping buitengebied (max.groeiwvl + groeirwm) 2012-2017 2017-2022 1118 583 stedelijk gebied Buitengebied stedelijk gebied Buitengebied 803,36 314,64 418,92 164,08

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds PLANNEN VAN AANPAK dinsdag 19 januari 2016 AANLEIDING Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt (8 december 2014) Drie projectgebieden ter compensatie van LAR-Zuid Groenfonds Relatie tussen de plannen van

Nadere informatie

gebieden voor toeristischrecreatieve

gebieden voor toeristischrecreatieve gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gebieden voor toeristischrecreatieve infrastructuur Golf Beveren : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc DENTERGEM Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ontwerp Deel 3 : bindende bepalingen F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ 184524_OW_BG1_LCR.doc Gemeentebestuur Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij afdeling

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan de

Nadere informatie

RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW. Grim Sekeris MAR Haacht

RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW. Grim Sekeris MAR Haacht RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW Grim Sekeris MAR Haacht 2015 0478 23 16 36 Grimwald.Sekeris@telenet.be Ruimtelijke ordening in een notedop Geschiedenis Doelstellingen Samenhang Haacht Andere wetgeving

Nadere informatie

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig:

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig: Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester André Vanhex, schepen ruimtelijke ordening Barbara Ceuleers, dienst communicatie

Nadere informatie

Verdichting in Vorselaar RUP kern

Verdichting in Vorselaar RUP kern Verdichting in Vorselaar RUP kern VVSG 7 mei 2015 Sara Van Rooy schepen RO Leen Mermans stedenbouwkundige Vorselaar 2de kleinste gemeente van de provincie 7770 inwoners tussen 2 autosnelwegen, 1 gewestweg

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. VRAAG NAAR BEPERKTE UITBREIDING PLANGEBIED... 3 III. DIFFERENTIATIE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP COLOFON Opdracht: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zelzate Grote Markt 1 9060 Zelzate Opdrachthouder: SORESMA

Nadere informatie

Inhoud mei 00 Gewenste ruimtelijke structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste agrarische structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur RD Kaart

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie