Dynamische investeringsagenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dynamische investeringsagenda"

Transcriptie

1 Dynamische investeringsagenda Najaarsnota Middelen september

2 Colofon Uitgave provincie Overijssel Datum september Auteur Vormgeving mw. H. de Roo, Eenheid Middelen Inlichtingen bij hr. H. Martens Middelen / Financiën en Informatie Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax provincie.overijssel.nl

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Overzicht Dynamische investeringsagenda 6 3 DIA, toelichting per project Programma Kwaliteit van de leefomgeving Programma Impuls voor werk Programma Mobiliteit Programma Natuur en duurzaamheid Programma Water Programma Sociale infrastructuur en cultuur/ Nieuwe bezems 71 Dynamische investeringsagenda 3

4 4 Dynamische investeringsagenda

5 1 Inleiding De Ontwikkelingsreserve majeure thema s/projecten is bij de Perspectiefnota 2007 ingesteld voor dekking van uitgaven voor een aantal projecten. Bij het opstellen van het Coalitieakkoord (&Overijssel!) is besloten de Ontwikkelingsreserve ook als dekkingmiddel in te zetten voor programma s/projecten die benoemd zijn in de Dynamische Investeringsagenda (DIA). Daarnaast zal de provincie voor een bedrag van 80 miljoen uit de Ontwikkelingsreserve bijdragen in het bestuursakkoord Rijk - IPO. Deze rapportage geeft de behaalde resultaten tot en met 2008 weer en de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de voornemens in. Per project wordt gerapporteerd op verwachte afwijkingen van de aspecten Tijd, Geld en Kwaliteit. Indien sprake is van ruimte in het budget wordt per project, onder verloop financiën, een aangegeven hoe het restant zal worden besteed en/of wordt een voorstel tot bijstelling van het budget gedaan. Dynamische investeringsagenda 5

6 2 Overzicht Dynamische investeringsagenda Overzicht Dynamische investeringsagenda Programma Project Claim 1 Bedragen x Besteed t/m Nog te 2 besteden 1. Kwaliteit van de leefomgeving Stationsomgevingen Oldenzaal / Hengelo, Almelo, Deventer en Zwolle / Kampen Stationsomgevingen Steenwijk en Hardenberg Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving Gebiedsontwikkeling Nijverdal / Koninklijke Ten Cate Gebiedsontwikkeling A 1-corridor Gebiedsontwikkeling Vriezenveen Voortzetting Grote Steden Beleid 2010 / 2011 (waaronder wijkcentra) ,1 Doorontwikkeling Kulturhusen / vitaliteit kleine kernen Impuls voor werk Innovatie en kennisintensieve maakindustrie Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente ICT - breedband / diensteneconomie Herstructurering bedrijventerreinen Mobiliteit x2 N 35 (provinciaal aandeel) - 1 e fase N 340 (1 e fase) N 18 (2x1 vrijliggend) Maatregelen ontsluiting Zwolle Aansluitingen A 1 / A Brug Ramspol Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zwolle - Kampen Laagdrempeliger Regiotaxi Doorstroming Openbaar Vervoer, 1 e fase Kwartierdienst Deventer Milieuvriendelijk streekvervoer vanaf Reisinformatie op haltes Faciliteiten voor fietsen Benuttingsmaatregelen PVVP PVVP / Dynamische beleidsagenda p.m. p.m. p.m. 4. Natuur en Duurzaamheid Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pmjp) Vitaal landelijk gebied (Groen Blauwe diensten) Versnelde realisatie ecologische hoofdstructuur Versnelde realisatie Nationale Landschappen IJsseldelta en Noordoost-Twente (tekort Rijksbijdrage) Energiepact Overijssel Waterbodems, teerput Vasse Water Uiterwaarden Olst Maatregelen waterkwaliteit en -kwantiteit Ruimte voor de Vecht, 1 e fase Sociale infrastructuur en cultuur Sociale infrastructuur (jeugdzorg, sport, vrijwilligers en senioren) Sportaccommodaties Basisinfrastructuur culturele voorzieningen Landgoederenfestival 'Onweerstaanbaar Overijssel' Streekcultuur Restauratie en revitalisering industrieel, cultureel en agrarisch erfgoed en kerken Personele uitvoeringskosten DIA Totaal periode Claim (ondergrens - bovengrens) Projecten na 2011 (beschouwen in het kader van Investeren in Overijssel) Innovatie en kennisintensieve maakindustrie Herstructurering bedrijventerreinen Totale claim op Ontwikkelingsreserve (minimaal - maximaal) Vanaf de Najaarsnota worden de kolommen 'Toezegging', 'Gelabeld' en 'Resterende claim' niet meer gepresenteerd. Door de labeling van de laatste 18 miljoen voor de Stationsomgevingen hebben deze kolommen hun informatieve belang verloren. Totaal van de Jaarrekeningen en de kolom realisatie (bestedingen t/m ) Betreft prognose ten opzichte van de begroting. In de DIA-rapportage zijn per project voorstellen tot wijziging van het bedrag in gedaan, welke aansluiten bij deze kolom. 4 Plus p.m. n.a.v. lopende MIT-gebiedsstudie 5 Bij de Programmabegroting 2010 zullen voorstellen worden gedaan om deze projecten binnen Investeren in Overijssel een plaats te geven; dit geldt evenzeer voor de nog resterende p.m.-posten. Deze zullen binnen het DIA-overzicht in de Programmabegroting 2010 niet meer worden weergegeven. 6 Dynamische investeringsagenda

7 Overzicht Dynamische investeringsagenda Programma Project Begroting Realisatie Saldo Bedragen x Verwacht saldo 3 1. Kwaliteit van de leefomgeving Stationsomgevingen Oldenzaal / Hengelo, Almelo, Deventer en Zwolle / Kampen Stationsomgevingen Steenwijk en Hardenberg Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving Gebiedsontwikkeling Nijverdal / Koninklijke Ten Cate Gebiedsontwikkeling A 1-corridor Gebiedsontwikkeling Vriezenveen Voortzetting Grote Steden Beleid 2010 / 2011 (waaronder wijkcentra) 5,1 Doorontwikkeling Kulturhusen / vitaliteit kleine kernen Impuls voor werk Innovatie en kennisintensieve maakindustrie Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente ICT - breedband / diensteneconomie Herstructurering bedrijventerreinen Mobiliteit x2 N 35 (provinciaal aandeel) - 1 e fase N 340 (1 e fase) N 18 (2x1 vrijliggend) Maatregelen ontsluiting Zwolle Aansluitingen A 1 / A Brug Ramspol Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zwolle - Kampen Laagdrempeliger Regiotaxi Doorstroming Openbaar Vervoer, 1 e fase Kwartierdienst Deventer Milieuvriendelijk streekvervoer vanaf Reisinformatie op haltes Faciliteiten voor fietsen Benuttingsmaatregelen PVVP PVVP / Dynamische beleidsagenda 4. Natuur en Duurzaamheid Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pmjp) Vitaal landelijk gebied (Groen Blauwe diensten) Versnelde realisatie ecologische hoofdstructuur Versnelde realisatie Nationale Landschappen IJsseldelta en Noordoost-Twente (tekort Rijksbijdrage) Energiepact Overijssel Waterbodems, teerput Vasse Water Uiterwaarden Olst Maatregelen waterkwaliteit en -kwantiteit Ruimte voor de Vecht, 1 e fase Sociale infrastructuur en cultuur Sociale infrastructuur (jeugdzorg, sport, vrijwilligers en senioren) Sportaccommodaties Basisinfrastructuur culturele voorzieningen Landgoederenfestival 'Onweerstaanbaar Overijssel' Streekcultuur Restauratie en revitalisering industrieel, cultureel en agrarisch erfgoed en kerken Personele uitvoeringskosten DIA Totaal Dynamische investeringsagenda 7

8 8 Dynamische investeringsagenda

9 3 DIA, toelichting per project 3.1 Programma Kwaliteit van de leefomgeving Dynamische investeringsagenda 9

10 Programma Project 1. Kwaliteit van de leefomgeving Stationsomgevingen Oldenzaal/Hengelo, Almelo, Deventer, Zwolle/Kampen, Steenwijk en Hardenberg Einddoel Herstructurering van de stationsgebieden in bovengenoemde gemeenten. Daarbij ondersteuning van de provincie op financieel en (indien wenselijk) inhoudelijk/procedureel gebied. Totaal beschikbaar budget van de provincie 25 miljoen, waarvan twee keer 0,75 miljoen door convenanten is gekoppeld aan Hardenberg en Steenwijk. Resultaat t/m 2007 De periode april t/m december 2007 stond in het teken van de analyse van de verschillende gemeentelijke ontwikkelingen en het overleg hierover met de gemeenten. Het programma is nader gedefinieerd en er is een (concept) projectopdracht Stationsomgevingen opgesteld; In deze projectopdracht is nader gedefinieerd welke doelstellingen en (meetbare) resultaten worden beoogd. Daarnaast is een korte schets van de gemeentelijke projectproblematiek gegeven; De verschillende projecten zijn beoordeeld en blijken onvergelijkbaar in complexiteit, omvang en ontwikkelstadium; Geconcludeerd is dat het wenselijk is een kwartiermaker te benoemen die een businessplan stationslocaties opstelt. Resultaat 2008 De kwartiermaker is benoemd. Hij maakt helder welke rol de provincie heeft in de verschillende stationsomgevingen en hoe dit georganiseerd kan worden. Businessplan is opgesteld en is de basis waarop de programmaleider zijn activiteiten kan baseren. De programmaleider is benoemd Het instrument waarmee de gemeentelijke projecten getoetst kunnen worden aan de provinciale doelen is gereed. Er is voorgesteld om de afspraken met de 8 gemeenten vast te leggen in convenanten. De convenanten worden in afgesloten. Doelstelling Concrete projectbijdragen conform hiervoor weergegeven doelen en procedure. In de periode januari tot juni worden in ambtelijk overleg met de acht gemeenten convenanten opgesteld. Daarvoor is een externe adviseur ingehuurd. De convenanten worden in juni bestuurlijk vastgesteld door GS en de betreffende BenW s. Op dat moment worden de concrete projectbijdragen vastgesteld en wordt de beschikbare 25 mln toegedeeld. Met de gemeente Hengelo zijn wij in een ver gevorderd stadium over het sluiten van een convenant. In de PS-brief van 10 maart jl. hebben wij al aangegeven in het kader van stedelijke vernieuwing 7 miljoen aan investeringen naar voren te willen halen, t.b.v. het DIA project Hart van Zuid (stationsomgeving Hengelo). In het kader van die versnelling en vooruitlopend op het sluiten van de convenanten is op dit moment al overeenstemming met Hengelo over een provinciale bijdrage van 2,1 miljoen voor een deel van het project. Het betreft de gebiedsontwikkeling CST/Hart van Zuid. Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling Project ligt nog steeds op koers. Onlangs heeft door ons College de toedeling van 25 miljoen plaatsgevonden. In juni zijn de eerste twee convenanten ondertekend. De overige convenanten zullen in augustus ook gereed zijn voor bestuurlijke besluitvorming. 10 Dynamische investeringsagenda

11 Verloop financiën Totaal claim Bestedingen Budget Gerealiseerd Ruimte tot en met /verplicht nihil Toelichting (tbv HvZ) Voorstel bijstelling Ad Niet van toepassing. Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd x (groen) O (geel) O (rood) Geld x (groen) O (geel) O (rood) Kwaliteit x (groen) O (geel) O (rood) Dynamische investeringsagenda 11

12 Programma Project Einddoel 1. Kwaliteit van de leefomgeving Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta Realisatie van integrale gebiedsontwikkeling gericht op: Borgen waterveiligheid door aanleg van bypass; Bieden van bijzondere woonmilieus ter versterking van vestigingsklimaat in Zwolle Kampen Netwerkstad; Aanleg van circa 300 ha nieuwe natuur; Verbetering recreatieve infrastructuur, waaronder een vaarverbinding tussen de IJssel en Veluwerandmeren; Inpassing Hanzelijn met nieuw station in Kampen-Zuid; Ombouw N50 naar 2x2 rijstroken; Ombouw N307 naar N23 met 2x2 rijstroken; Agrarische structuurversterking. Resultaat t/m 2007 Op 18 januari is de intentieovereenkomst door alle betrokken overheden ondertekend; Er is gestart met een nieuwe projectorganisatie; Naar aanleiding van de vaststelling van het Masterplan, zijn op verzoek van en in overleg met betrokkenen aanpassingen in het dijktracé hydraulisch onderzocht en vastgesteld; Provinciale Staten hebben 20 miljoen beschikbaar gesteld voor verwerving- en voorbereidingskosten; De Gemeenteraad van Kampen heeft 18,5 miljoen beschikbaar gesteld voor grondverwerving in toekomstige woongebieden; Het functionele programma voor de kruising Hanzelijn/ N50 en de bypass is opgeleverd. De aanbestedingsprocedure door ProRail is gestart; De gemeente en provincie hebben het handelingskader vastgesteld voor verwervingen. Gezamenlijk is aan Dienst Landelijk Gebied opdracht verleend voor verwervingen; Gedeputeerde Staten Overijssel en Flevoland hebben de Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer vastgesteld; Er heeft een besluitvorming plaatsgevonden over de woningbouwafspraken Zwolle Kampen Netwerkstad en de programmering varianten plan-mer in Kampen; Er is een keuze gemaakt tussen marktpartijen voor de woningbouw; Er is een bodemonderzoek uitgevoerd; Uitwerking plan-mer voor streekplan herziening Flevoland en Overijssel is gestart; Het flora en fauna onderzoek ten behoeve van de plan-mer is uitgevoerd; Rijkswaterstaat werkt het alternatief zomerbedverdieping uit op het niveau van de plan-mer. 12 Dynamische investeringsagenda

13 Resultaat 2008 Streekplanherzieningen door PS Overijssel en Flevoland vastgesteld 29 oktober; PvA continueren vrijwillige kavelruil in kader van agrarische structuurversterking door DLG uitgewerkt (ivm motie PS); GS op 28 oktober 2008 akkoord met voorfinancieringsvoorstel; Te bemerren varianten besluitmer zijn bepaald; Uitwerking besluit MER gestart Waterschappen hebben opnieuw geohydrologische effecten en mitigerende maatregelen voor reductie grondwaterpeilstijging onderzocht; In PS gemeld dat we overgaan van passieve naar actieve aankoop; Geactualiseerde raming investeringskosten en B&O kosten gereed; Voortoets Omwisselbesluit afgerond; Aanbestedingsdocumenten Inkoopplan, leidraad, technisch PvE, Alliantieovereenkomst en systeemanalyse opgeleverd Opdracht Quick scan door Waterdienst/ Deltaris naar aanleiding van aanbevelingen Deltacommissie met een groot scenario s van IJsselmeerpeilstijging. Doelstelling Besluit staatssecretaris V&W en minister van VROM over vervolgaanpak, mede op basis van resultaten Quick scan en voorzien in dekkende financiering Afronden besluit-mer met voorkeursvariant inrichting en passende beoordeling; Vaststelling voorontwerp bestemmingsplannen door gemeenteraden Kampen en Dronten; Vaststelling dijkverleggings-/waterkeringsplannen door Gedeputeerde Staten Overijssel en Flevoland. Als alternatief medio bepalen toepassing rijksinpassingsplan op grond waarvan geen aparte vaststelling waterkeringsplannen nodig is Verwachte afwijking Vaststelling dijkverleggings-/waterkeringsplannen zal pas in 2010 plaatsvinden. t.o.v. doelstelling Verloop financiën Totaal claim Bestedingen Budget Gerealiseer Ruimte Toelichting tot en met d/verplicht (P) (I) Voorstel bijstelling Ad pm (P) pm (I) 415 (P) (I) (P) (I) (P) De staatssecretaris van V&W zal in september een besluit nemen over de voorgelegde scenario s. Dit kan van invloed zijn op de geraamde engineeringskosten voor. Bij het opstellen van de Najaarsnota is dit bekend. Eventuele bijstelling zal dan worden meegenomen. (I) Er zullen in meer aankopen van grond/vastgoed voor aanleg bypass plaatsvinden dan oorspronkelijk was geraamd. DLG zal een opgaaf verstrekken welke grondaankopen daadwerkelijk afgewikkeld zullen worden in. Dit is nog niet bekend.de bijstellingkan nog niet worden bepaald. Daarnaast is in de PRI raming rekening gehouden met een bedrag voor verwervingskosten van 34,6 miljoen. Op dit moment is hiervoor een bedrag van 27,4 geraamd. Het verschil zal uit de beschikbare middelen nog worden toegevoegd aan de Reserve grondaankopen. Dynamische investeringsagenda 13

14 Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd X (groen) O (geel) O (rood) Geld O (groen) X (geel) O (rood) Zie de toelichting hierboven bij het voorstel van de bijstelling van de raming voor Kwaliteit X (groen) O (geel) O (rood) 14 Dynamische investeringsagenda

15 Programma Project Einddoel 1. Kwaliteit van de leefomgeving Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving Gezamenlijke uitvoering door gemeente Enschede, Rijk (GOB) en provincie van plan voor gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. In 2011 zijn de voor de gekozen gebiedsontwikkeling noodzakelijke procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening afgerond. Grondoverdracht door het Rijk heeft plaats gevonden. VTM heeft een begin gemaakt met uitvoering. Resultaat t/m 2007 Opbouw werkorganisatie; Concept-bestuursovereenkomst; Start planontwikkeling. Resultaat 2008 Voorbereiding voorstel aan Provinciale Staten over de uit te werken alternatieven. In zal blijken welke investeerders in de gebiedsontwikkeling willen participeren. Doelstelling Keuze voorkeursvariant en ter visie legging; Vaststelling structuurvisie. Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling Verloop financiën Er worden geen afwijkingen verwacht t.o.v. de doelstelling. Op 16 juni neemt GS een standpunt in over de voorkeursvariant, dat s middags in het bestuurlijk overleg VTM met de partners wordt besproken. Totaal claim Bestedingen Budget Gerealiseerd Ruimte tot en met /verplicht nihil Toelichting n.v.t. Voorstel bijstelling Ad 0 n.v.t. Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd X (groen) O (geel) O (rood) Geld X (groen) O (geel) O (rood) Kwaliteit X (groen) O (geel) O (rood) Dynamische investeringsagenda 15

16 Programma Project Einddoel 1. Kwaliteit van de leefomgeving Gebiedsontwikkeling Nijverdal / Koninklijke Ten Cate Op andere wijze dan in de Investeringsagenda voorzien wordt de ontwikkeling van Koninklijke ten Cate in Nijverdal noord voortgezet en worden twee locaties in de dorpskern door het bedrijf (grotendeels) verlaten om beschikbaar te komen voor herstructurering. Resultaat t/m 2007 Resultaat 2008 Doelstelling De uitvoering van het Masterplan Koninklijke Ten Cate is gestopt. De innovatie gaat voort onder innovatieprogramma. Diverse onderdelen worden de komende jaren door de gemeente nog in uitvoering genomen. Verwachte afwijking Geen t.o.v. doelstelling Verloop financiën Totaal claim Bestedingen Budget Gerealiseerd Ruimte tot en met /verplicht nihil (gelabeld bij de najaarsnota) Voorstel bijstelling Ad n.v.t. Toelichting Van de beschikbare middelen ad 5 miljoen, wordt ½ mln gereserveerd tbv subsidie restauratie de Smidse (bedrijfscomplex Hoge Dijkje); 1 mln wordt geïnvesteerd in stationsverplaatsing Nijverdal. Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd x (groen) O (geel) O (rood) Geld O (groen) O (geel) O (rood) Kwaliteit x (groen) O (geel) O (rood) 16 Dynamische investeringsagenda

17 Programma Project Einddoel 1. Kwaliteit van de leefomgeving Programma A1-zone Een investeringsprogramma, verankerd in een ruimtelijk functioneel kader, dat samenhang en synergie creëert tussen de ruimtelijke en mobiliteitsinvesteringen die er deel van uit maken, waarin de investeringen van de deelnemende partijen samenkomen, gekenmerkt door duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en ambitie (visitekaartje), en dat spraakmakend en aansprekend is, en aantrekkelijk om aan mee te doen, waarbij de kwaliteit van het ontwikkelingsproces een belangrijke succesvoorwaarde is. ultimo 2011 is bereikt: uitvoeringsbeslissing A1-aanpak uitvoeringsprogramma A1-zone deels in uitvoering Resultaat t/m 2007 De periode april t/m december 2007 stond in het teken van het creëren van draagvlak voor het programma A1-zone bij externe partijen. Het programma is nader gedefinieerd en er is een Werkplan A1-zone opgesteld. In dit Werkplan wordt geconstateerd dat er een meer uitgewerkte, onderbouwde en gedragen visie nodig is waarvoor de vroege inzet, input en denkkracht van publieke, private en maatschappelijke partners uit de regio een vereiste is. De voorgestelde Werkplaatsaanpak zorgt voor ruimte voor creativiteit en joint fact finding ; In 2007 zijn de belangrijkste thema s benoemd en uitgezet. Ter voorbereiding op de Werkplaats zijn enkele studies uitgevoerd en is een Atlas A1-zone gemaakt; Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijk relevante trajecten waarmee samengewerkt of afgestemd dient te worden; Contacten met het Rijk (o.a. via de structuurvisie Panorama s en de Snelwegzone én routeontwerp) en andere partners (o.a. met de werkgroep A1/A35 uit Twente) zijn gelegd en versterkt; In het vierde kwartaal van 2007 is een werkplaatsmeester geselecteerd die in 2008 de werkplaats A1-zone zal gaan leiden en is er een communicatieplan opgesteld. Resultaat 2008 De samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke en culturele organisaties in de werkplaats resulteerde in de Agenda A1-zone. GS ( ) hebben ingestemd met het voorstel om de Agenda A1-zone uit te werken tot een gezamenlijk investeringsprogramma, waarin de investeringen van de deelnemende partijen samenkomen. De stuurgroep A1-zone ( ), de provincies Overijssel en Gelderland, de Regio s Stedendriehoek en Twente, het Ministerie van VROM en Rijkswaterstaat Oost-Nederland, hebben aangegeven samen de ambities uit de Agenda uit te willen werken. In het landsdelig overleg met de ministers van Verkeer en Waterstaat (V&W) en VROM is in het najaar 2008 overeengekomen dat Rijk en Regio op korte termijn starten met een gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1- zone, met daarin met name de elementen in het ruimtelijke domein, zoals ruimtelijke kwaliteit in de snelwegomgeving, ruimtelijke opgaven en gebiedsontwikkeling. De uitkomsten van deze studie worden verder uitgewerkt in het programma A1 zone. De relevante uitkomsten uit deze verkenning worden meegenomen bij de voorbereiding planstudie A1. Rijk en regio starten gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1-zone. Oost-Nederland is daarnaast gestart met een proces om te komen tot een gezamenlijk standpunt van de Stuurgroep A1 over de voorkeursvariant voor de structurele aanpak van de A1 tussen Apeldoorn Zuid en Azelo. Daarbij worden alle relevante elementen van de gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1-zone meegenomen Dynamische investeringsagenda 17

18 Doelstelling Rijk en Regio starten de gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1-zone Investeringsprogramma A1-zone én de daarbij behorende programmaorganisatie eind Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling Geen. Investeringsprogramma wordt medio 2010 opgeleverd. Eind wordt tussenrapportage MIRT-verkenning a1-zone geleverd waarin resultaten zijn opgenomen: structuur investeringsprogramma, toekomstbeeld en diverse onderzoeksresultaten. Verloop financiën Totaal claim Bestedingen Budget Gerealiseerd Ruimte tot en met /verplicht nihil (dd 2 juni) 750 (550 provinciale bijdrage A1- zone provinciale bijdrage A1) Voorstel bijstelling Ad Niet van toepassing. Toelichting Budget wordt dit jaar uitgegeven tbv onderzoeken Mirt-verkenning. Zie verder toelichting bij verwachte afwijking tov doelstelling en prognose ivm verdubbeling budget Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd O (groen) X (geel) O (rood) Overeenkomstig het spelregelkader MIRT en Sneller en beter wordt een gebiedsgerichte MIRT-verkenning uitgevoerd zoals vastgesteld in Stuurgroep A1-zone dd en BO MIRT dd Nieuwe planning is het gevolg van bovenstaand besluit van Rijk en regio (nieuwe resultaatsverplichting). Daarom is geen sprake van vertraging in de planning, maar een nieuwe planning voor een nieuw resultaat. Geld O (groen) X (geel) O (rood) Genoemd budget is het budget provincie ten behoeve van A1-zone. Komende periode zllen naar verwachting bijdragen worden verstrekt door de Ministeries VenW en VROM, door provincie Gelderland, de Stedendriehoek en Regio Twente. Dit betekent dat het totale budget voor A1-zone meer dan verdubbelt. Kwaliteit X (groen) O (geel) O (rood) 18 Dynamische investeringsagenda

19 Programma Project Einddoel 1. Kwaliteit van de leefomgeving Gebiedsontwikkeling Vriezenveen Door integrale gebiedsontwikkeling: De sociaal-economische en werkgelegenheidsfunctie verbeteren; De leefbaarheid van het Oosteinde m.b.t. geluidhinder en verkeersveiligheid verbeteren; De regio voorzien van bouwgrondstoffen; De natuur en het landschap en de recreatieve structuur versterken Welk eindresultaat dient ultimo 2011 te zijn bereikt? het merendeel van de beoogde bedrijfsverplaatsingen; herinrichting Oosteinde en Almeloseweg; start aanleg bedrijventerrein Oosterweilanden en aanleg rondweg; start zandwinning Oosterweilanden; start versterking natuur en landschap Resultaat t/m 2007 Plan van Aanpak Gebiedsontwikkeling vastgesteld; Principe-overeenkomst tussen gemeente en VOF Oosterweilanden (zandwinner). Resultaat 2008 De definitieve overeenkomst gemeente-vof Oosterweilanden is gerealiseerd Er is een definitieve toezegging van de provinciale bijdrage 1 e fase gebiedsontwikkeling. Overleg met te verplaatsen bedrijven Oosteinde vindt plaats (verzameling gegevens in het kader van mkba) Doelstelling In start de feitelijke uitvoering van de gebiedsontwikkeling: grondverwerving rondweg; eerste bedrijfsverplaatsing; herinrichting Almeloseweg; vaststelling gebiedsontwikkelingsplan en overeenkomst provinciegemeente. Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling Verloop financiën In is het beschikbare bedrag verhoogd tot 2 miljoen voor de eerste bedrijfsverplaatsing. Totaal claim Bestedingen Budget Gerealiseerd Ruimte tot en met /verplicht Voorstel bijstelling Ad n.v.t. Toelichting Het volledige bedrag is bestemd voor een gedeelte van de onrendabele top van verplaatsing van bakkerij Holland Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd X (groen) O (geel) O (rood) Geld X (groen) O (geel) O (rood) Kwaliteit X (groen) O (geel) O (rood) Dynamische investeringsagenda 19

20 Programma 1. Kwaliteit van de leefomgeving Project Voortzetting Grote Steden Beleid 2010/2011 Einddoel Bijdragen aan het stedelijke woon- en leefklimaat. In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt uitgegaan van voortzetting van het GSB na, maar dat nog wordt bezien welke aanpassingen gewenst zijn in inhoud en methodiek. Wel zal ondersteuning van multifunctionele voorzieningen in achterstandswijken onderdeel uitmaken van nieuwe GSB-afspraken (genoemd in coalitieakkoord) en er zal samenhang zijn met de strategische agenda s per stedelijk netwerk. GS hebben besloten om de GSB middelen in te zetten in de Stedelijke Netwerken in Overijssel. In 2011 zijn per Stedelijk Netwerk de boegbeelden geactualiseerd en aangevuld met boegbeelden voor de programma s Cultuur en Sociale Infrastructuur. Resultaat t/m 2007 In 2007 zijn met de Regio Stedendriehoek en de Regio Twente strategische agenda s opgesteld. De bestaande agenda met Zwolle Kampen Netwerkstad is herijkt. Inhoudelijk worden deze agenda s gevormd rond een aantal (boven)regionale boegbeeldprojecten. Hiermee is er een relatie tot andere onderdelen van de investeringsagenda zoals bijv. stationsomgevingen, bereikbaarheid, economische structuurversterking, herstructurering, centra voor jeugd en gezin. Resultaat 2008 In 2008 zijn de strategische agenda s tot uitvoering gebracht. Eind 2008 zijn de contouren van de in te houden evaluatie van het GSB geschetst. Doelstelling Evaluatie en opstellen nieuw GSB volgt in Er wordt geen afwijking verwacht van de doelstelling voor. Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling Verloop financiën Totaal claim Bestedingen Budget Gerealiseerd Ruimte tot en met /verplicht nihil 0 Voorstel bijstelling Ad Toelichting Tot en met zijn geen uitgaven opgenomen omdat het huidige GSBconvenant (2005 ) nog van kracht is. Voor de jaren 2010 en 2011 is elk een bedrag van 4,2 miljoen geraamd voor verbinden van de boegbeelden en uitbreiding met boegbeelden gericht op sociale infrastructuur en cultuur. Bij verwachte onderuitputting of overschrijding van het budget wordt hier een voorstel voor bijstelling van de raming gedaan met een goede onderbouwing. Bijramen in kan alleen door gelabelde bedragen uit 2010 of 2011 naar voren te halen. Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd X (groen) O (geel) O (rood) Geld X (groen) O (geel) O (rood) Kwaliteit X (groen) O (geel) O (rood) 20 Dynamische investeringsagenda

21 Programma Project Einddoel 1. Kwaliteit van de leefomgeving Doorontwikkeling Kulturhusen / vitaliteit kleine kernen Behoud en versterking van het voorzieningenniveau in het landelijke gebied Realisatie van 100 Kulturhusen beschikt, inclusief haalbaarheidsonderzoek (verplicht), mogelijk inclusief programmering en beheer. Er is een goed functionerend ondersteuningsnetwerk voor sociaal en vitaal platteland. Er hebben diverse projecten uitgevoerd die bijdragen aan toekomstbestendigheid van Kulturhusen. Resultaat t/m 2007 In 2007 zijn 43 prestaties gerealiseerd in de kleine en grotere kernen. De regeling Kulturhusen en vitaliteit kleinen kernen zijn in 2007 samengevoegd en de regeling is doorontwikkeld conform de afspraken met gemeenten, voorzieningen en deskundigen. Resultaat 2008 In 2008 is aan gemeenten subsidie verleend voor de realisatie van 21 kulturhusen en het voorafgaande haalbaarheidsonderzoek. Variya heeft gemeenten voorgelicht over ondermeer de nieuwe subsidieregeling. Ook overige onderdelen van de ondersteuningsstructuur zijn versterkt of nieuw opgezet, zoals een loketfunctionaris sociaal vitaal platteland. Er is één experiment uitgevoerd en gefinancierd. Doelstelling Ook in komen er minimaal 20 beschikkingen voor Kulturhusen bij. Er is sprake van een ondersteuningsstructuur voor sociaal en vitaal platteland waaronder Kulturhusen, mfa s en dorpshuizen. Er zijn vier overdraagbare experimenten uitgevoerd t.b.v. de toekomstbestendigheid van Kulturhusen. Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling Verloop financiën In zijn er 20 Kulturhusen beschikt. Op basis van de voorwaarden in de afgesloten convenanten zouden deze 20 kulturhusen eind klaar moeten zijn en 1 mei 2010 verantwoord. Dit is te optimistisch, omdat de realisatie van een kulturhus een meerjarenproject is. Gemeenten zullen naar verwachting dan ook verzoeken de besteding van de subsidie over meerdere jaren te mogen uitspreiden en de verantwoording van de subsidie te mogen opschorten. Dit neemt niet weg dat de 20 kulturhusen waarvoor in subsidie is verleend, uiteindelijk gerealiseerd zullen worden. Wij stimuleren de gebiedspartners tot daadwerkelijke uitvoering te komen. Totaal claim Bestedingen Budget Gerealiseerd/v Ruimte tot en met erplicht Toelichting Zie onder Voorstel bijstelling Ad Het blijkt dat er weliswaar animo is voor experimenten, maar dat de eisen m.b.t. cofinanciering en de hoogte van het bedrag niet aansluiten bij de mogelijkheden van potentiële aanvragers. Daarom zijn wij voornemens de regeling aan te passen. De verwachting is dat er meer dan vier experimentaanvragen zullen worden gefinancierd. Omdat het hier DIA-gelden betreft, zal een eventueel resterend budget worden doorgeschoven naar Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd O (groen) X (geel) O (rood) De ervaring wijst uit dat Kulturhusen een realisatietijd kennen van jaren. Alle provinciale middelen zijn weliswaar geprogrammeerd (er zijn zelfs meer dan 100 aanvragen gehonoreerd), maar de daadwerkelijke totstandkoming voor 2014 vraagt de nodige aandacht. Wij stimuleren de gebiedspartners tot daadwerkelijke uitvoering te komen. Geld X (groen) O (geel) O (rood) Kwaliteit X (groen) O (geel) O (rood) Dynamische investeringsagenda 21

22 3.2 Programma Impuls voor werk 22 Dynamische investeringsagenda

23 Programma Project Einddoel 2. Impuls voor werk Innovatie en kennisintensieve maakindustrie We willen werkgelegenheid houden en uitbreiden in Overijssel. Dit kan door middel van het versterken van de regionale economische structuur. Dat doen we door innovatief vermogen, creatief ondernemerschap en kennisintensieve maakindustrie samen te brengen. We zullen ons vooral richten op kansrijke clusters. In 2011 zijn de 3 regionale innovatieagenda s in Overijssel volledig operationeel. Vanuit de agenda s worden programma s en projecten ontwikkeld die bijdragen aan het versterken van de regionale economische structuur. Resultaat t/m 2007 Het programma Pieken in de Delta Oost-Nederland (PIDON) is van start gegaan. Binnen dit programma investeert het Ministerie van Economische Zaken samen met de provincies in de kennisontwikkeling van Oost-Nederland. In Overijssel zullen zoveel als mogelijk de projecten uit de Innovatieroute Twente in PIDON worden ondergebracht. Voor de benodigde provinciale cofinanciering worden de middelen uit de DIA benut. In 2007 zijn de projecten uit de Innovatieroute Twente van start gegaan. Hiervoor is 3,5 miljoen aan de DIA onttrokken. De Regio Twente heeft in december het formele besluit genomen 50 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Innovatieroute. Daarmee levert de Regio een vergelijkbare bijdrage als de provincie. Voor 2008 stelt de Regio 8,5 miljoen beschikbaar. Resultaat 2008 De tender PIDON 2007 is afgerond; Er zijn concepten opgesteld van de regionale innovatieagenda s voor de regio s IJssel-Vecht en Stedendriehoek; Er zijn Interreg-IV-projecten op het gebied van innovatie ontwikkeld. Provincie en regio zullen (indien noodzakelijk) gezamenlijk zorgdragen voor de cofinanciering; Er zijn projecten voor maatregel 1.1 uit het OP voorgedragen. Met de managementautoriteit, de provincie Gelderland, is overeenstemming bereikt over de wijze waarop de financiële afhandeling van beschikkingen wordt geregeld. Afgesproken is dat de provincie Overijssel bij het afgeven van de beschikking de daarbij behorende middelen aan de provincie Gelderland overboekt. Dit biedt grote voordelen ten aanzien van de financiële verantwoording. Doelstelling De activiteiten hebben betrekking op de hoofddoelstelling in de begroting: Stimuleren innovatie. De activiteiten in zullen zich richten op: Cofinanciering tender PIDON 2008; Projecten die aansluiting van regionale MKB IJssel-Vecht en Stedendriehoek op de valleys bevorderen; Cofinanciering Maatregel 1.1. uit het Operationeel Programma Oost- Nederland voor de Europese Structuurfondsen; Cofinanciering van Interreg-IV-projecten; Financiering projecten Innovatieroute Twente en de andere innovatieagenda s via EFRO, PIDON, Interreg-IV en/of eigen middelen in samenspraak met de Regio Twente. Dynamische investeringsagenda 23

24 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling Verloop financiën Totaal claim (v an KtC, voor Innovat iecentru Geen. Bestedingen tot en met Budget Gerealiseerd /verplicht Ruimte Voorstel bijstelling Ad n.v.t. Toelichting Er zijn voldoende projecten om het budget te realiseren. Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd x (groen) O (geel) O (rood) Geld x (groen) O (geel) O (rood) Kwaliteit x (groen) O (geel) O (rood) 24 Dynamische investeringsagenda

25 Programma Project Einddoel 2. Impuls voor werk Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente In het project Kennispark Twente werken de Universiteit Twente (UT), de provincie Overijssel en de Netwerkstad Twente samen aan het werk maken van kennis. De partners hebben zich de volgende doelen gesteld: Realisering van circa arbeidsplaatsen in 2020; De toevoeging van m 2 bedrijvigheid op het Kennispark, waarvan m 2 op de Campus en m 2 extra op Business & Sciencepark en Hengelosestraat (Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente). De ontwikkeling van Kennispark Twente wordt bezien in de context van de brede ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Twente (o.a. WTC/Hart van Zuid en de Luchthaven Twente). Daarbij is Kennispark Twente het vliegwiel voor de ontwikkeling van bedrijvigheid op basis van nieuwe technologieën. De feitelijke neerdaling in arbeidsplaatsen zal in de regio plaats vinden. In 2011 is begonnen met de uitvoering van het masterplan gebieds-ontwikkeling van Kennispark Twente. Het economische programma is een leidend uitgangspunt bij de gebiedsontwikkeling. Resultaat t/m 2007 Het programma Kennispark Twente kent twee belangrijke pijlers: 1) Kennisvalorisatie: kennis van de universiteit wordt benut voor nieuwe bedrijvigheid. 2) Gebiedsontwikkeling: het creëren van een ontmoetingsplek waar kennis, techniek en innovatieve ondernemingen over en weer inspiratie vinden in en gebruik maken van elkaars kennis en faciliteiten. De afgelopen collegeperiode heeft vooral in het teken gestaan van de kennisvalorisatie, op dit vlak zijn goede resultaten geboekt. Resultaat 2008 Het economisch uitvoeringsprogramma Kennispark is op 30 september door GS vastgesteld. Doelstelling Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling Verloop financiën In zal de provincie projecten vallend onder het werkplan voor het economische programma financieren. Verder zal de provincie een rol spelen in de communicatie en lobby over het Kennispark. Geen Totaal claim Bestedingen Budget Gerealiseer Ruimte tot en met d/verplicht Toelichting Er zijn voldoende projecten om het budget te realiseren. Voorstel bijstelling De verwachting is dat er in 2010 zoveel goede aanvragen kunnen worden gehonoreerd dat het gehele restant budget in 2010 gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat nu het budget van 2011 ad 969 naar voren kan worden gehaald. Dynamische investeringsagenda 25

26 Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd x (groen) O (geel) O (rood) Geld x (groen) O (geel) O (rood) Kwaliteit x (groen) O (geel) O (rood) 26 Dynamische investeringsagenda

27 Programma Project Einddoel 2. Impuls voor werk ICT Breedband/diensteneconomie De ontwikkeling van een breedband/diensteneconomie in een beperkt aantal toepassingsdomeinen. Dit gebeurt op drie manieren: Stimuleren van onderzoek en experimentele ontwikkeling door bedrijven; Publiek opdrachtgeverschap voor opschaling van bewezen en beproefde diensten; Kennisoverdracht en samenwerking in open breedbandinfrastructuur, nationaal en in Interreg-IV verband. In 2011 wordt het programma ICT diensteninnovatie afgerond. Er is dan bereikt dat een aantal diensten die in de vorige programmaperiode zijn ontwikkeld breed over de provincie zijn uitgerold (opschaling). Resultaat t/m 2007 In het Actieprogramma Breedband Overijssel hebben in de afgelopen periode de samenwerkende partijen ruim 5 miljoen waarvan 2,5 miljoen door de provincie geïnvesteerd in een open glasvezelinfrastructuur en toepassingsprojecten in onderwijs, zorg, bedrijventerreinen en beveiliging. Dit heeft geleid tot: Een open glasvezelnetwerk met digitale knooppunten van de NDIX tussen de stedelijke agglomeraties in Twente, Deventer, Hardenberg en Zwolle- Kampen (Steenwijkerland ontbreekt nog); Stedelijke samenwerking in overheidsdienstverlening (stichting Breedband Twente, Dimpact, Masterplan met Gelderland); Succesvolle proeven met nieuwe toepassingen gericht op bedrijventerreinen, winkelcentrumbeveiliging, basisonderwijs, zorg, toerisme en kennisinfrastructuur; IPO-project op het vlak van breedbandleeromgeving en dienstenontwikkeling, mede ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en stichting Nederland Breedbandland. Resultaat 2008 De evaluatie heeft plaatsgevonden; Het werkplan is klaar en goedgekeurd door GS. De subsidieregeling is opengesteld. De beschikbare middelen zijn voor het eind van 2008 nagenoeg geheel beschikt. Doelstelling In 2008 en zal de provincie projecten vallend onder het werkplan financieren. Het programmamanagement tussen provincie, onderzoekinstellingen en gemeenten wordt versterkt om meer focus en projectvolume in opschaling en innovatie te bereiken. Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling De laatste subsidie tender is zo succesvol geweest dat er meer goede projecten waren dan gehonoreerd konden worden. Er zijn een aantal aanvragen doorgeschoven naar de volgende tender. Daarnaast zijn we, door het naar voren halen van budget, in staat opdrachten uit te zetten om nieuwe projecten een extra impuls te geven. Hierdoor kan naar verwachting het gehele resterende budget gerealiseerd worden met de aanvragen voor de twee tenders eind en begin Dynamische investeringsagenda 27

28 Verloop financiën Totaal Bestedingen Budget Gereal./ Ruimte tot en met verplicht claim Voorstel bijstelling Toelichting 769 acht beschikkingen tender vooronderzoek Muziekkwartier Ensch 15 opdracht St. Hazard Hengelo 35 opdracht nwe generatie interface ovd 30 vooronderzoek tabel task 15 opdracht Twente s got talent 13 contributie stedenlink 55 inhuur externe deskundigheid 17 overig De verwachting is dat er in 2010 zoveel goede aanvragen kunnen worden gehonoreerd dat het gehele restant budget in 2010 gerealiseerd kan worden. Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd x (groen) O (geel) O (rood) Geld x (groen) O (geel) O (rood) Kwaliteit x (groen) O (geel) O (rood) 28 Dynamische investeringsagenda

29 Programma Project Einddoel Resultaat t/m Impuls voor werk Herstructurering bedrijventerreinen In het project Vitale Bedrijventerreinen wordt gewerkt aan de herstructurering van bedrijventerreinen in Overijssel. Via het project wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van de provincie Overijssel om de herstructurering te intensiveren en voldoende kwalitatieve ruimte te bieden voor (lokale) groei. In het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid wordt uitgegaan van in ieder geval de start van alle uitvoeringsplannen de herstructurering van in totaal 1300 ha. De ruimtewinst die de herstructurering zal opleveren, ligt tussen de 200 en 270 ha. mits alle plannen tot uitvoering komen. De verwachting is dat vóór 2013 het grootste deel van de plannen gemaakt, gestart en gereed zullen zijn, maar dat zal niet met alles lukken. In de periode tot 2011 is een groot aantal herstructureringsprojecten in gang gezet, waaronder de zogenaamde grote Topper-projecten (Almelo, Enschede, Hengelo en Kampen). Daarnaast zijn in de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Zwartewaterland en Zwolle ook herstructureringsprojecten in gang gezet. Hoewel het herstructureringstraject een langere looptijd heeft dan 2011 kan worden aangenomen dat het eindresultaat wordt gehaald. Ook de oprichting van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) zal medio een feit zijn. Daarnaast zijn in totaal 41 kwaliteitsscans in 21 gemeenten gedaan. De provincie Overijssel hecht grote waarde aan vitale bedrijventerreinen, die goed passen in het landschap en waarvan de grond optimaal gebruikt wordt. In het coalitieakkoord &Overijssel! wordt ingezet op het bieden van ruimte voor lokale bedrijvigheid en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Via het project Vitale Bedrijventerreinen, dat eind 2006 van start is gegaan, wordt invulling en uitvoering aan deze doelstelling gegeven. In 2007 is het Plan van Aanpak Fase 1 uitgevoerd. Dit betreft de volgende onderdelen: Aanjaagprojecten: Enschede (Haven) / Kampen (Haatland) voor het aspect gemeentelijke herstructureringsmaatschappij; Almelo (Dollegoor) voor het aspect procesmanagement; Hardenberg (Bruchterweg) / Zwolle (Voorst) voor het aspect geluidszonering; Ommen (De Strangen) voor het aspect duurzaamheid en kwaliteit; Zwartewaterland (Hasselt) voor het aspect bedrijfsverplaatsing en procesmanagement. Drie van die projecten (Almelo, Ommen, Zwartewaterland) zijn begin 2008 met een jaar verlengd om de voortgang die is geboekt een vervolg te kunnen blijven geven. De andere aanjaagprojecten zijn afgerond. Inzicht verkrijgen in problematiek: Er is onderzoek verricht naar de omvang van de herstructureringsproblematiek en de plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. T.a.v. het eerste punt blijkt dat de totale herstructureringsopgave in Overijssel ha netto bedraagt. De kosten hiervan worden geschat op miljoen. Dit bedrag moet worden geïnvesteerd door gemeenten, bedrijven, private partijen en provincie, over een periode van ongeveer 10 jaar. Dit inzicht wordt verwerkt in de aanpassing van de subsidieregeling, het ondernemingsplan voor een herstructureringsmaatschappij en de input voor de Omgevingsvisie. Onderzoek financieringsinstrumentarium: Er is in 2007 een advies uitgebracht over de financiering van herstructureringsprojecten. Dat advies wordt in 2008 verder uitgewerkt, en zal resulteren in een voorstel voor de oprichting van een Overijsselse Herstructureringsmaatschappij die een herstructureringsfonds beheerd. Alsmede een voorstel voor aanpassing van de huidige subsidieregeling. Dynamische investeringsagenda 29

30 Verbetering kwaliteit: Eind 2007 is gestart met een pilot voor de verbetering van de kwaliteit van bedrijventerreinen door het toepassen van een Kwaliteitsscoresysteem. Deze pilot is in vier gemeenten uitgevoerd en begeleid door een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers zitten namens VNO-NCW, MKB, vakbeweging, Natuur en Milieu Overijssel en de vier betrokken gemeenten. In 2008 wordt een voorstel gedaan om tot een definitieve invoering van dit systeem over te gaan in Overijssel. Resultaat 2008 Per 15 september 2008 is de kwartiermaker tbv de oprichting van de HMO van start gegaan cf planning. De formele procedures tbv aanmelding via BZk bij de EU mbt staatsteun en de HMO zijn vergevorderd. De pilot met het kwaliteitsscoresysteem is afgerond en er is besloten het systeem in Overijssel in te voeren. Inmiddels worden er 36 scans uitgevoerd. Dit geldt ook als de landelijke pilot. Tbv de Omgevingsvisie wordt op de daartoe geëigende momenten input geleverd. Het aanjaagproject Almelo is afgerond, met de twee andere gemeenten wordt naar een afronding toegewerkt. Er zijn inmiddels diverse subsidieverzoeken gehonoreerd. Doelstelling Het project is eind 2008 afgerond. Daarna volgt als doelstelling de uitvoering van het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid, en ervoor zorgdragen dat de input t.b.v. de Omgevingsvisie goed verwerkt wordt. Voor is 8,6 miljoen voor de subsidieregeling beschikbaar. De intentie is om 13 herstructureringsprojecten in 10 gemeenten op te starten. Een aantal subsidieverzoeken is inmiddels binnengekomen. De prognose is verder dat gemeenten 10 tot 15 subsidieverzoeken voor het opstellen van een uitvoeringsplan en/of procesmanagement zullen indienen. De oprichting van de HMO zal rond 1 mei zijn beslag krijgen. In dit jaar zijn 27 kwaliteitsscans in 21 gemeenten gedaan. Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling Verloop financiën De oprichting van de HMO heeft eind mei plaatsgevonden. Verder geen afwijkingen. Totaal claim Bestedingen Budget Gerealiseerd Ruimte tot en met /verplicht Toelichting Bestedingsplan restant budget 2 mln. tbv toppergemeenten 2 mln.gemeente Steenwijkerland 1,1 mln. rente en afl. deelneming HMO 1,5 mln. gemeente Dinkelland 1,5 mln. gemeente Zwolle 0,65 mln. gemeente Olst-Wijhe 0,15 mln. kwaliteitsscans 8,9 mln. Voorstel bijstelling Ad 800 Naar verwachting zal een bedrag van 0,8 mln. niet worden gerealiseerd. Dit bedrag dient beschikbaar te blijven voor subsidieaanvragen voor Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar Dynamische investeringsagenda

31 Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd X (groen) O (geel) O (rood) Geld X (groen) O (geel) O (rood) Kwaliteit X (groen) O (geel) O (rood) Dynamische investeringsagenda 31

32 3.3 Programma Mobiliteit 32 Dynamische investeringsagenda

33 Programma Project Einddoel 3. Mobiliteit 2x2 N35 (provinciaal aandeel) 1 e fase Het eindbeeld voor 2020 is het realiseren van een 2x2 stroomweg (100km/u) tussen Zwolle en Almelo. Voor de periode tot en met 2011 zijn de doelen: Begin maken met de uitvoering van het wegvak Zwolle-Wijthmen tot een 2x2 stroomweg. Combiplan Nijverdal in uitvoering door het Rijk. Start van een planstudie voor het wegvak Nijverdal-Wierden. Regionaal gedragen voorkeurstracé voor de gehele N35 als onderdeel van de Marsroute N35 (meerjaren uitvoeringsprogramma N35). Resultaat t/m 2007 Resultaat 2008 Doelstelling Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling Verloop financiën Voor de N35 is het gedeelte rond Almelo dit jaar geopend. Op basis van de gebiedsgerichte verkenning regio Zwolle en de door de provincie Overijssel opgestelde Ontwerp-Startnotitie Zwolle-Wijthmen-Ganzepan heeft de Minister besloten voor dit wegvak een Planstudie te starten. Voor de uitvoering van de Combitunnel Nijverdal heeft volgens planning een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Bezien wordt nog of een andere locatie van station Nijverdal hierin ingepast kan worden en of daarvoor financiering kan worden gevonden. Voor de gehele N35 is via een motie in de Tweede Kamer besloten dat in 2008 een Eindbeeld voor de N35 wordt opgesteld samen met de provincie Overijssel. In Landsdelig Overleg van 30 oktober 2008 heeft het Ministerie de ontbrekende 6,1 miljoen euro toegezegd. Daarmee is de financiële dekking Zwolle-Wijthmen volledig en kan de Planstudie starten op basis van een 100 km-stroomweg. Afronding verkenningsfase voor wegvak Zwolle-Wijthmen. Start planstudie wegvak Zwolle-Wijthmen. Vaststelling door Rijk van de marsroute N35 (uitvoeringsprogramma N35 tot 2025). Vanwege nieuwe richtlijnen van het Rijk (Commissie Elverding), welke een uitgebreidere verkenning vragen, is het niet zeker of de verkenningsfase dit jaar wordt afgerond. Daarna wordt de planstudie gestart door het Rijk. Budget Gerealiseerd Ruimte Toelichting Totaal claim Bestedingen tot en met Voorstel bijstelling Ad 0 Niet van toepassing. Het restantbudget wordt volledig ingezet voor de realisatie van de bovenstaande doelstellingen. Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd X (groen) O (geel) O (rood) Geld X (groen) O (geel) O (rood) De financiering voor het wegdeel Zwolle-Wythmen is geregeld. De financiering van de totale Marsroute N35 is nog niet geregeld. Kwaliteit X (groen) O (geel) O (rood) Dynamische investeringsagenda 33

Statenvoorstel nr. PS/2009/728

Statenvoorstel nr. PS/2009/728 Statenvoorstel nr. PS/2009/728 Najaarsnota 2009 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 18.08.2009 2009/0122298 dhr. M.P.Scheutjens, telefoon 038 499 89 57 mp.scheutjens@overijssel.nl@overijssel.nl Aan Provinciale

Nadere informatie

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv.

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M /&*$ Dat. 0 1 OKT 2014 on tv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 25 juni 2007

Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Onderwerp: Kenmerk: 2007/0314747 Subsidieaanvragen VAB Maatschap Busger op Vollenbroek (Enter) en C. Niemeijer (Oele). GS

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Agenda A1-zone. 28 oktober 2008 Ruimteconferentie Hans Reijnen, Mathijs Triou, Marjoke Hoeve

Agenda A1-zone. 28 oktober 2008 Ruimteconferentie Hans Reijnen, Mathijs Triou, Marjoke Hoeve Agenda A1-zone 28 oktober 2008 Ruimteconferentie Hans Reijnen, Mathijs Triou, Marjoke Hoeve Opzet presentatie Aanleiding & ambitie Werkplaats A1-zone Agenda A1-zone: opgaven Kansen en bedreigingen Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 29 november 2010 Betreft Uitvoering Nota Ruimte

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 29 november 2010 Betreft Uitvoering Nota Ruimte > Retouradres Postbus 30940 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30940 2500 GX Den Haag Betreft Uitvoering Nota

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

samenvatting coalitieakkoord 2007-2011 GS provincie Overijssel samengesteld door de cluster beleidscoördinatie

samenvatting coalitieakkoord 2007-2011 GS provincie Overijssel samengesteld door de cluster beleidscoördinatie samenvatting coalitieakkoord 2007-2011 GS provincie Overijssel samengesteld door de cluster beleidscoördinatie Inhoudsopgave Inleiding...3 Kwaliteit van de leefomgeving...5 Integrale aanpak bij ruimtelijke

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Agendapunt 6 Kenmerk

Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Agendapunt 6 Kenmerk Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 26 maart 2014 Onderwerp Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Agendapunt 6 Kenmerk B2014/u73 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 juni 2017 AGENDAPUNT Aan het Algemeen Bestuur, In de vergadering van het Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr op Statenvragen PS2013-588 Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr. 2013-009481 Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid M. Schriks ( VVD ) over subsidieverzoek Masterplan mode en vormgeving De leden van

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2014/691 N35 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 26.08.2014 2014/0232126 dhr. M. Oving, telefoon 06 46037666 e-mail M.Oving@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsvoorstel

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017 1 Onderwerp: Antwoorden statenvragen CU landschapskunst Rijsberman, M.A. 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Gelet op

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2005 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2006. Voor het opstellen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven 2004-100 Verplaatsing agrarische bedrijven Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Milieu, Water en Groen op 12 januari 2004 - provinciale staten op 4 februari 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle

Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 2007/0020510

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Leden van Provinciate Staten

Leden van Provinciate Staten www.overijssel.nl Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum

Nadere informatie

Sneller naar betere bedrijfsruimte Oost NV bedrijfsomgeving

Sneller naar betere bedrijfsruimte Oost NV bedrijfsomgeving bedrij omg Sneller naar betere bedrijfsruimte Oost NV bedrijfsomgeving startnotities herstructurering onderzoek parkmanagement aanjagen breedband procesversneller ost bo Sneller naar betere bedrijfsruimte

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen;

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen; Datum vergadering 7 oktober 2014 Nota GS Registratienummer 467062/467080 Uw contactpersoon R. Sabée BEL/WAT Portefeuille Portefeuillehouder Plaatsvervanger 2 bijlage(n) 1. Toelichting 2. Financiële bijlage

Nadere informatie

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr 31 mei 2011 Corr.nr. 2011-24.946, VV Nummer 16/2011 Zaaknr. 328334 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over gemaakte financiële afspraken over de N33. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg.

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 8899 Fax 03842548 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Provinciale Staten van Overijssje^gg nr TA5> /2o

Nadere informatie

Memo Kenmerk thm/2009.00091 Aan Stuurgroep gasfabrieken Kopie Werkgroep B08 Van Remco de Boer, Thom Maas (Bodem+) Datum 2 april 2009 Onderwerp Herijking programma gasfabrieken Aanleiding De afspraken met

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden.

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincje.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Provinciale Staten van Overijssel VAN Reg.nr.

Nadere informatie

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM Registratienummer : 2003WEM004725i Portefeuillehouder :J.Binnekamp 7LWHO Aanwending middelen

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 1 Onderwerp: N50 Emmeloord - Ens. Betaling bijdragen vanuit RSP Zuiderzeelijn Lodders, J. 1. nu

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang

Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Inhoud Blz. 1 Vooraf 1 2 Algemeen beeld 1 Bijlage 1 Beoordeling voortgang in detail 4 Bijlage 2 Lijst van beoordeelde stukken 5 Uitgevoerd

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 1 Leefbaarheid kleine kernen 1 1.1 Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen 1.1.2 I - programmakosten 300-300

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Ontwerp begroting 2008

Ontwerp begroting 2008 Ontwerp begroting 2008 Colofon Datum/versie: januari 2007 Documentnaam: ontwerp begroting 2008 Opgesteld door: stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 Ondersteund door: projectbureau Regio Groningen-Assen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Aanleg glasvezelnetwerk

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Nieuwsbrief 6 17 december 2008 Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Nieuwsbrief 6 17 december 2008 Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel Inhoud Het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen streeft een duurzame oplossing voor het spanningsveld tussen vervoer, ruimte en veiligheid na. Een belangrijk onderdeel zijn de Basisnetten voor

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 10-12-2013 agendapunt nummer 13INT02344 onderwerp Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, deel 2; Werkprogramma 2014-2018 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door de raden

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2008/720.

Statenvoorstel nr. PS/2008/720. Statenvoorstel nr. PS/2008/720. Programmabegroting 2009 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 08.09.2008 2008/0130908 mw. J. Welmers telefoon (038) 499 91 02 J.Welmers@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie