Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. Datum 11 oktober 2011 Referentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. Datum 11 oktober 2011 Referentie 20111058-02"

Transcriptie

1 Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. atum 11 oktober 2011 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. atum 11 oktober 2011 Opdrachtgever Contactpersoon Rijkswaterstaat ienst Zuid-olland Postbus AN ROTTERAM e heer P. avermans Behandeld door ing. C.J. van Uffelen A.A. artman Cauberg-uygen Raadgevende Ingenieurs BV Boterdiep AW ROTTERAM Postbus AE ROTTERAM Telefoon Fax Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie 4 3 Regelgeving 5 4 Onderzoeksmethode Rekenmethode Bijlage V Reken- en meetvoorschrift geluidhinder Rekenprogramma Toetsing bestaande gevelgeluidwering 8 5 Onderzoeksresultaten Inleiding Referentieberekening 1 en Referentieberekening 1b, Noordhoef Referentieberekening Referentieberekening 3, Molendijk Referentieberekening 3, Bloemendaalseweg Referentieberekening 3, Pieter Christiaan Straat 16 en Referentieberekening 3, Pieter Christiaan Straat Referentieberekening Referentieberekening Referentieberekening Referentieberekening 7, e Gouwe Samenvatting 17 Bijlagen Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie Overzicht woningen die in aanmerking komen voor nader onderzoek Referentieberekeningen Overzicht gebruikte materialen Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 2

4 1 Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat ienst Zuid-olland is voor het project Akoestisch gevelonderzoek A12 Gouda-Woerden, een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd naar de huidige gevelgeluidwering van de bestaande woningen gelegen in de nabijheid van de A12 tussen Gouda en Woerden. Aanleiding voor het onderzoek is het verbreden van de A12 tussen Gouda en Woerden. oor het aanpassen van de bestaande weg worden de omliggende woningen conform de Wet Geluidhinder aangemerkt als saneringssituatie of aanpassingssituatie, aangezien de geluidbelasting toeneemt. et betreft 574 woningen waarvoor in het Tracébesluit A12 Gouda-Woerden, d.d. 7 september 2010 en het Wegaanpassingsbesluit A12 Woerden-Gouda, d.d. 8 oktober 2009, hogere waarden zijn vastgesteld. Voor deze woningen dient te worden voldaan aan de binnenwaarden zoals vereist in de Wet Geluidhinder. Om te kunnen voldoen aan de binnenwaarden dient een akoestisch gevelonderzoek te worden uitgevoerd. Enkele van deze woningen vallen tevens binnen de scope van het onderzoek Akoestisch onderzoek aanleg BRAVO 3 en reconstructie aansluiting A12 Waarder en Wulverhorstbaan Woerden, kenmerk V R001 d.d Voor deze woningen is de geluidbelasting weergegeven voor de Rijksweg A12, alsmede de totale gecumuleerde geluidbelasting (Rijksweg A12, BRAVO 3 en railverkeerslawaai). eze woningen zullen in fase B nader worden beschouwd. eze rapportage betreft het rapporteren van fase A binnen fase A t/m van het onderhavige akoestisch gevelonderzoek. et doel van fase A is om voor de 574 woningen vast te stellen of in de huidige situatie kan worden voldaan aan het vereiste binnenniveau. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 3

5 2 Situatie e woningen waar het onderzoek betrekking op heeft zijn gelegen in het gebied zoals weergegeven in onderstaand figuur 2.1 en 2.2. Figuur 2.1 en 2.2. Overzicht aandachtsgebieden. e aanpassing van de A12 heeft betrekking op het aanbrengen van een 4 e rijstrook aan de noord- en zuidzijde. et onderzoek heeft betrekking op 574 woningen verdeeld over de gemeenten: Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 4

6 3 Regelgeving Om de doorstroming van de A12 te bevorderen wordt zowel aan de zuidzijde als aan de noordzijde een extra rijstrook aangebracht tussen Gouda en Woerden. Aangezien de geluidbelasting toeneemt is voor 574 woningen in het Tracébesluit, A12 Gouda- Woerden, d.d. 7 september 2010, en het Wegaanpassingsbesluit A12 Woerden-Gouda, d.d. 8 oktober 2009, een hogere waarde vastgesteld. et Tracébesluit A12 Gouda-Woerden, d.d. 7 september 2010, heeft betrekking op de zuidzijde. et Wegaanpassingsbesluit A12 Woerden-Gouda, d.d. 8 oktober 2009, heeft betrekking op de noordzijde. oor het aanpassen van de bestaande weg worden 574 woningen conform de Wet Geluidhinder aangemerkt als saneringssituatie (artikel 87g Wgh) of aanpassingssituatie (artikel 87f Wgh). In de Wet geluidhinder worden in artikel 111a eisen gesteld aan de binnenwaarde. In geval van een saneringssituatie bedraagt het vereiste binnenniveau ten hoogste 43 db en in geval van een aanpassingssituatie ten hoogste 33 db. Om de binnenwaarde te kunnen bepalen dient op basis van de geluidbelasting, conform het Rekenen Meetvoorschrift geluidhinder 2006, de geluidwering van de gevel G A van de onderhavige woningen te worden berekend. Conform artikel 3.6 mag hierbij geen rekening worden gehouden met de 2 db aftrek ingevolge art. 110g Wet geluidhinder, welke gehanteerd is bij het vaststellen van de geluidbelasting. Indien niet kan worden voldaan aan de binnenwaarde is nader onderzoek naar gevelmaatregelen benodigd. it betreft fase B t/m van het totale onderzoek. Een overzicht van de woningen en de verleende hogere waarde voor beide besluiten is opgenomen in bijlage I. In onderstaande tabel 3.1 is een totaaloverzicht gegeven. Tabel 3.1. Totaaloverzicht woningen. Besluit saneringssituatie (artikel 87f Wgh) Binnenniveau 33 db aanpassingssituatie (artikel 87g Wgh). Binnenniveau 43 db Totaal Tracébesluit Wegaanpassingsbesluit Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 5

7 4 Onderzoeksmethode et doel van fase A is om voor de 574 woningen vast te stellen of in de huidige situatie kan worden voldaan aan het vereiste binnenniveau. Een overzicht van de woningen met de vereiste binnenwaarde en de benodigde geluidwering is opgenomen in bijlage I en II. Voor een deel van de woningen in het onderzoek zijn de te behalen geluidwering dusdanig laag, dat met de slechts denkbare gevelopbouw en een klein volume kan worden voldaan aan de vereiste geluidwering G A. Ook indien enkele gegevens van de gevelopbouw bekend zijn kan met een referentieberekening worden aangetoond dat in alle mogelijke situaties kan worden voldaan aan de vereiste geluidwering. Uit oogpunt van efficiëntie is derhalve niet voor alle 574 woningen een uitgebreid akoestisch onderzoek uitgevoerd, maar is voor woningen met een lage geluidbelasting gebruik gemaakt van worst-case referentieberekeningen, alsmede kennis en ervaring binnen ons bureau. Voor het maken van de worst-case referentieberekening is gebruik gemaakt van de volgende hulpmiddelen: - et kadaster, voor het vaststellen van de locatie van het adres. - Google Maps, streetview voor het bepalen van basismaterialen en het type ruimten. - Goolge Earth, voor het vaststellen van oriëntatie van de woningen en het type ruimten. - Bing Maps, voor het vast stellen van oriëntatie van de woningen en het type ruimten. In hoofdstuk 5 wordt de hierboven beschreven onderzoeksaanpak in detail uitgewerkt en onderbouwd. Over het algemeen zijn in ieder geval de volgende uitgangspunten gehanteerd: - e ventilatieopening is opgenomen in de meest kritische gevel. - et ruimtevolume bedraagt minimaal ca. 15 m 3. - Er is uitgegaan van worst-case materialen zoals 3 mm enkel glas, ongeïsoleerde daken, slechte of geen kierdichting en grote glasoppervlakken. - Slaapkamers met een schuin dak zijn beschouwd met en zonder dakkapel. - Woonkamers zijn beschouwd met en zonder aanbouw/serre. - In sommige gevallen is een correctie opgenomen indien sprake is van een gunstige oriëntatie. - Waar streetview is toegepast, is rekening gehouden met mogelijke recente wijzigingen als dakkapellen of dakramen, tenzij anders vermeld. e woningen waarvoor het niet mogelijk is om middels referentieberekeningen voldoende aan te tonen dat wordt voldaan aan de vereiste geluidwering worden nader onderzocht in fase B, waarbij de woning bouwkundig zal worden geïnventariseerd. Opgemerkt wordt dat de berekende geluidwering weergegeven in bijlage I en III, niet de daadwerkelijke geluidwering betreft. et is de geluidwering die hoort bij de worstcase referentieberekening. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 6

8 4.1 Rekenmethode e akoestische berekeningen worden uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder Conform dit voorschrift dient de geluidwering van de gevel door middel van een berekening te worden bepaald volgens de in NEN-EN beschreven rekenmethode, toegepast op de wijze zoals beschreven in bijlage V van dit Reken- en meetvoorschrift geluidhinder e toelichting van dit voorschrift geeft aan dat er een nadere toelichting voor het hanteren van deze rekenmethode is beschreven in de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR Binnen dit onderzoek worden de berekeningen uitgevoerd conform NPR 5272, die aansluit op NEN-EN Conform artikel 3.6 van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 mag hierbij geen rekening worden gehouden met de 2 db aftrek ingevolge art. 110g Wet geluidhinder, welke gehanteerd is het vaststellen van de geluidbelasting Bijlage V Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 Bijlage V behorende bij het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 beschrijft de wijze waarop omgegaan dient te worden met de bepaling van de geluidwering bestaande gebouwen. Volgens deze bijlage dient indien er door een aanwezige gevel, anders dan door het openen van ramen, ventilatie kan plaatsvinden, zoals door kieren, ventilatieroosters of ventilatieklepjes, de geluidwering te worden bepaald voor de situatie dat de desbetreffende ventilatieopeningen zijn gesloten en afgedicht. Ter compensatie dient een opening in de gevel in rekening te worden gebracht met een ventilatieopening met bijbehorende capaciteit ter grootte van de helft van de volgens het Bouwbesluit 2003 vereiste capaciteit. Aan deze opening wordt een geluidisolatiewaarde van 0 db(a) toegekend, code S0 in de berekeningen. Indien in de gevel ventilatieopeningen aanwezig zijn met een geluidisolatiewaarde groter dan 0 db(a) dan worden deze bij de bepaling van de geluidwering geopend geacht. Voor een gesloten gevel wordt een kierterm van db(a) aangehouden. Er zijn enkele bijzondere situaties waarbij hiervan afgeweken mag worden indien de daadwerkelijke geluidwering op basis van kennis en ervaring lager wordt geacht, bijvoorbeeld indien zich in de gevel schuif-, kantel-, stolpen stalen ramen en/of deuren bevinden. e akoestische effecten van eventueel achterstallig onderhoud worden buiten beschouwing gelaten Rekenprogramma Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma Boa versie van diractivity-software BV. In dit rekenprogramma is de rekenmethode conform NPR 5272 opgenomen. e berekeningen zijn uitgevoerd volgens: Infoblad Gevelisolatie en subsidieverlening van BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaai). Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 2006 (Ssv). Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 7

9 4.2 Toetsing bestaande gevelgeluidwering In de toetsingsberekeningen wordt nagegaan of de maximale toegestane binnenwaarde van 43 db (art. 16b lid b onder 1 conform Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 2006 ) wordt overschreden in één of meerdere geluidsgevoelige verstrekken binnen de woning. Indien de waarde van 43 db wel wordt overschreden dienen geluidwerende gevelmaatregelen te worden getroffen voor alle vertrekken waar de waarde van 43 db wordt overschreden. e binnenwaarde dient bij het treffen van voorzieningen teruggebracht te worden tot 38 db. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 8

10 5 Onderzoeksresultaten 5.1 Inleiding et doel van fase A is om voor de 574 woningen vast te stellen of in de huidige situatie kan worden voldaan aan het vereiste binnenniveau. iertoe zijn op basis van beide besluiten lijsten met alle woningen opgesteld, zie bijlage I en II. Aangezien er woningen in beide besluiten voorkomen, adressen zonder hogere waarde zijn opgenomen en een enkel item uit meerdere woningen bestaat, komt het totaal aantal unieke woningen die onderzocht dienen te worden op 523. Voor een deel van de woningen in het onderzoek zijn de te behalen geluidwering dusdanig laag, dat met de slechts denkbare gevelopbouw en een klein volume kan worden voldaan aan de vereiste geluidwering G A. Indien enkele gegevens van de gevelopbouw bekend zijn kan met een referentieberekening worden aangetoond dat in alle mogelijke vergelijkbare situaties kan worden voldaan aan de vereiste geluidwering. In onderstaande paragrafen worden middels deze worst-case referentieberekeningen afhankelijk van de geluidbelasting onderbouwd dat wordt voldaan aan de vereiste geluidwering. In deze bijlage I zijn de woningen gekoppeld aan een referentieberekening, waaruit blijkt dat kan worden voldaan aan de vereiste geluidwering. In bijlage II zijn de woningen opgenomen waarvoor op basis van referentieberekeningen niet kan worden voldaan aan de vereiste geluiwering. eze woningen komen in aanmerkingen voor nader onderzoek. In sommige situaties is in bijlage II voor de bovenste verdieping geen hogere waarde opgenomen. Voor deze situaties dient door nadere onderzoek te worden vastgesteld of er op deze verdieping geen geluidgevoelige ruimten zijn gesitueerd. 5.2 Referentieberekening 1 en 2 Voor ruimtes waarvan de benodigde geluidwering G A lager is dan 14 db zijn ter onderbouwing referentieberekening 1 en 2 opgesteld, zie ook bijlage III. Referentieberekening 1 betreft een zeer ongunstige ruimte voorzien van 3 geluidbelaste lichte gevels, een ongeïsoleerd dak, geen kierdichting en een minimaal ruimtevolume. Referentieberekening 2 betreft een zeer ongunstige zolderkamer voorzien van enkel glas, enkelvoudige ongeïsoleerde panelen, geen kierdichting en een ongeïsoleerd dak. In de praktijk zal deze ruimte dan ook nauwelijks voorkomen en kan worden gesteld dat alle daadwerkelijke ruimten een hogere geluidwering zullen bezitten. In onderstaande tabel 5.1 zijn referentieberekening 1 en 2, als worst-case situatie, nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 9

11 Tabel 5.1. Referentieberekeningen 1 en 2. Ref. Ber. Geluidwering Volume Gevel 1 Gevel 2 Gevel 3 \ ak ak Woonkamer \ slaapkamer 1, var 1 14 db(a) 15 m 3 3 mm glas (100%) Kierterm KT25, S0 3 mm glas (100%) Kierterm KT25 3 mm glas (100%) p1 1, var 2 14 db(a) 15 m 3 3 mm glas (50%) 3 mm glas (50%) BP1 (100%) p1 BP1 (50%) BP1 (50%) Kierterm KT25, S0 Kierterm KT25 Zolderkamer 2a 15 db(a) 19 m 3 3 mm glas (50%) Paneel (100%) 1 1 Zolderkamer BP1 (50%) Kierterm KT35 Kierterm KT35 Kierterm KT25, S0 akraam 5.3 Referentieberekening 1b, Noordhoef Aan de Noordhoef in Gouda, zijn enkele appartementencomplexen gelegen, waarvoor de 3 e bouwlaag een geluidwering benodigd is van minimaal 15 db(a). iertoe is referentieberekening 1b opgesteld, zie ook bijlage III. Middels streetview is vastgesteld dat de gevels deels bestaan uit metselwerk. erhalve is metselwerk toegepast in plaats van houten panelen waardoor de geluidwering met 2 db toeneemt en kan worden voldaan aan het vereiste binnenniveau. In onderstaande tabel 5.2 is referentieberekening 1b, als worst case situatie, nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Tabel 5.2. Referentieberekeningen 1b. Ref. Ber. Geluidwering Volume Gevel 1 Gevel 2 Gevel 3 ak Woonkamer \ slaapkamer 1b, 17 db(a) 15 m 3 3 mm glas (25%) 3 mm glas (75%) - p1 Noordhoef Bp1 (75%) Me1 (25%) Kierterm KT45, S0 Kierterm KT Referentieberekening 3 Voor vele woningen geldt dat deze zijn voorzien van een pannendak op de 2 e of 3 e bouwlaag, waarbij een geluidwering benodigd is die varieert van db(a). iertoe zijn referentieberekening 3b t/m 3f opgesteld, zie ook bijlage III. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 10

12 Middels streetview is vastgesteld dat de woningen aan de geluidbelaste zijde zijn voorzien van een pannendak en dakraam of dakkapel. Binnen referentieberekening 3, zijn diverse worst-case varianten 3b t/m 3f opgesteld waaruit blijkt dat voor de beschouwde woningen aan de vereiste geluidwering kan worden voldaan. Waar variant 3b t/m 3f als referentie is gebruikt, is middels streetview gecontroleerd of aan de voorwaarden kan worden voldaan. Variant 3b betreft een zolderkamer van een hoekwoning, voorzien van een zijgevel en een dakkapel. Tussenwoningen met een gelijke opbouw hebben geen zijgevel en zullen derhalve een hogere geluidwering bezitten. Variant 3c betreft een zolderkamer van een hoekwoning, voorzien van een zijgevel met daarin beglazing opgenomen. Tussenwoningen met een gelijke opbouw hebben geen zijgevel en zullen derhalve een hogere geluidwering bezitten. Variant 3d is gelijk aan variant 3c, middels streetview is vastgesteld dat het raam in de zijgevel niet meer dan 25% van de gevel beslaat. Variant 3e is voor ca. 8 woningen toegepast waarbij middels streetview is vastgesteld dat de zolderkamers, door de nokhoogte een groter volume zullen hebben waardoor de geluidwering met ca. 1 db toeneemt. eze variant is bekeken met en zonder vliering, wat invloed heeft op het volume en het buitenoppervlak. Variant 3f betreft variant 3e alleen dan met dakkapel. In onderstaande tabel 5.3 is de basis nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Tabel 5.3. Referentieberekeningen 3. Ref. Ber. Geluidwering Volume ak akkapel ak dakkapel Zijgevel Slaapkamer 3b 17 db(a) 15 m 3 1 Kierterm KT35 3 mm glas BP1, wangen Kierterm K45, S0 P1 Me1 3c 17 db(a) 15 m 3 1 Kierterm KT35 akraam, S0 3d 18 db(a) 15 m 3 1 Kierterm KT35 akraam, S mm glas (75%) Me1 (25%) Kierterm KT mm glas (25%) Me1 (75%) Kierterm KT45 Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 11

13 Vervolg tabel 5.3. Referentieberekeningen 3. Ref. Ber. Geluidwering Volume ak akkapel ak dakkapel Zijgevel Slaapkamer 3e 19 db(a) 15 m 3 1 Kierterm KT35 akraam mm glas (25%) Me1 (75%) Kierterm KT45, S0 3f 18 db(a) 25 m 3 1 Kierterm KT35 3 mm glas BP1, wangen Kierterm K45, S0 P1 3 mm glas (25%) Me1 (75%) Kierterm KT Referentieberekening 3, Molendijk 1 Voor de woning gelegen aan de Molendijk 1 is op de bovenste verdieping een geluidwering benodigd van 19 db(a). e ruimte is een variant op referentieberekening 3f, zie ook bijlage III. Middels streetview is vastgesteld dat de woningen dieper is als de referentieberekening, zodat het volume toeneemt. Middels Google Earth is de oriëntatie bekeken, waaruit blijkt dat voor het dak door de oriëntatie een iets lagere geluidbelasting geldt. In onderstaande tabel 5.4 is de basis nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Tabel 5.4. Referentieberekening Molendijk 1. Ref. Ber. Geluidwering Volume ak akkapel ak dakkapel Zijgevel Slaapkamer Molendijk 1 19 db(a) 32 m 3 1 Kierterm KT35 3 mm glas BP1, wangen Kierterm K45 P1 3 mm glas (25%) Me1 (75%) Kierterm KT45, S0 5.6 Referentieberekening 3, Bloemendaalseweg 22 Voor de woning gelegen aan de Bloemendaalseweg 22 is op de bovenste verdieping een geluidwering benodigd van 19 db(a). e ruimte is een variant op referentieberekening 3f, zie ook bijlage III. Middels Google Earth is vastgesteld dat de woning haaks op de rijksweg A12 is gelegen, zodat voor het dak een iets lagere geluidbelasting geldt. In onderstaande tabel 5.5 is de basis nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 12

14 Tabel 5.5. Referentieberekening Bloemendaalseweg 22. Ref. Ber. Geluidwering Volume ak akkapel ak dakkapel Zijgevel Slaapkamer Bloemen- 19 db(a) 25 m mm glas (75%) P1 3 mm glas (25%) daalseweg Kierterm KT35 BP1, wangen Me1 (75%) 22 Kierterm K45 Kierterm KT45, S0 5.7 Referentieberekening 3, Pieter Christiaan Straat 16 en 2 Voor de woningen gelegen aan de Pieter Christiaan Straat is op de 1 e en 2 e verdieping een geluidwering benodigd van maximaal 19 db(a). e ruimte is een variant op referentieberekening 3c, zie ook bijlage III. Middels Google Earth is de oriëntatie bekeken, waaruit blijkt dat voor de zijgevel door de oriëntatie een iets lagere geluidbelasting geldt en is het glaspercentage in de zijgevel iets aangepast. In onderstaande tabel 5.6 is de basis nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Tabel 5.6. Referentieberekeningen Pieter Christiaan Straat 16 en 2. Ref. Ber. Geluidwering Volume ak akkapel ak dakkapel Zijgevel Slaapkamer Pieter Christ. Str 16 en 2 19 db(a) 15 m 3 1 Kierterm KT35 akraam, S mm glas (20%) Me1 (80%) Kierterm KT45 Voor deze woningen is op 30 augustus 2011 ter plaatse vastgesteld dat er geen verschillen zijn met streetview. 5.8 Referentieberekening 3, Pieter Christiaan Straat 18 Voor de hoekwoningen gelegen aan de Pieter Christiaan Straat 18 is op de bovenste verdieping een geluidwering benodigd van 21 db(a). e ruimte is een variant op referentieberekening 3c, zie ook bijlage III. Middels Google Earth is de oriëntatie bekeken, waaruit blijkt dat het dakraam aan de niet geluidbelaste zijde is gelegen en de zijgevel haaks op de snelweg is gelegen. erhalve is de geluidbelasting op de het dak en de zijgevel lager. In onderstaande tabel 5.7 is de basis nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 13

15 Tabel 5.7. Referentieberekening Pieter Christiaan Straat 18. Ref. Ber. Geluidwering Volume ak akkapel ak dakkapel Zijgevel Slaapkamer Pieter Christ. Str db(a) 29 m 3 1 Kierterm KT35 akraam mm glas (25%) Me1 (75%) Kierterm KT45, S0 Voor deze woning is op 30 augustus 2011 ter plaatse vastgesteld dat er geen verschillen zijn met streetview. 5.9 Referentieberekening 4 Voor vele woningen geldt dat deze zijn voorzien van een hoekvertrekken zonder dak waarbij een geluidwering benodigd is die varieert van db(a). iertoe zijn referentieberekening 4a t/m 4c opgesteld, zie ook bijlage III. Voor variant 4a is uitgegaan van 2 gevels, voorzien van 75% glas en 25% panelen. voor woningen waar variant 4b is toegepast, is middels streetview vastgesteld dat 1 van de gevels was opgebouwd uit metselwerk. Voor variant 4c geldt dat de zijgevel een blinde muur betreft. In onderstaande tabel 5.8 is de basis van referentieberekening 4a t/m 4c, als worst case situatie, nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Tabel 5.8. Referentieberekeningen 4. Ref. Ber. Geluidwering Volume Gevel 1 Gevel 2 Geluidgevoelige ruimte 4a 18 db(a) 15 m 3 3 mm glas (75%) BP1 (25%) Kierterm KT45, S0 4b 18 db(a) 15 m 3 3 mm glas (75%) ME1 (25%) Kierterm KT45, S0 4c 22 db(a) 15 m 3 3 mm glas (75%) ME1 (25%) Kierterm KT45, S0 3 mm glas (75%) BP1 (25%) Kierterm KT45 3 mm glas (75%) BP1 (25%) Kierterm KT45 ME1 Voor de varianten 4a t/m 4c is gevarieerd met oriëntatie en materialisering. it is vastgesteld middels Google Earth en streetview. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 14

16 5.10 Referentieberekening 5 Referentieberekening 5 heeft betrekking op woonkamers, die over het algemeen door hun grote volume minder kritisch zijn. Er zijn berekeningen gemaakt met en zonder een serre/uitbouw waarbij een geluidwering wordt behaald van minimaal 19 db(a), iertoe is referentieberekening 5 opgesteld, zie ook bijlage III. In onderstaande tabel 5.9 is de basis van referentieberekening 5, als worst case situatie, nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Tabel 5.9. Referentieberekeningen 5. Ref. Ber. Geluidwering Volume Gevels Gevel schuifpui Serre ak Woonkamer 5, grote serre 19 db(a) 90 m 3 3 mm glas (75%) 3 mm glas (75%) 3 mm glas (100%) - ME1 (25%) ME1 (25%) Kierterm KT45 Kierterm KT45 Kierterm KT30, S0 5, uitbouw 20 db(a) 63 m 3 3 mm glas (75%) ME1 (25%) Kierterm KT45 3 mm glas (75%) ME1 (25%) Kierterm KT30, S0 - P1 5, kleine serre 19 db(a) 71 m 3 3 mm glas (75%) 3 mm glas (75%) 3 mm glas (100%) P1 en plat dak ME1 (25%) ME1 (25%) Kierterm KT45 Kierterm KT45 Kierterm KT30, S Referentieberekening 6 Referentieberekening 6 heeft betrekking op woonkamers in bungalows, waar mogelijk het dak deel uit maakt van de gevel. Er zijn berekeningen gemaakt met en zonder dak waarbij een geluidwering wordt behaald van minimaal 19 db(a), iertoe is referentieberekening 6 opgesteld, zie ook bijlage III. In onderstaande tabel 5.10 is de basis van referentieberekening 6, als worst case situatie, nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Tabel Referentieberekeningen 6. Ref. Ber. Geluidwering Volume Gevel Gevel Gevel Gevel ak schuifpui schuifpui Woonkamer 6, met dak 19 db(a) 106 m 3 3 mm glas (75%) 3 mm glas (75%) 3 mm glas 3 mm glas 1 ME1 (25%) ME1 (25%) (100%) (100%) Kierterm KT45, S0 Kierterm KT30 Kierterm KT45 Kierterm KT30 Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 15

17 Vervolg tabel Referentieberekeningen 6. Ref. Ber. Geluidwering Volume Gevel Gevel Gevel Gevel ak schuifpui schuifpui Woonkamer 6, zonder dak 20 db(a) 84 m 3 3 mm glas (75%) 3 mm glas (75%) 3 mm glas 3 mm glas - ME1 (25%) ME1 (25%) (100%) (100%) Kierterm KT45, S0 Kierterm KT30 Kierterm KT45 Kierterm KT Referentieberekening 7, e Gouwe 13 Voor de woning gelegen aan de e Gouwe 13 is een aparte referentieberekening gemaakt vanwege de bijzondere vorm van het dak. Er is een worst case berekening gemaakt waarbij een geluidwering wordt behaald van minimaal 18 db(a), zie ook bijlage III. In onderstaande tabel 5.11 is de basis van referentieberekening 7, als worst case situatie, nader uitgewerkt. e gebruikte codes worden nader omschreven in bijlage IV. Tabel Referentieberekening 7. Ref. Ber. Geluidwering Volume ak Overige dak Slaapkamer 7 18 db(a) 27 m 3 1 Kierterm KT35 akraam, S0 1 Kierterm KT35 Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 16

18 6 Samenvatting In opdracht van Rijkswaterstaat ienst Zuid-olland is voor het project Akoestisch gevelonderzoek A12 Gouda-Woerden, een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd naar de huidige gevelgeluidwering van de bestaande woningen gelegen in de nabijheid van de A12 tussen Gouda en Woerden. Aanleiding voor het onderzoek is het verbreden van de A12 tussen Gouda en Woerden. oor het aanpassen van de bestaande weg worden de omliggende woningen conform de Wet Geluidhinder aangemerkt als saneringssituatie of aanpassingssituatie, aangezien de geluidbelasting toeneemt. et betreft 574 woningen waarvoor in het Tracébesluit A12 Gouda-Woerden, d.d. 7 september 2010, en het Wegaanpassingsbesluit A12 Woerden-Gouda, d.d. 8 oktober 2009, hogere waarden zijn vastgesteld. Voor deze woningen dient te worden voldaan aan de binnenwaarden zoals vereist in de Wet Geluidhinder. Om te kunnen voldoen aan de binnenwaarden dient een akoestisch gevelonderzoek te worden uitgevoerd. Enkele van deze woningen vallen tevens binnen de scope van het onderzoek Akoestisch onderzoek aanleg BRAVO 3 en reconstructie aansluiting A12 Waarder en Wulverhorstbaan Woerden, kenmerk V R001 d.d Voor deze woningen is de geluidbelasting weergegeven voor de Rijksweg A12, alsmede de totale gecumuleerde geluidbelasting (Rijksweg A12, BRAVO 3 en railverkeerslawaai). eze woningen zullen in fase B nader worden beschouwd. et doel van fase A is om voor de 574 woningen vast te stellen of in de huidige situatie kan worden voldaan aan het vereiste binnenniveau. oor middel van een worst-case benadering is voor ca. 355 woningen vastgesteld dat kan in de huidige situatie kan worden voldaan aan het vereiste binnenniveau. 168 woningen zullen in fase B, nader worden onderzocht, waarvan 16 woningen tevens worden geluidbelast door project BRAVO 3. e 16 woningen zullen apart worden beschouwd, uitgaande van een gecumuleerde geluidbelasting (Rijksweg A12, BRAVO 3 en railverkeerslawaai). Cauberg-uygen Raadgevende Ingenieurs BV A.A. artman, senior projectleider Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. 11 oktober 2011 Bladzijde 17

19 Bijlage I Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie

20 Bijlage I toelichting Opgemerkt wordt dat de berekende geluidwering weergegeven in tabellen in deze bijlage, niet de daadwerkelijke geluidwering betreft. et is de geluidwering die hoort bij de worstcase referentieberekening. it wordt duidelijk uit het onderstaande voorbeeld. Woning Geluidbelasting Eis Geluidwering Beoordeling Referentie Geluidwering binnenwaarde G A Vereist Berekend berekeningen G A daadwerkelijk Begane grond Voldoet 1 en 2 (zie bijlage III van dit rapport) 24 1 e verdieping Voldoet 3 18 (zie bijlage III van dit rapport) e geluidbelasting op de begane grond is dermate laag, dat op basis van referentieberekening 1 en 2 geconcludeerd kan worden, dat wordt voldaan aan de eis. e geluidbelasting op de verdieping is 2 db hoger en hiervoor is middels referentieberekening 3 aangetoond dat wordt voldaan aan de eis. it houdt niet in dat de geluidwering op de 1 e verdieping 2 db hoger is dan op de begane grond. In de daadwerkelijke situatie zijn als voorbeeld de geluidweringen de laatste kolom aanwezig. aaruit blijkt dat in de deze voorbeeldsituatie in de praktijk ruimschoots wordt voldaan en dat de woonkamer zoals te verwachten een hogere geluidwering bezit dan de 1 e verdieping. Akoestisch gevelonderzoek A Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie C. van Uffelen

21 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Onderzoek Anna oeve A Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Anna oeve A Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Anna oeve A Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Anna oeve A Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing

22 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Onderzoek Beatrix oeve C Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Beatrix oeve C Gouda 4, voldoet 1 en 2 Tracé Beatrix oeve C Gouda 4, voldoet 1 en 2 Tracé Beatrix oeve C Gouda 4, voldoet 1 en 2 Tracé Beukelaan SM Gouda 4, voldoet 1 en 2 Tracé Beukelaan SM Gouda 1, voldoet 1 en 2 Tracé 4, voldoet 1 en 2 Tracé Beukelaan SM Gouda 4, voldoet 1 en 2 Tracé Beukelaan SM Gouda 4, voldoet 1 en 2 Tracé Beukelaan SM Gouda 4, voldoet 1 en 2 Tracé Beukelaan SM Gouda 4, voldoet 1 en 2 Tracé Bloemendaalseweg AA Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 3 Wegaanpassing Bloemendaalseweg AB Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing

23 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Onderzoek eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing

24 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Onderzoek eborah oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Elzepad JC Gouda 1, voldoet 1 en 2 Tracé Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing

25 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Onderzoek Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing

26 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Onderzoek Johanna oeve J Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Johanna oeve J Gouda 1, voldoet 1 en 2 Tracé Johanna oeve J Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3 Wegaanpassing Klazina oeve JE Gouda 1, Wegaanpassing 4, Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Klazina oeve JE Gouda 1, Wegaanpassing 4, Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Klazina oeve JE Gouda 1, Wegaanpassing 4, Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Klazina oeve JE Gouda 1, Wegaanpassing 4, Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Klazina oeve JE Gouda 1, Wegaanpassing 4, Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Klazina oeve JE Gouda 1, Wegaanpassing 4, Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing

27 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Onderzoek Klazina oeve JE Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Klazina oeve JE Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Klazina oeve JE Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Klazina oeve JE Gouda 1, Wegaanpassing 4, Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Klazina oeve JE Gouda 1, voldoet 1 en 2 Tracé 7, voldoet 1 en 2 Tracé Klazina oeve JE Gouda 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Laura oeve J Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Laura oeve J Gouda 4, voldoet 1 en 2 Tracé 7, voldoet 1 en 2 Tracé Noordhoef SK Gouda 1, Wegaanpassing 7, voldoet 4 Wegaanpassing 10, voldoet 1b Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing

28 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Onderzoek Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing

29 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Onderzoek Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Rietzoom CZ Gouda 7, voldoet 1 en 2 Tracé Veenzoom CG Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Veenzoom CG Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Veenzoom CG Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Veenzoom CG Gouda 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Albert Schweitzerstraat SC Reeuwijk 1, Wegaanpassing 4, Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Albert Schweitzerstraat SC Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Albert Schweitzerstraat SC Reeuwijk 1, Wegaanpassing 4, Wegaanpassing 7, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing Albert Schweitzerstraat SC Reeuwijk 1, voldoet 1 en 2 Tracé 4, voldoet 1 en 2 Tracé 7, voldoet 3b/c Tracé

30 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Onderzoek Albert Schweitzerstraat SC Reeuwijk 1, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3b/c Wegaanpassing Albert Schweitzerstraat TZ Reeuwijk 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3b/c Wegaanpassing Albert Schweitzerstraat TZ Reeuwijk 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3b/c Wegaanpassing Albert Schweitzerstraat TZ Reeuwijk 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3b/c Wegaanpassing Albert Schweitzerstraat TZ Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Albert Schweitzerstraat TZ Reeuwijk 1, Wegaanpassing 4, voldoet 1 en 2 Wegaanpassing 7, voldoet 3b/c Wegaanpassing Anne Frankstraat VS Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VS Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VS Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VS Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VS Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VS Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VS Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VS Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé

31 Overzicht woningen die voldoen aan vereiste binnenniveau in bestaande situatie. Straatnaam Postcode Plaats oogte Geluidbelasting Eis Geluidwering G A vereist berekend Beoordeling Referentieberekening Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VS Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VR Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VR Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Anne Frankstraat VP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé Onderzoek orp NG Reeuwijk 1, voldoet 5 Wegaanpassing 4, voldoet 3c/4 Wegaanpassing 7, voldoet 3d/e Wegaanpassing orp NG Reeuwijk 1, voldoet 5 Wegaanpassing 4, voldoet 3c/4 Wegaanpassing 7, voldoet 3d/e Wegaanpassing orp 4a 3466NG Reeuwijk 1, voldoet 5 Wegaanpassing 4, voldoet 3c/4 Wegaanpassing 7, voldoet 3d/e Wegaanpassing orus Rijkersstraat XP Reeuwijk 7, voldoet 3b/c Tracé orus Rijkersstraat XM Reeuwijk 7, voldoet 3b/c Tracé orus Rijkersstraat XP Reeuwijk 7, voldoet 3b/c Tracé orus Rijkersstraat XM Reeuwijk 7, voldoet 3b/c Tracé orus Rijkersstraat XP Reeuwijk 7, voldoet 3b/c Tracé orus Rijkersstraat XM Reeuwijk 7, voldoet 3b/c Tracé orus Rijkersstraat XP Reeuwijk 7, voldoet 3b/c Tracé orus Rijkersstraat XM Reeuwijk 7, voldoet 3b/c Tracé orus Rijkersstraat XP Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé orus Rijkersstraat XM Reeuwijk 7, voldoet 3b/c Tracé orus Rijkersstraat XM Reeuwijk 7, voldoet 3b/c Tracé orus Rijkersstraat XR Reeuwijk 7, voldoet 1 en 2 Tracé

ONTWERPBESLUIT voor binnenniveaus en sanering van woningen langs de A12 in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen

ONTWERPBESLUIT voor binnenniveaus en sanering van woningen langs de A12 in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen ONTWERPBESLUIT voor binnenniveaus en sanering van woningen langs de A12 in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen Datum besluit : Projectnummer : 201208845 Naam project : Wegverbreding A12 Gouda - Woerden,

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Betreft

NOTITIE. Aanleiding. Betreft NOTITIE Betreft n appartementen Zijl Opdrachtgever 2d vastgoed b.v. Contactpersoon E. van Dongen Werknummer 839.301.00 Datum 25 november 2014 Aanleiding Naar aanleiding van de reactie van DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie 20120438-08 Referentie 20120438-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen Geluidbelasting railverkeer op woningbouwlocatie Knoevenoordstraat te Brummen versie 5 februari 2007 datum 5 februari 2007 opdrachtgever H. van Ittersum Burg. Van Walsemstraat 11 8162 GC EPE auteur A.D.

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Katoenstraat 7 Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Vastbouw Oost BV De heer S. Berns Postbus 240 7460 AE RIJSSEN 7572 CW Oldenzaal telefoon 0541 539 333 telefax 0541 531 860 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Notitie 20100908-10 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Beoordeling buitenruimten

Notitie 20100908-10 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Beoordeling buitenruimten Notitie 20100908-10 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Beoordeling buitenruimten Datum Referentie Behandeld door 1 februari 2011 20100908-10 A. Timmers/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid Ontwerp-Beschikking hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het realiseren van twee woningen aan de Triemsterloane te Kollumerzwaag Kollumerland c.a. (wijzigingsplan Kollumerzwaag De Saedkampe ) Besluit

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Notitie Appartementengebouw Beringstraat te Amersfoort; aanpassing ontwerp buitenruimten

Notitie Appartementengebouw Beringstraat te Amersfoort; aanpassing ontwerp buitenruimten Notitie 20091526-03 Appartementengebouw Beringstraat te Amersfoort; aanpassing ontwerp buitenruimten Datum Referentie Behandeld door 9 november 2009 20091526-03 P. van der Horst-Entius./ATr 1 Inleiding

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Düsseldorf, Bonn Paris, Lyon London Leuven Zoetermeer

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Düsseldorf, Bonn Paris, Lyon London Leuven Zoetermeer Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Havenkwartier te Lisse, 8 herenhuizen type A; Geluidbelasting op de gevels ten gevolge van wegverkeer Rapportnummer G 15950-3B d.d. 7 juli 2009 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Nieuwbouw woning te Uddel; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 28 september 2010 Referentie

Nieuwbouw woning te Uddel; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 28 september 2010 Referentie Nieuwbouw woning te Uddel; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Datum 28 september 2010 Referentie 20101780-01 Referentie 20101780-01 Rapporttitel Nieuwbouw woning te Uddel; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek Geluidbelasting wegverkeer en industrielawaai op bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek versie 16 november 2009 datum 16 november 2009 opdrachtgever Oosterpoort Postbus 31 6560 AA Groesbeek auteur

Nadere informatie

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Datum besluit : Naam project : Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt Adres project : Talmastraat (tussen Talmastraat, Savornin Lohmanlaan,) Zaaknummer : Bijlagen

Nadere informatie

The British School of Amsterdam

The British School of Amsterdam The British School of Amsterdam Akoestisch onderzoek inzake vergunning W01/0565 2005 d.d. 2 mei 2006; wijziging aan achterzijde van stenen hoofdgebouw Rapportnummer SB 625-1-RA-001 d.d. 30 oktober 2015

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer Rapport B.2006.0407.37.R001 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Aansluiting van twee wegen op het nieuwbouwplan De Jonge Veenen te Moerkapelle

Akoestisch onderzoek Aansluiting van twee wegen op het nieuwbouwplan De Jonge Veenen te Moerkapelle Akoestisch onderzoek Aansluiting van twee wegen op het nieuwbouwplan De Jonge Veenen te Moerkapelle Behandeld door: Opdrachtgever: J.M.B. Boere Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Bijlage 2 1 Wet geluidhinder: verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder (in enkelvoud indienen) Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP s-gravenhage 1. Gegevens verzoeker Naam:

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude

Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bouwplan Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER 20104172 rapportnummer: 20104172 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING

CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl CUMULATIEVE

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Dorpshuisplein

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Dorpshuisplein Geluidbelasting wegverkeer op locatie Dorpshuisplein te Amerongen versie 24 januari 2008 07384 datum 24 januari 2008 opdrachtgever Bureau van Droffelaar Jollesstraat 5 6814 JE ARHEM auteur A.D. Postma

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 8 Opsteller : Michiel Smits Datum : 8 maart februari 2017 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; bouwplan woning op perceel Rietveld 33A te Woerden.

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Toelichting Formulier GBa

Toelichting Formulier GBa Toelichting Formulier GBa Algemeen In dit formulier zijn de toetsbedragen verwerkt die worden gehanteerd als kostenindicatie bij autonome gevelmaatregelen. Voor een berekening van de subsidie bij gekoppelde

Nadere informatie

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Akoestisch onderzoek 37 voorontwerp bestemmingsplan "Steverinkstraat bij 39-2009" wegverkeer op bouw Pierikstraat- Steverinkstraat te Gaanderen versie 30 oktober 2008 datum 31 oktober 2008 opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker wegverkeer op bouwlocatie Koekoekstraat te Vierakker versie 22 juni 2009 datum 22 juni 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste Geluidbelasting wegverkeer op landgoed Nieuwe Weuste te Winterswijk versie 24 september 2008 datum 25 september 2008 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 8001 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

! 7 7 Z'.:;', ;"q. ! &,.j 1 -.., :-. :. ! ::,,;i:;.:: 1.', :,-',:,, Ì: l...,..,:.''-'<'. -. bijlage(n) uw brief van uw kenmerk

! 7 7 Z'.:;', ;q. ! &,.j 1 -.., :-. :. ! ::,,;i:;.:: 1.', :,-',:,, Ì: l...,..,:.''-'<'. -. bijlage(n) uw brief van uw kenmerk Gemeente Bergen op Zoom T.a.v. mevrouw A.J.W.P. Rampaart Postbus 35 4600 AA Bergen op Zaom ons kenmerk 08/007823/jmi I! 7 7 Z'.:;', ;"q! &,.j 1 -.., :-. :.! ::,,;i:;.:: 2.d~ I 1.', :,-',:,, Ì: l...,..,:.''-'

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek Cumulatieve geluidbelasting Triangel Waddinxveen In opdracht van: Behandeld door: Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen Dhr. D. Koppenaal Postbus 400 2740 AK Waddinxveen

Nadere informatie