Subsidieregeling tbv de verbetering van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad in de gemeente d.m.v. isolerende maatregelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 2008-127 Subsidieregeling tbv de verbetering van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad in de gemeente d.m.v. isolerende maatregelen"

Transcriptie

1 E E R H U <3 O W A A R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Subsidieregeling tbv de verbetering van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad in de gemeente d.m.v. isolerende maatregelen Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Vanuit de nationale overheid bestaat geen stimulering op het gebied van energiebesparing d.m.v. het verbeteren van de schil van de woning (thermisch isoleren). Dit is echter wel essentieel voor het behalen van de reductie van het energiegebruik zoals vastgesteld in het beleidsplan Duurzame Ontwikkeling van gemeente Heerhugowaard. Daarom is door de raad ,- uitgetrokken om energiebesparende maatregelen te ondersteunen, als vervolg op de Heerhugowaardse EPA-plusregeling. De deelverordening 'Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten', de TEMPO-regeling, is de subsidieregeling waarmee particuliere eigenaren van bestaande bouw in Heerhugowaard gestimuleerd worden om thermisch isolerende maatregelen toe te passen door middel van een financiele tegemoetkoming. Toelichtinq De Gemeente Heerhugowaard heeft een beleidsplan Duurzame Ontwikkeling vastgesteld en heeft in dat kader een roadmap naar een C02-neutrale gemeente opgesteld. Concreet betekent dat een reductie van het energiegebruik, een transitie naar duurzaam geproduceerde energie en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Op het gebied van energiebesparing valt er nog veel winst te behalen bij bestaande woningbouw. Daarom wil de gemeente juist daar flink op inzetten door thermisch isolerende maatregelen in die sector financieel te ondersteunen. Een aantal jaren terug heeft de raad besloten om energiebesparende maatregelen te ondersteunen, als vervolg op de Heerhugowaardse EPA-plusregeling. Er is destijds een bedrag van ,- voor uitgetrokken. De deelverordening Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten' is een regeling die invulling geeft aan het besluit. Er is gekozen voor een regeling die zoveel mogelijk aansluit op de vraag vanuit de burgers en die een aanvulling is op reeds bestaande overheidssubsidies zoals de DE-regeling van de provincie en de SDE-regeling van het rijk. De gemeente streeft er naar om maatregelen elkaar te laten versterken opdat een hoger rendement wordt behaald. Er valt nog veel energie te besparen door het nemen van thermisch isolerende maatregelen. De ramen, de muren en het dak vormen in de bestaande bouw de grootste energielekken. De Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten, oftewel TEMPO-regeling, is een stimulans voor bewoners om juist deze lekken beter thermisch te isoleren. Particuliere woningeigenaren van bestaande bouw binnen de Gemeente Heerhugowaard komen in aanmerking voor deze stimuleringsregeling. Er wordt voor de TEMPO-regeling een bedrag beschikbaar gesteld van ,- gedurende de looptijd van deze regeling. Het toe te kennen subsidiebedrag voor de bewoner bedraagt 50% van de door hem gemaakte gemaakte kosten, met een maximale bijdrage per vierkante meter isolerende maatregelen zoals in de temporegeling is beschreven. De maximale bijdrage per vierkante meter

2 isolerende maatregelen is hoger voor beter isolerende maatregelen. Daarnaast geldt er ook nog een maximaal subsidiebedrag van 1.500,- perwoning. De regeling heeft met terugwerkende kracht een looptijd van 1 januari 2008 tot 1 januari 2010 of zoveel eerder als het subsidieplafond wordt bereikt. Indien de regeling succesvol is, zal een nieuw voorstel gedaan worden waarin de regeling een jaarlijks terugkerend karakter krijgt. Aanvragen kunnen worden ingediend daags na de publicatie van de regeling. De regeling wordt via de daartoe geeigende gemeentelijke communicatie-instrumenten (stadsnieuws, website) bekend gemaakt. De naam TEMPO-regeling staat voorde ambitie van Heerhugowaard; snelheid maken in het verduurzamen van de gemeente Heerhugowaard. Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, De secretaris, de burgemeester, i> =z;:=; Advies commissie Stadsontwikkelinqen d.d. 02 / aecember 2008 Akkoordstuk

3 H E E R H U G O W /\ -A R D Nr de Raad van de gemeente Heerhugowaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2008 gelet op de bevoegdheid van de Raad deelverordeningen vast te stellen bes I u i t In te stemmen met de gemeentelijke subsidieregeling 'TEMPO' ter stimulering van isolerende maatregelen voor particuliere woningen binnen gemeente Heerhugowaard, en daaruit voortvloeiend de bijgevoegde deelverordening vast te stellen Heerhugowaard, 16 december 2008 De Raad voornoemd i griffier,

4 Procedure tempo regeling 1. Bewoner vult een aanvraagformulier in en stuurt deze op, eventueel met offerte. 2. Gemeente ontvangt de aanvraag: - Lukt het de gemeente binnen 4 weken een verlening of afwijzing te sturen? Nee = Ontvangstbevestiging sturen 1. Vervolgens worden de volgende beoordelingsstappen doorlopen om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor subsidieveriening: - Is het subsidieplafond overschreden? Ja = 'bericht afwijzing' versturen met als reden 'niet in behandeling genomen'. - Is de aanvraag volledig ingevuld? Nee = 'bericht afwijzing' versturen met als reden 'niet in behandeling genomen'. - Is het verleende en vastgestelde bedrag voor de woning reeds 1500? Ja = 'bericht afwijzing' versturen met als reden 'aanvraag geweigerd'. - Kan de aanvraag om inhoudelijke redenen (maatregelen) geweigerd worden? Ja = 'bericht afwijzing' versturen met als reden 'aanvraag geweigerd'. 2 In andere gevallen komt de aanvrager in aanmerking voor subsidie: - Vul de gegevens in Excel (gele+blauwe deel). Let hierbij op maximaal subsidiebedrag per woning is Check op vorige aanvragen. - Zijn bonnen meegestuurd? Door naar stap 4: vaststelling 3. - 'Bericht subsidieveriening' invullen en binnen 4 weken versturen. 3. Bewoner heeft 8 maanden de tijd om maatregelen uit te voeren en "aanvraag vaststelling subsidie', met bijbehorende bijlagen als nota's en eventueel foto's, op te sturen. Na 8 maanden geen reactie, 'bericht intrekking subsidieveriening' versturen Gemeente verwerkt de aanvraag binnen 4 weken in Excel. - Komen de maatregelen overeen zoals vermeld in de subsidieveriening? Nee = 'bericht afwijzing subsidievaststelling' versturen 5. - Zijn alle bijlagen (bewijs van uitvoering) meegestuurd? Nee = 'bericht afwijzing subsidievaststelling' versturen 5. In andere gevallen kan subsidie vastgesteld worden: - Laagste van de mogelijke subsidiebedragen kiezen (50% van gemaakte kosten of op basis van de bedragen per m 2, op basis van facturen en nota's) - Subsidievaststelling mag niet hoger zijn dan de subsidieveriening, maar kan wel lager zijn! 6 - 'Bericht subsidievaststelling' sturen - Opdracht tot betaling verzenden aan afdeling Financiele Diensten inclusief kopie 'bericht vaststelling' voor overmaken subsidiebedrag 7. Bezwaar kan door de inwoners worden aangetekend tegen weigering subsidieveriening en subsidievaststelling binnen 6 weken na besluit 8. ' Art 4:13 AWB Uiterlijk een binnen de redelijke termijn van 8 weken iets laten horen. 2 Art 4:5 AWB Binnen 4 weken reageren 3 Art 4:43 Algemene wet bestuursrecht (AWB)In geval direct tot subsidievaststelling wordt overgegaan, subsidie maatregelen vermelden. 4 Art 4:44+ 4:50 AWB 5 Art 4:48+4:49 AWB 6 Art 4:49 + 4:50 AWB Art 4:52 lid 2 AWB Subsidiebedrag dient binnen 4 weken overgemaakt te zijn. 8 Art 6.4 AWB

