Jaarverslag Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars

2 Voorwoord Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars over het jaar Het is een belangrijk jaarverslag. Voor ons, omdat de Stichting verantwoording mag afleggen voor haar ambities. Voor u, omdat het uiteindelijk aan u als lezer en als volger van de Stichting is om te beoordelen of de Stichting in haar ambities is geslaagd. En of u zich door de werkzaamheden van de Stichting geholpen voelt. Er is in ieder geval genoeg om op terug te kijken. Net als vorig jaar zijn de kernactiviteiten rond Clearinghuis en Roy-data weer verder verbeterd. Wij zien dat Clearinghuis is doorgegroeid naar een vanzelfsprekende standaard. Dat is iets om trots op te zijn. Datzelfde geldt voor Roy-data. Om dit de verstevigen zal in het komende jaar verder in Roydata worden geïnvesteerd. Dat past bij onze ambitie om door te ontwikkelen en continue te verbeteren. Naast het verbeteren van processen wil de Stichting innovatief zijn in verbinding met de wens van de klant van vandaag. Wij zien dat de klant in toenemende mate via de laatste communicatiemogelijkheden haar dienstverlening kiest. De Stichting heeft deze wens in een vroeg stadium onderkend en liep voorop met de ontwikkeling van het Mobielschademelden.nl. Daarmee moet voor verzekeraars de weg worden bereid succesvoller en sneller het mobielinternet kanaal te ontwikkelen. Dit is een lange weg maar door samenwerking en creativiteit heb ik groot vertrouwen dat ook dit een succesvol initiatief zal worden. In 2013 gaan we opnieuw ons enthousiasme met u delen en hopen we op uw bijval en support. Of dat gelukt is leest u dan weer in ons volgend jaarverslag. Ik dank iedereen voor zijn of haar steun en inzet in het afgelopen jaar en ik wens u namens de Stichting en haar betrokkenen veel leesplezier. Theo Woudstra Voorzitter Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars 1

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Organisatie EPS 3 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling Clearinghuis Regresschades Inleiding Volumes en nieuwe partijen Onderverdeling volumes naar 4 doelgroepen Matchingsresultaten en uitval Implementatie nieuwe functionaliteit 7 motorrijtuigenverzekeraars. 2.6 Vooruitblik Clearinghuis Hoofdstuk 3 Roy-data Inleiding Bevragingsresultaten Roydata Aantallen bevragingen Tijdigheid van 9 aanlevering Roy-data in Hoofdstuk 4 11 Mobielschademelden.nl. 4.1 Inleiding Cijfers en marktparticipatie Downloads Optimalisatie en nieuwe functionaliteit Ontwikkleingen voor de langere 13 termijn. Hoofdstuk 5 Quick scan en Voorportaal SAF 14 Hoofdstuk 6 Klankbordgroepen, gebruikers-groepen, projectgroepen EPS 15 Hoofdstuk 7 Financieel 16 2

4 Hoofdstuk 1 Organisatie EPS De Stichting EPS kent drie bestuursleden, te weten; Theo Woudstra, Achmea (voorzitter) Hubert-Jan van de Laar, ASR (penningmeester) Ernst Pompen, Verbond van Verzekeraars (bestuurslid) De heer Woudstra (Achmea) en Van de Laar (ASR) hebben zitting in de Afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars. De heer Pompen is secretaris van de Afdelingscommissie Motorrijtuigen. Theo Woudstra Ernst Pompen Hubert-Jan van de Laar Algemeen manager is Tjeerd Wierda Operationeel manager is Leon Boin. Tjeerd Wierda Leon Boin Medio 2012 heeft Michiel Bosman afscheid genomen als voorzitter van de Stichting EPS. Vanuit het huidige bestuur en het management van de Stichting EPS wordt de heer Bosman nadrukkelijk bedankt voor zijn bevlogen inzet en wordt waardering uitgesproken voor de ambitie die hij heeft getoond om de Stichting EPS en met name Mobielschademelden binnen verzekeringsland nadrukkelijk op de kaart te zetten. 3

5 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling Clearinghuis Regresschades 2.1 Inleiding Het Clearinghuis Regresschades is ook in 2012 weer verder gegroeid. Nieuwe partijen hebben zich aangesloten, er is verder nagedacht op welke wijze de samenwerking kan worden versterkt en wederom is er nieuwe functionaliteit geïmplementeerd. Ook na 9 jaar clearinghuis blijft de ambitie bestaan te verbeteren en over de grenzen te kijken van de huidige processen voor verdere efficiency winsten. 2.2 Volumes CR en nieuwe partijen In 2012 is er sprake geweest van een groei van regresvoeringen naar regresvoeringen. Daarmee is een groei van 5.4 % gerealiseerd. 14 nieuwe partijen hebben zich aangesloten waaronder SAA assuradeuren, het Gemeenschappelijk Assuradeuren Bedrijf en Stichting SOM Verhaalsrechtsbijstand. Kleinere partijen derhalve die wel weer bijdragen aan een grotere marktdekking. De verdere toename is ook te danken aan partijen die intensiever van het clearinghuis gebruik zijn gaan maken. Eind december waren er 127 actieve deelnemers in het Clearinghuis. Er is nog meer potentieel en de ambitie blijft om ook de overige partijen aan te sluiten. Geschat wordt dat nu zo n 95% van de markt is aangesloten op CR. 2.3 Onderverdeling volumes naar doelgroepen Bij de onderverdeling naar doelgroepen ontstaat inzicht in de soorten deelnemers die verantwoordelijk zijn voor de volumes. Er wordt uitgegaan van de partij die verhaalt. 4

6 Er heeft onder meer een verschuiving plaatsgevonden van claimsservices naar verzekeraars. Dit is verklaarbaar uit het feit dat bijvoorbeeld de Ditzo portefeuille rechtstreeks met een eigen (verzekeraars) account wordt behandeld. Voorheen werd deze portefeuille behandeld vanuit het (claimsservice) CED account. Overzicht over hele jaren Schadeverzekeraars % % Gevolmachtigden % % RB verzekeraars % % Claimsservices % % Totaal % %

7 2.4 Matchingsresultaten De matchingsresultaten zijn in 2012 gemiddeld zo n 77%. Er is veel aandacht besteed aan het omhoog krijgen van het matchingspercentage. Naast het aanpassen van back office koppelingen bij verschillende partijen vormt hier het al dan niet uitvoeren van een RDW check een belangrijk aspect. Dit geldt zeker bij partijen die ook volmachtgever zijn. Daarbij vindt namelijk nogal eens een verwisseling plaats tussen de risicodrager en de schadeafhandelende partij te weten de gevolmachtigde agent. Met behulp van een RDW check wordt wel de juiste partij aangesproken. Ten aanzien van de maandelijkse matchingspercentages is er een correlatie met het aantal aangemelde schades. Hoe meer schades er zijn aangemeld hoe hoger het matchingspercentage. Voor 16.5% wordt de uitval veroorzaakt door administratieve redenen. Oorzaken in de categorie administratieve uitval zijn de volgende: 1) Verkeerde tegenpartij 9.2 % 2) Regresvoering reeds gemeld 3.8% 3) Letsel 1.3% 4) Meer dan 2 voertuigen betrokken 1% 5) Verkeerde schadedatum 0.6% 6) WAM uitsluiting en technische problemen 0.6% Totaal 16.5% 6

8 De overige uitval wordt veroorzaakt door het niet tot overeenstemming komen (ongeveer 1.5%) en het uit de tijd lopen (4.5%). De percentages zijn over de jaren heen zeer constant. Er is tussen de verschillende doelgroepen weinig verschil in matchingspercentages te vinden, zij het dat kleine gevolmachtigden in de regel iets minder presteren. 7

9 2.5 Implementatie nieuwe functionaliteit In 2012 is de rechtsbijstand functionaliteit verder geoptimaliseerd. Toegevoegd aan de automatische BGK berekening (hoog of laag tarief) is de berekening van de wettelijke rente. Dit geldt alleen voor transacties met rechtsbijstandsverzekeraars, immers tussen OVS partijen wordt geen wettelijke rente berekend. Voor rechtsbijstandsverzekeraars ontstaat meer zekerheid dat de wettelijke rente direct wordt betaald en er niet hoeft te worden gerappelleerd. Voor motorrijtuigen-verzekeraars levert dit gemak op. 2.6 Vooruitblik Clearinghuis 2013 Ook in 2013 zal er verder worden geïnvesteerd in het Clearinghuis Regresschades. De focus zal hierbij worden gelegd op het attractiever maken van het clearinghuis voor kleinere partijen. Dit vindt plaats door de mailfunctionaliteit te optimaliseren. Deze mailfunctionaliteit stuurt alleen mails indien er actie moet worden ondernomen door de betreffende partij in het clearinghuis. Hierdoor hoeft deze niet dagelijks in het clearinghuis te kijken of er nog acties open staan. Deze functionaliteit is bedoeld voor partijen die geen gebruik maken van een back office koppeling. Om nieuwe en bestaande partijen verder te ondersteunen zal e-learning functionaliteit worden ontwikkeld. Op een laagdrempelige wijze worden deelnemers bekend gemaakt met de spelregels zoals deze voor het clearinghuis gelden. Deze e-learning module moet ook leiden tot permanente educatie van bestaande clearinghuis gebruikers. De audits zullen veranderen van opzet. In plaats dat de betalende partij de audits uitvoert wordt een middag georganiseerd waarbij willekeurige schadebehandelaren van verschillende maatschappijen de audits gaan uitvoeren. De dossiers zullen worden verzameld door het secretariaat van de Stichting EPS. Op deze wijze denken we meer aandacht te kunnen geven aan het belang van de audits. Verder zal er gekeken worden naar het expertisebeleid. We realiseren ons dat expertisebeleid niet één op één moet worden voorgeschreven vanuit de Stichting EPS maar richtlijnen met een zekere bandbreedte geven de partijen meer comfort en zekerheid dat de juiste schadebedragen worden verhaald en de juiste zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Dit moet het vertrouwen in de systematiek van het Clearinghuis verder ondersteunen. 8

10 Hoofdstuk 3 Roy-data 3.1 Inleiding Roy-data heeft het afgelopen jaar beter gefunctioneerd dan in Verbeterde aanleverprestaties van verzekeraars en een betere instelling van de bevragingen hebben hiertoe geleid. Het systeem zelf heeft zich weer uitermate bedrijfszeker getoond. Verdere optimalisaties zullen gaan plaatsvinden die de beloofde STP afwikkeling verder mogelijk gaan maken. Daarbij geldt dat de verzekeraar voor een groot deel zelf in de hand heeft hoe hoog zijn STP percentage wordt door zijn intake en bevragingsproces daar op af te stemmen. 3.2 Bevragingsresultaten Roy-data De bevragingsresultaten van Roy-data zijn in 2012 verbeterd. Het beeld is dat voor particuliere polissen Roy-data redelijk goed voldoet maar bij de zakelijke portefeuilles er nog wel de nodige problemen zijn. Bevragingsresultaten Roy-data 2012 Het totaal resultaat op bevragingen lag in 2011 op 56%. In 2012 ligt dit bijna op 60%. Er blijven wel grote verschillen tussen de maatschappijen. De best presterende partij weet een totaal matchingspercentage van 89% te bereiken. Daarbij kan 75% direct in gebruik worden genomen. Het percentage direct in gebruik genomen royementsgegevens ligt gemiddeld over 2012 op 36%. Tegen het einde van 2012 kruipt dit naar de 39% Aantal bevragingen Het aantal bevragingen over 2012 bedroeg wederom meer dan 2.5 miljoen. Dit aantal is vrijwel gelijk aan

11 3.4 Tijdigheid van aanlevering De tijdigheid van aanlevering is een belangrijke succesfactor om Roy-data beter te laten functioneren. Er zijn echter ook valide redenen dat royementsgegevens te laat worden aangeleverd, zoals: klanten die de verzekering van de voorgaande auto te laat opzeggen wanbetaling. Deze twee oorzaken zijn verantwoordelijk voor naar schatting zo n 5% van de te late aanlevering (meer dan 4 weken na de royementsdatum). Er blijft derhalve een aanzienlijke verbeterruimte. Maand Op tijd Te laat Veel te laat April 50.4% 28.4% 20.9% Juni 49.5% 28.9% 21.3% Augustus 50.6% 25.9% 23.3% Oktober 53.1% 26.2% 20.5% December 64.4% 20.8% 14.6% De stijgende lijn die in december is ingezet zet zich in beperkte mate door in januari. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het optimaal zou zijn indien alle royementsgegevens worden aangeleverd in rubriek twee (op tijd) (2 weken voor de royementsdatum tot 1 week na de royementsdatum) De beschikbaarheid van gegevens is in onderstaande tabel weergegeven. 120,00% 100,00% Roy data Aanleveringen 1e kwartaal 2012 cumulatief Percentage aanleveringen te vroeg/te laat cumulatief 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% > 16 weken te vroeg 16 weken te vroeg 15 weken te vroeg 14 weken te vroeg 13 weken te vroeg 12 weken te vroeg 11 weken te vroeg 10 weken te vroeg 9 weken te vroeg 8 weken te vroeg 7 weken te vroeg 6 weken te vroeg 5 weken te vroeg 4 weken te vroeg 3 weken te vroeg 2 week te vroeg 1 week te vroeg op tijd 1 week te laat 2 weken te laat 3 weken te laat 4 weken te laat 5 weken te laat 6 weken te laat 7 weken te laat 8 weken te laat 9 weken te laat 10 weken te laat 11 weken te laat 12 weken te laat 13 weken te laat 14 weken te laat 15 weken te laat 16 weken te laat > 16 weken te laat Aantal weken te vroeg/te laat NB: In de management informatie is een week na de royementsdatum ook gekwalificeerd als op tijd. 10

12 3.5 Roy-data in 2013 Naast de ontwikkelingen in BR11 zal Roy-data worden geoptimaliseerd om het proces voor de gebruikers verder te vereenvoudigen. Deze verbeteringen behelzen het volgende: -met name voor zakelijke portefeuilles (herkenbaar zonder geboortedatum) wordt een nieuwe zoekmethodiek geïntroduceerd met meerdere zoekstappen. -op basis van de ingevoerde gegevens wordt de optimale zoekmethodiek vastgesteld. -Het wordt mogelijk een STP bevraging uit te voeren op basis van het oude kenteken. Pas als royementsgegevens met dit kenteken worden gevonden stopt de bevraging ipv de huidige situatie waarbij de bevraging stopt indien gegevens worden gevonden die in meer of mindere mate aan de zoekcriteria voldoen. -Het aantal voorstellen wordt teruggebracht waardoor er minder false positivs worden getoond. Dit is mogelijk omdat er voor zakelijk royementsgegevens een nieuwe zoekmethodiek wordt geïntroduceerd waardoor het aantal te presenteren zoekresultaten ook voor particulieren kan worden verminderd. Met deze wijzigingen zal de effectiviteit van Roy-data flink toenemen. Belangrijk blijft evenwel dat partijen tijdig aanleveren. Hierbij dient de gewijzigde BR11 ondersteuning te bieden. Verder zal een betere informatie voorziening met betrekking tot schadevrije jaren vanuit verzekeraars er aan bijdragen dat opgemaakte polissen minder vaak gewijzigd hoeven te worden. 11

13 Hoofdstuk 4 Mobielschademelden.nl 4.1 Inleiding 2012 was voor Mobielschademelden een opstartjaar. Met referenties die soms tegenvallend waren maar ook veel tevreden reacties van klanten die eindelijk bevrijd waren van het lastige Europese Schadeaangifte Formulier. Veel van de kritiekpunten zijn opgepakt en aangepast. Te noemen vallen de introductie van de verbeterde Android app, de GPS call die bij de start van een melding direct in gang wordt gezet om exact de juiste locatie vast te stellen en het sneller maken van de Apple app. De stappen daarna zijn uitbreidingen en verdere innovaties die bij voorkeur spraakmakend zijn zodat free publicity kan worden gegenereerd. De uitdaging in 2013 wordt hoe we mobielschademelden top of mind krijgen bij de eindklant. De verwijzing naar mobielschademelden.nl op het SAF zoals dat nu door veel maatschappijen wordt gedaan vormt daar een goede aanzet toe. 4.2 Cijfers en marktparticipatie Het aantal deelnemende verzekeraars en gevolmachtigde agenten bedroeg per zo n 110 partijen, corresponderend met zo n 94% van de markt. Bij de leasemaatschappijen is dit minder vlot gegaan. Per was zo n 50% van de markt aangesloten. In aantal aanmeldingen hebben we in eenzijdige meldingen gekregen. Daarnaast zijn er 272 tweezijdige meldingen gerapporteerd. In deze cijfers zijn geen meldingen opgenomen over glasschades. Opvallend is dat leasemaatschappijen relatief meer meldingen genereren dan verzekeringsmaatschappijen. Mogelijk is de emotie bij schade bij een leasemaatschappij geringer dan iemand met een eigen auto en wordt er 12

14 daarom makkelijk mobiel gemeld. Uiteraard speelt ook de communicatie vanuit de verzekeraar/leasemaatschappij een rol. Partijen die veel aandacht besteden aan mobielschademelden genereren meer meldingen. Een derde punt dat van belang is, is de doelgroep die door de desbetreffende deelnemer wordt bediend. Een lease maatschappij die een IT bedrijf bedient zal wellicht eerder meldingen genereren dan een maatschappij die zich richt op de wat oudere doelgroepen. 4.3 Downloads Grafiek: downloads in Apple store In bovenstaande grafiek zijn de downloads in de Apple store weergegeven. Hieronder vallen ook updates. Gerekend vanaf de laatste update in juli 2012 zijn er zo n actieve installaties op Apple toestellen. Op Android toestellen zijn dit er zo n Op zich is dit een mooie basis om vanuit te groeien. In de andere stores zijn geen native Apps geplaatst. Via een url kan er echter ook gemeld worden door Blackberry en Windows gebruikers. Daarnaast zijn er meerdere apps van verzekeraars, SOS international en de ANWB die verwijzen naar Mobielschademelden.nl. Hier gaat het om meer dan installaties. 4.4 Optimalisatie en nieuwe functionaliteit De volgende optimalisaties hebben in 2012 plaatsgevonden: realiseren van een native app voor het Android platform; fotofunctionaliteit toegevoegd aan de native apps; een lichte website ontwikkeld voor de wat goedkopere smartphones; functionaliteit mogelijk maken voor proefmeldingen ; de app geschikt gemaakt voor PC s (vanaf internet explorer 8, google chrome) partijen kunnen nu zelf direct de boodschap bij verschillende redenen van uitval of het afronden van de melding, wijzigen. Men heeft hiervoor 13

15 direct toegang tot het CMS (Content Management Systeem) van Mobielschademelden.nl Verder wordt er nieuwe functionaliteit ontwikkeld op het gebied van management informatie, wordt er een directe aansluiting gerealiseerd op het Waarborgfonds en is er voor gezorgd dat minder meldingen in het bakje overige terechtkomen. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat gebruikers eenvoudig een reactie kunnen geven op de mobielschademelden functionaliteit. Met de nieuwe management informatie kan worden geanalyseerd welke doelgroepen melders er zijn, en welke toestellen er zoal worden gehanteerd. Op basis hiervan kan gerichter worden gefocussed op de doelgroepen en kunnen marketing en communicatie trajecten beter worden uitgevoerd. 4.5 Ontwikkelingen voor de langere termijn. Voor de iets langere termijn staan de plannen nog niet vast. Zo wordt er verkend of een samenwerking met de politie en verkeersveiligheidsinstanties tot een aanmerkelijke stimulering van het gebruik kan leiden. Daarnaast zijn er verdere technische innovaties verkend. Te denken valt hierbij aan het scannen van het rijbewijs zodat op eenvoudige en veilige wijze informatievelden kunnen worden gevuld in mobielschademelden. Andere opties zijn: een meertalige app, integreren in navigatie systemen en een verdere uitwerking van de mogelijkheden die ontstaan indien een melding met twee smartphones kan worden afgehandeld. 14

16 Hoofdstuk 5. Quick scan schademarkt en Voorportaal SAF Begin 2012 is door het sectorbestuur Schade aan de Stichting EPS gevraagd te inventariseren bij de voorzitters van de verschillende afdelingscommissies of er nog branche versterkende initiatieven mogelijk zijn binnen de schadebranche. Deze vraag kwam voort uit het programma VerzekeraarsVersterken waarbij is geconstateerd dat de winstgevendheid van schadeverzekeraars, onder andere door het hoge kostenniveau, onder de maat ligt. De inventarisatie heeft een kleine 20 ideeën opgeleverd verdeeld over de branches Brand, Agrarisch, Aansprakelijkheid, Transport, Motorrijtuigen, Reisverzekeringen en Rechtsbijstand. Aan verschillende ideeën is een vervolg gegeven. Voor de verdere uitwerking van het idee SAF voorportaal is vanuit het sectorbestuur Schade budget verstrekt aan de Stichting EPS. De basisgedachte van het idee SAF voorportaal is dat alle Schadeaangifte formulieren naar één adres worden verstuurd, worden overgezet in een gestructureerd xml bericht waarmee een backoffice transactie kan worden geïnitieerd. Deze berichten worden naar beide betrokken verzekeraars gestuurd waarmee snelheidswinst wordt gerealiseerd en efficiency winst wordt geboekt. Met behulp van een viertal maatschappijen en de Stichting EPS wordt het model verder uitgewerkt waarbij ook het Clearinghuis Regresschades binnen de scope valt. Medio 2013 wordt vastgesteld of het idee SAF voorportaal door meerdere partijen als levensvatbaar wordt gezien. 15

17 Hoofdstuk 6 Klankbordgroepen, gebruikersgroepen en projectgroepen Klankbordgroep Clearinghuis Regresschades Gert Brink (Achmea) Ed Prins (Allianz) Hans Kuijpers (Reaal verzekeringen) Truus Krutwagen (Delta Lloyd) Symona Mollema (Nationale Nederlanden) Sjouke Stoker (Friesland bank assuradeuren en NVGA) Jan van der Burgh (DAS namens rechtsbijstandverzekeraars ) Gebruikersgroep Clearinghuis Regresschades Hans Kuijpers (Reaal Verzekeringen) Jef Bolhuis (Univé) Ans van Zaanen (Generali) Symona Mollema (Nationale Nederlanden) John van Delft (Interpolis) Jan Blauw (FBTO) Andre Siebenga (Unigarant) Henri van Hunnik (ARAG) Mohamed Louakili (Allianz) Klankbordgroep Roy-data Wopke Geurts (Nationale Nederlanden) Gunter Schaapsveld (Delta Lloyd) Martijn van Helvoirt (ASR verzekeringen) Guido Al (Reaal verzekeringen) Roel Stevens (Velten groep namens de gevolmachtigden) Jeroen van der Werken (Achmea) De klankbordgroepen en de gebruikersgroep wordt voorgezeten door de algemeen manager van de Stichting EPS. De groepen komen 3 x per jaar bij elkaar. Klankbordgroep Mobielschademelden Wopke Geurts (Nationale Nederlanden) Tino van Enk (Achmea) Hans Schilder (Independer) Michel Jager (CED) Jef Bolhuis (Unive) Victor Rodenhuis (Allianz) Annemieke van der Meulen (Athlon car lease) Marcel Dirksen (Delta Lloyd) Tjeerd Wierda (EPS) 16

18 Hoofdstuk 7 Financieel Financieel gezien heeft de Stichting EPS over 2012 een resultaat behaald van minus 8.161euro. Dit resultaat is met name tot stand gekomen doordat ook de ondersteuning van de Stichting Processen Verbaal volledig is meegenomen in de jaarrekening EPS inclusief huisvestingskosten. Vanaf medio 2013 gaan deze kosten weer flink dalen. De solvabiliteitspositie, waarmee het vermogen wordt uitgedrukt om op lange termijn aan de verplichting te kunnen voldoen is thans zeer goed. Ditzelfde geldt voor de liquiditeitspositie. Het verloop van het vermogen is als volgt: Verloop vermogen Stand 1 januari Bij: resultaat Stand op 31 december

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Online leeftijdsverificatie in Nederland

Online leeftijdsverificatie in Nederland Online leeftijdsverificatie in Nederland Marktverkenning Auteurs Innopay Nick Smaling & Jacob Boersma Uitgave Versie 1.0 Februari 2013 Copyright Innopay Alle rechten voorbehouden Dankwoord Graag willen

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Jaarbericht 2007. Medewerkers in het middelpunt

Jaarbericht 2007. Medewerkers in het middelpunt Jaarbericht 2007 Medewerkers in het middelpunt Medewerkers in het middelpunt 1 De advocaten van ARAG 2 Onderscheidend door kwaliteit 4 Toegang tot het recht 6 Laagdrempelig voor de klant 8 Toegankelijk

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie