Een smartphone klopt aan de deur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een smartphone klopt aan de deur"

Transcriptie

1 Een smartphone klopt aan de deur Ben Miedema, Amsterdam, 3 oktober 2013 Deze notitie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de kansen die de huidige smartphone-ontwikkeling biedt voor de noodhulpalarmering. In deel 2 wordt ingegaan op de vraag hoe deze kansen te verzilveren. 1. Smartphone-ontwikkeling Smartphone is de benaming voor een mobile telefoon die naast spraak ook een mobiele toegang tot het internet biedt. De mogelijkheden van het apparaat verschillen per leverancier/producent en zijn afhankelijk van de verbinding (3G, 4G, bluetooth, wifi, GPRS etc). Vrijwel alle smartphones beschikken (naast spraak) over de volgende functionaliteiten: GPS (locatievoorziening); Camera (foto s, video); Online teksting (sms, WatsApp); Verzenden en ontvang van data. Met behulp van de op de smartphone geïnstalleerde programmatuur (app s) kan de functionaliteit nog worden uitgebreid. Zo kunnen er spelletjes worden gespeeld, routes gepland en zijn er app s waarmee radioactiviteit kan worden gemeten. Inmiddels zijn er honderdduizenden app s beschikbaar. App s zijn gratis of tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar in een app store. In Nederland is het percentage gebruikers van smartphones gegroeid van 20% (2010), naar 58% (2012). De groei vlakt nog niet af. Het 3G (UMTS)-netwerk is in vrijwel heel Nederland beschikbaar, het 4G-netwerk wordt momenteel uitgerold (20% dekkingsgraad) en wordt door een aantal providers al aangeboden. Het 5G-netwerk is voorzien in De hoeveelheid data die snel verzonden kan worden neemt daarmee steeds verder toe. Inmiddels is het huidige gebruik van mobiel internet algemeen geaccepteerd en gebaseerd op een reguliere, volwassen techniek die zich nog steeds verder doorontwikkelt De meldkamer De meldkamer is het loket voor telefonische noodhulpmeldingen. De centralist voert de verkregen gegevens in een computersysteem in (in Nederland GMS). Op basis van de meldingen worden eenheden op pad gestuurd en ondersteund. Uit onderzoek van de EENA (European Emergency Number Association, sept 2013) blijkt dat in Europa de meeste meldkamers het model hanteren waarbij de noodzakelijk informatie tussen melder en meldkamer wordt uitgewisseld via spraak. Dit is ook in Nederland het geval. Het Nederlandse systeem is de opvolger van de openbare handbrandmelders (in Amsterdam eerst vanaf 1874). Inmiddels wordt circa 80% van de meldingen per mobiel apparaat doorgegeven (en toenemend). Naast telefonische meldingen verwerkt de meldkamer ook meldingen van automatische systemen (voor brand bijvoorbeeld OMS). Op OMS-meldingen wordt direct, of na verificatie, gealarmeerd. Bij het verwerken van noodhulpmeldingen speelt snelheid een grote rol ( Als iedere seconde telt ). In de huidige situatie kennen zowel brandweer, politie als ambulance gebieden waar niet binnen de

2 gestelde normtijd kan worden op getreden. Gegeven de normtijden leidt een kortere verwerkingstijd van de meldkamer (tijd tussen aannemen melding en alarmering eenheden) tot meer rijtijd en daarmee een groter dekkingsgebied. Dit kan leiden tot een lagere kazernedichtheid en daarmee lagere kosten. Lange verwerkingstijden zijn extreem duur en inefficiënt. Zo leidt het terugdringen van de verwerkingstijd van de meldkamer van 2 naar 1 minuut theoretisch tot een besparing van 77% van de kosten van de repressieve dienst voor gebieden met een normtijd van 6 minuten De verwerkingstijd van de meldkamer Voor het kunnen alarmeren van de juiste eenheden zijn tenminste de volgende gegevens van belang: locatie; hoeveelheid en noodzaak van komst noodhulp (ambulance komt niet voor tand door de lip); aard van de benodigde hulp (brandweer, OGS-eenheid, bijzonder blusmiddelen etc). Het nu gebruikte GMS vraagt ook naar: naam melder; telefoonnummer melder (terugbellen voor aanvullende informatie). Meldingen zijn vaak niet volledig. Melders spreken de taal niet (of gebrekkig), zijn in paniek, weten niet waar ze zijn ( Ik sta op een brug aan de gracht, Ik sta in het bos ), halen een geintje uit (kinderen op woensdagmiddag), weten niet wat nodig is (botsing tussen auto s), of kennen hun eigen mobiele telefoonnummer niet. Als er sprake is van meerdere melders spreken deze elkaar soms tegen. Het volledig maken van de melding vraagt tijd en deskundigheid van de centralist en gaat ten koste van de verwerkingstijd op de meldkamer. Bij onvolledige, tegenstrijdige of onvoldoende specifieke informatie wordt gealarmeerd volgens het principe beter mee verlegen dan om verlegen. Een onvolledige melding leidt tot onnodige risico s (met prio 1 door het verkeer) en tot aanvankelijk op het verkeerde been staan bij de inzet of extra risico s tijdens de inzet (geen kennis van de risico s ter plaatse). Uitrukkende eenheden betekenen een lagere dekking. Onnodige uitrukken leiden tot een onnodig lagere dekking. Op iedere meldkamer bestaat daarom een balans tussen snelheid en volledigheid. In het rapport Ter Plaatse! 1 wordt een overzicht gegeven van de verwerkingstijd van de brandweer op de verschillende meldkamers (tussen de 30 en 120 seconden). Op een aantal meldkamer wordt deze verwerkingstijd taakstellend genormeerd (bijvoorbeeld regio Noord-Holland Noord 45 sec). 1 Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012

3 Uit onderzoek bij de ambulancedienst in Tilburg blijkt dat het verzamelen van de NAW-gegevens gemiddeld 40 seconden vraagt. In Nederland worden mobiele 112-melders (80%) eerst verbonden met de centralisten van de 112- centrale in Driebergen. Daar wordt gevraagd naar locatie en aard van de hulp (brandweer, politie of ambulance) vervolgens wordt doorverbonden met één van de 22 regionale meldkamers in Nederland. Dit proces kost naar schatting 20 seconden. Met andere woorden, de start van het meldingsproces kost al snel een minuut. Dit moet sneller. Dit kan sneller. Door startinformatie digitaal aan te leveren en te verwerken. De gemiddelde opkomsttijd (brandweer prio 1-meldingen) in regio Amsterdam-Amstelland bedraagt (in 2012) 7 minuten en 31 seconden, de verwerkingstijd op de meldkamer 1 minuut en 30 seconden. Verkorting van de verwerkingstijd met 1 minuut geeft een 15% snellere opkomst Melden met de smartphone Gegeven de brede en toenemende verspreiding van de smartphone onder de mobiele bellers ligt de ontwikkeling van een 112-meldapp voor de hand. Hiermee wordt bedoeld programmatuur die de beschikbare functionaliteit van de smartphone gebruikt voor het efficiënt melden van een noodsituatie. Het basisontwerp van de app bestaat daaruit dat, na activering, op basis van de locatie van de smartphone (GPS-functionaliteit) er spraakcontact gezocht wordt met de juiste regionale meldkamer (omzeilen Driebergen, winst 20 seconden), bovendien worden de locatiegegevens, de naam en het telefoonnummer automatisch verzonden naar een voor de GMK toegankelijk bestand (winst 40 seconden). Binnen de app moet gekozen worden voor één van de drie noodhulpdiensten (brandweer, ambulance of politie). In het gesprek met de centralist kan de aard van de noodsituatie worden toegelicht. Eventueel kan een foto of video van de situatie helderheid scheppen in de aard van de noodsituatie, zodat de dichtstbijzijnde noodhulpeenheid maximaal kan worden geïnformeerd. Een op bovenstaande uitgangspunten gebaseerde app is ontwikkeld en beproefd door de afdeling Brandweerkunde/Innovatie van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Deze app voorziet de melder naast de genoemde functionaliteit ondermeer van de kortste route naar de eerste hulppost. Ook heeft de app een mogelijkheid het AMO (actueel medicijnoverzicht) mee te zenden en bestaat de mogelijkheid van het zenden van een rookrapport. De app is gebaseerd op open standaarden en algemeen geaccepteerde uitgangspunten en technieken. Het betreft een breed geaccepteerde en voldoende voorhanden zijnde toegepaste technologie. De kosten van de ontwikkeling van een app zijn daarmee overzichtelijk en relatief beperkt. De door de smartphone verzonden informatie is additioneel, de melder krijgt nog steeds ook de centralist aan de telefoon. Mocht door welke omstandigheid dan ook de smart-techniek niet functioneren, dan kan een ieder terug vallen op de huidige werkwijze. Samenvattend: Een meldapp maakt het mogelijk hulpverleners sneller en beter geïnformeerd op pad te sturen, zodat de burger sneller en beter wordt geholpen. De tijdwinst is aanzienlijk en er kan gebruik gemaakt worden van reguliere technieken.

4 2. Naar een 112Meldapp 2.1. De zendkant De burger kan alleen middels een meldapp een noodsituatie melden indien hij/zij de app vooraf op zijn smartphone heeft geïnstalleerd. Om de winst van melden per smartphone te realiseren moet de app op voldoende smartphones zijn geïnstalleerd (een penetratiegraad van liefst 100%). Dit betekent dat: a) de te ontwikkelen app voor de gangbare systemen (bijvoorbeeld ios, Android, W8) beschikbaar moet zijn; b) de hulpdiensten landelijk moeten samenwerken om te komen tot één meldapp. Een app voor alleen noodhulpmeldingen voor Brandweer Amsterdam zal nooit de benodigde penetratiegraad bereiken. Een app waarin een gezamenlijke basis (naam, telefoonnummer, locatie en fotomogelijkheid) gecombineerd wordt met een per (landelijke) noodhulpdienst zelf in te vullen onderdeel kan uniformiteit combineren met flexibiliteit. Het door Brandweer Amsterdam beproefde prototype 112Meldapp is ontwikkeld voor ios /iphone. Het ontwerp is in de basis geschikt voor de gezamenlijke noodhulp diensten. Het ontwerp kan eenvoudig worden aangepast. Kortom de meldapp moet een gezamenlijk product zijn van de noodhulpdiensten en het huidige prototype heeft daarvoor aanknopingspunten De ontvangstkant Een 112-meldapp levert digitale informatie aan een voor de meldkamer toegankelijk bestand. De meldergegevens worden in eerste instantie gebruikt om snel de juiste eenheden te alarmeren. In fase 2 kan op basis van andere meldingen een betere inschatting gemaakt kunnen worden van wat er aan de hand is en hoe een en ander verloopt. Op basis van bijvoorbeeld de meldingen over rookoverlast kan een feitelijk effectgebied worden bepaald. In voorkomende gevallen kunnen de melders worden geadviseerd over wat te doen of hoe te handelen. Tot slot kan het meldersbestand worden gebruikt om na de inzet de melders te bevragen en te informeren over de kwaliteit van de inzet (getuigen oproepen, oproep straatbijeenkomst etc). Kortom, de ontvangstkant vraagt een soepele informatieschakelfaciliteit met de huidige meldkamersystemen. Aan een dergelijke uitwisselingsfaciliteit worden eisen gesteld op gebied van beveiliging, verwerkingssnelheid, privacy, beheer, fallback, etc. Daarnaast speelt voor de centralist de bedienbaarheid en overzichtelijkheid een grote rol. De ontvangst kant is ook van belang voor de ontvangst van de zogenoemde E-calls. Op basis van Europese regelgeving moeten voertuigen vanaf 2015 voorzien worden van een systeem dat na een verkeersongeval automatische de locatie doorstuurt naar de hulpdiensten. Momenteel wordt landelijk de komst van het nieuwe meldkamersysteem NMS voorbereid. NMS wordt de opvolger van het huidige centrale meldkamersysteem GMS. Inmiddels is in het programma van eisen van het NMS de aansluiting op de schakelfaciliteit voorzien. Naar verwachting zal NMS in 2018 volledig operationeel zijn. Dit betekent dat in eerste instantie de schakelfaciliteit moet werken met het huidige GMS en groeibestendig moet zijn voor het nieuwe systeem (in 2018).

5 2.3. Naar een realisatiestructuur voor de meldapp De aandacht voor de structuurwijziging en de veelheid van ontwikkelingen in het meldkamerveld (inrichting landelijke meldkamerorganisatie, transitieakkoord, samenvoeging van 22 naar 10 meldkamerlocaties, positionering noodhulpdiensten t.o.v. nieuwe meldkamerorganisatie, ontwikkeling NMS, standaardisatie operationeel optreden brandweer, taakopvatting centrale overheid etc) maakt een slimme projectorganisatie noodzakelijk voor het kansrijk en met voldoende tempo realiseren van nog een meldkamerinitiatief. Gezien deze situatie lijkt de meest kansrijke ontwikkelingsstrategie het ontwikkelen van een zend- en ontvangstkant in een pilotproject, waarmee werking en voordelen in de (meldkamer)praktijk worden aangetoond. Om verantwoord en met voldoende perspectief te kunnen voortborduren op een bij Brandweer Amsterdam-Amstelland gestarte initiatief is een haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk.

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Twitter in Crisiscommunicatie

Twitter in Crisiscommunicatie Twitter in Crisiscommunicatie Een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van Twitter tijdens crises COT - Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement an Aon Company J.G.H. Bos M.J. van der

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland

Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland Onderzoeksfase 2, de meetresultaten op hoofdlijnen Colofon Aan Het ministerie van Economische Zaken Het ministerie van Veiligheid en Justitie Van Agentschap Telecom

Nadere informatie

Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg. Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS

Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg. Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg 1. Vooraf Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS Dit discussiedocument is een notitie ter voorbereiding

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie

Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie 1 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 19 1.1 Aanleiding 19

Nadere informatie

FirmTel CARE. Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015. Hoe werkt het in de praktijk? Wat is nu een mobiele telefooncentrale?

FirmTel CARE. Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015. Hoe werkt het in de praktijk? Wat is nu een mobiele telefooncentrale? FirmTel CARE Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015 Uw mobiele telefoon is ook uw bedrijfstelefoon. Meerdere nummers op uw mobiele telefoon, ook vaste nummers, en natuurlijk één voicemail. Bellen

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers » Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers »Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers Nationaal Cyber Security Centrum

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Interoperabiliteit. van TETRA. Actueel Breedband: hoe verder? GIS Over en altijd up-to-date

Interoperabiliteit. van TETRA. Actueel Breedband: hoe verder? GIS Over en altijd up-to-date Vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven Jaargang 32, mei 2011 Actueel Breedband: hoe verder? GIS Over en altijd up-to-date Interoperabiliteit van

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight RAPPORT

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Amsterdam, 20 december

Nadere informatie