2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE"

Transcriptie

1 Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer , hierna genoemd CompuFit en de klant. A. Definities Softwareovereenkomst: het geheel van bepalingen binnen dit document en in specifiek door beide partijen aangeduide bijlagen, die de basis vormen voor de wederzijdse rechten en verplichtingen der partijen. Software: het geheel van computerprogrammatuur en daaraan gerelateerde media, gedrukte documentatie, online of elektronische documentatie en online diensten. Functionaliteit: het geheel van taken die door middel van het programma op een gepaste wijze geïnformatiseerd worden. Prestaties: therapeutische en/of geneeskundige verstrekkingen geleverd door de klant. Updates: verbeterde versies van de software. Upgrades: nieuwe versies van de software. Versie: de toestand van een programma zoals het een geheel van functionaliteiten en specificaties uitmaakt. Nieuwe versie: de toestand van het programma, inclusief correcties en verbeteringen van een vorige toestand, waarin bijkomende specificaties of functionaliteiten zijn verwerkt. Build: iedere tussentijdse wijziging van een versie, zonder noodzakelijk ter beschikking gesteld te worden aan de klant. Release: iedere vrijgave van een meest recente build. Primaire updates: bijwerkingen voor wetswijzigingen en/of RIZIV-aanpassingen en/of nomenclatuurwijzigingen en/of tariefaanpassingen en/of blokkerende programmafouten. Secundaire updates: bijwerkingen voor correcties en/of aanvullingen. Aanpassing: iedere wijziging van de hard- of softwareconfiguratie, zoals het installeren van andere versies van besturingssystemen, extra RAM, extra schijfruimte, opdrijving van processorcapaciteit,... Backup Service: dienst voor het maken en terugplaatsen van een back-up uit de software van CompuFit via internet naar de backupserver van CompuFit. Code Backup Service: sleutelwoord waarmee de back-upgegevens van de klant worden versleuteld en daarmee ontoegankelijk worden gemaakt met uitzondering voor diegene die over het sleutelwoord beschikken. Ongeoorloofd gebruik van de Backup Service: hieronder wordt onder meer verstaan het door middel van diensten en/of producten van CompuFit verspreiden van informatie die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, zogenoemde warez (illegale software), pornografisch materiaal, illegale MP3's, etc of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen. Elektronische communicatie: versturen van berichten via , communicatie via de software, via de website,... B. Gebruikslicentie Deze gebruiksrechtovereenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tussen de klant en CompuFit met betrekking tot de in licentie genomen softwareproducten van CompuFit (verder genoemd de SOFTWARE). Deze overeenkomst omvat alle verbintenissen ten overstaan van elkaar. Alle briefwisseling, aanbiedingen of andere voorstellen die op het voorwerp betrekking hebben worden als onbestaande en van geen enkele waarde beschouwd. Deze gebruiksrechtovereenkomst vernietigt alle voorgaande overeenkomsten. De SOFTWARE wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, als mede door andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. De SOFTWARE wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. 1. LICENTIEVERLENING Tegen betaling van de licentievergoeding die deel uitmaakt door de voor u voor dit product betaalde prijs en tegen uw verklaring aan de bepalingen van deze licentieovereenkomst, aan de aansprakelijkheidsbeperking en aan de beperkte garantie verbonden te zijn, verleent CompuFit als licentiegever, u, de klant, het niet-exclusieve recht om de SOFTWARE te gebruiken en dat u zich aan de bepalingen van dit contract houdt. Wanneer de computer, waarop de SOFTWARE wordt gebruikt, door meerdere gebruikers kan worden gebruikt, geldt deze licentieovereenkomst voor alle gebruikers van die computer, zonder dat daarvoor een eventuele bijkomende licentievergoeding moet worden betaald. 2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE U, de klant, bent de eigenaar van de drager waarop de SOFTWARE vastgelegd is. Daarentegen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de SOFTWARE zelf, vastgelegd op de oorspronkelijke diskette, cd-rom, DVD, andere media of kopieën daarvan, ongeacht de wijze van vastlegging, eigendom blijft van CompuFit. Deze licentie is geen verkoop van de SOFTWARE of een vermenigvuldiging daarvan. 3. BEPERKING T.A.V. VERVEELVOUDIGING, GEHEIMHOUDINGSPLICHT Deze SOFTWARE en het begeleidende documentatiemateriaal zijn beschermd door het auteursrecht. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van CompuFit de SOFTWARE of de documentatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, aan derden mede te delen, bekend te maken of te laten gebruiken, in welke geval de klant een conventioneel bepaalde schadevergoeding zal betalen gelijk aan een forfaitair bedrag van 7.500,00. CompuFit heeft onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen, indien zij een hogere schade kan aantonen. Het maken van een veiligheidskopie (back-up) voor eigen gebruik wordt niet aanzien als reproductie, tenzij werd afgeweken van de aan CompuFit meegedeelde procedure, met het resultaat dat CompuFit in diens rechten wordt geschaad. 4. GEBRUIKSBEPERKINGEN Het is u als klant toegestaan de SOFTWARE op meerdere computers te installeren op voorwaarde dat de SOFTWARE slechts op één computer tegelijk wordt gebruikt. De SOFTWARE mag op meerdere computers tegelijk worden gebruikt, op voorwaarde dat de klant gebruik maakt van één centrale database en extra licenties voor simultane gebruikers aankoopt. Dan is het aantal simultane gebruikers van de software beperkt tot het aantal extra aangekochte licenties voor simultane gebruikers plus één. De SOFTWARE mag gebruikt worden voor het beheren van gegevens van verschillende kabinetten, op voorwaarde dat de klant gebruik maakt van één centrale database en extra licenties aankoopt voor het beheer van extra kabinetten. Dan is het aantal te beheren kabinetten van de software beperkt tot het aantal extra aangekochte licenties voor kabinetten plus één. Het is verboden de SOFTWARE te wijzigen, aan te passen, te vertalen, na te maken, die daarvan afgeleid zijn, zonder schriftelijke toestemming van CompuFit. 5. OVERDRACHTSBEPERKINGEN Deze software is alléén aan u als klant in licentie gegeven. Het gebruiksrecht van deze SOFTWARE mag niet worden overgedragen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van CompuFit. Indien deze toestemming wordt verleend, is de derde verkrijger eveneens gebonden aan de bepalingen van de gebruikslicentie, de aansprakelijkheidsbeperkingen en de beperkte garantie. Het is in geen geval toegestaan de SOFTWARE over te dragen, te verhuren, in huurkoop te geven, te verkopen of om op één of andere manier er tijdelijk of

2 blijvend over te beschikken, tenzij de overeenkomst hiertoe expliciet de mogelijkheid biedt. 6. BEËINDIGING Deze licentieovereenkomst blijft van kracht tot dat zij beëindigd wordt. Deze beëindiging gebeurt van rechtswege en zonder aanmaning, indien de klant zich niet aan deze bepalingen (geheel of gedeeltelijk) van deze overeenkomst houdt. Na de beëindiging van deze overeenkomst, is de klant verplicht het documentatiemateriaal en alle kopieën van de SOFTWARE, met inbegrip van eventuele gewijzigde kopieën, te vernietigen. 7. UPDATES EN UPGRADES CompuFit kan van tijd tot tijd updates of upgrades van de SOFTWARE maken. CompuFit heeft de optie deze updates of upgrades aan haar klanten en/of rechtsopvolgers, die de jaarlijkse onderhoudsvergoeding hebben betaald, ter beschikking te stellen. Op de verstrekking van deze updates en/of upgrades, zijn de bepalingen van dit contract van toepassing, aangezien voor deze overeenkomst, in het begrip SOFTWARE, tevens de updates en upgrades begrepen zijn. De klant zal diens versie van de SOFTWARE binnen een termijn van 6 maanden vervangen door een nieuwe versie. Na verloop van deze termijn slaan de onderhoudsverplichtingen van CompuFit uitsluitend op deze nieuwe versie. De termijn gaat in op de werkdag volgend op de dag van de melding door CompuFit dat een nieuwe versie wordt uitgegeven. 8. AANSPRAKELIJKHEIDS- EN GARANTIEBEPERKING CompuFit verschaft en de klant aanvaardt de SOFTWARE en de inhoud van het begeleidend documentatiemateriaal, inclusief de gebruiksaanwijzing, zonder enige garantie. CompuFit geeft geen garantie aangaande het gebruik van de SOFTWARE of de documentatie voor wat betreft de juistheid, de accuraatheid, betrouwbaarheid, gangbaarheid, enz.. Het gehele risico van de resultaten en de toepassing van de SOFTWARE wordt door de klant aanvaard, zonder enige uitzondering. Indien de SOFTWARE en/of de documentatie ondeugdelijk zijn, draagt de klant en niet CompuFit of haar dealers en distributeurs, vertegenwoordigers of werknemers, de kosten van eventuele reparatie of onderhoud. CompuFit garandeert de oorspronkelijke klant, gedurende een periode van 90 dagen na aflevering, te bewijzen door een kopie van de factuur, dat de diskettes, cd-rom, DVD of andere media die de SOFTWARE dragen, van deugdelijk materiaal zijn en deugdelijk afgewerkt zijn, mits deze normaal gebruikt en onderhouden worden. Indien binnen deze termijnen aanspraak kan gemaakt worden op één der voorgemelde garanties, zal CompuFit uitsluitend verplicht zijn om, volgens haar keuze a) de prijs terug te betalen, mits afhouding van de kosten hierbij forfaitair bepaald op één derde van de licentieprijs; b) de betreffende softwaredrager geretourneerd met kopie van de factuur, te vervangen. Deze verplichting bestaat niet indien de gebreken van de softwaredrager gevolg zijn van ongelukken, misbruik of onjuiste toepassing. In het geval dat de softwaredrager wordt vervangen, wordt deze gegarandeerd voor de resterende tijd van de oorspronkelijke garantie, met een minimum van 30 dagen. CompuFit verleent geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties dan hierboven vermeld, ook niet betreffende de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Mondelinge of schriftelijke informatie, meegedeeld door CompuFit, haar distributeurs, de dealers, vertegenwoordigers of werknemers, kan in geen geval als een extra garantie geïnterpreteerd of aangewend worden. CompuFit of derden die betrokken (geweest) zijn in de ontwikkeling, productie of aflevering van dit product, zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van winstderving, onderbrekingen, informatieverlies, enz., die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van het globale product (SOFTWARE + HARDWARE)), zelfs indien CompuFit op de hoogte was van de mogelijkheid daartoe. Gedurende de eerste zes maanden na aankoop van een Oxygen licentie, gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor het onderhoudscontract, zonder bijkomstige vergoeding. Deze garantie kan na de eerste zes maanden telkens met één jaar verlengd worden volgens de tarieven bepaald in het onderhoudscontract. 9. DECOMPILERING, ONTLEDING OF "REVERSE-ENGINEERING" De klant erkent dat de SOFTWARE handelsgeheimen en andere eigendomsgegevens van CompuFit bevat. Buiten de gevallen die expliciet in deze overeenkomst staan beschreven, is het niet toegestaan de SOFTWARE te decompileren, te ontleden of "reverseengineering" toe te passen, of anderszins onderliggende gegevens proberen te verkrijgen, die niet zichtbaar zijn voor de gebruiker tijdens normaal gebruik van de SOFTWARE. U aanvaardt met name om onder geen beding SOFTWARE te verzenden of de objectcode van de SOFTWARE op een computerscherm te vertonen of uitdraaien op papier ("memory dumps") te maken van de objectcode van de SOFTWARE. Indien u gegevens nodig mocht hebben aangaande de werkzaamheid van de SOFTWARE met andere programma's, is het niet toegestaan de SOFTWARE te decompileren of te ontleden om dergelijke gegevens te verkrijgen, en stemt u erin toe om dergelijke gegevens op te vragen bij CompuFit. Na ontvangst van een dergelijk verzoek, zal CompuFit bepalen of u dergelijke gegevens voor legitieme doeleinden nodig hebt, in welk geval CompuFit u die gegevens binnen een redelijke termijn en onder redelijke voorwaarden zal doen toekomen. In alle gevallen dient u CompuFit op de hoogte te stellen van alle gegevens die met "reverseengineering" of soortgelijke manieren zijn verkregen. De resultaten daarvan vormen de vertrouwelijke gegevens van CompuFit die alleen in combinatie met de SOFTWARE mogen worden gebruikt. 10. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID Alle betwistingen betreffende het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige gebruikslicentie, zowel als de toepassing en eventuele verbreking, zullen uitsluitend worden onderworpen aan de Rechtbank van eerste Aanleg te Brugge, de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende. Tevens behoudt CompuFit het recht om eventuele geschillen voor een andere rechtbank aanhangig te maken. Wisselbrieven zijn hierop geen uitzondering. De huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval een clausule of bepaling van deze overeenkomst nietig wordt verklaard, zal deze verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze overeenkomst. C. Onderhoudscontract (Optioneel) wordt het volgende overeengekomen: Dit onderhoudscontract vernietigt alle voorgaande onderhoudscontracten. 1. VOORWERP Deze overeenkomst heeft tot voorwerp het onderhoud, ondersteuning en gebruik van de software die door CompuFit werd geleverd aan de klant en is onderworpen aan de volgende bepalingen. 2. DUUR De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van minimum één jaar. De begin- en einddatum van het onderhoudscontract wordt bepaald in de bijlage. Behoudens opzeg door één van de partijen, tenminste drie maand voor de einddatum van de overeenkomst, wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd voor een periode van één jaar. De opzeg dient per aangetekend schrijven aan de andere partij bekend gemaakt te worden. Indien CompuFit de overeenkomst wil verlengen doch onder andere voorwaarden, dient zij de klant schriftelijk of via elektronische communicatie van deze voorwaarden op de hoogte te stellen en dit minstens drie maand voor de einddatum van de overeenkomst. Vanaf ontvangst door de klant van deze nieuwe voorwaarden, heeft deze 15 dagen de tijd om met de nieuwe voorwaarden in te stemmen of de overeenkomst alsnog op te zeggen, zoniet wordt ze stilzwijgend verlengd onder de nieuwe voorwaarden. Ingeval van faillissement, gerechtelijk concordaat of vereffening, wordt huidige overeenkomst van rechtswege ontbonden. 3. DIENSTEN VOORTVLOEIEND UIT HET ONDERHOUDSCONTRACT 3.1 ALGEMENE DIENSTEN CompuFit staat er voor in alle middelen in het werk te stellen voor een normale werking van de software. Het onderhoudscontract geeft de klant het recht op updates, upgrades, ondersteuning en gebruik voor de in licentie genomen software. CompuFit garandeert primaire updates ter beschikking te stellen aan de klant van zodra de wettelijke aanpassingen in voege treden, uitgezonderd mocht van overheidswege de wijzigingen nog niet beschikbaar gesteld zijn en binnen een aanvaardbaar termijn mocht het gaan om blokkerende programmafouten. Deze kunnen via CompuFit Update of optioneel via Update DVD (of CD) ter beschikking gesteld worden. CompuFit garandeert secundaire updates ter beschikking te stellen aan de klant als CompuFit het noodzakelijk vindt deze uit te

3 brengen. De secundaire bijwerkingen kunnen via CompuFit Update worden gedownload. Deze kunnen ook op vraag van de klant worden opgestuurd per eenvoudige post voor een forfaitaire prijs. De tarieven zijn opvraagbaar bij CompuFit. CompuFit garandeert de nieuwe gehomologeerde versie van de software binnen de drie maanden na publicatie van de deliberatieresultaten beschikbaar te stellen. Bij elke release garanderen wij de recuperatie van de gegevens van de vorige versie(s) met inbegrip van de inactieve (gearchiveerde) dossiers. In elke release wordt zowel de online helpfunctie als de elektronische handleiding (afdrukbaar) aangepast met de aangebrachte wijzigingen. Bij elke release worden de wijzigingen gedocumenteerd. In geval voornoemde aanpassingen en/of verbeteringen geïnstalleerd dienen te worden, is de klant er zich van bewust dat gedurende de periode van installatie, het systeem van de klant niet beschikbaar of niet actief zal zijn. In geen geval zal de klant enige schadevergoeding van CompuFit kunnen eisen voor de periode van het niet beschikbaar zijn of het niet actief zijn van diens systeem tijdens en gedurende de periode van installatie. De installatie alsook eventuele databaseconversies en opleidingen, noodzakelijk voor de inwerkingstelling van nieuwe releases zijn niet begrepen in de vergoeding. In geval voor de werkzaamheid van nieuwe releases extra licenties van besturingssystemen, hardware of systeemsoftware benodigd zijn, vallen de aanschaf en de installatie ten laste van de klant. De helpdesk kan in staan voor de klant te helpen bij het uitvoeren van bepaalde functionaliteiten, het oplossen van problemen die te wijten zijn aan programmafouten, het assisteren bij het installeren van nieuwe versies en het noteren van suggesties. Volgende communicatiemiddelen worden in het werk gesteld om de klant bij te staan: Telefonische support: CompuFit waarborgt de beschikbaarheid van minstens één helpdeskmedewerker tijdens de uren van telefonische support. De klant neemt altijd zelf telefonisch contact op met de helpdesk. support: CompuFit garandeert een reactietijd van maximum 1 werkdag. De reactie wordt via teruggestuurd. Fax support: CompuFit garandeert een reactietijd van maximum 1 werkdag. De reactie wordt via fax teruggestuurd naar een gewoon nationaal nummer. Overname computer op afstand: het overnemen van de computer op afstand via internet. De modaliteiten kunnen per aangevraagd worden. CompuFit kan geen garantie bieden op het slagen van een connectie met uw PC. CompuFit Update: downloaden via internet van nieuwe releases van de in licentie genomen software. Klant wordt via verwittigd indien een primaire update gereleased is. Update via DVD (of CD): het ter beschikking stellen van primaire updates via eenvoudige post. Deze dienst is optioneel en beperkt zich enkel tot primaire updates. Oxygen Live: jaarlijks worden er workshops georganiseerd waar u met 1 persoon gratis kan aan deelnemen. Bijkomende personen kunnen deelnemen mits betaling van een vergoeding. De tarieven zijn opvraagbaar bij CompuFit. Herinstallatie software: bijkomende of nieuwe installaties van onze software wordt enkel ondersteund indien u in het bezit bent van een recente Full DVD met installatiepakket. Een Full DVD met installatiepakket kan ten allen tijde besteld worden door de klant. De tarieven zijn opvraagbaar bij CompuFit. De klant voert zelf de installatie uit. De volgende diensten zijn hier niet onder begrepen: Uitgebreide telefonische opleidingen Specifieke eisen van de klant m.b.t. functionaliteiten Telefonisch klant opbellen of inbellen op computersysteem van klant Interventie onsite: kan aangevraagd worden en is betalend volgens de voorziene prijzen. Tarieven kunnen altijd opgevraagd worden. De responstijd bedraagt maximum 5 werkdagen. Individuele en collectieve training: op vraag van de klant worden er individuele en/of groepstrainingen georganiseerd al dan niet bij de klant thuis. De tarieven zijn opvraagbaar bij CompuFit. Netwerk ondersteuning: installaties en/of hulp voor het functioneren van onze software in netwerken gebeurt in regie. De tarieven zijn opvraagbaar bij CompuFit. Herinstallatie software: de herinstallatie van de software gebeurt in regie. Tarieven opvraagbaar bij CompuFit. 3.2 SPECIFIEKE DIENSTEN: FACTURATIE & TARIFICATIE MODULES Deze paragraaf is enkel van toepassing op applicaties van CompuFit die over de facturatiemodule beschikken. CompuFit waarborgt de constante conformiteit van de programma's met de wettelijke en andere dwingende bepalingen omtrent de (para)medische facturatie en tarificatie doch enkel voor zover deze programma's betrekking hebben op de werking van de dienst van de klant waarvoor de programma's werden geïnstalleerd. De noodzakelijke wijzigingen in de programma's die een gevolg zijn van wijzigingen van dwingende bepalingen zullen uitgevoerd worden binnen een aanvaardbare tijd na publicatie in het Belgisch Staatsblad of binnen een aanvaardbare tijd na publicatie van de RIZIV-richtlijnen. Meer bepaald zal CompuFit er voor zorgen dat de klant steeds beschikt over een nomenclatuurbestand dat qua tarieven conform is met de heersende wetgeving. 3.3 WERKING Indien de klant een probleem heeft, kan hij als volgt te werk gaan: Tijdens de uren van telefonische support neemt de klant contact op met de helpdesk van CompuFit die zo snel mogelijk de juiste stappen onderneemt: via op het adres via fax op het nummer 059/ of telefonisch op het nummer 059/ Na de uren van telefonische support kan de klant de dienst als volgt bereiken: via op het adres of via fax op het nummer 059/ Elke wijziging van deze procedure zal schriftelijk of via aan de klant worden meegedeeld. De klant moet evenwel iemand beschikbaar stellen op de plaats van installatie om een telefonische diagnose of interventie mogelijk te maken. 3.4 BEPERKINGEN ALGEMENE DIENSTEN De hierboven genoemde diensten worden enkel geleverd in functie van de in licentie genomen software van CompuFit, zoals vermeld in bijlage. Eventuele gepersonaliseerde modules speciaal voor de dienst van de klant geschreven (maatsoftware) of eventuele aanpassingen aan de software speciaal voor de klant geschreven, vallen niet onder toepassing van deze overeenkomst behoudens indien ze in bijlage van deze overeenkomst zijn opgenomen. De diensten worden enkel geleverd in de mate dat het de softwareprogramma's als instrument betreft. Uitgesloten van de overeenkomst zijn: het beheer (financieel, organisatorisch, etc.) van de dienst. Meer concreet betekent dit dat CompuFit binnen de software serviceovereenkomst niet kan verzocht worden bepaalde programma's op te starten, bepaalde lijsten te maken, resultaten te checken en te controleren op hun juistheid, etc. (bijv. problemen als gevolg van verkeerde data-input). Deze taken worden vergoed in regie. In elk geval kunnen de diensten slechts geleverd worden mits een perfecte werking van alle hardware en te voldoen aan de optimale hard- en softwareconfiguratie (zie bijlage: D. Systeemvereisten), waarbij CompuFit zich het recht voorbehoudt deze te controleren SPECIFIEKE DIENSTEN Wijzigingen in de wetgeving en/of andere dwingende bepalingen die geen verband houden met de werking van de dienst waarop de software werd geïnstalleerd of die geen verband houden met de administratie, vallen niet onder toepassing van de huidige

4 overeenkomst. De klant is volledig verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen door hem aangebracht aan de tarieven waarvan een nomenclatuurbestand conform met de wetgeving door CompuFit werd geleverd. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van cumulcontroles tussen de verschillende prestaties uitgevoerd bij een patiënt ligt uitsluitend bij de klant, gezien het gebrek aan uniformiteit over de juiste interpretatie van de cumulregelingen INVOER GEGEVENS Na een redelijke termijn na het verlopen van het onderhoudscontract wordt de ingave van gegevens geblokkeerd. De gegevens kunnen altijd blijven geconsulteerd worden. 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT De klant is gehouden steeds te beschikken over een recente en geldige back-up. De klant bepaalt zelf hoe regelmatig de back-ups worden gemaakt, met dien verstande, dat alle data ingebracht na het maken van de laatste geldige back-up verloren zijn. CompuFit zal dus niet verantwoordelijk zijn voor het uitzoeken van gegevens die niet op de back-up te vinden zijn. Met een geldige back-up wordt bedoeld, een set van programma's en bestanden die volledig is en die worden bewaard op een medium (disk, tape, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, geheugenbank, externe harde schijf, ) dat leesbaar is op het moment van de interventie door CompuFit. De klant is dus volledig verantwoordelijk voor onder meer: de kwaliteit van de media, de beschikbaarheid van de bestanden op het ogenblik van de back-up, de controle op de juiste uitvoering van de back-up. Controle: CompuFit zal als leverancier en producent alles in het werk stellen om correcte programma's en aanpassingen van programma's te leveren. De uiteindelijke controle echter op de juistheid van de programma's evenals de bekomen gegevens (nomenclatuurbestand) en verbeteringen van programma's berust evenwel bij de klant. CompuFit bepaalt de optimale soft- en hardwareconfiguratie voor de werking van diens programma's (aanvraagbaar bij CompuFit) en kan de aanpassing van deze configuratie eisen, rekening houdend met de bij de klant geïnstalleerde configuratie. De aanpassing in kwestie maakt geen voorwerp uit van deze overeenkomst. De klant zal diens versie van de programma's als bepaald in het voorwerp en onder het artikel Bijlagen binnen een termijn van 6 maanden vervangen door een nieuwe versie. Na verloop van deze termijn slaan de onderhoudsverplichtingen van CompuFit uitsluitend op deze nieuwe versie. De termijn gaat in de werkdag volgend op de dag van melding door CompuFit dat een nieuwe versie wordt gecommercialiseerd. 5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID CompuFit zal buiten de punten vermeld in artikel 'Algemene diensten' van deze overeenkomst geen andere verplichtingen op zich nemen noch verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (hetzij materiële, hetzij lichamelijke), veroorzaakt door elk gebruik van de software en/of de verstrekte gegevens door CompuFit. CompuFit kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de diensten tijdelijk of definitief onmogelijk zijn, in gevolge van overmacht of door andere oorzaken die niet aan haar te wijten zijn, zoals werkonderbreking, staking, syndicale agitatie, enz... CompuFit kan evenmin aansprakelijk gesteld worden wanneer om welke reden dan ook er een defect zou zijn aan de telefooninstallatie, internetverbinding of mailserver waardoor bijvoorbeeld de oproep of berichten van de klant niet kunnen ontvangen worden. CompuFit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verzuiming in de uitvoering van de overeenkomst, indien de klant weigert de hardware, randapparatuur, software of systeemsoftware te laten controleren, CompuFits eisen aangaande hardware, software, of systeemsoftware niet inwilligt, wijzigingen in randapparatuur, hardware, software of systeemsoftware doorvoert zonder CompuFit de gelegenheid te geven hiermee in te stemmen, of in het algemeen, een normale verlening der diensten verhindert. In de gevallen waar de klant schadevergoeding zou kunnen eisen van CompuFit zal deze in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de vergoeding zoals bepaald in artikel Betalingsmodaliteiten van deze overeenkomst. 6. VERGOEDING VOOR ONDERHOUD De klant is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. De vergoeding wordt bepaald in bijlage en wordt geïndexeerd door middel van volgende formule: de vergoeding wordt aangepast aan de index der consumptieprijzen = nieuwe index / index van augustus 2006 (105,26) in geval de multiplicator > 1. Deze vergoeding is exclusief alle belastingen die nu van kracht zijn of in de toekomst zullen opgelegd worden. Meer bepaald zijn alle vergoedingen exclusief de belasting op de toegevoegde waarde (B.T.W.). Alle mogelijke belastingen zijn uitsluitend ten laste van de klant. Deze vergoeding is exclusief de kosten zoals verplaatsingen, modemgebruik, manuren en andere gemaakte kosten verbonden met de interventie, in de gevallen vermeld onder Algemene diensten in het artikel Diensten voortvloeiend uit de overeenkomst en onder Algemene diensten in het artikel Beperking van de aansprakelijkheid - verantwoordelijkheid van de klant. Deze tarieven kunnen steeds worden opgevraagd bij CompuFit. 7. BETALINGSMODALITEITEN De servicevergoeding wordt vooruit gefactureerd op jaarbasis. Bijkomende vergoedingen worden gefactureerd van zodra conform art. 6 hiertoe aanleiding bestaat. De facturen zijn contant betaalbaar 30 dagen na factuurdatum (=vervaldag). Bij niet-betaling van de facturen uiterlijk 10 dagen na de vervaldag en zonder ingebrekestelling, zal CompuFit een schadevergoeding van 20% aanrekenen, met een minimum van 25,00 voor de administratiekosten. Bij niet-betaling van de facturen uiterlijk 30 dagen na de vervaldag, behoudt CompuFit zich het recht voor om de overeenkomst te verbreken. In dit geval is de klant een forfaitaire minimum schadevergoeding van 30 % met een minimum van 60,00 verschuldigd, zonder afbreuk te doen aan het recht om een hogere schadevergoeding te eisen indien CompuFit een hogere schade aantoont. In ieder geval worden de verbintenissen in hoofde van CompuFit en voortvloeiend uit deze overeenkomst geschorst zolang de klant de servicevergoeding of andere kosten, bepaald in artikel Betalingsmodaliteiten niet heeft betaald. De klant verbindt zich krachtens deze overeenkomst de verschuldigde betalingen uit te voeren zelfs indien er betwistingen of geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst. 8. TERUG IN VOEGE STELLING Indien de klant bij de indiensttreding van de software het supportcontract niet heeft onderschreven, of indien hij dat heeft onderbroken, of indien CompuFit dat heeft verbroken voor enige reden ook, zal CompuFit in zijn volle recht zijn de eerste servicevergoeding te verdubbelen in prijs en deze te laten gelden aan de nieuwe voorwaarden. CompuFit zal de klant dan voorzien van de meest recente versie van de software na betaling van de dubbele servicevergoeding. 9. NIET-OVERDRAAGBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST Een eventuele overdracht van huidige overeenkomst door de klant aan derden is in geen enkel geval tegenstelbaar aan CompuFit behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door CompuFit. 10. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID Alle betwistingen betreffende het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van onderhavig onderhoudscontract, zowel als de toepassing en eventuele verbreking, zullen uitsluitend worden onderworpen aan de Rechtbank van eerste Aanleg te Brugge, de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende. Tevens behoudt CompuFit het recht om eventuele geschillen voor een andere rechtbank aanhangig te maken. Wisselbrieven zijn hierop geen uitzondering. De huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval een clausule of bepaling van deze overeenkomst nietig wordt verklaard, zal deze verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze overeenkomst. D. Backup Service (Optioneel) Deze overeenkomst vernietigt alle voorgaande Backup Service overeenkomsten. 1. DUUR De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van minstens één jaar. De begin- en einddatum van de overeenkomst wordt bepaald in bijlage. Behoudens opzeg door één van de partijen tenminste drie maand voor de einddatum van de overeenkomst, wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd voor een periode van 1 jaar. De opzeg dient per aangetekend schrijven aan de andere

MAMUT VOORWAARDEN 1/23

MAMUT VOORWAARDEN 1/23 MAMUT VOORWAARDEN Dit document bevat een licentieovereenkomst, een serviceovereenkomst en de algemene voorwaarden die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. 1/23 Geachte Mamut-licentiehouder, Bijgaand

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie