WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN STOTHERM BRICK

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN STOTHERM BRICK"

Transcriptie

1 WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN STOTHERM BRICK Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Façatile Kleidakpannen

2 Woord vooraf renovatieoplossingen Renovatieoplossing met Met de website renovatieoplossingen.be wil Wienerberger u als bouwprofessional zowel informeren als inspiratie bieden over wat er vandaag zoal mogelij k is op het gebied van gevelrenovatie. Deze websyllabus herneemt de inhoud van de website voor de renovatieoplossing met gevelisolatiesysteem van Wienerberger met inbegrip van uitvoeringsdetails en adviezen. Zo beschikt u meteen over één handig document voor deze renovatieoplossing. Meer informatie over de Wienerberger aanpak voor renovatieoplossingen, referenties en bestekteksten vindt u op En via een blog volgen we daar twee concrete renovatieprojecten om meer inzicht verkrij gen in de effecten van een doorgedreven schilrenovatie op het wooncomfort en het energieverbruik. Wij hopen dat dit document u nog veel diensten zal bewij zen bij uw volgende gevelrenovaties. Download ook de websyllabi met de andere geveloplossingen van Wienerberger en de websyllabus met algemene adviezen bij de 4 oplossingen: Terca en Desimpel gevelstenen Koramic kleidakpannen Façatile kleipannen Algemene adviezen 1

3 renovatieoplossingen combineert de voordelen van een gevelbekleding met de stootvastheid van gevelstenen. Funderingswerken zij n niet vereist. Het is een systeemopbouw waarbij steenstrippen aangebracht worden op harde isolatieplaten. Ideaal wanneer er weinig ruimte beschikbaar is. In deze syllabus vindt u een beknopte beschrij ving, talrij ke detailtekeningen, en specifi eke adviezen. Inhoudstafel websyllabus 1. Wat? Wat is? Wanneer toepasbaar? Technische info Adviezen Voordelen van Aansluiting op het buitenschrij nwerk De funderingsaanzet Maak gebruik van de juiste materialen! Minimale horizontale en verticale dakoversteek Ondergrond: eisen Opvoegen steenstrippen Plaatsing enkel door een gespecialiseerde aannemer Te hanteren voegbreedtes Technische specifi caties voor gevelsteenstrippen Type steenstrippen en het metselverband Vermij d donkere steenstrippen Vertrouw op een systeem Voorzien van dilatatievoegen Fundering algemeen Geen funderingswerken massieve muur, na afbraak gevel-afwerking spouwmuur Geen funderingswerken Hellende dakaansluiting algemeen goot - voldoende oversteek goot - onvoldoende oversteek zonder binnenaanpassingen goot - onvoldoende oversteek met binnenaanpassingen

4 zij delings - voldoende oversteek zij delings - onvoldoende oversteek spouwmuur met behoud gevelsteen goot - voldoende oversteek Platte dakaansluiting algemeen platte dakrand overgang platte dak - gevel Raamaansluiting algemeen nieuw, bovenaansluiting nieuw, ondersluiting nieuw, zij aansluiting massieve muur behoud, bovenaansluiting behoud, onderaansluiting behoud, zij aansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur behoud, bovenaansluiting behoud, onderaansluiting behoud, zij aansluiting spouwmuur behoud, bovenaansluiting behoud, onderaansluiting behoud, zij aansluiting Deuraansluiting algemeen nieuw, onderaansluiting behoud, onderaansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur nieuw, onderaansluiting behoud, onderaansluiting...35 Gebruiksvoorwaarden van de website en bij horende websyllabus Bescherming van de persoonlij ke levenssfeer Voorwaarden voor gebruik Auteursrecht Aansprakelij kheid Opmerkingen, vragen en suggesties Rechtspraak...37 Contact

5 1. Wat? 1.1. Wat is?, is een innovatief systeem dat het uitzicht en de eigenschappen van traditioneel metselwerk combineert met optimale thermische prestaties. De na-isolatie van de gevel gebeurt met geëxpandeerd polystyreen (EPS), een wapeningslaag en vervolgens steenstrippen die op de wapeningslaag worden bevestigd. De kwaliteit van het systeem wordt gegarandeerd door toepassing van de beschreven laagopbouw. Doordat StoTherm Brick enkel door opgeleide aannemers mag geplaatst worden, is ook de kwaliteit van de plaatsing gegarandeerd. De steenstrippen worden gezaagd uit Terca en Desimpel gevelstenen, zowel handvorm, vormbak als strengpers zij n mogelij k. Ze zij n onderhoudsvriendelij k, blij vend mooi, stootvast en hebben een lange levensduur. Een duurzame keuze dus Wanneer toepasbaar? wordt toegepast als renovatieoplossing bij bestaande massieve muren, bij massieve muren bekomen na het wegbreken van een gevelbekleding of een bestaand buitenspouwblad en spouwmuren met behoud van een bestaand massief buitenspouwblad. Het grote voordeel is dat er geen funderingswerken nodig zij n. als na-isolatieoplossing van bestaande buitenmuren is toepasbaar vanaf een beschikbare ruimte van 10 cm. Het is de dunste oplossing van Wienerberger Technische info Onder adviezen vindt u specifi eke adviezen met betrekking tot: De keuze van de steenstrippen De verschillende types steenstrippen Dilatatievoegen Eisen gesteld aan de ondergrond 4

6 2. Adviezen 2.1. Voordelen van Er wordt een continu doorlopende isolatieschil gecreëerd. Door het aanbrengen van de isolatie aan de buitenzij de kunnen bestaande koudebruggen aangepakt worden. Er bestaan heel wat esthetische keuzemogelij kheden betreffende de afwerking met steenstrippen: tal van kleuren, texturen en formaten komen in aanmerking. Gevelsteensysteem met een beperkte dikte: de voordelen van isolatie en dunnere gevelbekledingen met elkaar gecombineerd. Bestaand schrij nwerk dient niet aangepast te worden indien het voldoet aan de vooropgestelde eisen. Vroegere investeringen gaan dus niet verloren. Net als het schrij nwerk kunnen de dakconstructie en isolatie behouden worden, eventueel mits aanpassingen ter hoogte van de aansluitingen tussen het gevelsysteem en de dakconstructie. Er ontstaan geen problemen betreffende bouwfysische aspecten. De thermische inertie van de keramische binnenmuur blij ft behouden, wat niet het geval is wanneer er vanbinnen geïsoleerd wordt. Deze thermische massa heeft een bufferende werking (temperatuur) en zorgt voor een constant binnenklimaat. Dit verhoogt het comfortgevoel en vermindert de energiekosten. Duurzame gevel, onderhoudsarm, stootvast. De gevel wordt opgehangen aan de bestaande muur. Er zij n geen funderingswerken nodig Aansluiting op het buitenschrijnwerk Om correct te kunnen aansluiten met een StoZwelband en kitvoeg + rugvulling op het buitenschrij nwerk is het noodzakelij k dat het gevelisolatiesysteem (afgewerkt) de kaders met minimaal 5cm overlapt. Deze afstand bepaald mee in hoeverre het bestaande buitenschrij nwerk kan behouden worden. Indien er geen 5cm voor handen is, zal het bestaande buitenspouwblad moeten aangepast worden De funderingsaanzet De funderingsaanzet kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: Start van het gevelisolatiesysteem boven maaiveld met plint uit - Natuursteen - Acrylaatgebonden pleister met natuursteenlook (specifi eke plintuitvoering) Start van het gevelisolatiesysteem onder maaiveld met plint uit steenstrippen (specifi eke plintuitvoering) Wanneer steenstrippen tot onder het maaiveld doorgetrokken worden, moeten ze met een speciale laag tegen vocht behandeld worden. Het is belangrij k dat het gevelisolatiesysteem niet aan stagnerend vocht wordt blootgesteld. Daarom wordt aangeraden een noppenfolie en drainage te voorzien of de nodige maatregelen te nemen in de detaillering om het vocht weg te houden enerzij ds van het systeem en anderzij ds van de gebouwvoet. In 90% van de uitvoeringen wordt gekozen voor een arduinen plint met aanzet ter hoogte van het maaiveld. De tekeningen in deze renovatiegids illustreren bij gevolg deze oplossing. 5

7 2.4. Maak gebruik van de juiste materialen! moet steeds bij komend mechanisch verankerd worden. Gebruik hiervoor enkel de geïsoleerde Sto schroefschotelpluggen UEZ 8/60 met thermische onderbreking. Bij gebruik van niet geïsoleerde pluggen treedt op vele plaatsen warmteverlies op, dergelij ke pluggen vormen stuk voor stuk kleine koudebruggen. Sto schroefschotelplug Puntkoudebruggen wanneer geen gebruik gemaakt wordt van geïsoleerde Sto schroefschotelpluggen 2.5. Minimale horizontale en verticale dakoversteek De minimale horizontale dakoversteek bedraagt, ten opzichte van de gevelafwerking, 30 mm. De minimale verticale oversteek van de dakrand ten opzichte van de aansluiting van het gevelisolatiesysteem bedraagt 50 mm Ondergrond: eisen De ondergrond is het oppervlak waarop het gevelisolatiesysteem aangebracht wordt. De ondergrond dient aan de onderstaande eisen te beantwoorden: De ondergrond dient droog te zij n. Het materiaal dient zij n evenwichtsvochtgehalte bereikt te hebben. Voor baksteen geldt: evenwichtsgehalte (gewichts%) in een omgeving bij een temperatuur van 20 C en bij - een relatieve vochtigheid van 65% : 0,3 - een relatieve vochtigheid van 95% : 0,9 De ondergrond dient proper te zij n: vrij van stof, vuilafzettingen, mos, onstabiele delen, schilfers, schadelij ke uitbloeiingen, zouten, vetten, suikers, oliën en waterafstotende producten, In het geval dat de aanwezigheid van deze stoffen vastgesteld wordt, moeten zij voorafgaandelij k verwij derd worden met gepaste reinigingstechnieken. De ondergrond moet draagkrachtig zij n. De ondergrond dient voldoende vlak te zij n. Hierbij moeten de richtlij nen gevolgd worden van het WTCB (WTCB-contact 2010/1). wordt geplaatst met mortellij m. Maximaal toegelaten afwij king op Nieuwe ondergrond: Metselwerk (1) Nieuwe ondergrond: Betonstructuur (2) de globale vlakheid onder de lat van 2m +- 8mm (8) +- 8mm (8) de plaatselij ke vlakheid/onregelmatigheid onder de lat van 0,2m mm (9) vertical loodrechtheid 1x 1x - 1 verdiep (2,5 tot 3m) +- 8mm +- 8mm (5) vertical loodrechtheid gebouwhoogte +- 50mm tot 50mm (6) de horizontaliteit (de afstand 'd' tussen 2 punten op 1 lij n) - - de rechtheid van de lij nen/randen (voor een lengte van 2m) - (11) +- 8mm 6

8 de haaksheid (vensteraansluiting,...) - - het niveauverschil in het buitenoppervlak - (11) +- 5mm (9) een lineaire afmeting 'd' in cm +- 1/4 (d) 1/3 (<= 4cm) (1) Zie NBN EN ANB en het ontwerp van de STS 22 metselwerk voor laagbouw (te verschij nen) (2) Zie NBN EN en het ontwerp van zij n nationale bij lage prnbn B De opgegeven afwij kingen gelden voor tolerantieklasse 2(streng) (te vermelden in het bij zondere bestek). (6) Bereken met de geschikte formule uit (2), afhankelij k van de hoogtes en het aantal verdiepingen. (8) Een ondergrond met een afwij king tot 10 mm onder de lat van 2m laat een plaatsing van de isolatieplaten toe met mortellij m. (9) Een ondergrond met een afwij king tot 5 mm (vlakheid onder de lat van 0,2m of niveauverschil) laat een plaatsing met mortellij m toe. (11) Bij gebrek aan normatieve criteria raadt men aan om de toegelaten afwij king voor betonstructuren te hanteren. Uitzettingsvoegen in de ondergrond dienen overgenomen te worden in het -systeem. Brede, lange of structurele scheuren en barsten in de ondergrond zij n voorwerp van een specifi eke beoordeling. De ondergrond dient vrij te zij n van krimp Opvoegen steenstrippen Het opvoegen van de steenstrippen mag gebeuren 24h na het plaatsen van de steenstrippen. Enkel de voor het gevelisolatiesysteem aanvaarde voegmortels mogen gebruikt worden. Binnen het systeem is er een ruim aanbod aan kleuren voor de voegmortel mogelij k. Bij de keuze van de kleur dient rekening gehouden met de helderheidswaarde en de kleur van de toegepaste steenstrippen Plaatsing enkel door een gespecialiseerde aannemer wordt geplaatst door een gespecialiseerde aannemer, die een opleiding genoot om het systeem deskundig aan te brengen. Een dergelij ke opleiding wordt, na overleg met Wienerberger, op maat aangeboden. Alle benodigde producten worden door de systeemleverancier geleverd. Contacteer Wienerberger voor een lij st met plaatsers Te hanteren voegbreedtes De voegbreedtes variëren van 8 tot 15 mm. Dankzij het uitgebreide kleurenpallet van zowel steenstrippen als voegmortels zij n vele kleurencombinaties mogelij k Technische specificaties voor gevelsteenstrippen De volgende technische specifi caties voor de steenstrippen zij n zeer belangrij k: maximale oppervlakte: 0,09 m 2 maximale lengte: 30 cm maximale dikte 25 mm maximaal gewicht 45 kg/m 2 zeer vorstbestand volgens NBN B (hoogste klasse) of Euroklasse F2 helderheidswaarde minimaal 10 7

9 2.11. Type steenstrippen en het metselverband Gevelsteenstrippen worden verzaagd uit de traditionele gevelbakstenen en hebben bij gevolg dezelfde afmetingen. Standaard zij n er de plaketten en de hoeksteenstrippen. Plaketten hebben de afmetingen van een strek, hoeksteenstrippen de afmetingen van een kop en een strek. Andere strippen, zoals koppen, hoekstrippen onder hoeken afwij kend van 90, zij n op speciale aanvraag en onder andere voorwaarden te verkrij gen. Standaardstrippen gezaagd uit een gevelbaksteen: links: een plaket, midden en rechts: de standaard hoeksteenstrip Voorgaande is belangrij k met betrekking tot het uittekenen van het metselverband. Ook bij detailleringen, zoals bij voorbeeld een uitkraging, valt op voorhand na te denken over het metselverband, zoals uit onderstaande voorbeeld blij kt. 1. strippen met de afmetingen van koppen verzaagd uit plaketten 2. strippen verzaagd uit plaketten 3. aangepaste voegdikte Verband valt niet aan te houden langs de onderkant. 1 en 3: smalle strippen verzaagd uit strekken. In deze situatie is dit esthetisch verantwoord daar die strippen ongeveer dezelfde breedte hebben als de dikte van een strip en er zo symmetrie in het verband komt. Deze strippen zij n wel heel moeilij k te verzagen en dus dient met een zeker uitval rekening te worden gehouden. Ook het verlij men van dergelij ke smalle strippen vraagt extra aandacht. Bij voorkeur worden deze smalle strippen vermeden! 3: om deze smalle strippen te vermij den, zou men, indien mogelij k beter het verband aan de onderzij de 90 draaien 2 en 4: verzaagde strippen uit plaketten Bovenstaand werden twee van de vele verschillende mogelij kheden om een uitkraging te bekleden geïllustreerd. Er werd in dit voorbeeld gebruik gemaakt van steenformaat M50. Bovendien werd er geopteerd om aan de voorzij de het gebruik van strippen onzichtbaar te houden. Dit is louter illustratief, de detaillering moet echter steeds projectmatig worden bekeken. Verzagen van strippen valt niet uit te sluiten. 8

10 2.12. Vermijd donkere steenstrippen Omwille van de thermische aspecten zij n te donkere stenen af te raden. Uit onderzoek blij kt dat de helderheidswaarde van een gevelsteenstrip voor toepassing op geëxpandeerd polystyreen minimaal tien moet zij n. Kleur Helderheidswaarde Voorbeelden van enkele gevelstenen met hun helderheidswaarde Vertrouw op een systeem is laagsgewij s opgebouwd. De verschillende lagen zij n - elk met hun specifi eke eigenschappen - op elkaar afgestemd en grondig getest. Steenstrippen, voegmortel, kleefmortel, isolatieplaten, pluggen, wapeningslagen, behoren tot het gevelisolatiesysteem. Zij dienen gezamenlij k aangekocht bij één leverancier Voorzien van dilatatievoegen Dilatatievoegen voor het opvangen van thermische spanningen zij n doorgaans 10 tot 15 mm breed en snij den de helft of de volledige dikte van de isolatie in. Ter hoogte van de dilatatievoeg wordt een minder dens, meer comprimeerbaar isolatiemateriaal geplaatst. Vervolgens wordt de voeg met het oog op wind- en slagregendichtheid afgewerkt met een speciaal ontwikkeld voegprofi el of een kitvoeg met rugvulling. De plaats van de dilatatievoegen verschilt van project tot project. Als algemene regel wordt aanbevolen om de aaneengesloten vlakken van baksteenstrippen te beperken tot maximaal 36 m². Dergelij k voegen worden voor aanvang van de werken met alle partij en besproken. 9

11 Detail nr Fundering algemeen Geen funderingswerken Er mag geen opstij gend grondvocht voorkomen in de bestaande constructie. Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur met behoud van buitenspouwblad. 10

12 Detail nr Fundering massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur Geen funderingswerken Er mag geen opstij gend grondvocht voorkomen in de bestaande constructie. 11

13 Detail nr Hellende dakaansluiting algemeen goot - voldoende oversteek Het detail werd getekend voor een massieve muur. 12

14 Detail nr Hellende dakaansluiting algemeen goot - onvoldoende oversteek zonder binnenaanpassingen Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. De bekleding van de kroonlij st werd als principe weergegeven. De detaillering van de afwerking hangt af van het gekozen materiaal. De nieuwe tengellat(ten) werd(en) schematisch getekend en er werd gebruik gemaakt van een spievormige gootplank. Dit is één van de mogelij kheden. Het werken met een geïntegreerde gootplank is een aanbeveling uit TV175, maar is bij renovatie vaak moeilij ker uitvoerbaar. Ook kan met een geventileerde onderlat gewerkt worden. 13

15 Detail nr Hellende dakaansluiting algemeen goot - onvoldoende oversteek met binnenaanpassingen Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. De bekleding van de kroonlij st werd als principe weergegeven. De detaillering van de afwerking hangt af van het gekozen materiaal. De nieuwe tengellat(ten) werd(en) schematisch getekend en er werd gebruik gemaakt van een spievormige gootplank. Dit is één van de mogelij kheden. Het werken met een geïntegreerde gootplank is een aanbeveling uit TV175, maar is bij renovatie vaak moeilij ker uitvoerbaar. Ook kan met een geventileerde onderlat gewerkt worden. 14

16 Detail nr Hellende dakaansluiting algemeen zij delings - voldoende oversteek Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur met behoud van het buitenspouwblad. 15

17 Detail nr Hellende dakaansluiting algemeen zij delings - onvoldoende oversteek Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij wegbreken van de bestaande gevelsteen moet de opvang van de gevelpan bekeken worden. Desnoods dient die tij delij k te worden verwij derd om daarna te herplaatsen. De bevestiging van de keper is afhankelij k van de toestand van het metselwerk, desnoods dienen klossen ingewerkt of dient de verankering meer naar onder te gebeuren. In het geval van een massieve muur komt de isolatie niet onder de gevelpan en zal de zinken slab enkel een verticale opstand hebben die achter de gevelpan grij pt. Ook in dit geval wordt de zinken slab ondersteunt door een WBP-multiplex. 16

18 Detail nr Hellende dakaansluiting spouwmuur met behoud gevelsteen goot - voldoende oversteek De bestaande spouw dient bovenaan afgedicht ten behoeve van de na-isolatie van de spouw. 17

19 Detail nr Platte dakaansluiting algemeen platte dakrand Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Indien de toestand van de bestaande multiplex het toelaat, kan de nieuwe multiplexplaat op de bestaande geplaatst worden. 18

20 Detail nr Platte dakaansluiting algemeen overgang platte dak - gevel Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. 19

21 Detail nr Raamaansluiting algemeen nieuw, bovenaansluiting Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij toepassen van dit principe bij een massieve muur dient de slag weggeslepen te worden om tot een analoge situatie als geschetst te komen. 20

22 Detail nr Raamaansluiting algemeen nieuw, ondersluiting Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. 21

23 Detail nr Raamaansluiting algemeen nieuw, zij aansluiting Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij toepassen van dit principe bij een massieve muur dient de slag weggeslepen te worden om tot een analoge situatie als geschetst te komen. 22

24 Detail nr Raamaansluiting massieve muur behoud, bovenaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 23

25 Detail nr Raamaansluiting massieve muur behoud, onderaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. Het bestaande raam steunt niet op de dorpel. Dit is in overeen-stemming met de aanbevelingen van de STS 52 art (2005) en de TV 188 (1993). Indien het raam toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen maatregelen genomen om de stabiliteit van het raam niet in gedrang te brengen. Ook een dorpel in arduin is mogelij k, maar in dit geval is deze bouwknoop thermisch niet opgelost. 24

26 Detail nr Raamaansluiting massieve muur behoud, zij aansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 25

27 Detail nr Raamaansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur behoud, bovenaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 26

28 Detail nr Raamaansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur behoud, onderaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. Het bestaande raam steunt niet op de dorpel. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen van de STS 52 art (2005) en de TV 188 (1993). Indien het raam toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen maatregelen genomen om de stabiliteit van het raam niet in gedrang te brengen. Ook een dorpel in arduin is mogelij k, maar in dit geval is deze bouwknoop thermisch niet opgelost. 27

29 Detail nr Raamaansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur behoud, zij aansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 28

30 Detail nr Raamaansluiting spouwmuur behoud, bovenaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 29

31 Detail nr Raamaansluiting spouwmuur behoud, onderaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. Het bestaande raam steunt niet op de dorpel. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen van de STS 52 art (2005) en de TV 188 (1993). Indien het raam toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen maatregelen genomen om de stabiliteit van het raam niet in gedrang te brengen. Ook een dorpel in arduin is mogelij k, maar in dit geval is deze bouwknoop thermisch niet opgelost. 30

32 Detail nr Raamaansluiting spouwmuur behoud, zij aansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 31

33 Detail nr Deuraansluiting algemeen nieuw, onderaansluiting Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen. 32

34 Detail nr Deuraansluiting algemeen behoud, onderaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen. 33

35 Detail nr Deuraansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur nieuw, onderaansluiting Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen. 34

36 Detail nr Deuraansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur behoud, onderaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen. 35

37 Gebruiksvoorwaarden van de website en bijhorende websyllabus 1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wienerberger stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prij s. Wij vinden het belangrij k dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelij k is wat er gebeurt met de persoonlij ke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt. Uw persoonlij ke gegevens, inclusief uw adres, zullen als volgt worden gebruikt: informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrij gen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Wienerberger en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden we zullen uw persoonlij ke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van Wienerberger zij n. Onze website bevat links naar niet-wienerberger websites. Wienerberger is niet verantwoordelij k voor de manier waarop in deze websites met de persoonlij ke gegevens wordt omgegaan. Alle verstrekte persoonlij ke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: Wienerberger NV, Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrij k. Deze gegevens zij n bestemd voor de promotie van producten en diensten van de groep Wienerberger. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlij ke levenssfeer. Bij komende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlij ke Levenssfeer). U kan uw gegevens laten corrigeren of verwij deren uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identifi catie. U kan zich hiervoor wenden tot: 2. Voorwaarden voor gebruik Het bezoeken, doorbladeren en bekij ken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselij ke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekij ken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. 3. Auteursrecht De inhoud van deze website is auteursrechtelij k beschermd. De auteursrechten berusten bij Wienerberger, haar klanten en haar partners. Alle rechten zij n voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelij ke toestemming vooraf van Wienerberger. Wij zigingen op de inhoud van de site zij n verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelij k onder het auteursrecht van derden vallen. 4. Aansprakelijkheid Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wij ze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Wienerberger verantwoordelij k is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelij kheid te controleren of deze websites vrij zij n van virussen en andere zaken met een schadelij k karakter. De informatie werd door Wienerberger en haar partners met zorg en aandacht uitgewerkt. Toch is het mogelij k dat deze onvolledigheden of fouten bevat. De informatie wordt geregeld aangevuld en/of aangepast, en Wienerberger behoudt 36

38 zich het recht voor om eventuele wij zigingen met onmiddellij ke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Wienerberger kan in geen geval aansprakelij k gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik ervan, en adviseert u in geval van twij fel steeds contact te nemen met een technisch raadsman. 5. Opmerkingen, vragen en suggesties Wienerberger wenst geen vertrouwelij ke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelij k en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlij ke levenssfeer). Door Wienerberger materiaal te sturen, geeft u aan Wienerberger het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wij zigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelij k te registreren. Tevens kan Wienerberger de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Wienerberger heeft deze website met de grootst mogelij ke zorg samengesteld. Wienerberger houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt. 6. Rechtspraak Het staat Wienerberger vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wij zigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zij n conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselij ke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwij l de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blij ven. Eind van deze gebruiksvoorwaarden. Contact Wienerberger NV Kapel ter Bede 121 B-8500 Kortrij k 07/

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN GEVELSTENEN

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN GEVELSTENEN WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN GEVELSTENEN Websyllabus Algemene adviezen Façatile Kleidakpannen StoTherm Brick www.renovatieoplossingen.be Woord vooraf renovatieoplossingen Renovatieoplossing met gevelstenen

Nadere informatie

renovatieoplossingen Wij hopen dat dit document u nog veel diensten zal bewij zen bij uw volgende gevelrenovaties.

renovatieoplossingen Wij hopen dat dit document u nog veel diensten zal bewij zen bij uw volgende gevelrenovaties. Woord vooraf renovatieoplossingen Renovatieoplossing met Met de website renovatieoplossingen.be wil Wienerberger u als bouwprofessional zowel informeren als inspiratie bieden over wat er vandaag zoal mogelij

Nadere informatie

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN KLEIDAKPANNEN

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN KLEIDAKPANNEN WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN KLEIDAKPANNEN Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Façatile StoTherm Brick www.renovatieoplossingen.be Woord vooraf renovatieoplossingen Renovatieoplossing met kleidakpannen

Nadere informatie

WIENERBERGER RENOVATIE- OPLOSSINGEN

WIENERBERGER RENOVATIE- OPLOSSINGEN WIENERBERGER RENOVATIE- OPLOSSINGEN Websyllabus Gevelstenen Façatile Kleidakpannen StoTherm Brick www.renovatieoplossingen.be Woord vooraf renovatieoplossingen bij de renovatieoplossingen van Wienerberger

Nadere informatie

Iso&Stripes, duurzaam isoleren én vertrouwd afwerken.

Iso&Stripes, duurzaam isoleren én vertrouwd afwerken. & Iso&Stripes, duurzaam isoleren én vertrouwd afwerken. Willco Products ontwikkelde met het WILLCO Iso&Stripes Systeem een totaaloplossing voor zowel het isoleren als renoveren van gevels. De doordachte

Nadere informatie

met betonsteenstrippen

met betonsteenstrippen & met betonsteenstrippen Iso&Stripes met betonsteenstrippen, duurzaam isoleren én stijlvol afwerken. Willco Products ontwikkelde met het WILLCO Iso&Stripes Systeem een totaaloplossing voor zowel het isoleren

Nadere informatie

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN KLEIDAKPANNEN

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN KLEIDAKPANNEN WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN KLEIDAKPANNEN Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Façatile Façabrick www..be Woord vooraf Renovatieoplossing met kleidakpannen Met de website.be wil Wienerberger

Nadere informatie

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN FAÇABRICK. Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Façatile Kleidakpannen Façabrick.

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN FAÇABRICK. Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Façatile Kleidakpannen Façabrick. WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN FAÇABRICK Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Façatile Kleidakpannen www.renovatieoplossingen.be Woord vooraf renovatieoplossingen Renovatieoplossing met Met de

Nadere informatie

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN FAÇATILE. Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Façatile Kleidakpannen Façabrick.

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN FAÇATILE. Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Façatile Kleidakpannen Façabrick. WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN FAÇATILE Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Kleidakpannen Façabrick www..be Woord vooraf Renovatieoplossing met Met de website.be wil Wienerberger u als bouwprofessional

Nadere informatie

Façabrick. Stap 2. Stap 1. De renovatieoplossing voor uw gevel in 2 stappen. Facelift. Energiekuur. nieuw

Façabrick. Stap 2. Stap 1. De renovatieoplossing voor uw gevel in 2 stappen. Facelift. Energiekuur. nieuw nieuw Façabrick De renovatieoplossing voor uw gevel in 2 stappen Energiekuur = All-in-one Efficiënte energiebesparing Grafiet EPS-isolatie met geïntegreerd wapeningsnet en mortellaag Stap 1 Facelift =

Nadere informatie

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen (her)opbouw van een buitenspouwblad Buitengevelisolatie Herselt Antwerpen, V Driessensstraat Van miniem tot ingrijpend: constructief Van miniem tot ingrijpend: Constructief Visueel Sleephelling Wienerberger

Nadere informatie

CONSTRUCTIES 1: BOUWKNOPEN

CONSTRUCTIES 1: BOUWKNOPEN Arne Schoelinck PBA-VG 1MAK 1D1 Constructies 1 Docent: D. Gijsemans CONSTRUCTIES 1: BOUWKNOPEN Bouwheer: Frank Schoelinck Architect: Geert Clément Inleiding Voor deze opdracht moesten we een gedocumenteerd

Nadere informatie

Façabrick. Stap 2. Stap 1. De renovatieoplossing voor uw gevel in 2 stappen. Facelift. Energiekuur. nieuw

Façabrick. Stap 2. Stap 1. De renovatieoplossing voor uw gevel in 2 stappen. Facelift. Energiekuur. nieuw nieuw Façabrick De renovatieoplossing voor uw gevel in 2 stappen Energiekuur = All-in-one Efficiënte energiebesparing Grafiet EPS-isolatie met geïntegreerd wapeningsnet en mortellaag Stap 1 Facelift =

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK Adres werf: Vaartstraat 22, 9870 Zulte 19 mei 2015 Sirien Keeta en Athina Themistocleous Bouwheer Architect Aannemer De heer en mevrouw Van Nevel Korterijksesteenweg 195 9800 Petegem-aan-de-Leie

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

Lage energierenovatie van een 100 jarige woning. Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer

Lage energierenovatie van een 100 jarige woning. Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer Lage energierenovatie van een 100 jarige woning Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer Algemeen Woning gelegen in Spiere, bouwjaar 1900, volsteense muur Authentieke elementen Goede structuur Groene ligging

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels 1 STS 71-2 Voorstelling STS? Onderwerp van de STS 71-2 Prestaties? Prestaties in de STS 71-2 Realisatie van prestaties op de bouwplaats 2 1 STS 71-2

Nadere informatie

* het hoekelement bestaat uit 2 stukken: 1 lang stuk en 1 kort stuk die samen 550 mm lang zijn

* het hoekelement bestaat uit 2 stukken: 1 lang stuk en 1 kort stuk die samen 550 mm lang zijn Toepassingen Wandbekleding voor tuinmuren, muren en wanden Eigenschappen Originele lineaire natuursteenpanelen voor gevelbekleding uit kwartsiet, zandsteen of leisteen Beschikbaar in 8 verschillende kleuren

Nadere informatie

Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel.

Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel. Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel. Wienerberger - 2012 De vele troeven van dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse

Nadere informatie

Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel.

Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel. Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel. Wienerberger - 2012 De vele troeven van dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse

Nadere informatie

Bij deze isolatietechniek wordt de isolatie aan de buitenzijde van de gevelmuren geplaatst. Op deze isolatie wordt een nieuwe afwerking geplaatst.

Bij deze isolatietechniek wordt de isolatie aan de buitenzijde van de gevelmuren geplaatst. Op deze isolatie wordt een nieuwe afwerking geplaatst. Wat is buitenmuurisolatie? De meeste woningen, gebouwd voor 1960, hebben geen spouwmuren, maar volle muren. In deze gevallen is een spouwmuurisolatie geen optie en moet u kiezen voor de isolatie van buitenmuren

Nadere informatie

Thermisch na-isoleren met Terca baksteenstrippen

Thermisch na-isoleren met Terca baksteenstrippen Thermisch na-isoleren met Terca baksteenstrippen Bestaand bezit verduurzamen, investeren in vaste waarden Renoveren kan een integrale kwaliteitsinjectie worden. Esthetiek, comfort, duurzaamheid en denken

Nadere informatie

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Gevelbekleding NONIGNIS / IGNIS van massief hout. NONIGNIS kan worden toegepast in de gevel, kozijnborstweringen en voor houten bergingen, schuttingen,

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE Thermische isolatie oplossingen thermische isolatie muur en vloer PUR / PIR panelen TMS & SIS REVE TMS & SIS REVE muren comfort besparingen prestaties Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we?? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter

Nadere informatie

Implementatie van bouwknopen in EPR

Implementatie van bouwknopen in EPR Implementatie van bouwknopen in EPR LESSENPAKKET ontwikkeld in opdracht van PAThB2010 LESSENPAKKET Kadert in PROJECT PAThB2010 Practical Approach for Thermal Bridges 2010 IN OPDRACHT VAN Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK

MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK Studienamiddag MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK voorjaar 2011 Passief ontwerpen op componentniveau: traditionele versus passieve details Staf Roels - KULeuven & Steven Vanden Brande - Wienerberger Opzet

Nadere informatie

Montagevoorschrift Facafix gevelmontagesysteem

Montagevoorschrift Facafix gevelmontagesysteem Montagevoorschrift Facafix gevelmontagesysteem Versie 1 Montagevoorschrift Borgh Facafix Gevelmontagesysteem SE&O - Versie 1.0, januari 2015 Index Algemeen 3 Toepassingen 3 Voorwaarden 4 Booradvies 4 A.

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! ISOLEREND HELLINGSYSTEEM VOOR PLATTE DAKEN GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Er zijn platte daken met problemen... En er zijn platte daken met Pirotherm! Pirotherm is een lichte isolerende mortel,

Nadere informatie

Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick

Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick Geveloplossingen Slim in ruimte Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick Slim in esthetiek Ecologisch en duurzaam Slim in comfort Geveloplossingen Gevelbakstenen SlimBrick en EcoBrick Slim in

Nadere informatie

Soudal Window System:

Soudal Window System: Soudal Window System: Luchtdichte bouwaansluiting in de praktijk Luc Thys Inleiding SWS : wat? = Soudal Window System Professioneel venster-aansluitsysteem: raaminstallatie volgens EPB Doordachte combinatie

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter stookolie

Nadere informatie

Na-isoleren van bestaande buitenmuren

Na-isoleren van bestaande buitenmuren Na-isoleren van bestaande buitenmuren Buitengevelisolatie Hoe isoleer je bestaande buitenmuren: in de spouw, aan de binnenzijde of aan de buitenzijde? In deze reeks artikels zetten we de verschillende

Nadere informatie

detailtekeningen detailtekeningen

detailtekeningen detailtekeningen detailtekeningen detailtekeningen detailtekeningen In dit hoofdstuk vindt u een geveldoorsnede van een renovatie terug met een aantal mogelijke details. Uiteraard is niet iedere woning volgens dezelfde

Nadere informatie

Desimpel. Geveloplossingen. Steenstrippen: voorbeeldig met energie, ruimte en esthetiek

Desimpel. Geveloplossingen. Steenstrippen: voorbeeldig met energie, ruimte en esthetiek Steenstrippen: voorbeeldig met energie, ruimte en esthetiek Hoe plaatst u steenstrippen? Mits de juiste voorbereiding en het gebruik van een geschikte mortellijm kunt u steenstrippen op vrijwel elke ondergrond

Nadere informatie

Sto-Ecoshapes Nieuwe mogelijkheden voor individueel design

Sto-Ecoshapes Nieuwe mogelijkheden voor individueel design Navigation1 Gevels Gevelbekleding Navigation2 Sto-Ecoshapes Navigation3 Sto-Ecoshapes Nieuwe mogelijkheden voor individueel design Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in

Nadere informatie

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens INHOUDSTAFEL 1 PRODUCTBESCHRIJVING 3 1.1 SAMENSTELLING 3 1.2 GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN 3 2.1 MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 4 BEWERKING

Nadere informatie

Keramische raamdorpels: meer dan bescherming en afwerking in één

Keramische raamdorpels: meer dan bescherming en afwerking in één Geveloplossingen Keramische raamdorpels: meer dan bescherming en afwerking in één Voor extra (kleur)accenten Eenvoudig te reinigen Voorkomt waterdoorslag Geveloplossingen Keramische raamdorpels Over Wienerberger

Nadere informatie

Detailtekeningen WILLCO Isolatiesystemen

Detailtekeningen WILLCO Isolatiesystemen Detailtekeningen WILLCO Isolatiesystemen 6.3-1 Aansluiting op een plint - met inox of alu sokkelprofiel Detail: 1.1 Verticale snede Detail 1.1 : Aansluiting op een plint - verticale snede met inox of alu

Nadere informatie

Drempel(loo)s zonder hindernissen

Drempel(loo)s zonder hindernissen 11/06/2010 Drempel(loo)s zonder hindernissen Stefan Danschutter Contact: sda@bbri.be, Av. P. Holoffe 21, B-1342 Limelette, Tel: 02/655.77.11 Probleemstelling We willen een drempelloze, rolstoeltoegankelijke

Nadere informatie

StoTherm Detailtekeningen. Sto

StoTherm Detailtekeningen. Sto StoTherm Detailtekeningen Sto NOTA Deze detailbundel bevat oplossingen voor allerlei aansluitingen van gevelisolatiesystemen zowel voor renovatie als nieuwbouw. Deze tekeningen zijn geldig voor de systemen

Nadere informatie

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat Thermisch (na)-isoleren van hellende daken op de kepers of spanten Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat IKO Group Isoleer je zolder wind- en vochtdicht Waarom uw

Nadere informatie

Een investering met 20% rendement. De berekening in detail* Vóór

Een investering met 20% rendement. De berekening in detail* Vóór Na Dak: Koramic Stormpan 44 Antraciet Gevel: Terca Blue Velvet steenstrippen Een investering met 20% rendement Vóór De berekening in detail* Geschatte meerwaarde door renovatie van de bouwschil 100.000

Nadere informatie

PLAATSINGS- INSTRUCTIES DURASID GEVELBEKLEDING

PLAATSINGS- INSTRUCTIES DURASID GEVELBEKLEDING 01/2013 v1 1/6 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw, De gevelpanelen kunnen gebruikt

Nadere informatie

Bellus keramische lei: Superlichtgewicht Supermooi Superfijn.

Bellus keramische lei: Superlichtgewicht Supermooi Superfijn. Bellus keramische lei: Superlichtgewicht Supermooi Superfijn. De Bellus is niet alleen Superlichtgewicht, Supermooi, Superfijn, maar ook... 2 duurzaam materiaal met lange levensduur krasbestendig 30 jaar

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw. Kwaliteitsborging

Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw. Kwaliteitsborging Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw Kwaliteitsborging Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB 1 Het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid Het programma

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

WACHTGEVELS. Informatieve brochure over het gebruik van tijdelijke wanden bij de bouw van je eigen woning in de HELENASTRAAT

WACHTGEVELS. Informatieve brochure over het gebruik van tijdelijke wanden bij de bouw van je eigen woning in de HELENASTRAAT WACHTGEVELS Informatieve brochure over het gebruik van tijdelijke wanden inhoud Aan elkaar bouwen in HELENASTRAAT... 3 1. Woningscheidende wanden... 4 1.1 De ankerloze spouwmuur... 4 1.2 Voordelen... 5

Nadere informatie

Desimpel. Geveloplossingen. Steenstrippen: voorbeeldig met energie, ruimte en esthetiek

Desimpel. Geveloplossingen. Steenstrippen: voorbeeldig met energie, ruimte en esthetiek Desimpel Geveloplossingen Steenstrippen: voorbeeldig met energie, ruimte en esthetiek Desimpel Geveloplossingen Met steenstrippen kunt u moeilijk bereikbare plaatsen zoals plafondafwerkingen van een baksteenlook

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL TABELLEN MET BEREKENDE PSI-WAARDES

INHOUDSTAFEL TABELLEN MET BEREKENDE PSI-WAARDES INHOUDSTAFEL TABELLEN MET BEREKENDE PSI-WAARDES Bouwknoop: Funderingsaanzet op volle grond met isolatieplaten en uitvulchape... 3 Vloerisolatie 6 cm... 3 K Blok met druksterkte 15 N/mm²... 3 K Blok met

Nadere informatie

3.3 Kimfixatie. 3.3.1 Kimfixatie Algemeen

3.3 Kimfixatie. 3.3.1 Kimfixatie Algemeen 3.3 Kimfixatie 3.3.1 Kimfixatie Algemeen De EPDM folie moet mechanisch bevestigd worden op iedere plaats waar de folie onderbroken wordt of een hoekverandering ondergaat die groter is dan 15% zoals bij

Nadere informatie

MENUISERITE NT - Onderdakplaat

MENUISERITE NT - Onderdakplaat Dak MENUISERITE NT - Onderdakplaat TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1 ALGEMEEN Een onderdak is een doorlopend scherm onder de dakbedekking dat voor een totale dichtheid tegen stuifsneeuw en wind zorgt. Het moet

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN. hulpmiddelen om koudebruggen te begroten

KOUDEBRUGGEN. hulpmiddelen om koudebruggen te begroten KOUDEBRUGGEN overzicht wat zijn koudebruggen? koudebruggen en de regelgeving? hoe koudebruggen vermijden? praktijkvoorbeelden spouwmuur binnenisolatie buitenisolatie navullen van spouwmuren hellende daken

Nadere informatie

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Sandrien Van Verre Constructies BZL Taak 2015-2016 VG/MAK 1D1 Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Architect Pierre Aelbrecht Korte Minnestraat 26 9280 Lebbeke Bouwheer Bart Moens Brusselsesteenweg

Nadere informatie

EPB Bouwknopen. Inhoudsopgave

EPB Bouwknopen. Inhoudsopgave EPB Bouwknopen Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Bouwknooppunten en EPB...2 3 Manier van werken...3 4 EPB-aanvaarde bouwknopen: theorie...3 4.1 Basis regel 1: Minimale contactlengte...4 4.2 Basis regel 2:

Nadere informatie

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Ir. Els Bleus 1 Opmerkelijke voorbeelden : spouwisolatie Click to edit Master buitenisolatie title style - isolatie 2 1 Opmerkelijke voorbeelden : spouwisolatie buitenisolatie

Nadere informatie

Na-isoleren van bestaande buitenmuren

Na-isoleren van bestaande buitenmuren Na-isoleren van bestaande buitenmuren Tips om probleemloos binnenisolatie te voorzien Hoe isoleer je bestaande buitenmuren: in de spouw, aan de binnenzijde of aan de buitenzijde? In deze reeks artikels

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

VERWERKINGS- VOORSCHRIFTEN

VERWERKINGS- VOORSCHRIFTEN WALL LB VERWERKINGS- VOORSCHRIFTEN PRINCIPE WALL LB 1. SAFE-R WALL LB 2. Binnenspouwblad 3. Isolatieplug 4. Draagstructuur van gevelbekleding 5. Geventileerde spouw 6. Gevelbekleding DE GEISOLEERDE GEVENTILEERDE

Nadere informatie

copper art & silver art

copper art & silver art Synthetische afdichtingsoplossingen innovatie flexibel creatief kwaliteit copper art & silver art copper art & silver art een opmerkelijk esthetische kwaliteit voor een innovatieve dakbedekking synthetisch

Nadere informatie

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat VERWERKINGSMETHODEN In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de eisen van het stijl- en regelwerk. Tevens zijn de uitgangspunten voor de verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen.

Nadere informatie

Taak Constructies. Francis Huysman. Vastgoedmakelaardij 1b2 Docent: Gijsemans Dirk constructiedetails. Bouwheer: Huysman Bouw NV

Taak Constructies. Francis Huysman. Vastgoedmakelaardij 1b2 Docent: Gijsemans Dirk constructiedetails. Bouwheer: Huysman Bouw NV Francis Huysman Makelaardij 1b2 Taak Constructies Francis Huysman constructiedetails Vastgoedmakelaardij 1b2 Docent: Gijsemans Dirk 2015 2016 Bouwheer: Huysman Bouw NV Stationsstraat 83-9900 Eeklo E- mail.

Nadere informatie

De Marcovis Eisys stelschroef is beschikbaar in verschillende lengtes, afhankelijk van de dikte van de isolatie.

De Marcovis Eisys stelschroef is beschikbaar in verschillende lengtes, afhankelijk van de dikte van de isolatie. stelschroef Doel De Marcovis Eisys is een stelschroef, speciaal ontwikkeld voor het beperken van de thermische verliezen bij het bevestigen van geventileerde gevels. Het isolatieschild wordt slechts ter

Nadere informatie

WILLCO Fassade Profil

WILLCO Fassade Profil WILLCO Fassade Profil De WILLCO Fassade Profil is een decoratieve sierlijst voor geveltoepassing. Productinformatie De WILLCO Fassade Profil bestaat uit een polystyreen kern, afgewerkt met een cementvrije,

Nadere informatie

Dit document is bedoeld als een handleiding. Het bedrijf of de persoon die het Zwarthout monteert is verantwoordelijk voor een juiste verwerking.

Dit document is bedoeld als een handleiding. Het bedrijf of de persoon die het Zwarthout monteert is verantwoordelijk voor een juiste verwerking. Verwerkingsvoorschriften Zwarthout Shou-Sugi-Ban Dit document is bedoeld als een handleiding. Het bedrijf of de persoon die het Zwarthout monteert is verantwoordelijk voor een juiste verwerking. Tijdens

Nadere informatie

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2 Taak constructies Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave 1MAK a 2015-2 Bouwknoop 1 Het gaat om een bouwknoop omdat de verticale muur verbonden wordt met een hellend dak. Detailtekening

Nadere informatie

Optimaal isoleren. Ontwerp slankere muren dankzij gedetailleerde U-waarde berekeningen

Optimaal isoleren. Ontwerp slankere muren dankzij gedetailleerde U-waarde berekeningen Optimaal isoleren Ontwerp slankere muren dankzij gedetailleerde U-waarde berekeningen Efficiënt ontwerpen met de juiste U-waarden Wanneer u een woning of gebouw ontwerpt, bent u altijd op zoek naar de

Nadere informatie

Renovatieproject ROVE Architecten, Mechelen. Een investering met 20% rendement vanaf dag één? Renoveer uw dak en buitenmuren!

Renovatieproject ROVE Architecten, Mechelen. Een investering met 20% rendement vanaf dag één? Renoveer uw dak en buitenmuren! Renovatieproject ROVE Architecten, Mechelen Een investering met 20% rendement vanaf dag één? Renoveer uw dak en buitenmuren! Renoveer uw dak en buitenmuren, een investering met 20% rendement! Het budget

Nadere informatie

BELBLOCK betonmetselstenen & thermische isolatie samen wordt het goed

BELBLOCK betonmetselstenen & thermische isolatie samen wordt het goed De eerste parameter voor het comfortgevoel binnen een gebouw is de binnentemperatuur. Om deze zomer en winter op een economische wijze op een aangenaam peil te houden is een samenwerking tussen de en de

Nadere informatie

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer.

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer. voor het hele gebouw Na-isolatie van de zolderruimte van hellend dak van buitenaf houten draagvloer Platdakisolatie betonnen draagvloer Spouwmuurisolatie Begane grondvloer i s o l a t i e p l a t e n SPOUWISOLATIE

Nadere informatie

Hygrothermisch ontwerp van buitenmuren

Hygrothermisch ontwerp van buitenmuren Hygrothermisch ontwerp van buitenmuren Labo Hygrothermie Hygrothermisch ontwerp van wanden DEEL 2 23 maart 2017 Hygrothermisch ontwerp van buitenmuren 23/03/2017 1 van 16 Hygrothermisch ontwerp van buitenmuren

Nadere informatie

CASE STUDY ROOF 24. Eternit leien kunnen op verschillende manieren toegepast worden, waarbij elke methode een unieke esthetiek en textuur oplevert.

CASE STUDY ROOF 24. Eternit leien kunnen op verschillende manieren toegepast worden, waarbij elke methode een unieke esthetiek en textuur oplevert. CASE STUDY ROOF 24 ANDERE Mogelijke texturen : Dubbele dekking (dak en gevel) Enkelvoudige horizontale dekking (dak en gevel) Voordelen van leien als gevelbekleding : Complexe, strak afgelijnde volumes

Nadere informatie

Breedbandige naadloze geluidsabsorptie

Breedbandige naadloze geluidsabsorptie BASWAphon CATEGORIE TOEPASSINGEN DRAAGPLAAT OPPERVLAKTESTRUCTUUR Breedbandige naadloze geluidsabsorptie Naadloze, voegloze plafonds in publieke ruimtes, concertzalen, scholen, kantoren, kerken, musea,

Nadere informatie

De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk

De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk FOAMGLAS PERINSUL S FOAMGLAS PERINSUL HL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk www. foamglas.be FOAMGLAS Isoleer met visie voor de toekomst 45 cm 5 cm of 10 cm 9 11 14 19 cm of 11,5 17,5 24

Nadere informatie

Na-isolatie van muren

Na-isolatie van muren Na-isolatie van muren Aandachtspunten en kwaliteitsbewaking Joost Beke, expert-architect (joost.beke@expert-architect.be) Na-isolatie van muren Inleiding Mogelijkheden Algemene aandachtspunten Isolatietechnieken

Nadere informatie

PUBLICATIE 24.1. Strikotherm Systeem 300S Ceramique Minerale Steenstripafwerking. 1 van 9 Definitief 11-2013 RCE. Blad: Status: Versie nr: Supervisor:

PUBLICATIE 24.1. Strikotherm Systeem 300S Ceramique Minerale Steenstripafwerking. 1 van 9 Definitief 11-2013 RCE. Blad: Status: Versie nr: Supervisor: 1.0 INLEIDING: Het pure, strakke, robuuste en charme van baksteen helemaal tot zijn recht laten komen kan met het -. Het Strikotherm 300S- systeem is een duurzame oplossing voor het upgraden van objecten

Nadere informatie

StoTherm Detailtekeningen. Sto

StoTherm Detailtekeningen. Sto StoTherm Detailtekeningen Sto NOTA Deze detailbundel bevat oplossingen voor allerlei aansluitingen van gevelisolatiesystemen zowel voor renovatie als nieuwbouw. Deze tekeningen zijn geldig voor de systemen

Nadere informatie

Inblaaswol. Losse rotswolvulling voor na-isolatie van spouwmuren

Inblaaswol. Losse rotswolvulling voor na-isolatie van spouwmuren Inblaaswol Losse rotswolvulling voor na-isolatie van spouwmuren NA-ISOLEREN: MEER COMFORT, LAGERE KOSTEN In woningen van voor de energiecrisis in 1973 zijn de stookkosten vaak hoog, omdat ze niet zijn

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Nieuw systeem Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Studiebureau Omgeving-Mortsel Nieuw systeem Goed isoleren is belangrijk. Voor

Nadere informatie

gebouwschil 1 Bouwknopen: sluit isolatielagen rechtstreeks basisprincipe: garandeer de thermische snede

gebouwschil 1 Bouwknopen: sluit isolatielagen rechtstreeks basisprincipe: garandeer de thermische snede Bouwknopen: sluit isolatielagen rechtstreeks op elkaar aan Gezond bouwen betekent ook dat je zo veel mogelijk koudebrugwerking vermijdt. Zo beperk je het risico op condensen schimmelvorming. Dat kan namelijk

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Waasland Shoppingcenter - 25000 m 2 Pirotherm als ondergrond voor parkeerdak. Er zijn platte daken met problemen. En er zijn platte daken met Pirotherm. Pirotherm

Nadere informatie

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool,

Nadere informatie

Terca keramische raamdorpels. Bescherming en afwerking in één

Terca keramische raamdorpels. Bescherming en afwerking in één Terca keramische raamdorpels Bescherming en afwerking in één Keramische raamdorpels: bescherming en afwerking in één 1. Voor een mooie gevel Een keramische raamdorpel beschermt. Zorgt voor een snelle en

Nadere informatie

In het huidig artikel geven we wat meer duiding bij het gebruik van akoestische bouwconcepten. Het gebruik van bouwconcepten als mogelijke oplossing

In het huidig artikel geven we wat meer duiding bij het gebruik van akoestische bouwconcepten. Het gebruik van bouwconcepten als mogelijke oplossing 16 BOUWEN MET BAKSTEEN TECHNIEK Akoestiek Inleiding In ons artikel in BMB 145 over akoestiek hebben wij de belangrijkheid van een correcte detaillering, voor het behalen van een goede akoestische prestatie

Nadere informatie

Opdracht: Constructies bouwknopen

Opdracht: Constructies bouwknopen Opdracht: Constructies bouwknopen Makelaardij 1D1 Joren De Cré Gegevens woning 1.1 Situatie Negenbunderstraat 74, 1750 Lennik Provincie: Vlaams-Brabant 1.2 Opdrachtgever/bouwheer Ann Limbourg Kestergat

Nadere informatie

Gevels. 4.1. Inleiding. 4.2. Massieve gevel. 4.3. Spouwmuren. functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels

Gevels. 4.1. Inleiding. 4.2. Massieve gevel. 4.3. Spouwmuren. functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels Gevels 4.1. Inleiding 4.2. Massieve gevel 4.3. Spouwmuren functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels traditionele gevel, isolerende blokken binnen- en buitenisolatie 4.1. Inleiding GEVELS

Nadere informatie

BESTAANDE BUITENMUREN. Staf Roels. KU Leuven, Afdeling Bouwfysica Departement Burgerlijke Bouwkunde Kasteelpark Arenberg 40 B-3001 Heverlee Leuven

BESTAANDE BUITENMUREN. Staf Roels. KU Leuven, Afdeling Bouwfysica Departement Burgerlijke Bouwkunde Kasteelpark Arenberg 40 B-3001 Heverlee Leuven NA-ISOLATIE VAN BESTAANDE BUITENMUREN STUDIEDAG VEA WTCB 7 FEBRUARI 2012 BUITENISOLATIE VAN BESTAANDE BUITENMUREN Staf Roels KU Leuven, Afdeling Bouwfysica Departement Burgerlijke Bouwkunde Kasteelpark

Nadere informatie

HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS

HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS DUURZAAM EN ENERGIE-EFFICIËNT BOUWEN HALFEN Teplo spouwhaak met lage thermische geleidbaarheid De HALFEN Teplo composiet spouwhaak, samengesteld uit gepultrudeerde

Nadere informatie

Spelregels bij geschakeld bouwen Particulier Opdrachtgeverschap

Spelregels bij geschakeld bouwen Particulier Opdrachtgeverschap Spelregels bij geschakeld bouwen Particulier Opdrachtgeverschap Spelregels bij geschakeld bouwen Kiest u voor een kavel bestemd voor een geschakelde woning dan staat in het kavelpaspoort expliciet vermeld

Nadere informatie

De vele gezichten van kwalitatieve buitengevelisolatie.

De vele gezichten van kwalitatieve buitengevelisolatie. De vele gezichten van kwalitatieve buitengevelisolatie. Het isolatie- en afwerkingsconcept voor buitengevels 1 Powerwall isolatieplaat van Recticel Insulation Facafix-gevelschroef van Borgh 3 Gevelbekleding,

Nadere informatie

Infosessies voor energiedeskundigen type A. januari/februari 2011

Infosessies voor energiedeskundigen type A. januari/februari 2011 Infosessies voor energiedeskundigen type A januari/februari 0 Deel IV Verduidelijkingen en aanpassingen in de werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil U-waarde bepaling Invoerveld

Nadere informatie

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails 57 P.2.0.18 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding voor architecten,

Nadere informatie

Noviteiten BouwBeurs Hal 11 stand C050

Noviteiten BouwBeurs Hal 11 stand C050 Noviteiten BouwBeurs 2019 Hal 11 stand C050 De natuurlijke kracht van steen benutten De kracht van steenwol Thermisch comfort Brandveiligheid Geluidsisolatie Circulariteit Lange levensduur Waterafstotendheid

Nadere informatie

Bekeken vanuit de praktijk

Bekeken vanuit de praktijk Bekeken vanuit de praktijk Tom Sels: Voorzitter Vakvereniging binnen Confederatie bouw van na-isolatiebedrijven (CBI-CCI), sectorvertegenwoordiging voor de aannemer (31 actieve leden) Zaakvoerder van Vivixtum:

Nadere informatie