5

6 Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten TEMPO-regeling' AFDELING 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel Artikel 2 a b c d e f g h m n o Citeertitel Deze deelverordening kan worden aangehaald als 'TEMPO-regeling'. Begripsbepalingen In deze deelverordening wordt verstaan onder: ISV: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV-fonds: door de gemeenteraad geaccordeerd fonds ter ondersteuning van woonbeleid de gemeente: de Gemeente Heerhugowaard voorwaarden: de artikelen uit deze deelverordening bepalingen: de artikelleden uit deze deelverordening subsidieplafond: het maximum bedrag dat voor deze subsidie beschikbaar is subsidiebedrag: toegekende bedrag van gemeente voor isolerende maatregelen bericht subsidieverlening: voorlopige toekenning van de subsidie + aanvraagformuliersubsidievaststelling bericht subsidievaststelling: definitieve toekenning van de subsidie subsidient: de instantie die subsidie verleent, in dit geval de gemeente Heerhugowaard bestaande bouw: een woning die bewoond wordt door de eigenaar-bewoner op het moment dat de subsidieaanvraag wordt ingediend. regeling: de TEMPO-regeling eigenaar-bewoner: particuliere woningbezitter die woning voor eigen bewoning gebruikt externe uitvoering: het laten uitvoeren van de maatregelen door een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming Doe-Het-Zelf uitvoering: Het zelf uitvoeren van de maatregelen of het laten uitvoeren door een niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming Artikel 3 Algemene bepalingen 3.1 De gemeente kan in uitzonderlijke gevallen afwijkend van een of meer van de voor deze deelverordening geldende bepalingen handelen als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. 3.2 De gemeente behoudt zich het recht voor aanpassingen aan te brengen binnen deze deelverordening als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Aanpassingen zullen te alien tijde worden gecommuniceerd via de geeigende gemeentelijkecommunicatie-instrumenten. 3.3 Voor gevallen waarin deze deelverordening niet voorziet, beslist het College van burgemeester en wethouders op basis van een advies van de voor dat specifieke aspect van de deelverordening verantwoordelijke beleidsfunctionaris en diens leiding-gevende. AFDELING 2 SUBSIDIEGRONDSLAG Artikel 4 Reden tot instelling van de subsidie 4.1 De reden tot instelling van deze stimuleringsregeling is in te spelen op de vraag vanuit burgers naar subsidiering van energiebesparende maatregelen in bestaande woningbouw. Momenteel is er geen dergelijke landelijke of provinciate

7 4.2 subsidie die direct door burgers is aan te vragen. Daamaast ondersteunt deze regeling de Gemeente Heerhugowaard in de ambities uit het beleidsprogramma Duurzame Ontwikkeling. Als zodanig vormt deze subsidieregeling een aanvulling op bestaande subsidies vanuit rijk en provincie die gericht zijn op maatregelen ten behoeve van duurzame ontwikkeling. De aan te wenden middelen zijn op verzoek van de raad vrijgemaakt vanuit het ISV-fonds van de gemeente. Concreet betekent dit dat er ,- beschikbaar is gekomen ten behoeve van deze regeling. Artikel 5 Doelstellingen 5.1 Doel van de regeling is eigenaar-bewoners van bestaande bouw te stimuleren hun woning beter thermisch te isoleren door een financiele tegemoetkoming beschikbaar te stellen voor thermisch isolerende maatregelen. Artikel 6 Doelgroep 6.1 In aanmerking voor deze regeling komen uitsluitend eigenaar-bewoners van bestaande bouw binnen de Gemeente Heerhugowaard die energiebesparende maatregelen in hun woning willen uitvoeren of hebben uitgevoerd. Woningcorporaties, particuliere woningverhuurders en andere marktpartijen zijn uitgesloten. De bestaande bouw dient van voor het jaar 2000 te zijn. AFDELING 3 SUBSIDIEKADER Artikel 7 Subsidiabele activiteiten 7.1 De regeling subsidieert uitsluitend thermisch isolerende maatregelen die gerelateerd zijn aan het reduceren van het energiegebruik in de woning. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen: a Rendementsverhogende glasvervangingsmaatregelen met een U-waarde van maximaal 1,6 w/m^k. Hiertoe behoren gewoon dubbelglas, HR glas en HR++. De voorkeur van de Gemeente Heerhugowaard gaat uit naar het HR ++ glas. Derhalve wordt voor HR ++ glas het hoogste subsidiebedrag beschikbaar gesteld. b Thermisch isolerende maatregelen als massieve muurisolatie, spouwmuurisolatie, paneelisolatie, dakisolatie en vloerisolatie. De gemeente wil, waar mogelijk, stimuleren dat de isolatiewaarde (Re) minimaal 3,5 m 2 K/W bedraagt. Derhalve wordt hiervoor het hoogste subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Voor isolerende maatregelen gaat de voorkeur van de gemeente uit naar hemieuwbare isolatiematerialen als houtvezel, kokos, kurk, schapenwol, schelpen, vilt en vlaswol. c Andere maatregelen die naar het oordeel van de Gemeente Heerhugowaard passen in het kader van deze regeling. 7.2 In beginsel komen maatregelen als duurzame energieopwekking (bijv. PVsystemen, kleine windturbines), grate energiebesparende installaties (bijv. LTverwarming, microwarmtekracht) en andere kleinschalige energiebesparingsmiddelen (spaarlampen, leidingisolatie) niet in aanmerking. Het is echter wel de bedoeling dat een deel van dergelijke maatregelen mettertijd gesubsidieerd worden vanuit extra subsidiegelden. Artikel 8 Subsidieplafond en verdeelsleutel 8.1 Voor deze stimuleringsregeling geldt een subsidieplafond van ,- 8.2 De subsidieverlening geschiedt op volgorde van ontvangst van aanvraagformulieren. Indien honorering van de aanvragen die op een dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het subsidieplafond wordt overschreden wordt de volgorde van ontvangst bepaald door middel van loting.

8 8.3 Indien het subsidieplafond binnen de looptijd van deze regeling niet wordt bereikt, dan wordt het resterende budget ingezet voor verlenging van de subsidieregeling of voor andere energiebesparende gemeentelijke regelingen zoals genoemd in artikel Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt 50% van de gemaakte kosten, met een maximale bijdrage per vierkante meter isolerende maatregelen zoals in bijlage 1 is weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in isolerende maatregelen die zelf worden aangebracht (Doe-Het-Zelf-maatregelen) en isolerende maatregelen die worden uitgevoerd door een bij een Kamer van Koophandel ingeschreven organisatie (externe uitvoering). 8.5 Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per woning bedraagt 1.500,- AFDELING 4 PROCEDURELE BEPALINGEN Artikel Subsidieaanvraag Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende de looptijd van deze regeling. Particulieren kunnen meerdere subsidieaanvragen indienen voor zover het maximum te subsidieren bedrag per woning in het kader van eerdere aanvragen nog niet werd bereikt. Aanvragen die na de looptijd van deze regeling worden ingediend, neemt de gemeente niet in behandeling. Aanvragen moeten via een 'aanvraagformulier TEMPO-regeling' worden gedaan. Vanaf de inwerkingtreding van deze regeling kan men het 'aanvraagformulier TEMPO-regeling' downloaden van de gemeentelijke website of afhalen op het gemeentehuis bij de informatiebalie. Het aanvraagformulier is ook telefonisch te verkrijgen via Aanvraagformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend naarde gemeente gestuurd te worden. De tenaamstelling van het rekeningnummer van de beoogde subsidieontvanger dient, evenals het adres, gelijk te zijn aan dat van de subsidieaanvrager. Alle bescheiden van de aanvraag moeten worden toegestuurd naar: Gemeente Heerhugowaard Afdeling Sociaal Ruimtelijke Ontwikkeling TEMPO-regeling' Postbus AJ Heerhugowaard Artikel 10 Subsidieverlening 10.1 Bij de subsidieverlening is de volgorde van ontvangst van de aanvragen maatgevend, met in achtneming van artikel 15, lid 1 en Indien de gemeente besluit subsidie te verlenen, dan ontvangt de aanvrager een 'bericht subsidievehening'. In het 'bericht subsidieverlening' wordt het voorlopige subsidiebedrag vastgesteld. Artikel 11 Gronden voor niet in behandeling nemen en weigering 11.1 Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden zoals in deze regeling gesteld worden geweigerd Indien het subsidieplafond is overschreden, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en ontvangt de subsidieaanvrager een 'bericht afwijzing subsidie' Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden eveneens niet in behandeling genomen en ontvangt de subsidieaanvrager een 'bericht afwijzing subsidie'

9 11.4 Tegen een 'benefit afwijzing subsidie' kan binnen een termijn van zes weken bezwaar worden aangetekend. Artikel 12 Subsidievaststelling en intrekking 12.1 De subsidievaststelling vindt plaats nadat de gemeente de gevraagde bescheiden zoals gesteld in artikel 14 van deze deelverordening heeft ontvangen Het 'bericht subsidievaststelling' vormt het definitieve besluit inzake de gedane subsidieaanvraag. In het 'bericht subsidievaststelling' wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Dit bericht wordt de subsidieaanvragertoegestuurd Het doel van de subsidie kan met de subsidievaststelling niet meer worden gewijzigd ten opzichte van de eerder afgegeven 'bericht subsidieveriening'. Wei is het mogelijk dat op grand van nieuwe informatie het toegekende bedrag wordt verlaagd ten opzichte van vermelde bedrag in het 'bericht subsidieveriening' Tegen het 'bericht subsidievaststelling' kan binnen een termijn van zes weken bezwaar worden aangetekend Als niet binnen de termijn zoals gesteld in artikel 14 de 'aanvraag subsidievaststelling' is ingediend wordt de subsidieveriening ingetrokken 12.6 Toegekende middelen zoals deze vermeld staan in het 'bericht subsidieveriening' kunnen worden ingetrokken als blijkt dat de subsidieaanvrager in gebreke is gebleven of anderszins aantoonbaar heeft gehandeld op een wijze die indruist tegen het gedachtegoed van deze regeling. Artikel Betaling en terugvordering Het subsidiebedrag van de genomen maatregelen wordt in een termijn uitbetaald. Het subsidiebedrag zal na vaststelling van het subsidiebedrag binnen een redelijke termijn worden overgemaakt. De gemeente streeft ernaar om de betaling binnen 4 weken verzorgd te hebben. In alle gevallen van aantoonbare grove nalatigheid, bij constatering van fraude of een combinatie van beide van de kant van de subsidieaanvrager in relatie tot deze regeling, zal de gemeente onmiddellijk besluiten tot terugvordering van de toegekende subsidie. Dit kan maximaal tot een jaar na de subsidievaststelling. Artikel Verplichtingen subsidieaanvrager De subsidieaanvrager dient het formulier 'aanvraag subsidievaststelling' die als bijlage 'bericht subsidieveriening' is verstuurd zorgvuldig te bewaren om deze mee te kunnen sturen met bewijs van uitvoering als de maatregel is afgerond. De subsidieaanvrager dient binnen 8 maanden na het 'bericht subsidieveriening' de energiebesparende maatregelen te hebben voltooid en de documenten zoals genoemd in artikel 14.3 toegestuurd te hebben (volgens de gegevens gelijk aan artikel 9, lid 6) teneinde de geldsom waarop aanspraak kan worden gemaakt te kunnen aanwenden Voor de vaststelling van de subsidie dient de subsidieaanvrager minimaal de 'aanvraag subsidievaststelling' met bewijs van uitvoering te overleggen zoals beschreven in het document 'bericht subsidieveriening'. Bewijs van uitvoering bestaat in ieder geval uit de rekening van een bij een Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming die de maatregelen heeft uitgevoerd. In het geval van Doe-Het-Zelf-uitvoering betreft het in ieder geval de rekening(en) van het aangeschafte en gebruikte materiaal Uit het bewijs van uitvoering moeten ook de Re- waarden en/of U-waarden blijken De subsidieaanvrager gebruikt de toegezegde middelen uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn bestemd De subsidieontvanger is gehouden de ambtenaren van de gemeente op verzoek de genomen maatregelen te tonen of hierover op een eenvoudige wijze te rapporteren indien de gemeente daarom vraagt Indien de subsidieaanvrager dan wel de subsidient van mening is dat ten onrechte een subsidie is toegekend of de subsidieaanvrager door een administratieve fout

10 Bijlage 1: Maximaal subsidiebedrag pervierkant meter Tabel 1: Externe uitvoering Uitvoering door Kamer van Koophandel ingeschreven organisatie Maximale Aantal m2 Subsidiebedrag Thermische isotatie Rc-waarde subsidiebijdrage Vloerisolatie 10 Dakisolatie Spouwmuur isolatie Paneelisolatie Massieve muur isolatie Beglazing Dubbel glas/hr+ Hr++ glas >1,3 U-waarde <1,6 <1, Subtotaal subsidiebedrag Externe uitvoering Tabel 2: Doe-Het-Zelf Thermische isolatie Vloerisolatie Dakisolatie Paneelisolatie Massieve muur isolatie Beglazing Dubbel glas/hr+ Hr++ glas Doe-Het-Zelf-uitvoering Maximale Rc-waarde subsidiebijdrage 6 U-waarde < 1,6 <1, Aantal m2 Sub totaal subsidiebedrag Doe-Het-Zelf uitvoering Subsidiebedrag Totaal subsidiebedrag (maximaal 1.500)

11 aanmerkelijk meer heeft gekregen dan waar deze recht op zou hebben gehad volgens de voorwaarden van deze regeling, dan dient de aanvrager het overgemaakte bedrag onverwijld terug te betalen. AFDELING 5 SLOTBEPALINGEN Artikel 15 Afhandelingstermijn 15.1 Gemeente Heerhugowaard streeft ernaar een 'bericht subsidieveriening' toe te sturen binnen een termijn van vier weken na de ontvangstdatum van het 'aanvraagformulier TEMPO-regeling'. Als de aanvraag niet volledig is, ontvangt de subsidieaanvrager hierover een mededeling waarin staat aangegeven welke gegevens ontbreken Indien de subsidieaanvrager gebruik maakt van het recht om de aanvraag op een later tijdstip van een aanvulling te voorzien, dan geldt het moment waarop deze aanvulling bij de gemeente is binnengekomen als ontvangstdatum van de aanvraag Gemeente Heerhugowaard streeft ernaar een 'bericht subsidievaststelling' toe te sturen binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de gevraagde bescheiden inzake de afronding van de genomen energiebesparende maatregel(en) Gemeente Heerhugowaard streeft ernaar binnen vier weken een 'bericht afwijzing subsidie' toe te sturen indien de subsidieaanvrager niet voldoet aan de voorwaarden voor de subsidieaanvraag dan wel dat deze zijn verplichtingen zoals gesteld in artikel 14 niet blijkt te zijn nagekomen. Artikel Werkingsduur Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf het moment dat de stimuleringsregeling via de daartoe geeigende gemeentelijke communicatieinstrumenten (stadsnieuws, website) bekend gemaakt wordt. De gemeente wil eigenaar-bewoners die energiebesparende maatregelen in kalenderjaar 2008 hebben uitgevoerd ook financieel tegemoetkomen, omdat deze bijdragen aan haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Derhalve geldt de regeling met terugwerkende kracht voor isolerende maatregelen die vanaf 1 januari 2008 zijn uitgevoerd De stimuleringsregeling komt te vervallen per 1 januari 2010 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerhugowaard, 16 december 2008

Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten TEMPO-regeling Langedijk.

Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten TEMPO-regeling Langedijk. Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten TEMPO-regeling Langedijk. AFDELING 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Citeertitel 1.1 Deze deelverordening kan worden

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen.

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen. ARCHIEF aadid. 5 M R T M n gemeente Tubbergen y Aan de gemeenlgfradbesiöïen Vergadering: 5 maart 2012 Nummer: 9A Tubbergen, 23 februari 2012 Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016 aangaande de besteding van het in de begroting 2016 beschikbare budget klimaattaken, waarbij

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 6 W "W QEMEENTE Hoorn Zaaknummer : i4fi4?04 Steller : CM. Bakker : BSB De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. besluit: De volgende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 Raadsbesluit Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergeijk. Nr. 131406 31 december 2015 Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem;

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem; SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011 De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op: - het besluit van 10 november 2010 (PS2010-852) van het college van provinciale staten van Gelderland bij de

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Collegevergadering : 9 september 2014 Agendapunt : 5.

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 De gemeente Bergeijk heeft de subsidieverordening Duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 vastgesteld.

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12 Raadsvoorstel Gemeenteraad 18 april 2013 12 Kerkdriel, 22 februari 2013 Onderwerp Verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013 Beslispunten 1. Vaststellen verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart Raadsvergadering : 2 april 2013 Commissie : Ruimte Agendapunt : Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 Collegevergadering : 19 februari 2013 Agendapunt : 5 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op: naam website invullen! korte naam subsidieregeling? zoals eerder Energie Beter of Wonen++

Voor meer informatie kunt u terecht op: naam website invullen! korte naam subsidieregeling? zoals eerder Energie Beter of Wonen++ 500.000 SUBSIDIE VOOR ENERGIEBESPARING De provincie Groningen stelt een bedrag van 500.000,- beschikbaar voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie. De subsidie is met name bedoeld voor eigenaren

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1525 RIS 175436 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

b e s l u i t : de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen vast te stellen.

b e s l u i t : de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen vast te stellen. Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 8 Datum: 22-2-2016 nr.2016-1 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 11 februari 2016, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2015-2018, hierna de Verordening,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG

SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG Ons kenmerk DSO/2016.50 RIS 291630 SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG 2016-2018 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000,-

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017 RIS296861 SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017 Toelichting De gemeente wil ten behoeve van de gezondheid, de luchtkwaliteit in de stad verbeteren.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2015.113 RIS 281442 SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 20770 16 april 2014 Gemeente Amsterdam; Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidie regeling duurzame energie

Onderwerp : Subsidie regeling duurzame energie Raadsvoorstel *Z01126653DA* Aan de raad Documentnummer : INT-14-11514 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Subsidie regeling duurzame energie Inleiding In 2012 heeft de gemeente Beverwijk, middels de ondertekening

Nadere informatie

De provincie eist dat de gemeenten de regeling vaststellen en voor de uitvoering zorg dragen.

De provincie eist dat de gemeenten de regeling vaststellen en voor de uitvoering zorg dragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Provinciale subsidieregeling klimaataanpak eigen woningen Programma / Programmanummer Milieu / 9720 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De provincie

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 62 Gemeente Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 september 2007 Nummer : 62 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder drs. Th.H.M. Wolf mpa Afdeling : II-Bouwen

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverordening Achterhoek Bespaart Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Subsidieverordening Achterhoek Bespaart Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 29 Agendering o Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

gemeente werkendam werkendam. n aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Geachte leden van de raad,

gemeente werkendam werkendam. n aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Geachte leden van de raad, gemeente werkendam aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen

Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen logo_harderwijk Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 Met dit aanvraagformulier kunt u een subsidie aanvragen voor maatregelen die u heeft getroffen voor isolatie van uw koopwoning.

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1196 RIS 246784 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Binnenmaas. Nr. 5908 12 januari 2017 Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013 De raad van de gemeente Binnenmaas; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 Artikel 1. Doel van de subsidie De subsidie wordt verstrekt om particuliere woningeigenaren en huurders tegemoet te komen in

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o.

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o. abobank Alkmaar e.o. woensdag 4 april 2012 Contactadres rabozon@alkmaar.rabobank.nl abobank Alkmaar e.o., 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016-2020 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling worden onderstaande begrippen gehanteerd. Aanvraag

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein t Plaveen

Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein t Plaveen Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 14 Datum: 8-4-2016 nr. 3 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 31 maart 2016; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Versie : september 2010 Kenmerk : BR10.0011/MB

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen? Wat verstaat de commissie onder subsidiabele activiteiten?

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen? Wat verstaat de commissie onder subsidiabele activiteiten? Algemeen Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het doel van de subsidieverstrekking is het stimuleren van activiteiten die het publieke debat in Nederland over een aan een referendum onderworpen

Nadere informatie

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6.

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 048 Naam Premieregeling energiebesparende maatregelen particulieren en huurders 2013 Publicatiedatum 15 januari 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR94842_4 6 december 2016 Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant: Gelet op artikel 152 van

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Het college van Nunspeet Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3,

Nadere informatie

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 9216 2 februari 2015 Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 Opmerkingen m.b.t. de regeling Deze regeling vloeit voort uit het beleid

Nadere informatie

Tempo+ 2013 Heerhugowaard Inleidende bepalingen

Tempo+ 2013 Heerhugowaard Inleidende bepalingen Tempo+ 2013 Heerhugowaard Inleidende bepalingen Artikel 1.1 Doelstellingen De gemeente Heerhugowaard voert een actief klimaatbeleid en heeft de 'Intentieverklaring Energieafspraak 2012-2016' met de provincie

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw

Nadere informatie

Verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo

Verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR96251_1 3 juni 2016 Verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer:

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011 Ons kenmerk: 10bwb00075 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het college: het college van burgemeester

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk.

Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk. Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk. Bijlage 1 Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Deze subsidieregeling is opgesteld voor de particuliere woningbezitter

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie