WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN STOTHERM BRICK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN STOTHERM BRICK"

Transcriptie

1 WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN STOTHERM BRICK Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Façatile Kleidakpannen

2 Woord vooraf renovatieoplossingen Renovatieoplossing met Met de website renovatieoplossingen.be wil Wienerberger u als bouwprofessional zowel informeren als inspiratie bieden over wat er vandaag zoal mogelij k is op het gebied van gevelrenovatie. Deze websyllabus herneemt de inhoud van de website voor de renovatieoplossing met gevelisolatiesysteem van Wienerberger met inbegrip van uitvoeringsdetails en adviezen. Zo beschikt u meteen over één handig document voor deze renovatieoplossing. Meer informatie over de Wienerberger aanpak voor renovatieoplossingen, referenties en bestekteksten vindt u op En via een blog volgen we daar twee concrete renovatieprojecten om meer inzicht verkrij gen in de effecten van een doorgedreven schilrenovatie op het wooncomfort en het energieverbruik. Wij hopen dat dit document u nog veel diensten zal bewij zen bij uw volgende gevelrenovaties. Download ook de websyllabi met de andere geveloplossingen van Wienerberger en de websyllabus met algemene adviezen bij de 4 oplossingen: Terca en Desimpel gevelstenen Koramic kleidakpannen Façatile kleipannen Algemene adviezen 1

3 renovatieoplossingen combineert de voordelen van een gevelbekleding met de stootvastheid van gevelstenen. Funderingswerken zij n niet vereist. Het is een systeemopbouw waarbij steenstrippen aangebracht worden op harde isolatieplaten. Ideaal wanneer er weinig ruimte beschikbaar is. In deze syllabus vindt u een beknopte beschrij ving, talrij ke detailtekeningen, en specifi eke adviezen. Inhoudstafel websyllabus 1. Wat? Wat is? Wanneer toepasbaar? Technische info Adviezen Voordelen van Aansluiting op het buitenschrij nwerk De funderingsaanzet Maak gebruik van de juiste materialen! Minimale horizontale en verticale dakoversteek Ondergrond: eisen Opvoegen steenstrippen Plaatsing enkel door een gespecialiseerde aannemer Te hanteren voegbreedtes Technische specifi caties voor gevelsteenstrippen Type steenstrippen en het metselverband Vermij d donkere steenstrippen Vertrouw op een systeem Voorzien van dilatatievoegen Fundering algemeen Geen funderingswerken massieve muur, na afbraak gevel-afwerking spouwmuur Geen funderingswerken Hellende dakaansluiting algemeen goot - voldoende oversteek goot - onvoldoende oversteek zonder binnenaanpassingen goot - onvoldoende oversteek met binnenaanpassingen

4 zij delings - voldoende oversteek zij delings - onvoldoende oversteek spouwmuur met behoud gevelsteen goot - voldoende oversteek Platte dakaansluiting algemeen platte dakrand overgang platte dak - gevel Raamaansluiting algemeen nieuw, bovenaansluiting nieuw, ondersluiting nieuw, zij aansluiting massieve muur behoud, bovenaansluiting behoud, onderaansluiting behoud, zij aansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur behoud, bovenaansluiting behoud, onderaansluiting behoud, zij aansluiting spouwmuur behoud, bovenaansluiting behoud, onderaansluiting behoud, zij aansluiting Deuraansluiting algemeen nieuw, onderaansluiting behoud, onderaansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur nieuw, onderaansluiting behoud, onderaansluiting...35 Gebruiksvoorwaarden van de website en bij horende websyllabus Bescherming van de persoonlij ke levenssfeer Voorwaarden voor gebruik Auteursrecht Aansprakelij kheid Opmerkingen, vragen en suggesties Rechtspraak...37 Contact

5 1. Wat? 1.1. Wat is?, is een innovatief systeem dat het uitzicht en de eigenschappen van traditioneel metselwerk combineert met optimale thermische prestaties. De na-isolatie van de gevel gebeurt met geëxpandeerd polystyreen (EPS), een wapeningslaag en vervolgens steenstrippen die op de wapeningslaag worden bevestigd. De kwaliteit van het systeem wordt gegarandeerd door toepassing van de beschreven laagopbouw. Doordat StoTherm Brick enkel door opgeleide aannemers mag geplaatst worden, is ook de kwaliteit van de plaatsing gegarandeerd. De steenstrippen worden gezaagd uit Terca en Desimpel gevelstenen, zowel handvorm, vormbak als strengpers zij n mogelij k. Ze zij n onderhoudsvriendelij k, blij vend mooi, stootvast en hebben een lange levensduur. Een duurzame keuze dus Wanneer toepasbaar? wordt toegepast als renovatieoplossing bij bestaande massieve muren, bij massieve muren bekomen na het wegbreken van een gevelbekleding of een bestaand buitenspouwblad en spouwmuren met behoud van een bestaand massief buitenspouwblad. Het grote voordeel is dat er geen funderingswerken nodig zij n. als na-isolatieoplossing van bestaande buitenmuren is toepasbaar vanaf een beschikbare ruimte van 10 cm. Het is de dunste oplossing van Wienerberger Technische info Onder adviezen vindt u specifi eke adviezen met betrekking tot: De keuze van de steenstrippen De verschillende types steenstrippen Dilatatievoegen Eisen gesteld aan de ondergrond 4

6 2. Adviezen 2.1. Voordelen van Er wordt een continu doorlopende isolatieschil gecreëerd. Door het aanbrengen van de isolatie aan de buitenzij de kunnen bestaande koudebruggen aangepakt worden. Er bestaan heel wat esthetische keuzemogelij kheden betreffende de afwerking met steenstrippen: tal van kleuren, texturen en formaten komen in aanmerking. Gevelsteensysteem met een beperkte dikte: de voordelen van isolatie en dunnere gevelbekledingen met elkaar gecombineerd. Bestaand schrij nwerk dient niet aangepast te worden indien het voldoet aan de vooropgestelde eisen. Vroegere investeringen gaan dus niet verloren. Net als het schrij nwerk kunnen de dakconstructie en isolatie behouden worden, eventueel mits aanpassingen ter hoogte van de aansluitingen tussen het gevelsysteem en de dakconstructie. Er ontstaan geen problemen betreffende bouwfysische aspecten. De thermische inertie van de keramische binnenmuur blij ft behouden, wat niet het geval is wanneer er vanbinnen geïsoleerd wordt. Deze thermische massa heeft een bufferende werking (temperatuur) en zorgt voor een constant binnenklimaat. Dit verhoogt het comfortgevoel en vermindert de energiekosten. Duurzame gevel, onderhoudsarm, stootvast. De gevel wordt opgehangen aan de bestaande muur. Er zij n geen funderingswerken nodig Aansluiting op het buitenschrijnwerk Om correct te kunnen aansluiten met een StoZwelband en kitvoeg + rugvulling op het buitenschrij nwerk is het noodzakelij k dat het gevelisolatiesysteem (afgewerkt) de kaders met minimaal 5cm overlapt. Deze afstand bepaald mee in hoeverre het bestaande buitenschrij nwerk kan behouden worden. Indien er geen 5cm voor handen is, zal het bestaande buitenspouwblad moeten aangepast worden De funderingsaanzet De funderingsaanzet kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: Start van het gevelisolatiesysteem boven maaiveld met plint uit - Natuursteen - Acrylaatgebonden pleister met natuursteenlook (specifi eke plintuitvoering) Start van het gevelisolatiesysteem onder maaiveld met plint uit steenstrippen (specifi eke plintuitvoering) Wanneer steenstrippen tot onder het maaiveld doorgetrokken worden, moeten ze met een speciale laag tegen vocht behandeld worden. Het is belangrij k dat het gevelisolatiesysteem niet aan stagnerend vocht wordt blootgesteld. Daarom wordt aangeraden een noppenfolie en drainage te voorzien of de nodige maatregelen te nemen in de detaillering om het vocht weg te houden enerzij ds van het systeem en anderzij ds van de gebouwvoet. In 90% van de uitvoeringen wordt gekozen voor een arduinen plint met aanzet ter hoogte van het maaiveld. De tekeningen in deze renovatiegids illustreren bij gevolg deze oplossing. 5

7 2.4. Maak gebruik van de juiste materialen! moet steeds bij komend mechanisch verankerd worden. Gebruik hiervoor enkel de geïsoleerde Sto schroefschotelpluggen UEZ 8/60 met thermische onderbreking. Bij gebruik van niet geïsoleerde pluggen treedt op vele plaatsen warmteverlies op, dergelij ke pluggen vormen stuk voor stuk kleine koudebruggen. Sto schroefschotelplug Puntkoudebruggen wanneer geen gebruik gemaakt wordt van geïsoleerde Sto schroefschotelpluggen 2.5. Minimale horizontale en verticale dakoversteek De minimale horizontale dakoversteek bedraagt, ten opzichte van de gevelafwerking, 30 mm. De minimale verticale oversteek van de dakrand ten opzichte van de aansluiting van het gevelisolatiesysteem bedraagt 50 mm Ondergrond: eisen De ondergrond is het oppervlak waarop het gevelisolatiesysteem aangebracht wordt. De ondergrond dient aan de onderstaande eisen te beantwoorden: De ondergrond dient droog te zij n. Het materiaal dient zij n evenwichtsvochtgehalte bereikt te hebben. Voor baksteen geldt: evenwichtsgehalte (gewichts%) in een omgeving bij een temperatuur van 20 C en bij - een relatieve vochtigheid van 65% : 0,3 - een relatieve vochtigheid van 95% : 0,9 De ondergrond dient proper te zij n: vrij van stof, vuilafzettingen, mos, onstabiele delen, schilfers, schadelij ke uitbloeiingen, zouten, vetten, suikers, oliën en waterafstotende producten, In het geval dat de aanwezigheid van deze stoffen vastgesteld wordt, moeten zij voorafgaandelij k verwij derd worden met gepaste reinigingstechnieken. De ondergrond moet draagkrachtig zij n. De ondergrond dient voldoende vlak te zij n. Hierbij moeten de richtlij nen gevolgd worden van het WTCB (WTCB-contact 2010/1). wordt geplaatst met mortellij m. Maximaal toegelaten afwij king op Nieuwe ondergrond: Metselwerk (1) Nieuwe ondergrond: Betonstructuur (2) de globale vlakheid onder de lat van 2m +- 8mm (8) +- 8mm (8) de plaatselij ke vlakheid/onregelmatigheid onder de lat van 0,2m mm (9) vertical loodrechtheid 1x 1x - 1 verdiep (2,5 tot 3m) +- 8mm +- 8mm (5) vertical loodrechtheid gebouwhoogte +- 50mm tot 50mm (6) de horizontaliteit (de afstand 'd' tussen 2 punten op 1 lij n) - - de rechtheid van de lij nen/randen (voor een lengte van 2m) - (11) +- 8mm 6

8 de haaksheid (vensteraansluiting,...) - - het niveauverschil in het buitenoppervlak - (11) +- 5mm (9) een lineaire afmeting 'd' in cm +- 1/4 (d) 1/3 (<= 4cm) (1) Zie NBN EN ANB en het ontwerp van de STS 22 metselwerk voor laagbouw (te verschij nen) (2) Zie NBN EN en het ontwerp van zij n nationale bij lage prnbn B De opgegeven afwij kingen gelden voor tolerantieklasse 2(streng) (te vermelden in het bij zondere bestek). (6) Bereken met de geschikte formule uit (2), afhankelij k van de hoogtes en het aantal verdiepingen. (8) Een ondergrond met een afwij king tot 10 mm onder de lat van 2m laat een plaatsing van de isolatieplaten toe met mortellij m. (9) Een ondergrond met een afwij king tot 5 mm (vlakheid onder de lat van 0,2m of niveauverschil) laat een plaatsing met mortellij m toe. (11) Bij gebrek aan normatieve criteria raadt men aan om de toegelaten afwij king voor betonstructuren te hanteren. Uitzettingsvoegen in de ondergrond dienen overgenomen te worden in het -systeem. Brede, lange of structurele scheuren en barsten in de ondergrond zij n voorwerp van een specifi eke beoordeling. De ondergrond dient vrij te zij n van krimp Opvoegen steenstrippen Het opvoegen van de steenstrippen mag gebeuren 24h na het plaatsen van de steenstrippen. Enkel de voor het gevelisolatiesysteem aanvaarde voegmortels mogen gebruikt worden. Binnen het systeem is er een ruim aanbod aan kleuren voor de voegmortel mogelij k. Bij de keuze van de kleur dient rekening gehouden met de helderheidswaarde en de kleur van de toegepaste steenstrippen Plaatsing enkel door een gespecialiseerde aannemer wordt geplaatst door een gespecialiseerde aannemer, die een opleiding genoot om het systeem deskundig aan te brengen. Een dergelij ke opleiding wordt, na overleg met Wienerberger, op maat aangeboden. Alle benodigde producten worden door de systeemleverancier geleverd. Contacteer Wienerberger voor een lij st met plaatsers Te hanteren voegbreedtes De voegbreedtes variëren van 8 tot 15 mm. Dankzij het uitgebreide kleurenpallet van zowel steenstrippen als voegmortels zij n vele kleurencombinaties mogelij k Technische specificaties voor gevelsteenstrippen De volgende technische specifi caties voor de steenstrippen zij n zeer belangrij k: maximale oppervlakte: 0,09 m 2 maximale lengte: 30 cm maximale dikte 25 mm maximaal gewicht 45 kg/m 2 zeer vorstbestand volgens NBN B (hoogste klasse) of Euroklasse F2 helderheidswaarde minimaal 10 7

9 2.11. Type steenstrippen en het metselverband Gevelsteenstrippen worden verzaagd uit de traditionele gevelbakstenen en hebben bij gevolg dezelfde afmetingen. Standaard zij n er de plaketten en de hoeksteenstrippen. Plaketten hebben de afmetingen van een strek, hoeksteenstrippen de afmetingen van een kop en een strek. Andere strippen, zoals koppen, hoekstrippen onder hoeken afwij kend van 90, zij n op speciale aanvraag en onder andere voorwaarden te verkrij gen. Standaardstrippen gezaagd uit een gevelbaksteen: links: een plaket, midden en rechts: de standaard hoeksteenstrip Voorgaande is belangrij k met betrekking tot het uittekenen van het metselverband. Ook bij detailleringen, zoals bij voorbeeld een uitkraging, valt op voorhand na te denken over het metselverband, zoals uit onderstaande voorbeeld blij kt. 1. strippen met de afmetingen van koppen verzaagd uit plaketten 2. strippen verzaagd uit plaketten 3. aangepaste voegdikte Verband valt niet aan te houden langs de onderkant. 1 en 3: smalle strippen verzaagd uit strekken. In deze situatie is dit esthetisch verantwoord daar die strippen ongeveer dezelfde breedte hebben als de dikte van een strip en er zo symmetrie in het verband komt. Deze strippen zij n wel heel moeilij k te verzagen en dus dient met een zeker uitval rekening te worden gehouden. Ook het verlij men van dergelij ke smalle strippen vraagt extra aandacht. Bij voorkeur worden deze smalle strippen vermeden! 3: om deze smalle strippen te vermij den, zou men, indien mogelij k beter het verband aan de onderzij de 90 draaien 2 en 4: verzaagde strippen uit plaketten Bovenstaand werden twee van de vele verschillende mogelij kheden om een uitkraging te bekleden geïllustreerd. Er werd in dit voorbeeld gebruik gemaakt van steenformaat M50. Bovendien werd er geopteerd om aan de voorzij de het gebruik van strippen onzichtbaar te houden. Dit is louter illustratief, de detaillering moet echter steeds projectmatig worden bekeken. Verzagen van strippen valt niet uit te sluiten. 8

10 2.12. Vermijd donkere steenstrippen Omwille van de thermische aspecten zij n te donkere stenen af te raden. Uit onderzoek blij kt dat de helderheidswaarde van een gevelsteenstrip voor toepassing op geëxpandeerd polystyreen minimaal tien moet zij n. Kleur Helderheidswaarde Voorbeelden van enkele gevelstenen met hun helderheidswaarde Vertrouw op een systeem is laagsgewij s opgebouwd. De verschillende lagen zij n - elk met hun specifi eke eigenschappen - op elkaar afgestemd en grondig getest. Steenstrippen, voegmortel, kleefmortel, isolatieplaten, pluggen, wapeningslagen, behoren tot het gevelisolatiesysteem. Zij dienen gezamenlij k aangekocht bij één leverancier Voorzien van dilatatievoegen Dilatatievoegen voor het opvangen van thermische spanningen zij n doorgaans 10 tot 15 mm breed en snij den de helft of de volledige dikte van de isolatie in. Ter hoogte van de dilatatievoeg wordt een minder dens, meer comprimeerbaar isolatiemateriaal geplaatst. Vervolgens wordt de voeg met het oog op wind- en slagregendichtheid afgewerkt met een speciaal ontwikkeld voegprofi el of een kitvoeg met rugvulling. De plaats van de dilatatievoegen verschilt van project tot project. Als algemene regel wordt aanbevolen om de aaneengesloten vlakken van baksteenstrippen te beperken tot maximaal 36 m². Dergelij k voegen worden voor aanvang van de werken met alle partij en besproken. 9

11 Detail nr Fundering algemeen Geen funderingswerken Er mag geen opstij gend grondvocht voorkomen in de bestaande constructie. Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur met behoud van buitenspouwblad. 10

12 Detail nr Fundering massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur Geen funderingswerken Er mag geen opstij gend grondvocht voorkomen in de bestaande constructie. 11

13 Detail nr Hellende dakaansluiting algemeen goot - voldoende oversteek Het detail werd getekend voor een massieve muur. 12

14 Detail nr Hellende dakaansluiting algemeen goot - onvoldoende oversteek zonder binnenaanpassingen Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. De bekleding van de kroonlij st werd als principe weergegeven. De detaillering van de afwerking hangt af van het gekozen materiaal. De nieuwe tengellat(ten) werd(en) schematisch getekend en er werd gebruik gemaakt van een spievormige gootplank. Dit is één van de mogelij kheden. Het werken met een geïntegreerde gootplank is een aanbeveling uit TV175, maar is bij renovatie vaak moeilij ker uitvoerbaar. Ook kan met een geventileerde onderlat gewerkt worden. 13

15 Detail nr Hellende dakaansluiting algemeen goot - onvoldoende oversteek met binnenaanpassingen Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. De bekleding van de kroonlij st werd als principe weergegeven. De detaillering van de afwerking hangt af van het gekozen materiaal. De nieuwe tengellat(ten) werd(en) schematisch getekend en er werd gebruik gemaakt van een spievormige gootplank. Dit is één van de mogelij kheden. Het werken met een geïntegreerde gootplank is een aanbeveling uit TV175, maar is bij renovatie vaak moeilij ker uitvoerbaar. Ook kan met een geventileerde onderlat gewerkt worden. 14

16 Detail nr Hellende dakaansluiting algemeen zij delings - voldoende oversteek Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur met behoud van het buitenspouwblad. 15

17 Detail nr Hellende dakaansluiting algemeen zij delings - onvoldoende oversteek Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij wegbreken van de bestaande gevelsteen moet de opvang van de gevelpan bekeken worden. Desnoods dient die tij delij k te worden verwij derd om daarna te herplaatsen. De bevestiging van de keper is afhankelij k van de toestand van het metselwerk, desnoods dienen klossen ingewerkt of dient de verankering meer naar onder te gebeuren. In het geval van een massieve muur komt de isolatie niet onder de gevelpan en zal de zinken slab enkel een verticale opstand hebben die achter de gevelpan grij pt. Ook in dit geval wordt de zinken slab ondersteunt door een WBP-multiplex. 16

18 Detail nr Hellende dakaansluiting spouwmuur met behoud gevelsteen goot - voldoende oversteek De bestaande spouw dient bovenaan afgedicht ten behoeve van de na-isolatie van de spouw. 17

19 Detail nr Platte dakaansluiting algemeen platte dakrand Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Indien de toestand van de bestaande multiplex het toelaat, kan de nieuwe multiplexplaat op de bestaande geplaatst worden. 18

20 Detail nr Platte dakaansluiting algemeen overgang platte dak - gevel Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. 19

21 Detail nr Raamaansluiting algemeen nieuw, bovenaansluiting Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij toepassen van dit principe bij een massieve muur dient de slag weggeslepen te worden om tot een analoge situatie als geschetst te komen. 20

22 Detail nr Raamaansluiting algemeen nieuw, ondersluiting Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. 21

23 Detail nr Raamaansluiting algemeen nieuw, zij aansluiting Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij toepassen van dit principe bij een massieve muur dient de slag weggeslepen te worden om tot een analoge situatie als geschetst te komen. 22

24 Detail nr Raamaansluiting massieve muur behoud, bovenaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 23

25 Detail nr Raamaansluiting massieve muur behoud, onderaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. Het bestaande raam steunt niet op de dorpel. Dit is in overeen-stemming met de aanbevelingen van de STS 52 art (2005) en de TV 188 (1993). Indien het raam toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen maatregelen genomen om de stabiliteit van het raam niet in gedrang te brengen. Ook een dorpel in arduin is mogelij k, maar in dit geval is deze bouwknoop thermisch niet opgelost. 24

26 Detail nr Raamaansluiting massieve muur behoud, zij aansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 25

27 Detail nr Raamaansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur behoud, bovenaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 26

28 Detail nr Raamaansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur behoud, onderaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. Het bestaande raam steunt niet op de dorpel. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen van de STS 52 art (2005) en de TV 188 (1993). Indien het raam toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen maatregelen genomen om de stabiliteit van het raam niet in gedrang te brengen. Ook een dorpel in arduin is mogelij k, maar in dit geval is deze bouwknoop thermisch niet opgelost. 27

29 Detail nr Raamaansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur behoud, zij aansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 28

30 Detail nr Raamaansluiting spouwmuur behoud, bovenaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 29

31 Detail nr Raamaansluiting spouwmuur behoud, onderaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. Het bestaande raam steunt niet op de dorpel. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen van de STS 52 art (2005) en de TV 188 (1993). Indien het raam toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen maatregelen genomen om de stabiliteit van het raam niet in gedrang te brengen. Ook een dorpel in arduin is mogelij k, maar in dit geval is deze bouwknoop thermisch niet opgelost. 30

32 Detail nr Raamaansluiting spouwmuur behoud, zij aansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. 31

33 Detail nr Deuraansluiting algemeen nieuw, onderaansluiting Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen. 32

34 Detail nr Deuraansluiting algemeen behoud, onderaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen. 33

35 Detail nr Deuraansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur nieuw, onderaansluiting Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen. 34

36 Detail nr Deuraansluiting massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur behoud, onderaansluiting Scherm het te behouden schrij nwerk voldoende af tij dens de afbraakwerken. Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen. 35

37 Gebruiksvoorwaarden van de website en bijhorende websyllabus 1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wienerberger stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prij s. Wij vinden het belangrij k dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelij k is wat er gebeurt met de persoonlij ke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt. Uw persoonlij ke gegevens, inclusief uw adres, zullen als volgt worden gebruikt: informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrij gen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Wienerberger en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden we zullen uw persoonlij ke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van Wienerberger zij n. Onze website bevat links naar niet-wienerberger websites. Wienerberger is niet verantwoordelij k voor de manier waarop in deze websites met de persoonlij ke gegevens wordt omgegaan. Alle verstrekte persoonlij ke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: Wienerberger NV, Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrij k. Deze gegevens zij n bestemd voor de promotie van producten en diensten van de groep Wienerberger. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlij ke levenssfeer. Bij komende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlij ke Levenssfeer). U kan uw gegevens laten corrigeren of verwij deren uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identifi catie. U kan zich hiervoor wenden tot: 2. Voorwaarden voor gebruik Het bezoeken, doorbladeren en bekij ken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselij ke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekij ken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. 3. Auteursrecht De inhoud van deze website is auteursrechtelij k beschermd. De auteursrechten berusten bij Wienerberger, haar klanten en haar partners. Alle rechten zij n voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelij ke toestemming vooraf van Wienerberger. Wij zigingen op de inhoud van de site zij n verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelij k onder het auteursrecht van derden vallen. 4. Aansprakelijkheid Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wij ze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Wienerberger verantwoordelij k is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelij kheid te controleren of deze websites vrij zij n van virussen en andere zaken met een schadelij k karakter. De informatie werd door Wienerberger en haar partners met zorg en aandacht uitgewerkt. Toch is het mogelij k dat deze onvolledigheden of fouten bevat. De informatie wordt geregeld aangevuld en/of aangepast, en Wienerberger behoudt 36

38 zich het recht voor om eventuele wij zigingen met onmiddellij ke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Wienerberger kan in geen geval aansprakelij k gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik ervan, en adviseert u in geval van twij fel steeds contact te nemen met een technisch raadsman. 5. Opmerkingen, vragen en suggesties Wienerberger wenst geen vertrouwelij ke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelij k en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlij ke levenssfeer). Door Wienerberger materiaal te sturen, geeft u aan Wienerberger het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wij zigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelij k te registreren. Tevens kan Wienerberger de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Wienerberger heeft deze website met de grootst mogelij ke zorg samengesteld. Wienerberger houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt. 6. Rechtspraak Het staat Wienerberger vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wij zigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zij n conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselij ke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwij l de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blij ven. Eind van deze gebruiksvoorwaarden. Contact Wienerberger NV Kapel ter Bede 121 B-8500 Kortrij k 07/

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

Zink Advies. Technisch adviesboek

Zink Advies. Technisch adviesboek Zink Advies Technisch adviesboek 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - NedZink 4 Hoofdstuk 2 - Producten 6 Hoofdstuk 3 - Montage van dakgoten 9 en hemelwaterafvoerbuizen Hoofdstuk 4 - Bouwfysica 17 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

Gevels Systeemoverzicht houtskeletbouw. Systeemoverzicht houtskeletbouw Voor elk project de passende oplossing

Gevels Systeemoverzicht houtskeletbouw. Systeemoverzicht houtskeletbouw Voor elk project de passende oplossing Gevels Systeemoverzicht houtskeletbouw Systeemoverzicht houtskeletbouw Voor elk project de passende oplossing Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in dit document zijn louter

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Bureau Artau - Photo Daylight ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 243 GEVELBEKLEDINGEN UIT HOUT EN PLAATMATE- RIALEN

Nadere informatie

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

Tuile plat Technische documentatie

Tuile plat Technische documentatie Tuile plat Technische documentatie www.monier.be TECHNISCHE GEGEVENS Omschrijving Het dakpanmodel TUILE PLAT is een vlakke keramische dakpan, vervaardigd door MONIER in Karstädt (Duitsland) met enkele

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor Gent X Post P708240

Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor Gent X Post P708240 20 e jaargang Roofbelgium 2011-3 Maart 2011 Verschijnt maandelijks behalve in juli Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem. FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5 mm (0,060 ) EN

Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem. FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5 mm (0,060 ) EN Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/2918 FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5

Nadere informatie

Postel 20 Technische documentatie

Postel 20 Technische documentatie Postel 20 Technische documentatie www.monier.be TECHNISCHE GEGEVENS Omschrijving Het dakpanmodel POSTEL 20 is een keramische dakpan, type stormpan, vervaardigd door MONIER in Signy l Abbaye (Frankrijk)

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie