De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van"

Transcriptie

1 De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003

2 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan bouwen Leeswijzer of Hoe kunt u dit stappenplan gebruiken? Stappenplan Definities Motivatie De uitdagingen Context herstructurering Waardepropositie aan toekomstige gebruikers bewoners zijn eigenaar van het hele energiesysteem bewoners zijn eigenaar van de energie-infrastructuur maar niet van de collectieve conversie-installaties zowel energie-infrastructuur als conversie-installaties zijn eigendom van derde partijen geldstromen De afnemer in het energieconcept vier afnamescenario s pagina 2

3 Technische invulling van het energieconcept Eisen aan het ontwerp van de infra De aanleg van infra De juridische status collectief eigendom eigendom van derde partij procedure artikel 15 aanvraag belangen De praktische exploitatie De economie kosten en opbrengsten REB of Ecotax Groene Stroom en Groencertificaten Voorbeeldberekening Begrippen De vrije markt en de kwh-prijs voor de consument pagina 3

4 Inleiding: Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan bouwen. Dat kan nieuwbouw zijn of een ingrijpende herstructurering. In elk geval betreft het een locatie en niet slechts een enkel gebouw. Het complete bouwproces van eerste idee tot eindoplevering is complex en kent vele uiteenlopende facetten. Dit is een wereld waar projectontwikkelaars van nature mee vertrouwd zijn. Sinds de herstructurering (of beter liberalisering) van de energiemarkt in Nederland heeft die wereld er een dimensie bij gekregen: De aanpak van de energie-infrastructuur op de locatie. Er is iets veranderd op energiegebied. Maar wat dan? Onveranderd blijft dat het door U gebouwde ooit in gebruik zal worden genomen door mensen. Mensen die in een aantal vormen behoefte zullen hebben aan energiediensten: verwarming, koeling, beweging, verlichting en stopcontacten voor machines en apparaten. De overheid stelt steeds strengere eisen aan het energieverbruik van woningen en bedrijven. Gemeentes vertalen dit weer naar duurzame ambities. Innovatieve projectontwikkelaars spelen daar op in door een slimme en vooral een geïntegreerde aanpak van het gebouwontwerp, de keuze van energie-installaties en tenslotte de toepassing van lokaal geoogste duurzame energie. En nu begint de schoen te wringen. Traditioneel zorgt het energiebedrijf er voor dat er energie het gebouw binnenkomt in de vorm van elektriciteit, gas en/of warmte. De ontwikkelaar en zijn installateurs verdelen die energie door het gebouw en zorgen waar nodig voor omzetters zoals een CV-ketel die van gas warmte maakt. Kort gesteld, de projectontwikkelaar regelt wat binnen het gebouw gebeurt, terwijl wat daarbuiten gebeurt het terrein van het energiebedrijf is. Voor werkelijk serieuze energiebesparing en de inzet van duurzame energie is het nodig om de energie-infrastructuur meer te integreren in zorgvuldige afstemming met de locatie. In dergelijk geïntegreerde oplossingen voor een optimale energie infrastructuur ligt de grens tussen binnen en buiten geregeld op een niet-traditionele plek buiten de muren van het gebouw. Dat mag nu ook. Het is de projectontwikkelaar onder voorwaarden toegestaan om zelf te kiezen hoe hij de energie-infrastructuur op zijn locatie gaat ontwerpen, aanleggen en exploiteren. Daarmee is projectontwikkeling uitgebreid met een nieuwe tak van sport. Een tak van sport die u als ontwikkelaar niet in alle details hoeft te beheersen. Maar waar u wel met verstand van zaken de regie over moet kunnen voeren. Zonder dat u voor financiële, logistieke of juridische verrassingen komt te staan. Deze afgewogen schets van de nieuwe mogelijkheden vormt de doelstelling voor dit stappenplan. Ter afbakening: De technische invulling van het energiesysteem, ofwel het energieconcept, vormt geen onderdeel van dit stappenplan. pagina 4

5 Leeswijzer of Hoe kunt u dit stappenplan gebruiken? Dit stappenplan is geschreven voor een projectontwikkelaar die zich wil oriënteren op de juridische, economische en organisatorische opties om een optimale energie-infrastructuur in eigen beheer te ontwikkelen. Vanwege de grote diversiteit aan informatie is er gekozen voor een encyclopedie-achtige opzet met veel verwijzingen in de vorm van snelkoppelingen (of hyperlinks). Het "stappenplan" in de letterlijke betekenis van het woord bevat eigenlijk de conclusies van de rest van het document. Het geeft weer op welk moment in het proces u welke vragen dient te adresseren. De onderliggende informatie of benodigde toelichting om de stappen uit het stappenplan te kunnen doorlopen is te vinden binnen de verschillende paragrafen van dit document. Als u wilt inzoomen op de vragen die in eerste instantie aan de orde zijn, leest u motivatie, uitdagingen of context. Er is een overlap tussen deze hoofdstukken, die een gevolg is van de steeds iets andere invalshoek. In een volgend stadium zult u meer inzoomen op de organisatorische en technische aspecten van het systeem dat u wilt bouwen. Keuzes m.b.t. eigendom, verantwoordelijkheid en risico zijn nauw verweven met de totale propositie die u als ontwikkelaar van de woningen aan de lokale overheid en aan uw potentiële kopers wilt voorleggen. Deze aspecten bespreken we onder de kopjes waardepropositie, de afnemer en technische invulling. Als u echt de diepte in gaat zult u geïnteresseerd raken in zaken als ontwerp en aanleg van de infrastructuur, exploitatie, juridische en economische aspecten. Tenslotte zijn hier en daar pagina's toegevoegd die vooral ter verduidelijking zijn, zoals definities, een begrippenlijst en een korte uitleg van wat de vrije elektriciteitsmarkt voor consumenten inhoudt. terug naar de Wegwijzer pagina 5

6 Het stappenplan Het toepassen van het stappenplan DEAM in de praktijk begint met een overzichtelijk voortraject. Bij een positief tussenresultaat volgt op dit voortraject een meer uitgebreide onderzoeksfase. Het voortraject bevat een viertal heldere go/no-go -momenten en geeft snel een goed beeld of eigen aanleg kansrijk kan zijn. Het voortraject zal een inspanning van enkele dagen vergen en kan goed door de projectontwikkelaar zelf worden uitgevoerd. In de inventariserende onderzoeksfase wordt langs een drietal sporen nagegaan of en in welke vorm eigen aanleg en beheer een haalbare zaak is. De onderzoeksfase zal een doorlooptijd van enkele maanden kennen en werkzaamheden op uiteenlopende vakdisciplines omvatten. Mede op basis van diverse externe onderhandelingen dienen er verstrekkende keuzes gemaakt te worden. Schematisch ziet toepassing van het stappenplan er als volgt uit: Toepassen Stappenplan DEAM in de praktijk Voortraject kort, [dagen] Vier heldere go/no-go s Vooral zelf te doen Afgebakende resultaten Inventariserende onderzoeksfase 3 sporen, langer, [maanden] Verstrekkende keuzes te maken Divers overleg en onderhandeling op uiteenlopende vakdisciplines Resultaat: solide rentabiliteitsmodel op basis van bevestigde aannames vormt start ontwerpfase pagina 6

7 Het Voortraject in het stappenplan Een schematische weergave van het voortraject is afgebeeld in onderstaande figuur. Zowel de achterliggende motivatie voor de vragen in de go/no-go -blokken als een verhelderende toelichting bij de beantwoording van deze vragen zijn in dit document te vinden. Start voortraject 1) Heeft de Gemeente sterke DE-ambities? NEE Lastig! Beperkte kansen JA 2) Gaat het om minder dan 500 woning eq.? 3) Significante E- opwekking op locatie (meer dan 50%)? 4) Herstructurering met behoud origineel stratenplan? Lastig, onderzoek! NEE NEE NEE BAEI-procedure, met formele netbeheerder Eigen E-infra economisch niet aantrekkelijk Maak globaal ontwerp van: - compleet energiesysteem - de eigen DE-opwekking - gebouwgebonden maatregelen terug naar de Wegwijzer pagina 7

8 Eerste spoor onderzoeksfase: Model Bewoners De inventariserende onderzoeksfase kent drie sporen: 1) bewonersparticipatie, 2) globale begroting en 3) logistiek extern. Een schematische weergave van het eerste spoor bewonersparticipatie is afgebeeld in onderstaande figuur. Onderzoeksfase spoor 1/3: Model Bewoners Selectie model Bewoners participatie vwb: - eigendom E-infra + E-opwek - afname energie Relevante aspecten hierbij woningmarkt segment groene ambitie gemeente marketing / propositie juridische slaagkans GB L/E pagina 8

9 Het tweede en derde spoor van de onderzoeksfase zijn in onderstaande figuren weergegeven. De onderliggende informatie om de stappen uit het stappenplan te kunnen doorlopen is te vinden binnen de verschillende paragrafen van dit document. Ten onrechte kan de indruk worden gewekt dat de drie sporen compleet onafhankelijke activiteiten betreffen. In werkelijk zal er voor een optimaal resultaat een intensieve interactie tussen de drie sporen plaatsvinden. Onderzoeksfase spoor 2/3: Globale Begroting Onderzoeksfase spoor 3/3: Logistiek / Extern MB Opstellen Globale Begroting vwb Benodigde Investeringen en kosten exploitatie (B&O) E-infra + E-opwek Dynamisch: voortschrijdend inzicht in geldstromen, risico en rendement Start met eerste eigen schattingen vervangen door budget offertes L/E MB GB Opstarten externe besprekingen: Uitbesteden van diensten, van 1e orientatie tot vrijblijvende offertes (aanleg, onderhoud, metering&billing, E-in- en verkoop, administratie etc.) regionale netbeheerder (diensten, overname deel net, aansluiting) consultatie vergunningverlener terug naar de Wegwijzer pagina 9

10 Definities In dit stappenplan wordt geregeld het begrip bewoner gehanteerd. Dat begrip moet ruimer opgevat worden dan alleen de eigenaar of bewoner van een woning. Iedere persoon, onderneming of instelling die te beschouwen is als een "klant" van de energie-infrastructuur op uw locatie (denk aan de openbare verlichting!), wordt omwille van de eenvoud aanduiden als "bewoner". In dit stappenplan wordt onder het begrip energiedrager verstaan: Een transporteerbaar medium waarmee op de plaats van bestemming een energiefunctie of energiedienst wordt vervuld. In de context van het stappenplan kunt U de volgende energiedragers tegenkomen: Gas, elektriciteit, biomassa, verwarmd water en gekoeld water. [Ter toelichting, de laatste twee voor het transport van resp. warmte en koude.] In dit stappenplan wordt onder het begrip energiesysteem verstaan: Alle collectieve voorzieningen die nodig zijn voor opwekking/conversie, opslag en transport van energiedragers binnen de locatie. Ook voorzieningen die onderdeel uitmaken van individuele woningen of gebouwen maar samen met die collectieve voorzieningen een logisch geheel vormen worden binnen dit stappenplan tot het energiesysteem gerekend. De technische invulling van het energiesysteem, ofwel het energieconcept, vormt geen onderdeel van dit stappenplan. In dit stappenplan wordt onder het begrip energie-infrastructuur verstaan: Het geheel aan kabels en leidingen waarmee binnen de locatie het transport van energiedragers plaatsvindt. Uitzondering hierop zijn de kabels en leidingen die traditioneel tot de gebouwinstallatie gerekend worden. Het gaat dus in hoofdzaak om kabels en leidingen in openbare grond. Bovendien worden de voorzieningen die specifiek aangebracht zijn om de kabels en leidingen hun transportfunctie goed te laten vervullen, hier tot de energie-infrastructuur gerekend. Dat kunnen schakelkasten zijn voor de elektriciteit, pompen voor een warmtenet, afsluiters in een gasnet. Het diagram illustreert de relatie tussen deze begrippen. pagina 10

11 In dit diagram geeft de grote rechthoek het energiesysteem weer. De energiedragers zijn de namen die bij de pijlen staan: Elektriciteit, gas, biomassa, warm water, gekoeld water. De drie pijlen W, K, E naar de eindgebruiker staan hier voor resp. warmte, koude en elektriciteit. De drie linkse pijlen geven weer dat elektriciteit, gas en biomassa van "buiten" aangevoerd kunnen worden. Elektriciteit is verder een speciaal geval, omdat het twee richtingen uit kan stromen. Op de locatie zelf kan er immers ook (elektrische) energie worden gegenereerd, voor een belangrijk deel middels duurzame opwekking. De energie-infrastructuur wordt gevormd door de pijlen, die in werkelijkheid natuurlijk de vorm van netwerken hebben. Sommige conversieprocessen bevinden zich in individuele woningen, sommige hebben een collectieve functie en zijn in speciale ruimtes ondergebracht. terug naar de Wegwijzer Energiesysteem Elektriciteit GAS Biomassa C O N V E R S I E W K E EIND GE BRUIK pagina 11

12 Motivatie: Onderscheidend maar zorg dat het ook economisch klopt Het zal weinig toelichting behoeven dat aanleg en beheer van energie-infrastructuur door hiervoor niet-traditioneel aangewezen partijen niet de meest gemakkelijke weg zal zijn. De alternatieve weg is echter beslist begaanbaar en biedt een projectontwikkelaar uitstekende kansen om zich te onderscheiden. De keuze hiervoor zal wel meer inspanningen vragen van de betrokken projectontwikkelaar. Voor deze keuze moet daarom een heldere motivatie bestaan. De motivatie kan voortkomen uit het feit dat het voor de regionale netbeheerder niet eenvoudig mogelijk is, of zelfs eenvoudig niet mogelijk is, om de optimaal geïntegreerde infrastructuur aan te leggen. Zo heeft de regionale netbeheerder zich bijvoorbeeld te houden aan het pakket voorschriften zoals vastgelegd in de diverse technische DTe-codes, terwijl deze voor een klein particulier elektriciteitsnet niet allen gelden. Als gevolg daarvan moet deze netbeheerder kosten in rekening brengen die aanmerkelijk hoger zijn dan wat een optimale lokale oplossing zou kosten. In de woningbouw zijn geen voorbeelden bekend waar de netbeheerder niet in staat was in technische zin een net met de adequate eigenschappen aan te leggen. Daarmee is de voornaamste reden om de aanleg van energie-infrastructuurt onder eigen regie uit te voeren van economische aard. Netbeheerders hebben de expertise en schaalgrootte om standaard elektriciteitsnetten in een woonwijk op een zeer efficiënte manier aan te keggen en te exploiteren. Het energiesysteem in uw herstructurerings- of nieuwbouwgebied moet significant "anders-dan-standaard" zijn dan in een traditionele woonwijk, anders leidt een elektriciteitsnet dat aangelegd is in eigen regie niet tot een economisch voordeel. Een factor die het verschil kan maken is de aanwezigheid binnen de energie-infrastructuur van duurzaam energie-opwekvermogen, zoals windturbines, PV-panelen, biomassaconversie-installaties of warmtepompen. Deze voorwaarde voor een zinvolle aanleg in eigen beheer wordt nader uitgewerkt in de sectie economie. terug naar de Wegwijzer pagina 12

13 De uitdagingen Het in eigen beheer ontwikkelen van een energie-infrastructuur vereist aandacht voor een aantal issues. Hieronder noemen wij ze kort, via de snelkoppelingen komt u bij een nadere toelichting. Context of uitgangssituatie: Een reeks per project uiteenlopende items bepalen sterk het perspectief en het te verkiezen scenario De toekomstige gebruikers: Wat betekent de onconventionele aanpak voor hen en hoe kunt U hen een goede waardepropositie bieden waar het het eigendom van de energie-infrastructuur betreft? De participatie van de energie-afnemers: Kopen de gebruikers hun energie van de lokale exploitant of kiezen zij een externe leverancier? De technische invulling van het energieconcept: Hoe komt de energievoorziening van de locatie er in fysieke zin uit te zien? Welke energieconversieprocessen en welke energiedragers gaat U toepassen? Het ontwerp: Hoe komt U tot een ontwerp van de energie-infrastructuur en aan welke technische eisen moet het voldoen? De economie: Wat zijn de kosten en opbrengsten? De aanleg: Hoe realiseert U de energie-infrastructuur en met welke regels heeft U tijdens het bouwproces te maken? De juridische status: Hoe regelt U zaken rond eigendom, zeggenschap en aansprakelijkheid? De exploitatie: Hoe organiseert U beheer en onderhoud van het energiesysteem, zowel fysiek als juridisch? terug naar de Wegwijzer pagina 13

14 De context Het te volgen scenario wordt per project bepaald door een reeks locatiespecifieke omstandigheden en keuzevragen, de context kortom. Deze items zijn direct of indirect terug te vinden in de beslisstructuur van het stappenplan. Door de enorme variatie in praktijkomstandigheden is het onmogelijk om hier volledigheid na te streven, maar alertheid op deze aspecten verhoogt de kansen op succes. Enkele voorname context-items zijn: Betreft het een groene weide -situatie of een herstructurerings-project? Welke zijn de betrokken partijen in het project? Hoe is de insteek van de diverse projectpartners? De complexe materie van meerdere betrokkenen met uitlopende belangen binnen een project, is voor projectontwikkelaars zeer vertrouwd. Ondanks dat er bij aanleg en beheer van complete energie-infra nieuwe partijen een rol spelen, wordt deze materie hier dan ook niet verder besproken. Wel worden de verschillende nieuwe partijen bij de uitvoeringstechnische hoofdstukken benoemd. Hoever reiken de gemeentelijke ambities voor het project? Gemeenten kunnen een rol spelen bij de publiciteit rond en de profilering van uw project en kunnen andere partijen en toekomstige bewoners beïnvloeden. Wat is de projectomvang? Bij meer dan 500 woonequivalenten is het BAEI van toepassing. Op wat voor manier participeren de bewoners tijdens de exploitatiefase? Hieraan besteden wij aandacht onder "Waardepropositie" en energieafnemers. terug naar de Wegwijzer pagina 14

15 Herstructurering Op projectlocaties waar reeds een bestaande energie-infrastructuur aanwezig is, kan de aanleg van optimaal geïntegreerde infrastructuur volgens uiteenlopende trajecten plaatsvinden. Het te volgen traject hangt af van de lokale omstandigheden. Denk hiervoor aan: Onder welke voorwaarden heeft de aanleg ooit plaatsgevonden Blijft het huidige stratenplan intact of niet Moet de grond afgegraven worden met het oog op bodemsanering en dus alle kabels en leidingen verwijderd Welke locatiespecifieke opties zijn er voor duurzame energie, energie-integratie en energiebesparing In voorkomende gevallen kan het lastig zijn de antwoorden op deze vragen op korte termijn helder te krijgen. Een waarschijnlijke uitkomst is dat de bestaande energie-infrastructuur als compleet afgeschreven mag worden beschouwd en dat de gemeente en/of projectontwikkelaar de eigenaar-netbeheerder vriendelijk kan verzoeken om de kabels en leidingen uit de bodem te verwijderen. Dit vergt echter in de meeste gevallen zorgvuldig overleg met de betreffende netbeheerder. De grenzen van het herstructureringsgebied vallen namelijk doorgaans niet precies samen met de grenzen van zelfstandige secties van het energienet. Voor gas geldt dat in elk geval niet, omdat gasdistributienetten in stedelijke gebieden over grote afstanden onderling doorgekoppeld zijn. Wat elektriciteit betreft, zullen middenspanningskabels meestal gewoon in bedrijf moeten blijven. Het laagspanningsnet binnen de locatie is niet langer nodig, maar kan wellicht niet zomaar uit bedrijf genomen worden omdat er verbindingen zijn met aansluitingen buiten de locatie. Als de netbeheerder extra kosten moet maken om zijn net buiten de locatie veilig in bedrijf te houden, mag hij die in rekening brengen. Helderheid over het (gedeeltelijk) verwijderen van de bestaande energie-infrastructuur is te verkrijgen in overleg met de Gemeente waar afspraken (mogelijk in een ver verleden) zijn vastgelegd. Ook kan vroeg overleg met de netbeheerder en aan de netbeheerder verbonden bedrijven (zoals bijvoorbeeld het netwerkbedrijf dat de onderhoudswerkzaamheden verzorgt) worden opgestart. Zij zijn dan tijdig op de hoogte van de manier waarop taken in de beheer- en exploitatiefase worden uitbesteed. Dat maakt het eenvoudiger om een coöperatieve houding te verkrijgen. terug naar de Wegwijzer pagina 15

16 De waardepropositie voor de bewoners De toekomstige bewoners zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de gebruikswaarde van de woning die zij gaan betrekken. Net zomin als de doorsnee autokoper belangstelling heeft voor wat er nu precies onder de motorkap zit, heeft een bewoner interesse in het energiesysteem dat u gaat aanleggen. Hij vindt het wel belangrijk dat zo n systeem ongemerkt goed zijn werk doet. Mogelijk vindt hij het aantrekkelijk dat hij een relatief groene woning krijgt. Wellicht waardeert hij koeling als een welkom extra comfort. De waarde van deze onderscheidende kenmerken kan beoordeeld worden door de projectontwikkelaar als onderdeel van zijn marketingaanpak. Een (herstructurerings)-project waarin een belangrijk deel van de energievoorziening lokaal geregeld wordt, biedt de nieuwe bewoners daarnaast ook mogelijkheden tot participatie in de eigendom van het collectieve systeem. Ook de waarde van die mogelijkheden zult U in een vroeg stadium moeten beoordelen, omdat ze van invloed zijn op de totale propositie die U de aspirant-koper voorlegt. En op de prijs die hij U kan of wil betalen. Om de verschillende mogelijkheden goed met elkaar te vergelijken is het verstandig om scenario s uit te werken voor alle proposities die u uit overwegingen van marketing in een bepaalde situatie opportuun vindt. De ambitie van de lokale overheid is daarbij natuurlijk een belangrijk uitgangspunt. De proposities onderscheiden zich door de gekozen financiële- en eigendomsconstructies; In welke mate worden de bewoners eigenaar van het energiesysteem. In het hoofdstuk over de juridische status worden de juridische aspecten verder uitgewerkt. Wij beperken ons hier tot een overzicht van mogelijkheden met de twee uitersten en een soort gemiddelde (binnen elk van deze mogelijkheden zijn in de uitwerking weer varianten te bedenken): Bewoners zijn eigenaar van het hele energiesysteem. Bewoners zijn eigenaar van de energie-infrastructuur maar niet van de collectieve conversie-installaties. Zowel energie-infrastructuur als conversie-installaties zijn eigendom van derde partijen. Deze scenario's hebben elk hun eigen uitwerking in de geldstromen voor investering en exploitatie. terug naar de Wegwijzer pagina 16

17 Bewoners zijn eigenaar van het hele energiesysteem Wat houdt deze propositie in? Dit is een propositie die met name correspondeert met aspirant-bewoners die een grote affiniteit hebben met "groen". Zij investeren uiteraard in een woning met allerlei energiezuinige en duurzame kwaliteiten, maar daarnaast investeren zij ook in het collectieve duurzame energiesysteem. In ruil daarvoor krijgen ze de lokaal opgewekte duurzame energie "gratis", c.q. tegen de kostprijs van de gebruikte (bio-)brandstof. De keerzijde is dat de bewoners er vrij definitief voor tekenen om af te zien van het recht op individuele vrije keuze van energieleverancier. Deze vrijwillig aangegane verplichting vormt onderdeel van de koopovereenkomst van de woning. Ook na de liberalisering van de energiemarkt voor kleinverbruikers (gepland op 1 januari 2004) is dat een legale constructie. Om de bewoners niet te belasten met de technische en zakelijke aspecten van de exploitatie van het energiesysteem, worden deze activiteiten ondergebracht in een vereniging van eigenaren. Deze vereniging heeft zelf geen kennis en geen vakmensen in huis en zal dus de verschillende beheers- en uitvoerende taken weer uitbesteden. Middels inspraak binnen de vereniging blijven de bewoners zelf echter de baas. Zij kunnen gezamenlijk beslissen volgens welke kwaliteitsnormen zij het systeem willen laten onderhouden en gezamenlijk beslissingen nemen over investeren c.q. desinvesteren in conversie-installaties. Als er over tien jaar een spotgoedkoop zonnepaneel te koop is, kunnen zij beslissen dat aan te schaffen en daarmee de stroomrekening verder te drukken. N.B. Het begrip vereniging van eigenaren heeft in dit document een tamelijk abstracte betekenis. Het gaat om een juridische constructie die een collectieve vorm van eigendom en beheer mogelijk maakt. Dit en de andere twee scenario's hebben elk hun eigen uitwerking in de geldstromen voor investering en exploitatie pagina 17

18 Bewoners zijn eigenaar van de energie-infrastructuur maar niet van de collectieve conversie-installaties Wat houdt deze propositie in? Naast volledig bewoners eigendom en compleet derde-partij-eigendom is dit de "gemiddelde" propositie die gunstig kan zijn: als de investering in conversie-installaties voor de aspirant-bewoners niet op te brengen is; als men het risico van die investeringen te hoog vindt omdat het om complexe technologie gaat; als de verplichte elektriciteits-inkoop bij de "eigen" exploitant voor de beoogde toekomstige bewoners niet acceptabel is. De energie-infrastructuur is een natuurlijk monopolie. Door die infrastructuur in eigen hand te houden, voorkomen de bewoners dat ze in een afhankelijke positie komen ten opzichte van de eigenaar daarvan. Dit is een waarborg dat ze in de toekomst niet bovenmatig moeten betalen voor diensten waarvan zij afhankelijk zijn. Om de bewoners niet te belasten met de technische en zakelijke aspecten van de exploitatie van de energie-infrastructuur, wordt die ondergebracht in een vereniging van eigenaren. Die heeft zelf geen kennis en geen vakmensen in huis en zal dus de verschillende beheers- en uitvoerende taken weer uitbesteden. De bewoners zelf blijven echter de baas. Zij kunnen gezamenlijk beslissen volgens welke kwaliteitsnormen zij de infrastructuur willen laten onderhouden. De VvE is ook "systeemeigenaar" van het hele energiesysteem, wat betekent dat zij als enige contracten kan afsluiten met eigenaren/exploitanten van conversie-installaties. Via die contracten waarborgt de VvE de juiste werking van het energiesysteem. De exploitanten van de installaties krijgen middels slim gekozen contractvoorwaarden een incentive om goed te presteren. Wij stellen voor om in deze context de eigendom van eventuele warmte- en koude-infrastructuren niet bij de VvE te leggen maar bij de eigenaar van de W/K productie installaties. Dit heeft er mee te maken dat het kapitaal bij warmte en koude vooral in de infrastructuur zit en verhoudingsgewijs minder in de productie- en opslagsystemen. De eigenaar kan het systeem beter optimaliseren als hij zeggenschap heeft over het duurste onderdeel. Dit en de andere twee scenario's hebben elk hun eigen uitwerking in de geldstromen voor investering en exploitatie. pagina 18

19 Zowel energie-infrastructuur als conversie-installaties zijn eigendom van derde partijen Wat houdt deze propositie in? Deze propositie is van toepassing als de toekomstige eigenaren van de woningen helemaal geen interesse hebben in het "groene" karakter van hun wijk. Hierbij worden de contracten voor zowel energie-installaties als infrastructuur bij de bouw vergeven, en is in een aantal exploitatievoorwaarden vastgelegd hoe het beheer daarvan moet gaan gebeuren. Voor bewoners is het net alsof ze met een "gewoon" energiebedrijf te maken hebben. Omdat de zeggenschap van de bewoners minimaal is, zal de DTe, in zijn rol als toezichthouder op de energiewetgeving vanuit de overheid, zich nadrukkelijk bemoeien met de manier waarom de elektrische infrastructuur wordt beheerd en de manier waarop de tarieven tot stand komen. De investeerder of de exploitant zullen dit beschouwen als een risico dat zij proberen af te dekken met hun initiële prijsstelling. Het is goed denkbaar dat deze propositie daardoor voor de bewoners duurder uitpakt dan de andere proposities. Dit en de andere twee scenario's hebben elk hun eigen uitwerking in de geldstromen voor investering en exploitatie terug naar de Wegwijzer pagina 19

20 De geldstromen in de verschillende scenario's De drie scenario's kunnen onder andere vergeleken worden op basis van de geldstromen. Daarbij maken we onderscheid tussen investeringen en weerkerende kosten in de exploitatiefase. De verschillende kostenposten opgevoerd in de tabel worden in dit stappenplan nader toegelicht in de sectie kosten en opbrengsten. Het eerste scenario, "bewoners zijn eigenaar van het hele energiesysteem" hebben we hier aangeduid met "bewoners alles in eigendom". Hier is bovendien een splitsing gemaakt bij de financiering van de productiemiddelen. Deze worden over een beperkte tijd afgeschreven, terwijl een infrastructuur net als een woning middels onderhoud waardevast wordt gehouden. Door de productiemiddelen nu met geleend geld aan te schaffen vermijdt men het probleem van hoge reserveringen t.b.v. vervanging (immers op het moment dat het systeem aan vervanging toe is, is ook de lening afgelost). Het tweede scenario, "bewoners zijn eigenaar van de energie-infrastructuur maar niet.." hebben we hier aangeduid met "bewoners alleen E- infra in eigendom". Het derde scenario, "zowel derde partijen" hebben we hier aangegeven met "bewoners slechts E-afnemer". Uiteraard zijn er meer varianten op te stellen, maar de gegeven selectie dekt het spectrum aan scenario s aardig af. scenario "bewoners alles in eigendom" "bewoners alleen E-infra in "bewoners slechts E-afnemer" eigendom " INVESTERINGEN Elek.-infrastructuur incl. regelsystemen via VvE in koopprijs pand via VvE in koopprijs pand E-infra-investeerder Warmte/Koude-infrastructuur via VvE in koopprijs pand W/K-systeem investeerder W/K-systeem investeerder Elektriciteitsproductiemiddelen via VvE in koopprijs pand VvE leent geld op kapitaalmarkt E-productie toeleveranciers E-infra-investeerder of E- productie toeleveranciers Elek.-aansluiting bij Netbeheerder via VvE in koopprijs pand via VvE in koopprijs pand E-infra-investeerder Individuele aansluiting op intern E- net in koopprijs pand in koopprijs pand in koopprijs pand, wordt afgedragen aan E-infra investeerder W/K-productiemiddelen via VvE in koopprijs pand VvE leent geld op kapitaalmarkt W/K-systeem investeerder W/K-systeem investeerder pagina 20

21 scenario "bewoners alles in eigendom" "bewoners alleen E-infra in "bewoners slechts E-afnemer" eigendom " WEERKERENDE KOSTEN Aansluit- en transportvergoeding aan VvE VvE E-infra investeerder E-Netbeheerder Individuele aansluit- en transportvergoeding E Bewoner aan VvE Bewoner via eigen leverancier aan VvE Bewoner via eigen leverancier aan E-infra investeerder Onderhoud en storingsafhandeling E- VvE VvE E-infra investeerder net E-levering kwh Bewoner aan VvE Bewoner aan eigen leverancier Bewoner aan eigen leverancier Onderhoud E-productiemiddelen VvE E-productie toeleveranciers E-infra-investeerder of E- productie toeleveranciers collectieve externe in/verkoop E kwh VvE VvE alleen voor netverliezen n.v.t. vergoeding beschikbaarheid E- opwekking n.v.t. VvE aan E-productie toeleveranciers E-infra investeerder aan E- productie toeleveranciers Individuele vergoeding W/K (integraal bedrag transport en levering) Bewoner aan VvE Bewoner aan W/K systeem investeerder Bewoner aan W/K systeem investeerder E-verbruik W/K systeem VvE, onderdeel van collectieve W/K systeem investeerder W/K systeem investeerder in/verkoop rente en aflossing voor investering in n.v.t. VvE n.v.t. n.v.t. productiemiddelen onderhoud en storingsafhandeling VvE W/K systeem investeerder W/K systeem investeerder W/K systeem Meting en administratie E VvE VvE E-infra investeerder Meting en administratie W/K VvE W/K systeem investeerder W/K systeem investeerder terug naar de Wegwijzer pagina 21

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

De oprichting van een locaal duurzaam energiebedrijf en het recht Casus energieweb Zuidplaspolder Jurgen van der Heijden 1

De oprichting van een locaal duurzaam energiebedrijf en het recht Casus energieweb Zuidplaspolder Jurgen van der Heijden 1 - Verschijnt medio 2010 in B. Krot, L. van Middelkoop (red.): Duurzame energie. Juridische kansen en belemmeringen. Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam. De oprichting van een locaal duurzaam

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie