IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET"

Transcriptie

1 IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET Voorbereiding en implementatie Juli

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond Tijdpad implementatie Implementatieplan Doelstellingen Resultaten Afbakening Randvoorwaarden en beperkingen Doorlooptijd Leeswijzer Disclaimer 5 2. Projectstructuur Structuur van het project 6 3. Planning werkzaamheden Inleiding Koppeling Aedes Routeplanner Projectverantwoordelijken en vergaderstructuur 8 4. Bijlagen 10 Bijlage 1: Implementatieschema's Scheiding 11 Bijlage 2: Implementatieschema's administratieve inrichting 15 Bijlage 3 - Implementatieschema's governance 18 Bijlage 4 - Koppeling implementatieplanningen met Aedes routeplanner 20 2

3 1. Inleiding 1.1. Achtergrond Op 17 maart 2015 is de herziene Woningwet in de Eerste Kamer aangenomen. De herziene Woningwet voorziet onder andere in een strikte afbakening van het werkdomein van corporaties. Zo komt de focus te liggen op het beheren, exploiteren en ontwikkelen van sociale huurwoningen en het daarmee direct verbonden maatschappelijk vastgoed. Het werkdomein van corporaties is aangepast, er zijn veranderingen op het gebied van wat corporaties moeten, mogen en niet meer mogen uitvoeren. Hiernaast wordt de sturing van en toezicht op corporaties aangepast. De volledige implementatie van de herziene Woningwet is een complexe operatie. Dit implementatieplan dient als leidraad bij een juiste en tijdige implementatie van de herziene Woningwet en een weloverwogen keuze omtrent een administratieve of juridische scheiding Tijdpad implementatie De herziene Woningwet wordt per 1 juli 2015 van kracht. Op basis van deze datum zal het concept scheidingsvoorstel (inclusief facultatief over te hevelen DAEB bezit) uiterlijk 31 december 2016 ingediend moeten worden bij de Minister/toezichthouder. Vervolgens dient uiterlijk 30 april 2017 het definitieve voorstel ingediend te worden. Na akkoord van de Minister/toezichthouder is de scheiding per 1 januari 2018 voor het eerst een feit. Op dat moment is de administratieve inrichting en governance aangepast aan de nieuwe situatie Implementatieplan Dit implementatieplan beschrijft op drie gebieden de stappen die <de corporatie> moet nemen om te voldoen aan de herziene Woningwet. Het eerste deelgebied heeft betrekking op de strategische oriëntatie en het doorrekenen van het scheidingsvoorstel. Het tweede gebied gaat in op de wijzigingen in de administratieve organisatie. Het derde gebied beschrijft de aanpassingen op het gebied van governance. Deze drie gebieden overlappen elkaar qua tijd en betrokkenen Doelstellingen 1. Inzichtelijk maken van consequenties van de scheidingsscenario's 2. Indienen splitsingsvoorstel bij de minister/toezichthouder voor de deadlines van 31 december 2016 (concept voorstel) en 30 april 2017 (definitieve voorstel) 3. De levensvatbaarheid van de DAEB en niet-daeb portefeuille inzichtelijk maken 4. Inzichtelijk maken welke financieringsbehoefte er is, gesplitst naar DAEB en niet-daeb 5. Voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen uit de herziene Woningwet 6. Voldoen aan voorwaarde om voor niet-daeb activiteiten geen staatssteun in te zetten 7. Inzichtelijk maken hoeveel: o staatssteun wordt genoten op de DAEB activiteiten o rendement wordt behaald op de DAEB en niet-daeb activiteiten (i.v.m. overcompensatieberekening) 8. Inzichtelijk maken wat de effecten zijn van regionalisering / splitsing in werkgebieden 3

4 9. In lijn brengen van statuten, reglementen en administratieve organisatie met de Woningwet 1.5. Resultaten 1. Bijsturen van beleid op knelpunten met de herziene Woningwet 2. Vaststelling van de gewenste DAEB en niet-daeb portefeuille 3. Een gescheiden meerjarenbegroting waarbij rekening is gehouden met het onderscheid naar DAEB en niet-daeb 4. Een kostenverdeelstaat voor DAEB en niet-daeb activiteiten, met richtlijnen over verdeelsleutels naar kostendragers 5. Onderzoek haalbaarheid levensvatbare en financierbare DAEB en niet-daeb portefeuille 6. Voorstel voor over te hevelen DAEB bezit ten behoeve van indiening bij de minster van Wonen en Rijksdiensten (inclusies zienswijze gemeente en huurdersorganisatie) 7. Vaststelling keuze administratieve scheiding, juridische (of hybride) scheiding of de vrijstelling 8. Woningwet dossier waarin deelonderzoeken en beleidskeuzes worden gedocumenteerd 1.6. Afbakening In dit project wordt niet: - toegezien op de uitvoering van het implementatieplan voor het structureel voldoen aan alle eisen uit de nieuwe regelgeving (na 2017) In dit project wordt: - uitgewerkt hoe om dient te worden gegaan met de toewijzingseisen van de te verhuren DAEB voorraad huurwoningen ( regel en passend toewijzen) - uitgewerkt hoe <de corporatie> de financiële administratie optimaal kan inrichten - uitgewerkt welke kaders voor investeringen, rendementen en financiering gelden of moeten worden aangepast - de meerjarenbegroting van <de corporatie> zoveel mogelijk op vhe-niveau gesplitst in DAEB en een niet-daeb portefeuille (o.b.v. kostenverdeelstaat) - het eigen vermogen en vreemd vermogen toebedeeld aan DAEB en niet-daeb - uitgewerkt hoe om wordt gegaan met financiële consequenties van het beleid - uitgewerkt hoe de verbindingen en deelnemingen moeten worden gekapitaliseerd - uitgewerkt hoe <de corporatie> omgaat met staatssteun bij grondtransacties - uitgewerkt hoe het proces van prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisaties wordt vormgegeven - een implementatieplan opgesteld waarin taken worden opgenomen, processen worden opgesteld en verantwoordelijkheden worden benoemd om structureel aan de eisen van de nieuwe regelgeving te voldoen 1.7. Randvoorwaarden en beperkingen Randvoorwaarden: - voldoende capaciteit voor uitwerking en implementatie van advies - voldoende kennis over de mogelijkheden van de primaire systemen - voldoende medewerking van ondersteunende afdelingen - prioriteitsstelling door het management team / bestuurder 4

5 Beperkingen: - meerdere onderwerpen worden nog verder uitgewerkt in ministeriële regelingen - de (on-)mogelijkheden van de IT-systemen van <de corporatie> zijn in grote mate de bepalend voor de omvang van de benodigde aanpassingen aan de administratieve inrichting 1.8. Doorlooptijd Dit project loopt tot 31 december Op deze datum is een scheidingsvoorstel door de minister/toezichthouder goedgekeurd en zijn de overige aspecten van de herziene Woningwet geïmplementeerd. Na deze datum vindt een eindevaluatie met de voorzitter van de stuurgroep, het management team (hierna: MT) en de externe adviseur plaats Leeswijzer Dit implementatieplan is als volgt gestructureerd. In het tweede hoofdstuk wordt de projectstructuur uiteengezet. In hoofdstuk drie wordt globaal ingegaan op de werkzaamheden bij de implementatie van de herziene Woningwet. Tevens wordt hier een knelpuntenanalyse tussen het huidige beleid, structuur en processen en de woningwet beschreven. Ten slotte volgt in de bijlagen de implementatieschema's van de verschillende deelprojecten Disclaimer Dit implementatieplan is door Finance Ideas met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De in dit implementatieplan beschreven stappen zijn gebaseerd op onze weloverwogen interpretatie van de herziene Woningwet en de AMvB. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor (achteraf) geconstateerde onjuistheden bij de interpretatie van de herziene Woningwet en de AMvB. Daarbij dient de inhoud van dit stappenplan gebruikt te worden onder voorbehoud van wijzigingen in de herziene Woningwet en/of de uitwerking daarvan door het ministerie en de accountantsorganisaties. 5

6 2. Projectstructuur 2.1. Structuur van het project Het implementeren van de nieuwe regelgeving is een complexe operatie. Om dit proces in goede banen te leiden, wordt een netwerkachtige aanpak geadviseerd. In de bijbehorende projectstructuur worden verschillende organisatorische lagen onderscheiden. De uitwerking van het implementatieplan vindt plaatst in de werkgroepen. In de stuurgroep vindt tussentijdse afstemming en afhechting plaats met de vertegenwoordiging uit de werkgroepen en MT. Het MT/bestuur neemt de beslissingen over strategische en tactische aspecten. MT/bestuur Het MT van <de corporatie> neemt beslissingen volgend op voorstellen uit de stuurgroep. Voor bepaalde beslissingen kan mogelijke instemming van de Raad van Commissarissen benodigd zijn. Hier wordt aangesloten bij de statuten en reglementen van <de corporatie>, een en ander ter finale beoordeling van het MT. Stuurgroep De stuurgroep is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en het bereiken van het doel. Zij richt zich op de samenhang en aansturing van de verschillende werkgroepen. De stuurgroep beoordeelt de informatie uit de werkgroepen en stelt eventuele stukken op voor het MT en/of de Raad van Commissarissen. De stuurgroep bestaat uit de projectleider van de implementatie herziene Woningwet, de projectverantwoordelijken en een externe adviseur. Projectverantwoordelijken De projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de coördinatie en het eindresultaat van de werkgroepen. De projectverantwoordelijke zorgt ervoor dat hij de juiste projectmedewerkers verzamelt die nodig zijn om de betreffende acties en taken uit te voeren. Tevens rapporteert hij de voortgang aan de stuurgroep. Werkgroepen Onder elk project zijn er werkgroepen verantwoordelijk voor een of meerdere onderwerpen. Het kan voorkomen dat in een werkgroep medewerkers zitten die ook onderdeel zijn van een andere werkgroep. In een werkgroep is er een persoon hoofdverantwoordelijk voor het betreffende onderwerp. De werkgroep legt verantwoording af aan de projectverantwoordelijke. In figuur 1 is het projectorganogram met de projectleden weergegeven. 6

7 MT / Bestuur Stuurgroep PV Scheiding (strategie en financiën) PV Administratieve organisatie PV Governance Werkgroepen Werkgroepen Werkgroepen Figuur 1: Projectorganogram De stuurgroep en de werkgroepen zijn als volgt samengesteld: Stuurgroep Naam Functie Projectverantwoordelijke Scheiding (strategie en financiën) Naam Functie Projectverantwoordelijke Administratieve inrichting Naam Functie Projectverantwoordelijke Governance Naam Functie

8 3. Planning werkzaamheden 3.1. Inleiding Het schema in figuur 2 geeft op hoofdlijnen de onderwerpen aan van de implementatie van de herziene Woningwet. Deze onderwerpen worden specifiek gemaakt in de deelimplementatieplanningen Scheiding, Administratieve inrichting en Governance (separate bijlage). In de bijlage bij dit implementatieplan zijn de implementatieschema's van deze deelplannen opgenomen (bijlage 1 t/m 3) Koppeling Aedes Routeplanner Aedes heeft een routeplanner opgesteld opgesteld die houvast biedt bij de invulling van de werkzaamheden die bij de implementatie van de herziene Woningwet komen kijken. In de routeplanner wordt per onderwerp een verwijzing gedaan naar de relevante wetsartikelen waarmee de projectmedewerkers ondersteund worden bij het uitwerken van de implementatie. De door Aedes beschreven onderwerpen zijn gekoppeld aan de drie deel-implementatieplannen Scheiding, Administratieve inrichting en Governance. In bijlage 4 is in een matrix weergegeven hoe de onderwerpen passen in deze plannen Projectverantwoordelijken en vergaderstructuur De eerste taak van de stuurgroep is het aanwijzen van projectverantwoordelijken. De projectverantwoordelijken vormen vervolgens werkgroepen per onderwerp. Een tweede taak van de stuurgroep is het inrichten van een vergaderstructuur. Er dient periodiek een moment te zijn dat de stuurgroep de voortgang betreffende de implementatietrajecten bespreekt. Vervolgens kan de stuurgroep deze aan het MT rapporteren en informeren over te nemen besluiten. De projectverantwoordelijken kunnnen met behulp van de implementatieplanningen de voortgang van de werkzaamheden bewaken. 8

9 Implementatietrajecten Governance Scheiding voltooid Scheiding uitw. Adm. inrichting Tijdpad activiteiten implementatietraject herzieningswet Strategische oriëntatie en vooroverleg stakeholders Conceptvoorstel uitwerken en indienen (incl. zienswijzen stakeholders) Definitief voorstel Beoordeling Minister Marktwaarde voorbereiden Marktwaarde invoeren (TMS) Aanpassen administratie en interne controle (AO/IC) (inclusief passend toewijzen) Statuten, reglementen, rechtsvorm en organisatie Verantwoording en verslaglegging (incl. overcompensatie) Nevenstructuur inventariseren en in lijn met wet brengen juli 1 januari 1 mei 1 januari 2018 Figuur 2 Globaal implementatieschema 9

10 4. Bijlagen 10

11 Bijlage 1: Implementatieschema's Scheiding Strategische oriëntatie Scheidingsvoorstel opstellen en indienen Scheidingsproces afgerond (stap 1 t/m 7) 8. Scheidingsvoorstel opstellen 9. Zienswijzen gemeenten en huurdersorganisaties opvragen Negatieve zienswijzen:: Scheidingsproces opnieuw doorlopen 10. Positieve zienswijzen: Scheidingsvoorstel voor 31 december 2016 indienen 11

12 Vertaling implementatieschema scheiding naar activiteiten Stap 1: Aandachtspunten SVB Stap 2: Aanpassingen SVB Stap 3: Financiële uitwerking Stap 4: Scenario s SVB doorrekenen Afbakening werkdomein Inrichting MJB Gevolgen passend toewijzen Effecten herziene Woningwet op SVB in kaart brengen Verwerken regionalisering Selecteren over te hevelen bezit Marktwaarde verhuurde staat inschatten Scenarioanalyse Inventarisatie grondposities Aanpassen op vernieuwd WWS Bepalen en inrekenen Marktconforme lening & dividenduitkering niet-daeb Indicatie benodigde capaciteit: Weinig Gemiddeld Veel 12

13 Stap 5: toetsen beleid aan financiële kaders Stap 6: Juridisch en fiscale consequenties Stap 7: Continueren of aanpassen SVB en type Scheiding Stap 8: Opstellen scheidingsvoorstel Toets aan financiële kaders (WSW) Financieringsbehoefte niet-daeb beoordelen Juridische consequenties onderzoeken per scenario (alleen bij juridische splitsing) Continueren of aanpassen vastgoedbeleid Overcompensatie berekenen Informeren stakeholders Principe keuze scheiding uitwerken in rapportage t.b.v. stakeholders Evalueren effecten doorrekening Fiscale consequenties onderzoeken per scenario (alleen bij juridische splitsing) Principe keuze type scheiding (administratief of juridische scheiding) Indicatie benodigde capaciteit: Weinig Gemiddeld Veel 13

14 Stap 9: Zienswijzen gemeenten en huurders Stap 10: Indienen scheidingsvoorstel Oordeel Implementatie Positieve zienswijzen(n): Zienswijzen verwerken in scheidingsvoorstel t.b.v. toezichthouders Opvragen zienswijzen Oordeel Minister Voltooien scheiding Negatieve zienswijze(n): terug naar stap 1 Indicatie benodigde capaciteit: Weinig Gemiddeld Veel 14

15 Passend toewijzen Marktwaarde implementatie Splitsing DAEB/niet- DAEB Bijlage 2: Implementatieschema's administratieve inrichting Automatisering Administratie Processen en besluitvorming Rapportage Bedrijf toevoegen Label DAEB/niet-DAEB toevoegen Kosten en baten toerekenen vhe-niveau Bezit splitsen contract/mog Kosten en baten direct dan indirect labelen Balans primo 2018 splitsen Procesbeschrijvingen: Inkoopproces splitsen Urenregistratie Kosten verdeling op vhe niveau Sfeerovergangen In bestaande rapportages splitsing opnemen (w.o. jaarrekening en jaarverslag) TMS inrichten Marktwaarde inlezen Basis gegevens op orde Externe taxaties vastleggen Procesbeschrijving aanpassen / opstellen Waarderingsprotocol opstellen Procesbeschrijving asset management opstellen Rapportages in investeringsbesluiten aanpassen op sturen op marktwaarde Rapportage marktwaardeontwikkeling Veld toevoegen / inrichten Inkomen opnemen in administratie Stapsgewijs of direct voldoen aan norm Procesbeschrijving verhuur aanpassen Rapportage passend toewijzen maken Indicatie benodigde capaciteit: Weinig Gemiddeld Veel 15

16 Financieel management Prestatieafspraken Investerings toewijzen Automatisering Administratie Processen en besluitvorming Rapportage Veld toevoegen / inrichten Extra categorie registeren Procesbeschrijving aanpassen Rapportage extra categorie toevoegen Procesbeschrijving aanpassen Rapportage voortgang prestatieafspraken aanpassen Procesbeschrijving : Werkgebied /regio Niet-Daeb procedure Aanpassen tbv doorrekening scenario s op marktwaarde Procesbeschrijving: Man. control cyclus Risicomanagement Jaarverslag Scenario s (incl. schatting) Reglement financieel beheer Inrichten risicorapportage aan RvB en RvC Indicatie benodigde capaciteit: Weinig Gemiddeld Veel 16

17 Verbindingen Overcompensatie Wooncoöperatie Treasury statuut Automatisering Administratie Processen en besluitvorming Rapportage Statuut aanpassen: Goedkeuring minister Derivaten Beleggingen Rapportage inrichten Procesbeschrijving opstellen berekening en beheersing overcompensatie Rapportage inrichten Nieuw label bezit Reservering voor onderhoud bijdrage Registratie bijdrage Procesbeschrijving maken Toevoegen aan rapportage Procesbeschrijving: Nieuwe verbindingen Financiering Verkoop aandelen Vervreemding Indicatie benodigde capaciteit: Weinig Gemiddeld Veel 17

18 Bijlage 3 - Implementatieschema's governance Van kracht vanaf 1 juli 2015 Versterking intern toezicht Informatieplicht RvT Goedkeuring RvT Ministeriële goedkeuring Aanpassen selectie- en benoemingsprocedures van RvT en bestuur Inventariseren (her)benoeming bestuurders en commissarissen Bestuurs- en commissariskandidaten bij (her)benoeming voordragen aan minister/toezichthouder Informeren RvT en bestuur over nieuwe verplichtingen en bevoegdheden Minister informeren als door handelen TI of haar verbindingen schade ontstaat aan belang VHV of bij financieel zwaar weer In statuten opnemen dat investeringen boven 3 miljoen en verkopen boven 10 miljoen toestemming vergen van RvT Investeringen in niet DAEB (investeringsstatuut) Aangaan verbindingen (reglement verbindingen) Verkoop van onroerende zaken (investeringsstatuut) Indicatie benodigde capaciteit: Weinig Gemiddeld Veel 18

19 Deadline ultimo 2016 Nevenstructuur in lijn met herziene Woningwet brengen Dienstenstructuur inventariseren Reglement financieel beheer Processen en procedures niet- DAEB investeringen Inventariseren niet meer toegestane verbindingen, deelnemingen of aangegane garanties Herstructureren verbindingen In kaart brengen dienstenstructuur (VvE beheer, levering energie) Herstructureren diensten Reglement financieel beheer opstellen (Bevat o.a. treasurystatuut, de beleggingsregeling en de derivatenregeling). Zowel het financieel reglement als het treasurystatuut vereisen goedkeuring van de minister Beleidsmatig doorvoeren van: gewijzigde rol gemeente, huurders, WSW en de Minister nieuwe processen financieringseisen, rendementseisen en aflossingsverplichtingen Inventariseren gezamenlijke grondposities, verstrekte zekerheden en garanties Vastleggen processen en procedures rondom niet- DAEB investeringen die veranderen Indicatie benodigde capaciteit: Weinig Gemiddeld Veel 19

20 Bijlage 4 - Koppeling implementatieplanningen met Aedes routeplanner Opgenomen in: Scheiding AO/IC Governance 1 Wooncoöperatie x x 2 Toelating en vereffening corporatie 1 3 Eisen verbindingen x x 4 Verstrekken middelen aan verbonden ondernemingen x x 5 Financiering (intern en extern) x 6 Verbod vestigen hypotheek / pand op niet-daeb door WSW 7 Eisen statuten corporatie / verbonden ondernemingen x 8 Eisen aan het bestuur x 9 Verplicht voorafgaande goedkeuring minister op besluiten x 10 Eisen Raad van Toezicht x 11 Eisen aan jaarrekening / jaarverslag x 12 Eisen aan volkshuisvestingsverslag x x 13 Regels voor uitbreiding werkgebied x 14 Werkzaamheden in grensregio x 15 Regiovorming op verzoek van gemeente x 16 Bijdrage aan gemeentelijk volkshuisvestingbeleid x 17 Markttoets/rendementstoets niet DAEB x 18 Beschrijving gebied volkshuisvesting x 19 Passendheidstoets x x 20 Kerntaak Daeb x 21 90% toewijzingsnorm ( ) x x 22 Administratieve scheiding/juridische splitsing x 23 Verplichte aanbesteding maatschappelijk vastgoed 2 24 Proces goedkeuring fusie en splitsing corporatie 3 25 Verplichting tot visitatie 4 26 Huursombeperking 5 27 Treasurystatuut x x 28 Sloop- en klachtenreglement x 29 Sanering- en projectsteun 6 30 Overcompensatie x x 1 Dit betreft algemene regelgeving die al van kracht was onder huidige regelgeving. 2 Is eveneens reeds van kracht onder huidige regelgeving. 3 Bij fusies kan op maat gesneden dienstverlening worden aangeboden. 4 Is reeds verplicht als lid Aedes. 5 Onderdeel van strategische oriëntatie. 6 Indien van toepassing kan er op maat gesneden dienstverlening worden aangeboden. 20

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille Governance Implementatietrajecten

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE)

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) DAEB portefeuille portefeuille HOOFDLIJNEN IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET Bepalen strategie 1. Richting kiezen Uitvoeren scheiding 2. Uitwerken administratieve/juridische

Nadere informatie

Herziene Woningwet. Stappenplan implementatie Mei Datum Juni 2015

Herziene Woningwet. Stappenplan implementatie Mei Datum Juni 2015 Herziene Woningwet Stappenplan implementatie Mei 2015 Datum Juni 2015 Postbus 1086 2302 BB LEIDEN Witte Singel 93 2311 BR LEIDEN T. (071) 572 75 55 www.hofmeier.nl Inleiding Woningcorporaties moeten zich

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille HOOFDPUNTEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN

Nadere informatie

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting Onderwerpen, en toegelaten instellingen volkshuisvesting Definities... 1 Wooncoöperaties... 1 Algemene bepalingen... 1 Rechtsvorm en organisatie... 2 Werkzaamheden... 3 Diensten van algemeen economisch

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille TIJDPAD IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle

HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN CONCEPT NOVELLE

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES INHOUD 1. Wat is de rol van Aedes? 2. Wat zijn de keuzes bij scheiden/splitsen? 3. Hoe neem je huurders en gemeenten mee in het proces? 4. Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Samenvatting Novelle Blok

Samenvatting Novelle Blok Samenvatting Novelle Blok Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publieke belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Nadere informatie

KENNISMIDDAG NOVELLE

KENNISMIDDAG NOVELLE KENNISMIDDAG NOVELLE EVEN VOORSTELLEN Victor Burger 1 AGENDA 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Scheiding DAEB en niet-daeb 4 Financiering 5 Voorbereiding invoering 2 GAAT DE WONINGWET IN PER 1 JANUARI

Nadere informatie

TOELICHTING BESLISBOOM

TOELICHTING BESLISBOOM TOELICHTING BESLISBOOM De beslisboom is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van de keuze tussen administratief of juridisch scheiden. Ook gaat de beslisboom in op de mogelijkheid van vrijstelling van

Nadere informatie

W O N I N G C O R P O R A T I E S

W O N I N G C O R P O R A T I E S B I J W O N I N G C O R P O R A T I E S VOORSTELLEN Alfred van den Bosch MRE Directeur-Bestuurder Woonvisie Mano Otten MRE Manager Vastgoed Alliantie Amersfoort AGENDA Corporatiesector Speeddaten Assetmanagement

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen huurdersorganisaties zich voorbereiden op het geven van een zienswijze

Nadere informatie

Weging van zienswijzen door de Aw

Weging van zienswijzen door de Aw 1 Weging van zienswijzen door de Aw Inhoudsopgave Beoordelingsprincipes algemeen Kader van weging Procedures 2 Principes bij beoordeling Heldere governance voor gescheiden takken Verankering strategie

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Scheiding DAEB/niet-DAEB. Door Imeldo Kwaak

Scheiding DAEB/niet-DAEB. Door Imeldo Kwaak Scheiding DAEB/niet-DAEB Door Imeldo Kwaak 1 Implementatie scheiding Publicatie hoofdlijnen beoordelingskader Aw (oktober 2015) Applicatie Aw beschikbaar voor indienen scheidingsvoorstellen (september

Nadere informatie

Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam

Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam Inhoudsopgave Definities... 3 Inleiding... 3 Status van het Reglement financieel beleid en beheer... 4 Artikel 1: Doelstellingen financieel

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw,

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan: corporatiebestuurder en rvc s Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle 21 februari 2014 De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren.

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Overzicht Novelle Herzieningswet

Overzicht Novelle Herzieningswet Overzicht Novelle Herzieningswet Aanleiding De takendiscussie: welke bedrijfsfilosofie en welk takenpakket horen bij een corporatie? Richt men zich alleen op de woning of ook op de woonomgeving? Wat mag

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014 Herzieningswet/novelle 10 december 2014 1 december 2014 Wat gebeurde er na het zomer reces? 4 september: Tweede Kamer commissie: rondetafelgesprek Aedes: publicatie rapport De Gaay Fortman (studie naar

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding Dit verbindingenstatuut is gebaseerd op de op dit moment geldende herziene Woningwet

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD Daeb / niet-daeb Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties Inhoud daeb / niet-daeb Samenvatting 4 1 De regelgeving in het kort 6 Beoordelingskader Daeb/niet-Daeb 7 Wat is Daeb bezit? 7 Wat

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren. Daarbij maken we

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente Samenvatting Novelle Op 5 juli 2012 is het wetsvoorstel Herzieningswet, een wijziging van de Woningwet, aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Nadien is het kabinet

Nadere informatie

De Woningwet 2015 in vogelvlucht

De Woningwet 2015 in vogelvlucht De Woningwet 2015 in vogelvlucht Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht wordt schept duidelijkheid op de woningmarkt door heldere

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Zayaz. Versie: november 2013

Verbindingenstatuut Zayaz. Versie: november 2013 Verbindingenstatuut Zayaz Versie: november 2013 Vastgesteld door bestuurder 29 oktober 2013 Goedgekeurd door RvC 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Status 3 1.2 Doel statuut 3 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Workshop scheiden en splitsen Start Inleidende presentatie Ervaring van de corporatie: Ergin Borova, Vidomes Ervaring van gemeenten: Berend

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Verbindingenstatuut. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt.

Verbindingenstatuut. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt. sam Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die zelf moeilijk

Nadere informatie

Financiering van de corporatiesector na de novelle. René Goorden

Financiering van de corporatiesector na de novelle. René Goorden René Goorden Oktober 2014 Novelle? een prozaverhaal dat wat de omvang betreft tussen de roman en het korte verhaal geplaatst wordt. De lengte is typisch tussen de 50 en 100 pagina's, maar hierover bestaat

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

Agenda. Integrale sturing

Agenda. Integrale sturing Agenda Wat gebeurt er in de markt? Het sturingsplatform van Ortec Finance en Vabi Het sturingsplatform en ERP Cegeka-DSA, Ortec Finance en Vabi Live preview Asset Management Live preview Vastgoeddata op

Nadere informatie

Implementatie herziene Woningwet Woningcorporaties in een veranderend krachtenveld

Implementatie herziene Woningwet Woningcorporaties in een veranderend krachtenveld Implementatie herziene Woningwet Woningcorporaties in een veranderend krachtenveld Futura - maandag 8 oktober 2012 Gerrichhauzen en Partners Gerrichhauzen en Partners 2012 Opzet van de middag Aanleiding

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

MODEL REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

MODEL REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER MODEL REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: Definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 1 mei 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 23 mei 2016 Aangepast 23 november 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding De Governancecode Woningcorporaties 2015 beveelt aan dat woningcorporaties beschikken

Nadere informatie

Herzieningswet samenvatting. 22 juni 2014

Herzieningswet samenvatting. 22 juni 2014 Herzieningswet samenvatting 22 juni 2014 Proces 5 juli 2012: Herzieningswet in Tweede Kamer aangenomen, vervolgens niet door Eerste Kamer 5 november 2012: Huidige kabinet gekomen, nieuw regeerakkoord 28

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Ervaringen uit de Pilot en eerste gebruikers

Ervaringen uit de Pilot en eerste gebruikers Onderwerpen 1. Transparantietool: doel, uitgangspunten en ervaringen 2. Hoe werkt het model: korte presentatie 3. Ervaringen met de invoer van data; oplossingen 4. Suggesties voor nieuwe functionaliteiten

Nadere informatie

STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN

STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN Ten behoeve van het indelen van het bezit naar de DAEB en niet-daeb portefeuille (oktober 2015) 1 Bestaand bezit 1 STROOMSCHEMA WOONGELEGENHEDEN TOEWIJZEN Leegstand of

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties

Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties 2016-2020 Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties 2016-2020 Datum Januari 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Autoriteit

Nadere informatie

Actualiteiten Herzieningswet

Actualiteiten Herzieningswet Actualiteiten Herzieningswet De rol van de gemeente - risicoprofielen en toezicht Jaap Kleijwegt, BDO Consultants 23 april 2015 Uw gesprekspartner Jaap Kleijwegt MSc MBA CRMA Head Financial management

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB/niet-Daeb

Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB/niet-Daeb Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB/niet-Daeb Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB / niet-daeb Datum 20-10-2015 Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB / niet-daeb 20-10-2015 Colofon

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Herziening Woningwet:

Herziening Woningwet: Herziening Woningwet: Inleiding en de rol van de gemeente 28 mei 2015 Chantal van Mil Advocaat Programma 8:30-9:00 Inleiding, prestatieafspraken en rol gemeenten, mr. Chantal van Mil 9:00-9:30 Rol huurdersorganisaties,

Nadere informatie

woonconcept Datum 7 juli 2016 Behandeld door Telefoonnummer

woonconcept Datum 7 juli 2016 Behandeld door Telefoonnummer Gemeente Steenwij kerland College van Burgemeester en Wettiouders Postbus 162 8330 AD STEENWIJK woonconcept Ingekomen d.d. Zaaknummer; Reeks: O 8 JUL 2S;S > II Steenwijkerlaiul Ons kenmerk 2016-0018787

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

De waarde van marktwaarde

De waarde van marktwaarde De waarde van marktwaarde Een nieuwe uitdaging voor de (meeste) corporaties 27 mei 2015 Maria Molenaar Voorzitter RvB Woonstad Rotterdam Bestuurslid Aedes Inhoud Aanleiding: de nieuwe woningwet De corporatiesector

Nadere informatie

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb 2/6 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER. Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna. Status: definitief

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER. Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna. Status: definitief REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Woningbouwvereniging Anna Paulowna Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 12 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT

Nadere informatie

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014 Erik Terheggen 1. WSW in cijfers 1983 Borginstituut opgericht in 1983 De WSW-borging geldt voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en maatschappelijk

Nadere informatie

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Aanwezig: Huurders: De heer Van der Klis (Pr. Margrietstraat 125)

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders

Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders Sectorgroep Woningcorporaties Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders PwC Agenda Waar gaat het om? Financiële gevolgen Onderwerpen voor nadere uitwerking Conclusies Slide 2 Waar gaat

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp. Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Te besluiten om

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp. Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Te besluiten om COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB Te besluiten om 1. een positieve zienswijze aan de SOR af te geven over het ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB; 2. de

Nadere informatie

In vogelvlucht. De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

In vogelvlucht. De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector In vogelvlucht De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 markeert de maatschappelijke consensus over het domein van de volkshuisvesting.

Nadere informatie

Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014

Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014 Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014 Nieuwe aanbesteding- samenwerkingsvormen heeft een aanbod van zo n 13.500 huurwoningen; Actief is zorg (5% van de totale portefeuille); Beperkte BOG portefeuille;

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? JONNE ARNOLDUSSEN AEDES HAARLEM, 14 OKTOBER

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? JONNE ARNOLDUSSEN AEDES HAARLEM, 14 OKTOBER SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? JONNE ARNOLDUSSEN AEDES HAARLEM, 14 OKTOBER INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT VAN REGEERAKKOORD NAAR

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie