2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE"

Transcriptie

1 Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer , hierna genoemd CompuFit en de klant. A. Definities Softwareovereenkomst: het geheel van bepalingen binnen dit document en in specifiek door beide partijen aangeduide bijlagen, die de basis vormen voor de wederzijdse rechten en verplichtingen der partijen. Software: het geheel van computerprogrammatuur en daaraan gerelateerde media, gedrukte documentatie, online of elektronische documentatie en online diensten. Functionaliteit: het geheel van taken die door middel van het programma op een gepaste wijze geïnformatiseerd worden. Prestaties: therapeutische en/of geneeskundige verstrekkingen geleverd door de klant. Updates: verbeterde versies van de software. Upgrades: nieuwe versies van de software. Versie: de toestand van een programma zoals het een geheel van functionaliteiten en specificaties uitmaakt. Nieuwe versie: de toestand van het programma, inclusief correcties en verbeteringen van een vorige toestand, waarin bijkomende specificaties of functionaliteiten zijn verwerkt. Build: iedere tussentijdse wijziging van een versie, zonder noodzakelijk ter beschikking gesteld te worden aan de klant. Release: iedere vrijgave van een meest recente build. Primaire updates: bijwerkingen voor wetswijzigingen en/of RIZIV-aanpassingen en/of nomenclatuurwijzigingen en/of tariefaanpassingen en/of blokkerende programmafouten. Secundaire updates: bijwerkingen voor correcties en/of aanvullingen. Aanpassing: iedere wijziging van de hard- of softwareconfiguratie, zoals het installeren van andere versies van besturingssystemen, extra RAM, extra schijfruimte, opdrijving van processorcapaciteit,... Backup Service: dienst voor het maken en terugplaatsen van een back-up uit de software van CompuFit via internet naar de backupserver van CompuFit. Code Backup Service: sleutelwoord waarmee de back-upgegevens van de klant worden versleuteld en daarmee ontoegankelijk worden gemaakt met uitzondering voor diegene die over het sleutelwoord beschikken. Ongeoorloofd gebruik van de Backup Service: hieronder wordt onder meer verstaan het door middel van diensten en/of producten van CompuFit verspreiden van informatie die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, zogenoemde warez (illegale software), pornografisch materiaal, illegale MP3's, etc of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen. Elektronische communicatie: versturen van berichten via , communicatie via de software, via de website,... B. Gebruikslicentie Deze gebruiksrechtovereenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tussen de klant en CompuFit met betrekking tot de in licentie genomen softwareproducten van CompuFit (verder genoemd de SOFTWARE). Deze overeenkomst omvat alle verbintenissen ten overstaan van elkaar. Alle briefwisseling, aanbiedingen of andere voorstellen die op het voorwerp betrekking hebben worden als onbestaande en van geen enkele waarde beschouwd. Deze gebruiksrechtovereenkomst vernietigt alle voorgaande overeenkomsten. De SOFTWARE wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, als mede door andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. De SOFTWARE wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. 1. LICENTIEVERLENING Tegen betaling van de licentievergoeding die deel uitmaakt door de voor u voor dit product betaalde prijs en tegen uw verklaring aan de bepalingen van deze licentieovereenkomst, aan de aansprakelijkheidsbeperking en aan de beperkte garantie verbonden te zijn, verleent CompuFit als licentiegever, u, de klant, het niet-exclusieve recht om de SOFTWARE te gebruiken en dat u zich aan de bepalingen van dit contract houdt. Wanneer de computer, waarop de SOFTWARE wordt gebruikt, door meerdere gebruikers kan worden gebruikt, geldt deze licentieovereenkomst voor alle gebruikers van die computer, zonder dat daarvoor een eventuele bijkomende licentievergoeding moet worden betaald. 2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE U, de klant, bent de eigenaar van de drager waarop de SOFTWARE vastgelegd is. Daarentegen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de SOFTWARE zelf, vastgelegd op de oorspronkelijke diskette, cd-rom, DVD, andere media of kopieën daarvan, ongeacht de wijze van vastlegging, eigendom blijft van CompuFit. Deze licentie is geen verkoop van de SOFTWARE of een vermenigvuldiging daarvan. 3. BEPERKING T.A.V. VERVEELVOUDIGING, GEHEIMHOUDINGSPLICHT Deze SOFTWARE en het begeleidende documentatiemateriaal zijn beschermd door het auteursrecht. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van CompuFit de SOFTWARE of de documentatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, aan derden mede te delen, bekend te maken of te laten gebruiken, in welke geval de klant een conventioneel bepaalde schadevergoeding zal betalen gelijk aan een forfaitair bedrag van 7.500,00. CompuFit heeft onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen, indien zij een hogere schade kan aantonen. Het maken van een veiligheidskopie (back-up) voor eigen gebruik wordt niet aanzien als reproductie, tenzij werd afgeweken van de aan CompuFit meegedeelde procedure, met het resultaat dat CompuFit in diens rechten wordt geschaad. 4. GEBRUIKSBEPERKINGEN Het is u als klant toegestaan de SOFTWARE op meerdere computers te installeren op voorwaarde dat de SOFTWARE slechts op één computer tegelijk wordt gebruikt. De SOFTWARE mag op meerdere computers tegelijk worden gebruikt, op voorwaarde dat de klant gebruik maakt van één centrale database en extra licenties voor simultane gebruikers aankoopt. Dan is het aantal simultane gebruikers van de software beperkt tot het aantal extra aangekochte licenties voor simultane gebruikers plus één. De SOFTWARE mag gebruikt worden voor het beheren van gegevens van verschillende kabinetten, op voorwaarde dat de klant gebruik maakt van één centrale database en extra licenties aankoopt voor het beheer van extra kabinetten. Dan is het aantal te beheren kabinetten van de software beperkt tot het aantal extra aangekochte licenties voor kabinetten plus één. Het is verboden de SOFTWARE te wijzigen, aan te passen, te vertalen, na te maken, die daarvan afgeleid zijn, zonder schriftelijke toestemming van CompuFit. 5. OVERDRACHTSBEPERKINGEN Deze software is alléén aan u als klant in licentie gegeven. Het gebruiksrecht van deze SOFTWARE mag niet worden overgedragen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van CompuFit. Indien deze toestemming wordt verleend, is de derde verkrijger eveneens gebonden aan de bepalingen van de gebruikslicentie, de aansprakelijkheidsbeperkingen en de beperkte garantie. Het is in geen geval toegestaan de SOFTWARE over te dragen, te verhuren, in huurkoop te geven, te verkopen of om op één of andere manier er tijdelijk of

2 blijvend over te beschikken, tenzij de overeenkomst hiertoe expliciet de mogelijkheid biedt. 6. BEËINDIGING Deze licentieovereenkomst blijft van kracht tot dat zij beëindigd wordt. Deze beëindiging gebeurt van rechtswege en zonder aanmaning, indien de klant zich niet aan deze bepalingen (geheel of gedeeltelijk) van deze overeenkomst houdt. Na de beëindiging van deze overeenkomst, is de klant verplicht het documentatiemateriaal en alle kopieën van de SOFTWARE, met inbegrip van eventuele gewijzigde kopieën, te vernietigen. 7. UPDATES EN UPGRADES CompuFit kan van tijd tot tijd updates of upgrades van de SOFTWARE maken. CompuFit heeft de optie deze updates of upgrades aan haar klanten en/of rechtsopvolgers, die de jaarlijkse onderhoudsvergoeding hebben betaald, ter beschikking te stellen. Op de verstrekking van deze updates en/of upgrades, zijn de bepalingen van dit contract van toepassing, aangezien voor deze overeenkomst, in het begrip SOFTWARE, tevens de updates en upgrades begrepen zijn. De klant zal diens versie van de SOFTWARE binnen een termijn van 6 maanden vervangen door een nieuwe versie. Na verloop van deze termijn slaan de onderhoudsverplichtingen van CompuFit uitsluitend op deze nieuwe versie. De termijn gaat in op de werkdag volgend op de dag van de melding door CompuFit dat een nieuwe versie wordt uitgegeven. 8. AANSPRAKELIJKHEIDS- EN GARANTIEBEPERKING CompuFit verschaft en de klant aanvaardt de SOFTWARE en de inhoud van het begeleidend documentatiemateriaal, inclusief de gebruiksaanwijzing, zonder enige garantie. CompuFit geeft geen garantie aangaande het gebruik van de SOFTWARE of de documentatie voor wat betreft de juistheid, de accuraatheid, betrouwbaarheid, gangbaarheid, enz.. Het gehele risico van de resultaten en de toepassing van de SOFTWARE wordt door de klant aanvaard, zonder enige uitzondering. Indien de SOFTWARE en/of de documentatie ondeugdelijk zijn, draagt de klant en niet CompuFit of haar dealers en distributeurs, vertegenwoordigers of werknemers, de kosten van eventuele reparatie of onderhoud. CompuFit garandeert de oorspronkelijke klant, gedurende een periode van 90 dagen na aflevering, te bewijzen door een kopie van de factuur, dat de diskettes, cd-rom, DVD of andere media die de SOFTWARE dragen, van deugdelijk materiaal zijn en deugdelijk afgewerkt zijn, mits deze normaal gebruikt en onderhouden worden. Indien binnen deze termijnen aanspraak kan gemaakt worden op één der voorgemelde garanties, zal CompuFit uitsluitend verplicht zijn om, volgens haar keuze a) de prijs terug te betalen, mits afhouding van de kosten hierbij forfaitair bepaald op één derde van de licentieprijs; b) de betreffende softwaredrager geretourneerd met kopie van de factuur, te vervangen. Deze verplichting bestaat niet indien de gebreken van de softwaredrager gevolg zijn van ongelukken, misbruik of onjuiste toepassing. In het geval dat de softwaredrager wordt vervangen, wordt deze gegarandeerd voor de resterende tijd van de oorspronkelijke garantie, met een minimum van 30 dagen. CompuFit verleent geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties dan hierboven vermeld, ook niet betreffende de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Mondelinge of schriftelijke informatie, meegedeeld door CompuFit, haar distributeurs, de dealers, vertegenwoordigers of werknemers, kan in geen geval als een extra garantie geïnterpreteerd of aangewend worden. CompuFit of derden die betrokken (geweest) zijn in de ontwikkeling, productie of aflevering van dit product, zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van winstderving, onderbrekingen, informatieverlies, enz., die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van het globale product (SOFTWARE + HARDWARE)), zelfs indien CompuFit op de hoogte was van de mogelijkheid daartoe. Gedurende de eerste zes maanden na aankoop van een Oxygen licentie, gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor het onderhoudscontract, zonder bijkomstige vergoeding. Deze garantie kan na de eerste zes maanden telkens met één jaar verlengd worden volgens de tarieven bepaald in het onderhoudscontract. 9. DECOMPILERING, ONTLEDING OF "REVERSE-ENGINEERING" De klant erkent dat de SOFTWARE handelsgeheimen en andere eigendomsgegevens van CompuFit bevat. Buiten de gevallen die expliciet in deze overeenkomst staan beschreven, is het niet toegestaan de SOFTWARE te decompileren, te ontleden of "reverseengineering" toe te passen, of anderszins onderliggende gegevens proberen te verkrijgen, die niet zichtbaar zijn voor de gebruiker tijdens normaal gebruik van de SOFTWARE. U aanvaardt met name om onder geen beding SOFTWARE te verzenden of de objectcode van de SOFTWARE op een computerscherm te vertonen of uitdraaien op papier ("memory dumps") te maken van de objectcode van de SOFTWARE. Indien u gegevens nodig mocht hebben aangaande de werkzaamheid van de SOFTWARE met andere programma's, is het niet toegestaan de SOFTWARE te decompileren of te ontleden om dergelijke gegevens te verkrijgen, en stemt u erin toe om dergelijke gegevens op te vragen bij CompuFit. Na ontvangst van een dergelijk verzoek, zal CompuFit bepalen of u dergelijke gegevens voor legitieme doeleinden nodig hebt, in welk geval CompuFit u die gegevens binnen een redelijke termijn en onder redelijke voorwaarden zal doen toekomen. In alle gevallen dient u CompuFit op de hoogte te stellen van alle gegevens die met "reverseengineering" of soortgelijke manieren zijn verkregen. De resultaten daarvan vormen de vertrouwelijke gegevens van CompuFit die alleen in combinatie met de SOFTWARE mogen worden gebruikt. 10. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID Alle betwistingen betreffende het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige gebruikslicentie, zowel als de toepassing en eventuele verbreking, zullen uitsluitend worden onderworpen aan de Rechtbank van eerste Aanleg te Brugge, de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende. Tevens behoudt CompuFit het recht om eventuele geschillen voor een andere rechtbank aanhangig te maken. Wisselbrieven zijn hierop geen uitzondering. De huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval een clausule of bepaling van deze overeenkomst nietig wordt verklaard, zal deze verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze overeenkomst. C. Onderhoudscontract (Optioneel) wordt het volgende overeengekomen: Dit onderhoudscontract vernietigt alle voorgaande onderhoudscontracten. 1. VOORWERP Deze overeenkomst heeft tot voorwerp het onderhoud, ondersteuning en gebruik van de software die door CompuFit werd geleverd aan de klant en is onderworpen aan de volgende bepalingen. 2. DUUR De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van minimum één jaar. De begin- en einddatum van het onderhoudscontract wordt bepaald in de bijlage. Behoudens opzeg door één van de partijen, tenminste drie maand voor de einddatum van de overeenkomst, wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd voor een periode van één jaar. De opzeg dient per aangetekend schrijven aan de andere partij bekend gemaakt te worden. Indien CompuFit de overeenkomst wil verlengen doch onder andere voorwaarden, dient zij de klant schriftelijk of via elektronische communicatie van deze voorwaarden op de hoogte te stellen en dit minstens drie maand voor de einddatum van de overeenkomst. Vanaf ontvangst door de klant van deze nieuwe voorwaarden, heeft deze 15 dagen de tijd om met de nieuwe voorwaarden in te stemmen of de overeenkomst alsnog op te zeggen, zoniet wordt ze stilzwijgend verlengd onder de nieuwe voorwaarden. Ingeval van faillissement, gerechtelijk concordaat of vereffening, wordt huidige overeenkomst van rechtswege ontbonden. 3. DIENSTEN VOORTVLOEIEND UIT HET ONDERHOUDSCONTRACT 3.1 ALGEMENE DIENSTEN CompuFit staat er voor in alle middelen in het werk te stellen voor een normale werking van de software. Het onderhoudscontract geeft de klant het recht op updates, upgrades, ondersteuning en gebruik voor de in licentie genomen software. CompuFit garandeert primaire updates ter beschikking te stellen aan de klant van zodra de wettelijke aanpassingen in voege treden, uitgezonderd mocht van overheidswege de wijzigingen nog niet beschikbaar gesteld zijn en binnen een aanvaardbaar termijn mocht het gaan om blokkerende programmafouten. Deze kunnen via CompuFit Update of optioneel via Update DVD (of CD) ter beschikking gesteld worden. CompuFit garandeert secundaire updates ter beschikking te stellen aan de klant als CompuFit het noodzakelijk vindt deze uit te

3 brengen. De secundaire bijwerkingen kunnen via CompuFit Update worden gedownload. Deze kunnen ook op vraag van de klant worden opgestuurd per eenvoudige post voor een forfaitaire prijs. De tarieven zijn opvraagbaar bij CompuFit. CompuFit garandeert de nieuwe gehomologeerde versie van de software binnen de drie maanden na publicatie van de deliberatieresultaten beschikbaar te stellen. Bij elke release garanderen wij de recuperatie van de gegevens van de vorige versie(s) met inbegrip van de inactieve (gearchiveerde) dossiers. In elke release wordt zowel de online helpfunctie als de elektronische handleiding (afdrukbaar) aangepast met de aangebrachte wijzigingen. Bij elke release worden de wijzigingen gedocumenteerd. In geval voornoemde aanpassingen en/of verbeteringen geïnstalleerd dienen te worden, is de klant er zich van bewust dat gedurende de periode van installatie, het systeem van de klant niet beschikbaar of niet actief zal zijn. In geen geval zal de klant enige schadevergoeding van CompuFit kunnen eisen voor de periode van het niet beschikbaar zijn of het niet actief zijn van diens systeem tijdens en gedurende de periode van installatie. De installatie alsook eventuele databaseconversies en opleidingen, noodzakelijk voor de inwerkingstelling van nieuwe releases zijn niet begrepen in de vergoeding. In geval voor de werkzaamheid van nieuwe releases extra licenties van besturingssystemen, hardware of systeemsoftware benodigd zijn, vallen de aanschaf en de installatie ten laste van de klant. De helpdesk kan in staan voor de klant te helpen bij het uitvoeren van bepaalde functionaliteiten, het oplossen van problemen die te wijten zijn aan programmafouten, het assisteren bij het installeren van nieuwe versies en het noteren van suggesties. Volgende communicatiemiddelen worden in het werk gesteld om de klant bij te staan: Telefonische support: CompuFit waarborgt de beschikbaarheid van minstens één helpdeskmedewerker tijdens de uren van telefonische support. De klant neemt altijd zelf telefonisch contact op met de helpdesk. support: CompuFit garandeert een reactietijd van maximum 1 werkdag. De reactie wordt via teruggestuurd. Fax support: CompuFit garandeert een reactietijd van maximum 1 werkdag. De reactie wordt via fax teruggestuurd naar een gewoon nationaal nummer. Overname computer op afstand: het overnemen van de computer op afstand via internet. De modaliteiten kunnen per aangevraagd worden. CompuFit kan geen garantie bieden op het slagen van een connectie met uw PC. CompuFit Update: downloaden via internet van nieuwe releases van de in licentie genomen software. Klant wordt via verwittigd indien een primaire update gereleased is. Update via DVD (of CD): het ter beschikking stellen van primaire updates via eenvoudige post. Deze dienst is optioneel en beperkt zich enkel tot primaire updates. Oxygen Live: jaarlijks worden er workshops georganiseerd waar u met 1 persoon gratis kan aan deelnemen. Bijkomende personen kunnen deelnemen mits betaling van een vergoeding. De tarieven zijn opvraagbaar bij CompuFit. Herinstallatie software: bijkomende of nieuwe installaties van onze software wordt enkel ondersteund indien u in het bezit bent van een recente Full DVD met installatiepakket. Een Full DVD met installatiepakket kan ten allen tijde besteld worden door de klant. De tarieven zijn opvraagbaar bij CompuFit. De klant voert zelf de installatie uit. De volgende diensten zijn hier niet onder begrepen: Uitgebreide telefonische opleidingen Specifieke eisen van de klant m.b.t. functionaliteiten Telefonisch klant opbellen of inbellen op computersysteem van klant Interventie onsite: kan aangevraagd worden en is betalend volgens de voorziene prijzen. Tarieven kunnen altijd opgevraagd worden. De responstijd bedraagt maximum 5 werkdagen. Individuele en collectieve training: op vraag van de klant worden er individuele en/of groepstrainingen georganiseerd al dan niet bij de klant thuis. De tarieven zijn opvraagbaar bij CompuFit. Netwerk ondersteuning: installaties en/of hulp voor het functioneren van onze software in netwerken gebeurt in regie. De tarieven zijn opvraagbaar bij CompuFit. Herinstallatie software: de herinstallatie van de software gebeurt in regie. Tarieven opvraagbaar bij CompuFit. 3.2 SPECIFIEKE DIENSTEN: FACTURATIE & TARIFICATIE MODULES Deze paragraaf is enkel van toepassing op applicaties van CompuFit die over de facturatiemodule beschikken. CompuFit waarborgt de constante conformiteit van de programma's met de wettelijke en andere dwingende bepalingen omtrent de (para)medische facturatie en tarificatie doch enkel voor zover deze programma's betrekking hebben op de werking van de dienst van de klant waarvoor de programma's werden geïnstalleerd. De noodzakelijke wijzigingen in de programma's die een gevolg zijn van wijzigingen van dwingende bepalingen zullen uitgevoerd worden binnen een aanvaardbare tijd na publicatie in het Belgisch Staatsblad of binnen een aanvaardbare tijd na publicatie van de RIZIV-richtlijnen. Meer bepaald zal CompuFit er voor zorgen dat de klant steeds beschikt over een nomenclatuurbestand dat qua tarieven conform is met de heersende wetgeving. 3.3 WERKING Indien de klant een probleem heeft, kan hij als volgt te werk gaan: Tijdens de uren van telefonische support neemt de klant contact op met de helpdesk van CompuFit die zo snel mogelijk de juiste stappen onderneemt: via op het adres via fax op het nummer 059/ of telefonisch op het nummer 059/ Na de uren van telefonische support kan de klant de dienst als volgt bereiken: via op het adres of via fax op het nummer 059/ Elke wijziging van deze procedure zal schriftelijk of via aan de klant worden meegedeeld. De klant moet evenwel iemand beschikbaar stellen op de plaats van installatie om een telefonische diagnose of interventie mogelijk te maken. 3.4 BEPERKINGEN ALGEMENE DIENSTEN De hierboven genoemde diensten worden enkel geleverd in functie van de in licentie genomen software van CompuFit, zoals vermeld in bijlage. Eventuele gepersonaliseerde modules speciaal voor de dienst van de klant geschreven (maatsoftware) of eventuele aanpassingen aan de software speciaal voor de klant geschreven, vallen niet onder toepassing van deze overeenkomst behoudens indien ze in bijlage van deze overeenkomst zijn opgenomen. De diensten worden enkel geleverd in de mate dat het de softwareprogramma's als instrument betreft. Uitgesloten van de overeenkomst zijn: het beheer (financieel, organisatorisch, etc.) van de dienst. Meer concreet betekent dit dat CompuFit binnen de software serviceovereenkomst niet kan verzocht worden bepaalde programma's op te starten, bepaalde lijsten te maken, resultaten te checken en te controleren op hun juistheid, etc. (bijv. problemen als gevolg van verkeerde data-input). Deze taken worden vergoed in regie. In elk geval kunnen de diensten slechts geleverd worden mits een perfecte werking van alle hardware en te voldoen aan de optimale hard- en softwareconfiguratie (zie bijlage: D. Systeemvereisten), waarbij CompuFit zich het recht voorbehoudt deze te controleren SPECIFIEKE DIENSTEN Wijzigingen in de wetgeving en/of andere dwingende bepalingen die geen verband houden met de werking van de dienst waarop de software werd geïnstalleerd of die geen verband houden met de administratie, vallen niet onder toepassing van de huidige

4 overeenkomst. De klant is volledig verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen door hem aangebracht aan de tarieven waarvan een nomenclatuurbestand conform met de wetgeving door CompuFit werd geleverd. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van cumulcontroles tussen de verschillende prestaties uitgevoerd bij een patiënt ligt uitsluitend bij de klant, gezien het gebrek aan uniformiteit over de juiste interpretatie van de cumulregelingen INVOER GEGEVENS Na een redelijke termijn na het verlopen van het onderhoudscontract wordt de ingave van gegevens geblokkeerd. De gegevens kunnen altijd blijven geconsulteerd worden. 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT De klant is gehouden steeds te beschikken over een recente en geldige back-up. De klant bepaalt zelf hoe regelmatig de back-ups worden gemaakt, met dien verstande, dat alle data ingebracht na het maken van de laatste geldige back-up verloren zijn. CompuFit zal dus niet verantwoordelijk zijn voor het uitzoeken van gegevens die niet op de back-up te vinden zijn. Met een geldige back-up wordt bedoeld, een set van programma's en bestanden die volledig is en die worden bewaard op een medium (disk, tape, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, geheugenbank, externe harde schijf, ) dat leesbaar is op het moment van de interventie door CompuFit. De klant is dus volledig verantwoordelijk voor onder meer: de kwaliteit van de media, de beschikbaarheid van de bestanden op het ogenblik van de back-up, de controle op de juiste uitvoering van de back-up. Controle: CompuFit zal als leverancier en producent alles in het werk stellen om correcte programma's en aanpassingen van programma's te leveren. De uiteindelijke controle echter op de juistheid van de programma's evenals de bekomen gegevens (nomenclatuurbestand) en verbeteringen van programma's berust evenwel bij de klant. CompuFit bepaalt de optimale soft- en hardwareconfiguratie voor de werking van diens programma's (aanvraagbaar bij CompuFit) en kan de aanpassing van deze configuratie eisen, rekening houdend met de bij de klant geïnstalleerde configuratie. De aanpassing in kwestie maakt geen voorwerp uit van deze overeenkomst. De klant zal diens versie van de programma's als bepaald in het voorwerp en onder het artikel Bijlagen binnen een termijn van 6 maanden vervangen door een nieuwe versie. Na verloop van deze termijn slaan de onderhoudsverplichtingen van CompuFit uitsluitend op deze nieuwe versie. De termijn gaat in de werkdag volgend op de dag van melding door CompuFit dat een nieuwe versie wordt gecommercialiseerd. 5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID CompuFit zal buiten de punten vermeld in artikel 'Algemene diensten' van deze overeenkomst geen andere verplichtingen op zich nemen noch verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (hetzij materiële, hetzij lichamelijke), veroorzaakt door elk gebruik van de software en/of de verstrekte gegevens door CompuFit. CompuFit kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de diensten tijdelijk of definitief onmogelijk zijn, in gevolge van overmacht of door andere oorzaken die niet aan haar te wijten zijn, zoals werkonderbreking, staking, syndicale agitatie, enz... CompuFit kan evenmin aansprakelijk gesteld worden wanneer om welke reden dan ook er een defect zou zijn aan de telefooninstallatie, internetverbinding of mailserver waardoor bijvoorbeeld de oproep of berichten van de klant niet kunnen ontvangen worden. CompuFit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verzuiming in de uitvoering van de overeenkomst, indien de klant weigert de hardware, randapparatuur, software of systeemsoftware te laten controleren, CompuFits eisen aangaande hardware, software, of systeemsoftware niet inwilligt, wijzigingen in randapparatuur, hardware, software of systeemsoftware doorvoert zonder CompuFit de gelegenheid te geven hiermee in te stemmen, of in het algemeen, een normale verlening der diensten verhindert. In de gevallen waar de klant schadevergoeding zou kunnen eisen van CompuFit zal deze in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de vergoeding zoals bepaald in artikel Betalingsmodaliteiten van deze overeenkomst. 6. VERGOEDING VOOR ONDERHOUD De klant is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. De vergoeding wordt bepaald in bijlage en wordt geïndexeerd door middel van volgende formule: de vergoeding wordt aangepast aan de index der consumptieprijzen = nieuwe index / index van augustus 2006 (105,26) in geval de multiplicator > 1. Deze vergoeding is exclusief alle belastingen die nu van kracht zijn of in de toekomst zullen opgelegd worden. Meer bepaald zijn alle vergoedingen exclusief de belasting op de toegevoegde waarde (B.T.W.). Alle mogelijke belastingen zijn uitsluitend ten laste van de klant. Deze vergoeding is exclusief de kosten zoals verplaatsingen, modemgebruik, manuren en andere gemaakte kosten verbonden met de interventie, in de gevallen vermeld onder Algemene diensten in het artikel Diensten voortvloeiend uit de overeenkomst en onder Algemene diensten in het artikel Beperking van de aansprakelijkheid - verantwoordelijkheid van de klant. Deze tarieven kunnen steeds worden opgevraagd bij CompuFit. 7. BETALINGSMODALITEITEN De servicevergoeding wordt vooruit gefactureerd op jaarbasis. Bijkomende vergoedingen worden gefactureerd van zodra conform art. 6 hiertoe aanleiding bestaat. De facturen zijn contant betaalbaar 30 dagen na factuurdatum (=vervaldag). Bij niet-betaling van de facturen uiterlijk 10 dagen na de vervaldag en zonder ingebrekestelling, zal CompuFit een schadevergoeding van 20% aanrekenen, met een minimum van 25,00 voor de administratiekosten. Bij niet-betaling van de facturen uiterlijk 30 dagen na de vervaldag, behoudt CompuFit zich het recht voor om de overeenkomst te verbreken. In dit geval is de klant een forfaitaire minimum schadevergoeding van 30 % met een minimum van 60,00 verschuldigd, zonder afbreuk te doen aan het recht om een hogere schadevergoeding te eisen indien CompuFit een hogere schade aantoont. In ieder geval worden de verbintenissen in hoofde van CompuFit en voortvloeiend uit deze overeenkomst geschorst zolang de klant de servicevergoeding of andere kosten, bepaald in artikel Betalingsmodaliteiten niet heeft betaald. De klant verbindt zich krachtens deze overeenkomst de verschuldigde betalingen uit te voeren zelfs indien er betwistingen of geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst. 8. TERUG IN VOEGE STELLING Indien de klant bij de indiensttreding van de software het supportcontract niet heeft onderschreven, of indien hij dat heeft onderbroken, of indien CompuFit dat heeft verbroken voor enige reden ook, zal CompuFit in zijn volle recht zijn de eerste servicevergoeding te verdubbelen in prijs en deze te laten gelden aan de nieuwe voorwaarden. CompuFit zal de klant dan voorzien van de meest recente versie van de software na betaling van de dubbele servicevergoeding. 9. NIET-OVERDRAAGBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST Een eventuele overdracht van huidige overeenkomst door de klant aan derden is in geen enkel geval tegenstelbaar aan CompuFit behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door CompuFit. 10. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID Alle betwistingen betreffende het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van onderhavig onderhoudscontract, zowel als de toepassing en eventuele verbreking, zullen uitsluitend worden onderworpen aan de Rechtbank van eerste Aanleg te Brugge, de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende. Tevens behoudt CompuFit het recht om eventuele geschillen voor een andere rechtbank aanhangig te maken. Wisselbrieven zijn hierop geen uitzondering. De huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval een clausule of bepaling van deze overeenkomst nietig wordt verklaard, zal deze verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze overeenkomst. D. Backup Service (Optioneel) Deze overeenkomst vernietigt alle voorgaande Backup Service overeenkomsten. 1. DUUR De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van minstens één jaar. De begin- en einddatum van de overeenkomst wordt bepaald in bijlage. Behoudens opzeg door één van de partijen tenminste drie maand voor de einddatum van de overeenkomst, wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd voor een periode van 1 jaar. De opzeg dient per aangetekend schrijven aan de andere

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurlicentie

Algemene voorwaarden huurlicentie Pagina 1 van 5 Artikel 1. Voorwerp van de licentie Algemene voorwaarden huurlicentie 1.1 Huidige overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen welke de licentienemer binden en dienen te worden

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V.

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Intellectuele eigendomsrechten Artikel 1 De software en de handleiding van TFC Services B.V. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST Pagina 2 van 7 Inhoudstafel 1. Specifieke bepalingen en omschrijving van de overeenkomst... 3 2. Duur en beëindiging... 3 3. Levering en leveringstijd... 4 4. Overmacht...

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW!

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW! Definities De in de algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst volgens welke Lexima tegen betaling het gebruik

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICEBOOKING B.V. 18-06-2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 55968228 Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Licentieovereenkomst eindgebruiker

Licentieovereenkomst eindgebruiker Licentieovereenkomst eindgebruiker Versie: 3.4 Datum: 19 november 2013 Dit is de licentieovereenkomst tussen de gebruiker van de door WeFact ter beschikking gestelde software en WeFact. Voordat de klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pien Support B.V.

Algemene Voorwaarden Pien Support B.V. Algemene Voorwaarden Pien Support B.V. 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten over levering van diensten of producten door Pien Support

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com Wij, Woweb B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Klachtenregistratie.com (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie