Inventaris van het archief van S.U. Zuidema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van S.U. Zuidema"

Transcriptie

1 404 Inventaris van het archief van S.U. Zuidema ( ) Samengesteld door dr. B.R. Hamel Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan HV Amsterdam Collectie nummer: 404 Juli 1996

2 Inleiding De stukken van het archief van Zuidema werden in ongeordende staat aangetroffen. Van veel van zijn activiteiten werd geen neerslag in de papieren teruggevonden. Daarom vormt het archief van Zuidema een fragmentarisch geheel. De stukken zijn nu geordend in rubrieken. De archiefstukken zijn eigenlijk geen échte archiefstukken. Het merendeel is documentatie die echter toch van waarde is door de aantekeningen, die op de inhoud van het betreffende stuk betrekking hebben. Er is dus eerder sprake van een verzameling documenten (documentatie) dan van een werkelijk archief. Van zijn hoogleraarschap vanwege de Stichting Byzondere Leerstoel Calvinistische Wijsbegeerte en Utrecht waren geen archiefstukken aanwezig. Eveneneens zijn er geen archiefstukken die gegevens over zijn persoonlijk en familieleven bevatten, behalve één foto (zie archiefstuk 77). Daarom valt er geen volledig beeld van zijn leven aan de hand van de archiefstukken te geven. Voor een levensbeschrijving zie het artikel van G. Puchinger Dr. S.U. Zuidema in Perspectief. 1 Voorts is er een beknopte bibliografie opgenomen. B.R. Hamel juli W.K. Van Dijk e.a. (red.). Perspectief. Feestbundel van de jongeren bij het vijfentwintig jarig bestaan van de vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. Kok, Kampen, 1961,

3 S.U. Zuidema. Een leven in jaartallen 22 april 1906 geboren te Kampen, studeerde van theologie (kandidaat theologie 17 mei 1930) en van filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 16 juni 1931 huwelijk met Froukje Buwalda, (geb. 12 januari 1909). Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren. 5 juli 1931 predikantschap te Anna Paulownapolder tot 15 februari februari 1935 missionair predikant aan de zendende Kerk te Delft. Voor de Dienst Zending is hij op 30 december 1936 aldaar bevestigd en bleef daar predikant tot 13 mei (oktober) gepromoveerd in de faculteit der letteren en wijsbegeerte van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Titel proefschrift: De Philosophie van Willem van Occam in zijn Commentaar op de Sententiën tot juni 1946 in Soerakarta en in Solo (Indonesië); de laatste drie maanden in een kamp voor displaced persons op Ceylon tijdelijk hulpprediker in Leeuwarden 18 oktober 1947 hoogleraar vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen in de Calvinistische Wijsbegeerte benoemd tot hoogleraar in de filosofie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Inaugurele rede: Nacht zonder dageraad: naar aanleiding van het atheïstisch en nihilistisch existentialisme van Jean Paul Sartre ( ). 9 juni 1948 buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, onder beding, dat als de mogelijkheid bestond weer naar Indonesië terug te kunnen, dit zou worden aanvaard Inaugurele rede: De mensch als historie de Nederlandse Zendingsraad liet weten dat Zuidema, in verband met de Indonesië kwestie persona non grata was gewoon hoogleraar in de Wijsbegeerte benoemd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1 mei 1971 wegens ziekte met emeritaat als gewoon hoogleraar in de Wijsbegeerte aan de Centrale Interfaculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 29 september 1975 overleden te Amsterdam 3

4 Inventaris OPENBAAR LEVEN Opleiding 1 Collegedictaat: Encyclopedie II, PREDIKANT Missionair predikant 2 Rede gehouden op het Eerste Christelijke Onderwijscongres te Djocja, Referaat De Indische kwestie. Franeker, [ ]. 4 Rapporten inzake De zending onder Heidenen en Mohammedanen, 1946, Soerakarta en Solo 5 Het Openbaar Onderwijs en het Modern Humanisme, z.pl Aflevering van Pro-Rege: Orgaan van de Nederlandsch-Indische Vereeniging van Protestantsche Christen Onderofficieren, Artikelen Uit de Levensbron, 1938, stukken 8 Preek over Psalm 119: z.j. Leeuwarden 9 Agendum voor de Ouderlingen-Conferentie in de classis Rotterdam der Gereformeerde Kerken,

5 HOOGLERAAR AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT. 10 Gevaren en perspectieven voor ons kerkelijk leven. G.C. Berkouwer Inleiding existentiefilosofie en oppositie promotie J.J. Ridderbos Aantekeningen met betrekking tot de existentiefilosofie, Tentamenvragen en 1 brief van Van de Merwe en aantekeningen (Zuid-Afrika), Existentie-idee bij de Kierkegaard, Beantwoording van het referaat van H. van Riessen: De zin der wetenschap, K.J. Popma, Stellingen en persoonlijke aantekeningen met betrekking tot Kierkegaard, Boekbeoordelingen, Scriptie Teilhard de Chardin, Stencil: Inleiding Existentie-filosofie; Het Pragmatisme, De Existentie-idee bij Kierkegaard Philosophie in Begegnung mit Religion und Wissenschaft. R. Zocher. Glauben und Wissen/Nr. 15; De Immanentie-methode van Maurice Blondel, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, Toespraak ter gelegenheid van de promotie van Roosjen, Statuten Toronto District Association, brieven van P. Speelman (Toronto District Christian High School Association, 5

6 1964). The ARSS Monthly Bulletin, 1964; Church and Nation (3x); Inaugurele rede: Theologie en Godsdienstwetenschap, D.C. Mulder, Genootschap voor Wetenschappelijke Filosofie: Hermeneutiek in Hedendaagse Theologieën, Bedankbrief van Bernard Zijlstra (Ontario, Canada) aan Centrale Interfaculteit Wijsbegeerte vanwege een ontvangen geschenk voor zijn promotie, Brief van A.Th. Brüggemann-Kruijff voor de werkgroep systematische wijsbegeerte, Bibliografische gegevens van tijdschriften en briefwisselingen daarover, Verzoek van J.H. Santema om toezending wijsgerige artikelen over evan de calvinistische wijsbegeerte, Vrijheid en gebondenheid van de mens in de samenleving, R. van Dijk. Wageningen, z.j. 32 Existentialistic Communication & Pragmatism voor de Association for Content of Revelation in the Theological Hermeneutics of Rudolf Bultmann 33 Brief van J.E.B. Blase, aan Zuidema, betreffende diens vragen t.a.v. de inaugurele rede van J.E.B. Blase, Brief van de Associate Secretary of The International Council of Christian Churches met een afschrift van de brief van Christian Gahr betreffende een verzoek tot promotie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Zendingsraad. 35 Rapporten van Commissie III over Zendingswerk onder de Javanen op Oost-Sumatra,

7 36 Begeleidingsbrief en rapport van Commissie III voor de Zending onder heidenen en Mohammedanen, Rapport inzake de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland onder heidenenen en Mohammedanen, s-gravenhage, stu k 38 De Gereformeerde Oecumenische Synode van Amsterdam en de Wereldraad, Algemeen Zendingstijdschrift, no 1. Uitgave Nederlandsche Zendings-raad, Antwoord van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland aan de Gereformeerde Oecumenische Synode van 1949; Afschrift brief van B. Richters betreffende een conflict tussen Zuidema, en H. Kraemer met betrekking tot de handelwijze van de Wereldraad van Kerken, Stencil van Comité Centrale Diaconale Conferentie, Referaat betreffende het Diaconaat van A.A. van Ruler, Hervormde Teologiese Studies Vir die bevordering van die Bybels-Reformatoriese Teologie in Suid-Afrika, Brief van H. Kraemer met uitnodiging aan Zuidema tot deelname aan de conferentie: Leiter der Männerwerke in der Kirche, Stencil van de Missionaire Vergadering te Jogja betreffende de aansluiting van de Gereformeerde Kerken bij de International Council of Christian Churches. 47 Brief van P.N. Kruyswijk betreffende stellingen met betrekking tot Diaconie en Overheid-armenzorg, Gegevens diakonale werkconferentie,

8 49 Het Tweede rapport van de Commissie van Advies over het onderwerp van de Tweede Assemblee van de Wereldraad van Kerken, Herderlijk schrijven vanwege de Gedeputeerde Staten der Nederlands-Hervormde Kerk, met persoonlijke aantekeningen, Afschrift-brief van P.S. Gerbrandy aan De Stichting Door de Eeuwen Trouw, Publikatie betreffende de kwestie inzake Ambon, Rapport betreffende de medische en sociaal-medische toestanden in het Ambonese woonoord Lunetten te Vught en het strafkamp te Heijthuijse, Stencil betreffende de synodale oproep van de Nederlandse Hervormde Kerk inzake Nieuw-Guinea, Boek betreffende De oecumenische beweging en de bijbel. D. Hedegård, Referaat van Zuidema betreffende Het koninkrijk der hemelen en zijn koning tijdens de Europese Evangelische Conferentie te Woudschoten, Constitution of the Association for Reformed Scientific Studies, Toronto, Ontario, Referaat betreffende De Christus der Schriften en de Oecumenische Theologie, Referaat over Christendom en Communisme, Afschrift-brief van H. van der Schaar aan de Gedeputeerde Staten der Gereformeerde Kerken te Lunteren, Brief van Uitg. Mij Buijten en Schipperheijn betreffende Hiernamaals en hiernumaals,

9 62 Korte kritische beoordeling van het Interim-Rapport van de Groep van Achttien, Bedankbrief van Donner, A.M. voor verkrijging van diens artikel in Patrimonium, Excerpten, aantekeningen en collegedictaten, delen, 5 omslagen en 5 stukken 64 Psychologie (over Max Beck); De wijsgerige achtergrond van het Fascisme, Verhouding Philosophie en Theologie., K. Barth, 1932; Frans spiritualisme, Philosophie et Théologie chez Guillaume d Ockham, R. Guelluy. Leuven, Paris, Augustinus; Mysterie en Inzicht; Van de Rechtvaardiging; De Weg des Heils; De Kerk, 1948, omslag. 69 Bultmann en K. Jaspers, 1950, omslag 70 Marxisme; W. Banning e.a. Hedendaagse Waardering van Karl Marx, Amsterdam, De Idee van het Transcenderen, Patristische Philosophie I, V. Balthasar, K. Barth. 1951; J. Hegener, Köln. 2. K. Runia: Theologische Tijd bij Karl Barth, Irrationalisme cursus Algemene beschouwingen; aantekeningen betreffende: Kerk en Politiek; ( ): Irrationalisme; Pragmatisme; Stichting Studium Generale: Rooster cursusjaar Wijsbegeerte I, Wijsbegeerte II, Conspectus Historiae I, Geschiedenis der Philosophie (Vollenhoven), G. Marcel, en Merleau-Ponty, Patristische Philosophie II, Calvinisme en Neo-Scholastiek, Elenctiek, 1953, omslag 83 Economie, Philosophie, K. Jaspers, Socialisme, Neo-Scholastiek (met losse vellen aantekeningen), Theologie (met een los vel aantekeningen), Anselmus, Theoretische Denkhouding (M. Zuidema), Existentiephilosophie, Karl Barth, (M. Zuidema). Inleiding in de wijsbegeerte door D.H.Th. Vollenhoven, Moderne Filosofie, 1954/ 55. 9

10 92 Encyclopaedie der Wijsbegeerte, Isagogie Philosophiae, P. Neuteboom Conspectus II en Sociologie. P. Neuteboom, Isagogie (Philosophiae), Conspectus Historiae. Filosofie I Sociologie I. A. Comte; L. Feuerbach; Marxisme van Merleau Ponty (1956 ; 1965). 98 Conspectus Historiae II, Neo-Scholastiek, Filosofie: K. Jaspers, Merleau-Ponty, S. Strasser, 1964, stuk. 101 Merleau-Ponty en Hegel; Husserl en Heidegger; Marx, Leuven, 1960, stuk 102 E.C.F. Schillebeeckx O.P. De vrije wil z.j. stuk. 103 Inleiding in de Wijsbegeerte, 1961, stuk. 104 Existentiefilosofie en theologie van Zuidema, 1961, omslagen. 105 Logica I & II, Sociologie II/Politicologie ; M. Ponty, Hans-Joachim Kraus, Gerhard Ebeling, Conspectus Historiae: Plato; Aristoteles; Hellenisme, enz., omslag. 109 Aantekeningen betreffende theologie (boek: E.H. Weber) OVERIGE FUNCTIES. Bemoeienissen met de AR-politiek. 110 Rapport van de Commissie met betrekking tot het program van Beginselen der Antirevolutionaire Partij, Ontwerp-nota bij het rapport der Programmacommissie betreffende de vijf artikelen van het Program van Beginselen der Antirevolutionaire Partij, Verslag betreffende studieconferentie ARJOS: Beginsel en Ideaal, Neutraliteit of doorbraak?, Vermogensaanwasdeling in het licht van een Christelijke levensbeschouwing, Over Christelijke Politiek en Christelijke Partijvorming,

11 116 Evangelie en Maatschappij, waaarin stencil over studieconferentie, Het neo-anarchisme en de toekomst der samenleving, T.P. van der Kooy, Haarlem, Maandschrift Economie, red. H.A. Kaag e.a., Lezingen betreffende de grondslagen der Anti-Revolutionaire Partij en de Boerenbond, Bemoeienissen met vakbondsorganisaties. 120 De verantwoordelijkheid van de kruidenier, Redevoeringen met betrekking tot de Christelijke Vakorganisatie, Stukken betreffende persoonlijk leven 122 Vernieuwing van opvoeding en onderwijs Met 4 kranteartikelen over t werk van P. Zuidema (= zoon van Zuidema) 123 Foto van Tante Jacoba 80 jaar (op 12 november 1963). 11

12 Beknopte Bibliografie 1936 Dissertatie VU Amsterdam. De philosophie van Occam (ca 1285-ca 1349) in zijn commentaar op de sententien. Met supplement (citaten). 400 p. Hilversum, Het Openbaar onderwijs en het modern humanisme. Christelijke Onderwijzers Vereniging in Nederlandsch-Indie. Batavia, Belemmeringen voor de aantrekkingskracht der Christelijke Staatkundige Partij (CSP). Propaganda-Lectuur CSP; nr. 4.Batavia, ± De Indische kwestie. Franeker, 1946, De dood bij Heidegger. Philosophia reformata, jrg. 12, no. 02. Kampen, Karakter van de moderne existentie-philosophie. Publ. van de Reünisten-org. van NDDD; 1947, no Inauguralis Rijksuniversiteit Utrecht. Nacht zonder dageraad: naar aanleiding van het atheistisch en nihilistisch existentialisme van Jean-Paul Sartre ( ). Franeker, Inauguralis Vrije Universiteit Amsterdam: De mensch als historie. Franeker, Groen, C.; met een woord vooraf van Zuidema. Gedachten over een christelijk rijksbeleid. Franeker, Beginselpolitiek nu! Een 3-tal voordrachten uitgesproken door Zuidema voor de cursus-vergaderingen der Anti-Revolutionaire Propaganda-commissie (ARPC) in Friesland. 4e dr. Friesland, Nb.: Bibliografie: p.47. Doorbraak in de zending? Franeker, Einde van het Christendom. s-gravenhage, Naar aanleiding van Dr Cornelis Johannes Dippel 12

13 ( ), Kerk en wereld in de crisis. Gereformeerd levensbesef. Referaat gehouden op de zeven en twintigste bondsvergadering van de Bond van Gereformeerde mannenverenigingen in Nederland op woensdag 6 juli 1949 in de Grote Kerk aan de Loolaan te Apeldoorn. Nb.: Oorspr. een referaat voor een convent van reunisten van FQI, NDDD en SSR Overdr. uit Bezinning Juli 1949: Amsterdam, 1949; Leeuwarden, Ons Christelijk geloof. Radiolezingen gehouden voor de NCRV Franeker, De Christen en de politiek. s-gravenhage, 1950 (1951). Ja, tenzij...! Critische beschouwingen over de politieke gedachten van het Gereformeerd Politiek Verbond zoals die zijn neergelegd in het boek van A. Zijlstra onder den titel Tenzij. Groningen, Waakt in het geloof, in het gebed, in het geweten, in het denken, in de practijk, in het volksleven. Een zestal voordrachten, gehouden in het najaar van 1949 voor de NCRV-radio, op enkele punten gewijzigd of aangevuld. Franeker, Ons gebed. Franeker, Diepenhorst, A.I (Arend Isaac). Roeping en goed recht der Christelijke vakorganisatie. Kosten en winst in het middenstandsbedrijf. Gehouden redevoeringen tijdens de 3e kaderconferentie van de Christelijke Middenstandsbond op 18 en 19 sept. s-gravenhage, Popma, K.J. (Klaas, Jan); (gebundeld door Zuidema met een opdracht van K.J. Popma.) Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van dr. D.H.Th. (Dirk, Jan, Theodoor) Vollenhoven aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit. Franeker, Kan een christen lid zijn van de Partij van de arbeid? Debat met A.A. van Rhijn op 24 Januari Kathedraal-reeks 3. Delft, Navolging van Christus. Franeker, De verantwoordelijkheid van de kruidenier. Nijmegen, Van geloof tot geloof. Franeker, De Reeks: Denkers van deze tijd ; 3 dln. I: Soeren Aabye Kierkegaard ; Friedrich Wilhelm Nietzsche ; Karl Barth ; Reinhold Niebuhr ; Jean-Paul Sartre ; Rudolf Karl Bultmann Franeker, dln. 13

14 1954 Beginsel en ideaal. s-gravenhage, Denkers van deze tijd. II. Fedor Michajlovic Dostoevskij ;MartinHeidegger ; Karl Jaspers ; Arnold Joseph Toynbee Compleet in 2 dln. Franeker, Denkers van deze tijd. III. Karl Heinrich Marx ; Wilhelm Roepke 1899-; Joseph Alois Schumpeter ; Georges Sorel ; John Maynard Keynes Franeker, Het beginsel van de praktijk. Hazenbosch, C.P.; De praktijk van het beginsel. ARJOS-studieconferentie 11 en 12 oktober s-gravenhage, Communisme in ontbinding. Wageningen, 1957, (red.). Baanbrekers van het humanisme. Desiderius Erasmus ; John Locke ; Jean-Jacques Rousseau ; Ludwig Andreas Feuerbach Erasmus, [door S.J. Popma]. 2.Locke, [door J.P.A. Mekkes]. 3.Rousseau, [door J. Waterink]. 4.Feuerbach, [door S.U. Zuidema]. 5.Humanistisch Verbond, [door Zuidema.]. Franeker, Opm. Popma, Simon Jan; Waterink, Jan; Zuidema, Sytse Ulbe; Mekkes, Johan Pieter Albertus De mens in zelfvervreemding. Uit: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische wijsbegeerte; december Kampen, Goossens, Gerardus; met een woord ten geleide van Zuidema. Nieuw Guinea: de koude oorlog en de Anti-Revolutionaire Partij. Franeker, New-Delhi spreekt. Amsterdam, Anselmus Cantuariensi:Proslogion seu Alloquium dei existentia. Anselmus Konfrontatie met Karl Barth ( ). Christelijk perspectief; dl. 5. Amsterdam, Bevat ook: Proslogion seu Alloquium dei existentia Van Bultmann naar Fuchs: een studie over de studeerkamer van de predikant. Franeker, Opm: Rudolf Karl Bultmann ; Ernst Fuchs International Council of Christian Churches. De Bijbel - Gods Woord. Referaten van de zomerconferentie van de ICCC. Amsterdam, Op de tweesprong: de Gereformeerde Kerken en de 14

15 Wereldraad van Kerken. Franeker, Vrijheid en onzekerheid inzonderheid bij Rudolph Bultmann. Overdr. uit: Koers, jrg. 32 afl. 5-6, p Potchefstroom, De Christus der Schriften en oecumenische theologie. Amsterdam, Existentie-theologische hermeneutiek. Dl Hiernamaals en hiernumaals: de medemenselijkheid van de mondige mens in onze tijd. Amsterdam, Nb.: Eerder verschenen in Patrimonium, , met de ondertitel van deze brochure als titel. De medemenselijkheid van de mondige mens in onze tijd. Patrimonium, De (on-)geloofwaardigheid van onze ekonomische orde. Amsterdam, Nb.: Bespreking van oratie door H.J. van Zuthem. De revolutionaire maatschappijkritiek van Herbert Marcuse ( ). Christelijk perspectief dl.15. Amsterdam, Sytse Ulbe Zuidema In het Engels vert. opstellen uit de jaren Communication and confrontation : a philosophical appraisal and critique of modern society and contemporary thought. S.U. Zuidema ; [transl. from the utch ; collected and ed. by the Zuidema committee ]. Assen, Nb.: Verz. van reeds eerder gepubl. art., uitg. t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de VU Amsterdam. Lijst van werken van Zuidema.: Blz Een tweeslachtige theologische hermeneutiek

16 Register Aristoteles 109 Augustinus 68 Balthasar, V. 73 Banning, W. 70 Barth, K. 65, 73, 89 Beck, M. 64 Berkouwer, G.C. 10 Blase, J.E.B. 33 Blondel, M. 21 Brüggeman-Kruijff, A.Th 28 Bultmann, R. 32, 69 Chardin, Teilhard de 17 Comte, A. 97 Dijk, R. van 31 Ebeling, G. 107 Feuerbach, L. 97 Gahr, Chr. 34 Gerbrandy, P.S. 51 Guelly, R. 67 Hedegård, D. 55 Hegel 101 Hegener, J. 73 Heidegger 101 Husserl 101 Jacoba 123 Jaspers, K. 69, 83, 100 Merleau-Ponty 79, 97, 100, 101, 106 Merwe, van de 13 Mulder, D.C. 25 Neuteboom, P. 93, 94 Ockham, G. d'. 67 Plato 108 Popma, K.J. 15 Richters, B. 41 Ridderbos, J.J. 11 Riessen, H. van 15 Roosjen 23 Ruler, A.A., van 43 Runia, K. 73 Santema, J.H. 30 Schillebeeckx, E.C.F. 102 Speelman, P. 24 Strasser, S. 100 Vollenhoven, D.H.Th. 78, 90 Weber, E.H. 109 Zijlstra, B. 27 Zocher, R. 20 Zuidema, M. 87, 90 Zuidema, P. 122 Kaag, H.A. 118 Kierkegaard, S. 14, 16, 19 Kooy, T.P. van der 117 Kraemer, H. 41, 45 Kraus, H.J. 107 Kruyswijk, P.N. 47 Marcel, G. 79 Marx, K.70,

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof (1989-1997) 465 Samengesteld door Rijk Vriesinga Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp 677 Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp Levensjaren 1879-1950, (1922-1950) Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Levensjaren 1925-2014 (1946-2014) 1090 Samengesteld door B. Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb.

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb. Plaatsingslijst van het archief afkomstig van ds. J. Haitsma (1863) 1941-2006 "Jacob (Jaap) Haitsma werd geboren in 1913 in Hindehopen. Na de lagere school en het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen,

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13

INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13 INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13 HOOFDSTUK 1. Op zoek naar een stabiele werkelijkheid. De Oudheid (6 de eeuw v.c. 6 de eeuw n.c.) 25 1. Het ontstaan

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo 525 Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo (1920-1994) Samengesteld door drs. A.C. Flipse en mw. drs.i. Kiel Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het door M.D. Geuze bijgehouden archief van ds. H.O. Roscam Abbing

Plaatsingslijst van het door M.D. Geuze bijgehouden archief van ds. H.O. Roscam Abbing Plaatsingslijst van het door M.D. Geuze bijgehouden archief van ds. H.O. Roscam Abbing 1106 Levensjaren 1874-1939 (1894-2005) Samengesteld door Bert Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Inventaris van het archief van dr. M. van Wichen, W.G.C. Van Wichen- Nellesteijn en de Dr. M. van Wichenstichting

Inventaris van het archief van dr. M. van Wichen, W.G.C. Van Wichen- Nellesteijn en de Dr. M. van Wichenstichting Inventaris van het archief van dr. M. van Wichen, W.G.C. Van Wichen- Nellesteijn en de Dr. M. van Wichenstichting (1898-1985) 635 Samengesteld door: P. Kok en mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J.P.A. Mekkes

Plaatsingslijst van het archief van J.P.A. Mekkes 92 Plaatsingslijst van het archief van J.P.A. Mekkes (1910-1989) Samengesteld door E.M. Jansen BA. Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl

Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl Levensjaren 1908-2001 (1946-2001) 127 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.M. Ridderbos-de Rooij

Inventaris van het archief van W.M. Ridderbos-de Rooij Inventaris van het archief van W.M. Ridderbos-de Rooij 770 (1914-1988) Samengesteld door dr. J. Ridderbos, versie 27 november 2008 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw

Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw (1928-1968) 602 Samengesteld door Rijk Vriesinga Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous 221 Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous Levensjaren 1920-1996 (1937-1990) Samengesteld door P. Kok en J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Graafschapper

Inventaris van het archief van De Graafschapper 22 Inventaris van het archief van De Graafschapper Opgericht 1879 (1890-1946) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

..::::::::::::~:::?:::::;.:.

..::::::::::::~:::?:::::;.:. ..::::::::::::~:::?:::::;.:. 1928 "Over Calvijns 'Contre les.anaptistes' en 'Contre les Libertines', In. ins Fraternitas 15 (1928, 3), p. 119-124. 1929 1 "De onjuiste karakteristiek van het Calvinistische

Nadere informatie

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging 725 Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (1917-1990) Samengesteld door T.L.H. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming

Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming 632 (1959-1987) Samenstelling: Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor

Nadere informatie

COLLECTIE PROF. DR. T. HOEKSTRA

COLLECTIE PROF. DR. T. HOEKSTRA COLLECTIE PROF. DR. T. HOEKSTRA Prof.dr. Tjeerd Hoekstra (1880-1936) studeerde aan de Theologische School te Kampen 1899-1903, pred. te Hazerwoude 1906, s-hertogenbosch 1908, hoogleraar Theologische School

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 89 Archiefnaam: MULW Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1935

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 89 Archiefnaam: MULW Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1935 Plaatsingslijst Archief W.J.M. Mulder Archiefnummer: 89 Archiefnaam: MULW Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1935 Katholiek Documentatie Centrum 2014 1 "De

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van dr. C.J. Dippel

Plaatsingslijst van het archief van dr. C.J. Dippel 143 Plaatsingslijst van het archief van dr. C.J. Dippel (1923-1971) samenstelling: J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Ter inleiding (tot een inleiding)

Ter inleiding (tot een inleiding) Inhoud Voorwoord 3 Aanvullende lectuur 4 Ter inleiding (tot een inleiding) 1. Wijsbegeerte, haar begin(sel) en doelstelling 5 2. Waarom filosofie altijd een inleiding blijft 7 3. Waarom een historische

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) (1922-1990) 663 Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B.J.F. Schoep

Plaatsingslijst van het archief van B.J.F. Schoep Plaatsingslijst van het archief van B.J.F. Schoep Levensjaren 1928-2007 (1937-2007) 1029 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Geert Groote Genootschap

Geert Groote Genootschap Plaatsingslijst Archief Geert Groote Genootschap Archiefnummer: 178 Archiefnaam: GGG Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1921-1969 Katholiek Documentatie Centrum 2012

Nadere informatie

Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren ], (1939) (1983)

Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren ], (1939) (1983) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.33 Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren 1921-1985], (1939) 1945-1950 (1983) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1995 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof * 1934, (1989-1997) 465 Samengesteld door Rijk Vriesinga / drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Levensjaren 1884-1961 (1916-1965) 1031 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2013-2014 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2012-2013 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg

Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg 891 Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg (Levensjaren 1875-1957), 1905-1937 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Inleiding De gemeente Het archief Cursus Kerkelijk archiefbeheer

Inleiding De gemeente Het archief Cursus Kerkelijk archiefbeheer Inleiding De gemeente De gemeente van Schouwerzijl is geïnstitueerd in het jaar 1899 en bestond uit leden uit de dorpen Schouwerzijl, Mengingeweer en Warfhuizen. In 1902 was de gemeente zoveel gegroeid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam

Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam (1956-2009) 828 Samengesteld door IKOS en mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BOND VAN GEREFORMEERDE JONGERENVERENIGINGEN. Archiefnummer : 131 Plaats: CC (1-14)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BOND VAN GEREFORMEERDE JONGERENVERENIGINGEN. Archiefnummer : 131 Plaats: CC (1-14) PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BOND VAN GEREFORMEERDE JONGERENVERENIGINGEN Archiefnummer : 131 14 dozen Plaats: CC (1-14) ARCHIEF JONGENSBOND (1888-) ARCHIEF 9 dozen (1-9) 6 dozen (1-6) 4 Wijzigingsstukken

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag Plaatsingslijst Archivalia J.H. Koelman Archiefnummer: 738 Archiefnaam: KOEL Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1906-1973 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archivalia T.H.M. Akerboom

Archivalia T.H.M. Akerboom Plaatsingslijst Archivalia T.H.M. Akerboom Archiefnummer: 572 Archiefnaam: AKER Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1967-1985 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn. Bas Hengstmengel. Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam

Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn. Bas Hengstmengel. Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam Denken met het hart Denken met het hart Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn Bas Hengstmengel Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( )

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( ) Plaatsingslijst Archief H.F.M. Huybers Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: (1841-1842) 1901-1929 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Inventaris van het archief van R. van der Brug

Inventaris van het archief van R. van der Brug Inventaris van het archief van R. van der Brug (1912-1957) 451 Samengesteld door J.M. Nieuwenhuisen Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Prof. dr. D. H. Th. Vollenhoven

Prof. dr. D. H. Th. Vollenhoven Prof. dr. D. H. Th. Vollenhoven 1892-1978 86 Prof. dr. D. H. Th. Vollenhoven 6 juni 1978 overleed Dirk Hendrik Theodoor Vollenhoven in de leeftijd van 86 jaar. Hij was vanaf 1926 hoogleraar in de wijsbegeerte

Nadere informatie

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Plaatsingslijst Archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Archiefnummer: 566 Archiefnaam: DEKO Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom

Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom 661 Levensjaren 1905-1986 (1939-1986) Samengesteld door Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van C. Graafland

Plaatsingslijst van het archief van C. Graafland Plaatsingslijst van het archief van C. Graafland Levensjaren 1928-2004 (ca. 1959-2004) 1055 Samengesteld door dr. M.J. Aalders Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen van de protestantse gemeente De Brug in Amersfoort, seizoen 2012-2013 Schrijvers: Iwan Dekker, Leantine Dekker,

Nadere informatie

Archivalia G.J. Pierik

Archivalia G.J. Pierik Plaatsingslijst Archivalia G.J. Pierik Archiefnummer: 358 Archiefnaam: PIER Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1946-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van L.J. van der Burg

Plaatsingslijst van het archief van L.J. van der Burg Plaatsingslijst van het archief van L.J. van der Burg (1954-1992) 377 Samengesteld door mr. I. Drexhage-Zijlstra Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie

Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie Conferenties / congressen / studiedagen 839 (1961-2005) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr.

Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr. Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr., penningmeester) (1932 (1948-2013) 1104 Samengesteld door Bert Kraan Historisch

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ds. F.A. Nolle ( )

Inventaris van het archief van ds. F.A. Nolle ( ) Inventaris van het archief van ds. F.A. Nolle (1905 1970) 1936 1947 Inleiding 1 Frederik Anthoon (F.A.) Nolle werd geboren op 22 januari 1905 te Dordrecht. Na zijn schooltijd heeft hij gewerkt in het kruideniersbedrijf

Nadere informatie

dozen. 1 BERKEL 1 omslag

dozen. 1 BERKEL 1 omslag VOORLOPIGE PLAATSINGSLIJST VERZAMELING DS. P. LOK (3 mei 1919-21 juni 1994) 1941-1993 3 dozen ARCHIEF 2 dozen 1 BERKEL 1 omslag Lezing van het bestuur van de schoolvereniging van de Gereformeerden (synodaal)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00371 Inventaris van het archief van de Christelijk-Historische Unie, afdeling Leersum, 1946-1971 H.J. Postema Oktober 2015; versie maart 2016 Inleiding De Christelijk-Historische Unie (CHU) is op 9 juli

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

Geloven en redeneren. Religie en filosofie

Geloven en redeneren. Religie en filosofie Geloven en redeneren Religie en filosofie Historisch overzicht Pantheïsme en polytheïsme De spiltijd Het oosten Boeddhisme Confucianisme Taoïsme Het westen Jodendom, christendom, islam Filosofie Het begin

Nadere informatie

Boekenlijst Godsdienstleraar

Boekenlijst Godsdienstleraar Boekenlijst Godsdienstleraar 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst 1.1.1 Praktische Theologie - Liefdevol

Nadere informatie

Ds. I. de Wolff. Archiefblokgegevens. Archiefnummer: 31. Begin-eindjaar: Plaats: I 1-2. Datum bewerking: ?

Ds. I. de Wolff. Archiefblokgegevens. Archiefnummer: 31. Begin-eindjaar: Plaats: I 1-2. Datum bewerking: ? Ds. I. de Wolff Archiefblokgegevens Archiefnummer: 31 Archiefnaam: Ds. I. de Wolff Begin-eindjaar: 1935-1947 Omvang: 1,5 m./12 dozen Plaats: I 1-2 Bewerker: A. Riemersma Datum bewerking: 2009 -? Voorwaarden

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias

Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias 1125 Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias Opgericht 1926 (1926-1947) HDC Protestantse Erfgoed Collectie Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Collectie

Nadere informatie

De toekomst van Edward Schillebeeckx theologie Stephan van Erp, universitair docent systematische theologie, Radboud Universiteit Nijmegen

De toekomst van Edward Schillebeeckx theologie Stephan van Erp, universitair docent systematische theologie, Radboud Universiteit Nijmegen De toekomst van Edward Schillebeeckx theologie Stephan van Erp, universitair docent systematische theologie, Radboud Universiteit Nijmegen Geachte rector, monseigneurs, dames en heren, Wie de nalatenschap

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Archivalia C.B.G.G. Doodkorte. 2 Artikel "De 'revolutie' in de mechanische natuurverklaring" in De Nieuwe Eeuw, 4 en 14 februari

Archivalia C.B.G.G. Doodkorte. 2 Artikel De 'revolutie' in de mechanische natuurverklaring in De Nieuwe Eeuw, 4 en 14 februari Plaatsingslijst Archivalia C.B.G.G. Doodkorte Archiefnummer: 361 Archiefnaam: DOOD Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1909-1942 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

CATEGORIËEN DOCUMENTATIE PERSONEN

CATEGORIËEN DOCUMENTATIE PERSONEN 1 CATEGORIËEN DOCUMENTATIE PERSONEN Heimans en Thijsse Stichting Versie 30 augustus 2013 ARTIKELEN: - in kranten - in tijdschriften - divers (bijvoorbeeld een artikel voor een kalender, of een bijdrage

Nadere informatie

Archief Frans Johannes Goedhart

Archief Frans Johannes Goedhart Archief Frans Johannes Goedhart 1945-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02617 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Frans

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.H. van Helsdingen [levensjaren 1888-1985], 1923-1978

Inventaris van het archief van W.H. van Helsdingen [levensjaren 1888-1985], 1923-1978 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.30 Inventaris van het archief van W.H. van Helsdingen [levensjaren 1888-1985], 1923-1978 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief J.W.C. Aarts Archiefnummer: 1152 Archiefnaam: AART Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1981 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Dagboeken

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst ( )

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst ( ) Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst (1896-1992) Beschrijving van het archief: Naam archief: Archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst Periode: 1896-1992 Archiefnummer: 1307

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy 714 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy (1902-1999) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 143 Archiefnaam: KRIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 143 Archiefnaam: KRIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief M.C. Krinkels Archiefnummer: 143 Archiefnaam: KRIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1931-1984 Katholiek Documentatie Centrum 2013

Nadere informatie

Institute for Christian Studies Library Herman Dooyeweerd Library Collection Author-Title Y-Z

Institute for Christian Studies Library Herman Dooyeweerd Library Collection Author-Title Y-Z 1 Institute for Christian Studies Library Herman Dooyeweerd Library Collection Author-Title Y-Z Y Youth and Calvinism Group. Youth speaks on Calvinism: a challenge to the church. Grand Rapids, Mich.: Baker

Nadere informatie

betreffende de activiteiten van het moderamen van de generale synode over de periode mei t/m augustus 2016

betreffende de activiteiten van het moderamen van de generale synode over de periode mei t/m augustus 2016 8 Informatienota betreffende de activiteiten van het moderamen van de generale synode over de periode mei t/m augustus 2016 Kleine Synode 23 september 2016 KS 16-09 8 Pagina 3 van 8 Inhoud 1 Activiteiten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca

1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca 1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca. 1800-1810. [Stadsarchief Amsterdam] VIKTORIA E. FRANKE Een gedeelde wereld? DUITSE THEOLOGIE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit

Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit 26 Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit (1931-1968) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis. (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging)

Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis. (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging) 400 Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging) Samengesteld door drs. Nico Verbeek Historisch Documentatiecentrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Plaatsingslijst Archief F.M. Kok Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Aantekeningenover

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van C.P. van Andel

Plaatsingslijst van het archief van C.P. van Andel Plaatsingslijst van het archief van C.P. van Andel (1920-2009) 797 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie