18. Jesus se geboorte en kinderjare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "18. Jesus se geboorte en kinderjare"

Transcriptie

1 18. Jesus se geboorte en kinderjare Matthéüs 1: 18 tot 2: 23 en Lukas 2 God die Seun word mens Met Jesus Christus se geboorte word Hy ware mens. Net as ware mens kan Hy vir sondaars se sondes betaal. Hierdie hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes: God se liefde vir sondaars. Jesus Christus is waarlik mens. God se beloftes kom tot vervulling. Die liefde van God God se beloftes, naamlik die geboorte van sy Seun, word nou vervul. Die vromes van die Ou Testament het vurig daarna uitgesien. Alles wat met en voor sy geboorte gebeur, gaan van God uit en die mense word maar net ingeskakel in sy groot heilsplan. Hy het ook die tyd bepaal. Hierby tref dit ons dat alles so doodgewoon voorkom. Ons kry met gewone mense en gewone plekke en omstandighede te doen. Op die vraag waarom die Seun die hemel verlaat het, gee God self die antwoord. 9 Liefde is die dryfveer van God se optrede. Jesus se volkome oorgawe aan sy werk is ook te danke aan sy liefde. Hy verlaat die hemel waar Hy omring was met heerlikheid en majesteit, lê sy glorie af en daal in die menslike natuur af. Dit was sy diepe vernedering, veral as ons hierby in aller-armoedigste plek. Tydens sy verblyf op aarde sou Hy boonop ontsaglik verneder word en ly. Hy is misverstaan, verloën, vervolg, belaster, geslaan, bespot, gekruisig en dit alles om ons te kan red uit sonde, die verderf en die dood. 9 Joh 3: 16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 96

2 Josef en Maria gaan na Betlehem opgeneem moet word. Lukas dui vaagweg die jaar aan as die tyd toe Cirénus goed georganiseer moet word. In ons tyd word duisende sensusopnemers van huis tot huis deur die land gestuur. In die Bybel se tyd was dit andersom: duisende gesinshoofde moes deur die land trek om by bepaalde plekke hul opgawes persoonlik in te dien. Aangesien die Jode vasgehou het aan hul stamverband, is bepaal dat elkeen na sy stamdorp of stad moet gaan vir die inskrywing. Vir Josef en Maria beteken dit dat hulle na Betlehem, die stad van hul stamvader Dawid, moet gaan. van meer as drie dae van Nasaret af in die noorde na Betlehem, suid van Jerusalem. Betlehem is eeue gelede aangewys as die geboorteplek van die Heiland. 10 Betlehem is daar vir hulle geen plek in die herberg (kamer) nie. Die woorde van Johannes dat daar nie vir hom plek by sy eie mense is nie, is in hierdie vroeë stadium reeds bewaarheid. 11 Vermoeid en mismoedig swerf Josef ander binneplaas. Daar kom hulle tot rus vir die nag. Die huisvesting is baie anders as wat hulle hul voorgestel het. Hier is die Heiland van die wêreld gebore, toegedraai in doeke wat Maria uit Násaret saamgebring het. Tot nou toe was daar niks te sien van die Kind Jesus se heerlikheid nie. Inteendeel, die Seun van God se moeder het baie Die herders van Betlehem God kondig Jesus se geboorte aan vanuit die hemel. Dit doen Hy nie aan die hooggeplaastes in die land of aan die owerpriesters in die tempel nie, maar 10 Miga 5: 1 En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. 11 Joh 1: 11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie. 97

3 werk doen as wat die herderseun Dawid eeue tevore in dieselfde omgewing gedoen het. Terwyl die herders onder die nagtelike hemel rondom hul vuurtjie sit, verskyn Hulle weet dat dit geen aardse lig is nie, maar die heerlikheid van die Here, dit wil sê dieselfde heerlikheid wat Israel op die reis deur die woestyn in die wolk gesien het 12 en wat Salomo se tempel gevul het toe dit ingewy is. 13 Verskrik hoor die herders die engel se stem. Die Saligmaker is gebore. Die engel gee hulle nie opdrag om die Kindjie te gaan opsoek nie, maar sal uitken. En die teken is so volkome anders as wat hulle sou verwag het. sien lê. Toeganklik vir die die armes en die herders. hemelse lofsang: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, van goddelike ontferming. God het Hom neergebuig na die aarde om vrede te bring deurdat Hy die weg tot verlossing van sonde open, en dit doen hy betuig. Daarom kom al die eer en heerlikheid in die eerste plek aan God toe. Die herders gaan haastig na Bethlehem omdat die engel hulle van die Kind in die krip vertel het. Eerbiedig buig hulle oor die Kind en vertel wat hulle in die veld ervaar het. Die omstanders en Maria het hulle verwonder. Die herders gaan terug met groot blydskap in die hart. Hulle verheerlik en dank God vir alles wat hulle gesien en beleef het. Jesus onderworpe aan die wet vreugde. Daar is egter ook bepaalde voorskrifte van die wet wat noulettend gevolg moet word, soms met groot opoffering van die kant van die ouers. Deur sy geboorte is Jesus gestel onder die wet en moet Hy die besnydenis 12 Ex 16: 10 En onderwyl Aäron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en meteens verskyn die heerlikheid van die HERE in die wolk. 13 I Kon 8: 11 En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul. 98

4 ondergaan. 14 Dit gebeur op die agste dag na die geboorte. Vir die Israeliet verbond wat God met Abraham opgerig het, en skenk die versekering dat die Here. Die kind moet in die wet van God trou onderrig word en later self daartoe kom om die bepalinge van die wet en al die insettinge vrywillig te gehoorsaam. Vir Jesus het die besnydenis ook hierdie dubbele betekenis. Hy bly verseker van die trou van God, sy hemelse Vader, en Hy is onder die verpligting gestel om die bepalinge van die wet te gehoorsaam. Juis dít wat geen mens kan doen nie, het hy volvoer sodat Hy vir ons die einde van die wet geword het. 15 By die besnydenis vind ook die naamgewing van die kindjie plaas. In gehoorsaamheid aan die opdrag van die engel, gee die ouers aan Hom die naam Jesus. Daarna volg daar vir Josef en Maria 33 rustige dae in Betlehem waar hulle toe tydelik gewoon het. Op die 41ste dag moet hulle weer met Jesus na die tempel gaan om twee dinge te doen wat deur die wet 16 en die reiniging van Maria na die geboorte van die Kind. Símeon Nadat Josef en Maria in die tempel die voorgeskrewe handelinge in verband met die lossing van die eersgeborene en die reiniging van die moeder beweeg, ontmoet hulle twee merkwaardige bejaardes, die een na die ander, eers Símeon (verhoring) en toe Anna (genade). Die bejaarde Símeon was blykbaar in Jerusalem goed bekend. Van sy lewe vertel Lukas ons geen besonderhede nie, maar hy noem vier eienskappe waardeur ons hierdie man leer ken: Hy was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag en die Heilige Gees was op hom. Deur die Heilige Gees het hy die versekering ontvang dat hy nog vóór sy dood 14 Gal 4: 4 Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore 15 Rom 10: 4 Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. 16 Num 18: 15 Alles wat die moederskoot open - alle vlees wat hulle vir die HERE aanbring, mense en diere - moet joue wees; maar die eersgeborenes van mense moet jy sekerlik loskoop; ook moet jy die eersgeborenes van onrein diere loskoop. 99

5 die Christus van die Here sou sien. Daarom het Símeon in die verwagting geleef dat die tyd baie naby was en het hy byna rusteloos begin word in Gees hom na die tempel met die wete dat hy daar iets heerliks sal beleef. Oombliklik is hy seker: die Kindjie is die langverwagte Christus van die Here. Uit homself kon Símeon dit nie geweet het nie, maar die Heilige Gees het sy oë geopen. Hy loof God omdat die belofte wat die Here aan hom gegee het, nou bewaarheid is. Daarom is hy bereid om in vrede te sterf. Sy oë het die heil van die Here gesien, die saligheid wat God vir sy volk voorberei het. tot verligting van die nasies opgegaan het. 17 Dit sal ook wees tot heerlikheid van Israel, omdat diegene uit die volke wat die lig deelagtig word, sal weet dat die Messias uit Israel voortgekom het. Nadat Símeon so byna buite homself die Here geloof het, kyk hy die moeder aan. Dit is asof hy weet dat Josef nie die eintlike vader van die Kindjie is nie, het, die hande opgehef en geseën het. Plegtig verklaar hy dat die Kindjie Anna Anna. Sy was die dogter van Fánuel, uit die stam van Aser, dit wil sê een van die tien stamme wat nie uit die ballingskap teruggekeer het nie. Daar het baie min van hulle oorgebly in die Joodse land. Anna was 84 jaar oud. Nadat sy as jong meisie in die huwelik getree het, was sy maar sewe jaar getroud toe haar man oorlede is. Van toe af het sy weduwee gebly en haar lewe in diens van die Here gestel. Elke dag was sy by die tempel besig met vaste en gebede, en selfs in die Here soms sy welbehae bekend gemaak het. Ook sy sien die jong egpaar met hul eersteling en begin om die Here te prys omdat die Verlosser gekom het. As sy die tempel verlaat en die stad weer ingaan, vertel sy dit aan almal wat onderling saamgebind is deur hulle sterk verlange na die koms van die 17 Jes 49: 6 Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. 100

6 Messias. Aan hierdie groep bring Anna die blye boodskap dat die dag van verlossing aangebreek het. Die wyse manne uit die Ooste Hoe lank Josef en Maria in Betlehem bly woon het, kan nie met sekerheid bepaal word nie. Waarskynlik het hulle ongeveer twee jaar daar gewoon. Nog in die regeringstyd van koning Herodes die Grote, kom daar sekere wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aan en doen navraag omtrent die Koning van die Jode, wat gebore is. As rede voer hulle aan dat hulle sy ster in die Ooste gesien het en nou gekom het om aan Hom hulde te bewys. opskudding in die stad. Die berig bereik die ore van Herodes. Onmiddellik maak dit sy agterdog en van die gebore Koning van die Jode, die egte Koning afkomstig uit die huis van Dawid. Aangesien Herodes geen teenstander in die lewe laat bly nie en selfs van sy eie seuns vermoor het, wil hy ook werk maak van hierdie nuwe bedreiging van sy troon. Herodes het ook goeie insig. Hy begryp dat dit hier gaan om die verwagte Messias, die Christus. Daarom begin hy navraag doen omtrent die koms van die Christus. Die owerpriesters en skrifgeleerdes word byeengeroep en ondervra aangaande die plek waar die Messias gebore sou word. Hulle raadpleeg die heilige Skrifte. Die antwoord is glashelder opgeteken in Miga dat die Christus in Betlehem in Judéa gebore sal word. 18 Met hierdie inligting tot sy van die tyd toe die Kindjie gebore is. Dan vertel hy aan hulle dat die Koning van die Jode in Betlehem gebore sou word en dat hy self graag aan Hom hulde wil bewys. Daarom gee hy aan die wyse manne die opdrag, asof hy oor hulle dienste beskik, om noukeurig vas te stel waar die Kindjie is en hom dan te vertel. 18 Miga 5:1 En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. 101

7 Die wyse manne besoek Betlehem Herodes se bose planne was goed uitgedink, maar God verydel dit. Die blydskap sien hulle die ster weereens, en nou staan dit aan die suidelike by sy moeder, Maria. Voor Hom val hulle eerbiedig op die knieë en bring aan Hom hulde. Daarop laai hulle die vragte van die kamele af en bring waardevolle geskenke te voorskyn: goud, wierook en mirre. Die betekenis van hierdie geskenke word op verskillende maniere verklaar. Goud is die simbool van aardse skittering en heerlikheid; wierook versinnebeeld die nederige aanbidding van die hart; mirre dien as beeld van die guns van God. Die besoek van die wyse manne is van besondere betekenis. Hulle tree op as die verteenwoordigers van die heidense volke van die wêreld. Deurdat hulle Jesus huldig, erken hulle sy koningskap oor alle volke. Deur die ster te volg en deur sy lig na die Christus gelei te word, gaan die profesie in vervulling aangaande die lig wat vir die volke sal opgaan. 19 van die messiaanse profesieë aangaande die hulde wat die heidense volke aan die God van Israel sal bewys. 20 Die vlug na Egipte en die kindermoord opdrag gegee om met die Kindjie en sy moeder na Egipte te vlug, aangesien Herodes van plan was om die Kindjie te probeer doodmaak. Josef weet nou reeds uit ondervinding dat hy die opdrag wat die Here op hierdie wyse aan hom gee, moet gehoorsaam. Hy tref onmiddellik die nodige voorbereidsels om sonder versuim te vertrek. Matthéüs wys daarop dat die profetiese woord van Hosea op hierdie wyse vervul word. 21 Dit het nie lank geduur nie of Herodes ontdek dat die wyse manne hom 19 Jes 60: 2 en 3 Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke; maar oor jóu sal die HERE opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. 20 slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsugtiges omver. 21 geroep. 102

8 uitoorlê het. Hy is woedend. Hy besluit dat die Kindjie in elk geval nie uit sy hand sal ontglip nie. Op grond van die inligting aangaande die verskyning van die ster wat hy van die wyse manne verkry het, bereken hy dat die Kindjie nie ouer as twee jaar kon wees nie. Dus gee hy opdrag dat alle seuntjies van twee jaar en jonger in die omgewing van Betlehem gedood moet word. Die koning wat nooit teruggedeins het vir bloedvergieting nie, gee die onmenslike bevel. Die soldate dood met hul swaard honderde klein kindertjies. Josef en Maria keer terug uit Egipte Hoe lank Josef en Maria in Egipte gebly het en in watter deel van die land hulle hul gevestig het, is aan ons onbekend. Ons kan aanneem dat hulle minstens vir ses maande daar was en miskien nog ietwat langer. Die engel sê vir hulle van Herodes se dood en dat hulle nie langer in Egipte moet bly nie, maar nou na die Joodse land moet terugkeer. Josef aanvaar die terugreis sonder versuim. Waarskynlik was dit hulle voorneme om weer na Betlehem te gaan, maar toe hulle die grens van die Joodse land oorsteek, ontvang hulle inligting wat hulle in onsekerheid bring. ander meer verstandige seun van Herodes die Grote, naamlik Herodes terugkeer en hulle daar vestig. Jesus in die tempel deelneem. Daarom het Jesus sy ouers op dié leeftyd na die Paasfees in Jerusalem vergesel. Dié fees het gewoonlik sewe dae geduur. Na die derde dag het die feesgangers, onder andere Josef en Maria, teruggekeer maar Jesus het in die tempel agtergebly. Hy het daar aangesluit by die groepie tydens die Paasfees in een van die tempelgange gesit het om ondervra te word oor allerhande godsdienstige sake. So gaan die dag verby. Die volgende dag gaan die gesprek voort en ook nog die dag daarna. Jesus se vrae en opmerkings was só vol wysheid en insig dat die aanwesiges hulle verbaas het. 103

9 Josef en Maria is onbewus hiervan. Hulle begin die terugreis waarskynlik tussen familie en kennisse. Onder die indruk dat Jesus wel êrens by die trek was, moontlik saam met sy maats, trek hulle voort tot die aand. Skielik besef hulle dat Hy nie daar is nie. Oorstelp van ontsteltenis haas hulle hul terug na Jerusalem en begin oral soek, maar sonder sukses. Eindelik gaan hulle op na die tempel staan en luister. As Maria Hom verwyt, antwoord Jesus dat Hy in die dinge van sy Vader moet wees. Maria het nog nie goed begryp dat hy die Seun van God is en daarom hier in sy Vader se huis baie tuis is nie. Onderdanig gaan Hy saam met hulle terug na Násaret en hervat sy lewe daar soos voorheen. Onder leiding van Josef leer Hy daar timmermanswerk sodat Hy later self timmerman kan word. Die Bybel sê ook dat Hy toegeneem het in wysheid. ook by die mense in genade (in guns) toe. Die bure en kennisse was Hom baie goedgesind. Hulle het Hom baie liefgekry want Hy was so aangenaam, so vriendelik en so hulpvaardig teenoor almal. Aanbevole leesstukke DE GRAAF, S.G Verbondsgeschiedenis: Schetsen voor de vertelling van de Bijbelse Geschiedenis. Het Nieuwe Testament deel II. Kampen: J.H.Kok. 9-16, p. GROENEWALD, E.P Handboek Bybelse geskiedenis: Die Nuwe Testament. Pretoria: DBU p. INGWERSEN, G Die Bybel oorvertel vir oud en jonk. Pretoria: DBU p. TEN HAVE, P Bij de Bron: Nieuwe Testament deel II. Neerbosch. Neerbosch Drukkerij p. VAN DER WAAL, C Sola Scriptura. Gids vir Bybelstudie. Deel 4: Matteus Openbaring. Pretoria: Sola Scriptura Instituut. 16, 17, p. 104

2. Jesus se geboorte en kinderjare

2. Jesus se geboorte en kinderjare 2. Jesus se geboorte en kinderjare Matthéüs 1: 18 tot 2: 23 en Lukas 2 God die Seun word mens Met Jesus Christus se geboorte word Hy ware mens. Net as ware mens kan Hy vir sondaars se sondes betaal. Hierdie

Nadere informatie

toegewy aan God ross os s v an v nieker i k

toegewy aan God ross os s v an v nieker i k toegewy aan God ross van niekerk goddelike nageslag hoe verseker ons dit? 1. modelleer. 2. liefde. 3. instruksie. 4. dissipline. 5. meedeling. psalm 127:3 Kyk, kinders is n erfdeel van die HERE; die vrug

Nadere informatie

Jesaja sien die Toekoms

Jesaja sien die Toekoms Bybel vir Kinders bied aan Jesaja sien die Toekoms Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Jonathan Hay Aangepas deur: Mary-Anne S. Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

Kersliedere. Jesus is die Ewige Lig!

Kersliedere. Jesus is die Ewige Lig! Kersliedere Jesus is die Ewige Lig! LB 355:1 Al was ek nie daar nie Al was ek nie daar nie - ek weet dit is waar: die krip en Maria met die Kindjie by haar. Dis of ek die engel die boodskap hoor bring

Nadere informatie

2. Die skepping van die mens

2. Die skepping van die mens 2. Die skepping van die mens Génesis 1: 26 en 2: 7-25 Die mens as beelddraer van God Die bestaan en doel van die mens rus in God se skepping. Alleen omdat die mens skepsel van God is, is hy ook beelddraer

Nadere informatie

Goeie Konings, Slegte Konings

Goeie Konings, Slegte Konings Bybel vir Kinders bied aan Goeie Konings, Slegte Konings Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Lazarus Aangepas deur: Ruth Klassen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

n Tempel Leier besoek Jesus

n Tempel Leier besoek Jesus Bybel vir Kinders bied aan n Tempel Leier besoek Jesus Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Byron Unger; Lazarus Aangepas deur: M. Maillot; Sarah S. Vertaal deur: Yvette Brits Vervaardig deur: Bible

Nadere informatie

Bybel vir Kinders. bied aan. Die Verlore Seun

Bybel vir Kinders. bied aan. Die Verlore Seun Bybel vir Kinders bied aan Die Verlore Seun Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Lazarus Aangepas deur: Ruth Klassen; Sarah S. Vertaal deur: Yvette Brits Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

Soos n wildsbok wat smag na water Smag my siel na u o Heer U alleen is my hartsverlange En ek bring aan U die eer SOOS N WILDSBOK

Soos n wildsbok wat smag na water Smag my siel na u o Heer U alleen is my hartsverlange En ek bring aan U die eer SOOS N WILDSBOK Soos n wildsbok wat smag na water Smag my siel na u o Heer U alleen is my hartsverlange En ek bring aan U die eer SOOS N WILDSBOK U alleen is my krag en skild Aan U alleen wy ek nou myself U alleen is

Nadere informatie

Wat beteken "Christus is die einde van die wet" (Romeine 10:4)?

Wat beteken Christus is die einde van die wet (Romeine 10:4)? Les 11 vir 16 Desember 2017 Wat beteken "Christus is die einde van die wet" (Romeine 10:4)? Christus is die doel of die eindebestemming van die wet. Christus is die vervulling van die wet. Christus is

Nadere informatie

BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES LES 22

BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES LES 22 1 BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES LES 22 Die sekerheid dat jy 'n kind van God is, is nie die einde van die pad nie maar die begin daarvan. Nou word dit moontlik om as gelowiges te groei. Maar waarheen lei

Nadere informatie

Petrus en die Krag van Gebed

Petrus en die Krag van Gebed Bybel vir Kinders bied aan Petrus en die Krag van Gebed Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Vertaal deur: Gert Badenhorst Aangepas deur: Ruth Klassen Storie 57 van 60 www.m1914.org

Nadere informatie

Hy is die Here - kom bring Hom lof en ere Dis Kersfees - dis Kersfees Loof Hom almal saam Kersfees - dis Kersfees Loof sy heilige naam

Hy is die Here - kom bring Hom lof en ere Dis Kersfees - dis Kersfees Loof Hom almal saam Kersfees - dis Kersfees Loof sy heilige naam Dis Kersfees Met middernag keer feestelik weer die stonde Toe God as mens neergedaal het na ons Om ons te bevry van die mag van sonde en ons te red van die dood en die hel 'n Nuwe hoop vervul die hele

Nadere informatie

JOHANNES 19:26-27 NAGMAAL

JOHANNES 19:26-27 NAGMAAL JOHANNES 19:26-27 NAGMAAL Votum en seën Psalm 118 : 2 Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1933/53) Psalm 4 : 3 Gebed Skriflesing: Johannes 19:17-27 (AV 1933/53) Teks: Johannes 19:26-27

Nadere informatie

Heilig, heilig, heilig, heilig is die Heer. Eng'le in die hemel buig hul voor Hom neer. Here, hoor my bede, hoor my as ek sing, en aan U, my Vader,

Heilig, heilig, heilig, heilig is die Heer. Eng'le in die hemel buig hul voor Hom neer. Here, hoor my bede, hoor my as ek sing, en aan U, my Vader, Heilig, heilig, heilig, heilig is die Heer. Eng'le in die hemel buig hul voor Hom neer. Here, hoor my bede, hoor my as ek sing, en aan U, my Vader, al my hulde bring. Lied 171:2 Heilig, heilig, heilig,

Nadere informatie

n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2)

n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2) n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2) n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2) Jan van der Watt DEEL 2[1] DIE VERHALE VAN MATTEUS EN LUKAS Die verhaal van Jesus se geboorte (die kersverhaal)

Nadere informatie

WAT IS DIE VOLGORDE VAN DIE VERLOSSINGSERVARING?

WAT IS DIE VOLGORDE VAN DIE VERLOSSINGSERVARING? WAT IS DIE VOLGORDE VAN DIE VERLOSSINGSERVARING? Daar is geen chronologiese volgorde nie. Daar is egter wel n logiese volgorde. # 1 Bekering Bekering, Regverdigmaking, Wedergeboorte Aanneming, Heiligmaking......alles

Nadere informatie

Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels. Leierskap Strukture

Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels. Leierskap Strukture Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture Woord van God, Woord van die lewe, Woord vir ewig vas en waar, Woord onfeilbaar en verhewe waarin God Hom openbaar! L 255:1 (vervolg) Woord betroubaar,

Nadere informatie

Die Kerk se Geboorte

Die Kerk se Geboorte Bybel vir Kinders bied aan Die Kerk se Geboorte Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Vertaal deur: Gert Badenhorst Aangepas deur: Ruth Klassen Storie 55 van 60 www.m1914.org Bible for

Nadere informatie

DIE VLEUELS VAN GEBED (9)

DIE VLEUELS VAN GEBED (9) DIE VLEUELS VAN GEBED (9) DIE VLEUELS VAN GEBED (9) Jan van der Watt Dankie Here! Dankie sê is om jou skuld te betaal. In die tyd van die Bybel was dankie sê iets anders as vandag. Vandag is dankie n woord

Nadere informatie

TEKS: Johannes 1:12-13 HK 13. God maak ons Sy kinders deur Sy eie Seun

TEKS: Johannes 1:12-13 HK 13. God maak ons Sy kinders deur Sy eie Seun SKRIFLESING: Johannes 1:1-18 TEKS: Johannes 1:12-13 HK 13 TEMA: God maak ons Sy kinders deur Sy eie Seun Psalm 45 : 1, 2, 3 Psalm 72 : 6 Skrifberyming 33 (2-4) : 1 Skrifberyming 78 (13-3) 2 Dat ons kinders

Nadere informatie

23. Die evangelie versprei na die heidene

23. Die evangelie versprei na die heidene 23. Die evangelie versprei na die heidene Handelinge 9: 32 tot Handelinge 10 Nie-Jode kry deel aan Christus se verlossingswerk Deur die werking van die Heilige gees versprei die evangelie na die heidene.

Nadere informatie

Bybel vir Kinders. bied aan. Jakob die Bedrieër

Bybel vir Kinders. bied aan. Jakob die Bedrieër Bybel vir Kinders bied aan Jakob die Bedrieër Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: M. Maillot; Lazarus Aangepas deur: M. Kerr; Sarah S. Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children

Nadere informatie

God eer Josef die slaaf

God eer Josef die slaaf Bybel vir Kinders bied aan God eer Josef die slaaf Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: M. Maillot; Lazarus Vertaal deur: Yvonne Kriel Aangepas deur: M. Maillot; Sarah S. Storie 8 van 60 www.m1914.org

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Bloempark Die Drie-eenheid (Sondag 8)

Gereformeerde Kerk Bloempark Die Drie-eenheid (Sondag 8) Gereformeerde Kerk Bloempark Die Drie-eenheid (Sondag 8) Teks: Verskeie & HK Sondag 8 Inleiding Geliefdes, die Drie-eenheid van God is seker van die meeste moeilike dinge om te verstaan, en gewoonlik van

Nadere informatie

Bybel vir Kinders. bied aan. Joshua neem Beheer

Bybel vir Kinders. bied aan. Joshua neem Beheer Bybel vir Kinders bied aan Joshua neem Beheer Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Ruth Klassen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

n Dubbele kruis-belydenis

n Dubbele kruis-belydenis 1 n Dubbele kruis-belydenis Dr AH Bogaards Lees: Lk.23:26-49 Teks: Lk.23:42-43 (Nagmaal) Datum: 7 Desember Psalms: Ps.43:3,4; 119:26; 119:27; 25:1,3; 23:1,3; 118 1. Inleiding Laat ons daaraan dink dat

Nadere informatie

Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra

Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra SKRIFLESING: Romeine 12:1-8 TEKS: Romeine 12:1-2 HK 49 TEMA: Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra Psalm 103 : 10, 11 Skrifberyming 28 (10-1) : 1, 2 Psalm 119 : 11 Skrifberyming 78 (13-3)

Nadere informatie

Die Groot Gebod dennis de wet

Die Groot Gebod dennis de wet Die Groot Gebod dennis de wet Die Groot Gebod Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

Nadere informatie

20. Jesus in Jerusalem

20. Jesus in Jerusalem 20. Jesus in Jerusalem Lukas 10-11: 13 en Johannes 10: 22-42 te kom bekend maak. Hy is in alles aan sy Vader gehoorsaam en onderrig daarom net dit wat sy Vader van Hom eis. Hierdie hoofstuk fokus op die

Nadere informatie

hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes:

hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes: 9. God gee sy wet Exodus 19-33 Die verbond met God hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes: Israel sal God se volk wees. Daarom gee Hy sy wette as rigsnoer vir hul lewens. Die mens moet aan God se

Nadere informatie

Toe God alles gemaak het

Toe God alles gemaak het Bybel vir Kinders bied aan Toe God alles gemaak het Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Byron Unger; Lazarus Aangepas deur: Bob Davies; Tammy S. Vertaal deur: Hannelie Niemandt Vervaardig deur:

Nadere informatie

DOOP: Deel 2 INLYDING:

DOOP: Deel 2 INLYDING: DOOP: Deel 2 INLYDING: Daar is 4 soorte doop waarvan ons lees IN DIE Nuwe Testament: 1. 1 Ko 15:29 Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word

Nadere informatie

Hoé weet ons die Bybel is die Woord van God? Erkenning van die gesag van die Skrif en die Heilige Gees

Hoé weet ons die Bybel is die Woord van God? Erkenning van die gesag van die Skrif en die Heilige Gees 1 Hoé weet ons die Bybel is die Woord van God? Erkenning van die gesag van die Skrif en die Heilige Gees Voordrag gehou by die konferensie oor Skrifgesag op 24 September 2014 by die Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

SKRIFLESING: Johannes 8 : TEKS: Johannes 8:12. Jesus Christus, die Lig, bring ware lewe. Psalm 150 : 1, 2, 3.

SKRIFLESING: Johannes 8 : TEKS: Johannes 8:12. Jesus Christus, die Lig, bring ware lewe. Psalm 150 : 1, 2, 3. SKRIFLESING: Johannes 8 :12-20 TEKS: Johannes 8:12 TEMA: Jesus Christus, die Lig, bring ware lewe Psalm 150 : 1, 2, 3 Psalm 43 : 3, 4 Skrifberyming 3 (4-7) : 1, 2 Skrifberyming 9 (18-1) : 1, 6 [Ook: Ps

Nadere informatie

6. Die roeping van Moses

6. Die roeping van Moses 6. Die roeping van Moses Exodus 1-5 God bewaar sy volk Israel se ellende gaan nie ongesiens by God verby nie. Hy sien hoe die Egiptenaars sy volk verdruk en stuur Moses om hulle te verlos. Hierdie hoofstuk

Nadere informatie

20. Groei en bedreiging

20. Groei en bedreiging 20. Groei en bedreiging Handelinge 3 tot Handelinge 5 Christus bewaar sy kerk te midde van aanvegtinge van Satan Die eerste gemeente is kerk van Christus te midde van teenkanting van die wêreld. Die Here

Nadere informatie

Bybel vir Kinders bied aan. Die Kerk Kry Moeilikheid

Bybel vir Kinders bied aan. Die Kerk Kry Moeilikheid Bybel vir Kinders bied aan Die Kerk Kry Moeilikheid Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Ruth Klassen Vertaal deur: Gert Badenhorst Vervaardig deur: Bible for Children

Nadere informatie

BYBELSTUDIE HEBREËRS 6:13-7:28.

BYBELSTUDIE HEBREËRS 6:13-7:28. 1 BYBELSTUDIE HEBREËRS 6:13-7:28. A. OPSOMMING. Hebreërs 6:13-20 verkondig dat God se beloftes vasstaan. Die skrywer gebruik 'n voorbeeld uit Abraham se lewe om die betekenis daarvan aan ons te verduidelik.

Nadere informatie

Les 1 vir 7 Oktober 2017

Les 1 vir 7 Oktober 2017 Les 1 vir 7 Oktober 2017 Hierdie kwartaal bestudeer ons die boek Romeine. Eerstens, dit is goed om te weet hoe Paulus die skrywer verwant is aan die Christene wat in die belangrikste stad van daardie tyd

Nadere informatie

15. Die geboorte van Isak

15. Die geboorte van Isak 15. Die geboorte van Isak Génesis 20 en 21 God bevestig sy beloftes God kom sy beloftes aan Abraham na, ten spyte van sy twyfel of die belofte in die bejaarde Sara waar kan word. Wat God beloof het, voer

Nadere informatie

God bly met u, waar u ook mag gaan. Mag sy Gees u lei en heilig en u altyddeur beveilig. God bly met u, waar u ook mag gaan

God bly met u, waar u ook mag gaan. Mag sy Gees u lei en heilig en u altyddeur beveilig. God bly met u, waar u ook mag gaan God bly met u, waar u ook mag gaan. Mag sy Gees u lei en heilig en u altyddeur beveilig. God bly met u, waar u ook mag gaan L 269:2 God bly met u, waar u ook mag gaan. Deur sy sterke hand behoed Hy, daagliks

Nadere informatie

Grote God, ons bring U eer, ons aanbid U, Koning, Heer. U kom toe die lof alom - U wat was, wat is, wat kom. Voor U buig die skepping neer - U wat

Grote God, ons bring U eer, ons aanbid U, Koning, Heer. U kom toe die lof alom - U wat was, wat is, wat kom. Voor U buig die skepping neer - U wat Grote God, ons bring U eer, ons aanbid U, Koning, Heer. U kom toe die lof alom - U wat was, wat is, wat kom. Voor U buig die skepping neer - U wat ewig sal regeer. L 191:2 Om u troon bring eng'le eer:

Nadere informatie

Jona en die Groot Vis

Jona en die Groot Vis Bybel vir Kinders bied aan Jona en die Groot Vis Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Jonathan Hay Aangepas deur: Mary-Anne S. Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

KERSFEES. SKRIFLESING: Matteus 2:1-12. TEKS: Matteus 2:11. Hierdie Kindjie is God en Koning oor alle nasies. Psalm 67 : 1, 2 1.

KERSFEES. SKRIFLESING: Matteus 2:1-12. TEKS: Matteus 2:11. Hierdie Kindjie is God en Koning oor alle nasies. Psalm 67 : 1, 2 1. KERSFEES SKRIFLESING: Matteus 2:1-12 TEKS: Matteus 2:11 TEMA: Hierdie Kindjie is God en Koning oor alle nasies Psalm 67 : 1, 2 1 Psalm 119 : 7 Psalm 66 : 2 Skrifberyming 45 (18-7) : 3, 10 Skrifberyming

Nadere informatie

Deur Christus Alleen

Deur Christus Alleen Gepubliseer op: Deur Christus Alleen Tuisblad van dr. A.H. Bogaards www.enigstetroos.org 1 Deur Christus alleen Reeks preke oor Galasiërs Nr 6 Dr AH Bogaards Lees: Gal.2:17-21; Hand.9:1-22 Teks: Gal.2:17-21

Nadere informatie

Daar is vandag n tendens onder baie Christene om die Joodse Feeste en die sabbat te hou. Daar is Joodse gemeentes in Christus wat nie Christene

Daar is vandag n tendens onder baie Christene om die Joodse Feeste en die sabbat te hou. Daar is Joodse gemeentes in Christus wat nie Christene DIE JOODSE FEESTE Lev.23:1-3 Moet ons as Christene ook die Joodse feeste hou? Is hierdie Ou Testamentiese Feeste ook verpligtend onder die Nuwe Testament? Of kan ons kies of ons dit wil hou? Of moet ons

Nadere informatie

Bybel vir Kinders. bied aan. Totsiens Farao!

Bybel vir Kinders. bied aan. Totsiens Farao! Bybel vir Kinders bied aan Totsiens Farao! Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

15. Ek glo aan die opstanding en die ewige lewe Filippense 3:20-21 en Johannes 5:24

15. Ek glo aan die opstanding en die ewige lewe Filippense 3:20-21 en Johannes 5:24 1 15. Ek glo aan die opstanding en die ewige lewe Filippense 3:20-21 en Johannes 5:24 Tema Wanneer jy in Jesus glo, eindig jou lewe nie op die dag wanneer jy doodgaan nie. Jy sal uit die dood opstaan en

Nadere informatie

Om makliker saam te dink oor God se goedheid gaan ons weer `n paar handvatsels gee.

Om makliker saam te dink oor God se goedheid gaan ons weer `n paar handvatsels gee. 1 God se goedheid en Abraham 2.10.16 Lees Efesiërs 3:16-21 INLEIDING Ons is besig met `n reeks preke wat handel oor wie God is. Hoe langer ek hiermee besig is, hoe meer kom ek agter dat dit nogal voorbarig

Nadere informatie

Toe God alles gemaak het

Toe God alles gemaak het Bybel vir Kinders bied aan Toe God alles gemaak het Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Byron Unger; Lazarus Aangepas deur: Bob Davies; Tammy S. Vertaal deur: Hannelie Niemandt Vervaardig deur:

Nadere informatie

VRUGTE VAN DIE GEES VRAE:

VRUGTE VAN DIE GEES VRAE: VRUGTE VAN DIE GEES VRAE: GEDULD: (Patience) 1. Wat is geduld? 2. Wat is van die goed waarvoor jy geduldig moet wees? 3. Is dit moeilik vir jou om geduldig te wees? 4. Hoe kan jy geduld wys? SELFBEHEERSING:

Nadere informatie

Jesus - Die Grootste Geskenk van Alle Tye - Reformation Society

Jesus - Die Grootste Geskenk van Alle Tye - Reformation Society "Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het." Johannes

Nadere informatie

Galasiërs 6:11. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe! (Galasiërs 6:11)

Galasiërs 6:11. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe! (Galasiërs 6:11) Les 14 vir 30 September 2017 Paulus se slotrede is eintlik 'n oproep tot die Galasiërs. Paulus was soos 'n herder wat vir sy kudde sorg. Hy wou die waarhede van die geloof in die Galasiërs se gedagtes

Nadere informatie

Simson, God se sterk Man

Simson, God se sterk Man Bybel vir Kinders bied aan Simson, God se sterk Man Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

Die Groot Stryd tussen Christus en Satan is die agtergroud regdeur die Bybel. Dit is besonders duidelik in die boek Job. Die Groot Stryd.

Die Groot Stryd tussen Christus en Satan is die agtergroud regdeur die Bybel. Dit is besonders duidelik in die boek Job. Die Groot Stryd. Les 2 vir 8 Oktober 2016 Die Groot Stryd tussen Christus en Satan is die agtergroud regdeur die Bybel. Dit is besonders duidelik in die boek Job. Die Groot Stryd. Die Stryd begin. Die Stryd op Aarde. Die

Nadere informatie

Bybel vir Kinders. bied aan. Ryk man, Arm man

Bybel vir Kinders. bied aan. Ryk man, Arm man Bybel vir Kinders bied aan Ryk man, Arm man Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: M. Maillot; Lazarus Aangepas deur: M. Maillot; Sarah S. Vertaal deur: Yvette Brits Vervaardig deur: Bible for Children

Nadere informatie

Skriflesing: 1 Johannes 3 Teks: 1 Johannes 3:1a,2a,14,24 Sing- Ps. 9:1,7; Ps. 61:1,2; Ps. 61:3,4; Ps. 23:3; Ps Sb 33:1,3

Skriflesing: 1 Johannes 3 Teks: 1 Johannes 3:1a,2a,14,24 Sing- Ps. 9:1,7; Ps. 61:1,2; Ps. 61:3,4; Ps. 23:3; Ps Sb 33:1,3 1 Skriflesing: 1 Johannes 3 Teks: 1 Johannes 3:1a,2a,14,24 Sing- Ps. 9:1,7; Ps. 61:1,2; Ps. 61:3,4; Ps. 23:3; Ps. 116... Sb 33:1,3 1 Johannes 3 1Jn 3:1 Kyk wat n groot liefde die Vader aan ons bewys het,

Nadere informatie

Jona en die Groot Vis

Jona en die Groot Vis Bybel vir Kinders bied aan Jona en die Groot Vis Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Jonathan Hay Vertaal deur: Yvonne Kriel Aangepas deur: Mary-Anne S. Storie 26 van 60 www.m1914.org Bible for

Nadere informatie

Die Woord van God, die onderrig van Jesus - dit is die kosbaarste wat die kerk het. Weet ons dit nog?

Die Woord van God, die onderrig van Jesus - dit is die kosbaarste wat die kerk het. Weet ons dit nog? 1 Lees: Luk.10:38-42; Joh.12:1-11 Teks: Luk.10:41-42; Joh.12:2,3 Datum: 2 Februarie 2016 Psalms: Ps.150:1,2,3; 138:1,2; 65:2; 66:1,7; 119:7,19 1. Inleiding: Die Woord van God, die onderrig van Jesus -

Nadere informatie

Ek wil baie graag weet: was daar spesifiek met Jesus se geboorte 3 wysemanne en wat was hulle elkeen se naam?

Ek wil baie graag weet: was daar spesifiek met Jesus se geboorte 3 wysemanne en wat was hulle elkeen se naam? Drie Wyse Manne Drie Wyse Manne Jan van der Watt Una vra: Ek wil baie graag weet: was daar spesifiek met Jesus se geboorte 3 wysemanne en wat was hulle elkeen se naam? Antwoord: Prof Jan van der Watt antwoord:

Nadere informatie

ADVENT. November 2016

ADVENT. November 2016 1 ADVENT November 2016 2 KLEINGROEPE: NUUS Ons laaste Familienuus vir die jaar en op daardie noot groet ek as Kleingroepe-koördineerder elkeen van julle. Dit was n voorreg om deel van hierdie bediening

Nadere informatie

SKRIFLESING: Jesaja 6. TEKS: Jesaja 6:3 HK 8. Voor die drie-maal heilige God buig ons laag. Psalm 99 : 1, 2. Psalm 81 : 11, 12

SKRIFLESING: Jesaja 6. TEKS: Jesaja 6:3 HK 8. Voor die drie-maal heilige God buig ons laag. Psalm 99 : 1, 2. Psalm 81 : 11, 12 SKRIFLESING: Jesaja 6 TEKS: Jesaja 6:3 HK 8 TEMA: Voor die drie-maal heilige God buig ons laag Psalm 99 : 1, 2 Psalm 81 : 11, 12 Skrifberyming 45 (18-7) : 8, 9 Ook: Skrifberyming 54 (2-6) : 5 2 Die Heidelbergse

Nadere informatie

Deur Christus Alleen

Deur Christus Alleen Gepubliseer op: Deur Christus Alleen Tuisblad van dr. A.H. Bogaards www.enigstetroos.org 1 Die 2016-proefvertaling getoets(2) Dr AH Bogaards 1. Inleidend Op die tuisblad van die vertalingsprojek (http://www.nuwekerkbybel.co.za)

Nadere informatie

Die Brief aan die Galasiërs

Die Brief aan die Galasiërs Agtergrond Naam Die Brief aan die Galasiërs ʼn Inleiding In die Grieks is die naam van hierdie boek (Pros Galatas) wat ons in Afrikaans vertaal met Aan die Galasiërs. Die gelowiges aan wie Paulus hierdie

Nadere informatie

ons rykdom in Christus 2

ons rykdom in Christus 2 ons rykdom in Christus 2 Efésiërs 1-2 ross van niekerk in Christus is ons 1. geseënd; 2. uitverkies; 3. aangeneem as kinders; 4. aanvaarbaarbaar gemaak in die Geliefde; 5. verlos van doderyk; 6. vergewe

Nadere informatie

7. Die tien plae en die instelling van die Pasga

7. Die tien plae en die instelling van die Pasga 7. Die tien plae en die instelling van die Pasga Exodus 6-12 God is almagtig God se ewige krag word duidelik sigbaar. Hy verlos sy volk deur magtige wonderdade. Hierdie hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes:

Nadere informatie

WAAROM ONS AANHOU MET DIE KINDERDOOP. n Reaksie op Christo Nel se oproep tot n nuwe hervorming, en sy verwerping van die kinderdoop

WAAROM ONS AANHOU MET DIE KINDERDOOP. n Reaksie op Christo Nel se oproep tot n nuwe hervorming, en sy verwerping van die kinderdoop WAAROM ONS AANHOU MET DIE KINDERDOOP n Reaksie op Christo Nel se oproep tot n nuwe hervorming, en sy verwerping van die kinderdoop Christo Nel het n brief geskryf aan alle predikante in Reformatoriese

Nadere informatie

Ouers moet hul kinders dissiplineer. God laat Hom nie manipuleer deur mense wat hul eie idees wil bevorder nie. Die Here bewaar sy volk

Ouers moet hul kinders dissiplineer. God laat Hom nie manipuleer deur mense wat hul eie idees wil bevorder nie. Die Here bewaar sy volk 16. Eli en Samuel I Samuel 1-8 God eis gehoorsaamheid fokus op die volgende hoofgedagtes: Ouers moet hul kinders dissiplineer. God laat Hom nie manipuleer deur mense wat hul eie idees wil bevorder nie.

Nadere informatie

Les 11 vir 10 Desember 2016

Les 11 vir 10 Desember 2016 Les 11 vir 10 Desember 2016 Gord dan soos n man jou heupe dan sal Ek jou ondervra, en onderrig jy My. (Job 38:3) God het in 'n onverwagse en skouspelagtige wyse opgedaag na Elíhu se toespraak. God het

Nadere informatie

TEKS: Johannes 18: 36 HK 12:31

TEKS: Johannes 18: 36 HK 12:31 SKRIFLESING: Johannes 18:28-40 TEKS: Johannes 18: 36 HK 12:31 TEMA: Jesus Christus is anders Koning. Psalm 2 : 4 Skrifberyming 15 (16-1) : 1, 2 Psalm 72 : 6, 9 Skrifberyming 78 (13-3) Ook: Ps 45 Ps 48

Nadere informatie

17. Johannes die Doper en die aankondiging van Jesus se geboorte

17. Johannes die Doper en die aankondiging van Jesus se geboorte 17. Johannes die Doper en die aankondiging van Jesus se geboorte Lukas 1 Die belofte wat God aan sy volk gegee het, gaan nou in vervulling. Die belofte hou vergewing van sondes deur die koms van Jesus

Nadere informatie

Preek Romeine 1:16-17

Preek Romeine 1:16-17 1 Preek Romeine 1:16-17 (Preek gelewer tydens erediens in Welkom-Noord op Sondag 19 Februarie2017) Prediker: Ds JL van der Schyff Voor die erediens Sing: Lied 255:1,2,3 Sing: Psalm 119-1:39 Sing: Psalm

Nadere informatie

Paulus kritiseer sy tyd se manier

Paulus kritiseer sy tyd se manier . Datum: 25 Mei 2011 Oorspronklike artikel in Beeld. Kyk ook: - Vrouens en Hoede ********** Paulus kritiseer sy tyd se manier Paulus beveel nie die vroue om aan hul mans onderdanig te wees nie, hy kritiseer

Nadere informatie

SKRIFLESING: Johannes 4:1-30. TEKS: Johannes 4:10. Die Here les mense se diepste dors. Psalm 84 : 2, 3. Psalm 139 : 1, 3. Skrifberyming 6 (5-1) : 5

SKRIFLESING: Johannes 4:1-30. TEKS: Johannes 4:10. Die Here les mense se diepste dors. Psalm 84 : 2, 3. Psalm 139 : 1, 3. Skrifberyming 6 (5-1) : 5 SKRIFLESING: Johannes 4:1-30 TEKS: Johannes 4:10 TEMA: Die Here les mense se diepste dors Psalm 84 : 2, 3 Psalm 139 : 1, 3 Skrifberyming 6 (5-1) : 5 Skrifberyming 9 (18-1) : 1, 6 Skrifberyming 78 (13-3)

Nadere informatie

Ek kan op God vertrou. God sal my bewaar teen alle kwaad. Ek kan nie op God vertrou nie. Ek moet self planne maak.

Ek kan op God vertrou. God sal my bewaar teen alle kwaad. Ek kan nie op God vertrou nie. Ek moet self planne maak. Vals beeld van God: Ek kan op God vertrou. God sal my bewaar teen alle kwaad. Ek kan nie op God vertrou nie. Ek moet self planne maak. Ware beeld van God: God se beloftes word vervul in Jesus. Ons kan

Nadere informatie

6. Ek glo in Jesus Christus Johannes 3:16-18 en Matteus 1:18-25

6. Ek glo in Jesus Christus Johannes 3:16-18 en Matteus 1:18-25 1 6. Ek glo in Jesus Christus Johannes 3:16-18 en Matteus 1:18-25 Tema Ons glo in Jesus Christus, die God-mens, ons Here wat ons verlos. Agtergrond en interpretasie Ons is besig om oor die Apostoliese

Nadere informatie

Jesus se eerste preek op die berg. Hy gee ons onuitspreeklike blydskap.

Jesus se eerste preek op die berg. Hy gee ons onuitspreeklike blydskap. Jesus se eerste preek op die berg. Hy gee ons onuitspreeklike blydskap. Ses groepstudies oor die Saligsprekinge uit Matteus 5 Groepstudie 1 17 Februarie 1. Die bergpredikasie. i. Leer gou almal se name

Nadere informatie

OPENBARING 5:5 HK Sondag 48

OPENBARING 5:5 HK Sondag 48 OPENBARING 5:5 HK Sondag 48 Votum en seën Psalm 93 : 1, 4 Gebed Skriflesing: Openbaring 5 (AV 1933/53) Belydenis: HK 48 Teks: Openbaring 5:5 (AV 1933/53) Psalm 72 : 2 Preek: God sorg self vir die koms

Nadere informatie

Jesus Christus is gebore om die duiwel se greep te kom breek

Jesus Christus is gebore om die duiwel se greep te kom breek SKRIFLESING: 1 Johannes 2:28 3:10 TEKS: 1 Johannes 3:8b TEMA: Jesus Christus is gebore om die duiwel se greep te kom breek Psalm 45 : 1, 3, 5, 6 Psalm 79: 5, 6 Skrifberyming 33 (2-4) : 1, 2 Skrifberyming

Nadere informatie

TEKS: Matteus 5:3 (AV 1933/53) HK 5

TEKS: Matteus 5:3 (AV 1933/53) HK 5 SKRIFLESING: Matteus 5:1-12 TEKS: Matteus 5:3 (AV 1933/53) HK 5 TEMA: Verlossing kom nie uit ons nie. Psalm 138 : 3 Skrifberyming 16 (11-3) : 1, 4 Psalm 146 : 2, 5 Skrifberyming 78 (13-3) Ook: Ps 33 :

Nadere informatie

Skriflesing: Esegiël 47 Tema: God se nuwe lewe vloei deur ons na mekaar en na die res van die wêreld.

Skriflesing: Esegiël 47 Tema: God se nuwe lewe vloei deur ons na mekaar en na die res van die wêreld. Skriflesing: Esegiël 47 Tema: God se nuwe lewe vloei deur ons na mekaar en na die res van die wêreld. Die volk van die Here kies vir sonde en teen God. Hulle volhard hardnekkig in hulle ongehoorsaamheid.

Nadere informatie

KERSFEES. SKRIFLESING: Lukas 2:8-20. Lukas 2:15, 17, 20 [lees in preek weer] Die geboorte van Jesus dring tot geloofsaksie, getuienis en aanbidding.

KERSFEES. SKRIFLESING: Lukas 2:8-20. Lukas 2:15, 17, 20 [lees in preek weer] Die geboorte van Jesus dring tot geloofsaksie, getuienis en aanbidding. KERSFEES SKRIFLESING: Lukas 2:8-20 TEKS: TEMA: OPSKRIF: Lukas 2:15, 17, 20 [lees in preek weer] Die geboorte van Jesus dring tot geloofsaksie, getuienis en aanbidding. NÄ Kersfees wat dan? Psalm 145 :

Nadere informatie

Pragtige Koningin Ester

Pragtige Koningin Ester Bybel vir Kinders bied aan Pragtige Koningin Ester Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Vertaal deur: Gert Badenhorst Aangepas deur: Ruth Klassen Storie 30 van 60 www.m1914.org Bible

Nadere informatie

Die Groot Muur van Nehemia

Die Groot Muur van Nehemia Bybel vir Kinders bied aan Die Groot Muur van Nehemia Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Jonathan Hay Vertaal deur: Yvette Brits Aangepas deur: Mary-Anne S. Storie 35 van 60 www.m1914.org Bible

Nadere informatie

1. Isak en die geboorte van Esau en Jakob

1. Isak en die geboorte van Esau en Jakob 1. Isak en die geboorte van Esau en Jakob Genesis 24: 1-27: 40 Die Here hou sy verbond in stand wat God beloof, voer Hy uit. Hierdie hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes: God ken die pad waarop

Nadere informatie

Lukas 15: 1-32; Johannes 11: 1-57 en Lukas 16: 1 tot Lukas 17: 37. Jesus kom om die wêreld van sonde te verlos

Lukas 15: 1-32; Johannes 11: 1-57 en Lukas 16: 1 tot Lukas 17: 37. Jesus kom om die wêreld van sonde te verlos 22. Laaste optrede Lukas 15: 1-32; Johannes 11: 1-57 en Lukas 16: 1 tot Lukas 17: 37 Jesus kom om die wêreld van sonde te verlos hul sondige bestaan te red. Hierdie hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes:

Nadere informatie

Preektema: Die doop is n genadedaad van God aan sondaarmense.

Preektema: Die doop is n genadedaad van God aan sondaarmense. 1 Preektema: Die doop is n genadedaad van God aan sondaarmense. Vooraf sang Lied 241:1,2; Nuwe Sb: God spreek deur sy Seun vers 1,2 (Mel Lied 271) Intreelied: Lied 151:1,2 Votum Seëngroet Lofsang: Lied

Nadere informatie

14. Ek glo my sondes word vergewe 1 Johannes 1:5 2:2

14. Ek glo my sondes word vergewe 1 Johannes 1:5 2:2 1 14. Ek glo my sondes word vergewe 1 Johannes 1:5 2:2 Tema Wanneer ons bely dat ons sonde doen, vir God daarvan vertel en sê ons is jammer, verseker Hy ons dat Hy ons sonde vergewe. Agtergrond en interpretasie

Nadere informatie

2. Jakob, sy vlug en verblyf by Laban

2. Jakob, sy vlug en verblyf by Laban 2. Jakob, sy vlug en verblyf by Laban Genesis 27: 41-33: 17 God bewaar die wat Hy uitverkies het God se genade is oneindig groot. Al sondig sy uitverkore kinders, Hy bewaar hulle steeds. Hierdie hoofstuk

Nadere informatie

NIe net hier in 1 Korintiers 13 nie, maar in die hele 1 Korintiërs lees ons van al hierdie dinge wat die gemeente van Korinte gedoen het.

NIe net hier in 1 Korintiers 13 nie, maar in die hele 1 Korintiërs lees ons van al hierdie dinge wat die gemeente van Korinte gedoen het. 1 Preek: 1 Korintiërs 13:1-13 Teksverse: 1 Korintiërs 13:7 Tema: Die Heilige Gees rus jou toe om met ware liefde te leef! Inleiding Geliefde gemeente, ons het afgelope Donderdag op n besondere manier aan

Nadere informatie

8. Die uittog uit Egipte

8. Die uittog uit Egipte 8. Die uittog uit Egipte Exodus 13-18 Die getrouheid van God God is getrou in alles wat Hy beloof en doen. Hy bly getrou al is sy volk ontrou. Hierdie hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes: God verlos

Nadere informatie

Elisa, Man van Wonderwerke

Elisa, Man van Wonderwerke Bybel vir Kinders bied aan Elisa, Man van Wonderwerke Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Lazarus Vertaal deur: Yvonne Kriel Aangepas deur: Ruth Klassen Storie 25 van 60 www.m1914.org Bible for

Nadere informatie

MATTEUS 6:8. Votum en seën. Psalm 7 : 6. Gebed. Skriflesing: Matteus 6:5-15 (AV 1983) Teks: Matteus 6:7-8 (AV 1983) Skrifberyming 17 (17-1) : 2, 5

MATTEUS 6:8. Votum en seën. Psalm 7 : 6. Gebed. Skriflesing: Matteus 6:5-15 (AV 1983) Teks: Matteus 6:7-8 (AV 1983) Skrifberyming 17 (17-1) : 2, 5 MATTEUS 6:8 Votum en seën Psalm 7 : 6 Gebed Skriflesing: Matteus 6:5-15 (AV 1983) Teks: Matteus 6:7-8 (AV 1983) Skrifberyming 17 (17-1) : 2, 5 Preek: Vir ons hemelse Vader is eenvoudige gebede goed Gebed

Nadere informatie

Die gebruik van 'n persoonlike joernaal of dagboek

Die gebruik van 'n persoonlike joernaal of dagboek Die gebruik van 'n persoonlike joernaal of dagboek Uit Doelgerigte Gebed deur Bennie Mostert, CUM uitgewers Opdrag: Maak 'n keuse om in hierdie week wat kom minstens 5 dae te neem om 15-30 minute per dag

Nadere informatie

Dooppreek Mika Bogaards

Dooppreek Mika Bogaards 1 Dooppreek Mika Bogaards Dr AH Bogaards 26 Junie 2016 Lees: Efesiérs 5:18-21; en 6:1-4 Teks: Efesiërs 5:18 en 6:1-4 Psalms: Ps. 105:1,2; 9:7; 32:1,3; 105:5,6; 84:1,2 1. Inleiding Julle het pas hierdie

Nadere informatie

Ons hoor graag wat jy dink van hierdie boek! Gaan na soek hierdie titel en kliek op resensies. Of praat saam op Facebook by

Ons hoor graag wat jy dink van hierdie boek! Gaan na  soek hierdie titel en kliek op resensies. Of praat saam op Facebook by Ons hoor graag wat jy dink van hierdie boek! Gaan na www.cumuitgewers.co.za, soek hierdie titel en kliek op resensies. Of praat saam op Facebook by ChristelikeBoekeSA. Inhoudsopgawe Voorwoord... 7 Inleiding...

Nadere informatie

God laat alles Sy kinders se saligheid bevorder.

God laat alles Sy kinders se saligheid bevorder. SKRIFLESING: Romeine 8:18-30 TEKS: Romeine 8:28 HK 9 TEMA: God laat alles Sy kinders se saligheid bevorder. Psalm 30 : 3, 4 Skrifberyming 33 (2-4) : 1 Psalm 119 : 25 Skrifberyming 78 (13-3) Ook: Sb 52

Nadere informatie

Pretoria- 27 Mei 2012 (Nabetragting)

Pretoria- 27 Mei 2012 (Nabetragting) 1 Skriflesing: Psalm 16 Teks: Psalm 16:10-11a Sing- Ps. 68:15; Ps. 23:2; Ps. 2:4 Petrus preek op Pinkstersondag, Psalm 16 (vgl. Hand 2:25-31). Broeder en suster, watter aangrypende Psalm, waar Dawid as

Nadere informatie

God se liefde vat ons vrees vir Sy oordeel weg

God se liefde vat ons vrees vir Sy oordeel weg SKRIFLESING: 1 Johannes 4:7-21 TEKS: 1 Johannes 4:17-18 TEMA: God se liefde vat ons vrees vir Sy oordeel weg Psalm 48 : 1 Psalm 99 : 1, 4 Psalm 103 : 6 (na doop) Psalm 43 : 3 Skrifberyming 10 (5-4) : 1,

Nadere informatie